දොඩන්ගොඩ ඔබ දැන් ඔතැනද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/21MDM4070 සේක - පංච උපාදානස්කන්ධය සහ අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණයවීම අත්දුටුවෙමි (BAK1044)01:09:36
22019/09/20MDM4065 සේක - අනාගාමී මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු ' මම බණ අහන්න ඕනා ' (BAK1039)00:56:43
32019/09/20MDM4067 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1041)00:42:24
42019/09/20MDM4066 කමටහන් සාකච්චා (BAK1040)01:03:55
52019/09/19MDM4064 සේක - කමටහන හරහා සතිමත්වී, සම්පජන්‍යයට පත්වීමෙන්, උපාදාන නිරෝධය අත්දුටු (BAK1038)00:44:49
62019/09/19MDM4063 කමටහන් සාකච්චා (BAK1037)03:40:30
72019/09/18MDM4062 සේක - ධර්මශ්‍රවණයේදී සහ භාවනාවේ පසු විපරමේදී අයෝනිසෝ වීමෙන්, සකෘදාගාමී මග පමාවීම (BAK1036)01:54:26
82019/09/18MDM4061 සේක - 'මම බණ අහන්න ඕනා' උපදේසය තුලින් 'ඇතුලත කථාව' නිරවුල්ව අත්දුටු අනාගාමි මග (BAK1035)00:41:37
92019/09/18MDM4060 කමටහන් සාකච්චා (BAK1034)01:46:45
102019/09/17MDM4058 කමටහන් සාකච්චා (BAK1032)00:43:20
112019/09/16MDM4057 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1031)03:48:17
122019/09/15MDM4056 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් භාවනාව ආරම්භ කිරීමට (DPD04)01:40:02
132019/09/15MDM4055 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK07)01:45:40
142019/09/15MDM4054 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - උපදේශය සොයාගැනීම සඳහා උපදේශයටම අනුගත වන්න (DPA04)01:04:28
152019/09/14MDM4053 කමටහන් සාකච්චා (BAK1030)01:16:21
162019/09/14MDM4052 වෙස් මුහුනින් පැමිණි ධර්මතාවය, උපදේසය යොදා විදර්ශනාවට ලක් නොකිරීමේ අනිටු ඵල (BAK1029)00:42:20
172019/09/13MDM4051 කමටහන් සාකච්චා (BAK1028)01:07:45
182019/09/13MDM4050 සේක - අනාගාමි මග තහවුරු කල ' මම බණ අහන්න ඕනා, මම භාවනා කරන්න ඕනා ' (BAK1028)01:14:58
192019/09/13MDM4049 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - 'මම බණ අහන්න ඕන' හරහා ධර්ම මාර්ගයට අනුගත වීමට (NMD19)01:34:42
202019/09/13MDM4048 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS38)01:07:13
212019/09/13MDM4047 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS37)01:48:02
222019/09/13MDM4046 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්මය අත්දැකිය හැක්කක් මිස කල්පනා කල හැක්කක් නොවේ (NMA19)01:05:10
232019/09/11MDM4044 කමටහන් සාකච්චා (BAK1026)01:20:12
242019/09/10MDM4043 රූපය සහ එය හටගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් සෝවාන් මගට පාඩමක් (BAK1025)01:19:19
252019/09/09MDM4042 කමටහන් සාකච්චා (BAK1024)01:37:21
262019/09/08MDM4041 කමටහන් සාකච්චා (BAK1023)01:45:02
272019/09/07MDM4040 විදර්ශනාවෙන්, තුං සංයෝජන අත්දැකීමට කුසල් ඇත්තාවූ සියලු යෝගීන්හට (BAK1022)01:00:56
282019/09/07MDM4039 කමටහන් සාකච්චා (BAK1021)02:02:28
292019/09/05MDM4038 කමටහන් සාකච්චා (BAK1020)01:05:27
302019/09/05MDM4037 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK1019)03:22:21
312019/09/05MDM4036 කමටහන් සාකච්චා (BAK1018)01:10:39
322019/09/03MDM4035 කමටහන් සාකච්චාව තුල 'මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා' අත්දුටු භික්ෂුවගෙන් පාඩමක් (BAK1017)00:56:26
332019/09/03MDM4034 සියලු පිංවතුන්ට - 'දැනගැනීමක් බවටවූ දැනගැනීමක්' ප්‍රථමයෙන් අත්දුටු සේක යෝගියා (BAK1016)01:16:26
342019/09/03MDM4033 අත්දැකීම ඉස්මතුවී අත්දුටුමුත්, එයට සාධුකාර නොදීමට හේතුවූ අවිද්‍යාව (BAK1015)01:06:53
352019/09/02MDM4032 කමටහන් සාකච්චා (BAK1014)01:29:18
362019/09/01MDM4031 සසරින් අත්මිදිය හැකි බව හඳුනාගත්, සෝවාන් මාර්ගය විවරවූ බව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK1013)00:59:15
372019/08/30MDM4030 සෝවාන් මග තුල රූපාවචරත්, ඉන් ඉවත්වීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK1012)00:31:59
382019/08/29MDM4029 සේක - අත්දැකීමටම සාධුකාර නොදීමෙන්, අනාගාමී ඵළය පමාකරගත් කමටහන් 3 ක් (BAK1011)04:13:04
392019/08/28MDM4028 සසරින් එතෙර වීමට මෙම අත්දැකීමෙන් ආරම්බයක් ගනිමි (BAK1010)00:43:49
402019/08/27MDM4027 භාවනාවක් ආරම්බ කිරීමට මෙතෙක් නොහැකිවූ සියලු පිංවතුන්ගේ කුසලය පිණිසයි (BAK1009)00:33:52
412019/08/26MDM4026 මෛත්‍රී භාවනාවෙන් නිවන සොයන 'අන්ධ භක්තික' ලෝවැසි සියලු පිංවතුන්ට පාඩමක් (SUA636)00:58:36
422019/08/25MDM4025 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මිච්චා ආජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමී (DPD03)01:39:56
432019/08/25MDM4024 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK06)01:10:09
442019/08/25MDM4023 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK05)01:05:44
452019/08/25MDM4022 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - තණ්හාවෙන් තණ්හාව ඉවත්කිරීමට(DPA03) (DPA03)01:02:03
462019/08/24MDM4021 තමාගේ අත්දැකීම දෙවන මට්ටමටලා අවබෝධයන් ඉදිරියට ගත් භික්ෂුවගේ අකුසලය (BAK1009)00:41:20
472019/08/24MDM4020 කමටහන් සාකච්චා (BAK1008)02:04:49
482019/08/23MDM4019 කමටහන් සාකච්චා (BAK1007)01:23:56
492019/08/21MDM4018 කමටහන් සාකච්චා (BAK1006)01:51:38
502019/08/19MDM4016 කමටහන් සාකච්චා (BAK1004)00:42:53
512019/08/19MDM4015 ධර්මාවබෝධයට හේතු ප්‍රත්‍යවන, අත්දැකීම සති සම්පජන්‍යයට කොටුකර ගැනීමට (BAK1003)00:54:12
522019/08/18MDM4014 කමටහන් සාකච්චා (BAK1002)02:34:06
532019/08/18MDM4013 කමටහන් සාකච්චා (BAK1001)00:12:28
542019/08/17MDM4012 කමටහන් සාකච්චා (BAK1000)01:27:32
552019/08/16MDM4011 සේක - 'Blue print' එකක් වූ විදර්ශනා සමාධි අත්දැකීම් 2 කින් මුළු ලෝකයටම පාඩමක් (BAK999)01:36:13
562019/08/15MDM4003.A සේක - බොජ්ජංග හරහා අවබෝධයන්ට පත්වන බව අත්දුටු මුත්, ඇතුලත කථාව අත්නොදුටු (BAK993)01:38:45
572019/08/15MDM4010 අත්දුටු අනිත්‍යය, සම්පජන්‍යයට හසු නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය පමා කරගත් භික්ෂුව (BAK998)00:55:59
582019/08/15MDM4009 කමටහන් සාකච්චා (BAK997)01:43:31
592019/08/15MDM4003.B සේක - අත්දුටු චිත්ත සංස්කාර, සළායතන ලෙස පටලැවීමෙන් ක්ෂ්‍ය ඤාණය පහල නොවූ (BAK994)01:52:29
602019/08/14MDM4008 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කායානුපස්සනාවේ දිග කෙටි අත්දැක සංසිදීමට (NMD18)01:23:39
612019/08/14MDM4007 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS36)01:13:55
622019/08/14MDM4006 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS35)02:19:40
632019/08/14MDM4005 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහනේ ගුනාංග වලට කොටුවී පළමු දැනගැනීමට කොටුවීමට (NMA18)01:07:29
642019/08/13MDM4004 විදර්ශනාවට හසුවූ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් 'කයෙහි කයක් ' අත්දැකීමෙන් ලෝකයටම ආදර්ශ්‍යයක් (BAK996)00:27:46
652019/08/13MDM4003.C සේක - අනාගාමී මාර්ගය වඩාත් තහවුරු කල තමා තුලින් අත්දුටු 'ධර්ම ශ්‍රවණය' (BAK995)00:46:53
662019/08/13MDM3991.A සේක - කාය සංස්කාරයෙන් නතර කල හැකි බව අත්දැකීමෙන්, අනාගාමි ඵළය අභිමුඛයට (BAK986)02:01:41
672019/08/13MDM4003 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK992)03:25:07
682019/08/12MDM4002 කමටහන් සාකච්චා (BAK991)03:55:06
692019/08/12MDM4001 කමටහන් සාකච්චා (BAK990)01:40:04
702019/08/11MDM4000 'මම බණ අහන්න ඕනේ' කමටහනෙන් පිහිටක් ලද අත්දැකීමෙන් පාඩමක් (BAK989)00:32:47
712019/08/11MDM3998 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතියෙන් භාවනාව ආරම්භ කරමු (DPD02)01:36:41
722019/08/11MDM3997 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK04)01:07:02
732019/08/11MDM3996 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK03)01:07:02
742019/08/11MDM3995 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මගේ කමටහන - මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA02)01:04:27
752019/08/10MDM3994 සේක - ආර්‍ය මාර්ගය කණපිට පෙරලීමට වෙරදැරූ ධර්ම මනසිකාර බොරුවලේ වැටුනු (BAK988)01:33:48
762019/08/09MDM3991.B සේක - හිමිකම් පෑම තුලින්, සංඥාව හටගෙන මමයා උපදින අයුරු අත්දැකීමෙන් සංසිඳීමට (BAK984)01:22:47
772019/08/09MDM3991.C සේක - අනාගාමි ඵළ දොරටුව අභියස සිට තුන්වැන්නා තුලින්, ශූන්‍යතාවය අත්දකිමින් (BAK985)01:05:41
782019/08/09MDM3993 සතිය පරදවා පෙරට පැමිණි සම්පජන්‍යයෙන්, දුක අත්දැක්කාවූ භික්ෂුවගෙන් ආදර්ශයක් (BAK987)00:58:33
792019/08/09MDM3990 විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් ධර්මාවබෝධයන්ට පත්වූමුත්, විචිකිච්චාව ඉස්මතුවූ (BAK981)01:01:32
802019/08/08MDM3992 කමටහන් සාකච්චා (BAK983)03:02:10
812019/08/08MDM3991 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK982)04:06:30
822019/08/07MDM3988 කමටහන් සාකච්චාව තුලදීත් මනෝ විකාරයට පත්වන බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK980)00:52:56
832019/08/07MDM3989 සේක - සමථය සංසිඳුවීමට ඇති 'ආසයි බයයි' නිසා අනාගාමී ඵළය පමා කල අත්දැකීම් (BAK979)00:57:07
842019/08/07MDM3987 කමටහන් සාකච්චා (BAK978)03:46:57
852019/08/04MDM3986 අනිත්තානුපස්සනාවෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන්, සෝවාන් මගට අත්දුටු (BAK977)01:27:02
862019/08/04MDM3985 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - නීවරණ සහ ඒවායේ ප්‍රහාණයවීම විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (SPD27)01:35:42
872019/08/04MDM3984 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK39)01:29:58
882019/08/04MDM3983 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK38)01:36:23
892019/08/04MDM3982 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ ගුනාංග තුලින් කමටහන ඉවත් කර සෝවාන් ඵළයට (SPA27)01:02:07
902019/08/03MDM3981 විදර්ශනාව ආරම්බ කලයුතු භාවනා අත්දැකීම කොටුකර ගැනීමට යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK976)02:14:50
912019/08/03MDM3975.D සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදීත්, අවිද්‍යාව විසින් මනසිකාර සඟවන අත්දැකීමෙන් ඔබටත් පාඩමක් (BAK970)01:02:15
922019/08/03MDM3975.C සේක - අනාගාමි දොරටුවට තට්ටුකල තුන්වැන්නාගේ අත්දැකීම හෙවත් අරූපාවචර ගතවූ මොහොත (BAK969)01:20:45
932019/08/02MDM3975.B සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දැකීමෙන් විවරවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK968)01:24:34
942019/08/01MDM3975.A සේක - කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳුනමුත්, ක්ෂය ඤාණය පහලනොවීමෙන් පමාකල අනාගාමි ඵළය (BAK967)01:17:23
952019/08/01MDM3979 සෝවාන් මග විවර කරගැනීමේ දොරටුවට තට්ටුකරන්නාවූ යෝගි අත්දැකීම් 4 ක් (BAK974)01:47:38
962019/08/01MDM3977 සේක - කමටහනට තෘෂ්ණාව යෙදීමෙන්, රූපයේ ආස්වාදට තිබූ තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ අනාගාමි මාර්ගය (BAK972)00:44:29
972019/08/01MDM3980 අනිත්තානුපස්සනාවෙන් සෝවාන් මග විවෘතවී වචනයේ සංසිඳීමෙන් රූපාවචර ගතවූ (BAK975)00:50:01
982019/07/31MDM3978 කමටහන් සාකච්චා (BAK973)01:19:36
992019/07/31MDM3976 කමටහන් සාකච්චා (BAK971)02:27:37
1002019/07/30MDM3975 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK966)04:37:26
1012019/07/30MDM3974 කමටහන් සාකච්චා (BAK965)01:37:56
1022019/07/28MDM3973 කමටහන් සාකච්චා (BAK935)00:43:36
1032019/07/28MDM3972 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (DPD01)01:29:26
1042019/07/28MDM3971 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK02)01:06:17
1052019/07/28MDM3970 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK01)01:02:25
1062019/07/28MDM3969 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA01)01:06:15
1072019/07/27MDM3968 සේක - විචිකිච්චාව, සීලබ්බත පරාමාස, සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණවී සෝවාන් ඵළයට (BAK963)01:14:11
1082019/07/27MDM3967 කමටහන් සාකච්චා (BAK962)02:23:27
1092019/07/27MDM3966 විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුලින් කමටහන පටලැවීමේ බොරුවලේ වැටුනු යෝගීන්ට පාඩමක් (BAK961)01:18:47
1102019/07/26MDM3965 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK960)01:53:47
1112019/07/26MDM3964 සේක - භාවනාවේදීත්, ධර්ම ශ්‍රවණයේදීත්, දෛනික කාර්‍යයන්හිදීත් කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳුනු (BAK959)02:10:45
1122019/07/25MDM3963 සේක - අනාගාමි ඵළය පමා කල 'අදුක්ඛම සුඛය' 'අදුක්ඛම සුඛය ලෙස අත්නොදැකීම' (BAK958)02:03:16
1132019/07/25MDM3962 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK957)03:19:31
1142019/07/22MDM3961 නිරෝධය අත්දුටුමුත්, එයට හේතු ප්‍රත්‍යවූ කමටහන අත්නොදුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK956)01:00:22
1152019/07/22MDM3959 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් තොරව විදර්ශනාව ආරම්බවේද (BAK954)02:06:20
1162019/07/21MDM3960 අභ්‍යන්තර බාහිර ඝට්ඨණය මේතරම් තිවෘර වීම මෙම භික්ෂුවගේ කුසලයක්ද අකුසලයක්ද ! (BAK955)01:15:54
1172019/07/19MDM3957 ධ්‍යාන ගතවී සෝවාන් මාර්ගය අත්දුටු මුත්, ඕකප්පණ ශ්‍රද්ධාවට නොපැමිණි භික්ෂුව (BAK953)00:40:40
1182019/07/19MDM3956 කමටහන් සාකච්චා (BAK952)01:05:50
1192019/07/18MDM3955 සේක - තණ්හා, මාන, දිට්ඨි, හෙවත් මමයා හෙවත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ හටගැනීම අත්දුටු (BAK951)01:33:25
1202019/07/17MDM3954 කමටහන් සාකච්චා (BAK950)01:37:27
1212019/07/16MDM3953 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කායානුපස්සනාවෙන් දිග කෙටි අත්දැකීමෙන් යථාභූත ඤාණ දර්ශණයට (NMD17)01:37:51
1222019/07/16MDM3952 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS34)01:22:36
1232019/07/16MDM3951 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS33)01:30:16
1242019/07/16MDM3950 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - "වෙනස් නොවනුයේ 'වෙනස් වීමම' බව විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (NMA17)01:06:17
1252019/07/15MDM3947.A සේක - සීලබ්බත පරාමාසයේ හටගැනීම, එහි සංසිඳීම මෙන්ම සංසිඳවිය හැක්කක් බව අත්දුටු (BAK945)01:04:54
1262019/07/14MDM3947.B සේක - මනසිකාරය උපාදාන කරවීමෙන් මමයා ඉස්මතුවී සළායතන නිර්මාණය කරවීම අත්දුටු (BAK949)00:55:47
1272019/07/14MDM3947.C සේක - 6 වන ධ්‍යානය තුල සියුම් කාම-පඨිග රාගත්, 7 වන ධ්‍යනයේදී එහි සංසිඳීමත් (BAK948)00:53:44
