පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/15සිතේ වර්ධනය කළ සුතු බල ධර්ම පහක් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 07- 1500:52:36
22019/07/11Puhulwelle Sarada thero00:56:39
32019/07/10කාමයේ වරදවා හැසිරීමට හේතු 5කි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 09)00:56:39
42019/07/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0900:49:16
52019/07/09Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0900:53:37
62019/07/08සීත ප්‍රදේශයක සීතල නැතිවීමට ගින්නක් ඇවිළුවත් ඊට නොපනින්නා සේ Puhulwelle Sarada tero (2019 - 07 - 07)00:56:14
72019/07/07Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-07-0700:50:47
82019/07/05Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-07- 0400:55:12
92019/07/05බසයේ ඉදිරිපස ආසනය සඟ සතු දේපලකි Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 07 - 04)00:59:07
102019/06/26අරමුණ අනුව ස්භාවය වෙනස් කරන උපකරණයකි. පාට වෙනස් කරන කටුස්සා මෙන් Puhulwelle Sarada thero (2019-6-25)00:55:08
112019/06/26කළ්‍යාන මිත්‍රයන් හමුවියයුතු කාලයන් Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-2500:52:49
122019/06/23බොරු නොකිය මේ ප්‍රශ්ණය විසඳ ගත නොහැකිද Ven. Puhulwelle Sarada thero (2019 - 06 - 22)00:55:19
132019/06/22ධර්මානුකූල පසුතැවිලි නැති ජීවිතයක් සඳහා Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-2200:50:25
142019/06/19නිවනට හේතුවන ලෙස ණුවණින් දවස ගෙවන්නේ කෙසේද Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-1900:54:55
152019/06/05වෛද්‍යවරයා ඔබට පිළිකාවක් ඇතැයි දැනුම් දුන් මොහොතක.. (2019 - 06 - 04) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:57:41
162019/06/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0400:53:58
172019/06/04Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0400:55:00
182019/06/02අධ්‍යාත්මික ශක්තිය වර්ධනය කරගැනීම Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-06-0200:48:01
192019/05/31Ven Puhulwelle Saradha Thero 2019- 05- 3100:54:32
202019/05/30පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2019 05 21 සුගතියකදී අඩු ආයුෂ ලැබීමට හේතු බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි01:02:50
212019/05/25ගේ ගිනි ගන්නා විට වටින බඩු එළියට දමනවා සේ දන් දෙන්න (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:56:38
222019/05/24දරුවන්ට පුරුදුකළයුතු ගුණධර්ම Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2019- 05- 2300:55:04
232019/05/22සුගතියකදීත් අඩු ආයුෂ ලැබීමට හේතු (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි01:03:22
242019/05/21පැහැපත් වන්න පහසු මග Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05- 2100:58:43
252019/05/16පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි2019 05 15 මරණයට දින කිහිපයට පෙර ගති නිමිති බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:54:55
262019/05/16මරණයට දින කීපයකට පෙර ගති නිමිති පහළ වීම (2019 - 05 - 15) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:55:30
272019/05/14සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 05- 1400:46:10
282019/05/11Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි අපේ සිත පසිදුරන්ගේ ඇලීගැලී පවතින්නේ00:56:44
292019/05/10Ven Puhulwelle Sarada Thero - නිවැරදි ආකල්ප ඇතිකරගැනීම00:52:05
302019/05/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - පස්සද්ධී සම්බෝජ්ජන්ගය - කායික මානසික සැහැල්ලුබව00:56:54
312019/05/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ00:47:52
322019/05/07මග්ගාමග්ග ඥාණදස්සන විශුද්ධිය ධර්ම දේශනාව (2019-04-06 Monday) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:50:07
332019/05/06පූජ්‍යපාද පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2019 05 06 සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:07
342019/05/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - බුද්ධානුස්සතිය00:51:18
352019/05/06Prathyaweksha 32 - Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05- 0600:50:32
362019/05/04උරහිස තෙක් සීතල ජලයෙන් වසා ගිණි කබලක් හිස මත තැබීම (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි00:55:35
372019/05/03Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-05-0300:52:03
382019/05/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගිලාන සූත්‍රය00:51:49
392019/04/20Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණ ධර්මතාවය00:51:11
402019/04/19Puhulwelle Saradha Thero - Dharmasanaya - 2019-04-1900:47:29
