වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/17 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 601:47:18
22019/08/18පටිච්චසමුප්පාදය~ දොළොස්වන කොටස 18 08 2019 ~ ප්‍රශ්ණ සහ උත්තර02:14:00
32019/08/17පටිච්චසමුප්පාදය ~ එකළොස්‌වැනි කොටස ~ ඵස්ස පච්චයා වේදනා - ස්පර්ශය හේතු කොට ගෙන දැනීම් හට ගනී01:41:45
42019/07/21පටිච්චසමුප්පාදය ~ දසවන කොටස 21 07 201901:40:03
52019/07/20පටිච්චසමුප්පාදය ~ නවවන කොටස 20 07 201901:26:55
62019/07/162019 01 20 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං මහා ශීලය, පුබ්බන්තකප්පිකා, සස්සතවාදො, එකච්චසස්සතවාදො01:49:35
72019/07/162019 02 10 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදො පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතවාරො01:56:16
82019/07/162019 02 03 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං අමරාවික්ඛෙපවාදො01:47:47
92019/07/162019 01 27 බ්‍රහ්මජාලසුත්තං එකච්චසස්සතවාදො අන්තානන්තවාදො01:55:02
102019/06/30 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 502:06:16
112019/06/28 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:55:18
122019/06/28 Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:55:43
132019/06/24පටිච්චසමුප්පාදය ~ අටවන කොටස 23.06.2019 නාමරූප පච්වචයා සලායතනං00:48:56
142019/06/23ධ්‍යානාංග00:53:01
152019/06/23ආනාපානසති භාවනාව00:43:21
162019/06/22පටිච්චසමුප්පාදය ~ හත්වන කොටස 22 06 2019 විඤ්‍ඤාණ පච්චයා නාමරූපං ,නාමරූප පච්වචයා සලායතනං01:35:17
172019/06/18Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 202:02:42
182019/06/16Ven Welimada Jinalankara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:32:48
192019/05/28පටිච්චසමුප්පාදය ~ පස්වන කොටස 25 05 201901:04:08
202019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ හයවන කොටස 26 05 201901:31:03
212019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ හතරවන කොටස 28 04 201901:31:33
222019/05/27පටිච්චසමුප්පාදය ~ තුන්වන කොටස 27 04 201900:55:16
232019/05/2525 05 2019 මහා සමය සූත්‍ර දේශණාව Maha Samaya Suththa01:26:16
242019/04/2402 Visajjana Hethu Paccayo Akusalo and Avyakrutha Dhamma01:34:07
252019/04/2301 Vissajjana Hetu Paccayo (වීථි වාර 1,2,3)01:32:47
262019/03/31පටිච්චසමුප්පාදය ~ දෙවන කොටස 24.03.201901:38:05
272019/03/31පටිච්චසමුප්පාදය ~ පළමු කොටස01:56:49
282018/10/30Ven Walimada Jinalankara Thero වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්02:02:35
292018/10/13අතිරේක සාකච්චාව - 13.10.201800:51:08
302018/10/13මහා තණ්හා සංඛය සූත්‍රය ~ පළමු කොටස 13.10.201801:21:50
312018/09/09කීටාගිරිසුත්තං ~ දෙවන කොටස 09.09.201900:00:00
322018/09/08කීටාගිරි සුත්තං ~ පළමු කොටස 08.09.201800:00:00
332018/08/13ධ්‍යාන 2 කොටස 12 08 201801:04:32
342018/08/13ධ්‍යාන (1) 12 08 201800:51:50
352018/08/12Pancha Maha Adhisthana puja පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව00:20:18
362018/08/11දීඝාවු උපාසක සුත්‍රය 11 08 201800:49:36
372018/08/11රාජ සූත්‍රය 11 08 201800:31:05
382018/08/01පංච මහා අධිෂ්ඨාන පුජාව සඳහා නවසීලන්තයේ වාසය කරනු ලබන ගෞරවනීය වන්දනීය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමිපාණන්00:04:47
392018/07/15අරණ විභංග සූත්‍රය (2) 15 07 201800:00:00
402018/07/14අරණ විභංග සූත්‍රය 14 07 201801:38:27
412018/06/10චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය දෙවන කොටස 10 06 201800:00:00
