අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/12වම්මික සූත්‍රය ( 02 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:54:57
22020/08/11(2020 - 08 - 10) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:53:59
32020/08/11වම්මික සූත්‍රය ( 01 - දේශනය ) - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:54:46
42020/08/10රට්ඨපාල රහතන් වහන්සේගේ කතාව - අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමින්වහන්සේ Aluthgama Phannasara Thero01:03:56
52020/08/10(2020 - 08 - 09) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:01:55
62020/08/10ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 19 - දේශනය ) අනඞ්ගණ සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:19
72020/08/09ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 18 - දේශනය ) අනඞ්ගණ සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero00:53:51
82020/08/06සංයුක්ත නිකායේ සච්ච සංයුත්තයට අයත් ඉන්ද්‍රකීල සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරෙන් පූජ්‍ය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:02:49
92020/08/06වම්මික සූත්‍රය 3 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:50:40
102020/08/05(2020 - 08 - 04) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:56:53
112020/08/03(2020 - 08 - 02) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:06:00
122020/07/30Sadaham Sawana - මානුෂික දිව්‍ය සැපයට එහා ගිය සැපයක් Ven Aluthgama Pagnanasara Thero00:53:59
132020/07/29(2020 - 07 - 28) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:57:54
142020/07/26(2020 - 07 - 25) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:00:55
152020/07/25වම්මික සූත්‍රය 2 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:55:06
162020/07/24(2020 - 07 - 23) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:04:52
172020/07/23වම්මික සූත්‍රය 1 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:54:46
182020/07/21 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:54:52
192020/07/20Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2020-06-19 | 11.30 AM - Kandy00:54:52
202020/07/15නිතරම ඔබ අන් අයට වඩා වෙනස් බව සිතන්න - Ven Aluthgama Pagnnasara Tero - Budu Bana00:49:37
212020/07/13ධර්ම සමාදානය කියන්නේ කුමක්ද? - Ven Aluthgama Pagnnasara Tero - Budu Bana00:53:42
222020/07/10(2020 - 07 - 09) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:05:17
232020/07/09Sadaham Sawana - මෙය සුවිශේෂී දහම් ගුණයකි - Ven Aluthgama pagnanasara Thero01:00:42
242020/07/09දුෂ්කර සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pagnnasara Tero - අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ - Budu Bana01:00:44
252020/07/08(2020 - 07 - 06) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:00:10
262020/07/07(2020 - 07 - 06) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:57:24
272020/07/06Sadaham Sawana - මෙම මෙනෙහි කලයුතු කාරනා10 ඔබ ආරක්ෂාවටය Ven Aluthgama pagnanasara Thero00:48:18
282020/07/06Ven.Aluthgama Pannasara Thero 2020.07.06 - 08.06 අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:47
292020/07/02(2020 - 07 - 01) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:53:48
302020/07/02බුදු දහමට අනුව සත් පුරුෂයෝ සහ අසත් පුරුෂයෝ හඳුනා ගනිමු - Ven Aluthgama Pagnnasara Tero - Budu Bana00:49:12
312020/07/01වර්නනා කර ලබන දෙය අසුචි වගේ අපවිත්‍රයි - Ven Aluthgama Pagnnasara Tero - Budu Bana00:59:01
322020/06/30(2020 - 06 - 28) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:03:51
332020/06/292020 06 28 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:32
342020/06/28(2020 - 06 - 27) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:03:51
352020/06/22(2020 - 06 - 20) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:03:10
362020/06/22බුදුන් හැර වෙනත් ශාස්තෘවරයෙක් සොයා ගියහොත් කුමක් වෙයිද ? - Ven Aluthgama Pagnnasara Tero- Budu Bana00:58:37
372020/06/20(2020 - 06 - 19) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:57:49
382020/06/19බුදු දහමට අනුව වීර්යය ඇති කර ගැනීමට සිතිය යුතු ආකාරය - Ven Aluthgama Pagnnasara Tero - Budu Bana00:55:23
392020/06/15(2020 - 06 - 13) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:58:24
402020/06/15පඨම සමාධි සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:44:51
412020/06/14පඨම සමාධි සුත්‍රය​- Ven Aluthgama Pannasara Thero- Poson Poya 202000:53:04
422020/06/13(2020 - 06 - 11) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:58:51
432020/06/11Sadaham sawana - ඔබලාගේ සිත් යදමකින් වෙලන්න. Ven Aluthgama pagnanasara thero00:55:09
442020/06/08මේලෝක ධාතුවේ මොනවා තිබුණත් බුදු කෙනෙකු නොමැති නම් ඒ කල්පය හිස් කල්පයකි පූජ්‍ය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිම01:56:28
452020/06/05(2020 - 06 - 05) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:56:32
462020/06/05Sadaham sawana - බුදු කරුනාවට උපමා නොමැත Ven Aluthgama pagnanasara thero00:53:07
472020/05/27Sadaham sawana - ධර්මය තුළින් වැරදි දැකීම - Ven .Aluthgama pagnanasara thero00:53:48
482020/05/26නිතරම අපේ සිත කරන පින්කමේ දොස් සොයනවා නම් - Aluthgama Pagnnasara Tero - Budu Bana00:56:25
492020/05/24ආරක්ඛ සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:43:16
502020/05/24(2020 - 05 - 22) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:02:08
512020/05/24බුදුන් කැමති නිහඬ බව නැති කරන්න එපා - Aluthgama Pagnnasara Tero - අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Budu Bana01:51:58
522020/05/23(2020 - 05 - 22) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:56:46
532020/05/22Ven Aluthgama Pannasara Thero 2020 05 2201:50:02
542020/05/12(2020 - 05 - 11) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:59:55
552020/05/10Aluthgama Pannasara thero01:36:40
562020/05/08(2020 - 05 - 08) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:53:42
572020/05/07(2020 - 05 - 06) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:57:28
582020/05/03(2020 - 05 - 02) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:59:21
592020/05/01(2020 - 04 - 30) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:54:46
602020/04/26(2020 - 04 - 25) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:58:53
612020/04/22(2020 - 04 - 21) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:01:28
622020/04/22මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:29
632020/04/19ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-19- අනංගන සූත් රය-5-Ven Aluthgama Pannasara Thero-08-04-202001:00:01
642020/04/19ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-18- අනංගන සූත් රය-4-Ven Aluthgama Pannasara Thero-11-03-202001:00:01
652020/04/19ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-17- අනංගන සූත් රය-3-Ven Aluthgama Pannasara Thero-04-03-202001:00:01
662020/04/17(2020 - 04 - 16) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:59:50
672020/04/12(2020 - 04 - 11) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:00:47
682020/04/11(2020 - 04 - 10) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero01:00:17
692020/04/10(2020 - 04 - 09) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:59:44
702020/04/04බහුජනහිත සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:36
712020/04/03(2020 - 04 - 02) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:15
722020/03/22රාගය ද්වේශය මෝහය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:49:01
732020/03/21Ven Aluthgama Pannasara Thero 2020-03-2100:49:01
742020/03/192020 03 17 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:16
752020/03/16මෙත් සිත - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:53
762020/03/14ආරක්ක සුත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:50:32
