තලගල ධම්මගවේසි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/26නිවැරදි කළමනාකරණය සීලයයි Ven. Thalagala Dhammagaweshi thero (2019 - 09 - 25)00:50:28
22019/01/162019 - 01 - 16 පූජ්‍ය තලගල ධම්මගවේෂී හිමි - Ven Thalagala Dhammagaweshi thero00:53:51
32018/12/18Ven.Thalagala Dhammagaweshi Thero - 2018.12.18 - 20.05 තලගල ධම්මගවේශී ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:44:31
42018/11/13Ven.Thalagala Dhammagaweshi Thero  - 2018.11.13 - 20.02 තලගල ධම්මගවේශී ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:55
52018/10/062018 - 10 - 04 පූජ්‍ය තලගල ධම්මගවේෂී හිමි - Ven. Thalagala Dhammagaweshi thero00:53:41
62018/10/02Ven.Thalagala Dhammagaweshi Thero, 2018.09.26 - 17.15 තලගල ධම්මගවේශී ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST01:00:47
72018/07/22Ven.Thalagala Dhammagaweshi Thero - 2018.07.22 - 20.00 තලගල ධම්මගවේශී ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:19
82018/04/20Ven. Thalagala Dhammagaweshi Thero - 2018.04.20 - 08.00 තලගල ධම්මගවේශී ස්වාමීන්වහන්සේ00:41:01
92014/01/23172. Ven Thalagala Dhammagawesi Thero - 6 30am13jul13 - Avassutha Pariyaya Sutta SN00:43:49
102013/03/26119. Ven Thalagala Dhammagawesi Thero 6am Oct1200:49:04
112013/03/24137. Ven Thalagala Dhammagawesi Thero 23a Oct12- Nadee Sutta00:54:37

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.