422018/06/10අක්ඛෙය්‍ය සඤ'ඤතො සත්තා 08.06.201801:05:24
432018/06/09චූලහත්ථිපදොම සූත්‍රය පළමු කොටස01:47:12
442018/05/27සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම 23 04 201801:44:19
452018/05/13සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ සච්චවිභංග සූත්‍රය 13 05 201800:00:00
462018/05/12සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පටිසම්භිදාඤාණනිද්දෙසො 12 05 201801:37:49
472018/05/12සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ ධම්‌මකථික සූත්‍රය 12 05 201800:23:06
482018/05/10පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනය 22.04.201800:22:10
492018/05/09සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ හයවන කොටස 22 04 201802:14:35
502018/04/23සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පස්වන කොටස 21 04 201800:46:02
512018/04/23සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ හතරවන කොටස 21 04 201801:28:06
522018/04/13සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ තුන්වන කොටස 02.04.201801:14:54
532018/04/07සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ දෙවන කොටසසූත්‍ර 01 04 201800:00:00
542018/04/03සූත්‍ර ධර්‍ම ආශ්‍රයෙන් ගැටළු විසදාගැනීම ~ පළමු කොටස(සූත්‍ර දේශනා ආශ්‍රයෙන්) 31.03.201802:57:33
552018/02/11ආවරණ ධර්ම,සෝවාන් පුද්ගලයා, සංඝ භේදය 11.02.201801:48:41
562018/02/10අධර්මවාදීන් හදුනාගැනීම 10.02.201801:22:00
572018/01/31පටිච්ච - Patichcha -14.01.201800:11:00
582018/01/30සංඥාව- Sanghawa - 14.01.201800:00:00
592018/01/30විදර්ශනා ඥාන - Vidarshna Ghana -13.01.201801:43:45
602017/10/01මහා විපස්සනාව පළමු කොටස 01.10.2017 - Maha Vipassana Part 101:44:21
612017/09/30සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව ~ Sallekha Sutta01:28:55
622017/09/26අනිත්‍ය - අනිච්ච - අනිච්ජ විමසමු00:40:00
632017/09/11Uposatha Seelaya - උපෝසත සීලය 10.09.201701:50:37
642017/09/09Sancetaniya Sutta - සංචේතනිය වග්ග 09.09.201701:49:32
652017/09/0927 Bhante Jinalankara Dhyana Prathya01:46:35
662017/09/0926 Bhante Jialankara Indrirya Prathya01:19:12
672017/08/20අනිත්‍ය යනු අනිච්ච ද? ධර්ම සාකච්ඡාව00:08:12
682017/08/13අනිච්ච - Anicca01:59:34
692017/08/13අහේතුක සිත් 18 - Ahethuka Sith02:28:54
702017/08/1023 Bhante Jinalankara Nanakashanika Karma Prathya01:59:39
712017/08/1025 Bhante Jinalankara Ahara Prathya01:39:48
722017/08/1024 Bhante Jinalankara Vipaka Prathya01:46:40
732017/07/31Hitha Dakina Ayuru ~ හිත දකින අයුරු01:22:14
742017/07/26Rupa Kalapa Menehi Kirima 01.07.201701:47:37
752017/07/2222 Bhante Jinalankara Kamma Prathya (කර්ම ප්‍රත්‍ය)01:46:24
762017/07/1621 Bhante Jinalankara Aasewana Prathya01:28:30
772017/07/06අනිච්‌චසඤ්‌ඤාව සහ සබ්බසඞ්ඛාරෙසු අනිච්ඡාසඤ්ඤාව අතර වෙනස කුමක්ද? - Bhante Jinalankara00:40:00
782017/06/16Panchaskandha & Panchaupadanaskandha Bhante Jinalankara02:08:29
792017/06/04කලාප සම්මශ්‍රණය දෙවන කොටස01:40:45
802017/06/03කලාප සම්මශ්‍රණය 03.06.201701:53:05
812017/06/0220 Pattana Desana - Bhante Jinalankara Pachchajatha Prathya01:31:57
822017/06/0219 Bhante Jinalankara Purejatha Prathya01:36:34
832017/06/0218 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya continuation01:33:41
