පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/14Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 08 1300:54:29
22020/08/14Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 08 1400:48:47
32020/08/12Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 08 1200:51:04
42020/08/11Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 08 0900:53:03
52020/08/09Ven Puhulwelle Sarada Thero Thero 2020 08 0900:48:47
62020/08/07Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 08 0700:56:28
72020/08/07(2020 - 08 - 05) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:52:46
82020/08/06සියල්ලෝ අසත්වා! සංසාරය දික් කර නොගන්නා ක්‍රම Ven Puhulwelle Saradha Thero 2020 08 0601:00:25
92020/08/05Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 08 0500:52:46
102020/08/05(2020 - 08 - 04) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:57:54
112020/08/04Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 08 0400:57:54
122020/07/29(2020 - 07 - 28) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:52:42
132020/07/29සෝවාන් වෙන්න අවශ්‍ය කාරණා - Ven Puhulwelle Saradha Tero - පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Budu Bana00:52:42
142020/07/23Ven Puhulwelle Saradha Thero00:46:24
152020/07/18දිව්‍ය ලෝකයෙත් ආදරය නිසා ප්‍රශ්න තියෙනවා - Ven Puhulwelle Saradha Tero - Budu Bana00:52:37
162020/07/17(2020 - 07 - 16) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:52:38
172020/07/16Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 07 1600:47:56
182020/07/12විශුද්දිය උදෙසා සතරසතිපඨිටානය, Ven Puhulwelle Saradha Thero, Darmadesana, Bana, කුසල් අරණ00:49:07
192020/07/10(2020 - 07 - 09) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:56:09
202020/07/09Sadaham Sawana - මෙය අතිශය වැදගත් ධර්ම දේශනාවක් - Ven Puhulwelle sarada Thero00:53:46
212020/07/09Ven Puhulwelle Sarada Theo 2020 07 0900:51:55
222020/07/08(2020 - 07 - 07) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:57:06
232020/07/07Sadaham sawana සන්සාරයේ දුක් සහිත පැතිකඩ මෙන්න - Ven puhulwelle saradha Thero00:54:06
242020/07/07Ven Puhulwelle Sarada Theo 2020 07 0600:52:38
252020/07/06Ven.Puhulwelle SaradaThero, 2020.07.06 - 20.02 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:18
262020/07/05Ven Puhulwelle Saradaa Theo 2020 07 0500:49:39
272020/07/04නුවණැත්තා තමන්ගේ රැකවරණයට ධර්මය ඇසුරු කිරීම __ පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි __ Puhulwelle Saradha himi00:50:06
282020/06/27Ven. Puhulwelle Sarada Thero-Uththari Manushya dharma sutta00:53:06
292020/06/27චිත්ත පීඩා ඇතිකරන ප්‍රධාන අකුසල ධර්ම දුරුකිරීම, Ven Phulwelle Saradha Thero, පුහුල්වැල්ලේ සාරධ හිමි00:54:02
302020/06/24තම පුතා මැරීමට තරම් මවගේ සිත පවට යොමුකල අසාත මන්ත්‍රය - Ven Puhulwelle Saradha Tero - Budu Bana00:58:56
312020/06/23(2020 - 06 - 22) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero01:02:49
322020/06/22Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 06 2200:58:53
332020/06/12(2020 - 06 - 11) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:56:54
342020/06/11Sadaham sawana - සිල් ගුණ දම් සහිතව ජීවිතය ජය ගන්න Ven puhulwelle saradha Thero00:54:13
352020/06/11සීලයක නොපිහිටා කරන ප්‍රර්ථනා ඉටු වෙනවාද? - Ven Puhulwelle Saradha Tero - Budu Bana00:50:06
362020/06/10සියල්ලෝ අසත්වා! සිල් ගුණ දම් කියන්නේ මොනවාද? Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-06-1000:52:29
372020/06/08Sadaham sawana - මෙම සන්වර 5 පුරුදු කර ගන්න Ven puhulwelle saradha thero00:52:20
382020/06/08Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 06 0800:49:39
392020/06/07(2020 - 06 - 06) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:47:06
402020/06/06නිවන් දකින්නට අනිවර්යයෙන් රෝපණය විය යුතු භය හතර Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 06 0600:43:40
412020/06/05රූපය විදර්ශනාවට, හත් ආකාරයකින්, Ven Puhulwelle Saradha Thero, Kusal Arana00:52:09
422020/06/03Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-06-0300:51:38
432020/06/01අතීත කර්මය නිසා සිදුවන විනාශ මොනවද? - Ven Puhulwelle Saradha Tero - Budu Bana00:49:18
442020/05/30ක්ලේශයන් හමුවේ පර්වතයක් වන්න Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 05 3100:52:04
452020/05/30සුගතියේදි අඩු ආයුෂ ලැබීමට හේතු කවරේද? පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා tv01:02:50
462020/05/25Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 05 2500:44:49
472020/05/19හිත හදාගැනීමේ පලමු පියවර, Ven Puhulwelle Saradha Thero, කුසල් අරණ00:45:10
482020/05/16(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:48:06
492020/05/16දැන දැන වහ කනවද? Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 05 1600:44:27
502020/05/15Puhulwelle Sarada Thero - Dharmasanaya - 2020-02-2700:51:11
512020/05/14Puhulwelle Sarada Thero - Dharmasanaya - 2020-02-2500:51:07
522020/05/11(2020 - 05 - 10) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:53:58
532020/05/10පින තමන්ගේ පැත්තට ගලන්නට හේතු වන කාරණා Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 05 1000:50:01
542020/05/10(2020 - 05 - 09) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2 - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:58:18
552020/05/10(2020 - 05 - 09) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:51:49
562020/05/09ව්‍යාපාදය මාත්‍රයක් නැති නිවුණු සිතක් Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-05-0900:52:56
572020/05/09ශක්තිමත් සිතක් ඇතිව ඉවසීම ජයගන්න Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-05-0900:48:49
582020/05/03(2020 - 05 - 02) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:55:36
592020/05/02මාසේ අන්තිමට සහනයක් දැනෙනවාද? Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 05 0200:51:32
602020/05/012020 04 30 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:53:20
612020/04/30සුගතියට සහ දුගතියට යන්න හේතු වන කාරණා Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-04-3000:47:26
622020/04/30සසර ජීවිතේදි අපිට අත්දකින්නට වෙන විපත්තීන් තුනක් Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-04-2900:53:21
632020/04/30(2020 - 04 - 29) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:57:18
642020/04/27(2020 - 04 - 26) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:50:48
652020/04/26(2020 - 04 - 25) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:51:56
662020/04/26(2020 - 04 - 25) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:57:41
672020/04/26සල්ලි, බලය ලැබෙන විට වරදට යනවා Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 04 2600:47:30
682020/04/25මලමිනියකට උපමා කිරීම Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 04 2500:53:05
692020/04/25මගේ කරගත්ත ආදරය නිසා විඳින දුක Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 04 2500:47:38
702020/04/22(2020 - 04 - 21) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero01:02:23
712020/04/22සදාකාලික සැනසිල්ලකට පුරුදු කරගත යුතු ගුණධර්ම Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 04 2100:58:51
722020/04/18Puhulwelle Sarada Thero - Dharmasanaya - 2020-02-1300:49:49
732020/04/11(2020 - 04 - 10) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:52:50
742020/04/10සසර ජීවිතයේ 'දහ දුක්' විඳින්නට සිදුවන්නේ ඇයි? Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-04-1000:53:11
752020/04/10සංස්කාරයන්ගෙන් සිදුවන අපරාධ උහුලාගැනීම ඉවසීමයි Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-04-1000:47:55
762020/04/07සිහිය සහ නුවණ පිළිබද සතිපට්ඨාන සංයුක්තයේ ගිලාන සූත්‍රය ඇසුරින් Puhulwelle Sarada Thero00:48:47
