ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/012019 06 30 Ambilipitiye Ananda theroසිත දකින්න සිතිවිලි නො ම දකින්න02:01:15
22019/04/18Ambilipitiye Ananda thero_2018 01 1601:56:50
32019/04/11Ambilipitiye Ananda thero_ 2018.02.18.02:22:45
42019/03/27Ambilipitiye Ananda thero_2019 02 2402:22:19
52019/03/26Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 12 බුදුවරු ඇසට දකින්න පුළුවන්ද02:01:47
62019/03/24Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 1702:16:02
72019/03/21Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 20 vcd pt 202:13:48
82019/03/21Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 20 vcd01:28:16
92019/03/182019 03 17 Ambilipitiye Ananda thero02:16:02
102019/03/062019 03 05 Ambilipitiye Ananda thero02:04:51
112019/02/132019 02 10 අමා දම් සිසිල පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:45
122019/01/182018 12 23 භාෂාව මුලාවක් Ambilipitiye Ananda thero02:12:45
132019/01/122018 12 23 අකාලික නිවන දකින මග_Ambilipitiye Ananda thero02:02:56
142019/01/042019 01 04 Ambilipitiye Ananda thero Dhamma discussion with Australian visitor00:30:04
152018/12/15තරුණ මනසට බුදු දහමෙන් ගත හැකි ආදර්ශ Ven Ambilipitiye Ananda Thero sirasa pansil handawa 28 03 201700:17:33
162018/11/262018 11 25 ධර්මය හැරෙන්නට වෙන පිහිටක් නැත01:48:31
172018/11/1413 - You are not your mind - Ven Ambilipitiye ananda thero02:13:29
182018/09/19පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද හිමි 2018 08 28 Ven Embilipitiye Ananda thero00:53:26
192018/06/2411 You are not your mind -Ven Ambilipitiye ananda thero01:54:17
202018/03/232018 03 18 හඩගා කියන බොරුව හා නිහඬබව තුළ ඇති නිර්වාණය01:57:47
212018/02/202018 02 20 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:30:19
222018/02/192018.02.18.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:45
232018/02/162018.02.11.SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:13:23
242018/02/16SINHALABUDUBANA.2018.02.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:54:13
252018/02/162018.01.30.SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:10:45
262018/01/31SINHALABUDUBANA.2018.01.31 PART 2./AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:42
272018/01/31SINHALABUDUBANA.2018.01.31 PART 1/AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:06:07
282018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.23/CHINESE BUDDHIST TEMPLE AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:16
292018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.23/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:10:39
302018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.22/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:18
312018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.21/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:48:42
322018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.7 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:26:14
332018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.6 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:30:28
342018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.5 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO03:00:46
352018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.4 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:54:57
362018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.3 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:48:40
372018/01/31SINHALABUDUBANA.2017.01.27AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:08
382018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.2.]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:07
392018/01/25SINHALABUDUBANA.2018.01.22.SINGAPORE AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:57
402018/01/172018 01 16 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:50
412018/01/172018 01 14 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:14
422018/01/132018 01 09 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:40
432018/01/132018 01 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:20:42
442018/01/132018 01 06 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:10
452018/01/012017 12 31 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:21:15
462018/01/012017 12 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:17:53
472018/01/012017 12 25 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:21:24
482017/12/262017 12 24 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:24:52
492017/12/202017 12 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:17:28
502017/12/182017 12 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO ඔබේ ප්‍රකාශනය02:06:07
512017/12/172017 12 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:41
522017/11/25භාවනා වැඩසටහන - Ven Ambilipitiye Ananda Thero (2017-11-25)03:52:13
532017/11/23Dhamma Sermons - Ven Ambilipitiye Ananda Thero (2017-11-23)01:32:18
542017/11/032017 11 03 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:55
552017/10/312017 10 31 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:27:07
562017/10/292017 10 28 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:48:05
572017/10/292017 10 29 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:54
582017/10/242017 10 24 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:33:39
592017/10/232017 10 22 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:12
602017/10/182017 10 18 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:12:51
612017/10/182017 10 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:25
622017/10/112017 10 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:50:17
632017/10/092017 10 08 part 2 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:45:55
642017/10/092017 10 08 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:56:09
652017/10/052017 10 05 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:57
662017/10/042017 10 01 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO SAMMASAMADHI02:13:45
672017/10/042017 10 03 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:50:20
682017/09/272017 09 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:37
692017/09/252017 09 24 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:31:24
702017/09/192017 09 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:28
712017/09/192017 09 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO part.100:34:34
722017/09/192017 09 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:29:49