412019/04/19චිත්ත විසුද්ධිය ගැටළු සාකච්ඡාව (2019-04-18 Thursday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා01:03:10
422019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:47
432019/04/17කළ්‍යාන මිතුරණි, මේ දේශනාව අසත්වා Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-1600:50:31
442019/04/11පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි2019 04 10pujya puhulwelle sarada Himiබෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනය00:55:59
452019/04/112019 - 04 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:07
462019/04/10Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-1000:52:06
472019/04/102019 - 04 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:48:50
482019/04/09කල්‍යාණ මිතුරණි, මේ දේශනාව අසත්වා Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019- 04- 0900:46:38
492019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:41
502019/04/05සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-0500:49:14
512019/04/02Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-04-0100:49:14
522019/04/012019 - 04 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:51
532019/03/30සතර සතිපට්ටාන විග්‍රහය|Sathara Sathipattana පූජනීය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Puhulwalle Sarada himi01:03:06
542019/03/272019-03-26 (Tuesday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Puhulwelle Sarada thero Prathyaweksha00:54:27
552019/03/26ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2600:47:54
562019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:47:49
572019/03/262019-03-25 (Monday) පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Puhulwelle Sarada thero Prathyaweksha00:53:40
582019/03/25Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2500:46:26
592019/03/25ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2500:45:46
602019/03/24Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2400:50:24
612019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:08
622019/03/23ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2300:48:09
632019/03/22ප්‍රත්‍යවේක්ෂා 25 Ven. Puhulwelle Saradha Thero 2019-03-2200:50:38
642019/03/162019 - 03 - 15 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:44
652019/03/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ජීවිතයේ ගලායන ධර්මතාවය - පටිච්ච සමුප්පාදය00:59:52
662019/03/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි මගේ සිතේ ශෝකය හටගන්නේ00:46:33
672019/03/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇලී ගැලී ගියා වූ නාම රූපයන්ගේ අනිත්‍යතාව00:46:50
682019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:57
692019/02/272019 - 02 - 22 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:53:29
702019/02/14Ven.Puhulwelle SaradaThero,  - 2019.02.13 - 17.10 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:57:34
712019/02/07Ven Puhulwelle Sarada Thero 2019 02 05 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:57:30
722019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:31
732019/01/292019 - 01 - 29 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero01:01:04
742019/01/252019 - 01 - 25 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:51
752019/01/232019 - 01 - 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:53
762019/01/102019 - 01 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:46
772019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:54
782019/01/037. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 4am27 Jan201800:47:46
792019/01/0352. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10am06 Sep201800:52:54
802019/01/0348. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 7am01 Sep201800:56:40
812019/01/0346. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am27 Aug201800:53:33
822019/01/0345. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Aniccanupassanava - 10am26 Aug201800:53:05
832019/01/0343. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Niraya Vaggaya 9 DP - 10am19 Aug2011800:47:07
842019/01/0341. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Nirodhanupassanava - 4am13 Aug201800:59:11
852019/01/0340. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 5pm10 Aug201800:50:38
862019/01/0336. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Paththakamma Sutta AN - 10am05 Aug201800:49:00