772020/04/07(2020 - 04 - 06) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven. Puhulwelle Sarada thero00:52:51
782020/04/04Ven. Puhulwelle Sarada- ""Annichanu Passana" 03 March 202000:53:03
792020/04/03ප්‍රේත ලෝකයේ යන්න වෙන පව් - Ven Puhulwelle Saradha Tero - පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - BuduBana00:55:46
802020/04/02(2020 - 03 - 31) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:59:35
812020/04/01Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020- 04- 0100:54:29
822020/03/30(2020 - 03 - 28) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:38
832020/03/30(2020 - 03 - 26) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:58
842020/03/28Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020 03 2800:48:19
852020/03/26ලද දෙයින් සතුටු නොවීම මෝහය සහ දැඩි ආශාව දුරු කර්‍රීම Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-2600:48:29
862020/03/23Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-2300:46:11
872020/03/192020 03 15 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:52
882020/03/17සසර දුකින් මිදිය යුත්තේ ඇයි ඒ සදහා අප කුමක් කල යුතුද Puhulwelle Sarada Thero00:48:59
892020/03/16දුම්මැස්ස්යේ කෙළවරට තල්ලුවූ මැටි බඳුන් Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-1600:48:55
902020/03/15ගුණයක් නැති කෙනාට නිවන් දකින්න බෑ Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-1500:52:41
912020/03/12 Ven Puhulwelle Sarada Thero - Widarshana - විදර්ශනා 18 - (Dhamma sermon Bana 2)00:56:30
922020/03/122020 02 21 අපණ්නක දේශනා (15) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ01:01:50
932020/03/11කය,වචනය සංවර කරගැනීමට ,පංච ඉන්දුය සංවරය ,අකුසල් දුරු කිරීමට නිදිවරා සිටීම ,සිහි නුවනින් ජීවිතය ගෙවීම00:57:04
942020/03/10ප්‍රපංචකරණය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 03 -04)00:51:50
952020/03/08මැරෙන්න කලින් බොහොම පින් රැස් කරලා පින්කඳක් වගේ මරණයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද?00:46:46
962020/03/08විදර්ශනා - සෝතාපන්න මාර්ගය දක්වා පියවර Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-0800:53:53
972020/03/05බොජ්ජංග පිරිතෙන් කායික මානසික සුවය ලැබෙන හැටි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-0500:47:31
982020/03/04පිනට බිය නොවන්න Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 03 -02)00:47:04
992020/03/04තණ්හා දෘෂ්ඨි මාන දුරු කරන හැටි මඩුපින්ඩික සූත්‍රය ඇසුරින් Puhulwelle Sarada Thero00:48:45
1002020/03/042020 02 19 අපණ්නක දේශනා (14) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:58:23
1012020/03/042020 02 18 අපණ්නක දේශනා (13) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ01:00:32
1022020/03/03සැප දුක නැමැති මල්ලවපොරය සහ දුකින් ඉන්න කෝටිපතියෝ Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-0300:46:58
1032020/03/032020 02 17 අපණ්නක දේශනා (12) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:55:00
1042020/03/02පින් කඳක් වෙලා මැරෙන්න මේවා අනුගමනය කරන්න Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-03-0200:47:04
1052020/03/02සැම ඉලක්කයක්ම කුමන හෝ ආත්මයකදී ඉටු කර ගත් අප.. Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 02 -28)00:48:19
1062020/03/02Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020- 03-0200:47:37
1072020/03/02පටිච්ච සමුප්පාදය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 02 -27)00:55:00
1082020/03/022020 02 16 අපණ්නක දේශනා (11) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:57:16
1092020/03/022020 02 15 ඉන්ද්‍රඛිලය ධර්ම සාකච්ඡාව(02)00:54:59
1102020/03/022020 02 15 අපණ්නක දේශනා (10) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:56:01
1112020/03/022020 02 14 අපණ්නක දේශනා (09) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:53:57
1122020/03/022020 02 13 අපණ්නක දේශනා (08) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:55:29
1132020/02/28සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ලක්ෂණ Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2020 02 2800:48:19
1142020/02/272020 02 12 අපණ්නක දේශනා 07 පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:57:15
1152020/02/26Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2020-02-2600:50:37
1162020/02/262020 02 11 අපණ්නක දේශනා 06 පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:55:08
1172020/02/262020 02 10 අපණ්නක දේශනා (05) පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:57:04
1182020/02/242020 02 09 - ඉන්ද්‍රඛිලය ධර්ම සාකච්ඡාව (01)00:55:47
1192020/02/232020 02 06 , අපණ්නක දේශනා 03 පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:58:25
1202020/02/22වර්තමානයේ දරුවන්ට අනෙකා පිළිබඳ සංවේදී භාවයක් නැතිවීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 02 - 20)00:50:51
1212020/02/22Puhulwelle Sarada Thero - Dharmasanaya - 2020-01-3000:49:31
1222020/02/22ලොව ලැබිය හැකි ලාභ අතර ආකල්ප සම්පත්තිය අග්‍ර වේ Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 02 -16)00:51:41
1232020/02/212020 02 07 ප.ව. 2.00, අපණ්නක දේශනා 04 පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:50:18
1242020/02/20Ven Puhulwelle Saradha Thero Thero 2020 02 2000:50:51
1252020/02/182020-02-05 ප.ව. 2.00, අපණ්නක දේශනා 02 පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:53:30
1262020/02/182020-02-04 ප.ව. 2.00, අපණ්නක දේශනා 01- පුජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින්වහන්සේ00:54:16
1272020/02/16Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2020-02-1600:51:41
1282020/02/14නිර්වාණයේ චතුර්විද ස්භාවය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 02 - 11)00:56:39
1292020/02/12සංවර,පහාන,භාවනා,අනුරක්ඛණ පධානං සිව් ආකාර වීර්යය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 02 - 11)00:51:01
1302020/02/12ඇත්තටම නිවන කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-02-1100:56:39
1312020/02/11Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-02-1100:46:53
1322020/02/08සුරනිම්මිත දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ භාර්යාව වන විශාකා සිටු දේවිය Ven Puhulwelle Sarada thero 2020 - 02 - 0500:46:37
1332020/02/06බුද්ධ, සංඝ මානසිකත්වයට කරන ගෞරවයයි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 02 - 03)00:45:26
1342020/02/05ඔන්න ඔය ගුණය රැකගන්න Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2020- 02- 0500:46:37
1352020/02/03Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2020-02-0300:45:26
1362020/01/31ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් දක්වා වඩවා ගැනීමට Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 01 - 29)00:48:14
1372020/01/29කෙළෙස් වලින් ගැලවුනු සිතක සුවය විඳලා මැරෙන්න Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-01-2900:48:14
1382020/01/27නිර්වාණ ධාතුවේ ලක්ෂණ 7ක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 01 - 25)00:48:02
1392020/01/25Ven Puhulwelle Sarada Thero 2020-01- 2500:48:02
1402020/01/17තණ්හං පටිච්ච පරියෙසනා Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 01 - 15)00:46:55
1412020/01/17අද ප්‍රශංසා කළ මුවින්ම හෙට නින්දා ලැබීමට සූදානම්ද? Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 01 - 15)00:52:57
1422020/01/16ජීවිතය මංගල්‍යක් කරගන්නේ කෙසේද? Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-01-1600:45:35
1432020/01/15වසඟයට ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020- 01-1500:46:55
1442020/01/14ත්‍රිවිධාකාර අධි ප්‍රඥ්ඥා ධර්ම විදර්ශනාව Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 01 - 13)01:01:04
1452020/01/13Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-01-1300:56:33
