හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/14(2020 - 08 - 13) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:45:40
22020/08/10(2020 - 08 - 10) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:59:50
32020/08/10 Ven Hingure Pannasekara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:10
42020/08/09(2020 - 08 - 08) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:48:53
52020/08/08(2020 - 08 - 08) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:47:55
62020/08/08(2020 - 08 - 07) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:58:10
72020/08/07(2020 - 08 - 06) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:58:33
82020/08/06(2020 - 08 - 05) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:46:40
92020/08/05(2020 - 08 - 04) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero01:00:15
102020/08/04(2020 - 08 - 03) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:47:54
112020/08/01(2020 - 07 - 31) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:53:26
122020/07/31දීර්ඝ ආයුෂ ලැබූ භක්කුල මහ රහතන් වහන්සේ - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:44:23
132020/07/30(2020 - 07 - 29) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:48:17
142020/07/29(2020 - 07 - 28) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:58:28
152020/07/26Ven. Hingure Pannasekara Thero - ලෝහිච්ඡ සූත්‍රය01:04:33
162020/07/24දෙවියන්ට වඳින කොට අත් පහලට දාන්න එපා කියන්නේ ඇයි? - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:49:16
172020/07/23(2020 - 07 - 22) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:52:58
182020/07/23නන්දක ස්වාමින්වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ ධර්ම දේශනා කිරීමට අකමැති වූයේ ඇයි? පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:40
192020/07/21(2020 - 07 - 20) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:45:24
202020/07/20(2020 - 07 - 19) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:49:05
212020/07/20(2020 - 07 - 19) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:44:40
222020/07/19Ven Hinhure Pannasekera Thero 2020 07 1900:44:40
232020/07/19(2020 - 07 - 18) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:46:14
242020/07/16(2020 - 07 - 15) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:47:39
252020/07/16නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ.00:47:17
262020/07/16නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ.00:44:31
272020/07/16ජීවිතය ගැන සංවේගය උපදවා ගැනීමට සිතිය යුතු කරුනු - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:44:57
282020/07/15(2020 - 07 - 14) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:44:57
292020/07/14කර්මය කරපු කෙනා ලඟට කොහේ හිටියත් කර්මය එනවා එක එක්කෙනා ලඟට ගියත් කර්මයෙන් බේරෙන්න බැහැ00:46:17
302020/07/13(2020 - 07 - 12) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:46:31
312020/07/12(2020 - 07 - 11) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:46:31
322020/07/11බුදුන් වහන්සේ කූටදන්ත බ්‍රාහ්මණයාගේ යාගය නවත්තපු හැටි - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:48:12
332020/07/10නිවන් මගට දහම් බිඳක්.පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ.00:50:10
342020/07/09(2020 - 07 - 08) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:42:49
352020/07/09(2020 - 07 - 07) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:44:06
362020/07/09ලංකාවේ ඉපදුන කාල බුද්ධරක්ඛිත මහරහතන් වහන්සේ - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:50:10
372020/07/04(2020 - 07 - 02) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:50:48
382020/07/02(2020 - 06 - 29) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:49:22
392020/07/01Ven.Hingure Panasekara Thero - 2020.06.24 - 17.00 The Buddhist Radio හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයා00:58:00