872019/01/0335. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 4am05 Aug201800:54:44
882019/01/0334. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Patinissagganupassanava - 5pm03 Aug201800:47:32
892019/01/0326. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 11.30am07 Jun201800:52:42
902019/01/0322. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am28 Apr201800:47:08
912019/01/0314. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10pm03 Mar201800:50:54
922019/01/034. Duthiya Abhinandana Sutt SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 19 Aug2018 missing first 5 mins00:41:13
932019/01/02Ven Puhulwelle Sarada Thero | 2019-01-01 | 10.00AM00:49:48
942019/01/022019 - 01 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:25
952019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:50:31
962018/12/23"Dhamma Dayada"2017 07 08 පුජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ - Ven. Puhulwella Saradha Thero.00:43:45
972018/12/172018 - 12 - 16 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:41
982018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:31
992018/12/122018 - 12 - 11 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:19
1002018/12/102018 - 12 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:50:20
1012018/12/072018 - 12 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:56:22
1022018/12/02Ven Puhulwelle Sarada Thero - කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය00:54:47
1032018/12/012018 - 11 - 30 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero01:02:00
1042018/11/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට්ඨකනාගර සූත්‍රය00:51:29
1052018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:52
1062018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:28
1072018/11/16Ven Puhulwelle Sarada Thero -28 -09 -201801:05:24
1082018/11/102018 - 11 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:59:13
1092018/11/072018 - 11 - 07 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:34
1102018/11/062018 - 11 - 06 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි - Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:40
1112018/11/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - රට්ඨපාල සූත්‍රය00:51:15
1122018/10/31Ven Puhulwelle Sarada Thero - දසවස්තුක සම්මා දිට්ටිය01:00:00
1132018/10/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට ලෝ දහමින් කම්පා නොවීම00:49:42
1142018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:16
1152018/10/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඉවසීම00:49:12
1162018/10/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - අත්හල යුතු අන්තයන් දෙක ( ධම්‌මචක්‌කප්‌පවත්‌තන සූත්‍රය )00:56:35
1172018/10/112018 - 10 - 10 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:58
1182018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:56
1192018/10/062018 10 05 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:51:13
1202018/10/04Ven.Puhulwelle Sarada Thero 30- 09- 2018 - මිනිස් සිතට සදාතනික සතුට ලගා කරගැනිමට නම්00:53:01
1212018/10/042018 - 10 - 03 උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි -ප්‍රත්‍යවේක්ෂා Prathyaweksha01:00:53
1222018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero00:52:57
1232018/09/282018 09 23 පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි Ven Puhulwelle Sarada thero01:00:15
1242018/09/28Ven Puhulwelle Sarada Thero - ටිකෙන් ටික ලද අවසරයෙන් සිත නිකෙලෙස් කරගන00:47:26
1252018/09/27පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 09 17 Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:53
1262018/09/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - තමාට පිහිට තමාමය වෙන කවරකු තමාට පිහිට වේද00:54:58
1272018/09/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - කුසල හා අකුසල හැගීම් පාලනය01:01:50
1282018/09/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - පටිච්චසමුත්පාදය00:59:53
1292018/09/19පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි01:08:36
1302018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 09 01 Ven Puhulwelle Sarada thero00:58:35
1312018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 28 Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:46
1322018/09/19පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 26 Ven Puhulwelle Sarada thero00:55:37
