කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/27Ven.Kotagamwelle Saranathissa Thero - 2019.01.22 - 10.05  කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස  ස්වාමීන්ද්‍රයන්00:51:05
22018/08/22Ven.Kotagamwelle Saranathiesa Thero 2018.08.22 - 10.10 කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ00:55:31
32017/11/16කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි - 2017.11.05 අතුරුගිරිය01:05:00
42017/09/08කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ - 2017.09.0101:13:00
52017/08/30කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි - 2017 08 0601:10:38
62017/06/09Kotagamwelle Saranathissa himi කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි 0301:13:35
72017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:57:39
82017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:55:22
92017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero00:54:24
102017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:54:49
112017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:52:14
122017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:52:30
132017/02/05Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:50:06
142017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Dharma Desana00:52:54
152016/07/11Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Dharma Desana00:52:40
162016/07/11Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Dharma Desana00:50:16
172016/07/06Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:53:06
182016/07/06Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:59:17
192016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:56:07
202016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:54:16
212016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero01:03:28
222016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:54:32
232016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero01:03:07
242016/07/03Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:56:17
252016/07/03Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero00:50:04
262014/07/082013 02 09 Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero00:58:25

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.