පයාගල නන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/10Ven.Payagala Nanda Thero - 2019.07.19 - 08.03 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:49
22019/06/26සිත නිවන බුදු බණ - 96 Most Ven.Payagala Nanda Thero - 2019.06.26 - 05.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:41:52
32019/05/06Ven.Payagala Nanda Thero  - 2019.05.06 - 08.03 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:35
42019/03/22Ven.Payagala Nanda Thero - 2019.03.22 - 08.04 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:11
52019/01/0313. Ven Payagala Nanda Thero - Maha Kamma Vibhanga Sutta MN - 16p Sep201800:40:34
62018/11/18Ven.Payagala Nanda Thero  - 2018.11.18 - 08.06 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:53
72018/08/19Ven.Payagala Nanda Thero, - 2018.08.19 - 08.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:07
82018/05/20Ven.Payagala Nanda Thero, - 2018.05.20 - 08.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:58
92018/05/02Ven.Payagala Nanda Thero, - 2018 වෙසක් මස 02 දින පෙරවරු 08.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:31
102018/04/08Ven. Payagala Nanda Thero - 2018.04.08 - 20.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:19
112018/01/28Ven.Payagala Nanda Thero - 2018.01.28 - 08.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:40:19
122018/01/0340. Ven Payagala Nanda Thero - 6.30 pm 11 Sep 201700:46:00
132017/01/1562. Ven Payagala Nanda Thero - 13a Nov201600:48:22
142017/01/1520. Ven Payagala Nanda Thero - 19p June2016 FM00:44:52
152017/01/1551. Ven Payagala Nanda Thero - Dittadhamma Vedaneeya Kamma - 09p Oct201600:46:35
162016/11/13Ven Payagala Nanda Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:46:41
172015/12/3150. Ven Payagala Nanda Thero - 29a May2015 (missing 1st 10 minutes)00:46:53
182015/12/13Ehipassiko 2015.12.13 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:37:53
192015/11/29Ehipassiko 2015.11.29 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:38:03
202015/11/22Ehipassiko 2015.11.22 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:39:10
212015/11/15Ehipassiko 2015.11.15 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:37:35
222015/11/08Ehipassiko 2015.11.08 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:38:03
232015/11/01Ehipassiko 2015.11.01 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:39:10
242015/01/0250. Ven Payagala Nanda Thero - 25p Apr1400:46:20
252014/01/03173. Ven Payagala Nanda Thero - 03p Aug1300:48:09
262013/09/02Soovisi Prathyagnana Pooja Ven Payagala Nanda Thero00:56:26
272013/08/0218 Ven Payagala Nanda Thero 10pFeb1000:52:24
282013/06/1218. Ven Payagala Nanda Thero Patthana 10p Feb1000:39:13
292013/03/24143. Ven Payagala Nanda Thero 04a Nov1200:47:45
302013/03/2375. Ven Payagala Nanda Thero 20a May12 Maranaasannaya00:50:29
312013/03/231. Ven Payagala Nanda Thero 01a Jan1200:54:14

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.