1282019/07/13MDM3949 විදර්ශනාවේදී මෙන්ම දෛනික ජීවිතයේදීත් සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යාන ගතවූ (BAK947)00:47:25
1292019/07/13MDM3948 කමටහන් සාකච්චා (BAK946)02:14:56
1302019/07/13MDM3947 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK945)02:41:56
1312019/07/12MDM3946 කයෙහි පැවිද්ද, ආධ්‍යාත්මික පැවිද්දක් කල හැකි බව ඒහි පක්ෂිකව අත්දුටු භික්ෂුව (BAK944)00:57:56
1322019/07/12MDM3945 විදර්ශනාවේදී සෝවාන් මාර්ගයට අනුගතවීම, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් අත්දැකීමට (BAK943)00:53:50
1332019/07/12MDM3944 කමටහන් සාකච්චා (BAK942)02:51:56
1342019/07/09MDM3943 විදර්ශනාවේදීත්, දෛනික කාර්‍යන්හිදීත් විචිකිච්චාව, ප්‍රහාණය වුවහොත් සෝවාන් මාර්ගයට (BAK941)00:40:01
1352019/07/09MDM3942 කමටහන් සාකච්චා (BAK940)03:33:56
1362019/07/08MDM3934.A සේක - නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම නිර්මාණය කරවන ධර්මතාවයෙන් පාඩම් පෙන්වූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK935)01:45:27
1372019/07/07MDM3941 සෝවාන් මාර්ගය තුල ධ්‍යානගතවීමෙන් රූපාවචරත් ඉන් මිදීමෙන් කාමාවචරත් අත්දුටු (BAK939)00:37:12
1382019/07/07MDM3940 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනට අනුගතවීම හරහා අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SPD26)01:22:12
1392019/07/07MDM3939 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK37)01:59:11
1402019/07/07MDM3938 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK36)01:46:12
1412019/07/07MDM3937 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට -තෘශ්නාවෙන් තෘශ්නාව ඉවත් කිරීම හෙවත් කමටහනෙන් කමටහන ඉවත්කිරීම(SPA26)01:06:01
1422019/07/06MDM3936 තණ්හාවෙන් තණ්හාව නැතිකල හැකි බවට කදිම අත්දැකීමක් (BAK938)00:33:56
1432019/07/06MDM3935 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK937)01:54:08
1442019/07/05MDM3934.B සේක - අදුක්කම සුඛය අත්දැකීමට ප්‍රත්‍යවූ, අනිත්තානුපස්සනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම (BAK936)01:00:43
1452019/07/05MDM3934 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK934)02:38:41
1462019/07/03MDM3932 කමටහන් සාකච්චා (BAK932)01:30:16
1472019/07/02MDM3930.B ධර්මතාවය පිළිබඳවූ දිට්ඨි නිසා විචිකිච්චාවෙන් අවබෝධයන් ප්‍රතික්ෂේප කල භික්ෂුව (BAK932)00:40:36
1482019/07/01MDM3931 සෝවාන් මාර්ගයේදී අනිත්තානුපස්සනාව සිදුවූමුත්, ඒහිපක්ෂික ගුණය අවබෝධ නොවූ (BAK931)01:05:12
1492019/07/01MDM3930 කමටහන් සාකච්චා (BAK930)03:04:52
1502019/06/30MDM3925 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගයේදීත්, භාහිර අභ්‍යන්තර ඝට්ඨ්නය හරහා නිත්‍ය සංඥා මවා පෙන්වීම (BAK925)01:15:40
1512019/06/30MDM3929 භාවනාවේදී මෙන්ම පසු විපරමේදීද, අනිත්‍යානුපස්සනාව අත්දුටු සෝවාන් මාර්ගය (BAK929)01:02:59
1522019/06/30MDM3927 කමටහන් සාකච්චා (BAK927)02:58:42
1532019/06/30MDM3926 සේක - විදර්ශනා සංධිස්ථාන 3 ක් ඉස්මතුකර, අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කලාවූ, තුන් සංස්කරන (BAK926)01:39:31
1542019/06/29MDM3928 සෝවාන් මාර්ගයට පිවිසිමුත්, අත්දැකීමටම කොටු නොවීමෙන්, ඉන්ද්‍රිය අසංවරයට (BAK928)00:57:01
1552019/06/28MDM3921 සේක - භාවනාවේදී මෙන්ම ධර්ම ශ්‍රවණයේදීද, නිත්‍ය සංඥාව මවන උපාදානයෙන් මිදීමට (BAK921)02:05:41
1562019/06/28MDM3923 සේක - මනසිකාරයෙන් ඉවත්කරවීමට ඉස්මතුවූ කුසලතාවය සඟවා නිත්‍ය කයක් මවා පෙන්වීම (BAK923)00:43:04
1572019/06/28MDM3922 සේක - නීවරණ, සංයෝජන සහ විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුනම හරහා කය උපාදානවූ නිත්‍ය සංඥාව (BAK922)01:57:11
1582019/06/27MDM3920 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK920)03:59:32
1592019/06/26MDM3919 සේක - අනාගාමී මාර්ගය නිරවුල් කරවූ, කමටහන අත්නොදැකීමෙන් නිත්‍ය සංඥාවට වැටීම (BAK919)01:31:40
1602019/06/21MDM3913 සේක - සියලු යෝගීන්ට (සේක අතුලු ) භාවනාව සහ කල්පනාව පිලිබඳ කදිම පාඩමක් (BAK918)01:30:47
1612019/06/19MDM3911 සේක - කමටහන උපාදාන කිරීමෙන්, අත්දැකීම ධර්මාවබෝධයට පත් නොකල, නිත්‍ය සංඥාව (BAK916)01:17:47
1622019/06/18MDM3912 විචිකිච්චාව අත්දැක, සීලබ්බත පරාමාස ක්ෂ්‍යවීමෙන්, රූපාවචර (ධ්‍යාන ) ගතවීම (BAK917)00:55:41
1632019/06/18MDM3910 සේක - කමටහන් සාකච්චා (BAK915)03:42:01
1642019/06/16MDM3909 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD16)01:35:31
1652019/06/16MDM3908 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS32)01:44:55
1662019/06/16MDM3907 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - කමටහන් සාකච්චා (NMS31)02:09:22
1672019/06/16MDM3906 නි ප්‍ර - කමටහනට අනුගතවී අධර්මය අත්දැකීමෙන්, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහාණයට (NMA16)01:03:57
1682019/06/14MDM3905 සේක - සළායතන හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය (නාම - රූප පච්චයා සළායතන ) අත්දුටු (BAK914)01:26:25
1692019/06/12MDM3904 සේක - ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය (BAK913)01:53:03
1702019/06/11MDM3903 සේක - අනාගාමි ඵළය අත්දැකීම උපාදානයවූ ස්ථානය ලෙස අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK912)01:45:42
1712019/06/10MDM3902 සේක - ධර්ම මනසිකාරයෙන් යෝගීයාව අන්දමන්ද කරන ආකාරයට කදිම අත්දැකීමක් (BAK911)02:03:31
1722019/06/10MDM3408 සමාධි - සමාධි යෝගාවචර සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා (SMD32)02:24:46
1732019/06/10MDM3412 සමාධි - නිරෝධානුපස්සනාව (SMD33)02:06:10
1742019/06/10MDM3410 සමාධි - සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා (SMA49)01:19:43
1752019/06/10MDM3405 සමාධි - අනිත්තානුපස්සනාවෙන් අත්දැකිය යුතු අවකාශයේ නිරෝධය තුල කාලයේ නිරෝධය (SMA47)01:11:58
1762019/06/09MDM3899 සේක - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීම ප්‍රමාදකල, කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොත (BAK909)01:14:11
1772019/06/09MDM3901 සේක - නිත්‍ය, සුඛ, ආත්ම හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දැක, නන්දිරාගය ප්‍රහාණයෙන් නිස්සරණයට (BAK909)01:19:55
1782019/06/09MDM3900 ගිහි ගෙය දිව්‍ය විමාණයක් කර ගැනීමට කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන්, මුදිතාවෙන් අමතන්න (SUA635)01:30:31
1792019/06/08MDM3898 කමටහන් සාකච්චා (BAK908)00:53:31
1802019/06/08MDM3897 සෝවාන් මාර්ගය තුල, අනිත්‍ය අත්දැකීමෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK907)00:55:31
1812019/06/07MDM3896 සේක - යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්මශ්‍රවණයට අනුගතවී සකෘදාගාමී මාර්ගයට (BAK906)00:53:01
1822019/06/07MDM3895 විතක්ක විචාර තුල ධර්ම ශ්‍රවණය සිදුවීම සහ ඉන් පිටතට යාමෙන් කාමාවචර වැටීම (BAK905)01:25:52
1832019/06/04MDM3893 උපදෙසටම අනුගතවීමෙන්, කමටහනට ලඟා කරවූ ධර්මතාවය අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK903)01:05:17
1842019/06/03MDM3894 ධර්මතාවය සඟවා අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, අවිද්‍යාව ඉස්මතුකරවූ 'විචිකිච්චාව' (BAK904)00:58:45
1852019/06/03MDM3892 කමටහන් සාකච්චා (BAK902)02:52:07
1862019/06/02MDM3891 සෝවාන් මගට - සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන් සිටීමට වෙර දැරීමෙන්, සතර ඉර්දිපාද වැඩීම (SPD25)01:31:47
1872019/06/02MDM3888 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනට අනුගතවූයේ නම්, දැන ගැනීමේ අර්ථයකට යා නොහැක (SPA25)01:01:15
1882019/06/01MDM3884 'චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි' සංස්කරනය කරන ලද කමටහන (BAK898)00:36:22
1892019/06/01MDM3887 'කමටහනයි' කියමින් ස්වභාවයන්ගේ ආස්වාදය අත්විඳි මුත් හඳුනා නොගත් කටහඬ (BAK901)00:51:02
1902019/05/31MDM3886 විදර්ශනාවේ ආරම්බයට අනුගත නොවීමෙන්, අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ගට්ඨණයට (BAK900)01:54:03
1912019/05/31MDM3885 සේක - කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා අත්දැකීම් (BAK899)02:08:07
1922019/05/30MDM3883 කමටහනට අනුගතවීමට වෙරදැරීමෙන්, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය වැඩෙන ආකාරය (BAK897)00:50:48
1932019/05/30MDM3882 සේක - දෙවන විමෝක්ෂය ලෙස 'අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය' අවබෝධවූ සේක අත්දැකීම් (BAK896)00:34:28
1942019/05/30MDM3881 සේක කමටහන් සාකච්චා (BAK895)03:10:50
1952019/05/29MDM3880 යෝගියාව වල්මත් කරවන චේතනා ගොන්න අත්දකිමින්, එයටම තල්ලු කල කෙලෙස් (BAK894)00:46:21
1962019/05/29MDM3877.B ඕනෑම මොහොතක ධර්මාවබෝධයට පත්විය හැකි බවට කදිම ශාක්ෂියක් (BAK892)00:27:51
1972019/05/28MDM3878.B සේක - පග්ගහිත සහ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍යයෙන්, සියුම් කාමරාග , පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK893)01:06:32
1982019/05/28MDM3879 රූපය සහ රූප සංඥාව නිරවුල්ව ආරම්බක භාවනා මට්ටමේදී අත්දුටු භික්ෂුවගේ කටහඬ (BAK894)00:55:44
1992019/05/28MDM3878.A සේක - සප්ත බොජ්ජංග අවබෝධයට මාර්ගය හඳුනා ගතහැකිව තිබූ, බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK892)01:31:09
2002019/05/27MDM3877 සෝවාන් මාර්ගය හඳුනා ගත් බව පැතිකඩ කිහිපයකින් අත්දුටුවෙමි (BAK890)01:27:58
2012019/05/27MDM3876 කාමාවචර සහ රූපාවචර නිරවුල්ව අත්දුටු හෙයින් සෝවාන් මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK889)00:51:01
2022019/05/26MDM3875 සාකච්චාමය අනුග්ගහිතය නොමැතිවීමෙන්, අත්දැකීම් සහ ධර්මය රේල් පිලි දෙක සේ (BAK888)01:01:08
2032019/05/26MDM3873.A භාවනාවේදී 'ධර්මතාවය' අත්දැකීමෙන් විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය වන බවට ශාක්ෂි (BAK886)00:04:45
2042019/05/26MDM3874 කමටහන් සාකච්චා (BAK887)04:36:37
2052019/05/26MDM3873 Skype - මේ මොහොතේ මගේ කමටහන 1 වන ධ්‍යානයයි (BAK885)01:05:46
2062019/05/23MDM3872 සේක - සකෘදාගාමී මාර්ගය තුල, ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම අත්දුටු (BAK884)00:56:32
2072019/05/23MDM3871 සේක - භාවනාවේ ආරම්බය සඟවා, අනාගාමි ඵළය ප්‍රමාද කල, ආශ්‍රවයන් අත්දුටු මොහොත (BAK883)01:18:29
2082019/05/22MDM3870.A සේක - අවිජ්ජාසයෙන්, අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, සීලබ්බත පරාමාස තුලින් උපාදානයට පත්වීම (BAK882)00:19:59
2092019/05/21MDM3870 සේක - කමටහනේ ගුනාංග අත්දැකීමෙන් අනාගාමි මාර්ගය තහවුරුවූ කටහඬ (BAK881)01:27:52
2102019/05/20MDM3869 චිත්ත වේදනා කඳුලුවලින් මට කිසියම් සැණසීමක් ලබාදුන්, ' මම දැන් මෙතන ' (SUA634)00:54:06
2112019/05/20MDM3866 විදර්ශනාවට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ කමටහන අත්නොදැකීමෙන්, සීලබ්බත පරාමාස වෙතට (BAK878)01:04:02
2122019/05/20MDM3868 භාවනාවේ මූලාරම්බයට බැස නොගෙන සංසාරයෙන් ගැලවිය නොහැක (BAK880)01:37:21
2132019/05/19MDM3858 විදර්ශනාව ජීවමාණව තමා තුලින් අත්දුටු භික්ෂුවකගේ ජීවමාණ කටහඬ (BAK870)01:46:30
2142019/05/19MDM3867 කමටහන තමා තුලින්ම ශුද්ධ කර ගැනීමට, උදාහරණ සහිතව උපදෙස් (BAK879)01:41:17
2152019/05/19MDM3865 කාමාවචර වැටෙන සහ නොවැටෙන අත්දැකීම් අවබෝධ වීමෙන්, සංසාර බිය දැකීමට (BAK877)00:42:08
2162019/05/18MDM3864 සේක - කාය සංස්කාර නිරෝධ වීම කමටහනෙන් සිදු කරන බවටවූ අත්දැකීම් (BAK876)01:01:12
2172019/05/18MDM3860 සේක - කමටහනට අනුගතවී, අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK872)01:13:51
2182019/05/18MDM3863 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK875)01:43:57
2192019/05/18MDM3862 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK874)01:35:23
2202019/05/18MDM3859 සේක - සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK871)01:46:56
2212019/05/18MDM3861 කමටහන් සාකච්චාව (BAK873)01:40:32
2222019/05/18MDM3857 සේක - පැතිකඩ රාශියකින් ධර්මාවබෝධයට පත්වීමෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය බව අවබෝධ විය (BAK869)01:38:29
2232019/05/12MDM3856.A විතක්ක සහ වචන (භාවනාව සහ කල්පනාව ) අතර වෙනස කමටහනෙන් හඳුනාගනිමු (SUA633)00:08:44
2242019/05/12MDM3856 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ට - විතක්ක සහ වචන අතර වෙනස හඳුනාගෙන, කාමාවචරයෙන් මිදී ධ්‍යානවලට (SPD24)01:17:22
2252019/05/12MDM3855 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK33)01:34:51
2262019/05/12MDM3854 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK32)01:22:51
2272019/05/12MDM3853 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ ගුනංග වලට අනුගතවී, දැනගැනීම් සහ කමටහන වෙන්කර ගනිමු (SPA24)00:58:17
2282019/05/10MDM3851.A සේක - අනාගාමි මාර්ගයේදීත්, මාරයා විසින් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාව පරීක්ෂාවට ලක්කල ආකාරය (BAK867)01:20:41
2292019/05/10MDM3851.B සේක - විතක්ක විචාර හරහා, නිවන අහිමි කරන මොහොත අත්දුටු, ධ්‍යාන තුල ධ්‍යානගතවීම (BAK866)01:14:35
2302019/05/09MDM3852 සේක - මගේ කමටහන මා තුලම සාකච්චා කර ශුද්ධ කරගත් 4 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK868)00:16:32
2312019/05/09MDM3851.C සේක - 3, 4 සහ 5 වන යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්, මුල වටා කමටහන භ්‍රමණය වීම (BAK865)00:56:21
2322019/05/09MDM3851 සේක - අනාගාමි මාර්ගය තුල සේක උත්තම යෝගී අත්දැකීම් තුනක් (BAK864)03:19:01
2332019/05/07MDM3850 සේක - ධාතු මනසිකාරයට තනියම සිට ගත නොහැකි බව අත්දුටුවෙමි (BAK863)01:04:31
2342019/05/05MDM3752.A සේක - කමටහනට අනුගත කරවීම තුල, ආර්‍ය මාර්ගයේ ආරක්ෂාව තහවුරුවූ අත්දැකීම් (BAK781)01:48:37
2352019/05/05MDM3753.A සේක - විතක්ක විචාර තුලින් විදර්ශනාව කෙරෙන ආකාරයට, මුලට යාම වේගවත්වූ කටහඬ (BAK783)00:51:59
2362019/05/05MDM3849.A සේක - සංඥා වේද්‍යිත ඵළ සමාපත්තිය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK861)00:38:17
2372019/05/04MDM3847.A සේක - යථා භූත ලෙස සංස්කාර හටගැනීමේ අනුපිලිවෙල අත්දුටු මොහොත (BAK862)00:43:01
2382019/05/04MDM3849 සේක - පඨිගරාග සඳහා කාමරාග හේතු ප්‍රත්‍යවූ අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK860)01:47:02
2392019/05/03MDM3848 සේක - භාවනාවේදී මෙන්ම එදිනෙදා කාර්‍යන්හීදීත්, ගොරෝසු කාමරාග පඨිගරාග අත්දුටු (BAK858)01:35:11
2402019/05/03MDM3847 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල නිවන ඇතුල්වීමේ සහ නිවනින් පිටතට ඒමේ අත්දැකීම් 2 ක් (BAK857)01:34:28
