කොටියාගල සීවලී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/29පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ පුංචි සිතට දහම් දැනුම කෝකාලික සූත්‍රය 2020062800:27:13
22020/06/13යෝනිසෝ මනසිකාරය වඩන ආකාරය | Ven Kotiyagala Seevali Thero | Neth fm Dharma Dakshins | 13-06-202000:55:34
32020/06/07Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-03-2800:55:32
42020/06/01දහම් සිසිල ධර්මානුශාසනාව පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රපති කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ 2020053100:31:02
52020/05/31ශනිදා සදහම් මණ්ඩපය විදුල ගුවන් විදුලිය පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ 2020053000:56:41
62020/05/24පුංචි සිතට දහම් දැනුම ශාස්ත්‍රපති කොටියාගල සීවලී ස්වාමින්වහන්සේ සිත සාදාගැනීම උතුම්ම බව 2020052400:29:50
72020/05/18Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2020.05.18 - 20.03 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:27
82020/05/17Sanaramarasewana 20171007 Kotiyagala Seewali Thero01:04:54
92020/05/17දහම් කතාව ජී බී එන් අයෝධ්‍යා කුමුදිනී දහම් සිසිල අනුශාසනාව කොටියාගල සීවලී ස්වාමින් වහන්සේ 2020051700:43:13
102020/05/15Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-02-2900:52:41
112020/05/09වෙසක් සදහම් සිතුවිලි - පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී හිමි00:08:12
122020/05/07වෙසක් ධර්ම දේශනය - කොටියාගල සීවලී ස්වාමින් වහන්සේ00:25:25
132020/05/03Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2020.05.03 - 08.12 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:24
142020/04/22Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-02-1500:54:09
152020/04/12සදාතනික සැනසිල්ල - මනෝවිද්‍යා උපදේශක කොටියාගල සීවලී හිමි | 11.04.202000:52:19
162020/04/08Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2020.04.07 - 08.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:49
172020/03/29Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-02-0800:55:59
182020/03/08Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2020.03.07 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:50
192020/03/07Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-02-0400:51:28
202020/03/07Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2020-02-0100:55:52
212020/02/21Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-01-2500:54:52
222020/02/04Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2020.02.03 - 08.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:42
232020/02/01Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-01-1800:54:37
242020/01/25Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-01-1100:55:37
252020/01/17Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2020-01-0400:56:50
262020/01/11Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-12-2800:55:25
272020/01/11Neth fm Dharma Dakshina 2020-01-04 - Rev Kotiyagala Seewali00:52:48
282019/12/29Kotiyagala Seevali Thero - - Darma Dakshina 2019-12-2100:56:57
292019/12/27Ven.Kotiyagala Seewali Thero  2019.12.27 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:06
302019/12/23නෙත් fm ධර්ම දක්ෂිණා 2019 12 21 පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:56
312019/12/23Dharma Dakshina 2019-12-21 Rev Kotiyagala Seewalee00:55:56
322019/12/22පුංචි සිතට දහම් සිසිල - 07 Ven.Kotiyagala Seewali Theroඓ 2019.12.22 - 16.30 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද00:28:03
332019/12/22 Ven Kotiyagala Seevali Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:09:45
342019/12/17නෙත් fM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 12 14 පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:01
352019/12/16Dharma Dakshina 2019-12-14 Rev Kotiyagala Seewalee00:53:44
362019/12/15Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-12-1400:55:01
372019/12/06Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.12.05 - 08.03 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:24
382019/12/02නෙත් fM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 30 පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:51
392019/12/01Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-11-3000:55:57
402019/11/25Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-11-2300:55:17
412019/11/24Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-11-1700:55:12
422019/11/18නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 17 පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:05
432019/11/16Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-11-0900:56:03
442019/11/15 Ven Kotiyagala Seevali Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:09:30
452019/11/10නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 09 පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:55
462019/11/09Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2019-11-0900:49:48
