අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/10ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-01 -Ven Aluthgama Pannasara Thero-03-07-19-01:02:44
22019/07/01බෝධි සත්වයෙක් නූපදින ආකාර 18කි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 07 - 01)01:06:07
32019/06/30 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:52:59
42019/06/17සූර්යාගේ පරිභ්‍රමණ වේගය බුද්ධ දේශනාවට අනුව Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 06 - 16)01:04:23
52019/06/12බෞද්ධයෙකුගේ පිරිහුනු හැසිරීම ශාසනය අතුරුදහන් වීමට සෘජු දායක වීමකි (2019-06-11) අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:05:27
62019/06/06Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-06-05 | 06.30PM00:52:59
72019/06/06මංගල බෝධිසත්වයින් දාන පාරමිතාව පිරීමට දරුවන් දන් දීම (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:55:38
82019/06/05Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-06-0500:42:05
92019/06/04ඉල්ලලා ගන්න පදවි වල කිසි අගයක් නෑ (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:59:06
102019/06/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-06-0200:53:25
112019/05/31සිදුහත් කුමරු කුමාර අවදියේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩා (2019 - 05 - 30) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:08
122019/05/19Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-1800:44:05
132019/05/18හුදකලා වීම හා තනිකම අතර වෙනස (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:49:07
142019/05/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - දහ දුක්00:50:15
152019/05/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - සත්පුරුෂයා ප්‍රියදේහි හා අප්‍රියදේහි නොඇලේ00:52:28
162019/05/13Ven. Aluthgama Pannasara Thero - Dubai 2019 @ FRICO International01:39:49
172019/05/12දැව සිවුරක් දැරූ බාහිය දාරුචීරිය තෙරුන් (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:54
182019/05/11Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-1100:53:04
192019/05/07Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-04-30 | 12.30PM00:51:45
202019/05/04මාරයා බුද්ධ වේශයෙන් පෙනී සිටීම (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:57:12
212019/05/03Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-0300:53:56
222019/05/02Ven Aluthgama Pannasara Thero - තථාගත ආශ්චර්ය අත්භූත ධර්ම දුතියතථාගතඅච්‌ඡරිය සූත්‍රය00:54:01
232019/04/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඇයි ඔබ සිල් සමාදන් වෙන්නේ ?00:52:44
242019/04/24පූජ්‍ය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි2019 04 20 වර්ණනා නොකර අගය කරන්න ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි01:00:37
252019/04/19Ven Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2019 04 19 15.15 Buddhist TV අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද01:07:54
262019/04/19Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවනේ දොරටු විවරකරන බලවත් අචල ශ්‍රද්ධාව00:49:25
272019/04/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-04-1700:44:59
282019/04/182019 - 04 - 17 - වාසය කීරීම් 4ක් - පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:50:25
292019/04/18Ven Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2019 04 17 22 00 The Buddhist TV මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසා00:51:14
302019/04/082019 - 04 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:29
312019/04/02Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-04-0200:44:14
322019/04/01Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.31 - 22.00 The Buddhist TV00:57:30
332019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:37
342019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:02
352019/03/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.27 - 16.15 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:05
362019/03/19Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.16 - 14.30  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:54:30
372019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:01:19
382019/03/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-03-1800:51:01
392019/03/162019 - 03 - 16 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:19
402019/03/14සම්මා සංකප්ප​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-02-1900:54:07
412019/03/14නිදහසේ දැහැන​- Ven Aluthgama Pannasara Thero -04- 02-1901:03:05
422019/03/112019 - 03 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:01
432019/03/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.10 - 14.30 The Buddhist TV00:58:09
442019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:06:59
452019/03/08"මහ බෝ මහ සෑ මහා වන්දනාව-"රුවන්මැලි මහා සෑය ඉදි වූ ඒ පුරාණය -Ven Aluthgama Pannasara Thero- 02-03-1901:11:44
462019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:52
472019/02/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - සෝවාන් ඵලයට පත්වූවන් ප්‍රානඝාතනය සිදුකරනවාද00:52:07