2412019/05/03MDM3843.B සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්‍ය හරහා, සෝවාන් මාර්ගයෙන් බැහැර නොවන අත්දැකීම් (BAK853)00:44:00
2422019/05/03MDM3842.A භාවනාවෙන් උපයාගත් කාමාවචර නොවැටෙන අත්දැකීම් තුල සෝවාන් මාර්ගය (BAK849)00:29:36
2432019/05/03MDM3846 උපදේසයටම අනුගතවීමෙන්, ධර්මාවබෝධයට දොරටු විවෘතවූ ශාක්ෂි (BAK856)00:28:10
2442019/05/03MDM3774.B සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK858)00:39:54
2452019/05/02MDM3774.A සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK801)01:03:08
2462019/05/02MDM3844 කමටහන යෝගියා විසින්ම සාකච්චා කිරීමෙන් කඩිනම් ධර්මාවබෝධයට (BAK854)00:38:01
2472019/05/02MDM3845 සෝවාන් මාර්ගය තහවුරුවූ මොහොතේ, කාමාවචර නොඋපදින බව අවබෝධ විය (BAK855)01:19:00
2482019/05/01MDM3843 සකෘදාගාමී මාර්ගයේදී, ධාතු මනසිකාරයේ, කාය සංස්කාර තුලින් ගොරෝසු කාමරාග (BAK851)01:25:45
2492019/05/01MDM3842.B සේක - සෝවාන් ඵළය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවයේ සියුම්වීම අත්දැකීම් (BAK850)00:40:07
2502019/04/30MDM3842 සෝවාන් මාර්ගය සහ සෝවාන් ඵළය යෝගීන් දෙදෙනෙකුගේ අත්දැකීම් තුලින් (BAK848)01:07:41
2512019/04/30MDM3841 ධාතු මනසිකාරය අත්දැකීමට, සෘතමය ඤාණ ප්‍රමාණවත් නොවූ මොහොත (BAK847)00:38:18
2522019/04/30MDM3840 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල සියුම් කාමරාග, පඨිගරාග සහ ඒවායේ සංසිඳීම් අත්දැකීම් 3 ක් (BAK846)02:44:30
2532019/04/19MDM3839 සෘතමය ඤාණ ඌනතාවය නිසා, ධර්මාවබෝධයට නොපැමිනි විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK845)00:27:33
2542019/04/14MDM3838.A සේක - නානත්ථ සංඥා හරහා සුපැහැදිලි ධර්මාවබෝධයෙන්, කාමාවචර නොවැටෙන බව (BAK843)01:18:50
2552019/04/14MDM3838.B සේක - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින්, සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ සහ අනාගාමී මාර්ගයේ (BAK844)01:46:41
2562019/04/13MDM3838 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK842)02:54:22
2572019/04/10MDM3837.A සේක - මුලට යාමේ ප්‍රමාදය තුල ගොරෝසු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK840)00:55:17
2582019/04/10MDM3837.B සේක - අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, රාග, ද්වේශ, මෝහ වලින් තොරව විමුක්ති ගත වුනි (BAK841)00:56:58
2592019/04/10MDM3837 සේක - ධාතු මනසිකාරය නිරවුල්ව හඳුනා නොගත් සහ හඳුනාගත් සේක අත්දැකීම් (BAK839)01:45:36
2602019/04/08MDM3835 Skype - සංසාර බිය අත්දැකීමට හැකිවනසේ, ධ්‍යාන ගතවීමෙන් අනිත්‍යය අත්දුටුවෙමි (BAK837)01:11:16
2612019/04/06MDM3833 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK836)01:05:37
2622019/04/04MDM3832.A සේක - සප්ත බොජ්ජංග අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK833)01:25:49
2632019/04/03MDM3832.B සේක - අනාගාමී මාර්ගයේදී, විදර්ශනා උපක්ලේශ හඳුනාගත් නොගත් අත්දැකීම් (BAK834)00:57:22
2642019/04/03MDM3832C සේක - තුන්වන ධ්‍යානය ගොචර භූමිය ලෙසගෙන කාය සංස්කාර සංසිඳුවන සේක කටහඬ (BAK835)01:00:41
2652019/04/03MDM3832 සේක උත්තම (මාර්ග ඵල ලාබී ) අත්දැකීම් (BAK832)03:00:12
2662019/04/01MDM3831 කාය, චිත්ත සංස්කාර සහ විතක්ක, විචර සහ ධ්‍යාන හරහා ධර්මාවබෝධයට (BAK831)00:27:48
2672019/03/31MDM3830 සෝවාන් මගට ප්‍රවි. - විදර්ශනා පූර්වාංගම සමථයෙන්, ඉර්දි පාද සහ ධ්‍යාන වැඩෙන ආකාරය (SPD23)01:23:02
2682019/03/31MDM3829 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK31)01:58:26
2692019/03/31MDM3828 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK30)01:27:07
2702019/03/31MDM3827 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් යුතු ධර්ම ශ්‍රවනයට (SPA23)01:07:37
2712019/03/30MDM3826 සේක - ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික, ඕපණයික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK830)00:50:17
2722019/03/30MDM3825 සේක - කාය සංස්කාර අත්දැකීම තුල තුන් සංයෝජන සුනුවිසුනුවූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK829)01:12:02
2732019/03/28MDM3824 ධර්ම ශ්‍රවණ චන්දයෙන් බැහැරවීම තුලින්, පදපරම අකුසලය ඉස්මතුවූ මොහොත (SUA632)01:07:47
2742019/03/27MDM3822 සිතුවිලි පසුපස හඹායාමේ ආදීනවය අත්දැක, ඉන් මිදී නිවන සොයා කමටහනට අනුගතවීමට (BAK827)00:49:27
2752019/03/27MDM3823 සේක - කාය සංස්කාරයේ නිරෝධය අත්දැකීමෙන්, පග්ගහිත වීර්‍ය අත්දුටුවෙමි (BAK828)01:11:12
2762019/03/27MDM3821 සේක - අනාගාමී මාර්ගය තුල, සප්ත බොජ්ජංග හරහා ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ග අත්දුටු (BAK826)01:17:11
2772019/03/24MDM3819 සේක - නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයේ ඒකාග්‍රථාවය තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාවට (BAK824)00:53:20
2782019/03/24MDM3820 ධර්ම සාකච්චා (BAK825)02:10:41
2792019/03/23MDM3818 ධර්ම සාකච්චා (BAK823)02:37:36
2802019/03/22MDM3817 ධර්ම ශ්‍රවණය තමාගෙන් වලක්වන අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද (SUA631)00:19:56
2812019/03/22MDM3813.A සේක - විශ්ව ගතවීම තුලින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම් වීම අත්දුටුවෙමි (BAK21)00:41:01
2822019/03/20MDM3815 Skype - අත්දැකීම පසෙක තබා ධර්මය විග්‍රහ කිරීමට යාමේ ආදීනවය (BAK820)01:29:20
2832019/03/20MDM3814 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සුතමය භාවනාමය සහ චින්තාමය ඥාන වඩවා ගැනීමට (NMD15)01:32:56
2842019/03/20MDM3813 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS30)00:48:41
2852019/03/20MDM3812 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS29)01:35:32
2862019/03/20MDM3811 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - භාවනාවේදී ධර්මයටම අනුගත විය යුත්තේ ඇයි(NMA15)01:01:52
2872019/03/17MDM3809 ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල, ගෝර කතරේ නිමාව අත්දැකිය හැකිබවටවූ කසකාරයා (BAK818)00:26:10
2882019/03/17MDM3807 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධ්‍යාන අංග අත්දැකීමෙන් පංච නීවරණ ප්‍රහාණය වන ආකාරය (SPD22)01:24:56
2892019/03/17MDM3806 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK29)01:43:27
2902019/03/17MDM3805 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සංයෝජන තුන භාවනාවෙදි අත්දකින ආකාරය (SPK28)01:37:22
2912019/03/17MDM3804 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - උපදෙස් වලට අනු ගත විය යුත්තේ ඇයි (SPA22)01:06:37
2922019/03/16MDM3803 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට 03 (SSD004)01:15:42
2932019/03/15MDM3801 Skype - ධර්මතාවය තමා තුලින් අත්දැකීමට වෙර දැරූ යෝගී කටහඬ (BAK815)01:22:22
2942019/03/15MDM3800 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK814)01:50:47
2952019/03/15MDM3794.A සේක - ලෝකෝත්තර මාර්ගයේදී, සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK808)01:05:46
2962019/03/14MDM3799 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK813)00:47:27
2972019/03/14MDM3798 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK812)00:59:01
2982019/03/13MDM3794.B සේක - මුලට යාම වේගවත් වීමෙන්, මුලු විශ්වයටම එකම ධර්මතාවයක් බව අවබෝධ විය (BAK809)00:51:13
2992019/03/13MDM3794.C සේක - කාය සංස්කාර වලට කොටු කරගත් හෙයින්, කාමරාග පඨිගරාග සියුම්වීම අත්දුටු (BAK810)00:42:02
3002019/03/13MDM3797 සේක - චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවීමෙන්, කාමාවචර බවයෙන් නිදහස්වූ සේක අත්දැකීම් (BAK811)00:54:52
3012019/03/13MDM3796 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK807)01:31:17
3022019/03/13MDM3795 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK806)00:31:46
3032019/03/13MDM3794 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK805)02:26:26
3042019/03/12MDM3793 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK804)01:11:08
3052019/03/12MDM3792 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK803)01:23:32
3062019/03/12MDM3790 අනේ මේහෙම අන්ධකාරයක් ! කවදා නිවනක් ලැබේද ! (SUA630)01:00:22
3072019/03/12MDM3791 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK802)01:35:12
3082019/03/11MDM3789 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK800)01:47:11
3092019/03/09MDM3782 ධර්මයටම අනුගතවීමෙන්, සංඥාවකින් තොරව වචී සංස්කාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK797)00:44:59
3102019/03/09MDM3787 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK07)01:30:37
3112019/03/09MDM3784 කාය සංස්කාර මට්ටමින් දැනගැනීම් අත්හැරුණාවූ සේක අත්දැකීම් (BAK798)00:49:46
3122019/03/08MDM3780 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK04)01:52:42
3132019/03/08MDM3779 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK796)01:07:11
3142019/03/08MDM3778 ශ්‍රද්ධා - ධර්මයට අනුගතවීමට වෙර දැරූ සහ වෙර නොදැරූ යෝගීන් හඳුනා ගන්න (SRK03)01:32:30
3152019/03/08MDM3769.B Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794)00:43:55
3162019/03/08MDM3777 ශ්‍රද්ධා - ධර්මයට අනුගතවීමේ ආකල්පමය වෙනස තුලින් යෝගාවචරයකු වීමට (SRA02)01:02:05
3172019/03/07MDM3776 ශ්‍රද්ධා - මුලට යාම ප්‍රමාදයට හේතුව දැනගැනීම දැනගැනීමක් බව පිලිනොගැනීමයි(SRD02)02:02:56
3182019/03/07MDM3775 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK02)00:40:07
3192019/03/07MDM3774 සේක - චිත්ත කාය වචී සංස්කාර අත්දැකීමට (BAK795)01:39:32
3202019/03/07MDM3773 ශ්‍රද්ධා - ශ්‍රද්ධා විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා (SRK01)01:28:56
3212019/03/07MDM3772 ශ්‍රද්ධා - භාවනාවේදී එකම දෙයක් දෙවරක් දකීනම් ධර්මයට අනුගතවීමක් නැත (SRA01)00:54:27
3222019/03/06MDM3769 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK794)01:50:20
3232019/03/05MDM3768 කමටහන් සාකච්චාව (BAK793)02:57:07
3242019/03/04MDM3767 කමටහන් සාකච්චාව (BAK792)00:50:15
3252019/03/03MDM3766 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (SPD21)01:07:11
3262019/03/03MDM3765 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK27)02:02:07
3272019/03/03MDM3764 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK26)01:36:16
3282019/03/03MDM3763 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම සහ කෙටිවීම අත්දැකීමට (SPA21)01:03:27
3292019/03/02MDM3762 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට 2 (SSD003)01:54:51
3302019/03/01MDM3760 සේක - ඥාණවත්ථු සූත්‍රයේ ධර්මතා තුලින්, ජීවමානව සවිතක්ක සවිචාර අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK792)01:16:09
3312019/03/01MDM3761 සේක - චිත්ත සංස්කාර කෙටිවීම අත්දැකීමෙන්, කමටහනේ දියවීම අවබෝධවූ සේක කටහඬ (BAK791)01:00:10
3322019/03/01MDM3759 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK790)01:10:19
3332019/02/28MDM3758 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK789)00:42:07
3342019/02/28MDM3757 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK788)00:39:30
3352019/02/28MDM3756 සේක - බුදු පියාණෙනි ! මෙහෙමත් වේගයක් ඔබ වහන්සේත් අත්දුටුවේද ! (BAK787)01:43:17
3362019/02/28MDM3755 සේක - කාමාවචර නොවැටී, දෛනික ජීවිතය ගතවන ආකාරය මුලටම යාමෙන් අත්දුටුවෙමි (BAK786)01:21:28
3372019/02/27MDM3753.B සේක - තෘෂ්ණා රාශියකින් එක් තෘෂ්ණාවක් තෝරා ගන්නා ආකාරය අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK784)00:41:14
3382019/02/27MDM3754 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK785)02:05:01
3392019/02/27MDM3752.B Skype - අනිත්‍ය අත්දැකීමට චන්දය පහලවීමෙන්, දැනගැනීම් විදර්ශනාවට ලක්කරමු (BAK779)00:45:22
3402019/02/27MDM3751.A සේක - දැනීම අර්ථකතනය වන සේ නමක් දැනගැනීමම, කෙලේසයක් බව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK777)01:19:28
3412019/02/27MDM3753 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK780)01:28:37
3422019/02/27MDM3752 Skype - සේක උත්තම විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් (BAK779)02:28:47
3432019/02/26MDM3751.B සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීර්‍යය තිබුනි නම්, 'දැනීම' දැනගැනීමෙන්ම විදර්ශනාව සිදුවේ (BAK778)00:50:34
3442019/02/26MDM3751 සේක - එකම අත්දැකීම දෙයාකාරයකින් සාකච්චාවට යොමුවූ යෝගී කටහඬ (BAK776)02:03:51
3452019/02/26MDM3750 විදර්ශනාවට අනුගතවීමට නොහැකිවූ, මෝහ චරිත යෝගියෙකුට ලැබුනු උපදෙස් (BAK775)00:55:03
3462019/02/25MDM3749 කමටහන ඉස්මතුවන තෙක්, මෙනෙහි වන සියලු දැනගැනීම් තුලින් මුලට යාමට (BAK774)00:37:17
3472019/02/25MDM3748 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK773)02:13:21
3482019/02/25MDM3745 අධිශීල - සති සම්පජන්‍යයෙන්, කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම අත්දැක ධර්මාවබෝධයට (ASA50)01:16:09
3492019/02/23MDM3741 අධිශීල - සති සම්පජන්‍යයෙන්, කමටහනේ නිරන්තර වෙනස්වීම අත්දැක විතක්ක විචාර අවබෝධයට (ASA49)01:13:21
3502019/02/22MDM3738 Skype විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK732)01:39:41
3512019/02/22MDM3736 අධිශිල - කමටහන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ආකාරය අත්දැකින්නා, ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචරයෙකි (ASA48)01:14:21
3522019/02/21MDM3735 අධිශිල - අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP13)02:14:31
3532019/02/21MDM3734 ධර්ම සාකච්චාව - පංච උපාදානස්කන්ධය (SUA629)02:56:52
3542019/02/20MDM3733 සම්පජන්‍යය නොමැති සතියෙන්, විතක්ක විචාර අවබෝධ නොවන බවට ශාක්ෂි (BAK771)01:09:16
3552019/02/19MDM3732 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - මිත්‍යා දිට්ඨියෙන් සම්මා දිට්ඨියට (NMD14)01:35:47
3562019/02/19MDM3731 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS28)01:29:16
3572019/02/19MDM3730 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS27)01:31:47
3582019/02/19MDM3729 නිවන් මගට ප්‍ර - අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, කමටහන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ආකාරය අත්දැකීමට (NMA14)01:00:37