1462020/01/12ක්ලේශ වට්ට, කම්ම වට්ට, විපාක වට්ට Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 01 - 11)00:52:07
1472020/01/09යුතුකම් වල සීමා Ven. Puhulwelle Sarada thero (2020 - 01 - 07)00:51:04
1482020/01/07මට ලැබිලා තියෙන බාගෙට පිරුණු වතුර වීදුරු Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2020-01-0700:51:04
1492020/01/01අනිත්‍ය ධර්මතාවය අදහන්න Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 - 30)00:47:15
1502020/01/01samatha suttraya Ven Puhulwelle Saradha thero00:53:18
1512020/01/01Saththattana suttraya Ven Puhulwelle Saradha Thero00:48:25
1522019/12/30Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2019-12-3000:47:15
1532019/12/30සීලයේ පිහිටා කරන ප්‍රාර්ථනා සමෘද්ධ වන අයුරු Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 - 29)01:05:52
1542019/12/30නාම රූප 3න් ආකාරයකට දැන ගැනීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 -27)00:55:00
1552019/12/29ගනකමොග්ගල්ලාන සූත්‍රයෙන් Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019-12-2900:49:32
1562019/12/27Ven.Puhulwelle SaradaThero 2019.12.27 - 08.03 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:32
1572019/12/27සසරට ආකර්ෂනය වීමේ සාපයට හේතු වේදනාව Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 -25)00:48:25
1582019/12/27Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-12-2700:55:00
1592019/12/25විදීම දිහා හත් ආකාරයකින් බලමු Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-12-2400:48:25
1602019/12/22පාසි බැඳුනු විලෙන් සීරුවට පැන් බොන්න Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 12- 2200:42:05
1612019/12/17දිව්‍යමය රූපයක් උපදවා ගැනීමට කැමති පුද්ගලයා.. Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 -15)00:55:59
1622019/12/17Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019- 12 -1600:45:23
1632019/12/16ආනාපානසතියෙන් හිතට දෙන විටමින් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 -14)00:57:04
1642019/12/16එකිනෙකාගේ පිහිට නැතිකර ගත් සමාජ කන්ඩායම් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 -14)00:57:46
1652019/12/15කෙනෙකු මරණාසන්නයේදී අප හැසිරිය යුත්තේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 -13)00:48:33
1662019/12/14Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-12-1400:57:45
1672019/12/14Ven. Puhulwelle Saradha Thero Thero 2019-12-1400:48:33
1682019/12/13පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - සමත සූත්‍රය - Puhulwelle Saradha himi - Samatha Suttraya00:53:18
1692019/12/11ප්‍රත්‍යවේක්ෂා පොහොව් දින සාකච්ඡාව Ven. Ududumbara Sobitha Ven Puhulwelle Saradha Theros01:05:11
1702019/12/11ගින්නට ළං කළ කුකුල් පිහාටුව Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 - 09)00:41:22
1712019/12/05දිව්‍ය, බ්‍රහ්ම ලෝක වල ඇතිවන ගැටළු Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 - 03)00:52:36
1722019/12/04ඔබගේ මළගෙදර සිතින් දකින්න, සූදානම් වන්න Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 - 03)00:48:50
1732019/12/04ඔබව ඔවුන්ට 'විශබීජයක්' වනදා Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-12-0400:48:50
1742019/12/04සියළු කෙලෙස් උපදවන පාතාල සාමාජිකයින් සිව්දෙනා Ven. Puhulwelle Sarada thero 2 (2019 - 12 - 02)00:46:59
1752019/12/03කිරිල්ලිය බිත්තර රකින්නා සේ තථාගත හිමි මා රැකගත් සේක Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 12 - 02)00:53:00
1762019/12/03Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-12-0300:52:36
1772019/12/02Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-12-0200:51:40
1782019/12/02මේ විටමින් ඔබත් ලබාගන්න Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 12- 0200:46:59
1792019/12/01කෙළෙස් යටකර විදර්ශනා වඩන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 30)00:52:08
1802019/11/30ඔබ සැඩපහරින් ප්‍රයෝජන ගන්නේද? ගසාගෙන යන්නේද? Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-11-3000:52:08
1812019/11/30උපතින් ගෙනෙන කායික හා මානසික අඩුපාඩු Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 28)00:05:28
1822019/11/27ණය සහ පොළිය - ඉණ සූත්‍රය- Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-11- 2700:48:25
1832019/11/27සසරේ සත්වයා කරගන්නා විපත්ති 3ක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 26)00:53:50
1842019/11/26ඔබ දැනගත යුතුම විපත්තීන් හතක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-11- 2600:51:27
1852019/11/23Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 2200:49:11
1862019/11/23Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 2200:51:36
1872019/11/23කැන්ද කොළයේ මාළු එතුවා වන් අසත්පුරුෂ සේවනය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 22)00:54:42
1882019/11/11උපාදාන නිරෝධ සම්මාදිට්ඨිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 10)00:50:41
1892019/11/10Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 0900:44:12
1902019/11/09පෙර ජීවිත දැකීමට උපකාර වන "ප්‍රබල සතිය" Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 09)00:55:44
1912019/11/07කවුඩු ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයන් 10 දෙනෙක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 06)00:58:15
1922019/11/06අකුසල පදයේ තාලයට නටන පෘතග්ජන සත්වයා Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 05)01:00:03
1932019/11/06Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 0600:54:04
1942019/11/06සප්ත සංයෝජන Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 04)00:53:05
1952019/11/05සුගතිගාමී වන ගුණ 5කින් යුත් ස්ත්‍රිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 04)01:00:00
1962019/11/05පොත්ත තුලින් තෙත මස් හරහා අට්ඨිකය දක්වා විනිවිද දැකීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 11 - 04)00:59:32
1972019/11/04Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 11 0300:54:57
1982019/10/27මරණයට පෙර අමනුෂ්‍යයන් දර්ශනය වීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 25)00:46:45
1992019/10/26Dharma deshanawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 10 2500:46:45
2002019/10/21උතුම් මහණ බමුණන් නින්දා නොකරන මහා දාන 5ක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 20)00:52:12
2012019/10/19මරණසති චිත්ත සමාධිය සකස් වීම Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 18)00:54:23
2022019/10/19Dharma deshanawa- Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019-10-1800:49:41
2032019/10/19Ven Puhulwelle Sarada Thero - උපත සමගම මේ මරණයද පැමිණී ඇත00:51:11
2042019/10/13ආත්ම දස දහසකින් පසු ඇසෙන දේශනාවක් විය හැක Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 12)00:54:31
2052019/10/13Dharma dheishanaawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019-10-1200:51:51
2062019/10/13Dharma dheishanaawa - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019-10-1100:55:37
2072019/10/12කායගතාසතිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 11)00:59:03
2082019/10/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - සුගතියට යෑමට හෙතුවන කරුණු 5ක් ( අනුරුද්ධ සූත්‍රය )00:52:08
2092019/10/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - පව් කරන පුද්ගලයා තමයි මෙලොවදී ශෝක වෙන්නේ පරලොවදීත් ඔහුමයි ශෝක වෙන්නේ00:51:08
2102019/10/05තුන්කොන් මානසික පීඩාව Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 04)00:58:31
2112019/10/05Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019100500:52:52
2122019/10/05Ven Puhulwelle Sarada Thero - ශෝකයට හේතුව කුමක් ද ?00:48:30
2132019/10/04වචී සංවරයට නොහැකියාවක් නැත, වුවමනාවක් නැත Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 10 - 02)00:57:51
2142019/09/26ප්‍රශ්න තිබුනට හිතට ප්‍රශ්නයක් නැහැ - Puhulwelle Saradha Thero - පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින් වහන්සේ00:49:00