482019/02/26Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.14 - 14.35  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:53:26
492019/02/21Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.21 - 09.10  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:59:46
502019/02/16Ven Aluthgama pannasara Thero 2019 02 15 Ape sith Niwana Sumudura Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:20
512019/02/152019 - 02 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:27
522019/02/132019 - 02 - 13 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:36
532019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:09
542019/02/112019 - 02 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:59
552019/02/102019 - 02 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:23
562019/02/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.04 - 20.10 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:09
572019/02/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.03 - 12.35  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:04:27
582019/02/07Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.02 - 16.00  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය01:03:08
592019/02/062019 - 02 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:09
602019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:48
612019/02/04Aluthgama Pannasara Thero - Pansil Maluwa 2019-02-0301:28:16
622019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:35
632019/02/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සඞ්‌ඝාටිකර්ණ සූත්‍රය00:54:14
642019/02/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-02-0400:56:20
652019/02/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-02-0400:51:11
662019/02/04Buduguna Ananthai00:55:16
672019/02/032019 - 02 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:57
682019/02/03Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.25 - 12.45  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:00:32
692019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:26
702019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:56
712019/02/02Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.23 - 14.40  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:54:14
722019/01/29“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Aluthgama Phannasara Thero01:42:31
732019/01/252019 - 01 - 25 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:58
742019/01/24නිවනට බාධා වන කරුණු, අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස,Aluthgama Pannasara Swaminwahansa00:59:01
752019/01/23Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.17 - 13.40  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:23
762019/01/23Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-2300:56:20
772019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:00:00
782019/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - දානයේ විපාක00:52:09
792019/01/222019 - 01 - 21 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:07
802019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:42
812019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:14
822019/01/15නිවීම Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1500:53:49
832019/01/15දිවා රාත්‍රී කුසලයට හානි කරණ කාරණා Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1500:49:05
842019/01/142019 - 01 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:23
852019/01/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.11 - 14.30  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:57:30
862019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:19
872019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:33
882019/01/11Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1100:44:34
892019/01/11Ven Aluthgama Pangchasara Thero | Bomiriya01:39:16
902019/01/082019 - 01 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:59
912019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:04
922019/01/07සිහින Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-0700:55:22
932019/01/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.16 - 08.05  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:54:23
942019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:39
952019/01/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-0400:53:43
962019/01/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - හිස් පුරුෂයෝ00:52:48
972019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:48
982019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:38
992019/01/012018 - 12 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:25
1002018/12/292018 - 12 - 28 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:07
1012018/12/29Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-2900:51:43
1022018/12/28Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-2700:53:52
