රිදියගම ඉන්දාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/14නිකිණි පෝදා සදහම් වැඩසටහන 03 උපශාන්ත මුණිඋතුමන්01:15:30
22020/08/12නිකිණි පෝදා සදහම් වැඩසටහන 02 භූමිජ සූත්‍රය01:43:54
32020/08/11නිකිණි පෝදා සදහම් වැඩසටහන 01 ඒවං මේ සුතං01:23:14
42020/08/02ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 20 පටිච්ච සමුප්පාදය 0100:53:30
52020/08/02වෙහෙරගල සදහම් දේශණා _ගිනිගෙන දැවෙන සසර01:27:47
62020/08/02ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 19 දේවදූත සූත්‍රය 0101:04:16
72020/08/02ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 18 චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය00:50:19
82020/08/01ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 17 කන්දරක සූත්‍රය00:47:16
92020/08/01ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 16 සේක සූත්‍රය00:52:36
102020/07/31ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 15 බාහිය සූත්‍රය00:56:11
112020/07/31ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 14 මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍රය 0300:48:14
122020/07/30ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම්13 මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍රය 0200:51:23
132020/07/30ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 12 මහා පරිණිබ්බාන සූත්‍රය 0100:48:51
142020/07/30ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 11 සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ 0200:41:59
152020/07/30ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 10 මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ00:53:46
162020/07/30ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 09 සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ 0100:48:20
172020/07/29ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 08 ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ00:55:47
182020/07/29ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 07 මහා ප්‍රජාපතී ගෝතමී තෙරණිය00:48:06
192020/07/27ධර්ම දේශන 02 මජ්ඤිම නිකායේ මජ්ඤිම පන්නාසකය පූජ්‍ය රිදියගම ඉන්ද්‍රාලෝකහිමි වෙහෙරගල ආරණ්‍ය හම්බන්තොට00:45:03
202020/07/22ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 06 රාහුල මහ රහතන් වහන්සේ00:48:37
212020/07/18ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 05 කිඹුල්වත්පුර ගමන00:55:49
222020/07/17ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 04 යශෝදරා වත 0200:49:35
232020/07/17ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 03 යශෝදරා වත 0100:51:43
242020/07/16ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 02 වෙසතුරු සිරිත 0200:53:39
252020/07/16ගුවන් විදුලි දම් දෙසුම් 01 වෙසතුරු සිරිත 0100:39:39
262020/07/15සත්පුරුෂයින්ගේ වටිනාකම00:37:00
272020/07/14බාලයාගේ සසර ගමන00:53:29
282020/07/14දන්ත භූමි සූත්‍රය 0301:33:23
292020/07/13දන්ත භූමි සූත්‍රය 0200:53:20
302020/07/06සම්බුදු අසිරිය01:13:04
312020/06/16වෙහෙරගල සදහම් දේශණා_පින් කළ යුත්තේ ඇයි01:23:39
322020/06/09සද්ධර්මය සුරකිනු වස්00:45:10
332020/06/08Ven Ridiyagama Indaloka Thero 2020.06.08 - 08.05 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:31
342020/06/02වෙහෙරගල සදහම් දේශණා 2020 05 29 පින සුලු යැයි සිතනු එපා01:19:42
352020/05/30කර්ම සකස්වීමෙන් දුක සකස් වන අයුරු00:15:48
362020/05/26රහතන් වහන්ස‌ේලා සහ කරණීය ම‌ෙත්ත සූත්‍ර වර්ණනාව01:44:32
372020/05/17මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය02:10:52
382020/05/14මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය 0200:52:36
392020/05/14වම්මික සූත්‍රය rev ridiyagama indaloka thero00:51:55
402020/05/13අනුත්තර බුදු ගුණය00:54:47
412020/05/13මහා ප්‍රජාපතී ග‌ෝතමී ත‌ෙරණිය00:53:09
422020/05/13කිඹුල්වත් පුර ගමන00:59:46
432020/05/12අළුයම බුද්ධ වන්දනාව01:32:03
442020/05/09ව‌ෙසක් ප‌ෝය 02 ල‌ොව්තුරා බුදු බව පූජ්‍ය රිදියගම ඉන්දාල‌ෝක ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:50:32
452020/04/27අපදාන අට්ඨකතාව 02 බුද්ධ අපදානය ridiyagama indaloka thero02:15:04
462020/04/21මහා ව‌ෙිදල්ල සූත්‍රය ridiyagama indaloka thero00:45:04
472020/04/21මහා ඝ‌ෝසිංග සූත්‍රය ridiyagama indaloka thero00:45:38
482020/04/20ඉල් පෝය 03 2019 11 12 දුක්ඛ සත්‍යය01:19:28
492020/04/20ඉල් පෝය 01 2019 11 12 අප්‍රමාද පදය00:40:04
502020/04/15මහා නිමි ජාතකය 0201:21:01
512020/04/14මහා නිමි ජාතකය 0101:45:18
522020/01/08Ven Ridiyagama Indaloka Thero 2019 12 0700:52:50