2152019/09/24නැන්දම්මා ලේලී සීතල යුද්ධ Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 23)00:48:44
2162019/09/23Ven . Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-2300:48:44
2172019/09/23Ven Puhulwelle Sarada Thero - රේවතී ප්‍රේත වස්තුව00:48:49
2182019/09/18ලොව දිනන බුදු මග ධර්ම දේශනාව - 29 කොටස (2019-09-16 Monday) - පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:54:21
2192019/09/17ලොව දිනන බුදු මග (29 කොටස) - Ven. Puhulwelle Sarada Thero00:54:37
2202019/09/17ව්‍යාපාදයේ කර්ම පල විපාක00:48:13
2212019/09/16 Ven Puhulwelle Sarada Thero - Lowa Dinana Budu Maga 29 - (Dhamma sermon Bana 1)00:54:21
2222019/09/16ගින්නේ දිලිසීමට කුඩා දරුවකු සතුටු වේ, තණ්හාව හමුවේ පෘතග්ජනයා මෙන් Puhulwelle Sarada tero (2019-9-15)00:51:33
2232019/09/16බුදුන්ගේ ධර්මයේ හික්මෙන්නට ඕන හේතු ඇතුවමයි00:45:35
2242019/09/16සියළු බුදුවරයන් වහන්සේ බහුලව වාසය කරන විතර්ක 2කි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 15)00:47:29
2252019/09/16ලොව දිනන බුදු මග - නිවනට හේතුවන ලෙස මෛත්‍රිය වැඩීම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-1600:49:02
2262019/09/16එක් ධර්මයක් දුරුකරවු, මම තොපට අනාගාමිඵලය පිණිස ඇපවෙමියි Ven Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 15)00:56:19
2272019/09/15සත්වයා සසරට ඇද බැඳ තබන ද්වේශය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-1500:48:13
2282019/09/15සංසාරයේ අසරණ වන්නට වන හේතු Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-10-1500:45:35
2292019/09/14කළන මිතුරණි, මේ ද්ශනාව අසත්වා - ද්වේශය දුරු කරණ වැඩපිළිවෙළ Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1400:46:41
2302019/09/13නන්ද සුත්‍රය - Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019 09 1000:46:46
2312019/09/12ක්ලේෂයන්ට දුක් දෙන ආකාර Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 09 - 11)00:46:46
2322019/09/10නන්ද සූත්‍රය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-09-1000:46:46
2332019/09/07මෙත් සිත​​ | Ven Puhulwelle Sarada Thero | Daham Dahara | 2019-08-2901:22:57
2342019/09/01ජීවිතයට පින් ගලන උල්පත් Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019 08 3000:48:53
2352019/09/01උපන්දිනයට ධර්ම සාදයක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 30)00:48:53
2362019/08/30ජීවිතයට පින් ගලන උල්පත් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-3000:48:52
2372019/08/25ඉන්ද්‍රිය සංවරය​ | Ven Puhulwelle Sarada Thero | Daham Dahara | 2019-08-2201:29:53
2382019/08/24පූජ්‍යපාද විනයාචාර්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:41
2392019/08/21අව්වට වේළෙන බට දණ්ඩක් මෙන් වූ අතීත අනාගත පිළිබඳ ශෝකය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 19)00:47:02
2402019/08/19කුසලයන්ගේ පිරිහිමට හේතුවන කාරණා Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1900:47:02
2412019/08/18මන්දපෝෂිත සිතට පෝෂණය ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 17)00:46:24
2422019/08/17ඕනැම තත්වයකට මුහුනදීමට සිත ශක්තිමත් කරන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1700:46:24
2432019/08/17එක වචනයේ සුනාමිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 16)00:49:15
2442019/08/16Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-1600:49:15
2452019/08/12මීදුම,දූවිලි,අසුරෙන්ද්‍රයා ඉර හඳ වසන උපක්ලේෂයන් වැනිය Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 11)00:50:33
2462019/08/11Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08- 1100:50:33
2472019/08/10අරමුණේ රස බැලීම වේදනාවයි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 08)00:45:14
2482019/08/09වේදනාව නිවාණාවබෝධයට හේතුවක් කරගනිමු Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 08- 0900:45:14
2492019/08/07යුධභටයන්ගේ ලක්ෂණ 5ක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 06)00:51:35
2502019/08/06තණ්හාව නැමති සැඩපහර Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-08-0600:51:35
2512019/08/02දුක්ඛ දුක්ඛය විග්‍රහයකින් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 08 - 01)00:53:23
2522019/08/01Ven. Puhulwelle Saradha Thero 201- 08-0100:48:37
2532019/07/30Ven.Puhulwelle Saradha Thero 2019-07-3000:50:02
2542019/07/28දණ්ඩක් ගෙන තමන්ගේම හිසට ගසා ගැනීම වැනි අනෙකෙකු සමග ද්වෙශයක් හටගෙන පවත්වාගෙන යාම (2019 - 07 - 27)00:56:02
2552019/07/27Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 07- 2700:52:02
2562019/07/27Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019- 07- 2600:55:15
2572019/07/26කයෙන් නොව වචනයෙන්, වචනයෙන් නොව කයෙන්, කයෙන් හෝ වචනයෙන් නොව ප්‍රඥ්ඥාවෙන් දැක දුරුකළ යුතු කරුණු 10කි00:59:16
2582019/07/21වර්තමානයේ මොනවාද මගේ ඇති දුක් Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 20)00:58:37
2592019/07/20Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-07-2000:51:44
2602019/07/15සිතේ වර්ධනය කළ සුතු බල ධර්ම පහක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 07- 1500:52:36
2612019/07/11Venerable Puhulwelle Sarada thero00:56:39
2622019/07/10කාමයේ වරදවා හැසිරීමට හේතු 5කි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 09)00:56:39
2632019/07/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0900:49:16
2642019/07/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0900:53:37
2652019/07/08සීත ප්‍රදේශයක සීතල නැතිවීමට ගින්නක් ඇවිළුවත් ඊට නොපනින්නා සේ Puhulwelle Sarada tero (2019 - 07 - 07)00:56:14
2662019/07/07Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-07-0700:50:47
2672019/07/05Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0400:55:12
2682019/07/05අනවශ්‍ය අපාය භය නැති කර ගැනීමට Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 04)00:59:07
2692019/06/26අරමුණ අනුව ස්භාවය වෙනස් කරන උපකරණයකි. පාට වෙනස් කරන කටුස්සා මෙන් Puhulwelle Sarada thero (2019-6-25)00:55:08
2702019/06/26කළ්‍යාන මිත්‍රයන් හමුවියයුතු කාලයන් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-2500:52:49
2712019/06/23බොරු නොකිය මේ ප්‍රශ්ණය විසඳ ගත නොහැකිද Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 06 - 22)00:55:19
2722019/06/22ධර්මානුකූල පසුතැවිලි නැති ජීවිතයක් සඳහා Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-2200:50:25
2732019/06/19නිවනට හේතුවන ලෙස ණුවණින් දවස ගෙවන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-1900:54:55
2742019/06/05වෛද්‍යවරයා ඔබට පිළිකාවක් ඇතැයි දැනුම් දුන් මොහොතක.. (2019 - 06 - 04) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:57:41
2752019/06/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0400:53:58
2762019/06/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0400:55:00
2772019/06/02අධ්‍යාත්මික ශක්තිය වර්ධනය කරගැනීම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0200:48:01
2782019/05/31Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019- 05- 3100:54:32
2792019/05/25ගේ ගිනි ගන්නා විට වටින බඩු එළියට දමනවා සේ දන් දෙන්න (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:56:38
2802019/05/24දරුවන්ට පුරුදුකළයුතු ගුණධර්ම Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2019- 05- 2300:55:04
2812019/05/22සුගතියකදීත් අඩු ආයුෂ ලැබීමට හේතු (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි01:03:22
2822019/05/21පැහැපත් වන්න පහසු මග Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05- 2100:58:43
2832019/05/16මරණයට දින කීපයකට පෙර ගති නිමිති පහළ වීම (2019 - 05 - 15) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:55:30
2842019/05/14සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 05- 1400:46:10
2852019/05/11Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි අපේ සිත පසිදුරන්ගේ ඇලීගැලී පවතින්නේ00:56:44