1332018/09/17පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 08 20 Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:10
1342018/09/17පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග 2018 08 19 Ven Puhulwelle Sarada thero00:49:02
1352018/09/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - සිත00:49:33
1362018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 07 14 Ven Puhulwelle Sarada thero00:57:47
1372018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 07 01 Ven Puhulwelle Sarada thero00:59:10
1382018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග 2018 06 28 Ven Puhulwelle Sarada thero Niwan Maga00:52:59
1392018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි 2018 06 09 Ven Puhulwelle Sarada thero00:54:56
1402018/09/12Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018 06 0800:49:07
1412018/09/12Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2018-06-0400:49:11
1422018/09/12පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද හිමි නිවන් මග සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 2018 07 18 Ven Puhulwelle Sarada t00:49:43
1432018/08/20Ven. Puhulwelle Sarada Thero 2018-08-1900:45:33
1442018/08/15Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි අපි නිවන් දකින්නෙ00:51:38
1452018/08/10Ven.Puhulwelle SaradaThero - 2018.08.10 - 01.00 පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO01:01:23
1462018/08/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - පසුතැවීම00:50:43
1472018/07/18Niwana Maga - Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018071800:45:41
1482018/07/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණානුස්සති භාවනාව00:50:42
1492018/07/03Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018062800:48:55
1502018/07/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - කිච්චෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ00:50:42
1512018/06/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - අපෙ සිත ප්‍රසාදවත් කරගැනීමට00:48:45
1522018/06/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනාත්ම ලක්ෂනය00:50:09
1532018/06/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුකින් මිදීමේ ඒකායන මාර්ගය00:46:47
1542018/06/15Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇලීම් ගැටීම් වලදී ශක්තිමත්ව මුහුනදීමට00:44:49
1552018/06/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - සත්ධර්ම ශ්‍රවනය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානිධම්මී පටිපත්තී(සෝතාපත්ති අංග00:40:45
1562018/06/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - ලෝභ,ද්වේශ,මෝහ සහගත සිතුවිලි වලින් සිත ගලවාගැනීමට(විතක්කසණ්ඨාන සූත්‍ර)00:52:34
1572018/06/11Ven Puhulwelle Sarada Thero - හිතේ රිදීම් ඇතිවන්නෙ ඇයි??00:54:42
1582018/06/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - ආර්ය විනයේ අතාහැරීම00:54:25
1592018/06/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - අපේ හිතේ ශ්‍රද්ධා ,වීර්ය , සති, සමාධී, ප්‍රඥා ඇතිකරගන්නෙ කොහොමද සමුදය00:46:41
1602018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052200:48:55
1612018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052100:52:21
1622018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018052000:47:45
1632018/06/02Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018051900:46:17
1642018/05/29Niwanmaga | 2018-05-18 | 8.00AM | Ven Puhulwelle Sarada Thero00:45:00
1652018/05/28“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Ududumbara Sobhitha Thero01:33:01
1662018/05/22Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ඛ ලක්ෂණය00:54:19
1672018/04/12Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018-04-1200:49:58
1682018/04/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ඛ ලක්ෂනය00:54:19
1692018/04/07Ven Puhulwelle Sarada Thero - චිත්ත සමාධියෙන් විදර්ශනාවට ධ්‍යාන නිස්සය සූත්‍ර00:46:29
1702018/04/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - දේවධර්ම නොහොත් ලෝක පාලක ධර්ම( ඔත්තප්ප පවට ඇති බය)00:44:49
1712018/03/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - ඇයි භාවනවට හිත නැබුරු නොවන්නේ00:47:46
1722018/03/22Ven Puhulwelle Sarada Thero - අප කාටත් උරුම මරණය00:53:14
1732018/03/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලය00:38:29
1742018/02/23Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018 02 2300:49:51
