තම්මැන්නාවැටියේ රතනජෝති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/2612. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Upadana Pachchaya Bhavo = 11p May201900:47:53
22019/05/11Ven.Thammennawetiye Rathanajothi Thero - 2019.05.11 - 20.02 තම්මැන්නාවැටියේ රතනජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:50:17
32018/08/07Ven.Thammennawetiye Rathanajothi Thero - 2018.08.07 -  08.00 තම්මැන්නාවැටියේ රතනජෝති ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:23
42018/01/0333. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Rattapala Sutta MN - 9p Apr201700:46:04
52017/09/29Ven. Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa.29.09.2017-20.0000:48:50
62014/01/03251. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Karmaya - 30a Nov1300:48:00
72014/01/03199. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Refraining from Alcohol - 30a Aug1300:50:39
82014/01/03167. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Rattapala Sutta - 31a Jul1300:52:00
92014/01/0290. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Karmaya - 13p May1300:40:29
102014/01/0271. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Mahanama Sutta Sanyuktha Nikaya - 15a Apr1300:48:56
112014/01/0126. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero - Niyatha Vivarana - 08p Feb1300:47:45
122013/06/12135. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 28p Nov1000:42:16
132013/06/126. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 5 12 Jan1000:48:00
142013/03/24124. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 21p Sep12- Asadharana Gnana600:46:06
152013/03/24116. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 03a Aug12 Saptha Panna Sutta- Saptha Wratha00:50:05
162013/03/2494. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 26a Jun12- Uggasitu Charithraya00:55:08
172013/03/2373. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 14p May12- Akusal Sith00:42:33
182013/03/2344. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 19a Mar12- Mahanama Sutta A N00:49:28
192013/03/2310. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 19a Jan1200:48:25
202013/03/22105. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 10p Oct1100:43:42
212013/03/2258. Ven Thammennawetiye Rathanajothi Thero 04a June1100:48:13

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.