402020/06/28(2020 - 06 - 27) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:55:23
412020/06/27Budu Bana | Ven Hingure Pannasekera Thero | The Buddhist TV | Budu Maga | බුදු මග | ධර්ම සාකච්ඡා00:48:06
422020/06/26සෝවාන් වූ කෙනෙකු ජීවත් වන විදිය-Ven Higure Pagnasekera Tero -පුජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි- Budu Bana00:47:58
432020/06/23(2020 - 06 - 22) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:50:08
442020/06/22(2020 - 06 - 21) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:52:40
452020/06/19(2020 - 06 - 17) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:52:01
462020/06/15කුසල් පාලුවෙන්නේ නැතිව තියාගන්නේ මෙහෙමයි - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:45:55
472020/06/15දන්තභූමි සූත්‍රය - Ven Hingure Pannasekara Thero00:47:57
482020/06/14(2020 - 06 - 12) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:50:43
492020/06/13(2020 - 06 - 11) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:51:25
502020/06/13"අප අතරින් සතර අපායෙන් මිදෙන නම දෙනා" පූජ්‍යපාද හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:48:27
512020/06/13ධම්මදින්නා රහත් මෙහෙණින් වහන්සේ - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:53:10
522020/06/08පෙර පිං මතුවෙන්න බුදුන් වදිමු - Ven Higure Pagnasekara thero00:48:23
532020/06/05(2020 - 06 - 04) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:54:11
542020/06/04කවියකින්, සිංදුවකින් කියන බන අහලා නිවන් දකින්න පුලුවන්ද? - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:47:24
552020/06/03පැහැදීම ඇති කරන ධර්ම පරියාය ~ පාසාදික සූත්‍රය Hingure Pagngnasekara Thero00:45:15
562020/05/31සුප්‌පවාසා සූත්‍රය - Ven Hingure Pannasekara Thero00:42:11
572020/05/30වසර 100 කට එක් වසරක් බැගින් ආයුෂ අඩුවෙයිමහා පරිනිබ්බාන සූත්‍ර දේශනාව පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි01:02:14
582020/05/30සීවලී මහ රහතන් වහන්සේගේ මෑණියන් 2020 05 21 සුප්පාවාසා සූත්‍ර දේශනාව පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:46:12
592020/05/29තැනින් තැන සුර්යයන් 7 ක් පායන බව සත්‍යද? - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:47:15
602020/05/26භික්‍ෂුව හික්මවන හැටි - Ven Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:49:30
612020/05/24දන්තභූමි සූත්‍රය Hingure Pagngnasekara Thero00:51:38
622020/05/23(2020 - 05 - 22) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:54:54
632020/05/23අපේ පාඩුවේ අපි ඉන්නේ අපි මොකටද සිල් රකින්නේ - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:50:49
642020/05/22මිගසාලා සූත්‍රය Ven Hingure Pannasekera Thero 2020-05-2200:49:22
652020/05/21(2020 - 05 - 21) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:46:46
662020/05/21මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදෙන්න හිතන්නවත් එපා - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:47:38
672020/05/17Budubana 2 ක් කුකුල්පනේ සුදස්ශී සහ හිඟුරේ පඥාසේකර යන සවාමින් වහන්සෙලා විසිනි2020051701:28:11
682020/05/17Hingure Pannasekara Thero - Dharmasanaya - 2020-03-2000:44:56
692020/05/16Hingure Pannasekara Thero - Dharmasanaya - 2020-03-0400:49:38
702020/05/14Hingure Pannasekara Thero - Dharmasanaya - 2020-02-2600:48:35
712020/05/14Hingure Pannasekara Thero - Dharmasanaya - 2020-02-1900:47:29
722020/05/14(2020 - 05 - 13) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:52:27
732020/05/13Ven.Hingure Panasekara Thero 2020.05.13 - 08.05 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:29
742020/05/13රාහුල සූත්‍රය Ven Hingure Pannasekera Thero 2020 05 1300:46:19
752020/05/13සිදහත් කුමරුගේ කිරි මව- පූජ්‍ය හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි.00:42:25
762020/05/13(2020 - 05 - 12) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:55:06
772020/05/10ශ්‍රද්ධානුසාරී සහා ධම්මානුසාරී පුද්ගලයන්- පූජ්‍ය හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි.00:21:53