732017/09/112017 09 10 SINHALABUDUBANA.නිදහසේ නිදහස ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද හිමි02:00:01
742017/08/292017 08 29 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:25:51
752017/08/282017 08 27 සියල්ල මනසින් අත්හරින්නේ කොහොමද SINHALABUDUBANA02:18:03
762017/08/202017,08,20 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:19
772017/08/162017 08 15 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:22
782017/08/142017 08 13 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:13:22
792017/08/132017 08 .07 PART 2 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:32:18
802017/08/132017 08 07 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:13
812017/08/132017 08 08 part 02 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:38
822017/08/11Ambilipitiye Ananda Thero - Damsak Nada - Nikini Poya 201700:42:11
832017/08/092017 08 08 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:06
842017/08/092017 08 07 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:21
852017/08/012017 07 31 THE BUDDIST TV & SAMMASAMADHI TV AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:40
862017/07/302017 07 30 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:25:19
872017/07/272017 07 27 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:44
882017/07/232017 07 23 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:23
892017/07/202017 07 20 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:03
902017/07/172017 07 16 SINHALABUDUBANA පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ " කරන සද්ධර්ම දේශනාව02:42:00
912017/07/132017 07 13 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:50:05
922017/07/102017 07 09 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:39:39
932017/07/082017 07 08 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:16:28
942017/07/062017 07 06 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:58:28
952017/07/022017 07 02 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:06:44
962017/06/292017 06 29 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:40:18
972017/06/262017 06 25 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:55
982017/06/232017 06 22 SINHALABUDOUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THER01:22:38
992017/06/182017 06 18 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:14:29
1002017/06/152017 06 15 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:36:54
1012017/06/122017 06 11 SINHALA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:16
1022017/06/082017 06 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:39:51
1032017/06/082017 06 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:12
1042017/06/052017 06 04 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:20:48
1052017/06/012017 06,01 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:15
1062017/05/292017 05 28 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:14:07
1072017/04/122017 04 13 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:17:34
1082017/04/112017 04 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:02
1092017/04/062017 04 06 SINHA LABUDU BANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:55
1102017/04/01Ambilipitiye Ananda Thero - Pansil Handawa 2017-03-27 to 3101:15:26
1112017/03/29තරුණ මනසට බුදු දහමෙන් ගත හැකි ආදර්ශ Ven Ambilipitiye Ananda Thero sirasa pansil handawa 28-03-201700:17:33
1122017/03/262017 03 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:13
1132017/03/232017 03 23 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:52:01
1142017/03/202017 03 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:03:14
1152017/03/172017 03 16 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:55
1162017/03/122017 03 12 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:37:10
1172017/03/122017 03 11 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME00:50:55
1182017/03/052017 03 05 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:51
1192017/03/022017 03 02 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:53
1202017/03/012017 02 27 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:48
1212017/02/242017 02 23 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:18:13
1222017/02/212017 02 10 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:29
1232017/02/212017 02 10 part 2 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:31
1242017/02/212017 02 09 PART 2 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:58:31
1252017/02/202017 02 09 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:33
1262017/02/192017 02 08,part,3 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:52
1272017/02/192017 02 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:56
1282017/02/172017 02 08 part.2.SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:48:58
1292017/02/172017 02 16 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:47
1302017/02/152017 02 07 part 4 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:17
1312017/02/152017 02 07 part 3 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:23:11
1322017/02/152017 02 07 part2 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:56:44
1332017/02/142017 02 07 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:03:51
1342017/02/132017 02 06 SINHALA BUDU BANA OMAN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:06
1352017/02/132017 02 12 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:32:34
1362017/02/052017 02 05 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:10:47
1372017/02/032017 02 02 SINHALA BUDU BANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.You Are Determining Your Reality02:17:04
1382017/01/302017 01 29 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.Don't Even Hold Onto the Feeling of 'I'02:26:08
1392017/01/262017 01 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:03:48
1402017/01/222017 01 21 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:50
1412017/01/222017 01 22 SINHALLABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:44
1422017/01/082017 01 08 SIHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:18:17
1432017/01/042017 01 04 S L B C FM DHAMMADASANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:41:39
1442017/01/012017 01 01SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:19
1452016/12/292016 12 29 SINHALABUDUBHANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:16:56
1462016/12/232016 12 22 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:52:26
