නවගත්තේගම සුගතවංස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/01/032013 05 20 Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero00:52:38
22015/01/0111. Maha Nidana Sutta (Deegha Nikaya) - Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero - 14a Jan1400:45:54
32014/08/10Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero (Buddhist tv dharma deshana)00:53:11
42014/01/2076. Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero (Dhamma Padaya) - 6.30am29 Mar1300:44:12
52014/01/02131. Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero - Ganaka Moggallana Sutta - 26p Jun1300:41:53
62014/01/0117. Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero - 25p Jan1300:43:53
72013/04/0823. Waag Dushcharitha (Pharusa Wacha) වාග් දුශ්චරිත (පරුසා වාචා) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero 07 Nov1101:17:21
82013/04/0819. Kaaya Dushcharitha ( Kaamesumichchachara) කායදුශ්චරිත (කාමේසුමිච්චාචාරා) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Nawagaththegama Sugathawansa Thero Mon10 Oct1100:50:41
92013/04/0820. Waag Dushcharitha (Musa Wada) වාග් දුශ්චරිත (මුසා වාදා) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero Mon21 Nov1100:50:19
102013/04/0821. Waag Dushcharitha (Pisuna Wacha) වාග්දුශ්චරිත (පිසුනා වාචා) Ven Nathagane Aggawananasa Thero & Nawagaththegama Sugathawansa Thero 24 Oct1100:44:23
112013/04/0816. Karma Chatuskaya (කාර්ම චතුෂ්කය) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero 19 Sep1100:47:41
122013/04/0815. Karma Chathuskaya (කාර්ම චතුෂ්කය) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero 12 Sep1100:47:54
132013/04/0814. Karma Chatuskaya (කාර්ම චතුෂ්කය) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero 09 Sep1100:53:10
142013/04/0811. Prathisandhi Sathara ( Rupavachara and Arupavachara) ප්‍රතිසන්ධිසතර (රූපාවචර සහ අරූපාවචර) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero 22 Aug1100:56:24
152013/04/088. Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero 11 Jul1100:48:30
162013/04/0812. Bamba Thala (බඹ තල) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagaththegama Sugathawansa Thero 27 Aug1100:08:28
172013/04/085. Hethu Saya (හේතු සය) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero 05 Mar1100:45:00
182013/04/086. Kusal Akusal Hethu (කුසල් අකුසල් හේතු) Ven Nathagane Aggawansa Thero & Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero 26 Feb1100:07:12
192013/04/0164. Aththapatisambhida Gnanaya(අත්ථපටිසම්භිදා ඥාණය) Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero 03 Jul1100:46:20
202013/03/26163. Ven Nawagatthegama Sugathawansa Thero සංඛාර 4am23 Dec1200:43:43

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.