මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/03Ven.Makulewe Sudassana Thero 2019.11 02 - 08.07 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:21
22019/08/19 Ven Makulawe Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:40:28
32019/08/19 Ven Makulawe Sudassana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:20:38
42019/07/12Ven.Makulewe Sudassana Thero - 2019.07.12 - 08.03 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:16
52019/05/09Ven.Makulewe Sudassana Thero  - 2019.05.09 - 20.03 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:08
62019/01/0356. Ven Makulawe Sudassana Thero - 6.30pm11 Oct201800:48:44
72018/11/28ධම්ම චින්තාව - 49 Ven.Makulewe Sudassana Thero - මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ 2018.11.2800:05:15
82018/10/18Ven.Makulewe Sudassana Thero - 2018.10.18 - 20.03 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:18
92018/10/16විනයදේශනා 01 (ප්‍රාතිමෝක්ෂ නිදාන වර්ණනාව) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana Patimokkha00:20:33
102018/10/122018 - 10 - 11 පූජ්‍ය මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි Ven Makulewe Sudassana thero00:50:26
112018/10/09Ven.Makulewe Sudassana Thero - 2018.10.09 - 08.04 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:52:33
122018/10/06Ven.Makulewe Sudassana Thero - 2018.10.06 - 20.00 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:28
132018/09/15Ven.Makulewe Sudassana Thero - 2018.09.15 - 08.00 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:16
142018/08/21Ven.Makulewe Sudassana Thero, - 2018.08.21 - 20.00 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:50
152018/06/18Ven.Makulewe Sudassana Thero - 2018.06.18 - 20.00 මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:33
162018/03/10Ven.Makulewe Sudassana Thero - 2018.03.10 - 08.00 - මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:45
172017/10/27Ven Makulewe Sudassana Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa 2017 10 27 08 0000:51:23
182017/06/02විනයදේශනා 12 (ඇවතට පත්වන ආකාර සය) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව)00:31:11
192017/06/02විනයදේශනා 11 (භික්ෂුණීන්ට අවවාද දීම / පාරිශුද්ධි ආරෝචන) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව)00:33:32
202017/05/21විනයදේශනා 10 (ඡන්ද පාරිශුද්ධිය) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana Patimokkha00:42:35
212017/05/20විනයදේශනා 09 (උපෝසථ ක්‍රම) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana Patimokkha00:28:16
222017/05/15විනයදේශනා 08 (සභාග ආපත්ති / වජ්ජනීය පුද්ගලයන්) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana00:33:52
232017/03/24අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 09 - කුසල් සිත්වල බෙදීම් (Abhidhammatta Wannana)01:22:04
242017/03/13විනයදේශනා 07 (උදකුක්ඛේපසීමා පිළිබඳ තව දුරටත්) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana00:37:35
252017/03/12අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 08 - සහේතුක කුසල් සිත් 24 (Abhidhammatta Wannana)01:12:31
262017/03/11විනයදේශනා 06 (උදකුක්ඛේපසීමා ඇතුළු අබද්ධ සීමා) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana00:52:32
272017/03/08ධම්මපද සූත්‍රය (අවිජහිත ධර්මපද සතර)00:57:55
282017/03/07අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 07 - අහේතුක කුසල විපාක සිත් 8 හා ක්‍රියා සිත් 3 (Abhidhammatta Wannana)01:20:35
292017/03/02විනයදේශනා 05 (බද්ධ සීමා සම්මත කිරීම හා සමූහනය) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana00:37:57
302017/02/28අනුග්ගහීත සූත්‍රය (විදර්ශනා සම්මාදිට්ඨියට අනුග්‍රහ ලබන අංග පස)00:55:20
312017/02/27අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 06 - අහේතුක අකුසල විපාක සිත් 7 (Abhidhammatta Wannana - Abhidharmarta Sangrahaya)01:17:33
322017/02/20විනයදේශනා 04 (නිවැරදි සීමා සම්මත කිරීම) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana Patimokkha00:55:32
332017/02/15අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 05 - දෝස මූල / මෝහ මූල සිත් (Abhidhammatta Wannana - Abhidharmarta Sangrahaya)01:39:43
