ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/212019.11.20.Ocean university of sri lanka02:06:01
22019/10/292019/10/28/Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:08:21
32019/10/272019.10.27.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:12:28
42019/10/24Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:15:50
52019/10/24Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:48:03
62019/10/24Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:08:16
72019/10/162019.10.13.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:50:17
82019/10/162019.10.13.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:14:49
92019/10/082019.10.08.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:16:36
102019/10/062019.10.06.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:17:38
112019/10/022019.10.01.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:03:46
122019/09/302010.09.29.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:08:16
132019/09/282019.09.26.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:59:56
142019/09/25Ven Ambilipitiye Ananda Sammasamadhi Intl Meditation Ctr Listen beyond Words Time 2019 09 2401:52:37
152019/09/242019.09.22.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:28:00
162019/09/242019.09.24.Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:52:37
172019/09/2121 09 2019Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:04:37
182019/09/162019 09 15 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:20:02
192019/09/162019 09 13 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:00:39
202019/09/112019 09 10 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:13:32
212019/09/042019.09.01. Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:51:44
222019/07/302019 07 30 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:54:36
232019/07/292019 07 28 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:11:05
242019/07/242019 07 23 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:14:29
252019/07/152019 07 12 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:49:04
262019/07/012019 06 30 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:01:15
272019/06/262019 06 25 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:03:14
282019/05/182019 05 17 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:54:10
292019/04/18Ambilipitiye Ananda thero_2018 01 1601:56:50
302019/04/11Ambilipitiye Ananda thero_ 2018.02.18.02:22:45
312019/03/27Ambilipitiye Ananda thero_2019 02 2402:22:19
322019/03/26Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 12 බුදුවරු ඇසට දකින්න පුළුවන්ද02:01:47
332019/03/24Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 1702:16:02
342019/03/21Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 20 vcd pt 202:13:48
352019/03/21Ambilipitiye Ananda thero_2019 03 20 vcd01:28:16
362019/03/182019 03 17 Ambilipitiye Ananda thero02:16:02
372019/03/062019 03 05 Ambilipitiye Ananda thero02:04:51
382019/02/202019 02 19 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time02:04:45
392019/02/202019 02 17 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:44:14
402019/02/132019 02 10 අමා දම් සිසිල පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:55:45
412019/02/062019 02 02 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:15:07
422019/01/292019. 01. 29. Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:42:18
432019/01/292019. 01. 27 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:59:43
442019/01/182018 12 23 භාෂාව මුලාවක් Ambilipitiye Ananda thero02:12:45
452019/01/122018 12 23 අකාලික නිවන දකින මග_Ambilipitiye Ananda thero02:02:56
462019/01/042019 01 04 Ambilipitiye Ananda thero Dhamma discussion with Australian visitor00:30:04
472018/12/252018. 12. 25 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:03:51
482018/12/15තරුණ මනසට බුදු දහමෙන් ගත හැකි ආදර්ශ Ven Ambilipitiye Ananda Thero sirasa pansil handawa 28 03 201700:17:33
492018/12/052018. 12. 02 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:24:15
502018/11/262018 11 25 ධර්මය හැරෙන්නට වෙන පිහිටක් නැත01:48:31
512018/11/222018.11.22Prt2 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:19:11
522018/11/1413 - You are not your mind - Ven Ambilipitiye ananda thero02:13:29
532018/10/162018. 10. 14 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:20:04
542018/09/282018. 09. 24 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:42:00
552018/09/19පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද හිමි 2018 08 28 Ven Embilipitiye Ananda thero00:53:26
562018/09/172018.09.16 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:13:32
572018/07/242018. 07. 17 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:16:14
582018/07/242018. 07. 15 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:10:20
592018/07/032018. 07. 03 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:12:52
602018/06/272018.06.27 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:36:50
612018/06/272018. 06. 24 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:59:47
622018/06/2411 Illusion of mind -Ven Ambilipitiye ananda thero01:54:17
632018/06/222018. 06. 21 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:22:17
642018/06/192018. 06. 19 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:07:32
652018/05/15Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:00:45
662018/05/062018. 05. 01 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:44:48
672018/03/232018 03 18 හඩගා කියන බොරුව හා නිහඬබව තුළ ඇති නිර්වාණය01:57:47
682018/02/202018 02 20 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:30:19
692018/02/192018.02.18. දෙවියන් විසින් මැවූ පලවෙනි පුත්‍රයා ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ02:22:45
702018/02/162018.02.11.SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:13:23
712018/02/16SINHALABUDUBANA.2018.02.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:54:13
722018/02/162018.01.30.SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:10:45
732018/01/31SINHALABUDUBANA.2018.01.31 PART 2./AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:42
742018/01/31SINHALABUDUBANA.2018.01.31 PART 1/AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:06:07
752018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.23/CHINESE BUDDHIST TEMPLE AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:16
762018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.23/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:10:39
772018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.22/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:18
782018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE 2018.01.21/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:48:42
792018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.7 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:26:14
802018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.6 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:30:28
812018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.5 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO03:00:46
822018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.4 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:54:57
832018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.3 ]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:48:40