2862019/05/10Ven Puhulwelle Sarada Thero - නිවැරදි ආකල්ප ඇතිකරගැනීම00:52:05
2872019/05/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - පස්සද්ධී සම්බෝජ්ජන්ගය - කායික මානසික සැහැල්ලුබව00:56:54
2882019/05/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ00:47:52
2892019/05/07මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-06 Monday) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:50:07
2902019/05/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - බුද්ධානුස්සතිය00:51:18
2912019/05/06Prathyaweksha 32 - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05- 0600:50:32
2922019/05/04උරහිස තෙක් සීතල ජලයෙන් වසා ගිණි කබලක් හිස මත තැබීම (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:55:35
2932019/05/03Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05-0300:52:03
2942019/05/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගිලාන සූත්‍රය00:51:49
2952019/04/20Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණ ධර්මතාවය00:51:11
2962019/04/19Puhulwelle Saradha Thero - Dharmasanaya - 2019-04-1900:47:29
2972019/04/19චිත්ත විසුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-04-18 Thursday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:03:10
2982019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:47
2992019/04/17කළ්‍යාන මිතුරණි, මේ දේශනාව අසත්වා Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-1600:50:31
3002019/04/112019 - 04 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:07
3012019/04/10Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-1000:52:06
3022019/04/102019 - 04 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:48:50
3032019/04/09කල්‍යාණ මිතුරණි, මේ දේශනාව අසත්වා Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 04- 0900:46:38
3042019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:41
3052019/04/05සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-0500:49:14
3062019/04/02Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-0100:49:14
3072019/04/012019 - 04 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:51
3082019/03/30සතර සතිපට්ටාන විග්‍රහය|Sathara Sathipattana පූජනීය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Puhulwalle Sarada himi01:03:06
3092019/03/272019-03-26 (Tuesday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Puhulwelle Sarada thero Prathyaweksha00:54:27
3102019/03/26ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2600:47:54
3112019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:47:49
3122019/03/262019-03-25 (Monday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Puhulwelle Sarada thero Prathyaweksha00:53:40
3132019/03/25Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2500:46:26
3142019/03/25ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2500:45:46
3152019/03/24Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2400:50:24
3162019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:08
3172019/03/23ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Ududumbara Kashyapa Thero 2019-03-2300:48:09
3182019/03/22ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2200:50:38
3192019/03/162019 - 03 - 15 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:44
3202019/03/15පශ්චාත්තාප නොවන ජීවිතයකට Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-1500:54:29
3212019/03/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ජීවිතයේ ගලායන ධර්මතාවය - පටිච්ච සමුප්පාදය00:59:52
3222019/03/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි මගේ සිතේ ශෝකය හටගන්නේ00:46:33
3232019/03/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇලී ගැලී ගියා වූ නාම රූපයන්ගේ අනිත්‍යතාව00:46:50
3242019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:57
3252019/03/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-0400:57:43
3262019/02/272019 - 02 - 22 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:53:29
3272019/02/22Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-02-2200:53:28
3282019/02/14Ven.Puhulwelle SaradaThero,  - 2019.02.13 - 17.10 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:34
3292019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:46
3302019/02/05කල්‍යාණ මිත්‍රවරුණි, මේ දේශනාව අසත්වා! -සසරේ තියන අසරණකම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-02-0500:50:38
3312019/02/05කල්‍යාණ මිත්‍රවරුණි, මේ දේශනාව අසත්වා! අනුත්තරීය ධර්ම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-02-0500:57:24
3322019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:31
3332019/01/30කල්‍යාණ මිත්‍රවරුණි, ඔබ සියලු දෙනා මේ දේශනාව අසත්වා! Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-3000:53:33
3342019/01/292019 - 01 - 29 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero01:01:04
3352019/01/29සුරක්ෂීත නගරයක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-2900:56:50
3362019/01/252019 - 01 - 25 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:51
3372019/01/24සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01- 2400:46:53
3382019/01/24Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-2300:52:25
3392019/01/232019 - 01 - 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:53
3402019/01/102019 - 01 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:46
3412019/01/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-01-0900:50:09
3422019/01/07සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-0- 0700:47:58
3432019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:54
3442019/01/06මගේ හිත පැත්තකට දාල මේ හිතින් මට ඉන්නට ඇත්නම් Ven.Puhulwelle Saradha Thero 2018-01-0600:56:22
3452019/01/037. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 4am27 Jan201800:47:46
3462019/01/0352. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10am06 Sep201800:52:54
3472019/01/0348. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 7am01 Sep201800:56:40
3482019/01/0346. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am27 Aug201800:53:33
3492019/01/0345. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Aniccanupassanava - 10am26 Aug201800:53:05
3502019/01/0343. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Niraya Vaggaya 9 DP - 10am19 Aug2011800:47:07
3512019/01/0341. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Nirodhanupassanava - 4am13 Aug201800:59:11
3522019/01/0340. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 5pm10 Aug201800:50:38
3532019/01/0336. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Paththakamma Sutta AN - 10am05 Aug201800:49:00
3542019/01/0335. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 4am05 Aug201800:54:44
3552019/01/0334. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Patinissagganupassanava - 5pm03 Aug201800:47:32
3562019/01/0326. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 11.30am07 Jun201800:52:42
3572019/01/0322. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am28 Apr201800:47:08
3582019/01/0314. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10pm03 Mar201800:50:54
3592019/01/034. Duthiya Abhinandana Sutt SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 19 Aug2018 missing first 5 mins00:41:13
3602019/01/02Ven Puhulwelle Sarada Thero | 2019-01-01 | 10.00AM00:49:48
3612019/01/022019 - 01 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:25
3622019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:50:31
