මැදමහනුවර සමිතසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/03MEMORIAL DHAMMA SERMON OF MR. JAYAWEERA RATHNAYAKE BY MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO00:58:22
22019/09/09MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO IN HOUSTON ON SEPTEMBER 6TH 201901:11:08
32018/05/05Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero00:32:16
42017/09/30NIHAL ILANPERUMA 7th DAY MEMORIAL DHAMMA SERMON BY VEN. MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO01:03:55
52017/02/02KARANIYA METTHA SUTHRAYA in Sinhala by Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero00:59:42
62016/10/12MR SANATH LOKUGE 7th DAY MATHAKA BANA BY VEN. MEDAMAHANUWARA SAMITHASIRI THERO ON OCTOBER 10, 201601:00:16
72016/05/01Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero - 30th April 201601:08:45
82016/04/30Ven. Medamahanuwara Samithsiri Thero - March 19th 201600:59:43
92016/02/22Ven. Medamahanuwara Samithasiri Thero - 20th February 2016 at DFW Buddhist Vihara, Fort Worth, Texas00:48:22
102014/01/04270. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero - 30p Dec1300:45:48
112014/01/03188. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero - Ata Sil Samadanveeme Anusas - 19a Aug1300:52:20
122014/01/03175. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero - 07a Aug1300:55:36
132013/06/12142. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero 05a Dec1000:50:43
142013/03/2296. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero 30p Sep1100:47:06
152013/03/2271. Ven Medamahanuwara Samithasiri Thero 20p Aug1100:46:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.