772020/03/12අනංගන සූත්‍රය 4 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:53:51
782020/03/12ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 17 - දේශනය) අනඞ්ගණ සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:54:16
792020/03/12හත්‌ථක සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:51:16
802020/03/10අනංගන සූත්‍රය 3 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:54:16
812020/03/09දස කතාව Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 03 -02)00:52:47
822020/03/09අනාථ නොවී සිටින්නට තතාගත ධර්මය| අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි| Aluthgama Pannasara himi01:00:06
832020/03/08අහිමි කරගන්නේ නැතිව අත්හරින්නේ මෙහෙමයි - Aluthgama Pagnnasara Tero -අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි- Budu Bana00:50:06
842020/03/07ප්‍රථම නාථකරණ සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:50:26
852020/03/07සීලය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:57:31
862020/03/03දීඝවාපී මහා සෑරද වන්දනා (2020 - 02 -29) - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:48:27
872020/03/02අත් හකුලා හෝ වඳිමින් දෙවියන්ට පින් දිය යුතු ද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 02 -27)00:58:48
882020/03/01Ven. Aluthgama Pannasara - Dubai Lankaramaya - 201901:06:00
892020/02/26අනාගාමී බ්‍රහ්ම රාජයෙක්ගේ නොසන්සිඳුනු, ත්‍රිවිද රත්නය කෙරෙහි අචල ශ්‍රද්ධාව (2020 - 02 -23)00:55:41
902020/02/23සිහිනුවණ → හිරි,ඔතප් → ඉන්ද්‍රිය සංවරය → සීලය → සමාධිය → ප්‍රඥ්ඥාව Aluthgama Pannasara thero 20-2-2101:03:43
912020/02/23කැඩෙන බිදෙන ලෝකෙකට ඇලී බැදී සතුට සෙවීම - Ven Aluthgama Pannasara Thero01:04:23
922020/02/22ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව (16 - දේශනය) අනඞ්ගණ සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:23
932020/02/22ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 15 - දේශනය ) අනඞ්ගණ සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:52
942020/02/20අනංගන සූත්‍රය 2 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:55:26
952020/02/20අනංගන සූත්‍රය 1 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:56:56
962020/02/16ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-16- අනංගන සූත් රය-2-Ven Aluthgama Pannasara Thero-12-02-202000:59:06
972020/02/14වීරිය සම්බොජ්ඣංග - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:52:12
982020/02/14ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 14 - දේශනය ) - සල්ලේඛ සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:49
992020/02/11අනාථකරණ කාරණා Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 02 - 09)00:55:48
1002020/02/10ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-15- අනංගන සූත් රය-1-Ven Aluthgama Pannasara Thero-05-02-202001:02:22
1012020/02/10ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-14-සල්ලේඛ සූත්_රය- 6-Ven Aluthgama Pannasara Thero-15-01-202000:57:58
1022020/02/08අත්නෙහැරීම නිසා උරුමකරගත් දුක - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:47:03
1032020/02/07සිහිනයෙන් රැස්වෙන අකුසල කර්ම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 02 - 04)00:59:46
1042020/02/06කෙනෙකු කයට ගැසූ පහරක්, සිතට ගසා ගන්නේ තමා විසිනි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 02 - 03)00:55:44
1052020/02/01අපි ඉන්නේ ශාසනය ඇතුලේද එළියේද ? - Ven Aluthgama Pannasara Tero - අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Budu Bana00:52:29
1062020/01/31ඉස්පිරිතාලයක් ඇතුලේ වාට්ටු මාරු කරමින් සිටින ඔබ සහ මම Ven. Aluthgama Pannasara thero 2020 - 01 - 2900:57:36
1072020/01/28සල්ලේඛ සූත්‍රය 6 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:56:51
1082020/01/28සල්ලේඛ සූත්‍රය 5 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:56:16
1092020/01/27හිසේ ගින්නක් නිවීමටත් පෙර නිවන් දකින ආකාරය සිතන්න Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 01 - 25)00:57:19
1102020/01/27පැවිද්ද තුල අපට නොපෙනෙන පරිත්‍යාගය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 01 - 25)01:02:35
1112020/01/27භික්ෂූන්ට ආදර්ශවත් වූ ගිහි උපාසක උග්ග ගෘහපති Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 01 - 25)01:02:23
1122020/01/26නුඹේ ආත්ම භාවය පිළුනු වූ ආහාරයක් කර නොගන්න Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 01 - 24)00:51:52
1132020/01/262. Ven Aluthgama Pannasara Thero - Buddhist Radio - Sun12.30am 03Mar201901:08:58
1142020/01/25වරදක් පාපොච්චාරණයට සුදුස්සෙක් සිටීද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 01 - 23)00:53:33
1152020/01/24අත්හැරීම යනු අහිමි කර ගැනීම ම නොව Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 01 - 21)01:04:33
1162020/01/21මහ බෝධිසත්වයෙක් නියත විවරණ ලැබීමට පෙර Ven. Aluthgama Pannasara thero (2020 - 01 - 19)00:57:37
1172020/01/19හටගත් මහා සාවද්‍ය, අල්ප සාවද්‍ය අකුසලයේ දිගු කාලීන බලපෑම Ven. Aluthgama Pannasara thero 2020-01-1600:56:01
1182020/01/15සියලු ආගම් සමානද ( පටිච්ච සමුප්පාදය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:49:24
1192020/01/14සල්ලේඛ සූත්‍රය 4 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:54:56
1202020/01/14සල්ලේඛ සූත්‍රය 3 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:56:41
1212020/01/13ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-13-සල්ලේඛ සූත්_රය- 5-Ven Aluthgama Pannasara Thero-08-01-2001:01:11
1222020/01/11හේතු ඵල දහම - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:52
1232020/01/10ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව (13 - දේශනය )සල්ලේඛ සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:13
1242020/01/07යුද්ධයෙන් ජීවත් වන පුද්ගලයා Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 01 - 06)01:02:40
1252020/01/05යුද්ධ කරන්න බැරි කම නොව, සතුරා හඳුනා ගැනීමට බැරිකම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 01 - 03)01:01:37
1262020/01/04ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව (12 - දේශනය ) සල්ලේඛ සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero00:54:46
1272020/01/02ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-12-සල්ලේඛ සූත්_රය- 4-Ven Aluthgama Pannasara Thero-18-12-1901:00:11
1282020/01/01නිල් ඇස් ඇති රහත් තෙරණියට වශී වූ තරුණයා Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 - 31)00:56:02
1292020/01/01යම් නීතියක් වෙත්ද, විනාශ වූ ධර්මයක් නිසාවෙනි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 - 30)01:00:47
1302019/12/23ඒ අවුරුද්දත් ගෙවුනා දන්නේම නෑ Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-12-2300:42:36
1312019/12/23ඇඟට නොදැනී ගෙවුනු වසරක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 -22)00:48:59
1322019/12/18ලෝන ඵල සූත්‍රය​- Ven Aluthgama Pannasara Thero-Dec 201900:50:55
1332019/12/17ටිකට් කැපූ පසුවත් රෝහලෙන් පිටත් නොවන රෝගීන් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 -15)00:53:19
1342019/12/16මට වඩා සසරේ පිං කරපු කෙනෙක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 -14)01:03:24
1352019/12/15 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 501:27:42
1362019/12/15Ven Aluthgama Pannasara Thero Thero 2019-12-1400:58:58
1372019/12/15ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-11-සල්ලේඛ සූත්_රය- 3-Ven Aluthgama Pannasara Thero-04-12-1901:01:58
1382019/12/08උඩු සුළඟට නොහමන මල් සුවඳ හා දෙව්ලොවට හමන සිල් සුවඳ Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 - 07)00:51:41
1392019/12/08මාලුවා වැල් බඳු මිනිසුන් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 - 07)00:55:27
1402019/12/06ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව (11- දේශනය) සල්ලේඛ සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:02
1412019/12/03ආනන්ද මහ තෙරුන්ට පැමිණි අදහසක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 12 - 02)00:55:36
1422019/12/01කරුණු 4කින් තුඹසකට සමාන ශරීරය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 29)00:56:21