842017/05/10Ven Welimada Jinalankara Thero - වැලිමඩ ජිනාලන්කාර හිමි01:12:38
852017/05/07Sankatha Dharma 07.05.201701:56:12
862017/05/06Anger Management01:55:15
872017/05/0417 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya Prakathi upanishraya01:36:20
882017/05/0416 Bhante Jinalankara Upanishraya prathya01:41:59
892017/05/0315 Bhante Jinalankara Nissraya Prathya Part 2 Pattana continuation01:48:08
902017/04/1314 Bhante Jinalankara Nissraya Prathya Part 1 Pattana 2017041301:19:34
912017/04/0713 Bhante Jinalankara Sahajatha Prathya Pattana 2017040601:39:45
922017/04/0712 Bhante Jinalankara Sahajatha Pratya (part 1) Pattana Desana 2017033001:29:33
932017/04/02Kusal Chythisika Part (4) 02 04 201701:50:42
942017/04/01Kusal Chythisika Part (3) 01.04.201701:39:55
952017/03/302017 03 27 Revision Ananthara Prathya Pattana Desana01:39:51
962017/03/2811 Bhante Jinalankara Anantara Paccayo Pattana 2017032001:19:09
972017/03/2810 Bhante Jinalankara Adipathi prathya Pattana 2017031601:27:41
982017/03/1305 Bhante Jinalankara Pattana Desana Hetu Paccaya Part 1 2017021302:02:44
992017/03/1306 Bhante Jinalankara Pattana Desana Hetu Paccaya Part 2 2017022001:51:21
1002017/03/1307 Bhante Jinalankara Pattana Desana Arammana Prathya Part 1 2017022301:39:07
1012017/03/1308 Bhante Jinalankara Pattana Desana Arammana Prathya Part 2 2017030201:54:42
1022017/03/1304 Bhante Jinalankara Pattana Desana pathyasakthiya 2017020902:07:18
1032017/03/1309 Bhante Jinalankara Arammana prathya continuation and Adipathi prathya Pattana 2017030901:41:40
1042017/03/05Kusala Chythisika Part (2) 05.03.201701:51:26
1052017/03/04Kusala Chythisika Part 1 04.03.201700:52:01
1062017/02/0903 Bhante Jinalankara Pattana Desana Q&A 2017020601:11:45
1072017/02/0902 Bhante Jinalankara Pattana Desana Prathya Sakthiya 2017020201:53:29
1082017/02/0901 Bhante Jinalankara Pattana Desana Introduction 2017013001:45:43
1092017/02/0903 Bhante Jinalankara Pattana Desana Q&A 2017020601:11:45
1102017/02/0902 Bhante Jinalankara Pattana Desana Prathya Sakthiya 2017020201:53:29
1112017/02/0901 Bhante Jinalankara Pattana Desana Introduction 2017013001:45:43
1122017/02/05Hithe Lakshana හිතේ ලක්ෂණ01:12:02
1132017/02/05Akusala chythisika ~ අකුශල චෙතසික ලක්ෂණ00:53:54
1142017/02/04Parmartha Dharma - පරමාර්ථ ධර්ම01:31:54
1152017/01/22Aapana Sutta SN00:45:40
1162017/01/09Maha Wachchagoththa Sutta01:53:37
1172017/01/05Bhante Jinalankara Nama Roopa Parichchedaya Q&A01:34:39
1182017/01/05Bhante Jinalankara Anapanasathi bhawanawa Q&A01:36:33
1192017/01/03Bhante Jinalankara Anapanasathi bhawanawa Q&A (Jan 2017)01:36:33
1202016/12/31පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි- නිවන්මග ඇහිරී ඇත.01:11:10
1212016/12/29පතිරූප දේශය00:29:53
1222016/12/29ධර්මයන්ගේ තිබෙන පෞද්ගලික ලක්ෂණ සහ පොදු ලක්ෂණ II01:08:26
1232016/12/28අපට අනිත්‍ය නොවැටහෙන්නේඇයි ? 18.12.201600:12:23
1242016/12/28බුධ්ධානුස්සති භවනාව - පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර හිමි01:54:32
1252016/12/27Ven. Welimada Jinalankara Thero -උදය වය දැනුම02:08:22
1262016/12/25Ven . Welimada Jinalankara Thero - Chatho Vimukthi01:34:22
1272016/12/25මනෝමය ධර්මයන් 6ක්00:58:58