3592019/02/18MDM3728 නිවන අරමුණු කරගත් චින්තාමය දානය තුලින් සෝවාන් මගට (SSD002)01:35:11
3602019/02/18MDM3718.B අනාගාමී මාර්ගයේ කෙලවර පෙන්නුම් කරවන, සියුම් පඨිගරාග අත්දැකීම් (BAK767)01:06:28
3612019/02/18MDM3727 Skype - ධ්‍යාන තුල දෛනික ජීවිතය ගත කරන සේක මට්ටමට ආසන්නවූ අත්දැකීම් (BAK770)00:58:31
3622019/02/18MDM3726 විතක්ක විචාර අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (BAK769)02:09:52
3632019/02/17MDM3725 කමටහන කෙට්විම අත්දැකිමෙන් පසු කමටහනට වඩා වැඩි දැනගැනිමකට නොයැම ධර්මතාවයක් බව (BAK768)00:43:51
3642019/02/17MDM3724 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධාතු මනසිකාරය (SPD20)01:36:57
3652019/02/17MDM3723 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK25)01:34:27
3662019/02/17MDM3722 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK24)01:36:32
3672019/02/17MDM3721 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (SPA20)01:02:16
3682019/02/16MDM3719 මගෙන් සිදුවන ප්‍රාණගාත අකුසලයෙන් මිදී, ප්‍රථම ශික්ෂා පදය අද සිට ආරක්ෂාකරමි (999)01:44:56
3692019/02/16MDM3718.A කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් වන ආකාරය, අවකාශය තුල චිත්ත සංස්කාර තුලින් අත්දුටුවෙමි (BAK766)01:20:49
3702019/02/16MDM3718 Skype - සේක උත්තම රූපාවචර, අරූපාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK765)02:22:17
3712019/02/15MDM3720.A Skype - සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව අවබෝධ විය බුදු පියාණෙනි ! සේක අත්දැකීම් (BAK764)00:47:38
3722019/02/15MDM3720 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK763)02:18:21
3732019/02/15MDM3716 සමාධි - අප්‍රමාදීව විදර්ශනාවට අනුගතවී නිවන අත්විඳීමට, උපදේශයටම අනුගත වන්න (SMA54)01:09:01
3742019/02/14MDM3714 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK757)00:49:37
3752019/02/13MDM3713 විදර්ශනාව, බලව විදර්ශනාව හරහා අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු පස්සනා අත්දැකීම් (BAK762)00:44:07
3762019/02/13MDM3712 උද්‍ය ව්‍යය සතියට හසුවීමෙන්, විතක්ක විචාර අත්දුටුමුත්, හඳුනා නොගත් මොහොත (BAK761)01:18:17
3772019/02/11MDM3711 Skype - විදර්ශනා අත්දැකීම් සතියට හසුවූමුත්, සම්පජන්‍යයට හසු නොවූ යෝගී කටහඬ (BAK760)01:55:58
3782019/02/11MDM3710 විදර්ශනාවටම අනුගතවීමෙන්, ධ්‍යාන ගතවීම් සිදුවූමුත් අත්නොදුටු යෝගී කටහඬ (BAK759)01:06:18
3792019/02/10MDM3709 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK758)03:22:31
3802019/02/10MDM3708 ලෝකය යනු, විතක්කයක් විචාරයක් බව ධ්‍යාන තුල මාරුවීමෙන්, අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගය (BAK757)00:46:50
3812019/02/09MDM3707 Skype - මෝහය රහිතව සහ සහිතව, වේදනානුපස්සනාව අත්දුටු සේක කටහඬ (BAK756)01:08:12
3822019/02/09MDM3703 ශීල - ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA80)00:59:01
3832019/02/08MDM3701 ශීල - විදර්ශනාව සහ එහි ඵළය වන සතිය (SHD63)02:12:44
3842019/02/08MDM3699 Skype - රූපයේ ආශ්වාදයට බැසගැනීමෙන්, විදර්ශනාවට අනුගතවීම ප්‍රමාදවූ යෝගී කටහඬ (BAK755)01:43:01
3852019/02/08MDM3702 පස් පව් නොඅඩුව කරන බෞද්ධයෙකුගේ කටහඬ සහ ඉන් ගැලවීමට උපදෙස් (SUA628)00:34:55
3862019/02/08MDM3697 ශීල - ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA79)01:12:32
3872019/02/07MDM3419.A කමටහනට අනුගතවී, සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට (BAK621)01:08:48
3882019/02/06MDM3361.A නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592)01:04:07
3892019/02/06MDM3695 ' මගේ ශීලය ' කමටහනට අනුගතවී, ධර්මයේ ආශ්චර්‍යය අත්විඳි භික්ෂුවගේ කටහඬ00:39:32
3902019/02/06MDM3694 අරූප ධ්‍යාන තුල, නාම - රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දුටු සේක උත්තමයින් (BAK753)01:59:27
3912019/02/05MDM3693 Skype - විදර්ශනාව සිදුවූමුත්, අත්දැකීම් අන්තර්ග්‍රහනය නොවූ අකුසලය (BAK752)02:05:17
3922019/02/05MDM3655.A Skype - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733)01:18:53
3932019/02/04MDM3692 අනින්ද්‍රිය පඨිබද්ධ විඤ්ඤාණය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් ලෙස සංසිඳීම (BAK751)00:41:27
3942019/02/04MDM3691 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK750)02:06:12
3952019/02/03MDM3690 සෝවාන් මගට ප්‍රවි. - මගේ ශීලය කමටහනක් ලෙස සංසිඳවීම හරහා ධ්‍යාන ගතවන ආකාරය අත්දකිමු (SPD19)01:29:22
3962019/02/03MDM3689 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK23)01:44:27
3972019/02/03MDM3688 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK22)01:30:01
3982019/02/03MDM3687 සෝවාන් මගට ප්‍රවි. - මගේ ශීලය විදර්ශනාවට ලක්වීමෙන් සති සම්පජන්‍යය වැඩෙන ආකාරය (SPA19)00:58:37
3992019/02/02MDM 3686 Skype - උපදේසයට අනුගතවීමෙන්, විදර්ශනාව ශක්තිමත්වීමේ ප්‍රථිපල අත්දැකීම් (BAK748)00:57:28
4002019/02/02MDM3683 Skype - මේ මොහොතේ උපත ශුද්ධාවාසයක බව අත්දැකීමෙන් සහතික විය බුදු පියාණෙනි (BAK747)01:02:42
4012019/02/02MDM3682 සති - සම්පජන්‍යෙන් සිටි බවට ශාක්ෂි කමටහනේදී තහවුරු විය යුත්තේ කෙසේද (SHA78)01:09:59
4022019/02/01MDM3680.A පංච උපාදානස්කන්ධ සහ පංචස්කන්ධ අනාගාමී මාර්ගයේදී නැවත නැවතත් අත්දකිමින් (BAK746)00:36:35
4032019/02/01MDM3680 Skype - ආර්‍ය මාර්ගය තුල නිවන අත්දකිමින් ධර්මයට අනුගතවූ යෝගීන් (BAK745)02:23:26
4042019/02/01MDM3678 ශීල - කමටහන කෙටිවීම තුල සතිමත්වූ මොහොතේ කයෙයි කයක් අත්දැකීමට 2 (SHA77)01:13:11
4052019/01/31MDM3677 ශීල - ආස්වාදය, ආදිනවය සහ නිස්සරණය (SHD62)02:01:55
4062019/01/31MDM3674 Skype - අනාගාමී මාර්ගය තුල, පංච උපාදානස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධ අත්දුටු මොහොත (BAK744)00:56:37
4072019/01/31MDM3673 ශීල - කමටහන කෙටිවීම තුල සතිමත්වූ මොහොතේ කයෙයි කයක් අත්දැකීමට (SHA76)01:05:36
4082019/01/30MDM3536 Skype - අනාගාමි ඵළය එක් වරක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වූ මුත්, තහවුරු නොවූ අත්දැකීම් (BAK685)01:21:27
4092019/01/30MDM3544 අරූපාවචර ධ්‍යාන තුලින් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා විමුක්ති ගතවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK690)01:16:10
4102019/01/30MDM3545 කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටමට හටගෙන සියුම් වීම අත්දුටු සකෘදාගාමී මාර්ගය (BAK689)00:55:04
4112019/01/30MDM3533 සකෘදාගාමී මාර්ගයේ, පංච උපාදානස්කන්ධ තුල පංච උපාදානස්කන්ධ අත්දුටු ධර්ම ශ්‍රවණය (BAK679)00:44:09
4122019/01/29MDM3671 වචනය සංසිඳුනු බව අත්දුටුමුත්, එහි හේතු ප්‍රත්‍යය කමටහන තුලින් අවබෝධ නොවුයේ ඇයි ! (BAK743)00:41:48
4132019/01/29MDM3670 අන්ත දෙකම භයාණක බව අත්දුටු බැවින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට වැටුනෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK742)00:47:51
4142019/01/29MDM3669 බ්‍රහ්ම ලෝක තුල අනිත්‍යය දෙයාකාරයකට අත්දුටුවේ අනාගාමී මාර්ගයේදීද, ඵළයේදීද (BAK741)02:05:15
4152019/01/28MDM3668 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා00:59:36
4162019/01/28MDM3531 රහත් වන තෙක් නිරතුරුව කමටහන් ශුද්ධ කලයුතු බව අවබෝධවූ අනාගාමී මාර්ගය (BAK680)01:09:15
4172019/01/28MDM3666 Skype - ලෝකය යනු චිත්තක්ෂණයක් වත් නොපවතින දැනගැනීමක් පමණකි ! බුදු පියාණෙනි (BAK740)01:55:50
4182019/01/27MDM3352.A සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි (BAK738)01:06:51
4192019/01/27MDM3664.A සේක උත්තමයින් නිත්‍ය සංඥාව අත්දුටු මොහොතේ, සංසාර බිය දැකීමෙන් අප්‍රමාදීවීම (BAK737)00:06:33
4202019/01/27MDM3665 Skype - මුලට යාම තුල සතිමත්වීමෙන්, බවය ගොඩනැගෙන කාර්‍යාවලිය අත්හැරුන අත්දැකීම් (BAK736)01:12:32
4212019/01/27MDM3664 Skype - අනාගාමි ඵළය තුල නේව සංඥා නා සංඥා ධ්‍යානයට වඩා ආකාසංඥායතනය සියුම් බව (BAK735)01:00:02
4222019/01/27MDM3661 අධිශීල - සතර ඉර්දිපාද තුලින් වැඩෙනාවූ සමාධිය හරහා සතිමත් වීමට අඛණ්ඩව මුලටම යන්න (ASA47)01:13:56
4232019/01/26MDM3660 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වීමෙන් පසු, අවකාශයේ රූප තුලින් අනිත්‍යය අත්දුටු මොහොත (BAK734)00:46:28
4242019/01/26MDM3656 අධිශීල - යෝගියා බුද්ධ උපදේසයට අනුගතවූ මොහොතේ තමා තුල වැඩෙන ' සතිය ' 2 (ASA46)01:13:22
4252019/01/25MDM3654.A නාම පුවරු (සෝවාන් ) නොමැතිව, ආර්‍ය මාර්ගය තුල ජීවිතය ගත කරන අත්දැකීම් (BAK765)00:43:42
4262019/01/25MDM3655 Skype - අනිදස්සන විඤ්ඤාණය තුලින් අවකාශය කාලයෙන් වෙන්වූ මොහොත අත්දුටුවෙමි (BAK733)01:47:26
4272019/01/25MDM3653 අධිශීල - අධිශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ASD34)02:07:57
4282019/01/25MDM3654 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමානව මේ මොහොතේ විදර්ශනාවෙන් අත්දකින යෝගීන් (BAK732)02:21:26
4292019/01/25MDM3650 අධිශීල - අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA45)01:07:43
4302019/01/23MDM3648 චුති - උපත විදර්ශනාවෙන් අත්දැක, ගෝර කතරින් එතෙර වන මොහොත අත්විඳීමට (BAK731)00:14:55
4312019/01/23MDM3647 අරහත් මාර්ගයේදී මුලක්, අගක් නැති අනිත්‍යය තුල සංසාර බිය අත්දුටුවෙමි ! බුදු පියාණෙනි (BAK729)00:42:17
4322019/01/22MDM3646 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK729)01:37:02
4332019/01/22MDM3645 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK728)01:49:56
4342019/01/22MDM3644 Skype - උපදෙස් වලට අනුගත නොවීමෙන්, විදර්ශනාවෙන් බැහැරවීමේ විපාක අත්දුටු (BAK727)00:46:08
4352019/01/21MDM3643 බුදු පියාණෙනි, මම තවමත් අනාගාමී මාර්ගයේද ! නැතිනම් අරහත් මාර්ගයට පිවිසිලාද ! (BAK726)01:50:48
4362019/01/20MDM3642 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - නිවන අරමුණුවූ යෝගීන් අනුගත විය යුතු ශීලය (NMD13)01:32:16
4372019/01/20MDM3641 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS26)01:40:17
4382019/01/20MDM3640 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS25)01:32:51
4392019/01/20MDM3639 නි. ම. ප්‍ර. - රූපය, රූප සංඥාව සංසිඳීමෙන් ධාතු මනසිකාරයට අනුගතවී අනිත්‍යය අත්දැකීමට (NMA13)00:59:56
4402019/01/19MDM3638 Skype - නැවත මෙලොව උත්පත්තියක් නොමැති බව නැවතත් තහවුරුවූ මොහොත සජීවීලෙස අත්දැකීමට (BAK725)01:24:27
4412019/01/19MDM3635 සමාධි - සමාධි යෝගියෙක් විදර්ශනා භාවනාව අත්දැකීම සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම 2 (SMA53)01:14:47
4422019/01/18MDM3632 සමාධි - වචනයේ අර්ථය අතහැරී, නිත්‍යය සංඥාව සංසිඳීම, විතක්ක විචාර තුලින් අත්දකින්න (SMD36)02:16:17
4432019/01/18MDM3634 සමාධි - විචාරය විසින් විතක්කය සංස්කරනය කරවන ආකාරය අත්දුටු යෝගී ශාක්ෂි (BAK724)00:57:20
4442019/01/18MDM3633 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK723)01:07:17
4452019/01/18MDM3629 සමාධි - සමාධි යෝගියෙක් විදර්ශනා භාවනාව අත්දැකීම සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීම (SMA52)01:10:26
4462019/01/17MDM3599.A - Skype - මෙන්න නීවරණ - ' භාවනාවක් කරන්න ඕනෙ ' අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK719)00:39:41
4472019/01/16MDM3627 Skype - සකෘදාගාමිනි මාර්ගය තුල, අරූපාවචර ධ්‍යාන හරහා සප්ත බොජ්ජංග අත්දැකීම් (BAK721)01:42:56
4482019/01/16MDM3471.A Skype - සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවීමෙන්, අනාගාමි මාර්ගයට අනුගතවීමට (BAK720)00:58:03
4492019/01/16MDM3472.A ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයෙන්, සකෘදාගාමී මාර්ගය විවෘත විය (BAK722)00:55:14
4502019/01/15MDM3567.A අනාගාමී මාර්ගය තුල අනිත්තානු, විරාගානු, නිරෝධානු, සහ පඨිනිස්සග්ගානු පස්සනාවන් (BAK718)01:08:02
4512019/01/15MDM3626 මුලට යාම ප්‍රමාද නිසා, විදර්ශනා නොවීමෙන් ගොඩනැගෙන මම, මගේ, මගේ ආත්මය (BAK717)01:45:22
4522019/01/14MDM3625 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමාන මෝහෝතේ අත්දැකීම සජීවී ලෙස (BAK716)01:30:37
4532019/01/14MDM3624 දාන, ශීල, භාවනාවෙන්, නිවන් දොරටුව විවෘත නොවූ සියලු ලෝ වාසීන්ට (SUA627)01:01:07
4542019/01/14MDM3623 Skype - අනාගාමි මාර්ගය තුලින් අරහත් මාර්ගයට පිවිසීමට ඔබටත් කුසල් නොමැතිද ! (BAK715)01:40:31
4552019/01/13MDM3620 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමෙන් මුලට යාමට අනුගතවීමෙන් කායානුපස්සනාවේ සංසිඳීමට 3 (SHA75)01:14:52
4562019/01/12MDM3616 ශීල - ශීලයෝගාවචර අනුශාසනා (SHA74)01:18:22
4572019/01/11MDM3615 Skype - අනාගාමි ඵළය ප්‍රථම වරට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවුනි, බුදු පියාණෙනි (BAK714)01:38:01
4582019/01/11MDM3613 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK713)01:00:10
4592019/01/11MDM3611 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමෙන් මුලට යාමට අනුගතවීමෙන් කායානුපස්සනාවේ සංසිඳීමට (SHA73)01:14:31
4602019/01/10MDM3610 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP22)01:39:45
4612019/01/10MDM3609 භාවනාව වෙනුවට සිංදුවක් මෙනෙහි කර අනාගාමි මාර්ගයේදීත් අන්දමන්ද කරවීම (BAK712)00:40:58
4622019/01/10MDM3608 පංච බල වැඩෙන විට යෝගීන් අන්දමන්ද කරවන භාවනා අත්දැකීම් දෙකක් (BAK711)01:00:46
4632019/01/10MDM3607 Skype - ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර මාර්ග තුල එක සමාන අත්දැකීම දෙමුහුනුවරකින් (BAK710)01:14:41
4642019/01/09MDM3606 Skype - සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල ශූන්‍යත චේතෝ විමෝක්ෂය තහවුරු විය බුදු පියාණෙනි ! (BAK709)01:00:41
4652019/01/08MDM3605 ඇයි මම පැවිදි වුනේ !, ඇයි මම යෝගියෙක් වුනේ !, මේ උපදෙස් ඔබටත් (SUA626)01:57:12
4662019/01/06MDM3603 සෝවාන් මගට - සෑම දැනගැනීමකදීම විදර්ශනාවට අනුගතවී මුලට යාමට හේතු ප්‍රත්‍යය සකස් කරමු (SPD18)01:33:17
4672019/01/06MDM3602 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK21)01:39:20
4682019/01/06MDM3601 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK20)01:36:21
4692019/01/06MDM3600 සෝ. ම. ප්‍රවි. - කයෙහි කයක් අත්දුටු සහතිකය වන ධාතු මනසිකාරය තුල අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SPA18)01:02:46
4702019/01/05MDM3599 Skype - ඉහල මාර්ගඵළ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වන විට, අත්දැකීම් උඩු යටිකුරුවී අවබෝධයන් සනාථවීම (BAK708)01:49:17
4712019/01/05MDM3598 ශිල පුහුණු යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD58)01:46:26