1432019/11/30ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව (10 - දේශනය) සල්ලේඛ සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero00:54:52
1442019/11/30ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා (මාලාව 09 - දේශනය) සල්ලේඛ සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:45
1452019/11/30ඛන්ති පාරමිතාව Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:13
1462019/11/29මනක්කල්පිත සැපයක් වෙනුවෙන් සැබෑවට දුක් විඳීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 27)01:01:04
1472019/11/28සාරිපුත්ත තෙරුන් අවසාන ප්‍රාතිහාර්ය පෑම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 27)01:03:26
1482019/11/28අවිද්‍යාවෙන් වැසුනු ලෝකයට තණ්හාවෙන් බැඳීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 26)00:46:27
1492019/11/26දෙ ආකාර ආචින්න කර්මය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 25)01:09:32
1502019/11/25Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019 11 2501:00:49
1512019/11/23සල්ලේඛ සූත්‍රය 2 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:55:31
1522019/11/23සල්ලේඛ සූත්‍රය 1 - Ven Aluthgama Pagngnasara Thero00:57:21
1532019/11/18අනුන්ට පෙර තමන් තමන්ට චෝදනා කර ගන්න Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 17)01:02:35
1542019/11/15ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-10-සල්ලේඛ සූත්_රය- 2-Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-11-1901:00:24
1552019/11/15පුණ්‍ය කර්මයෙන් මෙලොවදීත්, පරලොවදී පුණ්‍ය විපාකයෙන් සතුට උපදවයි Aluthgama Pannasara thero 2019-11-1400:57:53
1562019/11/12ජනපති සදහම් යාත්‍රා 56 Ven. Aluthgama Pannasara Thero, Janapathi Sadaham Yathra 56 - 2019.11.12 - 0901:05:03
1572019/11/12Sadaham Yathra|2019-11-12|Rupavahini01:07:12
1582019/11/10ඵලයට නොකැමති, හේතුවට කැමති ස්භාවය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 11 - 09)00:51:22
1592019/11/09සියලු දේ සිදුවන්නේ දෙවියන්ගේ කැමැත්ත මතනම් - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:50:15
1602019/11/05 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 401:16:20
1612019/11/05ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-09-සල්ලේඛ සූත්_රය- 1-Ven Aluthgama Pannasara Thero-30-10-1901:02:15
1622019/11/01පැටළුනු නූල් පන්දුවක එක් කොනක් සොයා -Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:20
1632019/11/01පැටළුනු නූල් පන්දුවක එක් කොනක් සොයා Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 30)00:55:20
1642019/10/29ගස නොකපන්න, වනය කපන්න Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 27)00:50:37
1652019/10/27රට්ඨපාල සූත්‍රය - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:59:32
1662019/10/27පරණ රසයක් සොයමින් අළුත් රසයක් රස විඳීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 25)00:55:00
1672019/10/26Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මහා සුපිණ සූත්‍රය 200:58:06
1682019/10/26Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මහා සුපිණ සූත්‍රය 100:56:41
1692019/10/23ඛන්ති පාරමිතාව Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 21)00:51:13
1702019/10/21කළ පිනේ විපාකයට ලැබෙන්නේ මොනවාද දන්නේද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 20)00:59:00
1712019/10/20දක්ෂ රථ ආචාර්යයෙක් මෙන් ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ යෙදීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 19)00:56:47
1722019/10/19ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 08 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:58:35
1732019/10/16මරණසතිය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 15)00:56:32
1742019/10/16ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-08- විමුක්තායතන සූත්‍රය​-4-Ven Aluthgama Pannasara Thero-09-10-1901:03:48
1752019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මහා සුපිණ සූත්‍රය01:53:11
1762019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ආරම්භක දේශනය01:51:31
1772019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero විමුත්තායතන සූත්‍රය දෙවන දිනය01:47:31
1782019/10/13Ven Aluthgama Pagngnasara Thero විමුත්තායතන සූත්‍රය පලමු දිනය01:50:41
1792019/10/13Ven.Aluthgama Pannasara Thero - 2019.10.08 - 14.30 අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:19
1802019/10/12ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 07 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:58:35
1812019/10/11බත් පිඬක් වැඩි වූ විට කුසේ වෙදනාව හා 10 මසක් කළලයක වේදනාව Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 09)00:53:31
1822019/10/11ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-07 - විමුක්තායතන සූත්‍රය​-3-Ven Aluthgama Pannasara Thero-02-10-1901:03:48
1832019/10/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.10.10 - 18.30 අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්01:05:27
1842019/10/09අපගේ ඝෝෂාව එකඟ වූ සිත්හි නීවරණ පුරවා විසුරුවයි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 08)01:03:55
1852019/10/05 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:53:32
1862019/10/05ආකාර 8ක් ඔස්සේ මරණ සතිය වැඩීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 04)01:08:19
1872019/10/04මහා කාශ්‍යප මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Aluthgama Pannasara Thero01:52:39
1882019/10/04Ven Aluthgama Pagngnasara Thero මරණසතිය00:43:41
1892019/10/04Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-08-19 | 11.30AM00:53:32
1902019/10/02සියළු ප්‍රාර්ථනා අධිශ්ඨාන බවට පත් නොවේ Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 10 - 01)01:09:30
1912019/09/29රාහුල කුමරු බුද්ධ පුත්‍ර වීමට නියත විවරණ ලැබීම - Ven Aluthgama Pannasara thero 2019 09 23 101:01:22
1922019/09/29අණන සුත්‍රය ඇසුරෙන් - නිවන අරමුණු කරගත්ත ශාසන ප්‍රතිපදාව අනුපුර්ව ප්‍රතිපදාවක්00:56:36
1932019/09/29ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 06 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:09
1942019/09/29මැරෙන තෙක් රැස් කරන්නා, ආහාර පිසිනවා මිස අනුභව නොකරනවා වැනිය (2019 - 09 - 28)01:02:22
1952019/09/29ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-06 - විමුක්තායතන සූත්‍රය​-2-Ven Aluthgama Pannasara Thero-11-09-1900:59:12
1962019/09/29මහා සුපින සූත්‍රය ( 02 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:58:04
1972019/09/29මහා සුපින සූත්‍රය ( 01- දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:40
1982019/09/28Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-10-2800:56:36
1992019/09/25සුළඟට ගසා යන බොල් ශ්‍රාවකයින් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 21)00:50:36
2002019/09/24රාහුල කුමරු බුද්ධ පුත්‍ර වීමට නියත විවරණ ලැබීම Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 23)01:01:22
2012019/09/23Ven Aluthgama Pannasara Thero - අමිහිරි දේවල් මිහිරි ස්වරූපයෙන්, අප‍්‍රිය දේවල් ප‍්‍රිය ස්වරූපයෙන්,00:52:29
2022019/09/21Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-09-2100:50:36
2032019/09/18සුළු අකුසලය ගැන පසුතැවීම කළ පවට වඩා අකුසලයකි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 17)00:59:44
2042019/09/16විමුත්තායතන සූත්‍රය 2 - පූජනීය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ.00:53:50
2052019/09/15විමුත්තායතන සූත්‍රය 1 - පූජනීය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ.00:59:29
2062019/09/14Ven.Aluthgama Pannasara Thero - 2019.09.13 - 15.15 The Buddhist Radio අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය01:54:44
2072019/09/14පස්වනක් ප්‍රීතිය අත්විඳ තිබේද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 13)01:57:29
2082019/09/14කුසල් ,අකුසල් වලින් එතෙර ඇති නිවන් මාර්ගය |අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස | Aluthgama Pannasara himi00:55:11
2092019/09/14Maha Kashyapa Maha Rahathan Wahanse -Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-09-1901:53:48
2102019/09/08වරද ලොකු කර පෙන්වා බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 09 - 07)00:59:44