3632018/12/31Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-3100:49:37
3642018/12/23"Dhamma Dayada"2017 07 08 පුජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ - Ven. Puhulwella Saradha Thero.00:43:45
3652018/12/172018 - 12 - 16 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:41
3662018/12/16වීර්ය්‍යය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-1600:46:34
3672018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:31
3682018/12/15Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-1501:00:00
3692018/12/122018 - 12 - 11 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:19
3702018/12/11දෙවියන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක්වන ගුණධර්ම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12-1100:54:21
3712018/12/102018 - 12 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:50:20
3722018/12/10උරග ජාතකය ආශ්‍රයෙන්- මරණානුස්සතිය .-Ven Puhulwelle Saradha Thero-15-11-1800:48:39
3732018/12/09දංවැල කඩා දැමීම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12- 0900:49:25
3742018/12/072018 - 12 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:22
3752018/12/06බෝධිසත්ව ගුණධර්ම ජීවිතයට එක්කර ගන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-12- 0600:54:59
3762018/12/02Ven Puhulwelle Sarada Thero - කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය00:54:47
3772018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero01:02:00
3782018/11/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට්ඨකනාගර සූත්‍රය00:51:29
3792018/11/30සංවරය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-11-3001:00:01
3802018/11/25හරියට සැලකුවොත් නවතියි ඔබ සුගතියේ Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-11- 2500:49:32
3812018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:52
3822018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:28
3832018/11/20Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2018-11-2000:57:01
3842018/11/16Ven Puhulwelle Sarada Thero -28 -09 -201801:05:24
3852018/11/102018 - 11 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:59:13
3862018/11/072018 - 11 - 07 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:34
3872018/11/062018 - 11 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:40
3882018/11/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - රට්ඨපාල සූත්‍රය00:51:15
3892018/10/31Ven Puhulwelle Sarada Thero - දසවස්තුක සම්මා දිට්ටිය01:00:00
3902018/10/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට ලෝ දහමින් කම්පා නොවීම00:49:42
3912018/10/27Ven Puhulwelle SaradhaThero-16-10-201800:51:28
3922018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:16
3932018/10/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඉවසීම00:49:12
3942018/10/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - අත්හල යුතු අන්තයන් දෙක ( ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය )00:56:35
3952018/10/112018 - 10 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:58
3962018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:56
3972018/10/062018 10 05 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:13
3982018/10/04Ven.Puhulwelle Sarada Thero 30- 09- 2018 - මිනිස් සිතට සදාතනික සතුට ලගා කරගැනිමට නම්00:53:01
3992018/10/042018-10-03(Wednesday) උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි- ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Ududumbara Kashyapa thero Prathyaweksha01:00:53
4002018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:57
4012018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero01:00:15
4022018/09/28යෝදාගීව සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-ශරීර වලට ඇති ඇලීම් විග්‍රහය​..-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 23 -09 -201800:51:32
4032018/09/28Ven Puhulwelle Sarada Thero - ටිකෙන් ටික ලද අවසරයෙන් සිත නිකෙලෙස් කරගන00:47:26
4042018/09/27පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 09 17 Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:53
4052018/09/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - තමාට පිහිට තමාමය වෙන කවරකු තමාට පිහිට වේද00:54:58
4062018/09/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - කුසල හා අකුසල හැගීම් පාලනය01:01:50
4072018/09/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - පටිච්චසමුත්පාදය00:59:53
4082018/09/19පටිඡ්චසමුප්පාදය පිබදව මෙනෙහි කිරීම-Ven Puhulwelle Saradha Thero- Sep- 201800:46:23
4092018/09/19පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි01:08:36
4102018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 09 01 Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:35
4112018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 28 Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:46
4122018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 26 Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:37
4132018/09/17පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 20 Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:10
4142018/09/17පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග 2018 08 19 Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:02
4152018/09/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - සිත00:49:33
4162018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 07 14 Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:47
4172018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 07 01 Ven Puhulwelle Sarada thero00:59:10
4182018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග 2018 06 28 Ven Puhulwelle Sarada thero Niwan Maga00:52:59
4192018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 06 09 Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:56
4202018/09/12Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018 06 0800:49:07
4212018/09/12Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2018-06-0400:49:11
4222018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 2018 07 18 Ven Puhulwelle Sarada t00:49:43
4232018/09/09සෝතාපන්න මර්ග ඥානය උපදවා ගන්න නම්....-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 21- 08- 201800:59:58
4242018/08/20Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2018-08-1900:45:33
4252018/08/15Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි අපි නිවන් දකින්නෙ00:51:38
4262018/08/13නිරෝධානුපස්සනා-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 12 -08- 201801:01:08
4272018/08/10Ven.Puhulwelle SaradaThero - 2018.08.10 - 01.00 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO01:01:23
4282018/08/10රථ විනීථ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් විසුද්ධි සත​ -Ven Puhulwelle Saradha Thero- 30 -07- 201800:49:31
4292018/08/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - පසුතැවීම00:50:43
4302018/08/03භද්දේක රත්ථ සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්- Ven Puhulwelle Saradha Thero-23 -07- 201800:48:31
4312018/08/02දස වස්ථුක සම්මා දිට්ඨිය ආශ්‍රයෙන්-Ven Puhulwelle Saradha Thero- 31- 07- 201800:53:18
4322018/07/29Ven Puhulwelle Saradha Thero-28-07-201800:55:11
4332018/07/24Niwanmaga | 2018-05-18 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:47:34
4342018/07/18Niwana Maga - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018071800:45:41
4352018/07/13Niwanmaga | 2018-06-28 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:50:31
4362018/07/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණානුස්සති භාවනාව00:50:42