532019/12/10සුුුුුුුුරක්ෂිත සිතක්00:18:53
542019/12/07Ven Ridiyagama Indaloka Thero  2019.12.07 - 08.04 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:50
552019/10/26නිවන් මග 2019 10 1701:01:02
562019/10/23නාගොඩ සද්ධාලෝක නාහිමියන් විසින් ඔටවා ථේරවාද බෞද්ධ විහාරයේ 2019-10-22 සවස පවත්වනු ලැබූ ධර්මානුශාසනාව01:03:45
572019/10/22කඨිනානිශංස ද‌ේශණාව 2019 10 2101:33:26
582019/10/03Ven Ridiyagama Indaloka Thero 2019.10. 03 - 08.03 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:01
592019/09/08bodhi vandana00:25:37
602019/09/082019 08 3101:47:15
612019/09/08ගන්දර සදහමි ද‌ේශණාව 2019 08 2501:14:08
622019/09/07ව‌ෙහ‌ෙ‌රගල සදහම් ‌ද‌ේශණා 2019 08 18 පට්ටිවිල මංසන්දිය‌ේදී02:03:04
632019/08/29ව‌ෙහ‌ෙරගල සදහම් ද‌ේශණා 2019 08 1801:48:46
642019/08/13මාතර සදහම් වැඩසටහන 2019 08 1002:00:54
652019/08/12ව‌ෙහ‌ෙ‌රගල සදහම් ‌ද‌ේශණා 2019 07 2901:26:37
662019/08/11ව‌ෙහ‌ෙ‌රගල සදහම් ‌ද‌ේශණා 2019 07 2900:58:06
672019/07/27ව‌ෙහ‌ෙරගල සදහමි ද‌ේශණාව 2019 07 1001:37:31
682019/07/24ඉරියාපථ භාවනාව01:31:48
692019/07/232019 06 16 0201:17:27
702019/07/20ප‌ො‌ස‌ොන් ප‌ෝ දින සදහමි වැඩසටහන 01 2019 06 1601:26:00
712019/07/20ව‌ෙහ‌ෙරගල සදහමි ද‌ේශණාව 2019 07 1301:52:50
722019/07/192019 06 1501:30:18
732019/07/09මාතර සදහමි වැඩසටහන 2019 06 08 02 පටිචිච සමුප්පාදය02:15:37
742019/07/06ගුවන් විදුලි ධර්ම ද‌ේ්‍ශණා 06 පටිචිච සමුප්පාදය 2019 05 0900:45:35
752019/07/06ගුවන් විදුලි ධර්ම ද‌ේ්‍ශණා 05 ත‌ේමිය චරියාව 2019 04 0800:46:15
762019/06/24Ven Ridiyagama Indaloka Thero - 2019.06.24 - 08.05 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:44
772019/06/13මාතර සදහම් වැඩසටහන 2019 06 08 0101:56:36
782019/06/09දිදුල TV සදහම් ද‌ේශණාව 03 නිවන පිළිබද00:52:33
792019/05/302019 05 18 ව‌ෙසක් පුන් ප‌ෝ දින සදහම් ද‌ේශණාව01:41:16
802019/05/09Ven Ridiyagama Indaloka Thero  - 2019.05.09 - 08.05 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:46
812019/04/14ගුවන් විදුලි ධර්ම ද‌ේශණා 03 සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්ස‌ේ 2019 03 1700:42:42
822019/04/14යශ‌ෝදරා වත 2019 03 1001:25:53
832019/04/08Ven Ridiyagama Indaloka Thero - 2019.04.08 - 20.03 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:30
842019/03/26gangarohana poojawa ගංගාර‌ෝහණ පූජාව01:33:33
852019/03/17Ven Ridiyagama Indaloka Thero - 2019.03.17 - 08.04 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:55
862019/02/04janawasaba sutta 0102:03:22
872018/12/25ධර්ම සාකච්ඡාව 02 2018 12 2501:06:42
882018/03/23කළුතර සදහමි වැඩසටහන 2018 03 17_0202:20:02
892014/10/10වප් පෝ දින සදහමි වැඩසටහන 02 පේත ලෝකය01:31:44
902014/10/09වප් පෝ දින සදහමි වැඩසටහන 01 2014 10 0800:23:12
912014/07/14maha supina jathakaya -esala poya මහා සුපින ජාතකය01:33:57
922014/07/09thela pattha jathakaya තේල පත්ත ජාතකය 2014 06 1200:51:08
932014/06/02maha parinibbana sutta මහා පරිනිබිබාන සූත්‍රය01:33:40
942014/05/31kuru darma jathakaya කුරු ධර්ම ජාතකය00:59:00
952014/04/22නගරූපම සූත්‍රය kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0301:44:45
962014/04/22අභිධර්මය 01 kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0200:44:22
972014/01/0244. Ven Ridiyagama Indaloka Thero - Ananda Maha Rahathanawahanse - 20a Mar1300:51:15
982013/10/25dhathu wibanga sutta-ධාතු විභංග සූත්‍රය00:51:27
992013/08/3007 rahula maha rahathan wahanse00:41:12
1002013/06/12156. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 17a Dec1000:48:00
1012013/06/1283. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 09a Jul1000:48:59
1022013/06/1234. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 05a Mar1000:48:14
1032013/03/24164. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 19p Dec12- Pancha Upadana Skandha00:45:32
1042013/03/24152. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 21p Nov1200:48:50
1052013/03/24120. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 13p Aug1200:44:36
1062013/03/24112. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 18p Jul12- Kayaga Thasathiya00:46:14
1072013/03/2478. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 23a May12- Iriyapatha Bhawanawa00:53:17
1082013/03/227. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 12a Jan1100:50:59
1092011/01/28මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය 0100:03:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.