පල්ලේගෙදර සුසීම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/04Ven.Pallegedara Suseema Thero 2019.12.04 - 08.04 පල්ලේගෙදර සුසීම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:50:41
22018/08/14සිත මනස හා විඥානය... Part 2 - Ven. Pallegedara Suseema Thero00:41:53
32018/08/03සිත මනස හා විඥානය... Part 1 - Ven. Pallegedara Suseema Thero00:55:50
42015/12/3157. Ven Pallegedara Suseema Thero - 02a Jul201500:47:48
52015/12/3139. Ven Pallegedara Suseema Thero - Mind - 10a Apr201500:48:36
62015/01/0279. Ven Pallegedara Suseema Thero - 16a Oct201400:45:47
72015/01/0259. Ven Pallegedara Suseema Thero - 21a May201400:56:40
82015/01/0246. Ven Pallegedara Suseema Thero - 01p Apr1400:43:20
92015/01/0124. Ven Pallegedara Suseema Thero - 19p Feb1400:44:27
102014/01/04268. Ven Pallegedara Suseema Thero - 24a Dec1300:50:25
112014/01/03142. Ven Pallegedara Suseema Thero - Mind 09a Jul1300:57:31
122013/03/24105. Ven Pallegedara Suseema Thero 08 Jul1200:53:31
132013/03/2372. Ven Pallegedara Suseema Thero 10p May1200:44:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.