පොත්තේවෙල විනීත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/22Ven.Poththewela VineethaThero - 2019.06.21 - 08.03 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:42
22019/05/21Ven. Poththewela VineethaThero - 2019.05.21 - 08.04 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:35
32019/04/28Ven. Poththewela VineethaThero - 2019.04.25 - 08.04 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:43
42019/02/20Ven. Poththewela VineethaThero - 2019.02.20 - 08.04 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:03
52019/01/29Ven. Poththewela VineethaThero - 2019.01.29 - 08.05 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:48
62018/09/26Ven.Poththewela Vineetha Thero - 2018.09.26 - 20.00 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමින්වහන්සේ00:46:13
72018/09/22Ven.Poththewela Vineetha Thero, - 2018.09.22 - 08.00 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමින්වහන්සේ00:44:34
82018/05/18Ven.Poththewela Vineetha Thero, - 2018.05.18 - 08.00 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:49:56
92018/04/13Ven. Poththewela VineethaThero - 2018.04.13 - 20.00 පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:45:32
102018/04/06Ven. Poththewela Vineetha Thero - 2018.04.06 - 08.00පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:49:58
112018/02/12Ven.Poththewela Vineetha Thero-2018.02.12-20.00 - පොත්තේවෙල විනීත ස්වාමින් වහන්සේ00:43:13
122017/01/24Ven Poththewela Vinitha Thero 2017 01 23 20 0000:39:55

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.