1282016/12/21Ven Welimada Jinalankara Thero- Bavana01:54:07
1292016/12/20Ven. Welimada Jinalankara Thero01:11:21
1302016/11/212016 11 20 Sampasadaniya Sutta Dassanasamapatti Desana01:53:17
1312016/11/212016 11 13 Bodhi Raja Sutta01:42:00
1322016/11/21පෞද්ගලික සහ පොදු ලක්ෂණ01:33:35
1332016/11/20පූජකෝ ලබතේ පූජං00:11:16
1342016/11/19ධර්ම සාකච්චාව 19 11 201601:09:53
1352016/11/19ගුණ මැකීම 19 11 201600:23:50
1362016/11/192016 11 18 Ven Gampaha Siri Seevali Thero Manase Kriyakarithwaya part201:40:37
1372016/11/192016 11 17 Ven Gampaha Siri Seevali Thero Manase Kriyakarithwaya part100:52:33
1382016/11/192016 11 16 Sanyojana Sutta01:36:58
1392016/11/192016 11 15 Dukkatha Sutta01:46:30
1402016/11/192016 11 14 Vinnanaya Mayawaki01:45:36
1412016/10/1299 Abhidhamma Lesson 99 sanyojaneeya vippayuktha dhamma00:59:54
1422016/10/1298 Abhidhamma Lesson 98 Aharaja Roopa Oja Roopa01:51:19
1432016/10/12104 Abhidhamma Lesson 104 Oga dhamma01:42:06
1442016/10/12103 Abhidhamma Lesson 103 Karuna Chithasikaya Grantha401:55:02
1452016/10/12102 Abhidhamma Lesson 102 Lobha Dosa Moha mula chiththa & grantha01:58:18
1462016/10/12101 Abhidhamma Lesson 101 Grantha 201:46:54
1472016/10/12100 Abhidhamma Lesson 100 Grantha01:59:03
1482016/10/12136 Abhidhamma Lesson - Mano Dathu - Mano Vinnana Dathu01:21:44
1492016/10/09වොත්තපනය01:00:25
1502016/10/09කර්මජ රූප සහ චිත්තජ රූප00:46:31
1512016/10/09ඒක චිත්තක්ෂ්ණ සහ නානා චිත්තක්ෂණ00:36:57
1522016/10/09~චෛතසික ධර්ම~01:44:23
1532016/10/08මනෝ ධර්ම සහ සිත් 8902:14:50
1542016/09/14නව සිවතික භාවනා කොටස01:04:41
1552016/09/09ධාතු මනසිකාර භාවනා කොටස02:02:01
1562016/07/10සති පට්ඨානය ~පටික්කුල මනසිකාර (පිළිකුල් භාවනා)01:47:18
1572016/07/09සති පට්ඨානය ~ සම්පජාන (සිහි නුවණ)01:28:24
1582016/06/12සති පට්ඨානය ~ ඉරියාපත01:42:46
1592016/06/11සති පට්ඨානය - ආනාපානසති02:14:01
1602016/06/0715-05-2016 ධර්ම සාකච්චාව සිත්, මරණය, ශුන්‍යතාවය02:06:16
1612016/06/06සිත් ගලපා ගැනීම01:32:11
1622016/06/06කබලිකාර ආහාර00:13:25
1632016/06/06ධර්ම සාකච්චා - මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය, අසංකත ධාතුව00:21:05
1642016/06/06උපාදානස්කන්ධය00:21:22
1652016/05/09Savanata Sisilasa Talk- Bhante Jinalankara - Saththadaathu Sutta (SN)01:18:30
1662016/05/06113 Abhidhamma lesson 113 Bhante Jinalankara Pahathabba Thrikaya01:50:58
1672016/05/062016 05 05 Bhante Jinalanka Association of Kalyanamitta (Savanata Sisilasa Radio)01:37:54
1682016/05/03දඔදිව චාරිකාව 17 04 201601:25:52
1692016/04/28Abhidhamma Lesson 112 Santheerana chithasikaya 28 04 201601:14:26
1702016/04/2663 Abhidhamma lesson 63- Naama Dhamma by Bhante Jinalankara01:57:48
1712016/04/2662 Abhidhamma lesson 62- Thika Mathika Q&A by Bhante Jinalankara01:52:47
1722016/04/2661 Abhidhamma lesson 61-Arpana Jawana Chiththa Veethi by Bhante Jinalankara01:48:50
1732016/04/26Abhidhamma Lesson 111 - Chakkushaya by Bhante Jinalankara 25 04 201601:55:23
1742016/04/23ධර්ම සාකච්චාව 20 04 201602:07:48
1752016/04/2260 Abhidhamma lesson 60 Manodwaarika Chiththa Veethi by Bhante Jinalankara01:52:34
1762016/04/2257 Abhidhamma lesson 57 Ajjaththaarammana Thrikaya & Sanidassana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:15:33
