දොරොව්වේ ඤාණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/10/17Budu Bana | Ven Dorowwe Gnanarathana Thero | The Buddhist TV | Shraddha TV | Budu Maga | බුදු බණ00:34:28
22020/10/14උතුම් සම්බුද්ධ වන්දනාව | පූජ්‍ය දොරොව්වේ ඤාණරතන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් | Worshiping The Lord Buddha00:57:53
32020/09/02Rev Dorowwe Gnanarathana00:51:16
42020/09/02ආදරණීය අම්මාගේ හත් දවසේ ධර්ම⁣දේශනාමය පිංකම 2020-08-2101:12:23
52020/08/15My Mother's 89th Birthday00:04:45
62020/08/05නැණ සෙවණ නිවාස ව්‍යාපෘතියේ දෙවැනි නිවාස ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව - 2020.08.0200:01:40
72020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:27:47
82020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:01:00
92020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:23:57
102020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:49:43
112020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:41:43
122020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:19:29
132020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:57:36
142020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:03:53
152020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:45:28
162020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:21:25
172020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:03:51
182020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:40:35
192020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:47:30
202020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:43:34
212020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:24:45
222020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:43:21
232020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:52:48
242020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:52:12
252020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:50:44
262020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:22:42
272020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:35:45
282020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:21:43
292020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:39:56
302020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:20:14
312020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:24:40
322020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:17:11
332020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:56:49
342020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:42:24
352020/06/24Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:50:12
362020/06/23Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:45:31
372020/06/22Dharma Deshana00:09:58
382020/06/22Dhamma Discussion00:05:19
392019/12/22Daham Sithuvili - (2019-12-22) | ITN00:22:27
402019/10/09Daham Sithuvili - (2019-10-09) | ITN00:21:35
412019/08/20Ven Dorouwe Gnanarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:54:23
422014/12/1402- Ven. Dorowwe Gnanarathana Thero 26 07 201401:18:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.