842018/01/31SINHALABUDUBANA.2017.01.27AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:08
852018/01/31SINHALABUDUBANA.SINGAPORE PART[.2.]/AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:07
862018/01/25SINHALABUDUBANA.2018.01.22.SINGAPORE AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:57
872018/01/172018 01 16 ආසාවල් දුරු කරගන්න ලේසි ක්‍රමයක්01:56:50
882018/01/172018 01 14 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:14
892018/01/132018 01 09 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:40
902018/01/132018 01 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:20:42
912018/01/132018 01 06 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:10
922018/01/012017 12 31 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:21:15
932018/01/012017 12 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:17:53
942018/01/012017 12 25 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:21:24
952017/12/262017 12 24 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:24:52
962017/12/202017 12 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:17:28
972017/12/182017 12 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO ඔබේ ප්‍රකාශනය02:06:07
982017/12/172017 12 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:41
992017/12/1505/11/2017 Aus Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:52:58
1002017/12/1502/12/2017 Aus Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:49:42
1012017/12/1516/11/2017 Prt 1 Ven Ambilipitiye Ananda-Sammasamadhi Intl Meditation Ctr Listen beyond Words & Time00:39:53
1022017/12/1519/11/2017 Aus Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:15:47
1032017/12/14AUSTRALIA MELBOURNE.2017.11.27.[AMANIWANSUWA] AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:11:09
1042017/12/14AUSTRALIA MELBOURNE.2017.11.24.[AMANIWANSUWA] AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:19
1052017/11/25භාවනා වැඩසටහන - Ven Ambilipitiye Ananda Thero (2017-11-25)03:52:13
1062017/11/23Dhamma Sermons - Ven Ambilipitiye Ananda Thero (2017-11-23)01:32:18
1072017/11/032017 11 03 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:55
1082017/10/312017 10 31Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:27:07
1092017/10/292017 10 28 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:48:05
1102017/10/292017 10 29 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:54
1112017/10/242017 10 24 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:33:39
1122017/10/232017 10 22 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:12
1132017/10/182017 10 18 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:12:51
1142017/10/182017 10 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:25
1152017/10/112017 10 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:50:17
1162017/10/092017 10 08 part 2 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:45:55
1172017/10/092017 10 08 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:56:09
1182017/10/052017 10 05 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:57
1192017/10/042017 10 01 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO SAMMASAMADHI02:13:45
1202017/10/042017 10 03 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:50:20
1212017/09/272017 09 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:37
1222017/09/252017 09 24 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:31:24
1232017/09/192017 09 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:28
1242017/09/192017 09 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO part.100:34:34
1252017/09/192017 09 17 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:29:49
1262017/09/112017 09 10 SINHALABUDUBANA.නිදහසේ නිදහස ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද හිමි02:00:01
1272017/08/292017 08 29 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:25:51
1282017/08/282017 08 27 සියල්ල මනසින් අත්හරින්නේ කොහොමද SINHALABUDUBANA02:18:03
1292017/08/202017,08,20 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:19
1302017/08/162017 08 15 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:22
1312017/08/142017 08 13 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:13:22
1322017/08/132017 08 .07 PART 2 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:32:18
1332017/08/132017 08 07 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:13
1342017/08/132017 08 08 part 02 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:38
1352017/08/11Ambilipitiye Ananda Thero - Damsak Nada - Nikini Poya 201700:42:11
1362017/08/092017 08 08 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:06
1372017/08/092017 08 07 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:21
1382017/08/012017 07 31 THE BUDDIST TV & SAMMASAMADHI TV AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:40
1392017/07/302017 07 30 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:25:19
1402017/07/272017 07 27 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:44
1412017/07/232017 07 23 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:23
1422017/07/202017 07 20 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:03
1432017/07/172017 07 16 SINHALABUDUBANA පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ " කරන සද්ධර්ම දේශනාව02:42:00
1442017/07/132017 07 13 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:50:05
1452017/07/102017 07 09 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:39:39
1462017/07/082017 07 08 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:16:28
1472017/07/062017 07 06 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:58:28
1482017/07/022017 07 02 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:06:44
1492017/06/292017 06 29 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:40:18
1502017/06/262017 06 25 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:55
1512017/06/232017 06 22 SINHALABUDOUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THER01:22:38
1522017/06/182017 06 18 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:14:29
1532017/06/152017 06 15 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:36:54
1542017/06/122017 06 11 SINHALA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:16
1552017/06/082017 06 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:39:51
1562017/06/082017 06 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:12
1572017/06/052017 06 04 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:20:48
1582017/06/012017 06,01 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:15
1592017/05/292017 05 28 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:14:07
1602017/04/122017 04 13 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:17:34
1612017/04/112017 04 10 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:02
1622017/04/062017 04 06 SINHA LABUDU BANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:55
1632017/04/01Ambilipitiye Ananda Thero - Pansil Handawa 2017-03-27 to 3101:15:26
1642017/03/29තරුණ මනසට බුදු දහමෙන් ගත හැකි ආදර්ශ Ven Ambilipitiye Ananda Thero sirasa pansil handawa 28-03-201700:17:33
1652017/03/262017 03 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:13
1662017/03/232017 03 23 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:52:01
1672017/03/202017 03 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:03:14
1682017/03/172017 03 16 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:55