4372018/07/03Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018062800:48:55
4382018/07/02ලෝක ධර්මතා හමුවේ නිවුනු ශ්‍රාවකයෙක් වීම..-Ven Puhulwelle Saradha Thero-01-07-201800:59:12
4392018/07/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - කිච්චෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ00:50:42
4402018/06/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අපෙ සිත ප්‍රසාදවත් කරගැනීමට00:48:45
4412018/06/28නුවණැත්තා පිලිවෙළින් කෙලෙස් මළ කඩනා හැටි- Ven Puhulwelle Saradha Thero-28-06-201800:49:43
4422018/06/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනාත්ම ලක්ෂනය00:50:09
4432018/06/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුකින් මිදීමේ ඒකායන මාර්ගය00:46:47
4442018/06/16Ven Puhulwelle Saradha Thero-14-06-201800:51:44
4452018/06/15Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇලීම් ගැටීම් වලදී ශක්තිමත්ව මුහුනදීමට00:44:49
4462018/06/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - සත්ධර්ම ශ්‍රවනය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානිධම්මී පටිපත්තී(සෝතාපත්ති අංග00:40:45
4472018/06/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - ලෝභ,ද්වේශ,මෝහ සහගත සිතුවිලි වලින් සිත ගලවාගැනීමට(විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍ර)00:52:34
4482018/06/11Ven Puhulwelle Sarada Thero - හිතේ රිදීම් ඇතිවන්නෙ ඇයි??00:54:42
4492018/06/09Ven Puhulwelle Saradha Thero-08-06-201800:53:16
4502018/06/08Ven Puhulwelle Saradha Thero-07-06-201800:52:33
4512018/06/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - ආර්ය විනයේ අතාහැරීම00:54:25
4522018/06/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - අපේ හිතේ ශ්‍රද්ධා ,වීර්ය , සති, සමාධී, ප්‍රඥා ඇතිකරගන්නෙ කොහොමද සමුදය00:46:41
4532018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052200:48:55
4542018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052100:52:21
4552018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052000:47:45
4562018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018051900:46:17
4572018/05/31Niwanmaga | 2018-05-22 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:50:06
4582018/05/30Niwanmaga | 2018-05-21 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:53:35
4592018/05/30Niwanmaga | 2018-05-20 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:48:01
4602018/05/29Niwanmaga | 2018-05-19 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Saradha Thero00:48:52
4612018/05/29Niwanmaga | 2018-05-18 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Sarada Thero00:45:00
4622018/05/28“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Ududumbara Sobhitha Thero01:33:01
4632018/05/26(කුසල/ අකුසල )හැගීම් පාලනය-Ven Puhulwelle Saradha Thero -24- 05- 201800:59:23
4642018/05/22Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ඛ ලක්ෂණය00:54:19
4652018/05/20ජීවිතයේ සාර්ථක කරගත යුතු මොහොතක්-Ven Puhulwelle Saradha Thero -19- 05 -201800:49:21
4662018/04/12Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018-04-1200:49:58
4672018/04/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ඛ ලක්ෂනය00:54:19
4682018/04/07Ven Puhulwelle Sarada Thero - චිත්ත සමාධියෙන් විදර්ශනාවට ධ්‍යාන නිස්සය සූත්‍ර00:46:29
4692018/04/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - දේවධර්ම නොහොත් ලෝක පාලක ධර්ම( ඔත්තප්ප පවට ඇති බය)00:44:49
4702018/04/03Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-04-0200:45:06
4712018/04/02මම කොහේ හරි හිරවෙලාද? Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-04-0200:49:49
4722018/03/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි භාවනවට හිත නැබුරු නොවන්නේ00:47:46
4732018/03/22Ven Aluthgama Pannasara Thero - අප කාටත් උරුම මරණය00:53:14
4742018/03/14සම විනිවිද දකින්න Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-03-1400:50:58
4752018/03/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලය00:38:29
4762018/02/23Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018 02 2300:49:51
4772018/02/21Ven Puhulwelle Sarada Thero - පහාන සංඥ්ඥාව (ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය)00:51:33
4782018/02/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුකට හේතුවන තණ්හාව00:42:36
4792018/02/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණය සංඥව00:47:43
4802018/02/09Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-02-0900:50:18
4812018/02/04කෙලෙස් ගංගාව Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018 02 0400:46:46
4822018/02/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලය මා යටකරගෙන යනවානම්00:59:18
4832018/02/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලයේ ස්වභාවය ( ලෝභ, ද්වේශ, මෝහ )00:46:31
4842018/01/26Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018-01- 2600:49:06
4852018/01/17Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගුණවන්ත කම00:47:42
4862018/01/17සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - ඉවසීම - Ven Puhulwelle Saradha Thero 2018-01-1700:43:34
4872018/01/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - සතර අපායෙන් සදහටම නිදහස්වීම පිනිස00:54:45
4882018/01/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - ප්‍රභාශ්වර වූ සිතේ විශුද්දිය සදහා සතර සතිපට්ටානය00:54:14
4892018/01/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - කායගතාසතිය00:51:51
4902018/01/07Ven Puhulwelle Sarada Thero - යමෙක්ගේ වරදක් දුටු තැන.. (චෝදනා සූත්‍රය)00:46:20
4912018/01/044. Ajjaththayathana Dukkha Sutta SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10 Mar 201700:44:45
4922018/01/0371. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30 pm 13 Dec 201700:45:27
4932018/01/0362. Ven Puhulwelle Sarada THero - 7.30.pm 16 Nov 201700:45:18
4942018/01/0359. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Bodhi Sutta - 5 pm 28 Oct 201700:46:56
4952018/01/0356. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Marana Sannava -Athma Vaggaya 4 DP - 5 pm 25 Oct 201700:51:06
4962018/01/0353. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Compassion - 6.30 am 20 Oct 201700:57:15
4972018/01/0351. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Konuhasa Kimanando - 7.30 pm 17 Oct 201700:54:04
4982018/01/0350. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Dhyana Nissaya Sutta - 6.30 am 15 Oct 201700:55:17
4992018/01/0349. Ven Puhulwelle Sarada Thero = Peethi Suta AN - 3 am 13 Oct 201700:53:36
5002018/01/0348. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Duthiya Saripuththa Sutta SN - 5 pm 10 Oct 201700:46:38
5012018/01/0341. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Dukkhanupassanava - 6 am 20 Sep 201700:52:38
5022018/01/0337. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30 am 02 Sep 201700:56:10
5032018/01/0334. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 9 am 17 Aug 201700:41:50
5042018/01/0332. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 2.15 am 03 Aug 201700:54:16
5052018/01/0331. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 3am17 Jul201700:55:24
5062018/01/0321. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 7am24 May201701:17:35
5072018/01/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - සෝතාපන්න මාර්ග ඥානය උපදවාගැනීමට පුරුදු පුහුණු කලයුතු ගුණ ධර්ම00:49:13
5082018/01/0311. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Bhaddekaraththa Sutta MN - 27a Jan201700:49:11
5092017/12/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - සතිමත් භාවය00:53:22