782020/05/07ගොතටුව චන්දන විහාරයේ විහාරාධිපති, ශාස්ත්‍රවේදී පණ්ඩිත පූජ්‍යපාද හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:13
792020/05/07හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරනු ලබන දායකත්ව ධර්ම දේශනාව...00:55:07
802020/05/07ගොතටුව චන්දන විහාරයේ විහාරාධිපති, ශාස්ත්‍රවේදී පණ්ඩිත පූජ්‍යපාද හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:09
812020/05/06ගොතටුව චන්දන විහාරයේ විහාරාධිපති, ශාස්ත්‍රවේදී පණ්ඩිත පූජ්‍යපාද හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:08
822020/05/02ආමිසයට පෙර ප්‍රතිපත්තිය පෙරට ආ යුතුයි- පූජ්‍ය හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි.00:21:12
832020/05/02(2020 - 05 - 01) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:53:00
842020/05/02බුදුන් වඳින කොට පෙර පින් මතු වෙනවා - Ven Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:44:31
852020/05/012020 04 30 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:49:29
862020/04/26ලස්සනම භික්ෂුණිය උත්පලවන්නා - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:42:37
872020/04/25(2020 - 04 - 25) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero00:47:57
882020/04/11බෝසතානන් වහන්සේගේ ඇස් වලින් ලේ ගැලුවේ ඇයි? - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana01:44:02
892020/04/08(2020 - 04 - 07) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven. Hingure Pannasekara thero01:48:07
902020/04/04සිහි මුලාවී මරණය සිදු වුනත් සුගතියක උපදින්න ඕනේනම් - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:48:49
912020/04/02(2020 - 03 - 30) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:52:49
922020/03/23(2020 - 03 - 21) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero01:00:30
932020/03/23බුදු ඇසින් දුටු ලෝක විනාශය සිදුවන ආකාරය ( සත්‌තසුරියුග්ගමන සූත්‍රය ) Ven Hingure Pannasekara Thero00:48:48
942020/03/23බුදු ඇසින් දුටු ලෝකයේ ආරම්භය සිදුවන ආකාරය ( අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය ) Ven Hingure Pannasekara Thero00:37:43
952020/03/22(2020 - 03 - 17) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:51:47
962020/03/17මහා අස්සපුර සූත්‍රය Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 03 - 12)00:51:42
972020/03/14නිවන් ප්‍රර්ථනා කලාට ලැබෙනවා ද ?- Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:47:49
982020/03/09මරණානුස්සතිය | හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස| Marananussathi meditation| Higure Pannasekara himi00:14:16
992020/03/09ධමනය වූ භූමිය | හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස|Higure Pannasekara himi00:38:26
1002020/03/05අපි අතීතයේදී කයෙන් විඳපු කාමය අනාගතයේදී සිතින් විඳින්න හදනවා - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:47:17
1012020/03/04පා සේදීමෙන් ශරීර දාහය අඩු වී සිත ඉක්මනින් සමාධි ගත වේ Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 03 -02)00:46:25
1022020/03/02පංචවිද මසුරුකම Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 02 -27)00:42:05
1032020/03/02Ven. Hingure Pannasekara Thero - Mallika Sutta00:57:33
1042020/02/29දන් දෙන්නේ කවුරුවත් හැබැයි උහුලන්න බැරි අනිත් අයටයි - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:50:27
1052020/02/28සක්දෙව් විසින් පංචසික වෙත සූරියවච්චසා දෙවඟන පාවරා දීම Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 02 -24)00:50:09
1062020/02/27Ven.Hingure Panasekara Thero, 2020.02.25 - 20.03 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:10
1072020/02/27මිනිස්සු ලොකුවට දන් දුන්නාට ප්‍රර්ථනා ඉටු නොවන්නේ ඇයි ? - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:45:43
1082020/02/26අහස අයිති කුරුල්ලන්ව කූඩු කරන්න එපා - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර - Budu Bana00:49:05
1092020/02/25ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය පෝෂනයට අනුග්‍රහ කරුණු 5කි Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 02 -22)00:54:15