1752018/02/21Ven Puhulwelle Sarada Thero - පහාන සංඥ්ඥාව (ගිරිමානන්‌ද සූත්‍රය)00:51:33
1762018/02/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුකට හේතුවන තණ්හාව00:42:36
1772018/02/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණය සංඥව00:47:43
1782018/02/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලය මා යටකරගෙන යනවානම්00:59:18
1792018/02/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - අකුසලයේ ස්වභාවය ( ලෝභ, ද්වේශ, මෝහ )00:46:31
1802018/01/26Ven Puhulwelle Sarada Thero 2018-01- 2600:49:06
1812018/01/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - ප්‍රභාශ්වර වූ සිතේ විශුද්දිය සදහා සතර සතිපට්ටානය00:54:14
1822018/01/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - කායගතාසතිය00:51:51
1832018/01/07Ven Puhulwelle Sarada Thero - යමෙක්ගේ වරදක් දුටු තැන.. (චෝදනා සූත්‍රය)00:46:20
1842018/01/044. Ajjaththayathana Dukkha Sutta SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 10 Mar 201700:44:45
1852018/01/0371. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30 pm 13 Dec 201700:45:27
1862018/01/0362. Ven Puhulwelle Sarada THero - 7.30.pm 16 Nov 201700:45:18
1872018/01/0359. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Bodhi Sutta - 5 pm 28 Oct 201700:46:56
1882018/01/0356. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Marana Sannava -Athma Vaggaya 4 DP - 5 pm 25 Oct 201700:51:06
1892018/01/0353. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Compassion - 6.30 am 20 Oct 201700:57:15
1902018/01/0351. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Konuhasa Kimanando - 7.30 pm 17 Oct 201700:54:04
1912018/01/0350. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Dhyana Nissaya Sutta - 6.30 am 15 Oct 201700:55:17
1922018/01/0349. Ven Puhulwelle Sarada Thero = Peethi Suta AN - 3 am 13 Oct 201700:53:36
1932018/01/0348. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Duthiya Saripuththa Sutta SN - 5 pm 10 Oct 201700:46:38
1942018/01/0341. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Dukkhanupassanava - 6 am 20 Sep 201700:52:38
1952018/01/0337. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30 am 02 Sep 201700:56:10
1962018/01/0334. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 9 am 17 Aug 201700:41:50
1972018/01/0332. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 2.15 am 03 Aug 201700:54:16
1982018/01/0331. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 3am17 Jul201700:55:24
1992018/01/0321. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 7am24 May201701:17:35
2002018/01/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - සෝතාපන්න මාර්ග ඥානය උපදවාගැනීමට පුරුදු පුහුණු කලයුතු ගුණ ධර්ම00:49:13
2012018/01/0311. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Bhaddekaraththa Sutta MN - 27a Jan201700:49:11
2022017/12/30Ven Puhulwelle Sarada Thero - සතිමත් භාවය00:53:22
2032017/12/19Ven Puhulwelle Sarada Thero - සිතේ ඇතිවෙන්නාවූ කෙලෙස්00:45:45
2042017/12/14Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගැලපිලා ජීවත් වීම00:50:00
2052017/12/13Buddhist TV dharma deshanawa ven puhulwelle sarada thero 2017 12 1300:45:31
2062017/11/29මලකඩ කෑ සිතට ප්‍රතිකාරය කායගතාසතියයි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 29-11-201700:53:37
2072017/11/29Ven Puhulwelle Sarada Thero - දස සංයෝජන ධර්ම - අවිද්‍යාව ( මෝහය )00:51:40
2082017/11/27Ven Puhulwelle Sarada Thero - සෝතාපත්ති අංග00:47:46
2092017/11/13Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුතිය සාරිපුත්‌ත සූත්‍රය00:46:38
2102017/11/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනාපාන සතිය ( සෝ සතෝව අස්ස සති, සතෝ පස්ස සති )00:53:49
2112017/10/31Ven. Puhulwelle Sarada Thero 30-10-201700:49:07
2122017/10/26Ven Puhulwelle Sarada Thero - මිත්ථාමිච්ච සූත්‍රය ( සෝතාපත්ති අංගවල පිහුටුවීම )00:51:24
2132017/10/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - දුක්ක පරියාය( කංඛාවිතරන විශුද්ධි සදහා පටිච්ච සමුප්පාදය )00:49:37
2142017/10/17Ven. Puhulwelle Sarada thero 17-10- 201700:57:51
2152017/10/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - අසුභය00:47:59
2162017/10/16බලවන්ත ශ්‍රාවකයෙක් වීම Ven. Puhulwelle Sarada Thero 16- 10- 201700:54:44
2172017/10/15ධ්‍යාන Ven. Puhulwelle Sarada Thero 15-10-201700:51:30
2182017/10/12Ven. Puhulwelle Sarada Thero 12-10- 201700:52:03
