වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/14ස්වර්ණ්වහිනි 2019 11 14 ඒහිපස්සිකෝ ගුණ දම් පිරි මිනිසුන් බිහි වේවා00:25:59
22019/11/14Ehipassiko 2019.11.1400:25:59
32019/09/02Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero 2019.09.02 - 08.06 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:34
42019/07/21ධම්ම චින්තාව - 124 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.21 -  04.44 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:03:39
52019/07/20ධම්ම චින්තාව - 123 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.20 -  04.42 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:04:03
62019/07/19ධම්ම චින්තාව - 122 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.19 -  04.45 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:04:10
72019/07/17ධම්ම චින්තාව - 121 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.17 -  04.42 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:03:43
82019/07/16ධම්ම චින්තාව - 120 Ven.Meewanapalane Rathanasara Thero, 2019.07.16 -  04.43 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති හිමි00:04:17
92019/06/13Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero  - 2019.06.13 - 08.05 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:52:11
102019/05/16වෙසක් ධර්ම සාකච්ඡාව - 02 - වෙන්නවත්තේ රතනජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, සුමනපාල ගල්මන්ගොඩ මහතා Ven.We00:58:05
112019/05/16වෙසක් ධර්ම සාකච්ඡාව - 01 - වෙන්නවත්තේ රතනජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, සුමනපාල ගල්මන්ගොඩ මහතා00:56:03
122019/05/02Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2019.05.01 - 08.02 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:04
132019/04/21ධම්ම චින්තාව - 81 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero 2019.04.21 - 04.42 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්00:04:47
142019/04/20ධම්ම චින්තාව - 80 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero 2019.04.20 - 04.40 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්00:05:03
152019/04/15ධම්ම චින්තාව - 79 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero 2019.04.15 - 04.42 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්00:04:08
162019/04/13Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2019.04.13 - 20.02 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:08
172019/03/24ධම්ම චින්තාව - 67 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero 2019.03.24 - 04.42 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්00:04:03
182019/01/01Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2019.01.01 - 08.03 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:47:55
192019/01/01ධම්ම චින්තාව - 52 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - වෙන්නවත්තේ රතනජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:04:21
202018/12/29Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.12.29 - 08.08 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති  ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:48:07
212018/11/22Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.11.22 - 16.04 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:34
222018/09/28ධම්ම චින්තාව - 40 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ 2018.09.28 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero00:04:45
232018/09/24ධම්ම චින්තාව - 39 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ 2018.09.24 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero00:04:11
242018/09/18Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.09.18 - 08.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:45
252018/07/27Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero, - 2018.07.27 - 16.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:36:40
262018/07/27ධම්ම චින්තාව - 31 Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero 2018.07.27 Dhamma chinthawa - 3100:04:47
272018/07/21Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.07.21 - 08.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:47
282018/07/12Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.07.12 - 20.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:35
292018/06/27Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.06.27 - 08.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:25
302018/05/29Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.05.29 - 16.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:07
312018/05/01Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero, - 2018.04.30 - 08.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:20
322018/04/11ධම්ම චින්තාව - 14 Ven. Wennawaththe Rathanajothi Thero, වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:04:48
332018/04/10Ven. Wennawaththe Rathanajothi Thero - 2018.04.10 - 08.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:33:17
342018/04/10ධම්ම චින්තාව - 13 Ven. Wennawaththe Rathanajothi Thero, වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:04:34
352018/04/09ධම්ම චින්තාව - 12 Ven. Wennawaththe Rathanajothi Thero, වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:04:20
362018/04/01Ven. Wennawaththe Rathanajothi Nayaka Thero - 2018.04.01 - 08.00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:25
372018/03/20Ven Wennawaththe Rathanajothi Thero 2018 03 20 08 00 වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ SLBC Guw00:48:08
382018/02/28Ven.Wennawaththe Rathanajothi Thero-2018.02.28 - 20.00 - වෙන්නවත්තේ රතනජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:42:26
392018/01/12Ven.Wennawaththe Rathanajothi Nayaka Thero - 2018.01.07 - 08.00Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:53
402017/02/03Ven Wennawaththe Rathanajothi Thero 2017 02 03 08 0000:51:54
412016/12/19Ven Wennawatte Rathanajothi himi (පදීදොර රජමහා විහාරය) ධර්ම දේශනාව..01:28:01
422015/02/18සේල සෑ වන්දනාව 07 wennawaththe rathanajothi thero01:15:04
432015/01/0267. Vimana Vaththu - Ven Wennawaththe Rathanajothi Thero - 09a June201400:51:24
442014/08/19wennawaththe rathanajothi himi01:03:35
452014/01/03243.1 Ven Wennawaththe Rathanajothi Thero - Full Moon Poya Day - 17a Nov1300:53:11
462014/01/02129. Ven Wennawaththe Rathanajothi Thero - 21p Jun1300:43:24
472014/01/02107. Ven Wennawaththe Rathanajothi Thero - Maha Pragnyawa- 27p May1300:42:11
482013/03/2228. Ven Wennawaththe Rathanajothi Thero 09p Mar1100:46:13

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.