ඕලන්දේ ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/11Ven. Olande Ananda in Paris00:24:10
22018/10/2020180831_093711.mp400:02:46
32018/09/03Buddhisme, Agama, Filsafat, atau Sebuah Jalan Hidup - Bhante Olande Ananda00:50:23
42018/04/24Dhamma Talk by Ven. Olande Ananda in Sri Lanka (English)00:44:32
52018/01/13Atenção Plena e Autoconhecimento Ven Olande Ananda 1/200:34:06
62018/01/13Atenção Plena e Autoconhecimento Ven Olande Ananda 2/200:31:35
72017/10/06TV 5th Oct Dharma and You Channrel Eye00:15:02
82017/07/17Panca Niyama - Venerable Olande Ananda01:07:32
92016/07/08TALK ON THERAVADA BUDDHISM FOR WTS00:29:23
102016/06/30UPASAMPADA 1977 AND MANY PLACES LIKE LADAKH, SIKKIM, DARJEELING VISITED BY OLANDE ANANDA01:28:18
112016/06/29SAMANERI ORDINATION AT METTA VIHARA, GERMANY01:08:56
122016/06/28VEN. OLANDE ANANDA FROM 1975 - 200200:17:36
132016/06/28VEN. OLANDE ANANDA IN HOLLAND TEACHING TO HIS MOTHER01:07:00
142016/04/11GUIDED METTA BHAVANA BY VEN OLANDE ANANDA00:13:14
152016/04/06FULL GUIDED MEDITATION BY OLANDE ANANDA THERA00:35:51
162015/10/22Nagpur Event Intro by Olande Ananda00:01:08
172015/10/06Ven. Obadaelle Rahula gives a short description about Ven. Olande Ananda's 40 years in Sri Lanka00:01:23
182015/09/29DHAMMA TALK AT PMC ON 26 SEP 2015 IN SINHALA BY OA00:29:01
192015/08/12Ven Olande Ananda at Prof Uditha Liyanage's Funeral00:06:07
202015/03/16Anapana Meditation, 1 of 7, Introduction (Anapana Sati)00:16:23
212014/05/24Sabba Papassa Akaranam (Avoid All Evil) 1 — Venerable Olande Ananda Thero00:59:59
222014/03/07Panca Niyama - Dhamma Talk by Ven. Olande Ananda Thera01:07:31
232013/03/3137. Jaraa Sutta S N (ජරා සූත්‍රය ස.නි) Ven Olande Ananda Thero 28 Mar1200:49:43
242013/03/203. Dhamma Sermon 3 - Ven Olande Ananda Thero00:55:52
252013/03/201. Dhamma Sermon 1 - Ven Olande Ananda Thero00:58:18
262013/03/202. Dhamma Sermon 2 - Ven Olande Ananda Thero00:59:59
272013/03/03Olande Ananda Intro to Meditation00:43:37
282013/02/20OLANDE ANANDA SINHALA BANA00:43:37
292013/02/20Olande ananda thera 512k00:37:52
302013/02/19GUIDED MEDITATION 2 BY OLANDE ANANDA00:44:32
312012/12/31English Dhamma Sermon - Ven Olande Ananda Thero00:59:59
322012/12/05Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 1.3, Introduction (3/11, English)mov.mov00:27:05
332012/12/05Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 6.3, Discouse 3 (10/11, English).mov00:19:04
342012/12/05Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 6.2, Discouse 2 (9/11, English).mov00:15:19
352012/12/05Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 1.2, Introduction (2/11, English).mov00:23:27
362012/11/17Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 7, Meditation and Chanting (11/11, English)00:20:14
372012/11/17Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 6.1, Discouse 1 (8/11, English)00:17:49
382012/11/17Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 5, Meditation 4 (7/11, English)00:30:26
392012/11/17Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 4, Meditation 3 (6/11, English)00:33:23
402012/11/17Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 3, Meditation 2 (5/11, English)00:34:53
412012/11/15Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 2, Meditation 1 (4/11, English)00:23:56
422012/11/13Let's Meditate with Venerable Olande Ananda, Session 1.1, Introduction (1/11, English)00:17:22
432012/07/18Ven Olande Ananda Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:58:19
442012/07/13Ven Olande Ananda Thero - Buddhist TV Dhamma Sermon00:55:52
452011/12/19BUDDHISM- A WAYOFLIFE.wmv00:45:17
462011/12/19THE_ART_OF_LIVING.wmv01:01:34
472011/05/12TALK by Olande Ananda at the UN in GENEVA00:52:10
482011/04/28Ven. Olande Ananda in Dubai - day 2 (Discourse, buddhist)01:55:02
492009/04/17BHUTAN - VEN. OLANDE ANANDA'S DHAMMA TALK PART I00:10:15
502008/10/08PMC INTRODUCTION BY VEN. OLANDE ANANDA00:00:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.