පාතේගම ඤාණතිලක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12014/08/192013 03 23 Ven Pathegama Gnanathilaka Thero00:59:12
22014/01/2069. Ven Pathegama Gnanathilaka Thero - 10am Mar1300:52:34
32014/01/03160. Ven Pathegama Gnanathilaka Thero - Marananussathiya - 25a Jul1300:53:36
42014/01/02133. Ven Pathegama Gnanathilaka Thero- 29p Jun1300:45:37
52013/12/162011 12 20 | සූත්‍ර දේශනා | Bahithika Sutta | Ven Pathegama Gnanathilaka Thero01:17:34
62013/03/2722. Wanapattha Sutta (වනපත්ත සූත්‍රය) Ven Pathegama Gnanathilaka Thero 04 Aug1100:42:01
72013/03/278. Watthupama Sutta (වත්ථුපම සූත්‍රය) Ven Pathegama Gnanathilaka Thero 21 Jul1100:41:07
82013/03/087. Waththupama Sutta - Ven Pathegama Gnanathilaka Thero00:50:39
92012/08/05Suthra Dharma Desana - Ven Pathegama Gnanathilaka Thero - Waththupama Sutta00:50:39
102012/05/12DHARMA DESHANA-71 ven.Pathegama Gnanathilaka Thero01:14:19

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.