ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/01 Ven Inguruwatte Piyananda Thero - Nupan Akusal - නූපන් අකුසල් නූපදවීමට - Sathara Samyak Pradhana 101:45:05
22019/05/26Ven.Inguruwaththe Piyananda Thero - 2019.05.25 - 08.05 ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:48:53
32019/02/222019 - 02 - 21 පූජ්‍ය ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද හිමි - Ven Inguruwaththe Piyananda thero00:53:23
42019/01/0330. Ven Inguruwaththe Piyananda Thero - 6.30am19 Jul201800:39:47
52018/09/21Ven.Inguruwaththe Piyananda Nayaka Thero - 2018.09.21 - 08.00 ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද නායක ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:14
62018/09/05Most Ven. Inguruwaththe Piyananda Nayaka Thero - 2018.09.05 - 20.00 ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද නායක ස්වාමීන්00:46:37
72018/08/03Ven.Inguruwaththe Piyananda Thero - 2018.08.03 -  08.00 ඉඟුරුවත්තේ පියනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:21
82018/06/13Ekayana Margaya Part03:25:22
92017/01/0256. Ven Inguruwaththe Piyananda Thero - 12am17 Oct201600:47:02
102016/01/0176. Ven Inguruwaththe Piyananda Thero - Ariyapariyesana Sutta MN - 10am04 Aug201500:46:47
112014/03/2456. Ven Inguruwatte Piyananda Thero - 16 May13 - Salayathana Vibhanga Sutta M.N00:48:04
122014/03/23229. Ven Inguruwaththe Piyananda Thero - 4am12 Oct1300:48:02
132013/06/1291. Ven Inguruwatte Piyananda Thero 01p Aug1000:46:38
142013/03/124. Nupan Akusal Prahanaya Kirime Virya - 2012-04-24 - Ven Inguruwatte Piyananda Thero01:45:05
152012/06/242012-04-24 Ven Inguruwatte Piyananda Thero - Nupan Akusal Prahanaya Kirime Virya01:45:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.