කොටියාගල සීවලී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/14පුංචි සිතට දහම් සිසිල - 02 Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.07.14 - 16.34 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්00:31:23
22019/07/08ධම්ම චින්තාව - 114  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.07 - 04.44 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:05:23
32019/07/07පුංචි සිතට දහම් සිසිල - 01  Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.07.07 - 16.30 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද00:31:20
42019/07/06ධම්ම චින්තාව - 113  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.06 - 04.45 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:05:29
52019/07/05ධම්ම චින්තාව - 112  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.05 - 04.44 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:04:42
62019/07/04ධම්ම චින්තාව - 111  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.04 - 04.42 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:04:48
72019/07/03ධම්ම චින්තාව - 110  Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.03 - 04.45 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:04:42
82019/07/02ධම්ම චින්තාව - 109 Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.02 - 04.45 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:05:24
92019/07/01ධම්ම චින්තාව - 108 Ven.Kotiyagala Seewali Thero, 2019.07.01 - 04.43 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:31
102019/05/22Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2019.05.22 - 08.03 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:32
112019/05/18මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව හා අපේ ජීවිතය - කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - සඳ ලිය සෙවන 2019.05.17 -00:49:56
122019/05/12ධම්ම චින්තාව - 88 Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.05.12 - 04.43 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:05:29
132019/05/10ධම්ම චින්තාව - 87 Ven.Kotiyagala Seewali Thero 2019.05.10 - 04.42 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:05:24
142019/05/02Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2019.05.01 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:08
152019/04/28ධම්ම චින්තාව - 84 Ven. Kotiyagala Seewali Thero 2019.04.27 - 04.41 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:05:30
162019/04/27Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2019-04-2200:41:30
172019/04/26ධම්ම චින්තාව - 83 Ven. Kotiyagala Seewali Thero 2019.04.26 - 04.42 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:48
182019/04/24ධම්ම චින්තාව - 82 Ven. Kotiyagala Seewali Thero 2019.04.24 - 04.41 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:04:46
192019/04/06Ven. Kotiyagala Seewali Thero - 2019.04.06 - 08.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:52
202019/03/27Ven. Kotiyagala Seewali Thero  - 2019.03.27 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:34
212019/03/23Kotiyagala Seevali Thero - Madin Poya 201900:49:32
222019/03/12Ven Kotiyagala Seevali Thero - කෘතවේදී බව00:45:34
232019/03/11Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2019.03.11 - 08.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:53
242019/01/24Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-12-23 | Kotiyagala Seewali Himi01:31:40
252018/12/23Kotiyagala Seevali Thero - Pansil Maluwa 2018-12-2301:32:02
262018/12/22Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-12-2100:38:55
272018/12/21ඔබට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිදෙන්න බැරි දෙයක් මේ ජීවිතයේ නැහැ අවශ්‍ය වෙන්නේ 21-12-201800:38:10
282018/12/10Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-12-1000:38:07
292018/12/07ධම්ම චින්තාව - 50 Ven Kotiyagala Seevali Thero - කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ 2018.12.0700:04:40
302018/11/21Ven.Kotiyagala Seewali Thero  - 2018.11.21 - 20.02 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:47
312018/11/17Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2018-11-1701:09:57
322018/11/07Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-11-0700:38:20