1472016/12/082016 12 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:35:44
1482016/12/052016 12 04 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:17
1492016/12/022016 12 01 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:33:38
1502016/12/012016 11 27 part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:16:20
1512016/11/282016 11 27 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:29
1522016/11/242016 11 24 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:26
1532016/11/202016 11 20 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:27:53
1542016/11/172016 11 17 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:49
1552016/11/132016 11 13 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:27:18
1562016/11/102016 11 10 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:15:26
1572016/11/062010 03 18 AMBILIPITIYE ANANDA HIME & A.S.BALASOORIYA00:48:02
1582016/11/062016 11 06 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:15
1592016/11/032016 11 03 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:40
1602016/10/312016 10 30 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:41
1612016/10/282016 10 29 PANSILMALUWA SIRASA FM AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:19:40
1622016/10/272016 10 27 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:26
1632016/10/26ධර්මය තරම් සැපතට උපකාරී වෙන කිසිම දෙයක් නැත Ven ambilipitiye ananda thero 25-10-201600:19:10
1642016/10/252016 10 25 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:20:01
1652016/10/25පින සහ කුසලය,පිනත් දන් දෙන්න පුලුවන්ද Ven ambilipitiye ananda thero 24-10-201600:16:28
1662016/10/242016 10 24 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:17:51
1672016/10/202016 10 20 SINHALABUDUBANMA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:10
1682016/10/172016 10 16 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:54
1692016/10/132016 10 13 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:11
1702016/10/092016 10 09 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:10:57
1712016/09/292016 09 29.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:18:33
1722016/09/252016 09 25 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:48
1732016/09/222016 09 22 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:58:16
1742016/09/192011 08 13 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:53:21
1752016/09/182016 09 18 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:59:44
1762016/09/162016 09 15 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:59:01
1772016/09/112016 09 11 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:25:10
1782016/09/082016 09 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:33:40
1792016/09/012016 09 01 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:12:55
1802016/08/282016 08 28 SINHALABUDUBANA.TV.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:17
1812016/08/252016 08 25 SINHALABUDUBANA.TV.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:12:05
1822016/08/212016 08 21.sammasamadhi.TV.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:55:59
1832016/08/182016 08 18 SINHALABUDUBANA SAMMASAMDHI TV01:54:17
1842016/08/112016 08 11 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:48
1852016/08/082016 08 07 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:20:08
1862016/08/042016 08 04 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:07:56
1872016/07/312016 07 31 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:45:58
1882016/07/282016 07 28 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:25:42
1892016/07/242016 07 24 PART 2 .SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:50:08
1902016/07/242016 07 24.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:28:30
1912016/07/212016 07 21 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:34:45
1922016/07/172016 07 17 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:56:30
1932016/07/142016 07 14.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:00:18
1942016/07/122016 07 09 day part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME00:59:06
1952016/07/112016 07 10.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:25:12
1962016/07/072016 07 07.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:21:04
1972016/06/302016 06 30.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:28:27
1982016/06/272016 06 26 part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME00:26:16
1992016/06/262016 06 26.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:30:31
2002016/06/232016 06 19 .part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:32:40
2012016/06/232016 06 23 SINHALABUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:30:17
2022016/06/162016 06 16.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:41:57
2032016/06/122016 06 12.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:56:58
2042016/06/10SINHALABUDUBHANA.2016,06.09.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:19:23
2052016/06/052016 06 05 SINHALABUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:04:06
2062016/06/022016 06 02 SINHALABUDUBHANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:27
2072016/05/292016 05 28 SINHALABUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:40
2082016/05/262016 05 26 SIHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:48
2092016/05/162016 05 15.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:57
2102016/05/132016 05 12.SINHALA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:52:46
2112016/05/082016.05.08.SINHALA BUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:43
2122016/05/062016.05.05.SINHALA .BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:07
2132016/05/022016.04.30.SKYPE.TO.ITALY.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:09
2142016/04/282016.04.28.SINHALA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:50:20
2152016/04/25SINHALA BUDUBHANA.2016.04.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:35:16
2162016/04/22SINHALA BUDUBHANA.2016.04.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:06
2172016/04/17SINHALA BUDUBANA.2016.04.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:09:10
2182016/04/03SINHALA BUDUBHANA.2016.04.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:55:17
2192016/03/21SINHALA BUDUBHANA.2016.03.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:06:31
2202016/03/17SINHALA BUDUBHANA.2016.03.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:51
