රම්මුතුගල බුද්ධවංස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/12/30Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (15) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-29)01:21:59
22018/12/30Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (15) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-29)01:21:59
32018/12/28Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (14) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-22)01:28:13
42018/12/28Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (14) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-22)01:28:13
52018/12/18Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (13) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-18)01:07:37
62018/12/18Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (13) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-18)01:07:37
72018/12/15Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (12) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-15)01:03:59
82018/12/15Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (12) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-15)01:03:59
92018/12/11Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (11) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-11)01:13:30
102018/12/11Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (11) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-11)01:13:30
112018/12/09Wessanthara Jathakaya - Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-08)02:27:51
122018/12/09Wessanthara Jathakaya - Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-08)02:27:51
132018/12/04Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (10) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-04)01:06:31
142018/12/04Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (10) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-04)01:06:31
152018/12/02Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (09) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-01)01:07:30
162018/12/02Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (09) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-12-01)01:07:30
172018/11/27Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (08) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-27)01:05:10
182018/11/27Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (08) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-27)01:05:10
192018/11/25Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (07) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-24)01:05:01
202018/11/25Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (07) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-24)01:05:01
212018/11/20Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (06) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-20)01:01:51
222018/11/20Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (06) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-20)01:01:51
232018/11/13Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (05) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-13)01:05:28
242018/11/13Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (05) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-13)01:05:28
252018/11/10Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (04) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-10)01:03:27
262018/11/10Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (04) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-10)01:03:27
272018/11/06Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (03) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-06)01:04:34
282018/11/06Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (03) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-06)01:04:34
292018/11/03Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (02) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-03)01:37:48
302018/11/03Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (02) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-11-03)01:37:48
312018/10/31Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (01) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-10-30)01:11:00
322018/10/31Wanchaka Dharma Saha Chithopaklesha Dharma (01) - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-10-30)01:11:00
332018/05/2612 - වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම - Wanchaka Dharma01:24:59
342018/05/2311 - වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම - Wanchaka Dharma01:13:57
352018/05/2110 - වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම - Wanchaka Dharma01:22:06
362018/02/02අනන්තලක්ඛණ සූත්‍රය - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero ( 2018-01-30)01:58:26
372018/02/02අනන්තලක්ඛණ සූත්‍රය - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-25)01:58:26
382018/02/01මරණානුස්සතිය - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero( 2018-01-30)00:59:01
392018/01/14විශේෂ ධර්ම දේශනාව - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero (2018-01-14)02:04:12
402018/01/14විශේෂ ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2018-01-14)02:04:12
412016/11/26මහා නිදාන සූත්‍ර දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:30
422016/11/26මහා නිදාන සූත්‍ර දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ (2016-10-23)00:58:29