1692017/03/122017 03 12 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:37:10
1702017/03/122017 03 11 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME00:50:55
1712017/03/052017 03 05 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:51
1722017/03/022017 03 02 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:53
1732017/03/012017 02 27 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:48
1742017/02/242017 02 23 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:18:13
1752017/02/212017 02 10 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:29
1762017/02/212017 02 10 part 2 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:31
1772017/02/212017 02 09 PART 2 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:58:31
1782017/02/202017 02 09 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:33
1792017/02/192017 02 08,part,3 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:52
1802017/02/192017 02 19 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:56
1812017/02/172017 02 08 part.2.SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:48:58
1822017/02/172017 02 16 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:47
1832017/02/152017 02 07 part 4 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:17
1842017/02/152017 02 07 part 3 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:23:11
1852017/02/152017 02 07 part2 SINHALABUDUBANA OMAN AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:56:44
1862017/02/142017 02 07 කාලයෙන් වෙන්වෙලා ධර්මය බලන විදිය02:03:52
1872017/02/132017 02 06 SINHALA BUDU BANA OMAN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:06
1882017/02/132017 02 12 හරි ධර්මය තෝර ගන්නෙ කෙසේද01:32:34
1892017/02/052017 02 05 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:10:47
1902017/02/032017 02 02 SINHALA BUDU BANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.You Are Determining Your Reality02:17:04
1912017/01/302017 01 29 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.Don't Even Hold Onto the Feeling of 'I'02:26:08
1922017/01/262017 01 26 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:03:48
1932017/01/222017 01 21 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:50
1942017/01/222017 01 22 SINHALLABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:44
1952017/01/082017 01 08 මැරෙන්න බය නැති අය තමයි නිවන් දකින්නේ02:18:17
1962017/01/042017 01 04 S L B C FM DHAMMADASANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:41:39
1972017/01/012017 01 01SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:19
1982016/12/292016 12 29 SINHALABUDUBHANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:16:56
1992016/12/232016 12 22 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:52:26
2002016/12/082016 12 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:35:44
2012016/12/052016 12 04 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:17
2022016/12/022016 12 01 දුකෙන් මිදෙන්නට නිවන් ලබන්නට කාලය ඇවිත් ඇත තීරණය ඔබේ අතේ01:33:38
2032016/12/012016 11 27 part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:16:20
2042016/11/282016 11 27 ඇයි එච්චර සීරියස් පොඩ්ඩක්වත් ස්වභාවික නැත්තේ ඇයි02:22:29
2052016/11/242016 11 24 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:26
2062016/11/202016 11 20 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:27:53
2072016/11/172016 11 17 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:49
2082016/11/132016 11 13 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:27:18
2092016/11/102016 11 10 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:15:26
2102016/11/062010 03 18 AMBILIPITIYE ANANDA HIME & A.S.BALASOORIYA00:48:02
2112016/11/062016 11 06 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:15
2122016/11/032016 11 03 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:40
2132016/10/312016 10 30 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:41
2142016/10/282016 10 29 PANSILMALUWA SIRASA FM AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:19:40
2152016/10/272016 10 27 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:26
2162016/10/26ධර්මය තරම් සැපතට උපකාරී වෙන කිසිම දෙයක් නැත Ven ambilipitiye ananda thero 25-10-201600:19:10
2172016/10/252016 10 25 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:20:01
2182016/10/25පින සහ කුසලය,පිනත් දන් දෙන්න පුලුවන්ද Ven ambilipitiye ananda thero 24-10-201600:16:28
2192016/10/242016 10 24 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:17:51
2202016/10/202016 10 20 SINHALABUDUBANMA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:10
2212016/10/172016 10 16 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:54
2222016/10/132016 10 13 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:11
2232016/10/092016 10 09 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:10:57
2242016/09/292016 09 29. භාවනා අච්චාරුව ඉන්න සමාජයට හරි එක තොරාගන්න නුවණක් තියෙන්ට ඕන02:18:33
2252016/09/252016 09 25 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:48
2262016/09/222016 09 22 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:58:16
2272016/09/192011 08 13 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:53:21
2282016/09/182016 09 18 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:59:44
2292016/09/162016 09 15 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:59:01
2302016/09/112016 09 11 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:25:10
2312016/09/082016 09 08 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:33:40
2322016/09/012016 09 01 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:12:55
2332016/08/282016 08 28 SINHALABUDUBANA.TV.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:17
2342016/08/252016 08 25 SINHALABUDUBANA.TV.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:12:05
2352016/08/212016 08 21.sammasamadhi.TV.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:55:59
2362016/08/182016 08 18 SINHALABUDUBANA SAMMASAMDHI TV01:54:17
2372016/08/112016 08 11 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:48
2382016/08/082016 08 07 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:20:08
2392016/08/042016 08 04 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:07:56
2402016/07/312016 07 31 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:45:58
2412016/07/282016 07 28 ඔබේ සිත පිළිබඳව ඔබට පැහැදීමක් තිබෙනවා දAMBILIPITIYE ANANDA HIME01:25:42
2422016/07/242016 07 24 PART 2 .SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:50:08
2432016/07/242016 07 24.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:28:30
2442016/07/212016 07 21 SINHALABUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:34:45
2452016/07/172016 07 17 SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:56:30
2462016/07/142016 07 14.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME02:00:18
2472016/07/122016 07 09 day part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME00:59:06
2482016/07/112016 07 10.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:25:12
2492016/07/072016 07 07.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:21:04
2502016/06/302016 06 30.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:28:27
2512016/06/272016 06 26 part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME00:26:16
2522016/06/262016 06 26.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:30:31
2532016/06/232016 06 19 .part.2.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:32:40