2212016/03/17SINHALA BUDUBHANA.2016.03.16..AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:42:22
2222016/03/14SINHALA BUDUBANA.2016.03.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:28
2232016/03/10SINHALA BUDUBHANA.2016 03.10AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:07
2242016/03/10SINHALA BUDUBHANA.2016 03.S.L.B.C.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:43:35
2252016/03/07SINHALA BUDUBANA.2016.03.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:02
2262016/03/03SINHALA BUDUBANA.2016.03.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:40
2272016/02/28SINHALA BUDUBANA.2016.02.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:17:53
2282016/02/28SINHALABUDUBANA.2016.02.25.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:06
2292016/02/23SINHALA BUDUBANA.2016.02.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:51
2302016/02/23SINHALA BUDUBANA.S.L.B.C.FM..2016.02.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:43:14
2312016/02/18Sinhalabudubana.2016.02.18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:22
2322016/02/14Sinhalabudubana.2016.02.14.VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:41
2332016/02/11Sinhalabudubana..2016.02.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:49
2342016/02/07SiNHALABUBANA.2016 02 07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:52
2352016/02/04SiNHALABUBANA.2016.02.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:35:27
2362016/01/31SRILANKA BUDUBANA.2016.01.31.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:03
2372016/01/28SRILANKA BUDUBANA.2016.01.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:13
2382016/01/25SiNHALABUBANA .2016.01.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:38
2392016/01/21SRILANKABUDUBHANA.2016.01.27.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:41
2402016/01/18SRILANKA BUDUBHANA.2016.01.17.හාමුදුරුවන්ගේ වටිනා බණ පද ටික ඔබ ඈසිය යුතුයි01:51:13
2412016/01/14SRILANKA BUDUBANA.2016.01.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:21
2422016/01/14SRILANKABUDUBANA.2016.01.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:17
2432016/01/07SRILANKA BUDUBANA.2016.01.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:51:29
2442016/01/04SRILANKA BUDUBANA.2016.01.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:03:41
2452016/01/04SRILANKA BUDUBANA.2016.01.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:18
2462016/01/01SRILANKA BUDUBANA.B.O.C.2015.12.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.00:38:27
2472015/12/25SRILANKA BUDUBANA.2015.12.25.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:22
2482015/12/25SRILANKA BUDUBANA.2015.12.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:16:29
2492015/12/22SRILANKA BUDUBANA2015.12.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:16
2502015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.12.06.AUSTRALIA BRISBANE.PART.[2].AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:25:53
2512015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.12.06.AUSTRALIA BRISBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:02:42
2522015/12/21SRILANKA BUDUBANA2015.12.04.AUSTRALIA MELBURNE..AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:35
2532015/12/21SRILANKA BUDUBANA2015.12.03.AUSTRALIA MELBOURNE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:19:21
2542015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.12.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:21:39
2552015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.12.02.AUSTRALIA BRISBANE AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:15
2562015/12/21SRILANKA BUDUBANA2015.12.01.AUSTRALIA BRISBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:34:54
2572015/12/21SRILANKA BUDUBHANA.2015.11.18.AUSTRALIA BRISBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:32
2582015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.11.29.AUSTRALIA BRISANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:58:54
2592015/12/21SRILANKA BUDUBHANA.2015.11.20.AUSTRALIA BRISBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:33:03
2602015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.12.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:02
2612015/12/16SRILANKA BUDUBANA.2015.11.17.AUSTRALIA.BRIBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:12
2622015/12/15SRILANKA BUDUBANA.2015.12.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:12
2632015/12/13SRILANKA BUDUBANA2015.11.14.PART.2.BUDDHIST MONASTERY.BRISBANE01:01:04
2642015/12/13SRILANKA BUDUBANA.2015.11.14.SRILANKA BUDDHIST MONASTERY.BRISBANE01:11:46
2652015/12/12SRILANKA BUDUBANA2015.11.22.SRILANKA BUDDIST MONASTERY[BRISBANE02:11:38
2662015/12/12SRILANKA BUDUBANA2015.11.19.AUSTRALIA.GOLD COAST.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:02
2672015/12/12SRILANKA BUDUBANA2015.11.16.AUSTRALIA.BRIBANE.RADIO.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:28
2682015/12/12SRILANKA BUDUBANA2015.11.15.Australia.Brisbane.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:22
2692015/11/30SRILANKA BUDUBANA.2015.11.27.Australia.Sydney.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:22
2702015/11/20SRILANKA BUDUBANA.2015.11.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.AUSTRALIA02:11:02
2712015/11/17SRILANKA BUDUBANA2015.11.16.SAVANATASISILAS RADIOA.AUSTRALIA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:28
2722015/11/15SRILANKA BUDUBANA.2015.11.15.[AUSTRALIA]AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:09
2732015/11/14SRILANKA BUDUBANA.2015.11.14.AUSTRALIA BRISBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:16:08
2742015/11/12SRILANKA BUDUBANA.2015.11.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:07:47
2752015/11/09SRILANKA BUDUBANA.2015.11.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:08
2762015/11/06SRILANKA BUDUBANA.2015.11.05.VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:07:21
2772015/11/02SRILANKA BUDUBANA.2015.11.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:00
2782015/10/25SRILANKA BUDUBANA.2015.10.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:57:05
2792015/10/19SRILANKA BUDUBANA.2015.10.18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:05:20
2802015/10/16SRILANKA BUDUBANA.2015.10.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:59
2812015/10/11SRILANKA BUDUBANA.ඔබ තුල ඔබ.2015.10.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:30:20