4722019/01/05MDM3597 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK122)02:15:56
4732019/01/05MDM3596 කමටහන උඩුයටිකුරු වූ ධර්ම නිරෝධයෙන්, භාවනාවට අනුගතවීමට (SHA69)01:18:55
4742019/01/04MDM3594 ශිල පුහුණු - කම්මස්ස කථා සම්මා දිට්ඨියෙන්, අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව හරහා සෝවාන් අංග වෙතට (SHD57)02:01:26
4752019/01/04MDM3595 සවිතක්ක, සවිචාර, පඨිනිස්සග්ගානුපස්සනාව අත්දුටු අනාගාමී මාර්ගයේ අත්දැකීම් (BAK707)00:49:35
4762019/01/04MDM3592 Skype - කෙලෙස් සංසිඳුවමින් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK706)01:27:08
4772019/01/04MDM3590 ශීල පුහුණු - කමටහන විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස ගෙන, කායානුපස්සනාව සංසිඳවීමට 2 (SHA68)01:00:47
4782019/01/03MDM3589 ශිල පුහුණු - අප්‍රමාදීව විදර්ශනාවට අනුගතවී මුලට යාමෙන් කමටහන කෙටිවීම (SHD56)02:07:57
4792019/01/03MDM3588 ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK119)00:42:47
4802019/01/03MDM3587 Skype - ලෝකෝත්තර මාර්ගයට අනුගතවීමට වෙරදරන්නාවු යෝගී අත්දැකීම් (BAK705)01:54:10
4812019/01/03MDM3586 ශිල පුහුණු - තෘෂ්ණාවෙන්, තෘෂ්ණාව ප්‍රහාණයවූ විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK118)01:29:06
4822019/01/03MDM3585 ශීල පුහුණු - කමටහන විදර්ශනා නිමිත්ත ලෙස ගෙන, කායානුපස්සනාව සංසිඳවීමට (SHA67)01:02:26
4832019/01/02MDM3584 කමටහන් සාකච්චාව (BAK704)00:40:07
4842019/01/01MDM3583 යෝගාවචරයාගේ පන්ච ඉන්ද්‍රිය පන්ච බල බවට වර්ධනය වන සාක්ශි (BAK702)01:59:41
4852018/12/30MDM3582 අධිශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ASD33)01:38:51
4862018/12/30MDM3578 අධිශිල-කමටහන අනු කමටහනෙන්ද, අනු කමටහන කමටහනෙන්ද දිය කර වචනයේ සංසිඳීමට 0201:17:06
4872018/12/29MDM3577 අධිශිල - විතක්ක, විචාර (ධර්මතාවය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයද ඇතුලුව ) (ASD32)02:01:57
4882018/12/29MDM3580 සකෘදාගාමි ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ අත්දැකීම් (BAK701)02:04:27
4892018/12/29MDM3574 අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA43)01:16:16
4902018/12/28MDM3573 අධිශිල - අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවීමට (ASD31)02:05:22
4912018/12/28MDM3574 Skype - මුලට යාම ප්‍රමාදවීම තුල, භාවනා අත්දැකීම් හරහා අවබෝධයන්ට නොයාම (BAK701)00:50:31
4922018/12/28MDM3571 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK73)01:28:42
4932018/12/28MDM3570 අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA42)01:19:02
4942018/12/27MDM3569 අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP11)02:10:51
4952018/12/27MDM3568 Skype - අරූපාවචර හරහා භාවනාව ආරම්බ වීම තුලින් රූපාවචර වලින් පහලට නොබසින බව (BAK700)00:54:46
4962018/12/27MDM3567 Skype - ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර ආර්‍ය මාර්ගය වෙන්කර හඳුනාගත් සහ නොගත් අත්දැකීම් (BAK699)01:59:46
4972018/12/26MDM3566 අනිත්‍ය අත්දැක, දුක පිරිසිඳ අත්දුටුමුත්, අවබෝධ නොවූයේ ඇයි (BAK698)01:38:41
4982018/12/25MDM3564 කමටහන පිලිබඳ අපැහැදිලි බව නිසා මුලට යාම ප්‍රමාධයට (BAK696)00:41:02
4992018/12/25MDM3563 ධර්මාවබෝධය සඳහා ධර්ම ශ්‍රවනය සහ භාවනාව සම සමව සිදුවියයුතු බවට සාක්ශි (BAK695)01:02:51
5002018/12/25MDM3562 ක.සා.පාඩම්-භාවනාවට සූදානම් වීම හරහා සමතයෙන් මිදී විදර්ශනාවට (ජේෂ්ඨ)(BAK694)02:24:27
5012018/12/24MDM3561 සතිය විදර්ශනාවට ලක්වූ විට, අත්දැකීම් ස්වභාවය උඩුයටිකුරු වන බවට ශාක්ෂි (BAK693)00:58:33
5022018/12/23MDM3560 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK692)02:48:12
5032018/12/23MDM3559 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - පංච නීවරන ප්‍රහානය කර සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉදිරියට(SPK19)01:32:41
5042018/12/23MDM3558 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - පංච නීවරන ප්‍රහානය කර සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉදිරියට(SPK19)01:31:47
5052018/12/23MDM3557 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK18)01:37:12
5062018/12/23MDM3556 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - පළමු දැනගැනීමෙන්ම මුලට යාමෙන් කමටහන දියකර සතිමත් වීමට (SPA17)01:03:27
5072018/12/22MDM3555 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK691)04:04:47
5082018/12/22MDM3554 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - විදර්ශනාව හා සතිය (NMD12)01:25:50
5092018/12/22MDM3553 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS24)01:35:27
5102018/12/22MDM3552 නි. ම. ප්‍ර. - කමටහන කෙටිවීම හරහා කායනුපස්සනවේ කෙටි බව අත්දැක් යෝගාවචරයින් (NMS023)01:32:52
5112018/12/22MDM3551 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - මේ මොහොතේ කයෙහි කයක් අත්දැකිමට (NMA12)01:02:32
5122018/12/21MDM3550 අනාගාමී මාර්ගය තුල, ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන් විදර්ශනා උපේක්ෂාව හරහා නිවනට (BAK690)00:51:13
5132018/12/21MDM3549 ළදරු විදර්ශනාව අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (BAK689)00:27:32
5142018/12/20MDM3541 Skype - ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු සහ සියුම් ලෙස අත්දුටු යෝගීන් (BAK688)02:05:17
5152018/12/20MDM3537 Skype - කාමරාග, පඨිගරාග ගොරෝසු මට්ටම සංසිඳුවන ආකාරය අත්දුටු බලව විදර්ශනාව (BAK687)00:46:08
5162018/12/18MDM3530 ධර්මශ්‍රවනයෙන් පමනක් නිවන සොයනා සියලු පිංවතුන්ට උපදෙස් (SUA626)00:36:17
5172018/12/18MDM3532 Skype - ' සතිය තුල සතිය ' සකෘදාගාමි මාර්ගය වඩාත් තහවුරුවූ ලෝකෝත්තර අත්දැකීම් (BAK682)00:44:23
5182018/12/17MDM3529 Skype - නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුංට ඓතිහාසික මොහොතක් (BAK679)02:22:35
5192018/12/17MDM3516 සකෘදාගාමි මාර්ගයේ අලුත්ම විදර්ශනා අත්දැකීම් - ඇස් පියා ගත්තා, ඇස් ඇරුනා (BAK677)01:06:42
5202018/12/16MDM3528 ශිල - කායානුපස්සනාව හරහා අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් ඕකප්පන ශ්‍රද්ධාවට (SHK58)02:01:56
5212018/12/16MDM3526 ශීල -කායානුපස්සනාවේ ඵළය වන වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට උපදෙස් 2 (SHA69)01:19:06
5222018/12/15MDM3525 ශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD56)02:06:51
5232018/12/15MDM3523 Skype - සකෘදාගාමි ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා වෙමින් පවතින මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK677)01:45:07
5242018/12/15MDM3521 ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA67)01:15:22
5252018/12/14MDM3520 ශිල - විදර්ශනාවෙන් ධ්‍යාන අංග වැඩීම තුලින්, පංච නීවරන සංසිඳීම (SHD56)02:12:48
5262018/12/14MDM3517 ශීල - වේදනානුපස්සනාවට අනුගතවීමට වෙර දැරීම සඳහා උපදෙස් (SHA67)01:12:41
5272018/12/13MDM3516 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP20)01:49:27
5282018/12/13MDM3515 Skype - නිවන අපේක්ෂිත සියලු පිංවතුන්ට මෙම යෝගියාගෙන් පාඩමක් (BAK676)01:26:31
5292018/12/12MDM3514 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK675)03:04:56
5302018/12/11MDM3510 කම. සාක. පාඩම් - අනු අරමුණු වලින් මිදී භාවනාවේ මූලික අරමුණ වන 'නිවන' ට ඒකාග්‍ර වීමට (BAK671)01:25:20
5312018/12/11MDM3513 කම. සාක. පාඩම් - අත්දැකීම අවබෝධයක් බවට පත්කර ගැනීමට (BAK674)03:25:12
5322018/12/10MDM3509 නිරන්තර සාකච්චාවක් සිදු නොවීමෙන් විදර්ශනාව මගහැරී සමතයට (BAK670)00:32:17
5332018/12/10MDM3512 Skype - සකෘදාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවු මොහොත සනාථකල 'ධර්මශ්‍රවණය' (BAK673)00:50:20
5342018/12/10MDM3511 Skype - අනාගාමි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ, මොහොත තහවුරු කල 'සතියෙන් සමාධියට සමවැදීම' (BAK672)01:59:51
5352018/12/09MDM3508 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට -කමටහනටම අනුගත වීම තුලින් තමාට තමා කල්‍යාණ මිත්‍රයා වීම(SPD16)01:30:26
5362018/12/09MDM3507 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK17)01:30:42
5372018/12/09MDM3506 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK16)01:32:55
5382018/12/09MDM3505 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කමටහන සංසිඳුවමින් ධ්‍යාන හරහා විමුක්තියට(SPA16)01:03:02
5392018/12/08MDM3504 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK669)03:36:26
5402018/12/08MDM3503 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK668)02:02:17
5412018/12/08MDM3502 ශිල - සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීර්යය (SHD55)02:00:46
5422018/12/08MDM3501 ශිල - කල්පනාවෙන් බැහැරවීම තුලින් කායානුපස්සනාවට අනුගත වූ යෝගාවචර අත්දැකීම්(SHK117)02:00:32
5432018/12/08MDM3500 ශීල - භාවනාව තුල සහ පසු කල්පනාවෙන් බැහැරව කායානුපස්සනාවට බැසගැනීමට උපදෙස් (SHA66)01:18:00
5442018/12/07MDM3497 ශිල - ශිල පුහුණු යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD54)02:01:07
5452018/12/07MDM3496 ශිල - ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK116)01:05:42
5462018/12/07MDM3495 Skype අරහත් මාර්ගය තුල සියුම් මට්ටමේ කාමරාග, පඨිගරාග අත්දකිමින් අනාගාමි මාර්ගයට (BAK667)01:20:16
5472018/12/07MDM3494 ශීල - ප්‍රථම මෙනෙහි වීමටම අනුගතවී, යෝගීන් ලත් අත්දැකීම් (SHK115)01:27:43
5482018/12/07MDM3493 ශිල පුහුණු - ප්‍රථම දැනගැනීමෙන්ම කමටහනට අනුගතවීමට උපදෙස් 2 (SHA65)01:05:06
5492018/12/06MDM3492 ශිල පුහුණු - ශීල මට්ටමේදී යෝගාවචරයකු තුල තිබිය යුතු සතිය (SHD53)01:58:47
5502018/12/06MDM3491 Skype - අනිත්‍ය අත්දකිමින් සතර සතිපට්ඨාණය තුල සෝවාන් මාර්ගයේ අත්දැකීම් (SHK114)02:29:30
5512018/12/06MDM3490 ශිල පුහුණු - ශිල පුහුණු යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK113)01:27:27
5522018/12/06MDM3489 ශීල - ශීල පුහුණු යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA63)01:06:32
5532018/12/05MDM3488 ශීල - දෛනික ජීවිතය තුල ධර්මයට අනුගතවී සතිමත්ව සිටිනා යෝගී අත්දැකීම් (SHP19)01:42:41
5542018/12/05MDM3486 සෝවාන් මාර්ගය තුලම දෛනික ජීවිතය ගත කෙරෙන බවට සහතිකවූ අත්දැකීම් (BAK664)01:12:10
5552018/12/04MDM3485 විදර්ශනාව, සතිය (කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම්) (BAK663)02:17:11
5562018/12/04MDM3484 විදර්ශනාව හරහා ධර්ම මනසිකාරයෙන් මිදෙන තෙක් අනිත්‍ය අත්දැක ලෝකෝත්තර මාර්ගයට නොවැටේ (BAK662)01:32:10
5572018/12/03MDM3482 විදර්ශනාවෙන් ආරම්බවු, සතිය තුල ධ්‍යාන හරහා අනිත්‍ය අත්දුටු මොහොත (BAK660)00:27:12
5582018/12/03MDM3481 සක්මන්, පර්යංක භාවනාවෙන් තොරව විදර්ශනා සමාධිය තුලින් සතිමත්වූ අත්දැකීම් (BAK659)01:16:41
5592018/12/02MDM3479 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - විදර්ශනා සමාධිය (SPD15)01:09:31
5602018/12/02MDM3478 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මගේ සීලයට අනුගත වීම හරහා සතිය අත් විඳි යෝගී කටහඬ (SPK15)02:34:27
5612018/12/02MDM3477 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතර ඉර්දිපාධ හරහා සමාධිය අත්දැකීමට (SPA15)01:05:31
5622018/12/01MDM3476 භාවනාවේ අරමුණ පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් අත්මිදීමට (කම. සාක. පාඩම් (BAK657)03:02:36
5632018/11/30MDM3474 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK656)03:11:41
5642018/11/29MDM3473 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK655)03:12:21
5652018/11/29MDM3474 ලෝකෝත්තර මාර්ගය තුල, චේතෝ සමාධිය, චේතෝ විමුක්තිය, නිවන අත්දුටිමි (BAK656)00:57:05
5662018/11/29MDM3472 Skype - අනිත්‍ය, නිරෝධය, දුක මේ මොහොතේ අවබෝධ කරදුන් අත්දැකීම් (BAK654)01:27:42
5672018/11/29MDM3471 Skype - ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය මේ මොහොතේ ජීවමාන බව අත්දුටු යෝගීන් (BAK653)01:53:17
5682018/11/28MDM3469 අර්ථකතනයක් නොමැති දැනගැනීම හෙවත් සතිය අත්දුටු මොහොත (BAK651)00:32:48
5692018/11/27MDM3468 කම. සාක. පාඩම් - තමා තුල විදර්ශනාව සිදුවූ බව සනාථ කර ගැනීමට (BAK649)02:12:02
5702018/11/27MDM3467 කමටහන් සාකච්චාව (BAK649)00:48:22
5712018/11/26MDM3465 ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගීන් භාවනාවට සූදානම්වීම - සතියෙන් සමාධියට (ක. සාකච්චාවෙන් පාඩම්) (BAK647)03:14:07
5722018/11/25MDM3463 කම.සාක. පාඩම් - භාවනාව තුල විදර්ශනාව සිදු වූ බව හඳුනා ගැනීම (ජේෂ්ඨ ) (BAK645)01:49:05
5732018/11/25MDM3462 සතර සතිපට්ඨානයට බැසගැනීමට වෙර දරන යෝගී කටහඬ (BAK644)01:06:07
5742018/11/25MDM3461 අධිශිල - විදර්ශනා සමාධිය (ASD30)02:03:27
5752018/11/25MDM3459 අධිශිල - විදර්ශනා සමාධිය තුලින් ධර්මාවබෝධයට (ASA41)01:15:42
5762018/11/24MDM3458 අධිශිල - ධාතු මනසිකාරය (ASD29)02:20:52
5772018/11/24MDM3456 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK69)01:35:52
5782018/11/24MDM3455 අධිශිල - දෛනික කටයුතු භාවනාවක් කරගැනීම හරහා කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨියට (ASA40)01:20:06
5792018/11/23MDM3454 අධිශිල - මේ මොහොත, මුලට යාම සහ සතිය (ASD28)02:09:20
5802018/11/23MDM3453 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK68)01:46:12
5812018/11/23MDM3452 අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK67)01:55:22
5822018/11/23MDM3451 අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA39)01:04:26
5832018/11/22MDM3450 මගේ ශීලය පරීක්ශාව හරහා කායානුපස්සනාවට අනුගත වූ යෝගී කටහඬ (BAK643)00:31:07
5842018/11/22MDM3449 අධිශිල - අධිශිල පෙරහුරු සාකච්චාව (ASP10)02:05:16
5852018/11/22MDM3448 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD11)01:32:16
5862018/11/22MDM3447 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS22)01:30:31
5872018/11/22MDM3446 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS021)01:42:37
5882018/11/22MDM3445 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - දෛයිනික ජීවිතයේ කාර්යන් භාවනාවට අනුගත කර ගැනිම (NMA11)01:02:31
5892018/11/21MDM3444 කමටහන් සාකච්චාව (BAK642)01:20:31
5902018/11/21MDM3443 කමටහන් සාකච්චාව (BAK641)01:27:47
5912018/11/21MDM3442 රහතුන් වහන්සේගේ සති සම්පජන්‍ය තුල, මේ මොහොත, මම කල්ගත කලෙමි (BAK640)00:15:08
