පානදුරේ අරියධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/13Bodhi Puja Buddhist Pirith Chantings Pirith Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
22019/08/28 Ven Panadure Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:59:53
32019/06/19පෙර පින් ඇතිව මෙලොව උපන් අපි - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:57:15
42019/06/19දියුණුවේ දොර‍ටු - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:56:57
52019/06/19දෙලොව සැපත පිණිස කරුණු - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:52:40
62019/06/19නීරෝගී බව උතුම්ම ලාභයයි - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:56:57
72019/06/19සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජන්ති - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:59:12
82019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 04 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 0400:59:31
92019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 03 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 0300:43:38
102019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 02 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 0200:55:25
112019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමිගේ ධර්ම දේශනා : 01 | Panadure Ariyadhamma Himi Dharma deshana 101:01:28
122019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමි විසින් දේශනා කරන ලද බුදු ගුණ වන්දනාව | Panadure Ariyadhamma Himi00:31:34
132019/06/01පානදුරේ අරියධම්ම හිමි විසින් දේශනා කරන ලද බෝධි පූජා කවි |Bodhipuja Kavi: Panadure Ariyadhamma Himi00:44:59
142019/05/08ආනන්ද හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:05:30
152019/04/18දියුණුවේ දොරටුව - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Ther00:57:12
162019/04/17දුක්ඛ සත්‍ය - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:08
172019/04/04බෝධි පූජා කවි - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:24
182019/04/03Dharma deshana - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Panadure Ariyadhamma Himi00:59:56
192019/03/27Budu Guna - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven.Panadure Ariyadhamma00:56:00
202019/03/22බෝධි පූජාව - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhammathero00:43:42
212019/03/20Budu Guna 06 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
222019/03/20Budu Guna 05 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
232019/03/20Budu Guna 04 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
242019/03/20Budu Guna 03 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
252019/03/20Budu Guna 02 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:10:02
262019/03/20Budu Guna 01 - අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma00:06:08
272019/03/20Ven Panadure Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 201:01:45
282019/03/18බුද්ධ ශාසනය උදෙසා සංඝ රත්නය - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Ven Panadure Ariy00:58:06
292019/03/16Ven Panadure Ariya Dhamma - පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Budhu Siritha 200:27:32
302019/03/16Ven Panadure Ariya Dhamma - පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Budhu Siritha 100:23:50
312019/02/28Bodhi Puja බෝධි පුජා Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
322019/02/20Ven Panadure Ariyadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:57:45
332019/02/18Bodhi Puja Kavi ( බෝධි පූජා කවි ) | Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:44:04
342019/02/18Ammawarune | අම්මා වරුනේ | Ven. Panadure Ariyadhamma Thero01:24:22
352019/02/15බුදුගුණ සහ බෝධි වන්දනා - Budu Guna - Bodhi Wandhana - Bodhi Pooja00:31:25
362019/02/12බෝධි පූජාව ..පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ..00:44:59
372019/02/04දියුණුවේ දොරටු - පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Bana , Dharma Deshana01:00:27
382019/02/04මිතුරන් හදුනාගනිමු -පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Bana, Dharma Deshana00:54:14
392019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 8 Daham Vila00:55:25
402019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 7 Daham Vila00:09:11
412019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 5 Daham Vila00:05:01
422019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 6 Daham Vila00:05:10
432019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 4 Daham Vila00:10:02
442019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 3 Daham Vila00:10:02
452019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 2 Daham Vila00:10:02
462019/01/17Ven Panadure Ariyadhamma Thero 1 Daham Vila00:10:02
472018/12/12අම්මේ මහණ වෙන්නට අවසර දෙන්න පානදුරේ අරියධම්ම හිමිපාණෝ Ven Ariyadhamma Thero Letter to Mother00:10:07
482018/10/25බෝධි පූජා කවි - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Bodhi Puja Kavi - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:03:48
492018/10/16බුදු ගුණ - අති පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම හිමි - Budu Guna - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:12:08
502018/07/31අසිරිමත් බුදු සිරිත... Ven. Panadure Ariyadhamma Himi00:51:17
512017/12/02Ven.Panadure Ariyadhamma Thero-Buduguna Wandana00:04:12
522017/02/27Pinbara Udesana (පින්බර උදෑසන) | 2017-02-27 | 8.30 AM (පූජ්‍යපාද පානදුරේ අරියධම්ම හිමිපාණන්)01:12:41
532017/01/09BODHI PUJA00:44:36
542016/09/30Ammawarune - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero01:24:22
552016/09/28Bodhi Puja Kavi ( බෝධි පූජා කවි ) - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:44:04
562016/04/29Sitha Niwana Bana - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:25