2112019/09/07ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 05 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:02
2122019/09/06ආහාර,නින්ද,ප්‍රජනනය,ජීවිත භයට අමතරව අප කරන කෘත්‍යයන් මොනවාද? Aluthgama Pannasara thero (2019-09-05)00:54:38
2132019/09/05ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-05 - විමුක්තායතන සූත්‍රය​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-04-09-1901:01:59
2142019/08/30පිල් කළඹක් අලංකාරය, තටු තිබුනද ඉගිලීමට අපහසු පක්ෂියෙකි Ven Aluthgama Pannasara thero (2019 - 8 - 29)00:52:51
2152019/08/26හිතල හිතල හිතලම යමක් කියන්න, කියල හිතනවාට වඩා පහසුය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 25)00:38:47
2162019/08/25මහා සුපින සූත්‍රය-2 Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019- 08- 2500:58:03
2172019/08/25මහා සුපින සූත්‍රය-1 Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019- 08- 2500:56:39
2182019/08/25Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-2500:38:47
2192019/08/24ප්‍රීති සම්බොධ්‍යංගය වඩමු Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-2400:52:45
2202019/08/24ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 04 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero01:00:19
2212019/08/24ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 03 - දේශනය ) Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:02
2222019/08/24පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් එකක්වත් අපට නැති තරම්ය, සුළු සතුටක් මිස Aluthgama Pannasara thero (2019- 08- 23)01:03:43
2232019/08/23Ven.Aluthgama Pannasara Thero - 2019.08.23 - 14.35 අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:31
2242019/08/22 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:51:45
2252019/08/22නියත පරායන සත්වයෙක්ගේ ස්භාවය Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 21)00:43:37
2262019/08/21Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-2100:43:37
2272019/08/21විකෘති සංඥා 4ක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 19)00:56:05
2282019/08/20ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-04 - මහා සුපිණ සූත්_රය 2-Ven Aluthgama Pannasara Thero-14-08-1901:06:02
2292019/08/20ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-03 - මහා සුපිණ සූත්_රය 1-Ven Aluthgama Pannasara Thero-07-08-1901:02:47
2302019/08/09රහත් වෙනව කියන්නෙ හරියටම මොකද්ද Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 08)01:01:23
2312019/08/04විශේෂ දේශනා Ven Aluthgama Pannasara Thero 2019-08-0401:39:02
2322019/08/02ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-02 -Ven Aluthgama Pannasara Thero-10-07-1901:08:54
2332019/08/02මරණය නිතර මතක් වීම හා මරණය අමතක නැති වීම දෙකක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 08 - 01)01:02:48
2342019/08/02Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019- 08- 0100:51:04
2352019/07/31ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව ( 02 - දේශනය ) - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:56:27
2362019/07/31ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා මාලාව (01 - දේශනය) - Ven Aluthgama Pannasara Thero00:55:45
2372019/07/23රත්‍රන් පාත්‍රයක අසුචි පුරවා රැගෙන යන්නාක් මෙන් විසිතුරු කර රැගෙන යන දෙතිස් කුණපය (2019 - 07 - 22)01:05:57
2382019/07/23සම්මා වාචා- Ven Aluthgama Pannasara Thero00:47:43
2392019/07/22Ven Aluthgama Pannasara Thero 2019-07- 2100:51:59
2402019/07/20සති සම්බොජ්ජන්ගයෙන් සතර දිසාවම ආක්‍රමණය කර තමා නතුකර ගැනීම Aluthgama Pannasara thero (2019 - 7 - 19)01:03:52
2412019/07/19මෙට්ටයේ සැප විඳින්න වෙන්නේ ඔබට නින්ද නොයන තාක් Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 07 - 18)01:02:51
2422019/07/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-07-1800:52:43
2432019/07/10ධම්මානු පස්සනා-ධර්ම දේශනා මාලාව​-01 -Ven Aluthgama Pannasara Thero-03-07-19-01:02:44
2442019/07/01බෝධි සත්වයෙක් නූපදින ආකාර 18කි Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 07 - 01)01:06:07
2452019/06/30 Ven Aluthgama Pannasara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:52:59
2462019/06/17සූර්යාගේ පරිභ්‍රමණ වේගය බුද්ධ දේශනාවට අනුව Ven. Aluthgama Pannasara thero (2019 - 06 - 16)01:04:23
2472019/06/12බෞද්ධයෙකුගේ පිරිහුනු හැසිරීම ශාසනය අතුරුදහන් වීමට සෘජු දායක වීමකි (2019-06-11) අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:05:27
2482019/06/06Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-06-05 | 06.30PM00:52:59
2492019/06/06මංගල බෝධිසත්වයින් දාන පාරමිතාව පිරීමට දරුවන් දන් දීම (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:55:38
2502019/06/05Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-06-0500:42:05
2512019/06/04ඉල්ලලා ගන්න පදවි වල කිසි අගයක් නෑ (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:59:06
2522019/06/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-06-0200:53:25
2532019/05/31සිදුහත් කුමරු කුමාර අවදියේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩා (2019 - 05 - 30) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:08
2542019/05/19Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-1800:44:05
2552019/05/18හුදකලා වීම හා තනිකම අතර වෙනස (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:49:07
2562019/05/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - දහ දුක්00:50:15
2572019/05/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - සත්පුරුෂයා ප්‍රියදේහි හා අප්‍රියදේහි නොඇලේ00:52:28
2582019/05/13Ven. Aluthgama Pannasara Thero - Dubai 2019 @ FRICO International01:39:49
2592019/05/12දැව සිවුරක් දැරූ බාහිය දාරුචීරිය තෙරුන් (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:54
2602019/05/11Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-1100:53:04
2612019/05/07Ven Aluthgama Pannasara Thero | 2019-04-30 | 12.30PM00:51:45
2622019/05/04මාරයා බුද්ධ වේශයෙන් පෙනී සිටීම (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:57:12
2632019/05/03Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-05-0300:53:56
2642019/05/02Ven Aluthgama Pannasara Thero - තථාගත ආශ්චර්ය අත්භූත ධර්ම දුතියතථාගතඅච්‌ඡරිය සූත්‍රය00:54:01
2652019/04/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඇයි ඔබ සිල් සමාදන් වෙන්නේ ?00:52:44
2662019/04/21වර්ණනා නොකරන්න, අගය කරන්න (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:00:55
2672019/04/21තණ්හාව නැමැති ස්වාමියාගේ දාසයා (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:20
2682019/04/19Ven Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2019 04 19 15.15 Buddhist TV අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද01:07:54
2692019/04/19Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවනේ දොරටු විවරකරන බලවත් අචල ශ්‍රද්ධාව00:49:25
2702019/04/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-04-1700:44:59
2712019/04/182019 - 04 - 17 - වාසය කීරීම් 4ක් - පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:50:25
2722019/04/18Ven Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2019 04 17 22 00 The Buddhist TV මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසා00:51:14
2732019/04/082019 - 04 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:29
2742019/04/02Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-04-0200:44:14
2752019/04/01Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.31 - 22.00 The Buddhist TV00:57:30
2762019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:37
2772019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:02
2782019/03/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.27 - 16.15 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:05
2792019/03/19Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.16 - 14.30  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:54:30
