හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/05පොජ්ජ හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2019 06 29 ලෝක ආරම්භයේ මිනිසුන් මාංශ අනුභව නොකළේ ඇයි බෞද්ධයා නාලිකාව00:49:50
22019/07/01Higure Pagnasekera Tero - ලෝකයේ ආරම්භය සහ විනාශය - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:41:21
32019/06/30මානව පරිණාමනය බුද්ධ දේශනාවට අනුව Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 06 - 29)00:50:17
42019/06/19අනුපාදිසේස හා සොපාදිසේස බුද්ධ පරිනිර්වාණ 2කට ප්‍රත්‍ය වූ දාන 2ක් Hingure Pannasekara thero 2019-6-1800:48:55
52019/06/12දස කථාවේ අනු කොටස් Ven. Hingure Pannasekara thero (2019/6/11)00:55:00
62019/06/11Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:49:40
72019/06/10Higure Pagnasekera Tero - Udakupama Puggala Sutta - උදකූපම පුග්ගල සුත්‍රය - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:52:38
82019/06/09Higure Pagnasekera Tero - චුන්ද සූත්‍රය - Chunda Suthraya - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:45:13
92019/06/09කාන්තාවකට බුදුබව ලැබිය නොහැක, ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙකුට උදව් කළ හැක (2019 - 6 - 8) හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:57:25
102019/06/05Higure Pagnasekera Tero - ඝනක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය -පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:46:55
112019/06/04ඉල්ලලා ගන්න පදවි වල කිසි අගයක් නෑ (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:59:06
122019/06/04සෑම දේ ජීවිතයේ එක වතාවක් පමණක් ලබන "මෝන්‍යෙය ප්‍රතිපදාව" (2019 - 06 - 03) හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:48:51
132019/05/31රූප කය = පඨවි 20 + ආපො 12 + තේජෝ 4 + වායො 6 කි (2019 - 05 - 30) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:25
142019/05/30පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2019 05 22 වර්ෂ100 වර්ෂ 01 බැගින් ආයුෂ අඩුවන කාලයයිේ,බෞද්ධයා නාලිකාව01:02:14
152019/05/27Higure Pagnasekera Tero - චක්ක සුත්‍රය - Chakka Suthraya - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:45:08
162019/05/25ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ මල් වට්ටිය ලස්සනයි (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:49:20
172019/05/23වර්ෂ 100කට වර්ෂ 1ක් බැගින් ආයුෂ අඩුවන කාලයයි (2019 - 05 - 22) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි01:02:22
182019/05/16සක් දෙව් දුටු බුදු ගුණ 8ක් (2019 - 05 - 15) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:57
192019/05/08බුදුරජාණන් වහන්සේ තථාගත නමින් හඳුන්වන කරුණු 8ක් (2019 - 05 - 07) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:55:25
202019/05/08දන් දී කරන ප්‍රාර්ථනා ඉටු නොවීමට හේතු (2019 - 05 - 07) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:50:22
212019/05/05Ven.Hingure Panasekara Thero  - 2019.05.05 - 08.06 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:08
222019/04/20Ven Hingure Pannasekara Thero - හත්ථිගාමක උග්‌ග සූත්‍රය00:46:45
232019/04/19ජලය නිසා හටගත් යුද්ධය (2019 - 04 - 18) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:40
242019/04/122019 - 04 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:16
252019/04/07Higure Pagnasekera Tero - නන්දකෝවාද සුත්‍රය - Nandakowada suthraya00:51:12
262019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:54:58
272019/04/06Ven.Hingure Panasekara Thero - 2019.04.06 -10.00 The Buddhist TV හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:55:04
282019/04/06Ven. HINGURE PANNASEKARA SWAMIN WAHANSA - By S.P.Y Arya Wansha01:08:00
292019/04/062019 - 04 - 05 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:23
302019/03/162019 - 03 - 15 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:53:27
312019/03/13Parinibbana Sutraya - පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - Hingure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:07
322019/03/112019 - 03 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:56:29
332019/03/10Ven.Hingure Panasekara Thero  - 2019.03.10- 16.00 The Buddhist TV හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:49:38
342019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:49:48
352019/03/10Jara Sutraya-ජරා සූත්‍රය- Ven Hingure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි-jara suthraya00:45:50
362019/03/07Ven.Hingure Panasekara Thero  - 2019.02.22 - 17.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:40
