වරකාපැලහේනේ සුගතඥාන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/03/31Ven.Warakapelahene Sugathagnana Thero 2020.03.31 - 08.07 වරකාපැලහේනේ සුගතඤාණ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:50:08
22019/09/25Ven.Warakapelahene Sugathagnana Thero  2019.09. 25 - 08.05 වරකාපැලහේනේ සුගතඤාණ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:50:44
32018/08/27Ven.Warakapelahene Sugathagnana Thero 2018.08.24 - 17.05 වරකාපැලහේනේ සුගතඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:19
42018/02/07Ven.Warakapelahene Sugathagnana Thero-2018.02.07-20.00 - වරකාපැලහේනේ සුගතඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:41
52014/03/25139. Ven Warakapelahene Sugathagnana - Thero 07 Nov13 - Kaggavisala Sutta (Sutta Nipathaya)00:46:25
62014/01/22122. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero - 10.15pm06 May1300:53:35
72014/01/1937. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero - 10am30 Jan1300:44:36
82014/01/03151. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero - 15p Jul1300:45:18
92014/01/0279. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero - Thamo Thama Parayana Sutta Anguththara N - 29p Apr1300:47:21
102013/06/1297. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 22p Aug1000:44:41
112013/06/1249. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 9p Apr1000:44:57
122013/03/3113. Suddattaka Sutta (සුදට්ටක සූත්‍රය) Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 31 Jan1201:49:58
132013/03/2716. Maha Dukkhakkhanda Sutta (මහා දුක්ඛන්ද සූත්‍රය) Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 29 Jul1100:50:53
142013/03/2534. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 11.30pm27 Feb1200:48:17
152013/03/24134. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 15a Oct1200:48:03
162013/03/2247. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 09p May1100:40:58
172013/03/2246. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 26p Apr1100:44:21
182013/03/2214. Ven Warakapelahene Sugathagnana Thero 29p Jan1100:44:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.