472019/11/04නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා 2019 11 02 පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:38
482019/11/03Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-11-0200:56:17
492019/10/26Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-10-2600:56:59
502019/10/25Kotiyagala Seevali Thero - Darma Dakshina 2019-10-1200:56:18
512019/09/14Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.09.14 - 08.06 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:10
522019/08/31Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.08.31 - 08.05 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:50
532019/08/12"සමහර අය බුදුදහම වැරදි විදියට ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන්නේ...'' - ඕමානයේ දී කොටියාගල සීවලී හාමුදුරුවෝ..01:25:36
542019/07/14පුංචි සිතට දහම් සිසිල - 02 Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.07.14 - 16.34 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්00:31:23
552019/07/08ධම්ම චින්තාව - 114  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.07 - 04.44 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:05:23
562019/07/07පුංචි සිතට දහම් සිසිල - 01  Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.07.07 - 16.30 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද00:31:20
572019/07/06ධම්ම චින්තාව - 113  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.06 - 04.45 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:05:29
582019/07/05ධම්ම චින්තාව - 112  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.05 - 04.44 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:04:42
592019/07/04ධම්ම චින්තාව - 111  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.04 - 04.42 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:04:48
602019/07/03ධම්ම චින්තාව - 110  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.03 - 04.45 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:04:42
612019/07/02ධම්ම චින්තාව - 109 Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.02 - 04.45 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:05:24
622019/07/01ධම්ම චින්තාව - 108 Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.01 - 04.43 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:31
632019/05/22Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2019.05.22 - 08.03 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:32
642019/05/18මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව හා අපේ ජීවිතය - කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - සඳ ලිය සෙවන 2019.05.17 -00:49:56
652019/05/12ධම්ම චින්තාව - 88 Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.05.12 - 04.43 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:05:29
662019/05/10ධම්ම චින්තාව - 87 Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.05.10 - 04.42 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:05:24
672019/05/02Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2019.05.01 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:08
682019/04/28ධම්ම චින්තාව - 84 Ven. Kotiyagala Seewali Thero 2019.04.27 - 04.41 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:05:30
692019/04/27Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2019-04-2200:41:30
702019/04/26ධම්ම චින්තාව - 83 Ven. Kotiyagala Seewali Thero 2019.04.26 - 04.42 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:48
712019/04/24ධම්ම චින්තාව - 82 Ven. Kotiyagala Seewali Thero 2019.04.24 - 04.41 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:46
722019/04/06Ven. Kotiyagala Seewali Thero - 2019.04.06 - 08.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:52
732019/03/27Ven. Kotiyagala Seewali Thero  - 2019.03.27 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:34
742019/03/23Kotiyagala Seevali Thero - Madin Poya 201900:49:32
752019/03/12Ven Kotiyagala Seevali Thero - කෘතවේදී බව00:45:34
762019/03/11Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2019.03.11 - 08.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:53
772019/01/24Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-12-23 | Kotiyagala Seewali Himi01:31:40
782018/12/23Kotiyagala Seevali Thero - Pansil Maluwa 2018-12-2301:32:02
792018/12/22Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-12-2100:38:55
802018/12/21ඔබට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිදෙන්න බැරි දෙයක් මේ ජීවිතයේ නැහැ අවශ්‍ය වෙන්නේ 21-12-201800:38:10
812018/12/10Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-12-1000:38:07
822018/12/07ධම්ම චින්තාව - 50 Ven Kotiyagala Seevali Thero - කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ 2018.12.0700:04:40
832018/11/21Ven.Kotiyagala Seewali Thero  - 2018.11.21 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:47