2542016/06/232016 06 23 SINHALABUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:30:17
2552016/06/162016 06 16.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:41:57
2562016/06/122016 06 12.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:56:58
2572016/06/10SINHALABUDUBHANA.2016,06.09.AMBILIPITIYE ANANDA HIME01:19:23
2582016/06/052016 06 05 SINHALABUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:04:06
2592016/06/022016 06 02 SINHALABUDUBHANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:27
2602016/05/292016 05 28 SINHALABUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:40
2612016/05/262016 05 26 SIHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:48
2622016/05/162016 05 15.SINHALABUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:57
2632016/05/132016 05 12.SINHALA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:52:46
2642016/05/082016.05.08.SINHALA BUDUBHANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:43
2652016/05/062016.05.05.SINHALA .BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:07
2662016/05/022016.04.30.SKYPE.TO.ITALY.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:09
2672016/04/282016.04.28.SINHALA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:50:20
2682016/04/25SINHALA BUDUBHANA.2016.04.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:35:16
2692016/04/22SINHALA BUDUBHANA.2016.04.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:06
2702016/04/17SINHALA BUDUBANA.2016.04.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:09:10
2712016/04/03SINHALA BUDUBHANA.2016.04.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:55:17
2722016/03/21SINHALA BUDUBHANA.2016.03.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:06:31
2732016/03/17SINHALA BUDUBHANA.2016.03.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:08:51
2742016/03/17SINHALA BUDUBHANA.2016.03.16..AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:42:22
2752016/03/14SINHALA BUDUBANA.2016.03.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:28
2762016/03/10SINHALA BUDUBHANA.2016 03.10AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:07
2772016/03/10SINHALA BUDUBHANA.2016 03.S.L.B.C.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:43:35
2782016/03/07SINHALA BUDUBANA.2016.03.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:02
2792016/03/03SINHALA BUDUBANA.2016.03.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:40
2802016/02/28SINHALA BUDUBANA.2016.02.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:17:53
2812016/02/28SINHALABUDUBANA.2016.02.25.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:06
2822016/02/23SINHALA BUDUBANA.2016.02.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:51
2832016/02/23SINHALA BUDUBANA.S.L.B.C.FM..2016.02.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:43:14
2842016/02/18Sinhalabudubana.2016.02.18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:22
2852016/02/14Sinhalabudubana.2016.02.14.VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:41
2862016/02/11Sinhalabudubana..2016.02.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:49
2872016/02/07SiNHALABUBANA.2016 02 07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:52
2882016/02/04SiNHALABUBANA.2016.02.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:35:27
2892016/01/31SRILANKA BUDUBANA.2016.01.31.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:22:03
2902016/01/282016.01.28. කාලක් ගහල නිවන් දැකිය හැකිද01:48:13
2912016/01/25SiNHALABUBANA .2016.01.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:38
2922016/01/21SRILANKABUDUBHANA.2016.01.27.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:41
2932016/01/18SRILANKA BUDUBHANA.2016.01.17.හාමුදුරුවන්ගේ වටිනා බණ පද ටික ඔබ ඈසිය යුතුයි01:51:13
2942016/01/14SRILANKA BUDUBANA.2016.01.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:21
2952016/01/14SRILANKABUDUBANA.2016.01.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:17
2962016/01/07SRILANKA BUDUBANA.2016.01.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:51:29
2972016/01/04SRILANKA BUDUBANA.2016.01.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:03:41
2982016/01/04SRILANKA BUDUBANA.2016.01.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:18
2992016/01/01SRILANKA BUDUBANA.B.O.C.2015.12.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.00:38:27
3002015/12/25SRILANKA BUDUBANA.2015.12.25.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:22
3012015/12/252015.12.24 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:16:29
3022015/12/22SRILANKA BUDUBANA2015.12.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:16
3032015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.12.06.AUSTRALIA BRISBANE.PART.[2].AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:25:53
3042015/12/212015.12.06 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:02:42
3052015/12/212015.12.05 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:21:39
3062015/12/21SRILANKA BUDUBANA2015.12.04.AUSTRALIA MELBURNE..AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:00:35
3072015/12/21SRILANKA BUDUBANA2015.12.03.AUSTRALIA MELBOURNE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:19:21
3082015/12/21SRILANKA BUDUBANA2015.12.01.AUSTRALIA BRISBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:34:54
3092015/12/212015.12.02 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:42:15
3102015/12/212015.11.18 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:11:32
3112015/12/212015.11.29 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:58:54
3122015/12/21SRILANKA BUDUBHANA.2015.11.20.AUSTRALIA BRISBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:33:03
3132015/12/21SRILANKA BUDUBANA.2015.12.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:02
3142015/12/16SRILANKA BUDUBANA.2015.11.17.AUSTRALIA.BRIBANE.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:12
3152015/12/15SRILANKA BUDUBANA.2015.12.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:12
3162015/12/13SRILANKA BUDUBANA2015.11.14.PART.2.BUDDHIST MONASTERY.BRISBANE01:01:04
3172015/12/132015.11.14 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:11:46
3182015/12/12SRILANKA BUDUBANA2015.11.22.SRILANKA BUDDIST MONASTERY[BRISBANE02:11:38
3192015/12/12SRILANKA BUDUBANA2015.11.19.AUSTRALIA.GOLD COAST.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:11:02
3202015/12/122015.11.16 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:49:28
3212015/12/12SRILANKA BUDUBANA2015.11.15.Australia.Brisbane.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:22
3222015/11/30SRILANKA BUDUBANA.2015.11.27.Australia.Sydney.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:22
3232015/11/20SRILANKA BUDUBANA.2015.11.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.AUSTRALIA02:11:02
3242015/11/17SRILANKA BUDUBANA2015.11.16.SAVANATASISILAS RADIOA.AUSTRALIA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:28
3252015/11/15SRILANKA BUDUBANA.2015.11.15.[AUSTRALIA]AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:09
3262015/11/142015.11.14 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:16:08
3272015/11/122015.11.12 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:07:47
3282015/11/092015.11.08 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:49:08