372019/03/012019 - 02 - 26 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:53:23
382019/02/15Sadaham sawana - මෝනෛය වත යනු කුමක්ද?- අති පූජණීය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:45
392019/02/152019 - 02 - 14 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:49:37
402019/02/112019 02 10 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:49:03
412019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:55:40
422019/01/19Ven.Hingure Panasekara Thero - 2019.01.18 - 12.30 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE BUDD00:54:16
432019/01/17Ven.Hingure Panasekara Thero - 2019.01.13 - 12.35 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE BUDD00:50:59
442019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:55:14
452019/01/15ගඟට වැටුණු ලුණු කැටේ Ven. Hingure Pannasekara Thero 2019-01-1500:48:46
462019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:44:01
472019/01/112019 - 01 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:49:57
482019/01/08Ven.Hingure Panasekara Thero - 2018.12.21 - 23.00  හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:06
492018/12/282018 - 12 - 27 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:22
502018/12/27සම්පත් වලින් මුසපත් නොවන්න Ven. Hingure Pannasekara Thero 2018-12-2700:49:52
512018/12/212018 - 12 - 20 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:44:55
522018/12/152018 - 12 - 15 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:50:20
532018/12/092018 - 12 - 09 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:39
542018/12/042018 - 12 - 03 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero01:01:55
552018/11/112018 - 11 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:56:34
562018/11/012018 - 10 - 31 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:57:50
572018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:35
582018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:48:44
592018/10/21Ven Hingure Pannasekara Thero - දුකේ සිට සැපසොයා සැපවැඩිවී දුකට වැටීම ( කකුධ සූත්‍රය )00:44:52
602018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:54:26
612018/09/25Ven Hingure Pannasekara Thero - කකුධ සූත්‍රය00:52:31
622018/09/25Ven Hingure Pannasekara Thero - කෙලෙස් ඉතුරුවීම සොපාදිසෙස සූත්‍රය00:56:30
632018/09/14පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 07 26 Ven Hingure Pannasekara thero00:56:45
642018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 07 11 Ven Hingure Pannasekara thero00:45:34
652018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 07 10 Ven Hingure Pannasekara thero00:40:24
662018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 06 28 Ven Hingure Pannasekara thero00:49:20
672018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 06 12 Ven Hingure Pannasekara thero00:50:36
682018/09/07Ven.Hingure Panasekara Thero - 2018.09.07 - 08.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්‌වාමීන්වහන්සේ00:48:23
692018/08/01Ven Hingure Pannasekara Thero - යසෝදරා මහ රහත් තෙරණින් වහන්සේ00:49:26
702018/05/28Ven Hingure Pannasekara Thero - හේතු ඵල අනිස ගැන අවබෝධ වූ දිනෙක ඔබ සසර කළ කිරෙයි00:45:52
712018/05/14Ven Hingure Pannasekara Thero - කකුධ සූත්‍රය00:48:24
722018/05/13Ven Hingure Pannasekara Thero - නන්දකොවාද සූත්‍රය00:48:58
732018/05/13Ven.Hingure Pannasekara Thero, - 2018.05.13 - 08.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්‌වාමීන් වහන්සේ00:45:26
742018/05/11Ven Hingure Pannasekara Thero - සිංහනාද සූත්‍රය00:50:40
752018/02/20Ven Hingure Pannasekara Thero - ජරාජීර්ණ වෙලා යනතෙක්ම පුරුදු කරන්න හොඳ මොකක්ද??01:02:02
762018/02/08VEN.HINGURE PANGCHASEKARA HIMI 2018.01.2000:55:13
772017/02/18ජරා සූත්‍රය - අති පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින්වහන්සේ - 29.12.1601:47:36
782016/05/12Yashodarawatha - යශෝධරාවත - යශෝධරා මහ රහත් මෙහෙනින් වහන්සේගේ ගුණ - Budu bana 2016 - 201700:53:53
792015/08/02සදහම් සවන - උතුම් ධර්මාවබා්ධය සඳහා ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:15
802013/03/2676. Ven Hingure Pannasekara Thero සෝණ කුටිකන්ණ රහතන් වහන්සේ 10pm29 Jun1200:46:36
812013/03/2514. Ven Hingure Pannasekara Thero 10pm14 Jan1200:56:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.