842018/11/17Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2018-11-1701:09:57
852018/11/07Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-11-0700:38:20
862018/11/07හරි පුදුමයි, සියල්ල දකින ඔබේ ඇස් දෙකට ඔබව පෙන්නේ නැහැ මුළු ලෝකයම දකින්න පුළුවන් 07-11-201800:39:00
872018/10/28Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.27 Oman01:14:36
882018/10/27Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.26 Oman01:18:04
892018/10/26Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.25 Oman01:25:36
902018/10/25Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.24 Oman ( Poya Day)01:13:59
912018/10/17Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1500:41:25
922018/10/10Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1000:41:10
932018/10/10උපදිනවා පවතිනවා විනාශ වෙලා යනවා..කොහොමද අපි මාරයාගේ මල් හී සරින් ගැලවෙන්නේ 10-10-201800:40:29
942018/09/27Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Binara Poya 201800:41:26
952018/09/17Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2018.09.17 - 20.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:40
962018/09/14පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී හිමි 2018 07 27 Ven Kotiyagala Seewali thero00:49:02
972018/08/24Ven.Kotiyagala Seewali Thero, - 2018.08.24 - 08.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:59
982018/08/16Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-05-26 | Ven Kotiyagala Seewali Thero01:09:30
992018/08/02Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2018.08.02 -  08.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:43
1002018/07/23Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2300:34:22
1012018/06/28Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Poson Poya 201800:43:36
1022018/05/29Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2018-05-2600:59:36
1032018/05/21අපි බොහෝ දෙනා දුකටයි පෙම් බඳින්නේ, හේතු වලින් හටගත්ත සියළු දේවල් විනාශ වෙලා යනවා 18-06-201800:40:40
1042018/04/07Ven. Kotiyagala Seewali Thero - 2018.04.07 - 08.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:12
1052018/03/18Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2018.03.18 - 20.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ SLBC Dharmanushasana00:45:46
1062018/03/02Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:31:14
1072017/12/23Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2017-12-2301:02:20
1082017/11/06Ven.Kotiyagala Seewali Thero -2017.11.06 - 20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:34
1092017/10/18Sanaramarasewana - 2017/10/07 - Kotiyagala Seewali Thero01:04:54
1102017/10/07Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2017-10-0701:00:01
1112017/08/11Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja - Nikini Poya 201700:38:50
1122017/06/10Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Poson Poya 201700:41:02
1132017/05/13Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja - Wesak Poya 201700:40:22
1142017/05/08Ven. Kotiyagala Seevalee Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-0101:36:55
1152017/04/17පින් අනුමෝදන් විය හැකි සත්වයන් සහ පින් අනුමෝදන් විය නොහැකි සත්වයන් කවුරුද kotiyagala seevali thero00:24:13
1162017/03/03Kotiyagala Seewali Thero - Pansil Handawa 2017-02-27 to 03-0301:56:31
1172017/03/03පින් අනුමෝදන් විය හැකි සත්වයන් සහ පින් අනුමෝදන් විය නොහැකි සත්වයන් කවුරුද kotiyagala seevali thero00:24:13
1182017/03/02කෙනෙක් මියගිය පසු පැන් වැඩීමේ තේරුම Ven kotiyagala seevali thero sirasa pansil handawa 27-02-201700:22:01
1192017/02/18Ven Kotiyagala Seevali Thero 2017 02 18 08 0000:46:43
1202016/12/26Ven Kotiyagala Seevali Thero 2016 12 26 20 0000:44:28
1212014/01/03219. Ven Kotiyagala Seevali Thero - 08a Oct1300:52:13
1222014/01/03170. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Vasetta Sutta - 03a Aug1300:48:45
1232014/01/03140. Ven Kotiyagala Seevali Thero - 05p Jul1300:46:07
1242014/01/02108. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Dhamma P adaya , Bhuddha Vaggaya 12 & 14 - 28p May1300:48:38
1252014/01/0289. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Drona Sutta AN - 12p May1300:45:34
1262014/01/0241. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Vasetta Sutta MN , Karmaya - 18p Mar1300:43:59
1272014/01/0259. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Arabhatha Nikkhamatha - 04p Apr1300:42:59
1282013/03/24144. Ven Kotiyagala Seevali Thero 04p Nov1200:44:50
1292013/03/2358. Ven Kotiyagala Seewali Thero Gihi Sutta15p Apr1200:42:38
1302013/03/233. Ven Kotiyagala Seevali Thero 02p Jan1200:42:43
1312013/03/2284. Ven Kotiyagala Seevali Thero 21a Sep1100:55:30

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.