1772016/04/2251 Abhidhamma lesson 51 Michchththa Thrikaya by Bhante Jinalankara02:14:09
1782016/04/2259 Abhidhamma lesson 59 Thika Mathika Revision01:50:42
1792016/04/2258 Abhidhamma lesson 58 Thika Mathika Q & A01:44:39
1802016/04/2256 Abhidhamma lesson 56 Atheethaarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:19:26
1812016/04/2255 Abhidhamma lesson 55 Upaadaana Thrikaya & Atheetha Thrikaya by Bhante Jinalankara02:05:53
1822016/04/2254 Abhidhamma lesson 54 Upaadaana Thrikaya part 2 by Bhante Jinalankara02:18:47
1832016/04/2253 Abhidhamma lesson 53 Upaadaana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:12:30
1842016/04/2252 Abhidhamma lesson 52 Mahanthaarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:19:21
1852016/04/2250 Abhidhamma lesson 50 Pariththa Thrikaya 2 & Pariththarammana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:00:49
1862016/04/2249 Abhidhamma lesson 49 Sekha Thrikaya & Pariththa Thrikaya by Bhante Jinalankara02:10:17
1872016/04/2248 Abhidhamma lesson 48 Achayagaami Thrikaya by Bhante Jinalankara02:09:29
1882016/04/2247 Abhidhamma lesson 47 Dassana Hethu Thrikaya by Bhante Jinalankara01:45:16
1892016/04/2246 Abhidhamma lesson 46 Preethi Thrikaya & Dassana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:01:50
1902016/04/2245 Abhidhamma lesson 45 Vithakka Thrikaya by Bhante Jinalankara01:54:50
1912016/04/2244 Abhidhamma lesson 44 Sankilitta Thrikaya by Bhante Jinalankara02:02:31
1922016/04/2243 Abhidhamma lesson 43 Upadinna Thrikaya by Bhante Jinalankara01:47:19
1932016/04/2242 Abhidhamma lesson 42 Dhayana Sith Q&A by Bhante Jinalankara01:56:02
1942016/04/2241 Abhidhamma lesson 41 Thika Mathika Kusala Vedana Discussion by Bhante Jinalankara01:57:47
1952016/04/2240 Abhidhamma lesson 40 Thika Mathika Vipaka Thrikaya by Bhante Jinalankara01:59:42
1962016/04/2239 Abhidhamma lesson 39 Roopa Q&A by Bhante Jinalankara01:55:30
1972016/04/2238 Abhidhamma lesson 38 Thika Mathika Q&A by Bhante Jinalankara02:27:23
1982016/04/2237 Abhidhamma lesson 37 Thika Mathika Vedana Thrikaya by Bhante Jinalankara02:09:15
1992016/04/2236 Abhidhamma lesson 36 Daanaya Roopa Q&A by Bhante Jinalankara01:54:48
2002016/04/2235 Abhidhamma lesson 35 Thika Mathika Kusala Thrikaya by Bhante Jinalankara01:47:07
2012016/04/2234 Abhidhamma lesson 34 Rupa skandaya Adyathmika wasthu by Bhante Jinalankara02:02:33
2022016/04/2233 Abhidhamma lesson 33 Rupa Skdaya Q&A by Bhante Jinalankara02:15:36
2032016/04/2232 Abhidhamma lesson 32 -Rupa Kandaya Samuttana Kramaya saha kalapa Kramaya by Bhante Jinalankara02:03:52
2042016/04/2231 Abhidhamma lesson 31 Rupa Skandaya Uppaththi Kramaya by Bhante Jinalankara02:13:35
2052016/04/2230 Abhidhamma lesson 30 Rupa Skandaya & Roopa Vibhangaya by Bhante Jinalankara01:59:48
2062016/04/2229 Abhidhamma lesson 29 Rupa Skandaya Samuddesa Kramaya by Bhante Jinalankara01:57:42
2072016/04/2228 Abhidhamma Lesson 28 -Bhawanga by Bhante Jinalankara02:01:25
2082016/04/2227 Abhidhamma Lesson 27- Discussion on Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:00:56
