පානදුරේ අරියධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/29සිත නිවන බුදු බණ - 138 Ven.Panadure Ariyadhamma Nayaka Thero - 2019.09.29 05.00 පානදුරේ අරියධම්ම ස්ව00:42:38
22019/09/13Bodhi Puja Buddhist Pirith Chantings Pirith Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
32019/08/28 Ven Panadure Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:59:53
42019/06/19පෙර පින් ඇතිව මෙලොව උපන් අපි - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:57:15
52019/06/19දියුණුවේ දොර‍ටු - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:56:57
62019/06/19දෙලොව සැපත පිණිස කරුණු - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:52:40
72019/06/19නීරෝගී බව උතුම්ම ලාභයයි - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:56:57
82019/06/19සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජන්ති - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:59:12
92019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 04 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 0400:59:31
102019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 03 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 0300:43:38
112019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 02 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 0200:55:25
122019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 01 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 101:01:28
132019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමි විසින් දේශනා කරන ලද බුදු ගුණ වන්දනාව | Panadure Ariyadhamma Himi00:31:34
142019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමි විසින් දේශනා කරන ලද බෝධි පූජා කවි |Bodhipuja Kavi: Panadure Ariyadhamma Himi00:44:59
152019/05/08ආනන්ද හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:05:30
162019/04/18දියුණුවේ දොරටුව - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Ther00:57:12
172019/04/17දුක්ඛ සත්‍ය - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:08
182019/04/04බෝධි පූජා කවි - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:24
192019/04/03Dharma deshana - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Panadure Ariyadhamma Himi00:59:56
202019/03/27Budu Guna - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven.Panadure Ariyadhamma00:56:00
212019/03/22බෝධි පූජාව - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhammathero00:43:42
222019/03/20Budu Guna 06 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
232019/03/20Budu Guna 05 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
242019/03/20Budu Guna 04 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
252019/03/20Budu Guna 03 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
262019/03/20Budu Guna 02 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
272019/03/20Budu Guna 01 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:06:08
282019/03/20Ven Panadure Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:01:45
292019/03/18බුද්ධ ශාසනය උදෙසා සංඝ රත්නය - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariy00:58:06
302019/03/16Ven Panadure Ariya Dhamma - පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Budhu Siritha 200:27:32
312019/03/16Ven Panadure Ariya Dhamma - පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Budhu Siritha 100:23:50
322019/02/28Bodhi Puja බෝධි පුජා Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
332019/02/20Ven Panadure Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:57:45
342019/02/18Bodhi Puja Kavi ( බෝධි පූජා කවි ) | Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:44:04
352019/02/18Ammawarune | අම්මා වරුනේ | Ven. Panadure Ariyadhamma Thero01:24:22
362019/02/15බුදුගුණ සහ බෝධි වන්දනා - Budu Guna - Bodhi Wandhana - Bodhi Pooja00:31:25
372019/02/12බෝධි පූජාව ..පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ..00:44:59
382019/02/04දියුණුවේ දොරටු - පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Bana , Dharma Deshana01:00:27
392019/02/04මිතුරන් හදුනාගනිමු -පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Bana, Dharma Deshana00:54:14
402019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 8 Daham Vila00:55:25
412019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 7 Daham Vila00:09:11
422019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 5 Daham Vila00:05:01
432019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 6 Daham Vila00:05:10
442019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 4 Daham Vila00:10:02
452019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 3 Daham Vila00:10:02
462019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 2 Daham Vila00:10:02
472019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 1 Daham Vila00:10:02
482018/12/12අම්මේ මහණ වෙන්නට අවසර දෙන්න පානදුරේ අරියධම්ම හිමිපාණෝ Ven Ariyadhamma Thero Letter to Mother00:10:07
492018/10/25බෝධි පූජා කවි - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Bodhi Puja Kavi - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:03:48
502018/10/16බුදු ගුණ - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Budu Guna - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:12:08
512018/07/31අසිරිමත් බුදු සිරිත... Ven. Panadure Ariyadhamma Himi00:51:17
522017/12/02Ven.Panadure Ariyadhamma Thero-Buduguna Wandana00:04:12
532017/02/27Pinbara Udesana (පින්බර උදෑසන) | 2017-02-27 | 8.30 AM (පූජ්‍යපාද පානදුරේ අරියධම්ම හිමිපාණන්)01:12:41
542017/01/09BODHI PUJA00:44:36
552016/09/30Ammawarune - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero01:24:22
562016/09/28Bodhi Puja Kavi ( බෝධි පූජා කවි ) - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:44:04
572016/04/29Sitha Niwana Bana - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:25