1032018/12/24Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.20 - 08.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:51:11
1042018/12/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - පින් නිසා ලබන සතුට කොතරම් සැනසිල්ලක්ද00:49:16
1052018/12/19Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.15 - 13.30 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:50:48
1062018/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් කරලීමේ ක්‍රමවේදය ( කුල සූත්‍රය )00:54:36
1072018/12/172018 - 12 - 17 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:25
1082018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:38
1092018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:10
1102018/12/13සංඛධම සූත්‍රය00:55:19
1112018/12/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.23 - 08.02 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:15
1122018/12/11Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-1100:55:19
1132018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:49
1142018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:46:54
1152018/12/08ආනන්ද මහ තෙරුන්වහන්සේ Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12- 0800:46:54
1162018/12/06විශාකා මහා උපාසිකාව​- Ven Aluthgama Pannasara Thero-16-11-1800:47:50
1172018/12/06වේරන්ඦ සූත්‍රය -බුදු රදුන් කෙරෙහි නොසෙල්වෙන ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගැනීමට- Ven Aluthgama Pannasara Thero00:52:48
1182018/12/042018 - 12 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:48
1192018/12/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සංසාරයේ පෙර දෝශයකට ලද ස්ත්‍රීත්වය00:53:09
1202018/12/04Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.11 - 08.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:39
1212018/12/03බුදුගුණ අනන්තයි කියන්නේ ඇයි Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-0300:57:35
1222018/12/02Ven Aluthgama Pannasara Thero - සෙඛ බල ( කාමෙසුපලාළිත සූත්‍රය )00:50:57
1232018/12/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - සංසාරයේ යම් වරදක් සිදුවී ඇත්නම් එය ධර්මයෙන් නිවැරදි කරමු00:52:00
1242018/11/30Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-3001:00:16
1252018/11/292018 - 11 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:47
1262018/11/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero  - 2018.11.06 - 08.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස00:50:29
1272018/11/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාළකාරාම සූත්‍රය00:54:09
1282018/11/17Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1700:59:26
1292018/11/17ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණා අටක් Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1700:56:31
1302018/11/162018 - 11 - 16 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:02
1312018/11/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාම පලාලිත සූත්‍රය00:50:56
1322018/11/15ප්‍රේථවත්තු පාලියේ-උරග ප්‍රේථ වස්තුව ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 14- 11- 201800:57:30
1332018/11/14සිහිනුවණින් මරණසතිය වඩන්න Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1400:55:53
1342018/11/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඇටකටු සමූහයකින් ඔසවාගෙන සිටින මේ දිරායන කය00:51:55
1352018/11/12ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ- by Ven Aluthgama Pannasara Thero01:49:16
1362018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:25
1372018/11/092018 - 11 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:32
1382018/11/072018 - 11 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:33
1392018/11/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - භාවනානුයුත්ත සූත්‍රය00:51:51
1402018/11/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත00:57:59
1412018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:04
1422018/10/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත බැදීපවතින කණු 5 (චෙතොඛිල සූත්‍රය )00:54:14
1432018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:31
1442018/10/30Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-2900:39:05
1452018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:29
1462018/10/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.10.27 - 18.50 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:51:35
1472018/10/24Ven Aluthgama Pannasara Thero - මහාලි සූත්‍රය00:52:37
1482018/10/23Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-2300:39:21
1492018/10/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - කර්ම විපාකයන්ගෙන් සගවීමට ලොකදාතුවේ කිසිම තැනක් නැත00:58:04
1502018/10/19Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1800:40:10
1512018/10/18Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.15 - 12.40 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:00:33
1522018/10/17Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.12 - 16.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:43
