කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/25ගල්කණු සෙලවෙන වාග් කෞෂල්‍යය Ven. Kotagamwelle Saranathissa thero (2020 - 01 - 22)00:56:46
22020/01/21බීජ සූත්‍රය​- කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි00:47:30
32020/01/19ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 01 19 පූජ්‍ය කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:04
42020/01/19Daham Sithuvili - (2020-01-19) | ITN00:22:04
52020/01/12ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 01 12 පූජ්‍ය කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:04
62020/01/12Daham Sithuvili - (2020-01-12) | ITN00:22:04
72020/01/03ITN රූපවාහිනී උදෑසන දහම් සිතුවිලි 2020 01 03 පූජ්‍ය කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:22:07
82019/01/27Ven.Kotagamwelle Saranathissa Thero - 2019.01.22 - 10.05  කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස  ස්වාමීන්ද්‍රයන්00:51:05
92018/08/22Ven.Kotagamwelle Saranathiesa Thero 2018.08.22 - 10.10 කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේ00:55:31
102017/11/16කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි - 2017.11.05 අතුරුගිරිය01:05:00
112017/09/08කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ - 2017.09.0101:13:00
122017/08/30කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි - 2017 08 0601:10:38
132017/06/09Kotagamwelle Saranathissa himi කොටගම්වැල්ලේ සරණතිස්ස හිමි 0301:13:35
142017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:57:39
152017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:55:22
162017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero00:54:24
172017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:54:49
182017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:52:14
192017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:52:30
202017/02/05Kotagamwalle Saranathissa Thero Desana00:50:06
212017/02/05Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Dharma Desana00:52:54
222016/07/11Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Dharma Desana00:52:40
232016/07/11Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Dharma Desana00:50:16
242016/07/11Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero Dharma Desana00:52:24
252016/07/06Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:53:06
262016/07/06Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:59:17
272016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:56:07
282016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:54:16
292016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero01:03:28
302016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:54:32
312016/07/04Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero01:03:07
322016/07/03Ven.Kotagamwalle Saranathissa Thero00:56:17
332016/07/03Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero00:50:04
342014/07/082013 02 09 Ven Kotagamwalle Saranathissa Thero00:58:25

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.