2092016/04/2226 Abhidhamma Lesson 26 -Discussion on Kusal sith by Bhante Jinalankara02:20:58
2102016/04/2225 Abhidhamma lesson 25 - Discussion on Kriya sith by Bhante Jinalankara02:09:14
2112016/04/2224 Abhidhamma Lesson 24 -Discussion on Ahethuka sith by Bhante Jinalankara02:00:37
2122016/04/2223 Abhidhamma lesson 23 -Discussion on Dwesha sith & Loba sith by Bhante Jinalankara02:10:39
2132016/04/2222 Abhidhamma lesson 22- Discussion on Akusal sith by Bhante Jinalankara02:06:09
2142016/04/2221 Abhidhamma lesson 21 -Discussion on Chitha and Chithasika by Bhante Jinalankara02:05:45
2152016/04/2220 Abhidhamma lesson 20 -Discussion on Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:27:59
2162016/04/2219 Abhidhamma lesson 19- Panchadwarika Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:13:17
2172016/04/2218 Abhidhamma lesson 18- Manodhwarika Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:06:26
2182016/04/2217 Abhidhamma lesson 17 -Arammana Chiththaweethi by Bhante Jinalankara02:20:35
2192016/04/2216 Abhidhamma lesson 16- Lifetime of Chiththa and Roopa by Bhante Jinalankara02:09:39
2202016/04/2215 Abhidhamma lesson 15 -Bhawanga Sith & Chiththaweethi by Bhante Jinalankara01:33:40
2212016/04/2214 Abhidhamma lesson 14- Lokoththara Sith by Bhante Jinalankara02:12:28
2222016/04/2213 Abhidhamma lesson 13- Kamawachara Vipaka Sith by Bhante Jinalankara01:58:40
2232016/04/2212 Abhidhamma lesson 12- Kamawachara Kusal Sith by Bhante Jinalankara01:59:35
2242016/04/2211 Abhidhamma lesson 11 - Ahethuka Sith by Bhante Jinalankara02:06:55
2252016/04/2210 Abhidhamma lesson 10 - Chithasika Samprayoga by Bhante Jinalankara02:13:54
2262016/04/2209 Abhidhamma lesson 9 - Chithasika Samprayoga by Bhante Jinalankara02:04:35
2272016/04/2208 Abhidhamma lesson 8- Chithasika Dhamma by Bhante Jinalankara02:09:57
2282016/04/2207 Abhidhamma lesson 7- Rupawachara & Arupawachara Dyana by Bhante Jinalankara01:59:13
2292016/04/2206 Abhidhamma lesson 6- Rupawachara Sith by Bhante Jinalankara01:50:00
2302016/04/2105 Abhidhamma lesson 5- Kusala, Vipaka & Kriya sith by Bhante Jinalankara01:46:59
2312016/04/2104 Abhidhamma lesson 4- Ahethuka Chiththa by Bhante Jinalankara01:37:08
2322016/04/2103 Abhidhamma lesson 3- Akusala Chiththa by Bhante Jinalankara01:54:05
2332016/04/2102 Abhidhamma lesson 2- Chiththa dhamma by Bhante Jinalankara01:52:24
2342016/04/2101 Abhidhamma lesson 1- Introduction Paramatta Dhamma by Bhante Jinalankara02:00:25
2352016/01/28තුන්තරා බෝධිය | Thunthara Bodhiya00:07:19
2362016/01/28මෛත්‍රියෙන් විදර්ශනාවට​​ | Maithri yen Vidarshanavata02:04:54
2372016/01/26ධම්මට්ඨිති ඥාණය | Dhammattithi Gnanaya | Ven Welimada Jinalankara Thero00:17:42
2382016/01/24ගැබුරින් ධර්මය දරාගත යුත්තේ | Dharmaya Daragatha Yuththe (සෝතානුධතු සුත්රය | Sothanudatha Sutta00:14:16
2392016/01/24බ්‍රහ්ම විහාර විදර්ශනා ක්‍රමය02:29:38
2402016/01/19සෝතානුධතු සුත්‍රය01:47:49
2412015/12/30වැඩිය යුතු අනුපස්සනා 18ට​ (සංඥා 18ට​) | Wediya Yuthu Anupassana 18ta (Sangna 18ta)00:56:22
2422015/12/30දුරු කළ​යුතු සංඥා 18ට​ | Duru kalayuthu Sangna 18ta01:19:47
2432015/12/17අපට දැනෙන සංඥා 13-12-201502:15:27