3292015/11/06SRILANKA BUDUBANA.2015.11.05.VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:07:21
3302015/11/022015.11.01 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:00:00
3312015/10/252015.10.24 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:57:05
3322015/10/19SRILANKA BUDUBANA.2015.10.18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:05:20
3332015/10/16SRILANKA BUDUBANA.2015.10.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:59
3342015/10/11SRILANKA BUDUBANA.ඔබ තුල ඔබ.2015.10.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:30:20
3352015/10/042015.10.04 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:55:33
3362015/10/02SRILANKA BUDUBANA.2015.10.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:06
3372015/09/282015.09.27 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time02:44:08
3382015/09/24SRILANKA BUDUBANA.2015.09.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:07:27
3392015/09/17SRILANKA BUDUBANA.2015.09.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:36:46
3402015/09/13SRILANKA BUDUBANA.2015.09.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:17
3412015/09/10SRILANKA BUDUBANA.2015.09.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:07
3422015/09/08SRILANKA BUDUBANA.2015.09.06..AMBILIPITIYE ANANDA THERO.SRILANKA02:09:53
3432015/09/08NIWANMAGA TV.2015.09.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO/SRILANKA02:09:53
3442015/09/07SRILANKA BUDUBANA.2015.09.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:11
3452015/09/03SRILANKA BUDUBANA.2015.09.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:13:15
3462015/09/01SRILANKA BUDUBANA.2015.08.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:03:52
3472015/08/27SRILANKA BUDUBANA.2015.08.27.Ambilipitiye Ananda thero02:04:13
3482015/08/272015.08.27.02:04:13
3492015/08/24SRILANKA BUDUBANA.2015.08.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:28
3502015/08/20SRILANKA BUDUBANA.2015.08.20.VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:02
3512015/08/18SRILANKA BUDUBANA.2015.08.15..AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:10:05
3522015/08/17SRILANKA BUDUBANA.2015.08.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:36:16
3532015/08/12SRILANKA BUDUBANA.2015.08.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:13
3542015/08/11SRILANKA BUDUBANA.2015.08.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:35:31
3552015/08/10SRILANKA BUDUBANA.2015.08.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:12:10
3562015/08/07SRILANKA BUDUBANA.2015.08.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:10
3572015/08/032015.08.02 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:38:03
3582015/07/302015.07.30 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:52:51
3592015/07/27SRILANKA BUDUBANA.2015.07.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:16
3602015/07/24SRILANKA BUDUBANA.2015.07.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:47
3612015/07/23SRILANKA BUDUBANA.2015.07.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:20
3622015/07/17SRILANKA BUDUBANA.2015.07.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:01:06
3632015/07/16SRILANKA BUDUBANA.2015.07.15.Radio srilanka AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:43:50
3642015/07/12SRILANKA BUDUBANA.2015.07.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:02
3652015/07/092015.07.09 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:43:20
3662015/07/06SRILANKA BUDUBANA.2015.07.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:38
3672015/07/02SRILANKA BUDUBANA.2015.07.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:53
3682015/06/152015.06.14 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:33:02
3692015/06/08SRILANKA BUDUBANA.2015.06.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:24:00
3702015/06/04SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO,SRILANKA00:00:38
3712015/06/04SRILANKA BUDUBANA.2015.06.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:51
3722015/06/01SRILANKA BUDUBANA.2015.05.31.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:32:13
3732015/05/282015.05.28 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:43:14
3742015/05/24SRILANKA BUDUBANA.2015.05.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:05:23
3752015/05/17SRILANKA BUDUBANA.2015.05.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:07:14
3762015/05/14SRILANKA BUDUBANA.2015.05.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:17
3772015/05/11SRILANKA BUDUBANA.2015.05.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:27
3782015/05/032015 04 26 AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:46
3792015/04/27SRILANKA BUDUBANA,2015.04.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:46
3802015/04/242015.04.20 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:40:13
3812015/04/212015 04 19 AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:45
3822015/04/19SRILANKA BUDUBANA.2015.04.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:45
3832015/04/162015 04 12 AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:32
3842015/04/152015.04.12 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:26:32
3852015/04/11Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:11:42
3862015/04/06SRILANKA BUDUBANA.2015.04.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:58:13
3872015/04/05SRILANKA BUDUBANA.2015.04.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:24:09
3882015/03/29SRILANKA BUDUBANA.2015.03.29.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:32:47
3892015/03/242015.03.22 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:45:22
3902015/03/152015.03.15 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:41:57
3912015/03/092015.03.08 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:37:44
3922015/03/082015.03.07 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:48:29
3932015/02/23SRILANKA BUDUBANA.2015.02.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:19
3942015/02/15SRILANKA BUDUBANA.2015.02.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:06:43
3952015/02/112015.02.10 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:46:23
3962015/02/08SRILANKA BUDUBANA.2015.02.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:54
3972015/02/08SRILANKA BUDUBANA.2015.02.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:24:11
3982015/02/02SRILANKA BUDUBANA.2015.02.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:50:19
3992015/01/252015.01.25 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:03:59
4002015/01/20SRILANKA BUDUBANA.2015.01.20.MOST VEN. AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:14
4012015/01/13SRILANKA BUDUBANA.2015.01.13.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:16:23
4022015/01/11SRILANKA BUDUBANA.2015.01.11.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:48
4032015/01/07SRILANKA BUDUBANA.2015.01.06.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:59:30
4042015/01/052015.01.04 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:45:52
4052015/01/052015.01.01 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:03:15
4062015/01/04SRILANKA BUDUBANA.2015.01.03.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:37
4072014/12/31SRILANKA BUDUBANA.2014.12.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:21