1102020/02/23සතර බ්‍රහ්ම විහරණ - Ven Hingure Pannasekara Thero00:59:18
1112020/02/23අසිහියෙන් මැරෙනකොට බණ අමතක උනොත් උපදින තැන - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:49:25
1122020/02/22Hingure Pannasekara Thero Dharmasanaya - 2020-01-2900:49:47
1132020/02/16Ven.Hingure Panasekara Thero - 2020.02.15 - 12.30 The Buddhist Radio හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:56:03
1142020/02/16වස්තු කාමය හා ක්ලේශ කාමය Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 02 - 12)00:47:24
1152020/02/14භික්ෂූන්ගේ පින ඉක්මනට ඉවර වෙනවා - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:48:54
1162020/02/09Hingure Pannasekara Thero Dharmasanaya - 2020-01-2200:48:49
1172020/02/08දවසට කෝටියක් ඉපයුවද කන්නේ තුන් වේලයි Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 02 - 05)00:43:44
1182020/02/02Ven. Hingure Pannasekara Thero00:54:09
1192020/02/01Hingure Pannasekara Thero Dharmasanaya - 2020-01-1500:50:40
1202020/01/31සාරිපුත්ත තෙරුන් පරිනිර්වාණය සඳහා තනිපට සිව්රෙන් තමන්ගේ දෙපතුලේ සිට හිස දක්වා වසා ගෙන ඊට පස්සේ.00:49:10
1212020/01/30සිව් බඹ විහරණ භාවනා Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 01 - 28)00:51:23
1222020/01/29ගොයම පාළු නොවීමට වැටක් මෙන් රැස් කළ කුසල් පාළු නොවීමට සීලය Ven. Hingure Pannasekara thero 2020-01-2700:41:49
1232020/01/29ස්වර්ණ්වහිනි 2020 01 29 ඒහිපස්සිකෝ එන්න ධර්මය දකින්න පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:56
1242020/01/29Ehipassiko - 2020.01.2900:27:56
1252020/01/29මල් වට්ටියක් උනත් ආවට ගියාට හදන්න එපා - Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:45:18
1262020/01/27ස්ත්‍රීන්ට පැවිද්ද දුන්නොත් ශාසනාලෝකය අඩුවෙනවාද ? - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:47:04
1272020/01/26සැරියුත් තෙරුන් අග්‍රශ්‍රාවක තනතුර පැතූ භවයේ රහත් නොවූ හේතුව Ven Hingure Pannasekara thero 2020-1-2400:43:33
1282020/01/26අධාර්මිකව හම්බකරලා දරුවන්ට කන්න දුන්නොත්.... - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:48:25
1292020/01/23නාලක තෙරුන්ට හඳුන්වා දුන් මොන්‍යෙය ප්‍රතිපදාව Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 01 - 20)00:46:08
1302020/01/22වර්තමානයේ විඳින දුක පමණක් මෙනෙහි කරන්න - Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:43:06
1312020/01/17Hingure Pannasekara Thero - Dharmasanaya - 2019-02-1200:49:19
1322020/01/16ස්වර්ණ්වහිනි 2020 01 16 ඒහිපස්සිකෝ එන්න ධර්මය දකින්න පූජ්‍ය හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:27:45
1332020/01/16Ehipassiko 2020.01.1600:27:45
1342020/01/12මැරෙන්න කලින් කියන්න බැරි කරුණු 5ක් Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 01 - 10)00:40:59
1352020/01/11Ven Hingure Panasekara Thero 2020 01 10 11 30 The Buddhist TV හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:51:26
1362020/01/11නවසීවතික භාවනාව- හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි- Nawaseewathika meditation- Higure Pannasekara himi00:22:51
1372020/01/10දෝශ සහිත අශ්වයෝ 8 දෙනෙක් Ven. Hingure Pannasekara thero (2020 - 01 - 08)00:45:12
1382020/01/10මට අවවාද කරන්න ඔබ කවුද? - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:49:05
1392020/01/05Ven.Hingure Panasekara Thero 2020.01.05 - 20.02 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:03
1402020/01/04Hingure Pannasekara Thero - Dharmasanaya - 2019-12-2700:49:01
1412020/01/04තනතුරේ හැටියට තමයි අනතුර , හොඳම ජීවිතය හුදකලා ජීවිතයයි - Ven Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:50:30
1422020/01/03රාගය උපදින විදිහට ඇඳුමක් වත් අඳින්න එපා - Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි- Budu Bana00:48:04
1432020/01/03සිංහ සෙයියාවෙන් සැතපෙන්න, ඉරියව්ව වෙනස් නොකරන්න Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 12 - 31)00:43:40
1442020/01/02උඹටත් උයන්න බැහැ ,අව්වේ දණ ගහපං - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:57:33
