වල්පොළ අනෝමදස්සී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12017/01/0277. Ven Walpola Anomadassi Thero - Mara Thajjaneeya Sutta MN - 12 am05 Dec mp3201600:46:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.