432016/11/02Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermon00:47:03
442016/10/06Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermon (2015)01:15:41
452016/09/25Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermon (24-09-2016)00:58:44
462016/09/25වස් ධර්ම දේශනා 10 - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:44
472016/09/23Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermon (23-09-2016)00:48:46
482016/09/18Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermon00:59:32
492016/07/16Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermon01:07:55
502016/07/15ධර්ම දේශනාව -Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero00:39:47
512016/07/07මාර්ග සත්‍ය දේශනාව -Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:37:59
522016/07/06ධර්ම දේශනාව 19 (මාර්ග සත්‍ය දේශනාව) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:37:59
532016/06/26නිරෝධ සත්‍ය දේශනාව -Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:18:03
542016/06/26ධර්ම දේශනාව 18 (නිරෝධ සත්‍ය දේශනාව) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:18:03
552016/06/21විඤ්ඤාණය -Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:12:41
562016/06/11සමුදය සත්‍ය දේශනාව - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:24:13
572016/06/11ධර්ම දේශනාව 17 (සමුදය සත්‍ය දේශනාව) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:24:13
582016/05/08ධර්ම දේශනාව 13 (දුක්ඛ සත්‍ය දේශනාව) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:50
592016/05/07දුක්ඛ සත්‍ය දේශනාව - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:50:50
602016/05/06Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Discussion (20-09-2015)03:55:06
612016/05/05කච්චාන ගොත්ත සූත්‍රය - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero00:49:52
622016/05/03Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons00:43:00
632016/04/26මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero02:23:27
642016/04/26ධර්ම දේශනාව 10 (මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ02:23:27
652016/04/09ධර්ම දේශනාව 04 (අනුත්තරිය ධර්ම සය) - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:32:41
662016/04/09අනුත්තරිය ධර්ම සය - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:32:41
672016/04/07මහා පට්ඨාන පූජාව - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:51:04
682016/04/07මහා පට්ඨාන පූජාව - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:51:04
692016/04/02මහා පට්ඨාන පූජාව - පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:54
702016/03/31Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (23-03-2016)01:12:54
712016/03/31Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (19-03-2016)01:04:59
722016/03/31Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (06-03-2016)01:08:31
732016/03/31Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (28-02-2016)00:52:54
742016/03/29!!! ගැඹුරට ශ්‍රද්ධාව දියුණු තියුනු කරගන්නා අයුරු | Shraddhava Geburata Diunu Thiyunu Karana Ayuru00:27:05
752016/03/29රැලි සුලි මැඩගෙණ නිවනට | Reli suli Medagena Nivan | දාරුක්කන්දොපම සූත්‍රය | Darukkandopama Sutta01:17:57
762016/03/28ධර්මය ඇසීමට මෙනෙහි සුදුසු කාළය කුමක්ද ? | Dharmaya Asimata Menehi KirimataSudusu Kalaya Kumakdha ?00:06:10
772016/03/24ඇයි ? ධර්මය අසනතරමට ප්‍රතිපල නැත්තේ | Ayi Dharmaya AsanaTharamata Prathipala Neththe ?00:14:17
782016/03/22ධර්ම ශක්තිය | Dharma Shakthiya | Ven Ranmuthugala Buddhavamsa Thero00:15:02
792016/03/18කෝසළ රාජ සිහින - Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero01:43:28
802016/03/17ධර්ම දේශනාව 02 - කෝසළ රාජ සිහින, පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ01:43:28
812016/03/13කෝටියක් සංවර මහා සංඝ රත්නය | Kotiyak Sanvara Maha Sangha Rathnaya01:37:08
822016/03/09Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - සඟ ගුණ (14-02-2016)01:37:08
832016/03/02අපවත් වී වදාළ පූජනීය දිගන සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට පින් පිණීස පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව01:57:18
842016/01/30Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - දහම් ගුණ (29-01-2016)01:27:55
852016/01/24ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය | චතුසච්ච​ සම්මා දිට්ඨිය | Lokoththara Samma Ditthi | Chathu Sachcha Sammad00:10:44
862016/01/202015 10 01 - Ven Ranmuthugala Buddhavansa01:07:46
872015/12/29Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons00:26:29
882015/12/13පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවන්වන ලද - ධර්ම දේශනාව (12-12-2015)01:17:57
892015/12/12Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - දාරුක්ඛන්ධෝපම සූත්‍රය (12-12-2015)01:18:38
902015/11/29Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - යෝනිසෝ මනසිකාරය (28-11-2015)01:19:04
912015/11/25Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - මහා ධම්මපාල ජාතකය (25-11-2015)00:48:03
922015/11/21Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය (19-11-2015)01:29:01
932015/11/19Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - ධර්මස්කන්ධ පුජාව (2014 -04-19)01:30:35
942015/11/18Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons01:41:10
952015/11/16Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - මව් පිය වන්දනාව (15-11-2015)01:24:54
962015/11/15Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (08-11-2015)01:07:45
972015/11/10Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - කඨිනානිශංස ධර්ම දේශනාව (07-11-2015)01:36:22
982015/10/31පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ - විශේෂ ධර්ම සාකච්ඡාව (30-10-2015)02:12:46