2822015/10/04SRILANKA BUDUBANA.2015.10.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:55:33
2832015/10/02SRILANKA BUDUBANA.2015.10.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:06
2842015/09/24SRILANKA BUDUBANA.2015.09.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:07:27
2852015/09/17SRILANKA BUDUBANA.2015.09.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:36:46
2862015/09/13SRILANKA BUDUBANA.2015.09.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:17
2872015/09/10SRILANKA BUDUBANA.2015.09.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:07
2882015/09/08SRILANKA BUDUBANA.2015.09.06..AMBILIPITIYE ANANDA THERO.SRILANKA02:09:53
2892015/09/08NIWANMAGA TV.2015.09.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO/SRILANKA02:09:53
2902015/09/07SRILANKA BUDUBANA.2015.09.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:11
2912015/09/03SRILANKA BUDUBANA.2015.09.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:13:15
2922015/09/01SRILANKA BUDUBANA.2015.08.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:03:52
2932015/08/27SRILANKA BUDUBANA.2015.08.27.Ambilipitiye Ananda thero02:04:13
2942015/08/27srilanka budubana.2015.08.27.Ambilipitiye Ananda thero02:04:13
2952015/08/24SRILANKA BUDUBANA.2015.08.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:28
2962015/08/20SRILANKA BUDUBANA.2015.08.20.VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:02
2972015/08/18SRILANKA BUDUBANA.2015.08.15..AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:10:05
2982015/08/17SRILANKA BUDUBANA.2015.08.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:36:16
2992015/08/12SRILANKA BUDUBANA.2015.08.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:13
3002015/08/11SRILANKA BUDUBANA.2015.08.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:35:31
3012015/08/10SRILANKA BUDUBANA.2015.08.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:12:10
3022015/08/07SRILANKA BUDUBANA.2015.08.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:10
3032015/08/03SRILANKA BUDUBANA.2015.08.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:38:03
3042015/07/30SRILANKA BUDUBANA.2015.07.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:52:51
3052015/07/27SRILANKA BUDUBANA.2015.07.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:16
3062015/07/24SRILANKA BUDUBANA.2015.07.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:47
3072015/07/23SRILANKA BUDUBANA.2015.07.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:20
3082015/07/17SRILANKA BUDUBANA.2015.07.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:01:06
3092015/07/16SRILANKA BUDUBANA.2015.07.15.Radio srilanka AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:43:50
3102015/07/12SRILANKA BUDUBANA.2015.07.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:02
3112015/07/09SRILANKA BUDUBANA.2015.07.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:43:20
3122015/07/06SRILANKA BUDUBANA.2015.07.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:38
3132015/07/02SRILANKA BUDUBANA.2015.07.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:53
3142015/06/15SRILANKA BUDUBANA.2015.06.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:33:02
3152015/06/08SRILANKA BUDUBANA.2015.06.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:24:00
3162015/06/04SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO,SRILANKA00:00:38
3172015/06/04SRILANKA BUDUBANA.2015.06.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:51
3182015/06/01SRILANKA BUDUBANA.2015.05.31.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:32:13
3192015/05/28SRILANKA BUDUBANA.2015.05.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:43:14
3202015/05/24SRILANKA BUDUBANA.2015.05.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:05:23
3212015/05/17SRILANKA BUDUBANA.2015.05.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:07:14
3222015/05/14SRILANKA BUDUBANA.2015.05.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:17
3232015/05/11SRILANKA BUDUBANA.2015.05.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:27
3242015/05/032015 04 26 AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:46
3252015/04/27SRILANKA BUDUBANA,2015.04.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:46
3262015/04/212015 04 19 AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:45
3272015/04/19SRILANKA BUDUBANA.2015.04.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:45
3282015/04/162015 04 12 AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:32
3292015/04/15SRILANKA BUDUBANA.2015.04.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:32
3302015/04/06SRILANKA BUDUBANA.2015.04.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:58:13
3312015/04/05SRILANKA BUDUBANA.2015.04.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:24:09
3322015/03/29SRILANKA BUDUBANA.2015.03.29.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:32:47
3332015/03/24SRILANKA BUDUBANA.2015.03.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:22
3342015/03/15SRILANKA BUDUBANA.2015.03.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:41:57
3352015/03/09SRILANKA BUDUBANA.2015.03.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:44
3362015/03/08SRILANKA BUDUBANA.2015.03.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:29
3372015/02/23SRILANKA BUDUBANA.2015.02.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:19
3382015/02/15SRILANKA BUDUBANA.2015.02.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:06:43
3392015/02/08SRILANKA BUDUBANA.2015.02.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:54
3402015/02/08SRILANKA BUDUBANA.2015.02.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:24:11
3412015/02/02SRILANKA BUDUBANA.2015.02.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:50:19
3422015/01/25SRILANKA BUDUBANA.2015.01.25.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:59
3432015/01/20SRILANKA BUDUBANA.2015.01.20.MOST VEN. AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:14
3442015/01/13SRILANKA BUDUBANA.2015.01.13.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:16:23
3452015/01/11SRILANKA BUDUBANA.2015.01.11.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:48
3462015/01/07SRILANKA BUDUBANA.2015.01.06.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:59:30
3472015/01/05SRILANKA BUDUBANA.2015.01.04.MOST VEN..AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:45:52
3482015/01/04SRILANKA BUDUBANA.2015.01.03.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:37
