මහවත්තේ කල්‍යානධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/27 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:55:01
22019/09/27 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:45:09
32019/09/08 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:54:08
42019/09/08 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:52:15
52019/09/08 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:56:30
62019/09/05 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:53:21
72014/07/122013 02 20 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero00:54:08
82014/07/082013 02 10 Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero00:53:21
92014/02/08186. Ven Mahawaththe Kalyanadhamma Thero - 10am11 Aug1300:46:28
102013/04/0111. Magga Gnanaya (මග්ග ඥාණය) Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero May1100:43:02
112012/06/15Ven Mahawatte Kalyana Dhamma Thero - Thapokamma Sutta00:45:09
122012/05/13Ven Mahawatte Kalyanadhamma Thero - Budu Hamuduruwo ( Buddha Charithaya )00:55:01
132012/05/08Ven Mahawatte Kalyana Dhamma Thero - Ma Punya Bai Sutta (Pinata Biya Novanna)00:56:30
142012/03/09The Buddhist TV - Mahawatte Kalyana Dhamma Thero - Magandiya Sutta00:52:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.