992015/10/24පූජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ - විශේෂ ධර්ම දේශනාව (24 /10/ 2015 )01:21:18
1002015/10/24Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (24-10-2015)01:21:18
1012015/10/20Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - කර්ම විපාක01:11:55
1022015/10/20Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - පෝඨිල ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:36
1032015/10/16Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - විශේෂ පලතුරු බුද්ධ පූජාව (27-09-2015)00:43:58
1042015/10/11Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - වම්මික සූත්‍රය01:42:25
1052015/10/10පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ - වස් බණ 1101:42:25
1062015/10/01Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - සත්පුරුෂ ආශ්‍රය00:55:16
1072015/09/28Ven Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (26-09-2015)01:37:14
1082015/09/28පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ - විශේෂ ධර්ම දේශනාව (26-09-2015)01:42:59
1092015/09/24Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhanuggaha Suthraya00:07:56
1102015/09/24Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Nakhasikha Suthraya00:07:18
1112015/09/22Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhammakathika Suthraya00:07:33
1122015/09/17Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Rathana Suthraya (05-09-2015)01:09:16
1132015/09/17Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Dhamma Sermons (05-09-2015)01:14:37
1142015/09/15Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Chakka Waththi Seehanada Suthraya01:42:42
1152015/09/13Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Budu Guna01:52:07
1162015/09/13Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Kalpa Vinashaya02:12:50
1172015/09/12Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (12)01:16:13
1182015/09/12Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (11)00:58:19
1192015/09/11Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (10)00:54:55
1202015/09/11Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (9)00:57:24
1212015/09/11Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (8)00:54:06
1222015/09/11Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (7)00:50:51
1232015/09/11Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (6)00:45:08
1242015/09/10Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (5)01:01:12
1252015/09/10Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (4)01:22:25
1262015/09/10Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (3)01:08:13
1272015/09/10Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (2)01:00:57
1282015/09/09Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Patichcha Samuppada Vivaranaya (1)00:58:54
1292015/09/09Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Anamathagga Sunyukthaya00:58:16
1302015/09/06Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Maha Wessanthara Katha Wasthuwa (14/08/2010 - Melbourne)02:22:38
1312015/09/06Ven. Rammuthugala Buddhawansa Thero - Maha Prajapathee Gothamiya ( 29/08/2015 - Melbourne)01:57:20
1322015/09/02විශේෂ ධර්ම දේශනාව - පුජ්‍ය රම්මුතුගල බුද්ධවංස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්01:57:20
1332014/06/07Kalpa Vinashaya by Ven. Ranmuthugala Buddhavansa Thero02:22:18
1342011/10/16paticcasamuppada 13 20 05 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo01:25:41
1352011/10/14paticcasamuppada 12 19 05 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo01:02:55
1362011/10/10paticcasamuppada 11 18 05 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo00:56:58
1372011/10/09paticcasamuppada 10 16 05 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo00:59:43
1382011/06/03paticcasamuppada 9 07 05 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo00:57:43
1392011/06/02paticcasamuppada 8 30 04 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo00:54:54
1402011/05/26paticcasamuppada 7 23 04 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo00:49:23
1412011/05/07paticcasamuppada 6 16 04 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo01:04:46
1422011/04/25paticcasamuppada-5-09-04-11-fhd-avc-v8000kbps-a384kbps-32bit-48khz-stereo.mp401:26:26
1432011/04/24paticcasamuppada-4-02-04-11-fhd-avc-v8000kbps-a384kbps-32bit-48khz-stereo.mp401:10:51
1442011/04/23paticcasamuppada 3 26 03 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo01:04:00
1452011/04/22paticcasamuppada 2 19 03 11 fhd avc v8000kbps a384kbps 32bit 48khz stereo01:00:13
1462011/04/22paticcasamuppada-1-12-03-11-fhd-avc-v8000kbps-a384kbps-32bit-48khz-stereo.mp401:03:54
1472011/01/16Adult Retreat Sermon in Sinhala by Ven. Ranmuthugala Buddhavansa Thero 21 Aug 201000:30:18
1482011/01/11Vessantara Jataka in Sinhala by Ven. Ranmuthugala Buddhavansa Thero 14 Aug 201002:23:12
1492011/01/09Monthly Meditation Sakman Bhavanava in Sinhala by Ven. Ranmuthugala Buddhavansa Thero 31 Jul 201001:05:30
1502011/01/08Monthly Meditation Anapanasati in Sinhala by Ven. Ranmuthugala Buddhavansa Thero 31 Jul 201000:46:38
1512011/01/08MN 28 Mahahatthipadopama Sutta in Sinhala by Ven. Ranmuthugala Buddhavansa Thero 27 Jul 201001:16:02
1522011/01/06Dhamma Sermon in Sinhala by Ven. Ranmuthugala Buddhavansa Thero 10 Jul 201001:07:55

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.