4082014/12/29SRILANKA BUDUBANA.2014.12.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:55:27
4092014/12/21SRILANKA BUDUBANA.2014.12.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:50
4102014/12/20SRILANKA BUDUBANA.2014.12.15.ITN.TV.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:22:00
4112014/12/16SRILANKA BUDUBANA.2014.12.16.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:54
4122014/12/11SRILANKA BUDUBANA.2014.12.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:20:23
4132014/12/08SRILANKA BUDUBANA2014.12.07.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:51
4142014/12/07NIWAN MAGA.2014/ 12.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:19:51
4152014/12/03SRILANKA BUDUBANA.2014.12.02.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:27:22
4162014/11/30SRILANKA BUDUBANA.2014.11.30.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:28
4172014/11/25SRILANKA BUDUBANA.2014.11.25.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:07:39
4182014/11/23SRILANKA BUDUBANA.2014.11.02.LAKHADA.FM.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:57:22
4192014/11/16SRILANKA BUDUBANA.2014.11.16.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:26:40
4202014/11/12SRILANKA BUDUBANA.2014.11.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:53
4212014/11/09SRILANKA BUDUBANA.2014.11.09.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:09
4222014/11/08SRILANKA BUDUBANA.2014.11.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:47:05
4232014/11/06SRILANKA BUDUBANA.2014.11.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:09:08
4242014/10/21SRILANKA BUDUBANA.2014.10.21.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:30:13
4252014/10/14SRILANKA BUDUBANA.2014.10.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:42:31
4262014/10/12SRILANKA BUDUBANA.2014.10.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:07
4272014/10/07SRILANKA BUDUBANA.2014.10.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:57
4282014/10/05SRILANKA BUDUBANA.2014.10.04.MOST VEN.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:01
4292014/09/21SRILANKA BUDUBANA.2014.09.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:29:43
4302014/09/14SRILANKA BUDUBANA.2014.09.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:06:54
4312014/09/07SRILANKA BUDUBANA.2014.09.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:33
4322014/09/02SRILANKA BUDUBANA.2014.09.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:08
4332014/08/26SRILANKA BUDUBANA.2014.08.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:02
4342014/08/25Niwan Maga.2014.08.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:20
4352014/08/25Nwan Maga.2014.08.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:29:08
4362014/08/19SRILANKA BUDUBANA.2014.08.19.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:13:44
4372014/08/17SRILANKA BUDUBANA.2014.08.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:12
4382014/08/03SRILANKA BUDUBANA.2558.08.03.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:59:26
4392014/08/02SRILANKA BUDUBANA.2558.08.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:50
4402014/07/27SRILANKA BUDUBANA.2558.07.27.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:32:17
4412014/07/22SRILANKA BUDUBANA.2558.07.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:50
4422014/07/20SRILANKA BUDUBANA.2558.07.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:53
4432014/07/15SRILANKA BUDUBANA.558.07.15.AMBILIPITIYE ANANDA RHERO01:42:00
4442014/07/14SRILANKA BUDUBANA.2558.07.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:21
4452014/07/08SRILANKA BUDUBANA.2558.07.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:15
4462014/07/06SRILANKA BUDUBANA.2558.07.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:58
4472014/06/25SRILANKA BUDUBANA.2558.06.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:02
4482014/06/22SRILANKA BUDUBANA.2558.06.22.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:45
4492014/06/20BUDDHIST.FM.2012.07.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:49:13
4502014/06/20BUDDHIST.FM.2013.04.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:05
4512014/06/20BUDDHIST.FM.2012.07.27.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:47:17
4522014/06/17SRILANKA BUDUBANA.2558.06.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:53:29
4532014/06/15SRILANKA BUDUBANA2558.06.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:55:42
4542014/06/07SRILANKA BUDUBANA.2558.06.07.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:57:11
4552014/05/202558.05.20.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:35:50
4562014/05/202558.05.18.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:16
4572014/05/112014.05.11.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:22
4582014/05/072014.05.06.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:31
4592014/05/042014.05.04.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:28
4602014/04/302014.04.29.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:34
4612014/04/272014.04.27.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:57
4622014/04/232014.04.22.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:27:06
4632014/04/202014.04.20.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:59
4642014/03/302014.03.30SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:23
4652014/03/282014.03.24.LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:16
4662014/03/282014.03.14.LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:41
4672014/03/282014.02.26.LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:08
4682014/03/282014.01.31.SITHNIWANA BUDUBANA LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:37
4692014/03/282014.01.22.SITHNIWANA BUDUBANA LAKHADA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:46:11
4702014/03/252014.03.25.SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:48:57
4712014/03/192014.03.18.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:34:11
4722014/03/112014,03.11.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:46:32
4732014/03/092014.03.09.SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:01:15
4742014/03/05SRILANKA BUDUBANA.2014.03.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:14
4752014/02/10SRILANKA BUDUBANA.SIYATHA.FM.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.00:55:51
4762014/02/102014.02.09 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:37:24
4772014/02/05SRILANKA BUDUBANA.2014.02.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:39:43
4782014/01/21SRILANKA BUDUBANA.2014.01.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:09
4792014/01/14SRILANKA BUDUBANA.2014.01.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:16
4802014/01/13SRILANKA BUDUBANA.2014.01.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:01:05
4812014/01/02SRILANKA BUDUBANA.2013.12.31.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:51:05
4822013/12/25SRILANKA BUDUBANA.2013.12.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:47:59
4832013/12/15SRILANKABUDUBANA.2013.12.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:10:48
4842013/12/10SRILANKA.BUDUBANA.2013.12.10.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:06:05
4852013/12/08SRILANKA.BUDUBANA.2013.12.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:05:22