342017/02/15විනයදේශනා 03 (උපෝසථයට සුදුසු භික්‍ෂූන් වහන්සේලා / සීමා) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana00:47:39
352017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක38-TV Didula00:48:52
362017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක 40 -TV Didula00:54:21
372017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක37-TV Didula00:59:11
382017/02/13Ven.Digana Sugathavansha Thero - Vishuddhi Margaya -විශුද්ධි මාර්ගය ]-අංක39-TV Didula00:51:15
392017/02/10විනයදේශනා 02 (ප්‍රාතිමෝක්ෂ නිදාන වර්ණනාව) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana Patimokkha01:04:04
402017/02/09විනයදේශනා 01 (ප්‍රාතිමෝක්ෂ නිදාන වර්ණනාව) - (කඞ්ඛාවිතරණී මාතිකට්ඨකථාව) Vinaya Deshana Patimokkha00:50:26
412017/02/07අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 04 - ලෝභ මූල සිත් (Abhidhammatta Wannana - Abhidharmarta Sangrahaya) - HD01:33:44
422017/01/30අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 03 - පරමාර්ථ විස්තරය (Abhidhammatta Wannana - Abhidharmarta Sangrahaya) - HD01:32:18
432017/01/23අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 02 - පරමාර්ථ විස්තරය (Abhidhammatta Wannana - Abhidharmarta Sangrahaya) - HD00:49:06
442017/01/19අභිධම්මත්‍ථ වණ්ණනා 01 - හැඳින්වීම (Abhidhammatta Wannana - Abhidharmarta Sangrahaya) - HD01:46:01
452016/10/17ජටා සූත්‍රය (අවිද්‍යා තෘෂ්ණා අවුල ලෙහන්නේ කවුද?)01:11:17
462016/08/23චූලකම්මවිභඞ්ග සූත්‍රය (සත්ත්‍වයන්ගේ උස් පහත් භාවය ඇතිවන ආකාරය)01:45:12
472016/06/19අධම්මික සූත්‍රය (අධාර්මික රාජ්‍ය පාලනයේ අනිටු විපාක)01:26:55
482016/06/03සර්වඥ ගුණ Ven Makulawe Sudassana Thero 02- 06-201600:52:17
492016/04/01නො නැවතී මරණය කරා යන ජීවිතය - HD00:20:38
502015/11/16සමථය වඩන ආකාරය - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:37:10
512015/11/16මෝදන හා අනුමෝදනාව - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:01
522015/11/16චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:40:28
532015/11/16නතුම්හ සූත්‍රය - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:56
542015/11/16ධර්ම සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:40
552015/11/16සුචරිතය - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:01
562015/11/16ධර්ම සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:55
572015/11/16පබ්බතූපම සූත්‍රය - පූජ්‍ය. මකුලෑවේ සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:33
582015/11/15Pali Bhashawa Uganimu (පාළි භාෂාව උගනිමු) - 0700:57:25
592015/11/15Pali Bhashawa Uganimu (පාළි භාෂාව උගනිමු) - 0600:34:53
602015/10/20සමථ​ | සමාධි භාවනාවේ මූලික කරුණු | SamadhI | Samatha Bhavana Mulika Karunau | samantha bawanawa00:14:43
612015/09/18Pali Bhashawa Uganimu (පාළි භාෂාව උගනිමු) - 0500:35:48
622015/09/16Khuddakapatha Wannana (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 0700:58:32
632015/09/15Khuddakapatha Wannana (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 0600:50:30
642015/09/14Pali Bhashawa Uganimu (පාළි භාෂාව උගනිමු) - 0400:39:04
652015/09/14Pali Bhashawa Uganimu (පාළි භාෂාව උගනිමු) - 0300:36:52
662015/09/14Pali Bhashawa Uganimu (පාළි භාෂාව උගනිමු) - 0200:38:31
672015/09/14Pali Bhashawa Uganimu (පාළි භාෂාව උගනිමු) - 0100:44:41
682015/09/14Khuddakapatha Wannana (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 05-(II)00:45:04
692015/09/14Khuddakapatha Wannana (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 05-(I)00:49:08
702015/09/14Khuddakapatha Wannana (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 0400:55:30
712015/09/14Khuddakapatha Wannna (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 0300:55:18
722015/09/13Khuddakapatha Wanna (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 0201:01:52
732015/09/13Khuddakapatha Wanna (ඛුද්දකපාඨ වණ්ණනා) 0101:42:47
742015/09/10Katina Dhamma Sermon Ven Makulawe Sudassana Thero වස් පිංකම 201401:33:00

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.