1532018/10/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - සසරේ බියකරුබව00:51:26
1542018/10/142018 - 10 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:23
1552018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:00
1562018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:51
1572018/10/102018 - 10 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:48
1582018/10/09Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.05 - 08.00  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:30
1592018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:00
1602018/10/062018 - 10 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:44
1612018/10/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.02 - 02.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ,01:02:38
1622018/10/062018 - 10 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:57:45
1632018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:34
1642018/10/01අති පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජන්ම දිනය -Ven Aluthgama Pannasara Thero-30 09 2018-00:58:55
1652018/09/292018 - 09 - 26 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:45
1662018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:05
1672018/09/282018 09 21 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:50
1682018/09/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - මහානාම සූත්‍රය00:59:36
1692018/09/27පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 13 Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:34
1702018/09/27පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 10 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:15
1712018/09/25තම සිත සාදා ගැනීම තරම් තව කවර සැපයක්ද​- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 06- 09- 201800:55:22
1722018/09/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - සුසීම සූත්‍රය00:53:57
1732018/09/19කාලකාරාම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් -Ven Aluthgama Pannasara Thero- 03- 09- 201800:47:46
1742018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 02 Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:07
1752018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 26 Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:00
1762018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 27 Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:48
1772018/09/17පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 19 Ven Aluthgama Pannasara thero00:46:39
1782018/09/16Ven.MahanuwaraAluthgama Pannasara Thero - 2018.09.16 - 08.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:55
1792018/09/152018 09 13 Dharmaya Dasa Akusal Venerable Aluthgama pannasara thero00:58:13
1802018/09/14පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 06 Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:43
1812018/09/14පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 05 Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:09
1822018/09/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.10 - 01.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:34
1832018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 14 Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:04
1842018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 12 Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:50
1852018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 15 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:17
1862018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 07 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:07
1872018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 01 Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:08
1882018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 06 24 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:39
1892018/09/12Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018 06 0500:50:17
1902018/09/08සෝපාක මහ රහතන් වහන්සේ-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 26- 07- 201800:55:58
1912018/09/08Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.06 - 19.50 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:21
1922018/09/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.04 - 19.40 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ T00:52:51
1932018/09/03Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.09.03 - 23.10 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:47
1942018/08/30Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.08.29 - 14.35 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:30
1952018/08/25Ven Aluthgama Pannasara Thero- 24 -08 -201800:47:55
1962018/08/23Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.08.23 - 16.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:38
1972018/08/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - දෙව්දත් තෙර00:52:29