572015/06/26Bodhi Puja - Buddhist Pirith Chantings - Pirith - Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
582015/06/22Bodhi Puja Kavi - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - බෝධි පූජා කවි00:43:01
592015/06/22Budu Guna sahitha Bodhi Pujawa - Ven. Panadure Ariyadhamma Thero00:44:36
602015/03/15Budu Guna Wandanava and Bodhi Pujawa - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:27:15
612015/01/29Sadaham Sawana Most Ven Panadure Ariyadhamma Swameen wahanse01:01:45
622014/12/02පෙර පින් ඇතිව මෙලොව උපන් අපි 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:16
632014/10/22බෝධි පූජාව Bodhi Tree Offering 2 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:43:38
642014/07/26දියුණුවේ දොරටුව 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:09
652014/07/23බුද්ධ ශාසනය උදෙසා සංඝ රත්නය 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:02
662014/05/25බුදු ගුණ වන්දනාව Sambuddha Qualities Worship 1 — අතිපූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ00:31:34
672014/02/28Bodhi Poojawa - Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
682013/12/23BODHI POOJA GATHA00:56:41
692013/08/0513. තරුණ පිරිස යහමග යෑමේ වටිනාකම - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:30:59
702013/08/0512. සත්පුරුෂයෙක් හඳුනාගන්න හැටි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:01:48
712013/08/0511. පෙර පින් ඇතිව මෙලොව උපන් අපි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:16
722013/08/058. ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශනාව - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:55:34
732013/08/057. දුර්ලභ කරුණු සය - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:01:33
742013/08/055. දියුණුවේ දොරටුව - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:09
752013/08/056. දුක්ඛ සත්‍ය - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:05
762013/08/059. මවුගුණ දේශනාව 1 - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:22:25
772013/08/054. බුද්ධ ශාසනය උදෙසා සංඝ රත්නය - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:58:02
782013/08/0510. මවුගුණ දේශනාව 2 - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:57:53
792013/08/052. බෝධි පූජා කවි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:42:21
802013/08/053. බෝධි පූජාව - Ven Panadure Ariyadhammathero00:43:38
812013/08/051. ආනන්ද හිමි - Ven Panadure Ariyadhamma Thero01:05:27
822013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - 8 - Daham Vilaada00:43:19
832013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - 7 - Daham Vilaada01:01:28
842013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 3 - Daham Vila00:09:59
852013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 5 - Daham Vila00:09:59
862013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 6 - Daham Vila00:09:59
872013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 4 - Daham Vila00:09:59
882013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 2 - Daham Vila00:09:43
892013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 1 - Daham Vila00:06:04
902013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 8 - Daham Vila00:55:25
912013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 5 - Daham Vila00:05:01
922013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 4 - Daham Vila00:10:02
932013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 3 - Daham Vila00:10:02
942013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 7 - Daham Vila00:09:11
952013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 6 - Daham Vila00:05:10
962013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 2 - Daham Vila00:10:02
972013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna 0206 - Daham Vila00:09:59
982013/04/30Ven. Panadure Ariyadhamma Thero 1 - Daham Vila00:10:02
992013/04/29BODHI POOJA Ven. Panadure Ariyadhamma Thero - Daham Vila00:44:59
1002013/03/3134. Most Ven Panadure Ariyadhamma Thero 28 Sep1100:40:44
1012013/03/3115. Ven Panadure Ariyadhamma Thero 15 Aug1100:41:17
1022013/03/317. Ven Panadure Ariyadhamma Thero 28 Jul1100:40:34
1032012/11/03Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Budu Guna00:09:59
1042012/03/31DHARMA DESHANA-38 ven.Panadure Ariyadhamma Thero00:55:25
1052012/03/30DHARMA DESHANA-37 ven.Panadure Ariyadhamma Thero01:01:27
1062012/03/30BODHI POOJA ven.Panadure Ariyadhamma Thero00:44:59
1072011/10/03Buduguna Wandana - Ven Panadure Ariyadhamma Thero00:31:34
1082010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 7.wmv00:09:12
1092010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 6.wmv00:05:10
1102010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 5.wmv00:05:01
1112010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 4.wmv00:10:02
1122010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 3.wmv00:10:02
1132010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 2.wmv00:10:02
1142010/02/25Panadure Ariyadhamma Himi 1.wmv00:10:02
1152010/01/25Sinhala Bana - Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Buduguna 06/06 -00:09:59
1162010/01/25Sinhala Bana -Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Buduguna 05/06 - Sinhala Bana Download00:09:59
1172010/01/25Sinhala Bana - Venerable Panadure Ariyadhamma Thero - Buduguna 04/06 - Buddhism Theravada00:09:59
1182010/01/25Sinhala Bana - Venerable panadure ariyadhamma thero - Budu Guna 02/0600:09:59
1192010/01/25sinhala bana - Venerable panadure ariyadhamma thero - Budu Guna 03/0600:09:59
1202010/01/25Sinhala Bana Amazing - Venerable panadure ariyadhamma thero - Budu Guna - 01/0600:06:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.