2442015/12/16කාලාම සූත්‍රය 12.12.201501:49:24
2452015/12/12knowledge of contemplation on arising and falling උදයබ්බ ඤාණය 1 කොටස01:34:39
2462015/11/30පැතුම් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වන මඟ | Pathum Prarthana Ishta Siddha Vana Maga01:27:46
2472015/11/17විදර්ශනා භාවනාවේ මූූලික කරුණු | Vidarshana Bhawana Mulika Karunu | Vipassana Bawanawa|විපස්සනා භාවනා01:09:34
2482015/11/04හිත තිබෙන තැන (හදවත් සැත්කම් සම්බන්ද ගැටළුවට) HITHA Thibena Thena (Hadawath Sathkam Getalu.00:39:16
2492015/11/04Abhidhamma +26 සෝවාන් ඵලය. සම්බන්ද ගැටළු | Sowan Palaya Sambanda Getalu00:33:27
2502015/11/04Abhidhamma +25 කර්ම විපාකයෙන් කර්ම රැස්වන සැටි ( කර්ම විඤ්ඤණ ) Karma Vipakayen Reswena Seti ( Karma00:23:32
2512015/11/01Abhidhamma +24 පටිච්ච සමුප්පාදය | Patichcha Samuppadaya Sinhala00:50:17
2522015/10/29ලෝක ධාතුව00:16:46
2532015/10/28අපට දැනට ලැබී ඇති දේ02:02:00
2542015/10/12Abhidharma +23 ඕඝ සම්ප්‍රයුක්ත​ & විප්ප්‍රයුක්ත​ ධර්ම​ | Ogha Samprayuktha & Vippayuktha Dhamma01:09:39
2552015/10/12Abhidharma +21 චිත්ත සහ චෛතසික​ | Chiththa & Chaithasika | Sitha & Sithivili | සිත & සිතිවිලි00:37:34
2562015/10/12Abhidharma +22 ඕඝ තරණ/සංසාර ඕඝ (කාම, භව, දිට්ඨි, අවිජ්ජා| Sansara Ogha (Kama, Bhawa, Ditthi, Avijja01:16:40
2572015/10/12Abhidharma +20 ශ්රද්ධානුසාරි සහ ධම්මානුසාරි​ | shraddhanusari & pragnanusari00:11:51
2582015/10/12Abhidharma +19 වයසට යන විට​ ඇසීම​,පෙනීම​,දැනීම දුර්වල වන්නේ​ | Aseema,Peneema,Deneema Durwala wenne00:49:29
2592015/10/12Abhidharma +18 ඍතුජ රූප කලාප | Irthuja Rupa Kalapa | ඕජා රූපය​ | Oja Rupaya01:08:57
2602015/10/10Abhidharma +13 ගති ලක්‍ෂන සම්බන්දය​ (මව් පිය & දූ දරු) Gathi lakshana Sambandaya| නාම ගොත්තන් නජීරති00:41:45
2612015/10/10Abhidharma +16 චිත්තජ රූප කලාප | Chiththaja rupa kalapa | විඤ්ඤත්ති රුප​ | Vigngnapthi rupa00:37:15
2622015/10/09Abhidhamma +17 අහාර සියුම් වනසැටි (මිනිස්,දෙව්,බඹ) Ahara Siyum Vana heti (Minis |Brahma | DeV )00:29:26
2632015/10/09Abhidharma +15 අලුත් ජීවීන් හටගනීද​? Alutha Jivin Hataganida ? Mithya Dhrusti | මිත්‍යා දෘෂ්ඨි |00:09:32
2642015/10/09Abhidharma +14 කර්මජ රූප කලාප​ | Karmaja Rupa kalapa | Jivitha Indriya Rupaya | ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය00:16:23
2652015/10/01ඕඝ සම්පයුත්තා ධම්මා ~ ඕඝ විප්පයුත්තා ධම්මා01:09:14
2662015/09/30ඕඝා ධම්මා ~18.09.201502:06:38
2672015/09/23Abhidharma +12 මාර්ග ඵල චිත්ත වීති ( අවබෝධ වනසැටි) | Marga Pala Chiththa Veethi( Awabodhaya)01:23:49
2682015/09/21Abhidharma +11 Samatha_yen Vipassana | සමතයෙන් විපස්සනාවට​ | Ven Welimada Jinalankara Thero00:21:22
2692015/09/21Abhidharma +10 Maitri Dyana Chiththa Veethi | මෛත්‍රී භාවනා චිත්ත වීති (ධ්‍යාන)01:11:03
2702015/09/21Abhidharma +09 AnapanSathi Bhavana Chiththa Veethi | ආනාපානා සති භාවනා චිත්ත වීති (ධ්‍යාන)00:18:38
2712015/09/21Abhidharma +7 රූප කලාප ( දැනේන, උපදින සැටි) | Rupa kalapa (Denena, Upadina seti )01:34:00
2722015/09/21Abhidharma +8 රූප කලාප(කර්මයෙන් හටගන්නා රූප​ නොදත් දේ)Rupa kalapa(Karmayen Sedena Nodath de)01:39:08
2732015/09/15Abhidharma +6 කල්ප​|මෛත්‍රී බුදුරදුන් පහල වන කාලය|Kalpa|Maitri BuduRadun Pahala Vana Kalaya00:55:18