1452020/01/01මිනිස්සුන්ගේ අධර්මිෂ්ඨකම් වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න මහ පොළවේ සාරය පොළව ඇතුළට ගිලා බහිනවා..00:46:14
1462020/01/01සිදුහත් කුමරුගේ නැගණිය නන්දා කුමරිය Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 12 - 30)01:02:00
1472019/12/29Ven. Hingure Pannasekara Thero - Mahanama Sutta - Devanussati01:10:40
1482019/12/23ශික්‍ෂාපද වැඩියි, රහතන් වහන්සේලා අඩුයි - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:28
1492019/12/22මුල් විසිවස භික්ෂූන් හික්මවූ ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 12 -20)00:49:10
1502019/12/16ඇසිදිසි දානයෙන් පසු බණ නොකී හේතුව Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 12 -14)00:52:01
1512019/12/15ජීවමාන සංඥාව සහිත බුද්ධ පූජාව වෙනත් සත්වයෙක්ට නොදිරවන්නේ ද? Ven. Hingure Pannasekara tero 2019-12-1300:47:08
1522019/12/15හොරකම් කල භික්‍ෂුව මාර්ගපල ලැබූ හැටි - Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Budu Bana00:44:47
1532019/12/08දේශනා කරන්න එපා කියූ සුත් රය පූජ් ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 1 Higure Pagnasekera Tera00:51:53
1542019/11/29මහපටඇඟිල්ලට කිරි එරුණු තාපසයා Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 11 - 28)00:50:25
1552019/11/29සෝවාන් වූ අය පමණයි සුර්යයන් හතක් පායන බව පිළිගන්නේ - Higure Pagnasekera Tero - Budu Bana00:46:30
1562019/11/23විවාහ වෙච්ච දවසනම් මතක් කරන්න එපා හාමුදුරුවනේ - Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:48:45
1572019/11/22බණ පදයක් හෝ අහුලා ගන්න Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 11 - 22)00:52:39
1582019/11/21මෛත්‍රී බුදුන්ගේ අත්ලෙහි දියපට්ට ආවේ ඇයි ? - Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:47:52
1592019/11/21අරමුණක ත්‍රිලක්ෂණය දැකීම යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අවසන් ප්‍රතිඵලයයි Hingure Pannasekara thero(2019- 11 - 20)00:50:29
1602019/11/20Ven.Hingure Panasekara Thero 2019.11.19 - 20.02 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:31
1612019/11/17හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - මහා ගොවින්ද සූත්‍රය ඇසුරින් බුද්ධානුස්සති භාවනාව - Ven. Hingure Pannasekera00:55:43
1622019/11/14Ven Hingure Pagnasekara Thero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනය 2019/08/2500:52:12
1632019/11/04Dharma deshanawa - Ven Hingure Pannasekara Thero 2019 11 0300:51:36
1642019/11/04කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - Kasee Bharadwaja Sutta - Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:47:58
1652019/11/02ලොව ආරම්භයේ සිට අද දක්වා පැවත එන චරිත්‍ර වාරිත්‍ර Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 10 - 31)00:51:16
1662019/11/01ඡායා මාත්‍රයෙන් හෝ අර්ථය දැන සජ්ජායනය කරන පිරිත් බලය Ven Hingure Pannasekara thero (2019 - 10 - 31)00:53:48
1672019/11/01මාරයා, බුදුන්ට පින් කරන්න කියා කිව්වේ ඇයි? - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:46:16
1682019/10/24ආයතන භාවනාව| හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර| Higure Pannasekara himi00:43:26
1692019/10/17අනුරපුර කාලබුද්ධරක්ඛිත මහරහතුන් වූ සච්චක නිගණ්ඨ පුත්‍ර Ven Hingure Pannasekara thero (2019- 10- 16)00:55:25
1702019/10/15ඒකබීජ,කෝලංකෝල,සත්තක්ඛත්තු පරම සෝතාපන්න පුද්ගලයෝ Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 10 - 14)00:50:32
1712019/10/12Ven.Hingure Panasekara Thero 2019.10. 12 - 08.05 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:12
1722019/10/02බුදුවරු දෙනමක් එකවිට පහළ නොවන්නේ ඇයි ? මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය - Higure Pagnasekera Tero00:45:35
1732019/09/29බුදුවරු 4 නමක් එක වර ලොව පහළ වූයේ නම් Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 09 - 28)00:37:39
1742019/09/29සෝණ දණ්ඩ සූත්‍රය - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ00:51:45
1752019/09/27සිතින් පමණක් බුදුන් වන්දනා කළ අන්‍යාගමික සොණදණ්ඩ බ්‍රාහ්මණ Hingure Pannasekara thero (2019 - 9 - 26)00:42:26
