ලෙනගල සිරිනිවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/07ධර්ම දේශනා | Dhamma preaching00:41:02
22019/11/06Dharmadeshana by Ven. Lenagala Siriniwasa thero00:13:41
32019/09/17Ven.Lenagala Siriniwasa Thero 2019.09.17 - 08.02 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:48
42019/07/15Ven.Lenagala Siriniwasa Thero, 2019.07.15 - 20.02 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanvid00:46:01
52019/05/09How to start meditation - part 300:06:35
62019/05/09How to start meditation - part 200:05:01
72019/05/09How to meditate part - 100:10:04
82019/05/02Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2019.05.02 - 08.04 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:41
92019/04/08Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2019.04.08 - 08.08 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:29
102019/03/19Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2019.03.19 - 08.02 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:25
112019/02/16ධම්ම චින්තාව - 57 Ven.Lenagala Siriniwasa Thero 2019.02.16 - ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:04:36
122019/02/04ආර්‍රය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය - Ariyo Atthangiko maggo00:52:34
132019/02/03Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2019.02.03- 20.03 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:13
142019/01/31සබ්බ පාපස්ස අකරණං - Sabba Papassa Akaranam (The Path to Liberation)01:00:09
152019/01/20Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2018.10.28 - 08.08  ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්වහන්සේ - SLBC00:50:13
162019/01/14Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2019.01.14 - 20.02 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:04
172018/10/28Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2018.10.28 - 08.08  ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:56
182018/06/15Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2018.06.15 - 20.00 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:42
192018/05/14Salgala forest monestery in Sri Lanka00:46:29
202017/12/27Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2017.12.27-20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:15
212017/10/26Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - Guwanviduli dharma deshanawa - 2017.10.26 - 20.0000:42:37
222017/09/13No Creator No Permanent Soul00:23:46
232017/09/05Mahasunnata Sutta00:57:06
242017/01/15Ven Lenagala Siriniwasa Thero 2017 01 14 20 0000:46:17
252014/01/03147. Lenagala Siriniwasa Thero - Kusalaya - 13a Jul1300:45:12
262014/01/0232. Ven Lenagala Siriniwasa Thero - 17p Feb1300:49:34
272014/01/013. Ven Lenagala Siriniwasa Thero - 06a Jan1300:55:17
282013/10/16Lenagala Siriniwasa Thero Nikini Poya Savanak Res 201300:55:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.