1982018/08/17සිතේ සැටි-. Ven Aluthgama Pannasara Thero- 04- 08- 201800:53:41
1992018/08/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුකින් නිදහස්වීමේ මග00:56:23
2002018/08/10ගිහි අපට බොහෝ කුසල් වඩා ගන්න... කුල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 09- 08- 201800:48:20
2012018/08/06ගිනි ගෙන දැවෙන ජීවිතයක කුමන සිනාවක්ද -​ Ven Aluthgama Pannasara Thero- 30-07- 201800:46:49
2022018/08/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - පිං සහ පවු00:49:20
2032018/08/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - දේමාපියෝ00:59:54
2042018/08/03චේථෝ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- සිත බැදී ඇති කනු පහ​- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 31- 07-201800:50:36
2052018/07/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - කර්මය00:52:34
2062018/07/29මිනිස් ආයුශ ඉතාම අල්පයි- ​Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-07- 201800:50:20
2072018/07/28Ven Aluthgama Pannasara Thero- 27- 07-201800:55:16
2082018/07/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - අචින්ත්‍යවූ බුදු ගුණ - ගුණ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය00:50:51
2092018/07/18තමන් ගැන දැන ගැනීම හා තමන්ගේ මට්ටම දැන ගැනීම. .-VenAluthgama Pannasara Thero -15-07-201800:56:12
2102018/07/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - කව්ද පෘතක්ජනයා00:50:35
2112018/07/12අමාථා පුත්තිඛ භය සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama PannasaraThero-11-07-201800:49:55
2122018/07/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero-2018.07.09-20.30 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:52
2132018/07/03Ven Aluthgama Pannasara Thero-29-06-201800:54:17
2142018/07/02නොසිදෙන මත්වීම්-Ven Aluthgama Pannasara Thero-01-07-201800:52:11
2152018/06/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාරීපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේ00:55:26
2162018/06/28සුසීම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama Pannasara Thero-26-06-201800:55:58
2172018/06/27සංකාර උප්පත්ති සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara -26-06-201800:54:27
2182018/06/26ථේරීගාථා පාලියෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-25-06-201800:53:04
2192018/06/25Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවන් මග වසන, මාර්ගය අහුරන, සිත්හී බැසගෙන, ප්‍රඥ්ඥාව දුර්වල කරන පංච00:53:51
2202018/06/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - උත්තම පුරුෂයෙක් වන්නේ කෙලෙසද00:51:24
2212018/06/20සේක බල විත්තථ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-17-06-201800:50:38
2222018/06/20සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය-​ Ven Aluthgama Pannasara Thero-17-06-201800:53:42
2232018/06/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිහිනුවණින් බලන කල්හි කුමන දුවෙක්‌ද පුතෙක්‌ද කුමන ධනයක්‌ද00:48:14
2242018/06/13කඩාගත යුතුම භන්දනය- Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-06-201800:54:00
2252018/06/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - ජරා, මරණ මගින් සත්වයන්ගේ ආයුෂ අවසන් කරයි..00:50:30
2262018/06/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවනට සමීපවීමට බලවත්වූ වීර්යකින් තණ්හාව සිදලන්න00:49:39
2272018/06/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාසන ප්‍රතිපදාව පූර්නය කිරීම00:51:46
2282018/06/08සේක බල විත්තත සූත්‍රය-Ven Aluthgama Pannasara Thero-08-06-201801:01:44
2292018/06/06මහානාම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-05-06-201801:37:12
2302018/05/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණයෙහි ඇති භය දකින තැනැත්තා00:50:17
2312018/05/24දේවදත්ත තෙරුණ් නිරයේ වැටීමට හේතු වූ කරුණු -Ven Aluthgama Pannasara Thero -20- 05- 201800:52:28
2322018/05/22සේදක සූත්‍රය ඇසුරෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-19- 05 -2011800:51:51
2332018/05/22දුකින් නිදහස් වීමට පිලිවෙතක්-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 19-05-201800:57:22
2342018/05/20පින සහ පව​-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 18 -05- 201800:44:46
2352018/05/20අප්‍රමාදයෙහි ඇලී ප්‍රමාදයෙහි භය දකින්න-Ven Aluthgama Pannasara Thero 17- 05- 201801:02:51
2362018/05/17පංචණීවරණයන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero -16-05-201800:54:19
2372018/05/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුකින් මිදීමේ ඒකායන මාර්ගය සතර සතිපට්ඨානය00:54:03
2382018/05/15බ්‍රක්මාථි මාතා පිතරෝ- Ven Aluthgama Pannasara Thero-15-05-201801:00:11
2392018/05/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - සොතාර සූත්‍රය00:50:39
2402018/05/10Ven Aluthgama Pannasara Thero -ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රසන්සා දරුණුයි කටුකයි අන්තරාකරයි උතුම් අරහත් ඵලය00:52:51
2412018/04/28Aluthgama Pannasara Thero - Pansil Maluwa 2018-04-2201:16:52
2422018/04/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - අතිශයින්ම දුර්ලබවූ කරනා සියල්ලම ලැබී ඇති මේ මොහොතේ ඔබ(සෝපාක තේර ගථා)00:51:36
2432018/04/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - අශ්ඨාන්ග සීලයේ වැදගත්කම ( විසාඛූපොසථ සූත්‍රය )00:53:13
