යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/06Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero - 2019.06.06 - 08.02 යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:16
22019/02/282019 - 02 - 24 පූජ්‍ය යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක හිමි - Ven Yattogoda Dhammaloka thero00:51:02
32019/02/24Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero - 2019.02.24 - 20.02 යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:25
42019/02/12Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero,  - 2019.02.07 - 10.05 යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:21
52019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක හිමි - Ven Yattogoda Dhammaloka thero00:57:54
62018/11/042018 - 11 - 03 පූජ්‍ය යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක හිමි - Ven Yattogoda Dhammaloka thero01:00:45
72018/06/17Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero - 2018.06.17 - 20.00 යට්ටෝගොඩ ධම්මාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:33
82018/02/05Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero00:57:57
92018/02/05Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero00:59:58
102018/02/05Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero00:59:36
112018/02/05Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero00:59:43
122018/02/04Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero01:01:41
132018/02/04Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero01:01:41
142018/02/04Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero01:04:16
152018/02/04Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero00:55:46
162017/12/20Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero01:08:16
172017/12/18Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero00:53:51
182017/12/18Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero00:52:11
192017/12/09Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero01:07:54
202017/11/02Ven.Yattogoda Dhammaloka Thero-2017.11.01-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.