3492014/12/31SRILANKA BUDUBANA.2014.12.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:21
3502014/12/29SRILANKA BUDUBANA.2014.12.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:55:27
3512014/12/21SRILANKA BUDUBANA.2014.12.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:50
3522014/12/20SRILANKA BUDUBANA.2014.12.15.ITN.TV.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:22:00
3532014/12/16SRILANKA BUDUBANA.2014.12.16.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:54
3542014/12/11SRILANKA BUDUBANA.2014.12.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:20:23
3552014/12/08SRILANKA BUDUBANA2014.12.07.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:51
3562014/12/07NIWAN MAGA.2014/ 12.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:51
3572014/12/03SRILANKA BUDUBANA.2014.12.02.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:27:22
3582014/11/30SRILANKA BUDUBANA.2014.11.30.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:28
3592014/11/25SRILANKA BUDUBANA.2014.11.25.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:07:39
3602014/11/23SRILANKA BUDUBANA.2014.11.02.LAKHADA.FM.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:57:22
3612014/11/16SRILANKA BUDUBANA.2014.11.16.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:26:40
3622014/11/12SRILANKA BUDUBANA.2014.11.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:53
3632014/11/09SRILANKA BUDUBANA.2014.11.09.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:09
3642014/11/08SRILANKA BUDUBANA.2014.11.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:05
3652014/11/06SRILANKA BUDUBANA.2014.11.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:09:08
3662014/10/21SRILANKA BUDUBANA.2014.10.21.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:30:13
3672014/10/14SRILANKA BUDUBANA.2014.10.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:31
3682014/10/12SRILANKA BUDUBANA.2014.10.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:07
3692014/10/07SRILANKA BUDUBANA.2014.10.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:57
3702014/10/05SRILANKA BUDUBANA.2014.10.04.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:01
3712014/09/21SRILANKA BUDUBANA.2014.09.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:29:43
3722014/09/14SRILANKA BUDUBANA.2014.09.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:06:54
3732014/09/07SRILANKA BUDUBANA.2014.09.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:33
3742014/09/02SRILANKA BUDUBANA.2014.09.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:08
3752014/08/26SRILANKA BUDUBANA.2014.08.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:02
3762014/08/25Niwan Maga.2014.08.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:20
3772014/08/25Nwan Maga.2014.08.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:29:08
3782014/08/19SRILANKA BUDUBANA.2014.08.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:13:44
3792014/08/17SRILANKA BUDUBANA.2014.08.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:12
3802014/08/03SRILANKA BUDUBANA.2558.08.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:59:26
3812014/08/02SRILANKA BUDUBANA.2558.08.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:50
3822014/07/27SRILANKA BUDUBANA.2558.07.27.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:32:17
3832014/07/22SRILANKA BUDUBANA.2558.07.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:50
3842014/07/20SRILANKA BUDUBANA.2558.07.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:53
3852014/07/15SRILANKA BUDUBANA.558.07.15.AMBILIPITIYE ANANDA RHERO01:42:00
3862014/07/14SRILANKA BUDUBANA.2558.07.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:21
3872014/07/08SRILANKA BUDUBANA.2558.07.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:15
3882014/07/06SRILANKA BUDUBANA.2558.07.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:58
3892014/06/25SRILANKA BUDUBANA.2558.06.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:02
3902014/06/22SRILANKA BUDUBANA.2558.06.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:45
3912014/06/20BUDDHIST.FM.2012.07.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:49:13
3922014/06/20BUDDHIST.FM.2013.04.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:05
3932014/06/20BUDDHIST.FM.2012.07.27.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:47:17
3942014/06/17SRILANKA BUDUBANA.2558.06.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:53:29
3952014/06/15SRILANKA BUDUBANA2558.06.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:55:42
3962014/06/07SRILANKA BUDUBANA.2558.06.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:11
3972014/05/202558.05.20.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:35:50
3982014/05/202558.05.18.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:16
3992014/05/112014.05.11.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:22
4002014/05/072014.05.06.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:31
4012014/05/042014.05.04.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:28
4022014/04/302014.04.29.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:34
4032014/04/272014.04.27.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:57
4042014/04/232014.04.22.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:27:06
4052014/04/202014.04.20.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:59
4062014/03/302014.03.30SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:23
4072014/03/282014.03.24.LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:16
4082014/03/282014.03.14.LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:41
4092014/03/282014.02.26.LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:08
4102014/03/282014.01.31.SITHNIWANA BUDUBANA LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:37
4112014/03/282014.01.22.SITHNIWANA BUDUBANA LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:11
4122014/03/252014.03.25.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:57
4132014/03/192014.03.18.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:11
4142014/03/112014,03.11.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:32
4152014/03/092014.03.09.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:01:15
4162014/03/05SRILANKA BUDUBANA.2014.03.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:14
4172014/02/10SRILANKA BUDUBANA.SIYATHA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.00:55:51
