සෙවණගල සමාධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/24Sewanagala Samadhi Thero - Damsak Nada 2019-01-2000:43:37
22016/07/18Ehipassiko 2016.07.18 | Sewanagala Samadhi Thero00:28:54
32016/07/06Ehipassiko 2016.07.06 | Sewanagala Samadhi Thero.00:28:16
42016/01/21Ehipassiko 2016.01.21 | Delivered by Rev: Sewanagala Samadhi Thero.00:39:02
52016/01/14Ehipassiko 2016.01.14 | Delivered by Rev: Sewanagala Samadhi Thero.00:38:03
62016/01/07Ehipassiko 2016.01.07 | Delivered by Rev: Sewanagala Samadhi Thero.00:38:22
72015/10/31Ehipassiko 2015.10.30 | Delivered by Rev: Sewanagala Samadhi Thero.00:39:09
82015/10/09Ehipassiko 2015.10.09 | Delivered by Rev: Sewanagala Samadhi Thero.00:39:38
92015/10/02Ehipassiko 2015.10.02 | Delivered by Rev: Sewanagala Samadhi Thero.00:39:09

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.