බළන්ගොඩ ආනන්දමෛත්‍රෙය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/01ලෝක විනාශය සහ සසර කෙතරම් දිගු ද? අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය නාහිමිපාණන් ගේ අදහස00:06:14
22019/04/22Ven Balangoda Ananda Mitreya Thero Dhukya Sathya00:58:44
32019/04/22Ven Balangoda Ananda Mitreya Thero00:46:11
42019/04/22Ven Balangoda Ananda Maitriya Thero ධර්ම දේශනා බණ00:44:29
52019/04/17මැරුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ? how balangoda thero teached about rebirth00:02:22
62019/03/23අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපුජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය මහා නායක හිමිපානන්00:03:24
72019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Bhawana B00:32:18
82019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Bhawana A00:32:22
92019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero -1994 A00:31:04
102019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - 3rd World war00:31:52
112019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A00:31:26
122019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - A Priest00:22:08
132019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero -1994 B00:20:12
142019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Meditation 100:42:52
152019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Sucharitha Hall00:26:58
162019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A 0100:32:14
172019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - A00:28:44
182019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana B00:32:26
192019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana B00:13:10
202019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - About his Life00:25:28
212019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A 0200:26:06
222019/02/26Balangoda Ananda Maitreya Mahanayaka Thero - Dharma Deshana A00:32:14
232019/02/11balangoda Ananda Maitreya Thero Convercation01:24:02
242019/01/01සිත නිවන බුදු බණ - 64 Ven.Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero 2019.01.01 - 05.01 බලන්ගොඩ මෛ00:43:07
252018/11/14අතිපූජනීය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය නාහිමිපාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතය සඳහා වැඩමවීම00:03:24
262018/11/11Ven balangoda ananda maitreya thero00:43:58
272018/08/25බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රීය හිමියන්ගේ කෞතුකාගාරය උන්වහන්සේ දැක බලා ගත් අවස්ථාවක්00:01:20
282018/07/01Ven balangoda ananda maitreya thero (අති පූඡ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෙත්‍රිය මහා නාහිම්පානන්)01:24:01
292018/06/11Most Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero01:16:49
302018/06/10Most Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero - සතර සංග්‍රහ වස්තුන් දැන ගනිමු.00:51:40
312018/06/08Most Ven . Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:47:00
322018/06/08Most Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:44:33
332018/06/07Most. Ven. Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:40:28
342018/03/08"සිත නිවන බුදු බණ" - 02 Most Ven.Balangoda Ananda Maithreya Maha Nayaka Thero00:41:50
352017/12/13Metta Meditation English Most Ven Balangoda Ananda Maitreya Thero01:16:29
362017/12/05balangoda ananda maitreya thero explain about kataragama deviyo00:04:47
372017/10/07Ven Anandamaithreya part 200:03:46
382017/09/12මාපිය උපස්ථානය සහ මුදල් නිවැරදිව උපයන්නේ කෙසේද ? DHAMMA SERMON00:41:22
392017/09/06ලෝකය අවබෝධ කරගනිමු-ලොකවිදු බුදු ගුණය-DHAMMA SERMON00:46:56
402017/09/04නිවන් මග අවබෝධ කර ගනිමු -NIWANA@DHAMMA SERMON00:59:59
412017/09/02සතර සංග්‍රහ වස්තුන් දැන ගනිමු -Sathara Sangraha Wasthu@Dhamma Sermon00:51:37
422017/08/31කෙළෙස් අවබෝධ කර ගනිමු DHAMMA SERMON ABOUT ''KELES''00:44:29
432017/07/20Ven balangoda ananda maitreya thero00:43:58
442017/06/18DHARMA DESHANA ven Balangoda Ananda Maitreya Thero00:51:37
452017/04/30English Dhamma Sermon most ven Balangoda Ananda Maitreya Thero01:16:46
462017/03/17වසර දහස් ගණනක් අදටත් ජීවත්වන යෝගීවරු ගැන බලංගොඩ මහනාහිමියන් හෙළි කළ හැටි00:05:09
472017/03/04රාවණා පුරාවෘත්තය අසත්‍යයක් නොවේ / බලංගොඩ නාහිමියන් අනාවරණ කළ හැටි - Rawana00:04:59
482017/03/02තමන්ගේ මීලග භවය ගැන බලංගොඩ මහ නාහිමියන් හෙළි කළ හැටි - Great Thero00:04:49