4862013/12/07SRILANKABUDUBANA.2013.12.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:44:41
4872013/11/24SRILANKA BUDUBANA.2013.11.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:10:51
4882013/11/18SRILANKA BUDU BANA.2013.11.17.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:49:35
4892013/11/05SRILANKA BUDUBANA.2013.11.05.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:26:28
4902013/11/032013.11.03 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:46:17
4912013/10/30SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.29.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:45:50
4922013/10/202013.10.20 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:18:57
4932013/10/182013.10.18 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:20:06
4942013/10/152013.10.15 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:40:09
4952013/10/142013.10.13 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:43:19
4962013/10/08SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:08:46
4972013/10/07SRILANKA.BUDUBANA.2013.10.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:59:19
4982013/10/012013.10.01 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:39:33
4992013/09/29SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.29.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:01
5002013/09/24SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.24.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:09:25
5012013/09/222013.09.22 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:25:44
5022013/09/21Hiru Sadaham Ras - 2013-09-21 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:25:39
5032013/09/19SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.19.BINARA POYA .AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:15:39
5042013/09/17SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:28:53
5052013/09/102013.09.10 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time01:06:19
5062013/09/08SRILANKA.BUDUBANA.2013.09.08.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:22:07
5072013/08/13SRILANKA.BUDUBANA.2013.08.13.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:03:22
5082013/08/12SRILANKA.BUDUBANA.2013.08.11.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:18:33
5092013/07/31SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:04:46
5102013/07/30SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:24
5112013/07/23SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:36:18
5122013/07/17SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:12:54
5132013/07/14SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:39
5142013/07/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:49:08
5152013/07/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.07,AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:41:27
5162013/07/02SRILANKA.BUDUBANA.2013.07.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:08:41
5172013/07/01SRILANKA.BUDUBANA.20-13.06.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:37:38
5182013/06/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.06.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:49
5192013/06/05SRILANKA.BUDUBANA.2013.06.04.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:31:35
5202013/06/032013.06.03 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:45:36
5212013/06/01SRILANKA.BUDUBANA.2013.06.01.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:21:52
5222013/05/28SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.28.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:13
5232013/05/21SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.21.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:14:09
5242013/05/18SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:43:32
5252013/05/14SRILANKA.BUDUBANA.2013.05.14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:40:17
5262013/05/112013.05.11 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:40:37
5272013/05/042013.05.04 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:42:12
5282013/04/302013.04.30 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:08:56
5292013/04/23SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:43:54
5302013/04/20SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.20.AMBILIPITIYE ANANDA THERO..01:33:20
5312013/04/16SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:00:08
5322013/04/14SRILANKA.BUDUBANA LAKHADA 2013.03.30.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:44:05
5332013/04/09SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.09,AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:59:04
5342013/04/06SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.06.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:45:08
5352013/04/02SRILANKA.BUDUBANA.2013.04.02.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:11:15
5362013/03/312013.03.30 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:30:54
5372013/03/27SRILANKA.BUDUBANA.2013.03.26.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:19:23
5382013/03/23SRILANKA.2013.03.23.BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:43
5392013/03/21SRILANKA. BAWANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO.2013.03.1901:35:36
5402013/03/17BUDUBANA.SINHALA.2013.03.16.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:23:07
5412013/03/16BUDUBANA.SINHALA.2013.03.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:45:43
5422013/03/10BUDUBANA .2013.03.09.AMBILIPITIYE ANANDA THERO02:04:15
5432013/03/022013.03.02 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:50:36
5442013/02/25SINHALA BAWANA.2013.02.23.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:53:21
5452013/02/17AMBILIPITIYE ANANDA THERO.BAWANA.2013.02.16.01:42:03
5462013/02/13BUDUBANA SINHALA SRILANKA.2013.02.12.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:54:27
5472013/02/122013.02.09 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:35:45
5482013/01/15BAWANA.2013.01.15.AMBILIPITIYE ANANDA THERO01:56:48
5492013/01/082013.1.8 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time01:56:22
5502013/01/01AMBILIPITIYE ANANDA THERO.2013.01.01.BUDUBANA01:38:25
5512012/12/31SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.2012.12.2701:12:36
5522012/12/29BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012.12.2501:59:49
5532012/12/20BUDUBANA 2012 12 18.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:47:29
5542012/12/20BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 12 1801:34:15
5552012/11/27AMBILIPITIYE ANANDA THERO 1 THE BUDDHIST.TV00:45:07
5562012/11/25BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:54:05
5572012/10/30AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 10 3001:24:55
5582012/10/26SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:36
5592012/10/26Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:04:47
5602012/09/01AMBILIPITIYE ANANDA THERO POYA DAY 2012 8 3100:48:20
5612012/08/16AMBILIPITIYE ANANDA THERO.BUDUBANA.2012 9 14 p600:10:17
5622012/08/162012 9 14 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:14:25
5632012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P.700:07:25
5642012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P600:13:30
5652012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P.500:13:30
5662012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P300:13:30