2442018/04/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - තමන්ට තමන්වත් නැතිකොට පුත්තු හෝ දනයෙන් කින්ම් පිහිටක්ද00:48:14
2452018/04/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාමය පිළිබද පිරිසිද දැන කාමය දුරුකිරීම00:40:07
2462018/04/10Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-2800:52:44
2472018/04/10Ven Aluthgama Pannasara Thero - ලොව කෙනෙකුට ලැබිය නොහැකි කරනා 500:49:54
2482018/04/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - ශුතවත් ශ්‍රාවකයා සහ අශුතවත් ශ්‍රාවකයා - අපට ඇනෙන උල් (සල්‌ල සූත්‍රය)00:50:27
2492018/04/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය00:52:27
2502018/04/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - ශ්‍රාවිකාවන් අතර බහුශ්‍රැත භාවයෙන් අගතැම්පත් කුජ්ජුත්තරා00:49:34
2512018/03/10Ven Aluthgama Pannasara Thero - චිත්ත විමුක්තිය සදහා බහුල වශයෙන් වඩියයුතු ධර්මතා 5 ක්00:50:20
2522018/03/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-03-0700:48:33
2532018/03/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-03-0500:55:32
2542018/02/20Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-2000:56:49
2552018/02/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවන් අවබෝදය පිනිස ධර්මයේ හසිරෙන්නාට00:43:21
2562018/02/11Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-1100:48:55
2572018/02/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත තුල උපදින්නවූ රාග ගින්න ප්‍රහානයට ( භාරද්‌වාජ සූත්‍රය )00:57:11
2582018/01/27Ven Aluthgama Pannasara Thero - තමාගේ පිහිට තමාමයි00:49:32
2592018/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - අශෘතවත් පෘථග්ජනයා කරුණු 4කින් මරණය ඉදිරියේ බයවේ00:53:57
2602018/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - ගවෙසී සූත්‍රය00:49:13
2612018/01/22භාග්‍යවතුන් වහන්සේට 'තථාගත' යැයි කියන්නේ මන්ද Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018 01 2200:50:44
2622018/01/20Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019 01 1900:50:57
2632018/01/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය00:52:21
2642018/01/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - හිරොත්තප්ප සූත්‍රය00:47:01
2652018/01/14Ven Aluthgama Pannasara Thero - යම් පිච්චං නලභති තම්පි දුක්ඛං00:57:43
2662018/01/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - තණ්හාව ( මහානිදාන සූත්‍රය )00:51:25
2672018/01/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-01-0900:52:30
2682018/01/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඉතා දීර්ග කාලයක්තිස්සේ කෙලෙසුන්ගෙන් කිලිටිවූ සිත00:53:14
2692017/12/31Ven. Aluthgama Pannasara Thero00:54:21
2702017/12/31Ven Aluthgama Pannasara Thero 27-12- 201700:48:25
2712017/12/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුක් සහිත සසරින් අතමිදීම00:54:40
2722017/12/19Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණ ධර්මය මෙනෙහිකිරීම00:43:56
2732017/12/18Buddhist TV dharma deshanawa ven Aluthgama pannasara thero 2017 12 1701:00:00
2742017/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාමච්ඡන්ද වඩන්නාවූ සුභ නිමිත්ත00:51:01
2752017/12/18Buddhist TV dharma deshanawa ven Aluthgama pannasara thero 2017 12 1600:43:31
2762017/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero 17-12- 201701:00:00
2772017/12/16Ven. Aluthgama Pannasara Thero 16-12- 201700:43:31
2782017/12/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 04-12-201700:50:37
2792017/12/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණය සිදුවන ආකාර 400:47:01
2802017/11/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඔබටම ඔබේ පරලොව ගතිය දැකීමට ධර්ම කැඩපතක්00:53:56
2812017/11/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණ ධර්මය00:48:54
2822017/11/26Ven Aluthgama Pannasara Thero ඒවං අචින්තියා බුද්ධා බුද්ධ ගුණා අචින්තියා00:56:46
2832017/11/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා00:54:38
2842017/11/15Ven. Aluthgama Pannasara Thero 15-11- 201700:52:22
2852017/11/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - මිරිගුවක් වූ ලොකයට කිනම් අයිතිවාසිකමක්ද ???00:46:15
2862017/11/13Ven. Aluthgama Pannasara Thero 13-11-201700:51:00
2872017/11/12Ven. Aluthgama Pannasara Thero 12-11- 201700:43:56
2882017/11/10Ven. Aluthgama Pannasara Thero 10-11-201700:47:00
2892017/11/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - බුදුවරු අචින්ත්‍ය, බුදු ගුණ සිතා නිමකළ නොහැක00:54:25
2902017/10/31ආර්ය උපෝසථය සමාදන් වීම Ven. Aluthgama Pannasara Thero 31 10 201700:40:37
2912017/10/31Aluthgama Pannasara Thero 31-10-201700:49:08
2922017/10/29දෙමවුපියෝ Ven. Aluthgama pannasara Thero 29-10-201700:40:54
2932017/10/29Ven Aluthgama Pannasara Thero - පඨම මහානාම සූත්‍රය00:49:00
2942017/10/27ලාභ සත්කාර නැමැති සුලි සුලඟ Ven. Aluthgama Pannasara Thero 27 10 201700:45:39
2952017/10/24ජීවිතය මිරිඝුවක්, දිය බුබුලක් වැනිය Ven. Aluthgama Pannasara Thero 24 10 201700:47:51
2962017/10/23Pancha Nivarana Dharma - Ven Aluthgama Pannasara Thero 28.09.201701:05:37