1762019/09/13Ven hingure pannasekara thero00:47:49
1772019/09/13දේවතානුස්සති භාවනාව|හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස|Medidation Higure Pannasekara himi00:21:31
1782019/09/13රාහුල සූත්‍රය හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස|Higure Pannasekara himi|Rahula Sutta00:30:21
1792019/09/13ලස්සන සියල්ල කාමය නොවේ - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ00:46:27
1802019/09/11සියළු ශාසතෘන් දුක පමණක් උගන්වද්දී දුකට හේතුව දේශනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණි (2019 - 09 - 10)00:50:47
1812019/09/11වෙස්සන්තර රජු මන්ත්‍රී දේවියට රාහුල උපත පිළිබඳ කළ අනාවැකිය Hingure Pannasekara thero (2019 - 9 - 10)00:46:34
1822019/09/09Ven Hingure Pannasekara Thero 2019-09-0900:46:34
1832019/09/07එක් වරක් කීම අවවාදයයි, නැවත නැවත කීම අනුශාසනාවයි Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 09 - 06)00:52:05
1842019/09/01නිවනට යාමට ගැලවිය යුතු මාරක 8ක් Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 08 - 30)00:46:49
1852019/08/21ප්‍රීතිය වඩවන කරුණු 11ක් Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 08 - 19)00:46:44
1862019/08/17සිල්වතෙක් දුසිල්වතෙක් භාහිරින් විනිෂ්චය කළ හැකිද Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 08 - 16)00:43:15
1872019/08/16දේශනා කරන්න එපා කියූ සුත්‍රය - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:53
1882019/08/14අට්ටික සඤ්ඤා භාවනාව-හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස-Higure Pannasekara swaminwahansa00:44:41
1892019/08/14අප අතරින් සතර අපායෙන් මිදෙන 9 දෙනා Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 08 - 13)00:48:40
1902019/08/08මාගන්ධිය සුත්‍රය - Magandiya Suthraya - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:02
1912019/08/07අවදි වූ පසු කිසිවක් නැති හීනයක් වැනි කාමය Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 08 - 06)00:54:23
1922019/07/21බේබද්දා සෝවාන් වුනේ කොහොමද ? - Higure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින් වහන්සේ00:46:48
1932019/07/20ප්‍රඥ්ඥාවෙන් සීලය රැක ගැනීමත්, සීලයෙන් ප්‍රඥ්ඥාව වැඩීමත් Ven Hingure Pannasekara thero (2019-7 - 19)00:48:50
1942019/07/01Higure Pagnasekera Tero - ලෝකයේ ආරම්භය සහ විනාශය - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:41:21
1952019/06/30මානව පරිණාමනය බුද්ධ දේශනාවට අනුව Ven. Hingure Pannasekara thero (2019 - 06 - 29)00:50:17
1962019/06/19අනුපාදිසේස හා සොපාදිසේස බුද්ධ පරිනිර්වාණ 2කට ප්‍රත්‍ය වූ දාන 2ක් Hingure Pannasekara thero 2019-6-1800:48:55
1972019/06/12දස කථාවේ අනු කොටස් Ven. Hingure Pannasekara thero (2019/6/11)00:55:00
1982019/06/11Higure Pagnasekera Tero - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:49:40
1992019/06/10Higure Pagnasekera Tero - Udakupama Puggala Sutta - උදකූපම පුග්ගල සුත්‍රය - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:52:38
2002019/06/09Higure Pagnasekera Tero - චුන්ද සූත්‍රය - Chunda Suthraya - හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:45:13
2012019/06/09කාන්තාවකට බුදුබව ලැබිය නොහැක, ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙකුට උදව් කළ හැක (2019 - 6 - 8) හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:57:25
2022019/06/05Higure Pagnasekera Tero - ඝනක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රය -පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:46:55
2032019/06/04ඉල්ලලා ගන්න පදවි වල කිසි අගයක් නෑ (2019 - 06 - 03) පූජ්‍ය අළුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි00:59:06
2042019/06/04සෑම දේ ජීවිතයේ එක වතාවක් පමණක් ලබන "මෝන්‍යෙය ප්‍රතිපදාව" (2019 - 06 - 03) හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:48:51
2052019/05/31රූප කය = පඨවි 20 + ආපො 12 + තේජෝ 4 + වායො 6 කි (2019 - 05 - 30) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:25
2062019/05/27Higure Pagnasekera Tero - චක්ක සුත්‍රය - Chakka Suthraya - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:45:08
