වත්තල සීලරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/21Jalanandana Piritha | ජලනන්දන පිරිත | විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:34:00
22019/03/21Jaya Piritha | ජය පිරිත | විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:29:47
32019/03/21Maha Piritha | මහ පිරිත | විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:58:52
42019/03/21Seevali Piritha | සීවලී පිරිත | විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:49:15
52017/11/20සෙත් පිරිත - විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:39:46
62016/10/02Maha Piritha - විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:58:52
72016/10/02Seevali Piritha - විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:49:15
82016/10/02Jalanandana Piritha - විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:34:00
92016/09/30Seth Piritha - විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:39:46
102016/09/30Jaya Piritha - විචිත්‍රභාණක වත්තල සීලරතන නායක ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:29:47
112016/06/12Maha Piritha Watthala Sri Seelarathana Himi Samaga Sanga Ruwana00:59:25
122015/07/29Seth Piritha saha Jaya Piritha (සෙත් පිරිත් සහ ජය පිරිත් දේශනය) Ven. Wattala Seelarathana Thero01:02:59
132015/07/24Maha Piritha ( මහ පිරිත් දේශනය) Most Ven Wattala Seelarathana Thero & Other Theros00:57:02
142013/08/283. Seevali Piritha - Ven Wattala Seelarathana Thero00:56:46
152013/08/281. Maha Piritha - Ven Wattala Seelarathana Thero00:58:58
162013/08/284. Seth Pirith - Ven Wattala Seelarathana Thero00:16:51
172013/08/282. Dhammacakka Sutta - Ven Wattala Seelarathana Thero00:58:19

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.