ඕමාරේ සෝමිස්සර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12013/12/212011 12 06 සූත්‍ර දේශනා Ven Omare Somissara Thero | Channowada Sutta01:14:32
22013/04/0169. Aasayaanusaye Gnanaya (ආසයානුසයේ ඥාණය) Ven Omare Somissara Thero 08 Jul1100:36:48
32013/04/0112. Phala Gnanaya(ඵල ඥාණය) Ven Omare Somissara Thero12 May1100:50:58
42013/03/2729. Maha Wedalla Sutta (මහා වේදල්ල සූත්‍රය) Ven Omare Somissara Thero 27 Aug1100:56:54
52013/03/0948. Subha Sutta - Omare Somissara Thero00:56:39
62012/08/23Subha Sutta - Omare Somissara Thero - Suthra Dharma Deshana00:56:39
72012/04/02Dhamma Sermon - Part IV [ Ven Omare Somissara Thero ]00:09:30
82012/04/02Dhamma Sermon - Part I [ Ven Omare Somissara Thero ]00:15:01
92012/04/02Dhamma Sermon - Part III [ Ven Omare Somissara Thero ]00:15:01
102012/04/02Dhamma Sermon - Part II [ Ven Omare Somissara Thero ]00:15:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.