5672012/07/17Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Part 200:13:30
5682012/07/17BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO..P100:13:30
5692012/07/10Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Part 700:12:21
5702012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P600:14:23
5712012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P500:14:23
5722012/07/10BUDUBANA SINHALA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.P400:14:22
5732012/07/10Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Part 300:14:22
5742012/07/10BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.200:14:23
5752012/07/10Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Part 100:14:23
5762012/07/07BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 300:14:40
5772012/07/06BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 200:14:40
5782012/07/06Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Part 100:14:40
5792012/06/23Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Part 100:05:54
5802012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO600:14:24
5812012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.500:14:24
5822012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.400:14:24
5832012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.300:14:24
5842012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.200:14:24
5852012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO.100:14:24
5862012/06/23BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:13:36
5872012/06/19BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO. 2012 5 2200:14:14
5882012/04/19BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 4 1700:14:42
5892012/04/19BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 4 17.PT 200:14:31
5902012/02/29.BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO. 2012 2 28.PT. 500:05:41
5912012/02/29BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 2 28 PT.400:14:37
5922012/02/29BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO. 2012 2 28 PT.300:14:00
5932012/02/29BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO2012 2 28 PT200:14:22
5942012/02/292012.2.28-Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time -Pt100:14:53
5952012/02/21SRILANKA.BUDUBHANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 2012 2 21 PT 200:14:15
5962012/02/142012 2 14-Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time -Pt200:14:33
5972012/02/14BUDUBANA 2012 2 14.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:13:06
5982012/02/052012 3 - - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:14
5992012/02/052012 2 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:22
6002012/01/312012 1 31-Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr- Listen beyond Words & Time-Pt300:11:56
6012012/01/292012 - Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:04:02
6022011/12/302011.12.24 Ven Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr-Listen beyond Words & Time00:14:20
6032011/11/20Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:04:49
6042011/11/03SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:04:57
6052011/11/03SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:05:00
6062011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:16
6072011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:56
6082011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:02
6092011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:59
6102011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:56
6112011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:01:58
6122011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:57
6132011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:01:56
6142011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:59
6152011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:58
6162011/10/08SRILANKA BUDUBANA.AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:57
6172011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:03
6182011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:52
6192011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:01:58
6202011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:57
6212011/10/08Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:02:00
6222011/10/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:55
6232011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:00
6242011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:35
6252011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:01:54
6262011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:41
6272011/10/07Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:03:25
6282011/10/07Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:03:51
6292011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:28
6302011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:07
6312011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:02:59
6322011/10/07SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:05
6332011/10/07Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time00:03:05
6342011/10/07Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time00:02:40
6352011/10/05SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:05:34
6362011/10/04SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:05:34
6372011/09/21Ven. Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time1200:04:47
6382011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:03:48
6392011/09/21Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time-Pt1000:04:47
6402011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO1100:04:47
6412011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 900:04:47
6422011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 800:04:47
6432011/09/21SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 700:04:47
6442011/08/11Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Pt600:05:19
6452011/08/09SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO 400:09:36
6462011/08/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO300:09:36
6472011/08/08SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO200:09:34
6482011/07/12Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Pt300:06:50
6492011/07/11SRILANKA BUDUBANA AMBILIPITIYE ANANDA THERO00:06:28
6502011/01/07Ven. Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time00:02:58
6512010/12/31Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center-Listen beyond Words & Time -Pt500:09:13
6522010/10/07Ven. Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time00:10:00
6532010/10/03Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Pt100:09:01
6542010/10/02SRILANKA AMBILIPITIYE ANANDA THERO P200:08:46
6552010/10/02SRILANKA AMBILIPITIYE ANANDA THERO P400:07:42
6562010/09/30Ven Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time - Pt1500:08:58
6572010/04/13Ven. Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time00:04:53
6582010/03/20Ven. Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time00:07:22
6592010/01/22Ven. Ambilipitiye Ananda - Sammasamadhi Intl Meditation Ctr - Listen beyond Words & Time00:06:27
6602010/01/06Ven. Ambilipitiye Ananda Thero - Sammasamadhi Intl Meditation Center - Listen beyond Words & Time00:05:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.