332018/11/07හරි පුදුමයි, සියල්ල දකින ඔබේ ඇස් දෙකට ඔබව පෙන්නේ නැහැ මුළු ලෝකයම දකින්න පුළුවන් 07-11-201800:39:00
342018/10/28Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.27 Oman01:14:36
352018/10/27Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.26 Oman01:18:04
362018/10/26Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.25 Oman01:25:36
372018/10/25Ven Kotiyagala Seevali Thero 2018.10.24 Oman ( Poya Day)01:13:59
382018/10/17Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1500:41:25
392018/10/10Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1000:41:10
402018/10/10උපදිනවා පවතිනවා විනාශ වෙලා යනවා..කොහොමද අපි මාරයාගේ මල් හී සරින් ගැලවෙන්නේ 10-10-201800:40:29
412018/09/27Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Binara Poya 201800:41:26
422018/09/17Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2018.09.17 - 20.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:40
432018/09/14පූජ්‍ය කොටියාගල සීවලී හිමි 2018 07 27 Ven Kotiyagala Seewali thero00:49:02
442018/08/24Ven.Kotiyagala Seewali Thero, - 2018.08.24 - 08.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:59
452018/08/16Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-05-26 | Ven Kotiyagala Seewali Thero01:09:30
462018/08/02Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2018.08.02 -  08.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:43
472018/07/23Kotiyagala Seevali Thero - Dharmasanaya - 2018-07-2300:34:22
482018/06/28Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Poson Poya 201800:43:36
492018/05/29Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2018-05-2600:59:36
502018/05/21අපි බොහෝ දෙනා දුකටයි පෙම් බඳින්නේ, හේතු වලින් හටගත්ත සියළු දේවල් විනාශ වෙලා යනවා 18-06-201800:40:40
512018/04/07Ven. Kotiyagala Seewali Thero - 2018.04.07 - 08.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:12
522018/03/18Ven.Kotiyagala Seewali Thero - 2018.03.18 - 20.00 කොටියාගල සීවලී ස්වාමීන්වහන්සේ SLBC Dharmanushasana00:45:46
532018/03/02Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:31:14
542017/12/23Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2017-12-2301:02:20
552017/11/06Ven.Kotiyagala Seewali Thero -2017.11.06 - 20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:34
562017/10/18Sanaramarasewana - 2017/10/07 - Kotiyagala Seewali Thero01:04:54
572017/10/07Kotiyagala Seevali Thero - Sanaramara Sewana 2017-10-0701:00:01
582017/08/11Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja - Nikini Poya 201700:38:50
592017/06/10Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja Poson Poya 201700:41:02
602017/05/13Kotiyagala Seevali Thero - Swetha Puja - Wesak Poya 201700:40:22
612017/05/08Ven. Kotiyagala Seevalee Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-0101:36:55
622017/03/03Kotiyagala Seewali Thero - Pansil Handawa 2017-02-27 to 03-0301:56:31
632017/03/03පින් අනුමෝදන් විය හැකි සත්වයන් සහ පින් අනුමෝදන් විය නොහැකි සත්වයන් කවුරුද kotiyagala seevali thero00:24:13
642017/03/02කෙනෙක් මියගිය පසු පැන් වැඩීමේ තේරුම Ven kotiyagala seevali thero sirasa pansil handawa 27-02-201700:22:01
652017/02/18Ven Kotiyagala Seevali Thero 2017 02 18 08 0000:46:43
662016/12/26Ven Kotiyagala Seevali Thero 2016 12 26 20 0000:44:28
672014/01/03219. Ven Kotiyagala Seevali Thero - 08a Oct1300:52:13
682014/01/03170. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Vasetta Sutta - 03a Aug1300:48:45
692014/01/03140. Ven Kotiyagala Seevali Thero - 05p Jul1300:46:07
702014/01/02108. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Dhamma P adaya , Bhuddha Vaggaya 12 & 14 - 28p May1300:48:38
712014/01/0289. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Drona Sutta AN - 12p May1300:45:34
722014/01/0241. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Vasetta Sutta MN , Karmaya - 18p Mar1300:43:59
732014/01/0259. Ven Kotiyagala Seevali Thero - Arabhatha Nikkhamatha - 04p Apr1300:42:59
742013/03/24144. Ven Kotiyagala Seevali Thero 04p Nov1200:44:50
752013/03/2358. Ven Kotiyagala Seewali Thero Gihi Sutta15p Apr1200:42:38
762013/03/233. Ven Kotiyagala Seevali Thero 02p Jan1200:42:43
772013/03/2284. Ven Kotiyagala Seevali Thero 21a Sep1100:55:30

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.