2802019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:01:19
2812019/03/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-03-1800:51:01
2822019/03/162019 - 03 - 16 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:19
2832019/03/14සම්මා සංකප්ප​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-02-1900:54:07
2842019/03/14නිදහසේ දැහැන​- Ven Aluthgama Pannasara Thero -04- 02-1901:03:05
2852019/03/112019 - 03 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:01
2862019/03/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.03.10 - 14.30 The Buddhist TV00:58:09
2872019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:06:59
2882019/03/08"මහ බෝ මහ සෑ මහා වන්දනාව-"රුවන්මැලි මහා සෑය ඉදි වූ ඒ පුරාණය -Ven Aluthgama Pannasara Thero- 02-03-1901:11:44
2892019/03/022019 - 03 - 01 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:52
2902019/02/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - සෝවාන් ඵලයට පත්වූවන් ප්‍රානඝාතනය සිදුකරනවාද00:52:07
2912019/02/26Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.14 - 14.35  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:53:26
2922019/02/21Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.21 - 09.10  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය00:59:46
2932019/02/152019 - 02 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:27
2942019/02/132019 - 02 - 13 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:36
2952019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:09
2962019/02/112019 - 02 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:59
2972019/02/102019 - 02 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:23
2982019/02/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.04 - 20.10 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:56:09
2992019/02/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.03 - 12.35  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:04:27
3002019/02/07Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.02.02 - 16.00  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්ද්‍රය01:03:08
3012019/02/062019 - 02 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:09
3022019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:48
3032019/02/04Aluthgama Pannasara Thero - Pansil Maluwa 2019-02-0301:28:16
3042019/02/042019 - 02 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:35
3052019/02/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සඞ්‌ඝාටිකර්ණ සූත්‍රය00:54:14
3062019/02/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-02-0400:56:20
3072019/02/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-02-0400:51:11
3082019/02/04Buduguna Ananthai00:55:16
3092019/02/032019 - 02 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:57
3102019/02/03Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.25 - 12.45  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි01:00:32
3112019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:26
3122019/02/022019 - 02 - 01 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:56
3132019/02/02Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.23 - 14.40  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:54:14
3142019/01/29“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Aluthgama Phannasara Thero01:42:31
3152019/01/252019 - 01 - 25 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:58
3162019/01/24නිවනට බාධා වන කරුණු, අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස,Aluthgama Pannasara Swaminwahansa00:59:01
3172019/01/23Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.17 - 13.40  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:23
3182019/01/23Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-2300:56:20
3192019/01/232019 - 01 - 22 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:38
3202019/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - දානයේ විපාක00:52:09
3212019/01/222019 - 01 - 21 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:07
3222019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:42
3232019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:14
3242019/01/15නිවීම Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1500:53:49
3252019/01/15දිවා රාත්‍රී කුසලයට හානි කරණ කාරණා Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1500:49:05
3262019/01/142019 - 01 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:23
3272019/01/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2019.01.11 - 14.30  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:57:30
3282019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි (ii) - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:19
3292019/01/122019 - 01 - 11 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:33
3302019/01/11Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-1100:44:34
3312019/01/11Ven Aluthgama Pangchasara Thero | Bomiriya01:39:16
3322019/01/082019 - 01 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:59
3332019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:04
3342019/01/07සිහින Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-0700:55:22
3352019/01/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.16 - 08.05  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:54:23
3362019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:39
3372019/01/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019-01-0400:53:43
3382019/01/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - හිස් පුරුෂයෝ00:52:48
3392019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:48
3402019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:38
3412019/01/012018 - 12 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:25
3422018/12/292018 - 12 - 28 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:07
3432018/12/29Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-2900:51:43
3442018/12/28Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-2700:53:52
3452018/12/24Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.20 - 08.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:51:11
3462018/12/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - පින් නිසා ලබන සතුට කොතරම් සැනසිල්ලක්ද00:49:16
3472018/12/19Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.15 - 13.30 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:50:48
3482018/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් කරලීමේ ක්‍රමවේදය ( කුල සූත්‍රය )00:54:36
3492018/12/172018 - 12 - 17 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:25
3502018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:38
3512018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:10
3522018/12/13සංඛධම සූත්‍රය00:55:19
3532018/12/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.23 - 08.02 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:58:15
3542018/12/11Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-1100:55:19
3552018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:55:49
3562018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:46:54
3572018/12/08ආනන්ද මහ තෙරුන්වහන්සේ Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12- 0800:46:54
3582018/12/06විශාකා මහා උපාසිකාව​- Ven Aluthgama Pannasara Thero-16-11-1800:47:50
3592018/12/06වේරන්ඦ සූත්‍රය -බුදු රදුන් කෙරෙහි නොසෙල්වෙන ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගැනීමට- Ven Aluthgama Pannasara Thero00:52:48
3602018/12/042018 - 12 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:48
3612018/12/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සංසාරයේ පෙර දෝශයකට ලද ස්ත්‍රීත්වය00:53:09
