ලෙනගල සිරිනිවාස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/15Ven.Lenagala Siriniwasa Thero, 2019.07.15 - 20.02 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanvid00:46:01
22019/05/09How to start meditation - part 300:06:35
32019/05/09How to start meditation - part 200:05:01
42019/05/09How to meditate part - 100:10:04
52019/05/02Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2019.05.02 - 08.04 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:41
62019/04/08Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2019.04.08 - 08.08 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:29
72019/03/19Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2019.03.19 - 08.02 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:25
82019/02/16ධම්ම චින්තාව - 57 Ven.Lenagala Siriniwasa Thero 2019.02.16 - ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:04:36
92019/02/04ආර්‍රය අෂ්ටාංගික මාර්‍ගය - Ariyo Atthangiko maggo00:52:34
102019/02/03Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2019.02.03- 20.03 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:13
112019/01/31සබ්බ පාපස්ස අකරණං - Sabba Papassa Akaranam (The Path to Liberation)01:00:09
122019/01/20Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2018.10.28 - 08.08  ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්වහන්සේ - SLBC00:50:13
132019/01/14Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2019.01.14 - 20.02 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:04
142018/10/28Ven.Lenagala Siriniwasa Thero  - 2018.10.28 - 08.08  ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:56
152018/06/15Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2018.06.15 - 20.00 ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:42
162018/05/14Salgala forest monestery in Sri Lanka00:46:29
172017/12/27Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - 2017.12.27-20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:15
182017/10/26Ven.Lenagala Siriniwasa Thero - Guwanviduli dharma deshanawa - 2017.10.26 - 20.0000:42:37
192017/09/13No Creator No Permanent Soul00:23:46
202017/09/05Mahasunnata Sutta00:57:06
212017/01/15Ven Lenagala Siriniwasa Thero 2017 01 14 20 0000:46:17
222014/01/03147. Lenagala Siriniwasa Thero - Kusalaya - 13a Jul1300:45:12
232014/01/0232. Ven Lenagala Siriniwasa Thero - 17p Feb1300:49:34
242014/01/013. Ven Lenagala Siriniwasa Thero - 06a Jan1300:55:17
252013/10/16Lenagala Siriniwasa Thero Nikini Poya Savanak Res 201300:55:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.