මහමෙව්නාවේ මංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/17මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනාව, සාම්පජාන භාවනාව (සම්පජඤ්ඤපබ්බං)00:11:15
22020/02/17මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනා, ඉරියාපථපබ්බං (ඉරියාපථ භාවනාව)00:09:48
32020/02/17මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - කායානුපස්සනාව, ආනාපානාසතිය00:19:58
42020/02/17මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - මාතෘකා විස්තරය MAHA SATIPATTHANA SUTTA00:09:59
52020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - අවිජ්ජා avijja00:48:43
62020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - Sankara- සංකාර00:44:03
72020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - විඥ්ඥාන - vinnana00:46:17
82020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - නාමරූප - namarupa00:46:55
92020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - සළායතන - salayathana00:45:01
102020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - passa - slbc00:43:45
112020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - SLBC - wedana වේදනා00:43:26
122020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - thanha තන්හා - slbc00:53:35
132020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - slbc - උපාදාන upadana00:46:01
142020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - slbc - Bhawa | භව00:52:36
152020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - slbc - Jathi ජාති00:49:25
162020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - Jarāmaraṇa · ජරාමරණ - slbc00:48:54
172020/02/08පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම දේශනා - පූජ්‍ය මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - සංක්‍ෂිප්ත දේශනාව slbc00:45:25
182020/02/08පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම දේශනා - පූජ්‍ය මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ Introduction ~ හැඳින්වීම00:04:00
192020/02/08මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව 2011 07 0200:58:17
202019/07/11සතිපට්ඨාන ධර්ම දේශනා 01 - මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - Most Ven. Mahamevunawe Mangala Thero00:59:38
212019/07/11සතිපට්ඨාන ධර්ම දේශනා - මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - Most Ven. Mahamevunawe Mangala Thero00:11:53
222018/02/19Ven. Mahamewnawe Mangala Thero-A discourse on Ānāpānasati00:44:43
232018/02/12Ven. Mahamewnawe Mangala Thero-Samma ditti00:46:41
242018/02/03Ven. Mahamewnawe Mangala-Nama Rupa 14-12-201700:50:49
252018/01/03Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-Satipatthana 400:59:00
262018/01/03Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-Satipatthana 300:57:31
272018/01/03Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-Satipatthana 2:Anapana Sati00:58:57
282018/01/01Ven. Mahamewnawe Mangala Thero - Satipatthana Sutta:Introduction00:59:27
292017/10/30Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-2017.10.30-08.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:49:59
302016/12/19Ven Mahamewnawe Mangala Thero 2016 12 18 20 0000:37:50
312014/01/03214. Ven Mahamewnawe Mangala Thero - Samma Sambuddhagunaya - 04a Oct1300:49:09
322014/01/03185. Ven Mahamewnawe Mangala Thero - Navaseevathikaya - 16p Aug1300:45:57
332014/01/03141. Ven Mahamewunawe Mangala Thero - 07a Jul1300:44:54
342013/06/12149. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 11a Dec1000:50:21
352013/06/12124. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 30a Oct1000:49:37
362013/06/1259. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 10p May1000:43:33
372013/03/24132. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 08a Oct1200:49:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.