3622018/12/04Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.11.11 - 08.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:54:39
3632018/12/03'බුදුගුණ අනන්තයි' කියන්නේ ඇයි Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-12-0300:57:35
3642018/12/02Ven Aluthgama Pannasara Thero - සෙඛ බල ( කාමෙසුපලාළිත සූත්‍රය )00:50:57
3652018/12/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - සංසාරයේ යම් වරදක් සිදුවී ඇත්නම් එය ධර්මයෙන් නිවැරදි කරමු00:52:00
3662018/11/30Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-3001:00:16
3672018/11/292018 - 11 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:47
3682018/11/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero  - 2018.11.06 - 08.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්ස00:50:29
3692018/11/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාළකාරාම සූත්‍රය00:54:09
3702018/11/17Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1700:59:26
3712018/11/17ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණා අටක් Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1700:56:31
3722018/11/162018 - 11 - 16 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero01:02:02
3732018/11/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාම පලාලිත සූත්‍රය00:50:56
3742018/11/15ප්‍රේථවත්තු පාලියේ-උරග ප්‍රේථ වස්තුව ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 14- 11- 201800:57:30
3752018/11/14සිහිනුවණින් මරණසතිය වඩන්න Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-11-1400:55:53
3762018/11/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඇටකටු සමූහයකින් ඔසවාගෙන සිටින මේ දිරායන කය00:51:55
3772018/11/12ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ- by Ven Aluthgama Pannasara Thero01:49:16
3782018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:25
3792018/11/092018 - 11 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:51:32
3802018/11/072018 - 11 - 07 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:33
3812018/11/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - භාවනානුයුත්ත සූත්‍රය00:51:51
3822018/11/04Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත00:57:59
3832018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:04
3842018/10/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත බැදීපවතින කණු 5 (චෙතොඛිල සූත්‍රය )00:54:14
3852018/10/302018 - 10 - 29 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:31
3862018/10/30Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-2900:39:05
3872018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:29
3882018/10/27Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero - 2018.10.27 - 18.50 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:51:35
3892018/10/24Ven Aluthgama Pannasara Thero - මහාලි සූත්‍රය00:52:37
3902018/10/23Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-2300:39:21
3912018/10/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - කර්ම විපාකයන්ගෙන් සගවීමට ලොකදාතුවේ කිසිම තැනක් නැත00:58:04
3922018/10/19Aluthgama Pannasara Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1800:40:10
3932018/10/18Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.15 - 12.40 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ01:00:33
3942018/10/17Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.12 - 16.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:43
3952018/10/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - සසරේ බියකරුබව00:51:26
3962018/10/142018 - 10 - 14 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero01:00:23
3972018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:00
3982018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:51
3992018/10/102018 - 10 - 10 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:48
4002018/10/09Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.05 - 08.00  මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:30
4012018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:00
4022018/10/062018 - 10 - 06 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:44
4032018/10/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.10.02 - 02.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ,01:02:38
4042018/10/062018 - 10 - 04 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි - Ven. Aluthgama Pannasara thero00:57:45
4052018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:34
4062018/10/01අති පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජන්ම දිනය -Ven Aluthgama Pannasara Thero-30 09 2018-00:58:55
4072018/09/292018 - 09 - 26 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:45
4082018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:05
4092018/09/282018 09 21 පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:50
4102018/09/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - මහානාම සූත්‍රය00:59:36
4112018/09/27පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 13 Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:34
4122018/09/27පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 10 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:15
4132018/09/25තම සිත සාදා ගැනීම තරම් තව කවර සැපයක්ද​- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 06- 09- 201800:55:22
4142018/09/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - සුසීම සූත්‍රය00:53:57
4152018/09/19කාලකාරාම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් -Ven Aluthgama Pannasara Thero- 03- 09- 201800:47:46
4162018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 09 02 Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:07
4172018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 26 Ven Aluthgama Pannasara thero00:53:00
4182018/09/19පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 27 Ven Aluthgama Pannasara thero00:58:48
4192018/09/17පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 19 Ven Aluthgama Pannasara thero00:46:39
4202018/09/16Ven.MahanuwaraAluthgama Pannasara Thero - 2018.09.16 - 08.00 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:47:55
4212018/09/152018 09 13 Dharmaya Dasa Akusal Venerable Aluthgama pannasara thero00:58:13
4222018/09/14පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 06 Ven Aluthgama Pannasara thero00:59:43
4232018/09/14පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 08 05 Ven Aluthgama Pannasara thero00:57:09
4242018/09/13Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.10 - 01.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:34
4252018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 14 Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:04
4262018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 12 Ven Aluthgama Pannasara thero00:54:50
4272018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 15 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:17
4282018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 07 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:07
4292018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 07 01 Ven Aluthgama Pannasara thero00:52:08
4302018/09/12පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි 2018 06 24 Ven Aluthgama Pannasara thero00:56:39
4312018/09/12Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018 06 0500:50:17
4322018/09/08සෝපාක මහ රහතන් වහන්සේ-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 26- 07- 201800:55:58
4332018/09/08Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.06 - 19.50 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:21