5922018/11/20MDM3441 Skype - කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK638)02:59:52
5932018/11/20MDM3440 'ම්ම්ම්.. ම්ම්..ම්..', නම්වූ පසුබිම් තිරයෙන් වැසුනාවූ චතුරාර්‍යය සත්‍යය (BAK638)00:43:32
5942018/11/19MDM3438 Skype - වීතික්‍රමණයවී, පරිවුට්ඨානවූ අනුසය කෙලේසය ප්‍රහාණවී චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (BAK636)00:51:07
5952018/11/19MDM3436 අනිත්‍ය අත්දැකීම තුල, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ වන බවටවූ යෝගී කටහඬ (BAK634)00:46:25
5962018/11/18MDM3435 කම. පාඩම් - සම්මා සතියෙන් අනිත්තානුපස්සනාව සහ නිරෝධානුපස්සනාවන්ට (BAK634)02:24:35
5972018/11/18MDM3434 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සෝවාන් මාර්ගය (SPD14)01:35:32
5982018/11/18MDM3433 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK14)02:03:52
5992018/11/18MDM3432 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මේ මොහොතේ ප්‍රකට වන අරමුණ දැනගැනීමෙන් සතිය පිහිටුවීම (SPA14)01:05:26
6002018/11/17MDM3429 සිත සහ අනිත්‍යය වචන උපාදානයෙන්, සතර අපාගත වීමට වෙරදරන යෝගියෙක් (SUA625)01:49:17
6012018/11/17MDM3431 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)02:25:31
6022018/11/17MDM3430 Skype - නිවන තුල, ගොරෝසු, සියුම් සහ සංසිඳුනු කාමරාග, පඨිගරාග අත්දුටු මොහොතේ කටහඬ (BAK632)01:12:57
6032018/11/17MDM3427 කමටහනක් අත්‍යවශ්‍යය වන්නේ ඇයි, පිස්සු වඳුරගෙන් ආරක්ෂා වීමට !!! (BAK629)00:12:07
6042018/11/17MDM3428 භාවනාව තුලදී මනසිකාරයට යන බව හඳුනාගත් මොහොත (BAK630)00:45:31
6052018/11/17MDM3426 පැහැදිලිව අනිත්‍යය අත්දැක්ක මුත් අවබෝධ නොවූ මොහොත (BAK628)00:43:30
6062018/11/17MDM3425 නිවන අත්දුටු මොහොතේ අත්දැකීමෙන්, සියලු පිංවතුන්ට පාඩමක් (BAK627)01:01:56
6072018/11/16MDM3424 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK626)03:32:23
6082018/11/16MDM3423 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK625)00:49:57
6092018/11/16MDM3421 ක. සා. පාඩම් - කමටහනට අනුගතවීමෙන්, රාග ද්වේශ ප්‍රහාණයවී, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවිමට (BAK623)03:12:52
6102018/11/16MDM3422 Skype - ආර්‍ය මාර්ගය තුලම තමාගේ දෛනික ජීවිතය ගතකරන යෝගී කටහඬ (BAK624)01:44:20
6112018/11/15MDM3420 කම්ටහන් සාකච්චාව (BAK622)00:21:00
6122018/11/15MDM3419 Skype - සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වූ මොහොත අත්දැකීමෙන් නිවනට වෙරදරන්නට පාඩමක් (BAK621)02:46:07
6132018/11/15MDM3418 කමටහනට අනුගත නොවීමෙන් අසතිය හරහා නිත්‍ය සඤාවට (BAK620)00:39:38
6142018/11/14MDM3416 එකේ සිට එකට යාමේ කමටහන තුලින් සතර සතිපට්ඨානය වැඩී නිවනට (SUA624)00:06:52
6152018/11/13MDM3413 කම. සාක.පාඩම් - විදර්ශනාව සතිය සහ උද‍ය වය අත්දැකීම්(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)(BAK618)02:19:55
6162018/11/13MDM3413 සමාධි - බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා එකිනෙක අනුපිලිවෙලින් වැඩීමෙන් බෝධිය අවබෝධවීම (SMA49)00:22:03
6172018/11/12MDM3409 සමාධි - අනිත්තානුපස්සනාවෙන් අත්දැකිය යුතු අවකාශයේ නිරෝධය තුල කාලයේ නිරෝධය (SMA47)00:24:14
6182018/11/11MDM3401 ශීල - කායානුපස්සනාව සංසිඳුවා වේදනානු, චිත්තානු, ධම්මානු පස්සනාවන්ට 2 (SHA63)01:10:52
6192018/11/10MDM3404 සෝතාපත්ති ඵලය අභියස චිත්ත සංස්කාර සංසිඳවීමට වෙර දරණ යෝගාවචර කටහඬ (SHK111)01:51:01
6202018/11/10MDM3400 ශිල - මේ මොහොතට අනුගතවීමෙන්, උදය - ව්‍යය අත්දැක උදයබ්බ ඤාණයට (SHD51)02:19:52
6212018/11/10MDM3399 ශිල - වචී, කාය සංස්කාර සංසිඳීමෙන් චිත්ත සංස්කාර අත්දකිමින්, සෝවාන් මගේ ඉදිරියටම (SHK111)02:38:27
6222018/11/10MDM3398 ශීල - ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK110)02:04:12
6232018/11/10MDM3397 ශීල - කායානුපස්සනාව සංසිඳුවා වේදනානු, චිත්තානු, ධම්මානු පස්සනාවන්ට (SHA62)01:03:07
6242018/11/09MDM3396 ශිල - භාවනාවට සූදනම්වීම, භාවනාවේ ආරම්බය සහ භාවනාවට අනුගතවීම (SHD50)02:05:46
6252018/11/09MDM3394 ශිල - භාවනාවට සූදනම්වීම, භාවනාවේ ආරම්බය සහ භාවනාවට අනුගතවීම (SHK108)01:36:47
6262018/11/09MDM3393 ශීල - නිසි සූදානමකින් භාවනාවට අනුගතවීම හරහා ධර්මාවබෝධයට (SHA61)01:05:16
6272018/11/08MDM3392 Skype - ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ 2 වන යෝනිසෝ මනසිකාරය (BAK617)00:33:03
6282018/11/08MDM3391 ශීල - ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP18)02:19:27
6292018/11/08MDM3390 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK616)02:29:17
6302018/11/08MDM3386 දේවදූත පාඩමෙන් දෛනික කටයුතු තුල මරනමංචකය අත්දැකීමට (SUA624)01:50:53
6312018/11/07MDM3389 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK615)02:29:01
6322018/11/07MDM3388 කාමරාග, පඨිගරාග සියුම් මට්ටමට පත්වීම අත්දකිමින් සකෘදාගාමී මාර්ගයේ ඉදිරියටම (BAK614)01:01:32
6332018/11/07MDM3383 අවිද්‍යාවේ උගුලට හිරවී, සමථය විදර්ශනාව ලෙස හඳුනාගත් යෝගී කටහඬ (BAK611)02:04:18
6342018/11/07MDM3387 කමටහන් සාකච්චාව (BAK613)00:40:16
6352018/11/07MDM3385 මරණ මංචකයේදීත් පිං කිරීමට වෙරදරන දේවදූතයාගෙන් මුළු ලෝකයාටම පාඩමක් (SUA623)02:04:18
6362018/11/06MDM3384 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK612)02:18:16
6372018/11/06MDM3382 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - භාවනාවට නිසිලෙස සූදානම් නොවීමේ විපාක (BAK610)03:23:27
6382018/11/05MDM3381 සිතේ කලබලකාරී බව අත්දුටු, නිවනින් නැවතත් බවයට පැමිණි මොහොතේ කටහඬ (BAK609)00:31:25
6392018/11/05MDM3380 ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන්, ධර්මයේ සාන්දිට්ඨික, අකාලික, ඒහි පක්ෂික ගුණ අත්දුටු මොහොත (BAK608)00:28:14
6402018/11/05MDM3379 නිවනෙන් නැවතත් බවයට යෝගීයාව රැගෙන ආ අඳෝනාවේ දෝංකාරය (BAK607)00:46:22
6412018/11/04MDM3378 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK606)02:59:02
6422018/11/04MDM3376 සෝවාන් මගට - අනිත්‍යය අත්දැකීම තුල, දුක පිරිසිඳ දැකීමෙන්, දුක්ඛ සත්‍යය අවබෝධයට (SPD13)01:19:32
6432018/11/04MDM3375 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK13)02:03:02
6442018/11/04MDM3374 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට -සෝවාන් මාර්ගය තුල සතර ඉර්ධිපාද වැඩෙන ආකාරය අත්දැකීමට (SPA13)01:01:32
6452018/11/03MDM3373 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK604)02:36:17
6462018/11/03MDM3372 බලව විදර්ශනාව තුල සති සම්පජන්‍යෙන් තමා දෙස බලාසිටි මෑණියන් වහන්සේ (BAK603)01:18:51
6472018/11/03MDM3371 අපායෙන් නිදහස් වීමට ' මගේ අතින් සතෙක් මැරුණද " පරීක්ෂා කිරීමට විනාඩියක් (BAK602)00:12:59
6482018/11/03MDM3370 මගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීමේ ශූෂ්ක විදර්ශනාවෙන්, සසරින් එතෙරවූ තවත් යෝගියෙක් (BAK601)00:54:45
6492018/11/03MDM3369 දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය තමා කරා පැමිණි මොහොත අවබෝධ කර නොගත් අකුසලය (BAK600)01:14:06
6502018/11/02MDM3368 සකෘදාගාමී ඵළය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවූ මොහොත (BAK599)01:27:27
6512018/11/02MDM3366 විරල අත්දැකීමක් - මමත් භාවනා කරනවා, තවත් කෙනෙක් මා වෙනුවෙන් භාවනා කරනවා (BAK597)00:41:04
6522018/11/02MDM3365 ශූෂ්ක විදර්ශනා අත්දැකීම් හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟා වෙමින් සිටිනා යෝගීන් (BAK596)02:35:22
6532018/11/02MDM3364 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK595)01:41:13
6542018/11/02MDM3363 ' ම් ' 'අ' හරහා ගෝර කතරේ නිමාව පෙන්වූ මුත් රූපයට ගැටගැසුනු මොහොත (BAK594)00:51:38
6552018/11/01MDM3362 කම.සාක.පාඩම්-භාවනා අත්දැකීමේදී ධ්‍යාන පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් මිදී ධර්මාවබෝදයට (BAK593)03:14:35
6562018/11/01MDM3360 Skype - නාම-රූප මේ මොහොතේම හටගෙන නිරෝධවීම යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දුටිමි (BAK592)03:05:16
6572018/11/01MDM3360 සමථය තුල හිරවූ, භික්ෂුව විදර්ශනාවට යොමුකල උපදෙස්, අනෙකුත් පිංවතුන්ටත් (BAK591)02:09:27
6582018/11/01MDM3359 විචිකිච්චාවෙන් තොරවම තෙරුවණ් සහ ආර්‍යකාන්ත ශීලය අත්දුටුවෙමි බුදු පියාණෙනි. (BAK584)00:58:10
6592018/11/01MDM3358 අධිමානයෙන්, තමාව රවටා, සෝවාන් වූ බව කියාගන්නා යෝගීන්ට, පණිවුඩයක් (BAK590)01:03:20
6602018/10/31MDM3356 සතර අපායෙන් නිදහස්වූ, මේ මගේ අවසාන සම්බුද්ධ ශාසනය බව අවබෝධවූ මොහොත (BAK588)01:06:38
6612018/10/31MDM3355 ක.සාක.පාඩම් - අවුරුදු තුනක් කියවුනාවූ බණේ සත්‍යවූ මොහොත (ආනෙඤ්ජසප්පාය සූත්‍රය) (BAK587)02:25:12
6622018/10/30MDM3354 Skype - ආනෙඤ්ඤ සමාධියෙන්, විදර්ශනා උපේක්ෂාවෙන්, විමුක්තියෙන්, ආර්‍ය මාර්ගය තහවුරුවී (BAK586)01:29:47
6632018/10/30MDM3356 මා තුලින් තමා අත්දැකිය හැකිබව 'මගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන් ' මට අවබෝධ විය (BAK582)00:19:10
6642018/10/30MDM3353 නිවන් මගේ ත්‍රිලක්ශනය අත්දකිනා යෝගී අත්දැකීම් (BAK585)02:51:52
6652018/10/30MDM3352 සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සතර අපායෙන් නිදහස් වූ සාක්ෂි(2,4 යෝගීන්) (BAK584)03:32:27
6662018/10/29MDM3350 Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK581)01:28:02
6672018/10/29MDM3349 ධර්මයෙන් මෙවන් පිහිටක් මෙතෙක් අත්නොවිඳි පිංවතුන්ට පණිවිඩයක් (BAK580)00:24:54
6682018/10/28MDM3348 අනිත්‍ය අත්දුටු මොහොතේ කටහඬ - කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK579)02:45:36
6692018/10/28MDM3347 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - විදර්ශනාව (SPD12)01:34:01
6702018/10/28MDM3346 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK12)02:09:01
6712018/10/28MDM3341 ක. සා. පාඩම් - දැනගැනීම් සති සම්පජන්‍යයට හසුවුනිනම්, කා. වලින් නිදහස් ක. අත්දැකීම් (BAK575)03:13:25
6722018/10/28MDM3345 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - විතක්ක විචාර අවබෝධයෙන් සෝවාන් ඵලයට (SPA12)01:04:37
6732018/10/27MDM3324 කමටහනට ඇතිකරගත් තෘෂ්නාවෙන් ශබ්දයට තිබුනු තෘෂ්නාව යටපත් විය (BAK564)01:06:56
6742018/10/27MDM3343 මරණ මොහොතේදී, සිත පරීක්ෂා කර අත්හැරීමට, කාලයක් ඉල්ලා මාරයාට යාඥා කරන සිල් මෑණියෝ (BAK577)00:22:25
6752018/10/26MDM3342 විදර්ශනා උපක්ලේශ මගහැර නැවත භාවනාවට අනුගත විය (BAK576)00:14:20
6762018/10/26MDM3339 (ජේෂ්ඨ) අයෝනිසෝමනසිකාරයෙන් බැහැරකල සති සම්පජන්‍යය අවබෝධ කරගැනීමට උපදෙස් (BAK574)01:01:14
6772018/10/26MDM3338 නාඹර වයසේ, කාර්‍යබහුල චර්‍යාව තුල සතිමත්වීමෙන්, සෝවාන් මගට පිවිසි අත්දැකීම් (BAK573)00:32:34
6782018/10/26MDM3340 නිවන පසෙකලා, ආර්‍ය මාර්ගයෙන් බැහැරවී, සිව්පසය ණයට පරිභෝග කරන සිල් මෑණියෝ (BAK572)00:13:38
6792018/10/26MDM3337 සඛ්කාය දිට්ඨිය සුණු විසුණුවන ධර්මතාවය තමා සොයා පැමිණි මොහොත (BAK571)00:58:25
6802018/10/25MDM3335 ක සා. පාඩම් - ස්වාමීන් වහන්සේගේ කමටහන යෝගීන් විසින් ශුද්ධ (සාකච්චා ) කල මොහොත (BAK569)03:44:57
6812018/10/25MDM3336 සතර සතිපට්ඨානයෙන්, විතක්ක විචාර අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට (BAK570)00:13:21
6822018/10/25MDM3333 Skype - සතර සතිපට්ඨානය තුල ධර්මාවබෝධය කරා ඉදිරියටම (BAK568)02:44:10
6832018/10/25MDM3332 (ජේෂ්ඨ) අවිද්‍යාවෙන් යටපත්කල, සති සම්පජන්‍යය අවබෝධ කරගත හැකි අත්දැකීම් (BAK567)00:19:13
6842018/10/24MDM3329 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD10)01:31:55
6852018/10/24MDM3328 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS20)01:28:05
6862018/10/24MDM3327 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS019)01:34:00
6872018/10/24MDM3326 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ඒදිනේදා කටයුතු වලදි ශිලයට අනුගත විමට (NMA10)01:03:32
6882018/10/23MDM3323 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීමෙන්, සකෘදාගාමි මාර්ගය තුල කාමරාග, පඨිගරාග සංසිඳීම් අත්දැකීම (BAK563)01:45:52
6892018/10/23MDM3322 අලුත්ම උපදේශය - සතිමත්වූ අවස්ථාවන් වාර්ථා කිරීමෙන්, සතර සතිපට්ඨානය තුලින් නිවනට (SUA622)00:27:39
6902018/10/23MDM3321 බුද්ධ උපදේශයටම අනුගතවීමට වෙර දැරූ මේ යෝගියා මුලු ලෝකයටම ආදර්ශයකි (BAK561)00:18:47
6912018/10/23MDM3320 රෝහල තුල, පුංචි දරුවා මගේ තුරුල්ලේ, මම සතර සතිපට්ඨානය තුල සැනසිල්ලේ (BAK560)00:28:48
6922018/10/23MDM3319 බෙහෙත් ප්‍රතික්ෂේප කර, තිසරණේ සරණ සෙවූ මෙහෙණින් වහන්සේගේ කටහඬ (BAK559)00:04:21
6932018/10/22MDM3317 කමටහනට අනුගත වීම තුලින් තමාගේ අඳෝනාවෙන් සහ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වීමට (BAK557)00:37:26
6942018/10/22MDM3316 තමා තුලම ලෝකය හට ගන්නා ආකාරය අත්දුටු යෝගී අත්දැකීම් (BAK556)00:38:45
6952018/10/22MDM3315 නිවනට යොමුවූ සතිය තුලින්, ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ මොහොත (BAK555)01:21:05
6962018/10/21MDM3314 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK554)03:10:02
6972018/10/21MDM3210 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - දෛනික කටයුතු තුලින් සතර සතිපට්ඨානය හරහා නිවන් මගට(SPA11)01:08:00
6982018/10/21MDM3312 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය හරහා මෙනෙහිවීම හඳුනා ගැනීමට (SPD11)01:30:05
6992018/10/21MDM3311 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK11)02:03:02
7002018/10/20MDM3309 කමටහන් සාකච්චාව(BAK549)03:35:55
7012018/10/20MDM3307 කමටහන් සාකච්චාව (BAK547)03:27:26
7022018/10/19MDM3305 නාම - රූප (මේ මොහොතේ ) හටගැනීම සහ නිරෝධය, සතියෙන් අත්දුටු මොහොත (BAK545)00:45:32
7032018/10/19MDM3306 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK546)03:01:26
7042018/10/19MDM3304 නිවනට ඇති අධික තෘෂ්ණාව නිසා නිවන වලක්වා ගත් යෝගාවචරියක් (BAK544)03:16:55
7052018/10/19MDM3298 කම. සාක. පාඩම් - භාවනාවේදී සතිය සෙවීමට යාම හරහා අසතියට පත්වන බවට සාක්ෂි(ජේෂ්ඨ) (BAK538)03:28:27
7062018/10/19MDM3303 දැනගැනීම මන්සිකාරයක් බවට වූ අනවබෝධය තුල රූපයේ ආස්වාදයට (BAK543)00:51:56
7072018/10/19MDM3302 සතිමත්වූ මොහොතේ, ලෝකයෙන් නිදහස්ව සතර සතිපට්ඨානය තුල යෝගී අත්දැකීම් (BAK542)00:35:24
7082018/10/19MDM3301 Skype - කායානුපස්සනා කාලය කෙටි කිරීමෙන්, සමාධි ගතවූ යෝගී අත්දැකීම් (BAK541)01:28:08
7092018/10/18MDM3299 Skype - සතර සතිපට්ඨානය හරහා විදර්ශනාවෙන් නිවනට ලඟාවන යෝගීන් (BAK539)03:52:16
7102018/10/18MDM3297 නිවන සහ සතර සථිපට්ඨානය පසෙකලා, විභජ්ජ වාදය සොයනා යෝගියෙක් (BAK537)00:20:33
