රිදියගම ඉන්දාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/08bodhi vandana00:25:37
22019/09/082019 08 3101:47:15
32019/09/08ගන්දර සදහමි ද‌ේශණාව 2019 08 2501:14:08
42019/09/07ව‌ෙහ‌ෙ‌රගල සදහම් ‌ද‌ේශණා 2019 08 18 පට්ටිවිල මංසන්දිය‌ේදී02:03:04
52019/08/29ව‌ෙහ‌ෙරගල සදහම් ද‌ේශණා 2019 08 1801:48:46
62019/08/13මාකර සදහම් වැඩසටහන 2019 08 1002:00:54
72019/08/12ව‌ෙහ‌ෙ‌රගල සදහම් ‌ද‌ේශණා 2019 07 2901:26:37
82019/07/24ඉරියාපථ භාවනාව01:31:48
92019/07/232019 06 16 0201:17:27
102019/07/20ප‌ො‌ස‌ොන් ප‌ෝ දින සදහමි වැඩසටහන 01 2019 06 1601:26:00
112019/07/20ව‌ෙහ‌ෙරගල සදහමි ද‌ේශණාව 2019 07 1301:52:50
122019/07/192019 06 1501:30:18
132019/07/09මාතර සදහමි වැඩසටහන 2019 06 08 02 පටිචිච සමුප්පාදය02:15:37
142019/06/24Ven Ridiyagama Indaloka Thero - 2019.06.24 - 08.05 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:44
152019/05/09Ven Ridiyagama Indaloka Thero  - 2019.05.09 - 08.05 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:46
162019/04/14ගුවන් විදුලි ධර්ම ද‌ේශණා 03 සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්ස‌ේ 2019 03 1700:42:42
172019/04/14යශ‌ෝදරා වත 2019 03 1001:25:53
182019/04/08Ven Ridiyagama Indaloka Thero - 2019.04.08 - 20.03 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:30
192019/03/17Ven Ridiyagama Indaloka Thero - 2019.03.17 - 08.04 රිදියගම ඉන්දාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:55
202019/02/04janawasaba sutta 0102:03:22
212018/03/23කළුතර සදහමි වැඩසටහන 2018 03 17_0202:20:02
222014/10/10වප් පෝ දින සදහමි වැඩසටහන 02 පේත ලෝකය01:31:44
232014/10/09වප් පෝ දින සදහමි වැඩසටහන 01 2014 10 0800:23:12
242014/07/14maha supina jathakaya -esala poya මහා සුපින ජාතකය01:33:57
252014/07/09thela pattha jathakaya තේල පත්ත ජාතකය 2014 06 1200:51:08
262014/06/02maha parinibbana sutta මහා පරිනිබිබාන සූත්‍රය01:33:40
272014/05/31kuru darma jathakaya කුරු ධර්ම ජාතකය00:59:00
282014/04/22නගරූපම සූත්‍රය kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0301:44:45
292014/04/22අභිධර්මය 01 kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0200:44:22
302014/01/0244. Ven Ridiyagama Indaloka Thero - Ananda Maha Rahathanawahanse - 20a Mar1300:51:15
312013/10/25dhathu wibanga sutta-ධාතු විභංග සූත්‍රය00:51:27
322013/08/3007 rahula maha rahathan wahanse00:41:12
332013/06/12156. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 17a Dec1000:48:00
342013/06/1283. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 09a Jul1000:48:59
352013/06/1234. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 05a Mar1000:48:14
362013/03/24164. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 19p Dec12- Pancha Upadana Skandha00:45:32
372013/03/24152. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 21p Nov1200:48:50
382013/03/24120. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 13p Aug1200:44:36
392013/03/24112. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 18p Jul12- Kayaga Thasathiya00:46:14
402013/03/2478. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 23a May12- Iriyapatha Bhawanawa00:53:17
412013/03/227. Ven Ridiyagama Indaloka Thero 12a Jan1100:50:59

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.