නාගොඩ සද්ධාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/08සීලයේ සිසිල් බව00:44:40
22020/06/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2020.06.07 - 20.02 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:18
32020/06/06නිරාමිස සුවය සහ සීලය01:24:48
42020/06/06බුදුගුණ අනන්තයි00:05:38
52020/05/16කර්මය‌ෙන් ගැලවීමට තැනක් නැත01:08:53
62020/05/10ව‌ෙසක් ප‌ෝය 05 අනන්ත බුදුගුණ00:21:30
72020/05/09ව‌ෙසක් ප‌ෝය 01 අරහං බුදු ගුණය අතිපූජ්‍ය නාග‌ොඩ සද්ධාල‌ෝක ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:20:25
82020/04/26චතුරාර්්‍යය සත්‍ය ධර්මය nagoda saddhaloka thero01:58:47
92020/04/25සිත වඩන්නට උපයෝගී වන අරමුණු Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 21 10 201600:16:32
102020/04/24සසර දුක nagoda saddhaloka thero01:20:37
112020/04/23අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 2016 12 2700:19:55
122020/04/23අපි නිවැරදි වෙන්නේ කෙසේද Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 2016 12 2600:18:21
132020/04/22භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද sirsa pansil handawa 2016 10 20 Ven nagoda saddhaloka thero00:17:51
142020/04/22නිමක් නැති සංසාර ගමන sirsa damsak nada 2016 10 09 Ven nagoda saddhaloka thero00:40:45
152020/04/22Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අපි සිල් රකින්න ඕන sirsa pansil maluwa 18 10 201600:21:55
162020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2019 11 1000:33:46
172020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2019 03 2400:47:09
182020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2019 02 1000:46:43
192020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2018 11 1800:45:25
202020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2017 03 1200:45:05
212020/04/18Nagoda Saddaloka Thero Dhamma Discussion01:39:56
222020/04/17Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අප දන් දිය යුත්තේ00:24:04
232020/03/03Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2020.03.02 - 20.06 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:09
242020/01/257. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Sapthasooriyodgamana Sutta AN - 24p Mar201900:43:10
252020/01/10Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2018 05 2700:44:18
262020/01/10Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2018 07 2200:42:13
272020/01/09සිත නිවන බුදු බණ 102 Ven Nagoda Saddhaloka Thero  2019 07 0700:36:17
282020/01/09සද්ධර්ම වර්ෂා ධර්ම සාකච්ඡාව 01 ජාතික රූපවාහිනිය 2019 07 1600:53:16
292020/01/08Ven Nagoda Saddhaloka Thero, 2019 10 0300:44:45
302020/01/08Ven Nagoda Saddhaloka Thero, 2019 09 2300:43:20
312020/01/07Ven Nagoda Saddhaloka Thero  2019 12 0600:51:43
322020/01/07Ven Nagoda Saddhaloka Thero 2019 06 0700:41:51
332019/12/06Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  2019.12.06 - 08.03 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:43
342019/12/06Nagoda Saddaloka himi /කර්මය හා විපාක /Buddhist00:06:02
352019/11/16Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-11-1000:33:46
362019/11/01Daham Sithuvili - (2019-11-01) | ITN00:22:09
372019/10/27කඨින අනුම‌ෝදනාව 2019 10 1900:22:25
382019/10/23නාගොඩ සද්ධාලෝක නාහිමියන් විසින් ඔටවා ථේරවාද බෞද්ධ විහාරයේ 2019-10-22 සවස පවත්වනු ලැබූ ධර්මානුශාසනාව01:03:45
392019/10/22භාවනා උපද‌ෙස් 2019 10 1700:38:08
402019/10/04Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2019.10.03 - 20.01 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:45
412019/09/24Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2019.09.23 - 20.03 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:20
422019/08/26සංඝයා වෙනුවෙන් දෙනු ලබන දානයක ආනිසංස කල්ප විනාශයකින්වත් විනාශ කළහැකි නොවේ00:44:53
432019/08/15අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ00:19:55
442019/08/15යම් අයෙක් මේ ලෝකයේ ඉපදී ඇත්නම් එම පුද්ගලයා පරාජය වුවෙක්00:40:45
452019/07/24ද‌ේවදූත සූත්‍රය00:48:51
462019/07/24Daham Sithuvili 2018 07 1100:22:41
472019/07/17සද්ධර්ම වර්ෂා - ධර්ම සාකච්ඡාව - 01 ජාතික රූපවාහිනිය 2019.07.16 - 14.08 කිරම සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:53:16
482019/07/08සිත නිවන බුදු බණ - 102 Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  - 2019.07.07 - 05.02 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍ර00:36:17
492019/06/17Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  - 2019.06.16 - 19.06 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:51
502019/06/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero 2019.06.07 - 20.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:51
512019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 02 දස බල ඥාණ 2019 03 1400:49:19