2072019/05/25ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ මල් වට්ටිය ලස්සනයි (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:49:20
2082019/05/23වර්ශ 100කට වර්ශ 1ක් බැගින් ආයුෂ අඩුවන කාලයයි (2019 - 05 - 22) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි01:02:22
2092019/05/16සක් දෙව් දුටු බුදු ගුණ 8ක් (2019 - 05 - 15) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:57
2102019/05/08බුදුරජාණන් වහන්සේ තථාගත නමින් හඳුන්වන කරුණු 8ක් (2019 - 05 - 07) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:55:25
2112019/05/08දන් දී කරන ප්‍රාර්ථනා ඉටු නොවීමට හේතු (2019 - 05 - 07) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:50:22
2122019/05/05Ven.Hingure Panasekara Thero  - 2019.05.05 - 08.06 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:08
2132019/04/20Ven Hingure Pannasekara Thero - හත්ථිගාමක උග්‌ග සූත්‍රය00:46:45
2142019/04/19ජලය නිසා හටගත් යුද්ධය (2019 - 04 - 18) පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:40
2152019/04/122019 - 04 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:16
2162019/04/07Higure Pagnasekera Tero - නන්දකෝවාද සුත්‍රය - Nandakowada suthraya00:51:12
2172019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:54:58
2182019/04/06Ven.Hingure Panasekara Thero - 2019.04.06 -10.00 The Buddhist TV හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:55:04
2192019/04/06Ven. HINGURE PANNASEKARA SWAMIN WAHANSA - By S.P.Y Arya Wansha01:08:00
2202019/04/062019 - 04 - 05 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:23
2212019/03/30නවසීවථික භාවනාව nawaseewathika meditation කායාණුපස්සනා,හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස,00:59:31
2222019/03/162019 - 03 - 15 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:53:27
2232019/03/13Parinibbana Sutraya - පරිනිබ්බාන සූත්‍රය - Hingure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි00:51:07
2242019/03/112019 - 03 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:56:29
2252019/03/10Ven.Hingure Panasekara Thero  - 2019.03.10- 16.00 The Buddhist TV හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:49:38
2262019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:49:48
2272019/03/10Jara Sutraya-ජරා සූත්‍රය- Ven Hingure Pagnasekera Tero - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි-jara suthraya00:45:50
2282019/03/07Ven.Hingure Panasekara Thero  - 2019.02.22 - 17.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:40
2292019/03/012019 - 02 - 26 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:53:23
2302019/02/15Sadaham sawana - මෝනෛය වත යනු කුමක්ද?- අති පූජණීය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:45
2312019/02/152019 - 02 - 14 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:49:37
2322019/02/112019 02 10 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:49:03
2332019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:55:40
2342019/01/24ධම්මානුස්සතිය, Meditation හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස higure pannasekara thero00:49:11
2352019/01/19Ven.Hingure Panasekara Thero - 2019.01.18 - 12.30 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE BUDD00:54:16
2362019/01/17Ven.Hingure Panasekara Thero - 2019.01.13 - 12.35 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE BUDD00:50:59
2372019/01/162019 - 01 - 15 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:55:14
2382019/01/15ගඟට වැටුණු ලුණු කැටේ Ven. Hingure Pannasekara Thero 2019-01-1500:48:46
2392019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:44:01
2402019/01/112019 - 01 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:49:57
2412019/01/08Ven.Hingure Panasekara Thero - 2018.12.21 - 23.00  හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:06
