මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/092019 - 04 - 08 පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Morahawaththe Subodhi thero00:54:52
22019/02/222019 - 02 - 21 පූජ්‍ය මොරාවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Moraawaththe Subodhi thero00:52:01
32019/01/262019 - 01 - 25 පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Morahawaththe Subodhi thero00:53:52
42019/01/202019 - 01 - 19 පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Morahawaththe Subodhi thero00:56:23
52018/12/292018 - 12 - 28 පූජ්‍ය මොරාවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Moraawaththe Subodhi thero00:52:37
62018/11/262018 - 11 - 25 පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Morahawaththe Subodhi thero00:57:35
72018/11/242018 - 11 - 23 පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Morahawaththe Subodhi thero01:03:22
82018/11/10Ven.Morahawaththe Subodhi Thero - 2018.10.26 - 06.50 මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST00:53:12
92018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි - Ven Morahawaththe Subodhi thero00:53:13
102018/09/29Ven.Morahawaththe Subodhi Thero, 2018.09.20 - 13.35 මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RAD00:48:53
112018/09/28පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි 2018 09 19 Ven Morahawaththe Subodhi thero00:58:07
122018/09/12පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි 2018 07 13 Ven Morahawaththe Subodhi thero00:50:16
132018/09/12පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමි 2018 07 08 Ven Morahawaththe Subodhi thero00:59:02
142017/08/27Sadaham sawana - ජීවිතයට අර්ථයක් එකතු කරගන්න - පූජණීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:46
152017/08/19Sadaham sawana - තමාට තමාමය - පූජණීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:08
162017/08/06Sadaham sawana - සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති - පූජණීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:06
172017/08/04Sadaham sawana - බුදුන් කෙරෙහි ශ්රද්ධාවේ බලය - පූජණීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:18
182017/05/20Sadaham sawana - පින්ඩෝල භාරද්වාජ රහතන් වහන්සේ - පූජණීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:35
192017/05/01Sadaham sawana - ශ්‍රද්ධාව ඇත්තටද බොරුවටද? - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:57:51
202017/02/18Sadaham sawana -සිලුමිණි මහ සෑ රදුන් - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:40
212017/02/06Sadaham sawana-මනස සුවපත් කරන බෙහෙත් - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:48:58
222017/01/22Sadaham sawana - ධර්ම දක්ශිණා 17.01.21- පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:18
232017/01/15Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.01.14 - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:22
242017/01/07Sadaham sawana - මිතු දම් පැවතිය යුත්තේ - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:07
252016/11/13Sadaham sawana - පරාර්ථකාමී වන්න - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:37
262016/10/23Sadaham sawana -මාපිය උපස්ථානය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:00
272016/10/08Sadaham sawana - සදහම් දේශණාව - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන්වහන්සේ00:59:02
282016/10/05Sadaham sawana -තුන්කල්හි බැබලෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:48
292016/09/26Sadaham sawana -පුන්න රහතන් වහන්සේ ගැන ඔබ නොදත් දේ - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:03
302016/09/25Sadaham sawana - සද්ධර්මයේ ලකුණු හත - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:47
312016/09/24Sadaham sawana - දැන උගත් බව පුමාණවත්ද? - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:30
322016/09/10Sadaham sawana - සිගාල සුත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:45
332016/09/04Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශනය අසනු මැනවි - පූජණිය මොරහවත්තේ සුබෝධිස්වාමීන් වහන්සේ00:57:25
342016/08/27Sadaham sawana -වචී කර්මයෙන් වන වැරදි - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:23
352016/08/20Sadaham sawana - පුංචි දුවේ පුතේ මේ ධර්ම දේශණය ඔයාලටමයි - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:15
362016/08/17Sadaham sawana-ධර්ම දක්ෂිණා 16.08.13 - පුජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්00:53:33
372016/08/07Sadaham sawana -මෙම ධර්ම දේශණය අසා බලන්න - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:12
382016/07/29Sadaham sawana - මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයයි - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්00:58:08
392016/07/17Sadaham sawana -මෙලොවදීම විපාක දෙන ප්‍රාණ ඝාත අකුසලය-පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්00:55:11