7112018/10/17MDM3296 සතිය සහ අසතිය හඳුනාගත් මොහොතේ යෝගී අත්දැකීම් (BAK536)01:49:23
7122018/10/17MDM3294 කම.සා. පාඩම් -භාවනා අත්දැකීම හරහා ත්‍රිලක්ශ. සහ චතුරාර්‍ය් සත්‍යය අවබෝධයට - (ජේෂ්ඨ) (BAK534)03:01:27
7132018/10/17MDM3295 විදර්ශනාවේ ප්‍රතිඵල බුක්ති විඳින ආකාරය අත්දැකීමට හැකි යෝගී කටහඬ (BAK535)01:39:15
7142018/10/16MDM3293 උද්‍යය ව්‍යය අත්දුටුමුත් එහි ඵලය බුක්ති විඳීමට අධිකුසල් නොමැති වූ මොහොත (BAK533)01:09:31
7152018/10/16MDM3290 විදර්ශනා උපක්ලේෂ තුලින්, යෝගියාව පංච උපාදානස්කන්ධයට හිරකරන ආකාරය (BAK530)01:21:17
7162018/10/16MDM3292 අරමුණේ හේතුප්‍රත්‍ය සහ ඵලය භාවනාව තුල අත්දැකීම ශ්‍රාෂ්වත දිට්ඨියයි (BAK532)00:38:35
7172018/10/16MDM3291 මම දැන් මෙතන ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨවූ ප්‍රකටවීමක් අත්දුටුවෙමි (BAK531)00:07:24
7182018/10/15MDM3288 තමා සොයා එන (උද්‍යය, ව්‍යය ) උදයබ්බ ඤාණය අත්දැකීමට යෝග්‍ය කටහඬක් (BAK529)01:56:43
7192018/10/15MDM3287 විදර්ශනාවෙන් සොවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට වෙර දරන යෝගී අත්දැකීම් (BAK528)02:34:35
7202018/10/14MDM3284 කය විදර්ශනාවට ලක්කිරීම හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟාවෙන යෝගීන් (BAK525)00:35:47
7212018/10/14MDM3283 මගේ ශීලය මෙනෙහි කිරීමේදී බුදු ගුණ මෙනෙහි කර ශ්‍රද්ධාව වඩවා ගැනීමට (SPD10)01:27:26
7222018/10/14MDM3282 භාවනා අත්දැකීම හරහා ධර්මාවබෝධයට යාමට බුදු බණ ශ්‍රවනය වී තිබිය යුතු බවට සාක්ෂි (SPK10)02:08:51
7232018/10/14MDM3281 නිවන පතා දෛනික කටයුතු භාවනාවක් බවට පත්කර ගැනීමට (SPA10)01:06:06
7242018/10/13MDM3280 තමා සොයා පැමිනි චතුරාර්‍ය සත්‍යය, අවබෝධ කර නොගත් අකුසලය කුමක්ද (BAK525)00:30:44
7252018/10/13MDM3280 ක.සා.පාඩම් -ධර්මාවබෝධ වූ අත්දැකීමක් තුලින් නිවන අපේක්ෂිත සියලු දෙනාට අවදිවීමට (BAK524)02:57:31
7262018/10/13MDM3279 සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ශා වූ මොහොතේ කටහඬ (BAK523)01:21:46
7272018/10/13MDM3278 ශීලය පරීක්ශා කිරීම හරහා වචනය සංසිඳවීමට වෙර දරන යොගී කටහඬ (BAK522)02:35:11
7282018/10/13MDM3277 කායානුපස්සනාව හරහා වචනය සංසිඳවා විතක්ක විචාර අත්දැකීමට වෙර දරණ යෝගී කටහඬ (BAK521)02:47:41
7292018/10/12MDM3275 කම. සාක. පාඩම් -භාවනාවෙනුත් නිවන වලකින බව අවබෝධ නොවුනිද (BAK519)01:46:57
7302018/10/12MDM3274 දැනීම දැනගැනීමක් බවට වූ අනවබෝධයෙන්, චිත්තසංස්කාර සංසිඳවීම සිදු නොවීම(BAK518)01:09:01
7312018/10/11MDM3272 Skype - විදර්ශනාවට ක්‍රමාණුකූලව අනුගතවූ අත්දැකීම් හරහා ධර්මාවබෝධයට ලඟාවෙමින් (BAK517)02:18:36
7322018/10/11MDM3271 කම. සාක. පාඩම් - 1 වන යෝනිසෝවේ සිව් අදියරයන්හී, මුල හඳුනා ගැනීමට උපදෙස් (BAK516)00:26:08
7332018/10/10MDM3268 ගිහි ගෙදර, කාර්‍යයන් තුල නිවන සහ බවය උච්චාවචණය වන අත්දැකීම් (BAK513)00:15:58
7342018/10/10MDM3269 යථාභූත ඤාණයෙන් යුතුව ධර්මශ්‍රවණයට, ධර්මය මෙනෙහි කිරීමට සහ ගොනුගත කිරීමට (BAK514)00:22:38
7352018/10/10MDM3266 කම. සාක.පා. - පළමු යෝනිසෝවේදී ධර්ම ශ්‍රවණය සිදු නොවූ සහ සිදුවූ බවට අත්දැකීම්(ජේෂ්ඨ) (BAK512)02:22:59
7362018/10/09MDM3265 සෝවාන් ඵලයෙන් සකුර්දාගාමී මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK510)01:36:27
7372018/10/07MDM3262 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK507)03:25:57
7382018/10/07MDM3261 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - දෛනික කටයුතු වලදී විදර්ශනාවට අනුගත වීමට ආරම්භයක් (SPD09)01:35:31
7392018/10/07MDM3260 භාවනාවේදී තමා ලද අත්දැකීමට සාදුකාර නොදීමෙන් විචිකිච්චාවට යාම (SPK09)02:09:27
7402018/10/07MDM3259 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සති සම්පජන්‍යය හරහා දෛනික කටයුතු වලින් සෝවාන් මගට (SPA09)01:09:27
7412018/10/06MDM3257 වචනය සංසිඳවා විතක්ක විචාර වලටවත් නොපැමින සෝවාන් විය හැකිද (BAK505)01:35:56
7422018/10/06MDM3256 Skype - උපදෙස් නොපිලිපැදීම තුල විදර්ශනාවෙන් බැහැර වී සමතය ආස්වාදය කිරීම 45 (BAK504)00:49:22
7432018/10/05MDM3254 කම. සාකච්චාවෙන් පාඩම් - භාවනාවේ අරමුණ, අරමුණට අනුගත විය යුතු ආකාරය (ජේෂ්ඨ ) (BAK502)03:35:16
7442018/10/05MDM3252 ශීලයට අනුගත වීම හරහා දෛනික කටයුතු භාවනාවක් බවට පත්කරගැනීමට (BAK500)00:45:31
7452018/10/05MDM3251 භාවනා අත්දැකීම හරහා විත්ක්ක විචාර අවබෝධයට (BAK499)00:40:46
7462018/10/04MDM3249 Skype - භාවනා කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොතේ සිට අසතියට පත් වූ බවට සාක්ෂි (BAK497)03:06:16
7472018/10/04MDM3242 කම. සාක. පාඩම් - අනිත්‍ය අත්දැක චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරගත හැකි අවස්තා (ජේෂ්ඨ ) (BAK490)03:57:25
7482018/10/03MDM3246 සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත බවට පත්වූ මොහොතේ අසතිමත්වූ යෝගී කටහඬ (BAK494)01:01:51
7492018/10/03MDM3245 කමටහන් සාකච්චාව (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට )02:15:26
7502018/10/03MDM3244 උපදෙස් වලට අනුගතවී, අප්‍රමාදිව මුලට නොයාමෙන්, ධර්මාවබෝධය වලක්වාගත් යෝගියා (BAK492)00:59:48
7512018/10/03MDM3243 කෑම වේලට ලොල්වී ආර්‍ය මාර්ගයෙන් ඉවත්වීමතුල, භාවනාවට අනුගත නොවූ යෝගියෙක් (BAK491)00:49:56
7522018/10/02MDM3241 අප්‍රමාදීව මුලට නොයාමෙන් නිවන් මග අහුරාගත් යෝගීන් (BAK489)03:11:12
7532018/10/02MDM3240 කෙලෙස් තිබෙන බවටවූ නිත්‍ය සංඥාව නිසා කාමරාග, පඨිගරාග වැඩුනු භාවනාවක් (ජේෂ්ඨ ) (BAK488)02:21:03
7542018/10/02MDM3239 අනිත්‍ය සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ තවත් මොහොතක් (BAK487)01:07:07
7552018/10/02MDM3237 කමටහනට අනුගත නොවීමේ විපාක (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK485)02:05:39
7562018/10/01MDM3236 නිවන අරමුණු කරගත් යෝගීන්ට නිසි භාවනාවකට උපදේස් (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK484)00:44:33
7572018/09/30MDM3233 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කායානුපස්සනාව හරහා වචනයේ සංසිඳීමට(SPD08)01:34:46
7582018/09/30MDM3232 සෝ. ම. ප්‍ර. - ශීලය පරීක්ෂා කිරීම තුලින් සංසිඳීම අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (SPK08)02:12:31
7592018/09/30MDM3231 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ශීලය පරීක්ෂා කර කායානුපස්සනාව හරහා අමරණීය මරනය කරා (SPA08)01:08:22
7602018/09/29MDM3229 අවු. 7 ක් කල භාවනාවට තිත තබා ධර්මය මා තුලට කැඳවූ මගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීම (BAK480)01:46:02
7612018/09/29MDM3227 භාවනාට බැස තෙදිනකින්, දුක්ඛ සමුදය සහ දුක අවබෝධ වූ යෝගී ශාක්ෂි (BAK478)02:33:37
7622018/09/28MDM3225 කමටහන් සාකච්චාව (BAK426)01:43:26
7632018/09/28MDM3224 අනිත්‍ය දැක දැක නැවතත් සංසාරයට බැඳුනු යෝගාවචර කටහඬ (BAK425)02:07:12
7642018/09/28MDM3223 බුද්ධ උපදේශය වන භාවනා කමටහන යෝගාවචරයාට වෙනස් කල වෙනස් කර ගැනීමේ විපාකය(ජේෂ්ඨ ) (BAK424)01:02:06
7652018/09/27MDM3223 Skype - විදර්ශනාවට අනුගතවීමට වෙරදැරූ යෝගි කටහඬ (BAK474)01:57:40
7662018/09/27MDM3222 කමටහන් සාකච්චාව (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට ) (BAK474)03:48:40
7672018/09/27MDM3220 සංසාර බියත්, එයින් නිදහස් විය හැකි බවත් අත්දුටු මුත් අවබෝධ නොවූ යෝගාවචරියක්01:41:37
7682018/09/27MDM3218 Skype - නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වීමෙන්, චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධවූ මොහොතේ කටහඬ (BAK472)03:04:45
7692018/09/27MDM3219 තෙරුවන් ජීවමානව අත්දුටු නමුත් මාර්ගයෙන් බැහැර කල මාරයාගේ උපදේශය (BAK471)00:29:21
7702018/09/26MDM3217 කම. සාකච්චාවෙ පාඩම් - (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට) (BAK469)02:35:27
7712018/09/26MDM3216 ශීලය පරීක්ෂා කිරීමට වෙර දැරීමෙන්, ධර්මයේ පිහිට ලැබූ යෝගාවචරියක් (BAK470)00:42:48
7722018/09/26MDM3213 විවිධ යෝගාවචර මට්ටම්වලදී, විදර්ශනා නිමිත්තට අනුගතවීමට උපදෙස් (BAK468)00:50:18
7732018/09/26MDM3215 විදර්ශනා නිමිත්ත, සියලු සෑම භාවනාවකටම, අදාල බව තේරුම් නොගැනීමේ විපාක (BAK468)00:54:26
7742018/09/26MDM3214 කමටහන තේරුම් නොයන මට්ටමට ක්‍රියාත්මකවූ කාමරාග (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට) (BAK467)00:48:16
7752018/09/25MDM3212 කම. සාකච්චාවෙ පාඩම් - කමටහනට අනුගත නොවීමෙන්, සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත බවට පත්නොවීම (BAK466)03:54:18
7762018/09/25MDM3211 මුලට ගොස් කමටහනටම අනුගත්වීමෙන්, සතිය විදර්ශනාව බවට පත්වනබවටවූ උපදේසය අලුත් බණක්ද (BAK465)00:54:12
7772018/09/24MDM3210 කමටහනටම අනුගත විය යුත්තේ ඇයි (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට) (BAK464)03:25:27
7782018/09/24MDM3209 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD09)01:16:07
7792018/09/24MDM3208 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS18)01:33:46
7802018/09/24MDM3207 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS017)01:36:56
7812018/09/24MDM3206 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA09)01:05:32
7822018/09/23MDM3203 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (SPD07)01:34:06
7832018/09/23MDM3202 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK07)02:07:47
7842018/09/23MDM3204 කමටහන් සාකච්චාව (BAK462)00:40:51
7852018/09/23MDM3201 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කායානුපස්සනාවට අනුගත වී සතිය වඩා සම්පජන්‍යය අවබෝධයට (SPA07)01:07:37
7862018/09/22MDM3199 Skype - සීලබ්බත පරාමාස වර්ධනය වීම හරහා විචිකිච්චාවට පත්වීම (BAK461)01:36:46
7872018/09/22MDM3198 සතිමත් වීමේ වේගයටම අසතිමත් වීම වේගවත් වන බවට සාක්ෂි (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට ) (BAK460)01:05:47
7882018/09/22MDM3197 මුලට යාමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් අරමුණු පසුපස යාම (BAK459)01:31:22
7892018/09/22MDM3196 කම. සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් - කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම-සාරාංශය 2 (BAK458)00:17:07
7902018/09/22MDM3195 නිවන අත්දැක, නිවන අත්විඳ, සෝවාන් මාර්ගයේ සිටින බවට ප්‍රත්‍යක්ෂය (BAK457)01:13:13
7912018/09/21MDM3194 කම. සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් - කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම - 2 (BAK456)04:04:06
7922018/09/21MDM3192 කම. සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් - කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම - සාරාංශය (BAK454)00:19:17
7932018/09/21MDM3191 කමටහන් සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් - කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම (BAK453)03:11:30
7942018/09/21MDM3193 කමටහන් සාකච්චාව (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයන්ට ) (BAK455)01:23:16
7952018/09/20MDM3190 අනිමිත්ත චේතෝ සමාධිය සහ විමුක්තිය භවනාවේදී අත්දුටු ආකාරය (BAK452)01:05:00
7962018/09/20MDM3189 Skype - වෙනත් අයගේ කමටහන් අසීම හරහා තමාගේ කමටහන සුද්ද නොවන බවට සාක්ෂි (BAK433)02:22:10
7972018/09/20MDM3187 බණ ධාරනය නොවීම හේතුවෙන් කෙලෙස් තැවීම ප්‍රමාදයට පත්වීම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK449)00:58:21
7982018/09/20MDM3188 කායානුපස්සනාවට අනුගත වනවාද යන්න තමා තුලින් අත්දැකීමට (BAK450)00:24:17
7992018/09/19MDM3186 කම. සාකච්චාවෙන් ගතයුතු පාඩම් - කායානුපස්සනාව සිදු වන සහ සිදු නොවන භාවනා අත්දැකීම් (BAK448)03:19:58
8002018/09/19MDM3182 'වචනයකින් තොර දැනගනීමක් ඇත' යන දිට්ඨියෙන් මිදීමට (BAK444)02:41:06
8012018/09/19MDM3185 විදර්ශනාව හරහා විචිකිච්චාව දුරුකරමින් සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉදිරියට (BAK447)03:34:32
8022018/09/18MDM3184 කමටහන් සකච්චාවෙන් ලබාගත යුතු පාඩම (BAK446)03:15:27
8032018/09/18MDM3183 උපදේශයටම අනුගතවීමෙන් ත්‍රිලක්ෂනය අත්දැක චතුරාර්‍ය් සත්‍යය අවබෝධයට (BAK445)00:45:21
8042018/09/18MDM3174 නිරෝධය අත් නොදැකීම නිසා උපාධානය හරහා භවයට - සාකච්චාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK439)02:48:46
8052018/09/17MDM3180 සලායතන හට ගැනිමට පෙර මුලට යාමට යෝගගීන්ට උපදෙස් (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK442)02:46:03
8062018/09/16MDM3179 අවබෝධ කලයුතු සතියට නිර්වචන සෙවු යෝගින් (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK440)03:06:41
8072018/09/16MDM3177 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මනසේ මයාව (SPD06)01:32:21
8082018/09/16MDM3176 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK06)02:04:56
8092018/09/16MDM3178 අධි ශීල විදර්ශනා අත්දැකීම් (BAK440)00:49:22
8102018/09/16MDM3175 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ශිලයට අනුගත විමට "මම දැන් මෙතන" (SPA06)01:07:12
8112018/09/15MDM3173 සතිය අසතිය අත්දැකීම හරහා අනිත්‍යය අවබෝධයට (BAK438)00:36:18
8122018/09/15MDM3172 නිරෝධය අත් නොදැකීම නිසා උපාධානය හරහා භව වීම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK437)01:26:31
8132018/09/14MDM3171 ප්‍රායෝගිකව අත්දැකීම් හරහා විතක්ක විචාර පිලිබඳ අවබෝධයට (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK436)02:50:17
8142018/09/14MDM3169 සෝවාන් ඵල ආසන්නයට පැමින නැවත සංසාර ගතවූ මොහොත (BAK434)01:08:49
8152018/09/14MDM3170 අවිද්‍යාවෙන් දෙන ගුලියෙන් නැවත නැවතත් සංසාරයට බැඳෙන මම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK435)01:10:32
8162018/09/13MDM3168 කමටහන් සාකච්චාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK433)03:07:16
8172018/09/13MDM3167 Skype - සෝවාන් මගේ වචනය සංසිඳවා විතක්ක විචාර අත්විඳි යොගාවචර කටහඬ (BAK432)02:21:02
8182018/09/13MDM3166 උපදේසය නිවැරදි ලෙස ලබා ගැනීමට, ධර්ම ශ්‍රවනය කරන්නේ කෙසේද (ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK431)02:40:23
8192018/09/12MDM3163 කාර්ය බහුල තරුණයෙක්, ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන් සෝතාපත්ති අංග අත්දුටු ශාක්ෂි (BAK428)00:47:27
8202018/09/12MDM3165 ඔබත් එක ලිපේ එකවර හොදි දෙකක් පිසිනා යොගාවචරයෙක්ද (BAK430)01:12:01
8212018/09/12MDM31634 භවනාව සිදුවීමට නම් දනගැනීමකදී මුලටම යා යුතු බවට ධාරනය කර ගන්න (BAK429)01:44:41
8222018/09/12MDM3162 සෝවාන් ඵලයට බියවී සංසාරයට නැවත පැමිනි මොහොත (BAK427)01:30:02