2192017/10/10බුර බුරා නැගෙන ගිනි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 10-10- 201700:48:08
2202017/10/09Ven Puhulwelle Sarada Thero - චිත්තසන්තානයට සැප එලවන වැඩපිළිවෙල භාවනාව00:51:27
2212017/10/02අසුභය මෙනෙහි කරමු Ven.Puhulwelle Sarada Thero 02-10- 201700:43:05
2222017/10/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - චෙතනාකරණීය සූත්‍රය ( නිර්වාන ධාතුවේ සිත පැවැත්වීම )00:49:15
2232017/09/25Ven Puhulwelle Sarada Thero - ප්‍රථමත් ධ්‍යානය ඇසුරුන් නාම රූප විදර්ශනා කිරීම ධ්‍යාන(නිස්සය සූත්‍රය00:53:33
2242017/09/21Ven Puhulwelle Sarada Thero - ශ්‍රද්ධාව00:51:21
2252017/09/18Ven Puhulwelle Sarada Thero - මෛත්‍රී කුසල සිත00:47:33
2262017/09/16Ven Puhulwelle Sarada Thero - පාපී මාරයා00:57:26
2272017/09/12Ven Puhulwelle Sarada Thero - අට්ඨික සඤ්ඤාව00:49:29
2282017/09/08Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණය00:51:23
2292017/09/06තමාට පිහිට තමා පමණි Ven. Puhulwelle Sarada Thero 06- 09- 201700:54:02
2302017/09/04Ven Puhulwelle Sarada Thero - වහා බිදීයන කයකින් යුතු ඔබේ හිත ගිලන් නොවී පවත්වා ගැනීමට00:53:44
2312017/09/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - අසන්නේය, නසන්නේය, රකින්නේය, ඉවසන්නේය, යන්නේය-රාජකීය ඇතෙකු සතු ගුණධර්ම00:55:48
2322017/09/03Ven Puhulwelle Sarada Thero - මරණයට නොබියව මුහුනදීමට ( සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රය )00:54:04
2332017/08/20Ven Puhulwelle Sarada Thero - සල්‌ල සූත්‍රය ( ලෝක ධර්මතා හමුවේ නොසැලී ධර්මානුකූලව ජීවත්වීමට )00:45:44
2342017/08/02Ven Puhulwelle Sarada Thero - අනිත්‍ය සංඥ්ඥාව00:52:37
2352017/07/31Ven Puhulwelle Sarada Thero - නිබ්බිදාව ( අවබෝධයෙන් කලකිරීම )00:50:00
2362017/07/06Ven Puhulwelle Sarada Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ( Girimanantha sutraya )00:51:36
2372017/07/01Ven Puhulwelle Sarada Thero - ආදිත්‌තපරියාය සූත්‍රය00:50:18
2382017/06/24Ven Puhulwelle Sarada Thero - කුම්‌මොපම සූත්‍රය ( පසිදුරන් ඉදිරියේ චිත්ත සංතානයේ සංවරය )00:47:18
2392017/01/1559. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Kimaththiya Sutta AN - 11a Nov201600:50:30
2402017/01/1552. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 13a Oct201600:48:00
2412017/01/1524. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 30a June201600:46:19
2422017/01/1537. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Aharaye Patikkoola Sanna - 04p Sep201600:45:02
2432017/01/144. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Indriya Bhavana Suttrya - 15a Feb201600:44:29
2442017/01/0279. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Attika Sannava - 2am11 Dec201600:45:30
2452017/01/0280. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Nibbida Sutta AN - 7.30pm11 Dec201600:51:37
2462017/01/0265. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Cittha Vaggaya 10 DP - 10am15 Nov201600:47:34
2472017/01/0257. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Sothara Sutta AN - 2.30pm20 Oct201600:47:27
2482017/01/0240. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Vithakkha Santana Sutta MN - 8.30am12 Sep201600:47:50
2492017/01/0234. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 6.30am02 Sep201600:48:06
2502016/04/24Ehipassiko 2016.04.24 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:31:18
2512016/04/17Ehipassiko 2016.04.17 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:28:35
2522016/04/10Ehipassiko 2016.04.10 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:29:42
2532016/04/03Ehipassiko 2016.04.03 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:28:57
2542016/03/27Ehipassiko 2016.03.27 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:29:21
2552016/03/20Ehipassiko 2016.03.20 | Delivered by Rev: Puhulwelle Sarada Thero00:51:47
2562016/01/0116. Bhara Sutta SN - Ven Puhulwelle Sarada Thero - 09 Sep201500:43:12
2572015/12/3173. Ven Puhulwelle Sarada Thero - Pahana Sanna - 06a Oct201500:48:04
2582015/12/3149. Ven Puhulwelle Sarada Thero - 26a May201500:49:06
2592015/07/21සදහම් සවන - කායගතාසතිය -පූජ්‍ය පුහුල්වැල්ලේ සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:34
2602015/07/21Ven Puhulwalle Sarada Thero00:47:44
2612013/03/2348. Ven Puhulwelle Sarada Thero 28a Mar1200:51:17
2622013/03/2330. Ven Puhulwelle Sarada Thero 19p Feb1200:40:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.