4182014/02/10SRILANKA BUDUBANA.2014.02.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:24
4192014/02/05SRILANKA BUDUBANA.2014.02.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:43
4202014/01/21SRILANKA BUDUBANA.2014.01.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:09
4212014/01/14SRILANKA BUDUBANA.2014.01.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:16
4222014/01/13SRILANKA BUDUBANA.2014.01.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:05
4232014/01/02SRILANKA BUDUBANA.2013.12.31.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:51:05
4242013/12/25SRILANKA BUDUBANA.2013.12.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:47:59
4252013/12/15SRILANKABUDUBANA.2013.12.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:10:48
4262013/12/10SRILANKA.BUDUBANA.2013.12.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:06:05
4272013/12/08SRILANKA.BUDUBANA.2013.12.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:22
4282013/12/07SRILANKABUDUBANA.2013.12.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:41
4292013/11/24SRILANKA BUDUBANA.2013.11.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:10:51
4302013/11/18SRILANKA BUDU BANA.2013.11.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:35
4312013/11/05SRILANKA BUDUBANA.2013.11.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:28
4322013/10/30SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.29.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:45:50
4332013/10/20SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:18:57
4342013/10/18SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.01:20:06
4352013/10/15SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:40:09
4362013/10/14SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.01:43:19
4372013/10/08SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:08:46
4382013/10/07SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:19
4392013/10/01SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:39:33
4402013/09/29SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.29.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:01
4412013/09/24SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:09:25
4422013/09/22SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:25:44
4432013/09/21Hiru Sadaham Ras - 2013-09-21 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:25:39
4442013/09/19SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.19.BINARA POYA .AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:39
4452013/09/17SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:53
4462013/09/10SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:06:19
4472013/09/08SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:07
4482013/08/13SRILANKA.BUDUBANA.2013.08.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:22
4492013/08/12SRILANKA.BUDUBANA.2013.08.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:18:33
4502013/07/31SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:46
4512013/07/30SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:24
4522013/07/23SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:36:18
4532013/07/17SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:12:54
4542013/07/14SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:39
4552013/07/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:49:08
4562013/07/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.07,AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:27
4572013/07/02SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:08:41
4582013/07/01SRILANKA.BUDUBANA.20-13.06.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:38
4592013/06/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.06.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:49
4602013/06/05SRILANKA.BUDUBANA.2013.06.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:35
4612013/06/01SRILANKA.BUDUBANA.2013.06.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:21:52
4622013/05/28SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:13
4632013/05/21SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:09
4642013/05/18SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:43:32
4652013/05/14SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:17
4662013/05/11SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:37
4672013/05/04SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:12
4682013/04/30SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:08:56
4692013/04/23SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:43:54
4702013/04/20SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO..01:33:20
4712013/04/16SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:08
4722013/04/14SRILANKA.BUDUBANA LAKHADA 2013.03.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:05
4732013/04/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.09,AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:59:04
4742013/04/06SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:08
4752013/04/02SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:15
4762013/03/31SRILANKA.BUDUBANA.2013.03.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:30:54
4772013/03/27SRILANKA.BUDUBANA.2013.03.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:19:23
4782013/03/23SRILANKA.2013.03.23.BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:43
4792013/03/21SRILANKA. BAWANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.2013.03.1901:35:36
4802013/03/17BUDUBANA.SINHALA.2013.03.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:07
4812013/03/16BUDUBANA.SINHALA.2013.03.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:45:43
4822013/03/10BUDUBANA .2013.03.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:04:15
4832013/02/25SINHALA BAWANA.2013.02.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:21
4842013/02/17AMBILIPITIYE ANANDA THERO.BAWANA.2013.02.16.01:42:03
4852013/02/13BUDUBANA SINHALA SRILANKA.2013.02.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:27
4862013/02/12BAWANA.2013.02.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:35:45
4872013/01/15BAWANA.2013.01.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:48
4882013/01/08AMBILIPITIYE ANANDA THERO.BAWANA.SIHALA.2013.1.801:56:22
4892013/01/01AMBILIPITIYE ANANDA THERO.2013.01.01.BUDUBANA01:38:25
4902012/12/31SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.2012.12.2701:12:36
