මහමෙව්නාවේ මංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/11සතිපට්ඨාන ධර්ම දේශනා 01 - මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - Most Ven. Mahamevunawe Mangala Thero00:59:38
22019/07/11සතිපට්ඨාන ධර්ම දේශනා - මහමෙව්නාවේ මංගල ස්වාමීන් වහන්සේ - Most Ven. Mahamevunawe Mangala Thero00:11:53
32018/02/19Ven. Mahamewnawe Mangala Thero-A discourse on Ānāpānasati00:44:43
42018/02/12Ven. Mahamewnawe Mangala Thero-Samma ditti00:46:41
52018/02/03Ven. Mahamewnawe Mangala-Nama Rupa 14-12-201700:50:49
62018/01/03Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-Satipatthana 400:59:00
72018/01/03Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-Satipatthana 300:57:31
82018/01/03Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-Satipatthana 2:Anapana Sati00:58:57
92018/01/01Ven. Mahamewnawe Mangala Thero - Satipatthana Sutta:Introduction00:59:27
102017/10/30Ven.Mahamewnawe Mangala Thero-2017.10.30-08.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:49:59
112016/12/19Ven Mahamewnawe Mangala Thero 2016 12 18 20 0000:37:50
122014/01/03214. Ven Mahamewnawe Mangala Thero - Samma Sambuddhagunaya - 04a Oct1300:49:09
132014/01/03185. Ven Mahamewnawe Mangala Thero - Navaseevathikaya - 16p Aug1300:45:57
142014/01/03141. Ven Mahamewunawe Mangala Thero - 07a Jul1300:44:54
152013/06/12149. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 11a Dec1000:50:21
162013/06/12124. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 30a Oct1000:49:37
172013/06/1259. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 10p May1000:43:33
182013/03/24132. Ven Mahamewnawe Mangala Thero 08a Oct1200:49:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.