522019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 01 කරණීය ම‌ෙත්ත සූත්‍රය 2019 03 0700:47:09
532019/03/27Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-03-2400:47:09
542019/03/26ලාභ සත්කාරයට න‌ොඇල‌ෙමු00:52:10
552019/03/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero - 2019.03.07 - 08.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ SLBC00:50:42
562019/02/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-02-1000:46:43
572018/11/18Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-11-1800:45:25
582018/11/06Vassana Dharma Sermon (Melbourne 2018) by Venerable Nagoda Saddaloka Thero - 19/10/2018 0102:29:33
592018/10/01අඨ්ඨික සංඥාව - VEn. Dr. Nagoda Saddhaloka Thero00:50:44
602018/09/29සසර දුක- Ven. Dr. Nagoda Saddaloka Thero01:28:00
612018/09/27Nagoda Saddaloka Thero Dhamma Discussion01:51:29
622018/09/25Video #1- Ven Nagoda Saddaloka Thero01:58:47
632018/07/25අපි ඉපදුන දවසේ ඉඳල ජරාවට පත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ Ven Nagoda Saddhaloka Thero 22-07-201800:40:23
642018/07/22Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-07-2200:42:13
652018/07/09Nogoda Saddhaloka Thero : අති පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක හිමිපාණන් වහන්සේ02:02:36
662018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Daham Sackachcha Poson Poya 201800:59:34
672018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Poson Poya 201800:57:35
682018/06/05පහන් සිත - Ven. Dr. Nagoda Saddaloka Thero00:34:12
692018/06/05පමා නොවන්න- Ven.Dr. Nagoda Saddhaloka Thero01:28:01
702018/06/01Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-05-2700:44:18
712018/06/01Interview with Ven. Nagoda Saddhaloka Thero00:10:39
722018/05/27සෑම වෙලාවකම තමාව තමන්ට පිහිට කරගන්න Ven Nagoda Saddhaloka Thero 27-05-2018 Damsak Nada00:41:28
732018/03/02Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:48:14
742017/12/01මෙල්බර්න් සදහම් චාරිකාව01:08:36
752017/10/08Ven Nagoda Saddaloka Thero 2017 10 Poya Day Oman00:53:07
762017/10/06Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Vap Poya 201700:45:05
772017/09/15Ven Nagoda Saddaloka Thero 2017 09 Poya Oman01:31:54
782017/08/13Interview - Nagoda Saddhaloka Thero00:12:53
792017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 2500:50:17
802017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1800:52:12
812017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1100:48:30
822017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 0400:50:08
832017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 1400:52:34
842017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 0700:49:59
852017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 1000:50:59
862017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 0300:56:12
872017/03/12"පින" කල්ප විනාශයකින් වත් විනාශ කර නොහැකිය Ven nagoda saddhaloka thero damsak nada 12-03-201700:44:53
882017/03/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2017-03.1200:45:05
892017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 03 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:49
902017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 02 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:06
912017/01/04ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 01 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:03
922016/12/30අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 27-12-201600:19:55
932016/12/26අපි නිවැරදි වෙන්නේ කෙසේද Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 26 12 201600:18:21
942016/10/22සිත වඩන්නට උපයෝගී වන අරමුණු Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 21-10-201600:16:32
952016/10/22Ven nagoda saddhaloka thero භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද sirsa pansil handawa 20 -10-201600:17:51
962016/10/20Ven nagoda saddhaloka thero නිවැරදිම ධර්මය සොයාගන්නේ කෙසේද sirsa pansil maluwa 19-10-201600:17:50
972016/10/19Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අපි සිල් රකින්න ඕන sirsa pansil maluwa 18-10-201600:21:55
982016/10/18Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අප දන් දිය යුත්තේ sirsa pansil handawa 17-10-201600:24:04
992016/10/10Ven nagoda saddhaloka thero නිමක් නැති සංසාර ගමන sirsa damsak nada 09-10-201600:40:45
1002016/08/17europe sadaham wasanthaya - ධර්ම දේශණාව00:41:04
1012015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:21
1022015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
1032015/07/0309 buddha gunaya guwan viduli darma desana00:45:19
1042015/01/15duruthu poya 100:23:45