402016/07/12Sadaham sawana - ජීවිතය වරද්දා නොගන්න - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්00:53:31
412016/07/04Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.07.02 -පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:06
422016/06/27Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.06.25 - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්00:55:09
432016/06/19Sadaham sawana - උපාලි මහ රහතන් වහන්සේ - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්00:54:34
442016/06/12Sadaham sawana - පුණ්ණ තෙරණුන් වහන්සේ - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්00:50:52
452016/06/07Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.06.04 - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්.00:55:38
462016/06/03Sadaham sawana -මෙතැන්හි දහම් අවබෝධ කල නොහැක - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි හිමියන්.00:49:40
472016/05/29Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.28 - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:57:07
482016/05/22Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 2016.05.21 - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:57
492016/05/15Sadaham sawana - පරිවාර සම්පත්තිය -පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:15
502016/05/05Sadaham sawana - ධර්ම දක්ෂිණා 16.04.01 -පුජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:50:39
512016/04/24Sadaham sawana- 2016.04.23 ධර්ම දක්ෂිණා - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:49:29
522016/03/29Sadaham sawana - නිවන දුරද?- පූජනීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:36:58
532016/03/20Sadaham sawana - වසල සුත්‍රය - පූජනීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:52:17
542016/03/06Sadaham sawana -දුක නැවත විඳිනවාද? -16.03.05- පූජනීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:15
552016/02/27Sadaham sawana - සදහම් දේශනාව16.02.27- පූජනීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:12
562016/02/21Sadaham sawana -මේ සද්ධර්මය අසනු මැනවි - පූජනීය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:49:57
572016/02/14Sadaham sawana - මිනිසුන් ධර්මයෙහි පිහිටුවීම - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:54
582016/02/07Sadaham sawana - සදහම් මග - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:58:54
592016/02/07Sadaham sawana - කාන්තාවන් සඳහා - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:55:31
602016/01/24Sadaham sawana -නෙත් - ඵෛයතා සූත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:26
612016/01/23Sadaham sawana- The buddhist - රාගයේ අවස්ථා - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:30
622016/01/16Sadaham sawana- පතිරූප දේස වාසෝච...... - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:02
632016/01/10Sadaham sawana -නෙත් 2016.01.09 - සංවේදී දේශණයක් - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:51:29
642016/01/05Sadaham sawana - නෙත් ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාම්න් වහන්සේ00:53:32
652015/12/27Sadaham sawana - රාගය ඇතිවන සැටි බලන්න. පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:16
662015/12/19Sadaham sawana -බොජිජංග ධර්ම වඩන අයුරු- 15.12.19 - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:57:35
672015/12/13sadaham sawana - ධර්මය රකින්නා ධර්මය විසින් රැකේ- - පුජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:52:48
682015/12/05sadaham Sawana - සූරිය සුත්‍රය -පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:54:26
692015/11/28sadaham sawana - ලෝභය පිලිබද වන්චනික ධර්ම - පුජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:56:52
702015/11/25Sadaham sawana - අස්සද්ද සුත්‍රය - පුජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:47:16
712015/11/15sadaham sawana - ඔබත් මෙවන් අයෙක්ද? - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:27
722015/11/08sadaham sawana - රජිනිය සූත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:58:35
732015/10/31sadaham sawana- ශීල සුත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:38
742015/10/25sadaham sawana - සැනසුම - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:50:46
752015/10/10Sadaham Sawana - පච්ච නීක සාත සූත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමින් වහන්සේ00:53:02
762015/09/19සදහම් සවන - අස්සද්ද සූත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:22
772015/08/31සදහම් සවන - මේ බුදු බණ අසන්න - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:25
782015/08/15සදහම් සවන - පුග්ගල සූත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:41
792015/07/19සදහම් සවන - මිචිච සූත්‍රය - පූජ්‍ය මොරහවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:22
802014/05/252013 01 16 Ven Morahawatte Subhodhi Thero00:55:24
812014/05/242013 01 06 Ven Morahawatte Subhodhi Thero00:59:21

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.