පුහුල්වැල්ලේ විනයසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12014/01/0119. Ven Puhulwelle Vinayasiri Thero - 28a Jan1300:50:08
22013/03/2293. Ven Puhulwelle Vinayasiri Thero 29a Sep1100:49:15
32013/03/2222. Ven Puhulwelle Vinayasiri Thero 11p Feb1100:42:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.