4342018/09/06Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.04 - 19.40 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ T00:52:51
4352018/09/05Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.09.03 - 14.35 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ.00:54:53
4362018/09/03Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.09.03 - 23.10 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:55:47
4372018/08/30Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero, 2018.08.29 - 14.35 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:30
4382018/08/25පග්ගුණ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 24 -08 -201800:47:55
4392018/08/23Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero 2018.08.23 - 16.05 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:38
4402018/08/17Ven Aluthgama Pannasara Thero - දෙව්දත් තෙර00:52:29
4412018/08/17සිතේ සැටි-. Ven Aluthgama Pannasara Thero- 04- 08- 201800:53:41
4422018/08/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුකින් නිදහස්වීමේ මග00:56:23
4432018/08/10ගිහි අපට බොහෝ කුසල් වඩා ගන්න... කුල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 09- 08- 201800:48:20
4442018/08/06ගිනි ගෙන දැවෙන ජීවිතයක කුමන සිනාවක්ද -​ Ven Aluthgama Pannasara Thero- 30-07- 201800:46:49
4452018/08/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - පිං සහ පවු00:49:20
4462018/08/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - දේමාපියෝ00:59:54
4472018/08/03චේථෝ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- සිත බැදී ඇති කනු පහ​- Ven Aluthgama Pannasara Thero- 31- 07-201800:50:36
4482018/07/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - කර්මය00:52:34
4492018/07/29මිනිස් ආයුශ ඉතාම අල්පයි- ​Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-07- 201800:50:20
4502018/07/28Ven Aluthgama Pannasara Thero- 27- 07-201800:55:16
4512018/07/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - අචින්ත්‍යවූ බුදු ගුණ - ගුණ සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය00:50:51
4522018/07/18තමන් ගැන දැන ගැනීම හා තමන්ගේ මට්ටම දැන ගැනීම. .-VenAluthgama Pannasara Thero -15-07-201800:56:12
4532018/07/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - කව්ද පෘතක්ජනයා00:50:35
4542018/07/12අමාථා පුත්තිඛ භය සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama PannasaraThero-11-07-201800:49:55
4552018/07/10Ven.Mahanuwara Aluthgama Pannasara Thero-2018.07.09-20.30 මහනුවර අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:52
4562018/07/03Ven Aluthgama Pannasara Thero-29-06-201800:54:17
4572018/07/02නොසිදෙන මත්වීම්-Ven Aluthgama Pannasara Thero-01-07-201800:52:11
4582018/06/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාරීපුත්ත මහා රහතන් වහන්සේ00:55:26
4592018/06/28සුසීම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Aluthgama Pannasara Thero-26-06-201800:55:58
4602018/06/27සංකාර උප්පත්ති සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara -26-06-201800:54:27
4612018/06/26ථේරීගාථා පාලියෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-25-06-201800:53:04
4622018/06/25Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවන් මග වසන, මාර්ගය අහුරන, සිත්හී බැසගෙන, ප්‍රඥ්ඥාව දුර්වල කරන පංච00:53:51
4632018/06/20Ven Aluthgama Pannasara Thero - උත්තම පුරුෂයෙක් වන්නේ කෙලෙසද00:51:24
4642018/06/20සේක බල විත්තථ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-17-06-201800:50:38
4652018/06/20සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය-​ Ven Aluthgama Pannasara Thero-17-06-201800:53:42
4662018/06/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිහිනුවණින් බලන කල්හි කුමන දුවෙක්‌ද පුතෙක්‌ද කුමන ධනයක්‌ද00:48:14
4672018/06/13කඩාගත යුතුම භන්දනය- Ven Aluthgama Pannasara Thero-13-06-201800:54:00
4682018/06/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - ජරා, මරණ මගින් සත්වයන්ගේ ආයුෂ අවසන් කරයි..00:50:30
4692018/06/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවනට සමීපවීමට බලවත්වූ වීර්යකින් තණ්හාව සිදලන්න00:49:39
4702018/06/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාසන ප්‍රතිපදාව පූර්නය කිරීම00:51:46
4712018/06/08සේක බල විත්තත සූත්‍රය-Ven Aluthgama Pannasara Thero-08-06-201801:01:44
4722018/06/06මහානාම සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්​-Ven Aluthgama Pannasara Thero-05-06-201801:37:12
4732018/05/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණයෙහි ඇති භය දකින තැනැත්තා00:50:17
4742018/05/24දේවදත්ත තෙරුණ් නිරයේ වැටීමට හේතු වූ කරුණු -Ven Aluthgama Pannasara Thero -20- 05- 201800:52:28
4752018/05/22සේදක සූත්‍රය ඇසුරෙන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero-19- 05 -2011800:51:51
4762018/05/22දුකින් නිදහස් වීමට පිලිවෙතක්-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 19-05-201800:57:22
4772018/05/20පින සහ පව​-Ven Aluthgama Pannasara Thero- 18 -05- 201800:44:46
4782018/05/20අප්‍රමාදයෙහි ඇලී ප්‍රමාදයෙහි භය දකින්න-Ven Aluthgama Pannasara Thero 17- 05- 201801:02:51
4792018/05/17පංචණීවරණයන්- Ven Aluthgama Pannasara Thero -16-05-201800:54:19
4802018/05/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුකින් මිදීමේ ඒකායන මාර්ගය සතර සතිපට්ඨානය00:54:03
4812018/05/15බ්‍රක්මාථි මාතා පිතරෝ- Ven Aluthgama Pannasara Thero-15-05-201801:00:11
4822018/05/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - සොතාර සූත්‍රය00:50:39
4832018/05/10Ven Aluthgama Pannasara Thero -ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රසන්සා දරුණුයි කටුකයි අන්තරාකරයි උතුම් අරහත් ඵලය00:52:51
4842018/04/28Aluthgama Pannasara Thero - Pansil Maluwa 2018-04-2201:16:52
4852018/04/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - අතිශයින්ම දුර්ලබවූ කරනා සියල්ලම ලැබී ඇති මේ මොහොතේ ඔබ(සෝපාක තේර ගථා)00:51:36
4862018/04/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - අශ්ඨාන්ග සීලයේ වැදගත්කම ( විසාඛූපොසථ සූත්‍රය )00:53:13
4872018/04/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - තමන්ට තමන්වත් නැතිකොට පුත්තු හෝ දනයෙන් කින්ම් පිහිටක්ද00:48:14
4882018/04/12Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාමය පිළිබද පිරිසිද දැන කාමය දුරුකිරීම00:40:07
4892018/04/10Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-2800:52:44
4902018/04/10Ven Aluthgama Pannasara Thero - ලොව කෙනෙකුට ලැබිය නොහැකි කරනා 500:49:54
4912018/04/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - ශුතවත් ශ්‍රාවකයා සහ අශුතවත් ශ්‍රාවකයා - අපට ඇනෙන උල් (සල්‌ල සූත්‍රය)00:50:27
4922018/04/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය00:52:27
4932018/04/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - ශ්‍රාවිකාවන් අතර බහුශ්‍රැත භාවයෙන් අගතැම්පත් කුජ්ජුත්තරා00:49:34
4942018/04/07Aluthgama Pannasara Thero | පූජනීය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර ස්වාමින්වහන්සේ. ධම්ම දේශනාව 201801:35:29
4952018/03/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - අප කාටත් උරුම මරණය00:53:14
4962018/03/10Ven Aluthgama Pannasara Thero - චිත්ත විමුක්තිය සදහා බහුල වශයෙන් වඩියයුතු ධර්මතා 5 ක්00:50:20
4972018/03/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-03-0700:48:33
4982018/03/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-03-0500:55:32
4992018/02/20Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-2000:56:49
5002018/02/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - නිවන් අවබෝදය පිනිස ධර්මයේ හසිරෙන්නාට00:43:21
5012018/02/11Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-02-1100:48:55
5022018/02/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - සිත තුල උපදින්නවූ රාග ගින්න ප්‍රහානයට ( භාරද්‌වාජ සූත්‍රය )00:57:11
5032018/01/27Ven Aluthgama Pannasara Thero - තමාගේ පිහිට තමාමයි00:49:32
5042018/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - අශෘතවත් පෘථග්ජනයා කරුණු 4කින් මරණය ඉදිරියේ බයවේ00:53:57