2972017/10/23Ven Aluthgama Pannasara Thero 28.09.201701:05:37
2982017/10/22Ven. Aluthgama Pannasara Thero 22-10-201700:56:46
2992017/10/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - විසාඛූපොසථ සූත්‍රය00:52:24
3002017/10/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 17 -10-201700:51:35
3012017/10/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - වරදක් පෙන්වූවිට නිධානයක් පෙන්වූවසේ දකින්න ( පදුමපුප්ඵ සූත්‍රය )00:47:51
3022017/10/07Ven Aluthgama Pannasara Thero - උතුම් පැවිද්ද00:51:42
3032017/10/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - කිනම් සැරසිලි දිරාපත් වන්නවූ මේ ශරීරය00:49:12
3042017/09/14Ven Aluthgama Pannasara Thero - මේ සාසනයතුල කුසලයෙන් පිරිහීමට හේතුවන කරුණු 5ක්00:55:09
3052017/09/11සිතට ඇනෙන උල් Ven. Aluthgama Pannasara Thero 11- 09- 201700:45:38
3062017/09/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - ආයුෂය, වර්නය, සැපය, යසස, ආදිපත්‍යයෙන් අග්‍ර කරවන දානය00:51:59
3072017/09/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 04- 09- 201700:50:08
3082017/08/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සසර ගමනේ බියකරු බව00:51:53
3092017/08/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය00:54:52
3102017/08/23ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 300:05:59
3112017/08/22ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 200:25:52
3122017/08/22ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 100:25:44
3132017/08/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 17- 08- 201700:58:45
3142017/08/06Ven. Aluthgama Pannasara Theo 06- 08- 201700:49:17
3152017/07/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සතර අපායෙන් නිදහස්වීමට ( රතන සූත්‍රය )00:51:23
3162017/07/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - අමා මහා නිවන වෙනුවෙන් කලයුතු පිළිවෙතක්00:58:42
3172017/07/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - ලොව වෙසෙන පුද්ගල වර්ග 3 ( ආසංස සූත්‍රය )00:56:35
3182017/07/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - ආතුරව් ලෝකයතුල ආතුරයෙකු නොවී ජීවත්වීමට00:55:20
3192017/07/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - කායගතාසති සූත්‍රය00:47:38
3202017/07/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - බාලයා00:43:06
3212017/06/24Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඵස්‌ස සූත්‍රය00:54:50
3222017/06/04දුර්ලභ වූ මිනිස් ආත්මයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නVen Aluthgama Pannasara thero01:02:12
3232017/05/23Ven.Aluthgama Pannasara thero 2017/05/1801:02:11
3242017/03/27Ven. Aluthgama Pannasara Thero - Bana Deshanawa on 26th March 201701:11:37
3252017/03/25කරන කලට පව් Ven Aluthgama Pannasara Thero 25- 03-201700:59:37
3262017/03/15සිත නැමති නගරය Ven Aluthgama Pannasara Thero 15- 03-201700:52:51
3272017/02/16Ven Aluthgama Pannasara Thero 15-02-201701:00:01
3282017/01/11Ven Aluthgama Pannasara Thero 10-01-201700:50:40
3292016/12/25Ven Aluthgama Pannasara Thero 23-12-201600:55:00
3302016/12/10පෘතග්ජන භාවයෙන් ඔබ්බට Ven Aluthgama Pannasara Thero 10-12-201600:54:47
3312016/12/09මාරයාගේ උගුල Ven Aluthgama Pannasara Thero 08-12-201601:00:52
3322016/12/03ආනන්ද මහ තෙරුන් වහන්සේ Ven Aluthgama Pannasara Thero 03-12-201600:52:28
3332016/11/29Ven Aluthgama Pannasara Thero 29-11-201600:52:54
3342016/11/27සරණාගමනය Ven Aluthgama Pannasara Thero 27-11-201600:53:22
3352016/11/23Ven Aluthgama Pannasara Thero - Niyama Theruwan Sarana Giya Shrawakayaa00:46:46
3362016/11/21Ven Aluthgama Pannasara Thero - Dharamaya danna aya gamburu muhuda vage00:47:36
3372016/11/11අනුත්තරිය වූ ලාභයන් Ven Aluthgama Pannasara Thero 11-11-201601:05:21
3382016/10/23වප් පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven Aluthgama Pannasara Thero00:52:55
3392016/09/15Ven Aluthgama Pannasara Thero 15 Sept 201600:49:29
3402016/09/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 10 Sept 201600:52:24
3412016/08/12"පුද්ගලයෝ සත් දෙනෙක්" - උදකූපමපුග්ගල සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero 12 Aug 201600:54:12
3422016/08/12කල්‍යාන පෘතග්ජනයෙක් වීම Ven Aluthgama Pannasara Thero 11 Aug 201600:54:30
3432016/08/05'විල අත්හැර යන හංසයෙකු මෙන් '... - Ven Aluthgama Pannasara Thero 5 Aug 201600:49:20
3442016/07/22රෝගීන් අතර රෝගියෙකු නොවී සිටින්නට නම් Ven Aluthgama Pannasara Thero 22 July00:53:39
3452016/07/17Ven Aluthgama Pannasara Thero 17July 201600:53:32
3462016/07/10Ven Aluthgama Pannasara Thero 10 July 201601:00:08
3472016/07/03අනිච්ඡාවත සංඛාරා - Ven Aluthgama Pannasara Thero 3 July 201600:57:53
3482016/06/22Nivi Senesennata 1 (නිවී සැනසෙන්නට...)- Aluthgama Pannasara thero00:34:39
3492016/06/15රාම නෙය්‍යක සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero 15June 201600:49:55
3502016/06/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 05 Jun 201600:55:27
3512016/06/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 05 Jun 201600:40:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.