වේරදුවේ මහින්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/154 ආකාර උපාදානය - පටිච්ඡසමුප්පාදය Ven. Weraduwe Mahinda thero (2019 - 09 - 14)00:57:03
22019/08/15අරමුණ යොනිසො මනසිකාරයෙන් බලන ආකාර Ven. Weraduwe Mahinda thero (2019 - 08 - 14)00:48:12
32019/08/14නිකිණි පුන් පොහෝදින ධර්මදේශනාව Ven. Weraduwe Mahinda Thero 2019-08-1400:48:12
42019/03/282019 - 03 - 26 පූජ්‍ය වේරදූවේ මහින්ද හිමි - Ven Weraduwe Mahinda thero00:54:28
52019/02/04Ven Weraduwe Mahinda Thero - අනුත්‌තරිය සූත්‍රය00:50:28
62019/01/272019 - 01 - 27 පූජ්‍ය වේරදූවේ මහින්ද හිමි - Ven Weraduwe Mahinda thero00:57:32
72019/01/232019 - 01 - 23 පූජ්‍ය වේරදූවේ මහින්ද හිමි - Ven Weraduwe Mahinda thero00:57:31
82018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය වේරදූවේ මහින්ද හිමි - Ven Weraduwe Mahinda thero00:50:23
92018/11/102018 - 11 - 10 පූජ්‍ය වේරදූවේ මහින්ද හිමි - Ven Weraduwe Mahinda thero00:55:35
102018/11/04Ven Weraduwe Mahinda Thero - ආනන්‌ද සූත්‍රය00:52:22
112018/10/14Ven Weraduwe Mahinda Thero - මණිභද්‌ද සූත්‍රය00:54:29
122018/09/14Ven Weraduwe Mahinda Thero සීලය00:54:02
132018/09/13පූජ්‍ය වේරදූවේ මහින්ද හිමි 2018 07 23 Ven Weraduwe Mahinda thero00:52:18
142018/09/12පූජ්‍ය වේරදූවේ මහින්ද හිමි 2018 07 21 Ven Weraduwe Mahinda thero00:52:00
152018/07/17Ven Weraduwe Mahinda Thero - උතුම් පැහැදීම් 4ක් ( අග්‌ගප්‌පසාද සූත්‍රය )00:45:03
162018/04/06Ven Weraduwe Mahinda Thero - දෙවදූත සූත්‍රය00:51:48
172018/01/042. Akusala Moola & Kusala Moola AN - Ven Weradoowe Mahinda Thero - 20 Jan201700:46:56
182017/11/28Ven Weraduwe Mahinda Thero - දසඞ්‌ගික සූත්‍රය00:53:11
192017/11/19Ven Weraduwe Mahinda Thero - ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය00:52:23
202017/05/24The Buddhist TV - 16. 05.2017 - Ven . Weraduwe Mahinda Thero - chapter - 0200:23:46
212017/05/23The Buddhist TV - 16. 05-.2017 - Ven . Weraduwe Mahinda Thero - chapter - 0300:05:03
222017/05/23The Buddhist TV - 16. 05-.2017 - Ven . Weraduwe Mahinda Thero - chapter - 0100:24:07
232016/11/29Ven Weraduwe Mahinda Thero(වේරදුවේ මහින්ද හිමි) 11-29-201600:48:55
242016/08/23කොධන සූත්‍රය - Ven Weraduwe Mahinda Thero 22-08-201600:43:29
252015/12/3154. Ven Weradoowe Mahinda Thero - Rathana Sutta - 06p June201500:45:54
262015/01/013. Paththa Kamma Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Weradoowe Mahinda Thero - 08a Jan1400:52:16
272015/01/0125. Patama Duthiya Aghatha Pativinaya Sutta - Ven Weradoowe Mahinda Thero - 22p Feb1400:47:07
282015/01/0116. Anuruddha Sutta - Ven Weradoowe Mahinda Thero - 29p Jan1400:49:54
292014/01/03236. Ven Weradoowe Mahinda Thero - Kakacoopama Sutta / Majjima Nikaya - 08p Nov1300:43:34

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.