582015/06/26Bodhi Puja - Buddhist Pirith Chantings - Pirith - Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
592015/06/22Bodhi Puja Kavi - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - බෝධි පූජා කවි00:43:01
602015/06/22Budu Guna sahitha Bodhi Pujawa - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:44:36
612015/03/15Budu Guna Wandanava and Bodhi Pujawa - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:27:15
622015/01/29Sadaham Sawana Most Ven Panadure Ariyadhamma Swameen wahanse01:01:45
632014/12/02පෙර පින් ඇතිව මෙලොව උපන් අපි 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:16
642014/10/22බෝධි පූජාව Bodhi Tree Offering 2 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:38
652014/07/26දියුණුවේ දොරටුව 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:09
662014/07/23බුද්ධ ශාසනය උදෙසා සංඝ රත්නය 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:02
672014/05/25බුදු ගුණ වන්දනාව Sambuddha Qualities Worship 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:31:34
682014/02/28Bodhi Poojawa - Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
692013/12/23BODHI POOJA GATHA00:56:41
702013/08/0513. තරුණ පිරිස යහමග යෑමේ වටිනාකම - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:30:59
712013/08/0512. සත්පුරුෂයෙක් හඳුනාගන්න හැටි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:01:48
722013/08/0511. පෙර පින් ඇතිව මෙලොව උපන් අපි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:16
732013/08/058. ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශනාව - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:55:34
742013/08/057. දුර්ලභ කරුණු සය - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:01:33
752013/08/055. දියුණුවේ දොරටුව - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:09
762013/08/056. දුක්ඛ සත්‍ය - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:05
772013/08/059. මවුගුණ දේශනාව 1 - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:22:25
782013/08/054. බුද්ධ ශාසනය උදෙසා සංඝ රත්නය - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:58:02
792013/08/0510. මවුගුණ දේශනාව 2 - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:53
802013/08/052. බෝධි පූජා කවි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:21
812013/08/053. බෝධි පූජාව - Ven Panadure Ariyadhammathero00:43:38
822013/08/051. ආනන්ද හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:05:27
832013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - 8 - Daham Vilaada00:43:19
842013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - 7 - Daham Vilaada01:01:28
852013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 3 - Daham Vila00:09:59
862013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 5 - Daham Vila00:09:59
872013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 6 - Daham Vila00:09:59
882013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 4 - Daham Vila00:09:59
892013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 2 - Daham Vila00:09:43
902013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 1 - Daham Vila00:06:04
912013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 8 - Daham Vila00:55:25
922013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 5 - Daham Vila00:05:01
932013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 4 - Daham Vila00:10:02
942013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 3 - Daham Vila00:10:02
952013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 7 - Daham Vila00:09:11
962013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 6 - Daham Vila00:05:10
972013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 2 - Daham Vila00:10:02
982013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 0206 - Daham Vila00:09:59
992013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 1 - Daham Vila00:10:02
1002013/04/29BODHI POOJA Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Daham Vila00:44:59
1012013/03/3134. Most Ven Panadure Ariyadhamma Thero 28 Sep1100:40:44
1022013/03/3115. Ven Panadure Ariyadhamma Thero 15 Aug1100:41:17
1032013/03/317. Ven Panadure Ariyadhamma Thero 28 Jul1100:40:34
1042012/11/03Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna00:09:59
1052012/03/31DHARMA DESHANA-38 ven.Panadure Ariyadhamma Thero00:55:25
1062012/03/30DHARMA DESHANA-37 ven.Panadure Ariyadhamma Thero01:01:27
1072012/03/30BODHI POOJA ven.Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
1082011/10/03Buduguna Wandana - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:31:34
1092010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 7.wmv00:09:12
1102010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 6.wmv00:05:10
1112010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 5.wmv00:05:01
1122010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 4.wmv00:10:02
1132010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 3.wmv00:10:02
1142010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 2.wmv00:10:02
1152010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 1.wmv00:10:02
1162010/01/25Sinhala Bana - Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Buduguna 06/06 -00:09:59
1172010/01/25Sinhala Bana -Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Buduguna 05/06 - Sinhala Bana Download00:09:59
1182010/01/25Sinhala Bana - Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Buduguna 04/06 - Buddhism Theravada00:09:59
1192010/01/25Sinhala Bana - Venerable panadure ariyadhamma thero - Budu Guna 02/0600:09:59
1202010/01/25sinhala bana - Venerable panadure ariyadhamma thero - Budu Guna 03/0600:09:59
1212010/01/25Sinhala Bana Amazing - Venerable panadure ariyadhamma thero - Budu Guna - 01/0600:06:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.