දොරොව්වේ ඤාණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/05නැණ සෙවණ නිවාස ව්‍යාපෘතියේ දෙවැනි නිවාස ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව - 2020.08.0200:01:40
22020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:27:47
32020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:01:00
42020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:23:57
52020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:49:43
62020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:41:43
72020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:19:29
82020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:57:36
92020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:03:53
102020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:45:28
112020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:21:25
122020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:03:51
132020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:40:35
142020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:47:30
152020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:43:34
162020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:24:45
172020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:43:21
182020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:52:48
192020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:52:12
202020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:50:44
212020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:22:42
222020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:35:45
232020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero01:21:43
242020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:39:56
252020/06/27Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:20:14
262020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:24:40
272020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:17:11
282020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:56:49
292020/06/26Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:42:24
302020/06/24Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:50:12
312020/06/23Rev Dorowwe Gnanarathana Thero00:45:31
322020/06/22Dharma Deshana00:09:58
332020/06/22Dhamma Discussion00:05:19
342019/12/22Daham Sithuvili - (2019-12-22) | ITN00:22:27
352019/10/09Daham Sithuvili - (2019-10-09) | ITN00:21:35
362019/08/20Ven Dorouwe Gnanarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:54:23
372014/12/1402- Ven. Dorowwe Gnanarathana Thero 26 07 201401:18:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.