1052014/11/21ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 10 18 0400:21:39
1062014/11/12භාවනා උපදෙස් matara 2014 10 11 0200:35:45
1072014/10/01ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 09 20_0401:14:13
1082014/09/28පඤ්ච නියාම ධර්ම kalutara 2014.09.20_0101:30:39
1092014/09/02TNL අමා සුවය 2014 08 3000:32:30
1102014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19 02 abhidamma01:38:16
1112014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19.01 naatha karana darma01:52:50
1122014/07/18budu sisilen ama suwaya kalutara ධර්ම සාකචිඡාව 2014.06.21 0400:44:29
1132014/07/18budusisilen ama suwaya kalutara පේත ලෝකය 2014.06.21 0301:00:11
1142014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara සීලය 2014.06.21 0101:15:18
1152014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara මෙෙත්‍රී භාවනාව 2014.06.21 0201:08:38
1162014/07/14neathra samadhi sadaham kathikawa neth fm 2014.07.1201:00:11
1172014/07/10sadaham kathikawa poson poya ධර්ම සාකචිඡාව01:30:42
1182014/07/09anumodanawa danaya දාන අනුමෝදනාව00:27:35
1192014/06/25neathra samadhi sadaham kathikawa 2014.06.1201:04:00
1202014/05/17vesak poya sadaham programe in weheragala arana 0100:54:25
1212014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwan viduli darma desana 0500:49:01
1222014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darma desana 04|patachara theraniya00:42:32
1232014/04/22මෙෙත්‍රී භාවනාව kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0101:36:33
1242014/04/09deegawapi dam desuma by ven nagoda saddhaloka thero01:04:02
1252014/04/05balangoda 02 damma kathika by ven nagoda saddhaloka thero01:11:40
1262014/04/05samma ditti sutta balangoda by ven nagoda saddhaloka thero02:00:07
1272014/03/13ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-03|karmaya00:46:44
1282014/03/12ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-02|seelaye sanaseema00:52:56
1292014/03/12ven nagoda saddhaloka thero| guwanviduli darma desana 01|chula subadra uwasiya00:50:51
1302014/02/17matara sadaham program 2014 02 08 0200:23:34
1312014/02/16matara sadaham program 2014 02 08 01|ratha vineetha sutta|රථ විනීත සූත්‍රය01:49:03
1322014/01/26matara sadaham program 2014 01 11 0201:01:29
1332014/01/24matara sadaham program 2014 01 11 0102:06:51
1342014/01/03250. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Atthanance Piyan Janna - 27p Nov1300:49:10
1352014/01/03159. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - 24a Jul1300:54:10
1362014/01/02117. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Dukkha 2 - 07p Jun1300:44:36
1372013/10/31wap poya bavana වප් පෝ දින භාවනාව00:16:37
1382013/10/29wap poya dam desuma වප් පෝ දින සදහමි දේශණාව00:39:28
1392013/10/23maw piya guna waruna මවි පිය ගුණ වරුණ01:37:24
1402013/09/08gatalewa dam desuma01:30:40
1412013/09/05සිංහල ජාතිය වෙත කරුණාවෙන්00:15:33
1422013/08/1906.ven. nagoda saddhaloka thero01:03:59
1432013/06/12134. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 26a Nov1000:50:53
1442013/06/1240. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 19a Mar1000:49:09
1452013/06/1224. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 17p Feb1000:42:12
1462013/03/24138. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 28p Oct12 Sammaditti Sutta00:45:43
1472013/03/2491. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 20p Jun1200:47:40
1482013/03/22122. Nagoda Saddhaloka Thero 23a Nov1100:55:31
1492013/03/2295. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 30a Sep1100:46:24
1502013/02/16buddha gunaya00:49:38
1512013/02/11sattha budu gunaya00:50:42
1522013/02/11lokavidu gunaya00:47:12
1532013/01/30sugatho budu gunaya00:47:01
1542013/01/30vijjacharana gunaya00:39:06
1552013/01/29samma sambudda gunaya00:41:59
1562013/01/25arahan gunaya00:51:34
1572011/10/18nekkamma paramee 07.avi00:15:01
1582011/10/18nekkamma paramee 06.avi00:15:01
1592011/10/18nekkamma paramee 05 avi00:15:00
1602011/10/18nekkamma paramee 04.avi00:15:01
1612011/10/18nekkamma paramee 03.avi00:15:00
1622011/10/18nekkamma paramee 01.avi00:00:36
1632011/10/18nekkamma paramee 02.avi00:15:01
1642011/04/12saddoseelana_3.avi00:11:00
1652011/04/12saddoseelana_4.avi00:09:19
1662011/04/12saddoseelana_2.avi00:11:00
1672011/04/12saddoseelana_1.avi00:11:00
1682010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 2 / 200:05:00
1692010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 1 / 200:11:41
1702010/12/07ARAHANGUNAYA.2010.12.0200:09:16
1712010/12/07SAMBUDUGUNAYA.2010.12.0200:11:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.