2742015/09/15Abhidharma +5 ප්‍රතිසන්ධිය | Prathisandiya​ (චුති|ප්‍රතිසන්ධි|රූප කලාප|chuthi|Prathisandi|Rupa00:55:43
2752015/09/14Abhidharma +4 මැරෙන​ සැටි 2( මරණාසන්න​ චිත්ත වීති) Marena Seti 2(Maranasanna chiththa veethi02:02:42
2762015/09/14Abhidharma +3 මැරෙන​ සැටි 1(චුති සිත,කර්ම&ගති නිමිත්ත) Marena Seti 1(karmaya,karma&Gathi01:32:48
2772015/09/13Abhidharma +2 Sitha | සිත / විඥානය | Vignanaya | Ven Welimada Jinalankara Thero01:17:19
2782015/09/13Abhidharma +1 | Sitha | සිත / විඥානය | Vignanaya | Ven Welimada Jinalankara Thero01:29:52
2792015/09/10අහේතුක හිතක ලක්‍ෂන හා ඇතිවිමට හේතු​ | Ahethuka Hithaka Lakshana | AbhidharmaYen +500:04:20
2802015/09/09නුවනින්ද සතුන් විශ්මිත දෑ කරන්නේ ? | Nuwanin Sathun Vishmitha De Karanne Keseda ? | AbhiDharmaYen +600:02:11
2812015/09/09හිත බාහිර අරමුනු ගන්නේ | Sitha Bahira Aramunu Ganne | AbhiDharmayen +7 | Ven Jinalankara Thero00:05:55
2822015/09/08අනාපානසතිය & වීති සිත | AnapanaSathiya & Veethi Sitha (සමාධිය|Samadhi|Dyana) | Abhidharmayen +800:22:00
2832015/09/08හිතේ වයස කීයද ? | Hithe Wayasa kiyada ? | පුජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ | Abhidharmayen +300:02:22
2842015/09/08අපි ත්‍රිහේතුක ද​ ? | Api Thrihethuka Da ? | Ven Welimada Jinalankara Thero | AbhiDharmaYen +200:03:42
2852015/09/08ත්‍රිහේතුක & ද්විහේතුක වීමට​ හේතු | Thrihethuka & Dvihethuka Vimata Hethuwa | Abhidharmayen +400:09:41
2862015/08/25රූප කලාප 3 ~ 2015 අගෝස්තු 16 වන දින ධර්ම සාකච්චාව02:00:44
2872015/08/22රූප කලාප 2 ~ 2015 අගෝස්තු15 වන දින ධර්ම සාකච්චාව01:58:13
2882015/08/10රූප කලාප 1 ~19.07.201501:39:03
2892015/08/10ඇසක තිබෙන රූප01:33:46
2902015/08/10පුණ්‍යානුමෝදනා කුටි පූජාව00:14:08
2912015/07/07ප්‍රතිසන්ධි සිත දෙවන කොටස සහ අන්තඃකල්පය00:55:11
2922015/07/03ප්‍රතිසන්ධි සිත00:55:26
2932015/05/24භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් ~ හතරවන කොටස පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -01:24:22
2942015/05/24භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - තුන්වන කොටස ~පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -01:04:06
2952015/05/23භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - දෙවන කොටස ~ පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -00:58:57
2962015/05/23භාවනා කරන විට ඇති වන සිත් - පළමු කොටස ~ පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -00:53:39
2972015/04/22මරණය සහ චුති සිත ~දෙවන කොටස~ පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ 19.04.201502:02:49
2982015/04/21මරණය සහ සිතේ ක්‍රියාකාරිත්වය පුජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන්වහන්සේ 19.04.2015 දින පළමු කොටස01:32:36
2992015/03/21~ සිත ~ දෙවන කොටස පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ01:17:10
3002015/03/21~ සිත ~පළමු කොටස පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:22
3012015/03/20"චිත්ත වීථි ක්‍රියාකාරිත්වය" - සිත ක්‍රියාත්මකවන හැටි - දෙවන කොටස01:15:51
3022015/03/20"චිත්ත වීථි ක්‍රියාකාරිත්වය" පූජ්‍ය වැලිමඩ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ -01:28:22
3032013/09/22ධර්මයට පැහැදෙන ආකාරය Dharmayata Pahadena Akaraya01:03:36
3042013/09/17Saththis Bodhi Pakshika Dharma Pujawa00:54:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.