2422018/12/282018 - 12 - 27 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:22
2432018/12/27සම්පත් වලින් මුසපත් නොවන්න Ven. Hingure Pannasekara Thero 2018-12-2700:49:52
2442018/12/212018 - 12 - 20 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:44:55
2452018/12/152018 - 12 - 15 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:50:20
2462018/12/092018 - 12 - 09 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:39
2472018/12/042018 - 12 - 03 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero01:01:55
2482018/12/04ධාතු මණසිකාර භාවනාව හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින්වහන්ස (Meditation-Dhaathu manasikara)01:07:06
2492018/11/112018 - 11 - 11 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:56:34
2502018/11/012018 - 10 - 31 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:57:50
2512018/10/312018 - 10 - 30 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි - Ven Hingure Pannasekara thero00:52:35
2522018/10/22උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය Ven Hingure Pannasekara thero (2018 - 10 - 21)00:48:44
2532018/10/21Ven Hingure Pannasekara Thero - දුකේ සිට සැපසොයා සැපවැඩිවී දුකට වැටීම ( කකුධ සූත්‍රය )00:44:52
2542018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි Ven Hingure Pannasekara thero00:54:26
2552018/09/25Ven Hingure Pannasekara Thero - කකුධ සූත්‍රය00:52:31
2562018/09/25Ven Hingure Pannasekara Thero - කෙලෙස් ඉතුරුවීම සොපාදිසෙස සූත්‍රය00:56:30
2572018/09/14පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 07 26 Ven Hingure Pannasekara thero00:56:45
2582018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 07 11 Ven Hingure Pannasekara thero00:45:34
2592018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 07 10 Ven Hingure Pannasekara thero00:40:24
2602018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 06 28 Ven Hingure Pannasekara thero00:49:20
2612018/09/12පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි 2018 06 12 Ven Hingure Pannasekara thero00:50:36
2622018/09/07Ven.Hingure Panasekara Thero - 2018.09.07 - 08.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්‌වාමීන්වහන්සේ00:48:23
2632018/08/01Ven Hingure Pannasekara Thero - යසෝදරා මහ රහත් තෙරණින් වහන්සේ00:49:26
2642018/06/03දේවතානුස්සතිය ,පූජනීය හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස Meditation Dewathanussathi00:52:26
2652018/05/28Ven Hingure Pannasekara Thero - හේතු ඵල අනිස ගැන අවබෝධ වූ දිනෙක ඔබ සසර කළ කිරෙයි00:45:52
2662018/05/14Ven Hingure Pannasekara Thero - කකුධ සූත්‍රය00:48:24
2672018/05/13Ven Hingure Pannasekara Thero - නන්දකොවාද සූත්‍රය00:48:58
2682018/05/13Ven.Hingure Pannasekara Thero, - 2018.05.13 - 08.00 හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්‌වාමීන් වහන්සේ00:45:26
2692018/05/11Ven Hingure Pannasekara Thero - සිංහනාද සූත්‍රය00:50:40
2702018/03/01Attika sign Meditation (අට්ටික සණ්ඤාව ) -හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන්වහන්ස00:45:21
2712018/02/20Ven Hingure Pannasekara Thero - ජරාජීර්ණ වෙලා යනතෙක්ම පුරුදු කරන්න හොඳ මොකක්ද??01:02:02
2722018/02/08VEN.HINGURE PANGCHASEKARA HIMI 2018.01.2000:55:13
2732017/12/05ධම්මානුස්සතිය - හිගුරේ පඤ්ඤාසේකර හිමි- Dammanussathi Meditation-Ven Higure Pannasekara Thero00:46:16
2742017/02/18ජරා සූත්‍රය - අති පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමින්වහන්සේ - 29.12.1601:47:36
2752015/08/02සදහම් සවන - උතුම් ධර්මාවබා්ධය සඳහා ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය හිඟුරේ පඤ්ඤාසේකර ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:15
2762013/03/2676. Ven Hingure Pannasekara Thero සෝණ කුටිකන්ණ රහතන් වහන්සේ 10pm29 Jun1200:46:36
2772013/03/2514. Ven Hingure Pannasekara Thero 10pm14 Jan1200:56:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.