5102017/12/25ආර්ය්‍ය අශ්ඨාංගික මාර්ගයෙන් සැහැල්ලු සිතකට Ven Puhulwelle Saradha Thero 25 12 201700:44:13
5112017/12/19Ven Puhulwelle Sarada Thero - සිතේ ඇතිවෙන්නාවූ කෙලෙස්00:45:45
5122017/12/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගැලපිලා ජීවත් වීම00:50:00
5132017/12/13Ven. Puhulwelle Saradha Thero 13-12- 201700:45:31
5142017/12/07අප විසින් දියිණු කළ යුතු සෝතාපත්ති අංග Ven. Puhulwelle Saradha Thero 07 12 201700:54:45
5152017/12/05Ven. Puhulwelle Saradha Thero 05-12-201700:41:42
5162017/11/29මලකඩ කෑ සිතට ප්‍රතිකාරය කායගතාසතියයි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 29-11-201700:53:37
5172017/11/29Ven Puhulwelle Sarada Thero - දස සංයෝජන ධර්ම - අවිද්‍යාව ( මෝහය )00:51:40
5182017/11/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - සෝතාපත්ති අංග00:47:46
5192017/11/16බොර වූ සිත නැමැති වතුර වල Ven. Puhulwelle Saradha Thero 16-11-201700:46:17
5202017/11/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුතිය සාරිපුත්‌ත සූත්‍රය00:46:38
5212017/11/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනාපාන සතිය ( සෝ සතෝව අස්ස සති, සතෝ පස්ස සති )00:53:49
5222017/10/31Ven. Puhulwelle Sarada Thero 30-10-201700:49:07
5232017/10/28අවිද්‍යාව ප්‍රහානය Ven. Puhulwelle Saradha Thero 28-10-201700:46:20
5242017/10/26Ven Puhulwelle Sarada Thero - මිත්ථාමිච්ච සූත්‍රය ( සෝතාපත්ති අංගවල පිහුටුවීම )00:51:24
5252017/10/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ක පරියාය( කංඛාවිතරන විශුද්ධි සදහා පටිච්ච සමුප්පාදය )00:49:37
5262017/10/20Ven. Puhulwelle Saradha Thero 20-10- 201700:54:31
5272017/10/20Ven. Puhulwelle Saradha Thero 20-10-201700:57:20
5282017/10/17Ven. Puhulwelle Sarada Thero 17-10- 201700:57:51
5292017/10/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - අසුභය00:47:59
5302017/10/16බලවන්ත ශ්‍රාවකයෙක් වීම Ven. Puhulwelle Sarada Thero 16- 10- 201700:54:44
5312017/10/15ධ්‍යාන Ven. Puhulwelle Sarada Thero 15-10-201700:51:30
5322017/10/12Ven. Puhulwelle Sarada Thero 12-10- 201700:52:03
5332017/10/10බුර බුරා නැගෙන ගිනි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 10-10- 201700:48:08
5342017/10/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - චිත්තසන්තානයට සැප එලවන වැඩපිළිවෙල භාවනාව00:51:27
5352017/10/02අසුභය මෙනෙහි කරමු Ven.Puhulwelle Sarada Thero 02-10- 201700:43:05
5362017/10/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - චෙතනාකරණීය සූත්‍රය ( නිර්වාන ධාතුවේ සිත පැවැත්වීම )00:49:15
5372017/09/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - ප්‍රථමත් ධ්‍යානය ඇසුරුන් නාම රූප විදර්ශනා කිරීම ධ්‍යාන(නිස්සය සූත්‍රය00:53:33
5382017/09/21Ven Puhulwelle Sarada Thero - ශ්‍රද්ධාව00:51:21
5392017/09/20කාමච්ඡන්දය නැමැති සිතුවිල්ල Ven. Puhulwelle Sarada Thero 20- 09- 201700:53:40
5402017/09/18Ven Puhulwelle Sarada Thero - මෛත්‍රී කුසල සිත00:47:33
5412017/09/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - පාපී මාරයා00:57:26
5422017/09/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට්ඨික සඤ්ඤාව00:49:29
5432017/09/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණය00:51:23
5442017/09/06තමාට පිහිට තමා පමණි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 06- 09- 201700:54:02
5452017/09/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - වහා බිදීයන කයකින් යුතු ඔබේ හිත ගිලන් නොවී පවත්වා ගැනීමට00:53:44
5462017/09/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - අසන්නේය, නසන්නේය, රකින්නේය, ඉවසන්නේය, යන්නේය-රාජකීය ඇතෙකු සතු ගුණධර්ම00:55:48
5472017/09/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණයට නොබියව මුහුනදීමට ( සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය )00:54:04
5482017/09/02Ven. Puhulwelle Saradha Thero 02-09-201700:57:05
5492017/08/31Ven. Puhulwelle Saradha Thero 31- 08 -201700:49:24
5502017/08/31සර්පයින් සතර දෙනෙක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 31- 08- 201700:51:04
5512017/08/20Ven Puhulwelle Sarada Thero - සල්‌ල සූත්‍රය ( ලෝක ධර්මතා හමුවේ නොසැලී ධර්මානුකූලව ජීවත්වීමට )00:45:44
5522017/08/17හිත නිවාගන්න Ven. Puhulwelle Saradha Thero 17- 08- 201700:42:20
5532017/08/08චතුරාරක්ඛ භාවනා - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 08- 08- 201700:50:02
5542017/08/06කුසල සීලය කුමක් පිණිසද - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 06- 08- 201700:46:10
5552017/08/02අට්ඨික සංඥාව - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 02- 08- 201700:52:56
5562017/08/02Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනිත්‍ය සංඥ්ඥාව00:52:37
5572017/08/01විතර්ක පාලනය කිරීම - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 01-08-201700:43:51
5582017/07/31Ven Puhulwelle Sarada Thero - නිබ්බිදාව ( අවබෝධයෙන් කලකිරීම )00:50:00
5592017/07/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ( Girimanantha sutraya )00:51:36
5602017/07/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - ආදිත්‌තපරියාය සූත්‍රය00:50:18
5612017/06/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - කුම්‌මොපම සූත්‍රය ( පසිදුරන් ඉදිරියේ චිත්ත සංතානයේ සංවරය )00:47:18
5622017/01/1559. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Kimaththiya Sutta AN - 11a Nov201600:50:30
5632017/01/1552. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 13a Oct201600:48:00
5642017/01/1524. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 30a June201600:46:19
5652017/01/1537. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Aharaye Patikkoola Sanna - 04p Sep201600:45:02
5662017/01/144. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Indriya Bhavana Suttrya - 15a Feb201600:44:29
5672017/01/0279. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 2am11 Dec201600:45:30
5682017/01/0280. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Nibbida Sutta AN - 7.30pm11 Dec201600:51:37
5692017/01/0265. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Cittha Vaggaya 10 DP - 10am15 Nov201600:47:34
5702017/01/0257. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Sothara Sutta AN - 2.30pm20 Oct201600:47:27
5712017/01/0240. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Vithakkha Santana Sutta MN - 8.30am12 Sep201600:47:50
5722017/01/0234. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am02 Sep201600:48:06
5732016/04/24Ehipassiko 2016.04.24 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:31:18
5742016/04/17Ehipassiko 2016.04.17 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:28:35
5752016/04/10Ehipassiko 2016.04.10 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:29:42
5762016/04/03Ehipassiko 2016.04.03 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:28:57
5772016/03/27Ehipassiko 2016.03.27 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:29:21
5782016/03/20Ehipassiko 2016.03.20 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:51:47
5792016/01/0116. Bhara Sutta SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 09 Sep201500:43:12
5802015/12/3173. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Pahana Sanna - 06a Oct201500:48:04
5812015/12/3149. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 26a May201500:49:06
5822015/07/21සදහම් සවන - කායගතාසතිය -පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:34
5832015/07/21Ven Puhulwalle Sarada Thero00:47:44
5842013/03/2348. Ven Puhulwelle Sarada Thero 28a Mar1200:51:17
5852013/03/2330. Ven Puhulwelle Sarada Thero 19p Feb1200:40:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.