5052018/01/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - ගවෙසී සූත්‍රය00:49:13
5062018/01/22භාග්‍යවතුන් වහන්සේට 'තථාගත' යැයි කියන්නේ මන්ද Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018 01 2200:50:44
5072018/01/20Ven. Aluthgama Pannasara Thero 2019 01 1900:50:57
5082018/01/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍රය00:52:21
5092018/01/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - හිරොත්තප්ප සූත්‍රය00:47:01
5102018/01/14Ven Aluthgama Pannasara Thero - යම් පිච්චං නලභති තම්පි දුක්ඛං00:57:43
5112018/01/13Ven Aluthgama Pannasara Thero - තණ්හාව ( මහානිදාන සූත්‍රය )00:51:25
5122018/01/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 2018-01-0900:52:30
5132018/01/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඉතා දීර්ග කාලයක්තිස්සේ කෙලෙසුන්ගෙන් කිලිටිවූ සිත00:53:14
5142017/12/31Ven. Aluthgama Pannasara Thero00:54:21
5152017/12/31Ven Aluthgama Pannasara Thero 27-12- 201700:48:25
5162017/12/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - දුක් සහිත සසරින් අතමිදීම00:54:40
5172017/12/19Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණ ධර්මය මෙනෙහිකිරීම00:43:56
5182017/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero - කාමච්ඡන්ද වඩන්නාවූ සුභ නිමිත්ත00:51:01
5192017/12/18Ven Aluthgama Pannasara Thero 17-12- 201701:00:00
5202017/12/16Ven. Aluthgama Pannasara Thero 16-12- 201700:43:31
5212017/12/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 04-12-201700:50:37
5222017/12/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණය සිදුවන ආකාර 400:47:01
5232017/11/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඔබටම ඔබේ පරලොව ගතිය දැකීමට ධර්ම කැඩපතක්00:53:56
5242017/11/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - මරණ ධර්මය00:48:54
5252017/11/26Ven Aluthgama Pannasara Thero ඒවං අචින්තියා බුද්ධා බුද්ධ ගුණා අචින්තියා00:56:46
5262017/11/16Ven Aluthgama Pannasara Thero - සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා00:54:38
5272017/11/15Ven. Aluthgama Pannasara Thero 15-11- 201700:52:22
5282017/11/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - මිරිගුවක් වූ ලොකයට කිනම් අයිතිවාසිකමක්ද ???00:46:15
5292017/11/13Ven. Aluthgama Pannasara Thero 13-11-201700:51:00
5302017/11/12Ven. Aluthgama Pannasara Thero 12-11- 201700:43:56
5312017/11/10Ven. Aluthgama Pannasara Thero 10-11-201700:47:00
5322017/11/08Ven Aluthgama Pannasara Thero - බුදුවරු අචින්ත්‍ය, බුදු ගුණ සිතා නිමකළ නොහැක00:54:25
5332017/10/31ආර්ය උපෝසථය සමාදන් වීම Ven. Aluthgama Pannasara Thero 31 10 201700:40:37
5342017/10/31Aluthgama Pannasara Thero 31-10-201700:49:08
5352017/10/29දෙමවුපියෝ Ven. Aluthgama pannasara Thero 29-10-201700:40:54
5362017/10/29Ven Aluthgama Pannasara Thero - පඨම මහානාම සූත්‍රය00:49:00
5372017/10/27ලාභ සත්කාර නැමැති සුලි සුලඟ Ven. Aluthgama Pannasara Thero 27 10 201700:45:39
5382017/10/24ජීවිතය මිරිඝුවක්, දිය බුබුලක් වැනිය Ven. Aluthgama Pannasara Thero 24 10 201700:47:51
5392017/10/23Pancha Nivarana Dharma - Ven Aluthgama Pannasara Thero 28.09.201701:05:37
5402017/10/23Ven Aluthgama Pannasara Thero 28.09.201701:05:37
5412017/10/22Ven. Aluthgama Pannasara Thero 22-10-201700:56:46
5422017/10/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - විසාඛූපොසථ සූත්‍රය00:52:24
5432017/10/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 17 -10-201700:51:35
5442017/10/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - වරදක් පෙන්වූවිට නිධානයක් පෙන්වූවසේ දකින්න ( පදුමපුප්ඵ සූත්‍රය )00:47:51
5452017/10/07Ven Aluthgama Pannasara Thero - උතුම් පැවිද්ද00:51:42
5462017/10/01Ven Aluthgama Pannasara Thero - කිනම් සැරසිලි දිරාපත් වන්නවූ මේ ශරීරය00:49:12
5472017/09/14Ven Aluthgama Pannasara Thero - මේ සාසනයතුල කුසලයෙන් පිරිහීමට හේතුවන කරුණු 5ක්00:55:09
5482017/09/11සිතට ඇනෙන උල් Ven. Aluthgama Pannasara Thero 11- 09- 201700:45:38
5492017/09/05Ven Aluthgama Pannasara Thero - ආයුෂය, වර්නය, සැපය, යසස, ආදිපත්‍යයෙන් අග්‍ර කරවන දානය00:51:59
5502017/09/04Ven. Aluthgama Pannasara Thero 04- 09- 201700:50:08
5512017/08/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සසර ගමනේ බියකරු බව00:51:53
5522017/08/30Ven Aluthgama Pannasara Thero - සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය00:54:52
5532017/08/22ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 200:25:52
5542017/08/22ALUTHGAMA PANNASARA THERO DHARMADESANA PART 100:25:44
5552017/08/18Ven. Aluthgama Pannasara Thero 17- 08- 201700:58:45
5562017/08/06Ven. Aluthgama Pannasara Theo 06- 08- 201700:49:17
5572017/07/31Ven Aluthgama Pannasara Thero - සතර අපායෙන් නිදහස්වීමට ( රතන සූත්‍රය )00:51:23
5582017/07/28Ven Aluthgama Pannasara Thero - අමා මහා නිවන වෙනුවෙන් කලයුතු පිළිවෙතක්00:58:42
5592017/07/15Ven Aluthgama Pannasara Thero - ලොව වෙසෙන පුද්ගල වර්ග 3 ( ආසංස සූත්‍රය )00:56:35
5602017/07/11Ven Aluthgama Pannasara Thero - ආතුරව් ලෝකයතුල ආතුරයෙකු නොවී ජීවත්වීමට00:55:20
5612017/07/09Ven Aluthgama Pannasara Thero - කායගතාසති සූත්‍රය00:47:38
5622017/07/03Ven Aluthgama Pannasara Thero - බාලයා00:43:06
5632017/06/24Ven Aluthgama Pannasara Thero - ඵස්‌ස සූත්‍රය00:54:50
5642017/06/04දුර්ලභ වූ මිනිස් ආත්මයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නVen Aluthgama Pannasara thero01:02:12
5652017/05/23Ven.Aluthgama Pannasara thero 2017/05/1801:02:11
5662017/03/27Ven. Aluthgama Pannasara Thero - Bana Deshanawa on 26th March 201701:11:37
5672017/03/25කරන කලට පව් Ven Aluthgama Pannasara Thero 25- 03-201700:59:37
5682017/03/15සිත නැමති නගරය Ven Aluthgama Pannasara Thero 15- 03-201700:52:51
5692017/02/16Ven Aluthgama Pannasara Thero 15-02-201701:00:01
5702017/01/11Ven Aluthgama Pannasara Thero 10-01-201700:50:40
5712016/12/25Ven Aluthgama Pannasara Thero 23-12-201600:55:00
5722016/12/10පෘතග්ජන භාවයෙන් ඔබ්බට Ven Aluthgama Pannasara Thero 10-12-201600:54:47
5732016/12/09මාරයාගේ උගුල Ven Aluthgama Pannasara Thero 08-12-201601:00:52
5742016/12/03ආනන්ද මහ තෙරුන් වහන්සේ Ven Aluthgama Pannasara Thero 03-12-201600:52:28
5752016/11/29Ven Aluthgama Pannasara Thero 29-11-201600:52:54
5762016/11/27සරණාගමනය Ven Aluthgama Pannasara Thero 27-11-201600:53:22
5772016/11/23Ven Aluthgama Pannasara Thero - Niyama Theruwan Sarana Giya Shrawakayaa00:46:46
5782016/11/21Ven Aluthgama Pannasara Thero - Dharamaya danna aya gamburu muhuda vage00:47:36
5792016/11/11අනුත්තරිය වූ ලාභයන් Ven Aluthgama Pannasara Thero 11-11-201601:05:21
5802016/10/23වප් පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven Aluthgama Pannasara Thero00:52:55
5812016/09/15Ven Aluthgama Pannasara Thero 15 Sept 201600:49:29
5822016/09/09Ven Aluthgama Pannasara Thero 10 Sept 201600:52:24
5832016/08/12"පුද්ගලයෝ සත් දෙනෙක්" - උදකූපමපුග්ගල සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero 12 Aug 201600:54:12
5842016/08/12කල්‍යාන පෘතග්ජනයෙක් වීම Ven Aluthgama Pannasara Thero 11 Aug 201600:54:30
5852016/08/05'විල අත්හැර යන හංසයෙකු මෙන් '... - Ven Aluthgama Pannasara Thero 5 Aug 201600:49:20
5862016/07/22රෝගීන් අතර රෝගියෙකු නොවී සිටින්නට නම් Ven Aluthgama Pannasara Thero 22 July00:53:39
5872016/07/17Ven Aluthgama Pannasara Thero 17July 201600:53:32
5882016/07/10Ven Aluthgama Pannasara Thero 10 July 201601:00:08
5892016/07/03අනිච්ඡාවත සංඛාරා - Ven Aluthgama Pannasara Thero 3 July 201600:57:53
5902016/06/22Nivi Senesennata 1 (නිවී සැනසෙන්නට...)- Aluthgama Pannasara thero00:34:39
5912016/06/15රාම නෙය්‍යක සූත්‍රය Ven Aluthgama Pannasara Thero 15June 201600:49:55
5922016/06/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 05 Jun 201600:55:27
5932016/06/05Ven Aluthgama Pannasara Thero 05 Jun 201600:40:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.