492017/02/24මාරයා යනු කළහකාරී තැනැත්තෙක් / ආනන්ද මෛත්‍රීය හිමියන්ගේ දේශනා00:04:51
502017/01/14Balangoda Ananda Maithreya Thero | Dharma Sakachcha | Dharma Discusssions01:24:02
512016/04/20Ven.Ananda Maitreya Thero (Keleas neasema)00:44:17
522016/04/19Most Ven. Ananda Maitreya Thero (Sathara sangraha wasthu)00:51:55
532015/07/04Dharma Deshana 17 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:49
542015/07/04Dharma Deshana 16 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:59
552015/07/04Dharma Deshana 15 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:42
562015/07/04Dharma Deshana 14 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:59
572015/07/04Dharma Deshana 13 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:46
582015/07/04Dharma Deshana 12 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:46
592015/07/04Dharma Deshana 11 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:46
602015/07/04Dharma Deshana 10 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:13
612015/07/04Dharma Deshana 09 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:05:07
622015/07/04Dharma Deshana 08 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:58
632015/07/04Dharma Deshana 07 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:05:05
642015/07/04Dharma Deshana 06 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:51
652015/07/04Dharma Deshana 05 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:59
662015/07/04Dharma Deshana 04 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:58
672015/07/04Dharma Deshana 03 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:04:54
682015/07/04Dharma Deshana 02 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:06:14
692015/07/04Dharma Deshana 01 - Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:05:04
702014/01/27Balangoda Ananda Maitreya Thero 100:44:29
712013/12/3144. Sathra Sangraha Wastu - 5am04 Mar13 - Most Ven Balangoda Ananda Maithriya Thero00:36:58
722013/10/27Buddhism in a nutshell - ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:01:07
732013/10/04සියලු කෙලෙස් අවුල ලිහන්නේ කෙසේද - Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero00:44:29
742013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 5 - Daham Vila00:59:57
752013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 4 - Daham Vila00:47:48
762013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 3 - Daham Vila00:51:37
772013/04/25Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 2 - Daham Vila00:41:22
782013/04/24Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero 1 - Daham Vila00:44:29
792013/04/17Interview and Funeral of Ven- Balangoda Ananda Maithriya Thero - Daham Vila00:26:29
802013/04/17Ananda Maitreya sobre Shoko Asahara - Daham Vila00:00:34
812013/03/314. Ven Balangoda Ananda Maithriya Thero 22 Jul1100:41:07
822013/03/08Bhawana - Ven. Balangoda Ananda Maitreya Thero - Daham Vila00:44:29
832012/06/15English Dhamma Sermon-most ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero01:16:46
842012/04/05DHARMA DESHANA-52 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:44:29
852012/04/04DHARMA DESHANA-51 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:41:22
862012/04/04DHARMA DESHANA-50 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:51:37
872012/04/04DHARMA DESHANA-49 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:47:48
882012/04/04DHARMA DESHANA-48 ven.Balangoda Ananda Maitreya Thero00:59:57
892012/01/22Interview and Funeral of Ven. Balangoda Ananda Maithriya Thero00:26:29
902008/05/25Dharma Deshana 1600:04:59
912008/05/25Dharma Deshana 1500:04:42
922008/05/25Dharma Deshana 1400:04:59
932008/05/25Dharma Deshana 1700:04:49
942008/05/25Dharma Deshana 1300:04:46
952008/05/25Dharma Deshana 1100:04:46
962008/05/25Dharma Deshana 1000:04:13
972008/05/25Dharma Deshana 1200:04:46
982008/05/25Dharma Deshana 0900:05:07
992008/05/25Dharma Deshana 0800:04:58
1002008/05/25Dharma Deshana 0700:05:05
1012008/05/21Dharma Deshana 0600:04:51
1022008/05/21Dharma Deshana 0500:04:59
1032008/05/21Dharma Deshana 0400:04:58
1042008/05/21Dharma Deshana 0300:04:54
1052008/05/21Dharma Deshana 0200:06:14
1062008/05/21Dharma Deshana 0100:05:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.