4912012/12/29BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012.12.2501:59:49
4922012/12/20BUDUBANA 2012 12 18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:47:29
4932012/12/20BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 12 1801:34:15
4942012/11/27AMBILIPITIYE ANANDA THERO 1 THE BUDDHIST.TV00:45:07
4952012/11/25BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:54:05
4962012/10/30AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 10 3001:24:55
4972012/10/26SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:36
4982012/09/01AMBILIPITIYE ANANDA THERO POYA DAY 2012 8 3100:48:20
4992012/08/16AMBILIPITIYE ANANDA THERO.BUDUBANA.2012 9 14 p600:10:17
5002012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P.700:07:25
5012012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P600:13:30
5022012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P.500:13:30
5032012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P300:13:30
5042012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P200:13:30
5052012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO..P100:13:30
5062012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P700:12:21
5072012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P600:14:23
5082012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P500:14:23
5092012/07/10BUDUBANA SINHALA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P400:14:22
5102012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.300:14:22
5112012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.200:14:23
5122012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P100:14:23
5132012/07/07BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 300:14:40
5142012/07/06BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 200:14:40
5152012/07/06BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 100:14:40
5162012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:05:54
5172012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO600:14:24
5182012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.500:14:24
5192012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.400:14:24
5202012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.300:14:24
5212012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.200:14:24
5222012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.100:14:24
5232012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:13:36
5242012/06/19BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO. 2012 5 2200:14:14
5252012/04/19BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 4 1700:14:42
5262012/04/19BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 4 17.PT 200:14:31
5272012/02/29.BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO. 2012 2 28.PT. 500:05:41
5282012/02/29BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 2 28 PT.400:14:37
5292012/02/29BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO. 2012 2 28 PT.300:14:00
5302012/02/29BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO2012 2 28 PT200:14:22
5312012/02/29BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012.2.28.[1].mp400:14:53
5322012/02/21SRILANKA.BUDUBHANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 2 21 PT 200:14:15
5332012/02/14SRILANKA BUDUBANA 2012 2 14 PT.2 AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:14:33
5342012/02/14BUDUBANA 2012 2 14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:13:06
5352011/11/03SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:04:57
5362011/11/03SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:05:00
5372011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:16
5382011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:56
5392011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:59
5402011/10/08SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:02
5412011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:56
5422011/10/08SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:58
5432011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:57
5442011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:58
5452011/10/08SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:57
5462011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:03
5472011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:52
5482011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:58
5492011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:57
5502011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:55
5512011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:00
5522011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:35
5532011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:54
5542011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:41
5552011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:25
5562011/10/07SRILANKA BUDUANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:51
5572011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:28
5582011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:07
5592011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:59
5602011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:05
5612011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:05
5622011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:40
5632011/10/05SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:05:34
5642011/10/04SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:05:34
5652011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:48
5662011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 1200:04:47
5672011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO1100:04:47
5682011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 1000:04:47
5692011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 900:04:47
5702011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 800:04:47
5712011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 700:04:47
5722011/08/09SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 400:09:36
5732011/08/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO300:09:36
5742011/08/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO200:09:34
5752011/07/11SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:06:28
5762010/10/02SRILANKA AMBILIPITIYE ANANDA THERO P200:08:46
5772010/10/02SRILANKA AMBILIPITIYE ANANDA THERO P400:07:42
5782010/09/30SRILANKA AMBILIPITIYE ANANDA THERO P500:08:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.