රණස්ගල්ලේ ඤාණවීර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/25මේ පුද්ගලයින් 4දෙනාගෙන් ඔබ වඩාත් කැමති කාටද? Ven. Ranasgalle Gnanaweera thero (2019 - 06 - 24)00:54:18
22019/03/20Ven Ranasgalle Gnanaweera Nayaka Thero - 2019.03.20 - 16.05 රණස්ගල්ලේ ඤාණවීර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:46
32019/02/27Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - 2019.02.14 - 12.30  රණස්ගල්ලේ ඤාණවීර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE00:53:49
42019/02/09Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - කකචූපම සූත්‍රය00:55:34
52018/11/08Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - හත්ථිගාමක උග්‌ග සූත්‍රය00:54:58
62018/05/21SRI LANKA CUSTOMS | MASIKA DARMA DESHANA | RANASGALLE GNANAWEERA THERO00:56:37
72017/09/02Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - කට්‌ඨොපම සූත්‍රය00:56:59
82015/02/202013 06 02 Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero00:57:34
92015/01/152013 05 21 - Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero00:55:31
102015/01/0445. (Anguttara) Panchaka Nipathaya Upasaka Vagaya - Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - 09 May1400:46:50
112015/01/042. Sona Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Ranasgalle Gnanaweera - Thero 09 Jan1400:49:29
122014/07/082013 02 05 Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero00:59:42
132014/03/25135.6 Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - 02 Nov13 - Sangeethi Sutta D.N (Sathpurusha Dharma)00:49:26
142014/03/25132. Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - 16 Oct13 - Agganna Sutta D.N00:49:46
152014/03/2585. Ven Ranasgalle Gnanaweera Thero - 09 Jul13 - Veemansaka Sutta M.N00:44:49

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.