8232018/09/11MDM3161 සතිය අසතිය වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ දැරීමෙන් අසතියට පත්වීම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)(BAK426)02:18:01
8242018/09/10MDM3160 Kamatahan Sakachchawa (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)(BAK425)02:35:02
8252018/09/10MDM3159 උපයා ගත් සතිය අහිමි කල විදර්ශනාවෙන් බැහැර වීම (මුලට නොයාම) (ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK424)01:07:57
8262018/09/09MDM3158 යෝනිසෝමනසිකාරයේ පළවන දෙවන පියවර හරහා ආදුනිකව භාවනාවට පිවිසීමට(ජ්‍යෙෂ්ඨ) (BAK423)02:40:27
8272018/09/09MDM3152 දානය තුලින් සතර අපාගත වීමට වෙර දරන පිංවතුන්ගේ කටහඬ (SUA621)01:05:28
8282018/09/09MDM3156 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - සමත විදර්ශනාව තුලින් මානය ප්‍රහානය කිරීමට (SPD05)01:31:02
8292018/09/09MDM3155 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK05)02:00:22
8302018/09/09MDM3157 විතක්ක විචාර පිලිබඳ අනවබෝධය හේතුවෙන් රූපයේ ආස්වදයට යාම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK422)00:38:31
8312018/09/09MDM3154 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (SPA05)01:10:15
8322018/09/08MDM3153 (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK418)01:37:42
8332018/09/08MDM3151 අධි ශීල - Kamatahan Sakachcha04:06:32
8342018/09/07MDM3150 සංසාර බිය අත්දුටු මුත් අවබෝධ නොවූ අකුසලය (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK419)02:04:32
8352018/09/07MDM3149 ලෝකය යනු දැනගනීමක් බව අනවබෝධයට සාක්ශි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK418)00:56:53
8362018/09/06MDM3148 භාවනාවේදී අත්දැකීමකට හෝ අවබෝධයකට නොයන කරුමය (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK417)02:36:55
8372018/09/06MDM3147 Skype - කමටහන් සාකච්චාව (BAK416)01:48:51
8382018/09/06MDM3145 නිවනට යොමුවූ, සතිය අත්දැකිය හැකි යෝගාවචර කටහඬ (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK413)00:56:59
8392018/09/05MDM3139 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK407)02:31:47
8402018/09/05MDM3142 සතියෙන් සිටි මොහොත අවබෝධ නොවූ උපාධානය (ජ්‍යෙ යෝගවචරයන්ට) (BAK406)01:15:52
8412018/09/05MDM3139 නිවන අත්දැකිමට දැනගැනීමකදී මුලටම යා යුතුයි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK407)01:13:54
8422018/09/04MDM3143 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK412)02:29:42
8432018/09/04MDM3143 ආදුනික - කමටහන් සාකච්චා (BAK411)00:55:31
8442018/09/04MDM3141 නිවන අත්දැක, දුක පිරිසිඳ අත්දුටුමුත්, උපාදාන නිසා අවබෝධ නොවූ මොහොත (BAK409)00:33:52
8452018/09/04MDM3138 'සංසාරයේ හැටි' මේ මමද (BAK409)01:09:34
8462018/09/03MDM3140 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙ යෝගවචරයන්ට) (BAK407)01:38:51
8472018/09/02MDM3137 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - මේ මොහොත (SPD04)01:31:16
8482018/09/02MDM3136 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK04)02:09:47
8492018/09/02MDM3135 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කායනුපස්සනාවේන් මරණට පෙර මරණ මංචකය අත්දැකිමට (SPA04)01:08:06
8502018/09/02MDM3134 නිවන අත්දැකිමට අවශ්‍ය නම් සැම අර්ථයකදිම (දැනගැනිමකදිම) මුලට යන්න (ජ්‍යෙ යෝගවචරයන්ට) (BAK406)02:54:05
8512018/09/01MDM3133 Skype - අප්‍රමාදිව මුලට නොයමෙන් නිවන වළක්වාගත් යෝගාවචර කටහඩ (BAK405)03:31:41
8522018/08/31MDM3132 යෝනිසෝමනසිකාරයේ පස්වන පියවර හරහා චින්තාමය ඥානයට (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK404)01:57:42
8532018/08/31MDM3130 'මුලට යන්න ඕනෙ' දැනගැනීම ම අසතිය බව අවබෝධ නොවූයේ ඇයි (BAK402)01:56:02
8542018/08/31MDM3131 සමාධි - උපදෙස් වලටම අනුගත වී මුලට යාමෙන් විතක්ක විචාර අවබෝධයට (BAK403)04:00:32
8552018/08/30MDM3129 සතියේ ආරම්භය අවබෝධ කරගන්නේ කෙසේද? (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)01:08:17
8562018/08/29MDM3128 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)01:31:32
8572018/08/29MDM3122 අධිශීල යෝගාවචර කමටහනක්01:04:42
8582018/08/29MDM3127 කමටහනත් දියවිය යුත්තක් යන්න අනවබෝධයට සාක්ශි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)01:24:51
8592018/08/29MDM3095 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධම්මනු ධම්ම ප්‍රතිපදාවට අනුගතවන්නේ කෙසේද (SPD02)01:20:04
8602018/08/29MDM3094 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK02)01:41:29
8612018/08/29MDM3093 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්මශ්‍රවනය, ධාරණය කරගැනීම, මෙනෙහිකිරීම (SPA02)01:03:25
8622018/08/282018 08 28 - 1 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට)01:21:22
8632018/08/282018 08 28 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට01:13:38
8642018/08/28MDM3092 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අතහැරිමෙන් සෝවාන් මගට (SPD01)01:15:38
8652018/08/28MDM3091 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව 2 (SPK01)01:37:29
8662018/08/28MDM3090 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව 1 (SPK01)01:04:32
8672018/08/28MDM3089 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - දාන, ශිල, භවනා අත්හැර ශික්ෂා වැඩිමට (SPA01)01:07:55
8682018/08/27MDM3124 සතිය, සමාධිය, විමුක්තිය, නිවන (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK396)00:27:23
8692018/08/27MDM3123 සතිය අවබෝධ වූ මොහොත (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK395)00:55:02
8702018/08/26MDM3121 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - කෙලෙස් හදුනා ගන්නේ කෙසේද (SMD03)01:32:06
8712018/08/26MDM3120 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SMS03)01:37:42
8722018/08/26MDM3119 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්මය ශ්‍රවනයට උපදේශයක් (SMA03)01:03:11
8732018/08/25MDM3118 Kamatahan02:16:42
8742018/08/25MDM3114 නිවන් මගට ප්‍ර. - මල්, පහන්, බුද්ධ පුජාදියෙන් මරණ මංචකය සැපවත් වෙවිද? බුදු පියානෙණි (NMA08)00:53:32
8752018/08/25MDM3117 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - මගේ ශිලය පරික්ෂා කරන්නේ කෙසෙද (NMD08)01:31:17
8762018/08/25MDM3116 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS16)01:24:11
8772018/08/25MDM3115 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS015)01:32:01
8782018/08/24MDM3113 නමරූප පච්චයා සලායතන තන්හා පච්චයා උපාදන (BAK393)01:41:37
8792018/08/24MDM3112 අධිශිල කමටහන් සාකච්චාව 2018.08.24 (Silent Retreat) (BAK392)02:21:33
8802018/08/24MDM3111 තෘශ්ණාවට හේතු ප්‍රත්‍ය වූ බිය හදුනා නොගැනිම නිසා අසමාධිය අත්නොදැකීම (BAK391)02:09:01
8812018/08/23MDM3076 - නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - සංසාර බිය අත්දැක නිවන් මගට (NMD07)01:32:40
8822018/08/22MDM3111 නිවන් ම ප්‍ර - නිවන අරමුණු කරගත් යෝගාවචරයා තමාගේ ශිලයට ප්‍රමුඛස්ථානය දිය යුත්තේ ඇයි (NMA07)01:04:27
8832018/08/22MDM3110 අසමාධිය අත්නොදැකීම තුල තෘශ්ණාවට හේතු ප්‍රත්‍ය වූ බිය හදුනා නොගැනිම (BAK390)01:07:01
8842018/08/21MDM3109 මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට වෙර දරණ පින්වතුන්ගේ ධර්ම පිපාසාව වෙනුවෙන්00:38:36
8852018/07/28MDM3077 දානයේ උත්කෘෂ්ඨ ඵළයක් වන ශීලයට බැසගැනීමෙන්, නිවන් මාර්ගයට (SUA620)01:31:26
8862018/07/17MDM3051 භා.ප්‍ර - භාවනාව ආරම්භ කිරීමට උපදෙස් (BPD24)01:40:39
8872018/07/14MDM2908 සමාධි - යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අදියර 4 තුල වේදනානුපස්සනාව හා චිත්තානුපස්සනව අත්දකින ආකාරය (SMA44)01:10:26
8882018/07/14MDM2907 සමාධි - සමාධිය, විමුක්තිය සහ නිවන (අත්දුටු යෝගීන් සමග සාකච්චා ඇසුරින් ) (SMD27)02:03:52
8892018/06/20MDM2997 ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගෙන, ලැගගෙන, එය මැනවැයි කීමට (SU619)00:23:15
8902018/06/20MDM2996 මේ මොහොතේ හට ගැනීම සහ නිරෝධය යථාර්තවාදී ලෙස ප්‍රඥාවෙන් අත්දැකීමට (SU618)01:15:31
8912018/06/20MDM2995 අනුශාසණාවක් යනු ධර්මය නොවේ. ධර්මය සොයා දෙන මාර්ගයයි (SU617)00:18:03
8922018/06/20MDM2994 කායානුපස්සනාව තුලින් වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව සිදුවූ බවට ශාක්ෂි (BAK416)00:18:05
8932018/06/20MDM2993 නිවන - සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 06 (NNS026)00:50:56
8942018/06/19MDM2992 ආර්‍ය පර්යේශනයේ පියවරයන් (SUA616)00:37:58
8952018/06/19MDM2991 භාවනාවට බිය, වේලාවක් නොමැති පිංවතුන්ට, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට (SUA615)00:36:26
8962018/06/19MDM2990 'ආස්වාසය සංසිඳිල' කොහොමද දැනගත්තේ !, කොයි වෙලාවෙද දැනගත්තේ ! (SUA614)01:19:26
8972018/06/19MDM2989 බලව විදර්ශනාව හරහා නිබ්බිදාවට පත්වී විරාගය තුලින් විමුක්ති ගතවූ යෝගී ශාක්ෂි (BAK415)00:40:24
8982018/06/19MDM2988 නිවන - සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 05 (NNS025)00:49:26
8992018/06/18MDM2987 නිවනට පයින් ගසා, දිව්‍ය ලෝක තෘෂ්ණාවෙන් සමථ පාරුව සකස් කරන යෝගියා (SUA613)01:05:51
9002018/06/18MDM2986 වේදනානුපස්සනාව කල යුත්තේ ඇයි (SUA612)00:54:28
9012018/06/18MDM2985 ශෘතමය ඤණ සකස් කරවා දෙන, යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA611)01:19:36
9022018/06/18MDM2984 තමා තුල හටගත් රාග, ද්වේශ පරීක්ෂා කිරීමට වි. 5 ක් යොදා සෝවාන් ඵළයට (SUA610)00:46:59
9032018/06/18MDM2983 නිවන - සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 04 (NNS024)00:50:21
9042018/06/17MDM2979 ශීල - සමථ විදර්ශනාව තුල චේතෝ සමාධියෙන් විමුක්ති ගතවූ යෝගී කටහඬ (BAK414)00:42:01
9052018/06/17MDM2982 ශීල - ණය විපස්සණාව හෙවත් අන්ව්‍යයේ ඤාණ, හෙවත් චින්තාමය ඤාණ (SHD42)02:02:26
9062018/06/17MDM2981 ශීල - ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK95)02:48:22
9072018/06/17MDM2980 ශීල - ගුණාංග 8 කින් යුත්, පරම ශාන්ත සුන්දර විදර්ශනා සමාධිය (SHA53)01:08:42
9082018/06/16MDM2978 ශීල - අත්‍යන්ත ලක්ෂණය සහ මේ මොහොත (SHD41)02:12:55
9092018/06/16MDM2977 ශීල - වචී, කාය, චිත්ත සංස්කාර සංසිඳීම හරහා විමුක්තිය තුල නිවන අත්විඳි යෝගියෙක් (SHK94)02:36:41
9102018/06/16MDM2972 Skype - දුක්ඛ නිරෝධ ඝාමිණී පඨිපදා සත්‍යය අත්දැක, එය සංඥාවෙන් යටපත් කල යෝගියෙක් (BAK413)00:58:29
9112018/06/16MDM2976 ශීල - ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK93)02:49:51
9122018/06/16MDM2975 ශීල - භාවනාවෙන්,, ත්‍රිවිධ දුස්චරිත සහ කාම, ජනපද, ඥාති, ධර්ම විතක්ක ප්‍රහාණය වීම (SHA52)01:07:00
9132018/06/15MDM2974 අද දිනට අභ්‍යාසය - සමථ විදර්ශනාවෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයට (SUA609)00:28:52
9142018/06/15MDM2973 ශීල - කායානුපස්සනාවෙන්, සංසාර බිය අත් දැකීමට (SHD40)02:02:11
9152018/06/15MDM2972 Skype - යෝනිසෝ මනසිකාරයේ විවිධ අදියරයන්හීදී, ධර්මාවබෝධයට පත්වීමට ශාක්ෂි (BAK412) (SHK92)02:40:20
9162018/06/15MDM2970 ශීල - මහණෙනි, සමාධිය වඩව්, සමාධිය වඩව් සමාධිය තුල ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකිය හැක 02 (SHA51)00:59:35
9172018/06/14MDM2967 ශීල - පංච ඉන්ද්‍රියන් සහ පංච බල විදර්ශනාවේදී අත් දකින ආකාරය (SHD39)01:58:48
9182018/06/14MDM2969 ශීල - සමථ විදර්ශනාවෙන්, දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යය හෙවත් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත් ශීල යෝගීන් (BAK411)01:16:49
9192018/06/14MDM2966 ශීල - ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK90)02:13:01
9202018/06/14MDM2965 ශීල - නිවන අත් නොදුටු සහ අත් දුටු යෝගී කටහඬ (SHK89)02:07:40
9212018/06/14MDM2968 නාම-රූප හට ගැනීම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඒක චිත්තක්ෂණයට කොටුවීම (SUA608)01:05:52
9222018/06/14MDM2963 ශීල - සෝවාන් අංග අත් දකිමින්, සෝවාන් මාර්ගයේ නිවනට පෙරහුරුවූ ශීල යෝගීන් (SHP16)01:30:46
9232018/06/14MDM2964 ශීල - මහණෙනි, සමාධිය වඩව් !, සමාධිය වඩව් !, සමාධිය තුල ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකිය හැක (SHA50)00:58:05
9242018/06/13MDM2962 Skype - දුක්ඛ සහ දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයන්, ධර්ම ශ්‍රවනයේදී නිරවුල්ව අවබෝධවූ යෝගී කටහඬ (BAK410)01:07:41
9252018/06/13MDM2961 ධර්ම ශ්‍රවණයට චන්දයක් පහලවුනි නම්, නිවන් මග විවරවේ (SUA607)00:36:12
9262018/06/13MDM2960 ශීල, අධිශීල තත්වයන්ට දියුණුවූ බවට වන යෝගාවචර ලක්ෂණ (SUA606)01:09:56
9272018/06/13MDM2958 රහතුන් වහන්සේගේ ක්‍රියා සිතුවිලි (SUA604)00:18:36
9282018/06/13MDM2959 අයෝනිසෝ මනසිකාරය - රූපය ප්‍රකටවූ බව දැන ගැනීම (SUA605)00:50:00
9292018/06/13MDM2957 නිවන - සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 03 (NNS023)00:51:20
9302018/06/12MDM2956 ප්‍රකටවූ දේ නොව, ප්‍රකටවූ බව දැනගත්තේද !, (බඩ පිරුණේ බත් නිසාද, බත් කෑ නිසාද !) (SUA603)01:34:25
9312018/06/12MDM2954 මොකක්ද දැන ගත්තේ, කොහොමද දැන ගත්තේ (SUA601)00:10:42
9322018/06/12MDM2955 ආර්‍ය ශ්‍රාවකයා තුල සෝවාන් අංග වැඩෙන බව තහවුරු කරන සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා (SUA602)00:59:04
9332018/06/12MDM2953 මාලු කෑමට ඇතිවූ රාගය හරහා ප්‍රාණඝාත අකුසලයට දායකවී නොමැතිද (SUA600)00:08:01
9342018/06/12MDM2952 නිවන - සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 02 (NNS022)00:49:46
9352018/06/11MDM2951 සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමට අද දිනයේ අභ්‍යාසය (SUA599)00:23:23
9362018/06/11MDM2950 සති සම්පජන්‍යයෙන්, සංස්කාර අත් දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA598)01:29:55
9372018/06/11MDM2949 මොකක්ද දැන ගත්තේ 'දැන් වේලාව හිමිදිරි පාන්දර 15.80 ', කොහොමද දැන ගත්තේ (SUA597)01:03:48
9382018/06/11MDM2948 මම දැන් මෙතන - ශීල, සමාධි, ප්‍රඥා ශික්ෂා (SUA596)01:12:23
9392018/06/11MDM2947 වභානාව යකින්නේ කුමක්ද, වනාභාව කියන්නේ මක්කුද, භාවනාව යන්නේකි මක්දකු (SUA595)00:35:15
9402018/06/11MDM2946 නිවන - සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 01 (NNS021)00:50:42
9412018/06/10MDM2944 යෝනිසෝයේ මුල් අදියරයන් තුල විමුක්ති ගතවී, සිව්වන අදියරේදී නිවන අත්විඳි යෝගියෙක් (BAK409)00:59:04
9422018/06/10MDM2945 ආදුනික - සමථය හා විදර්ශනාව (ADD37)02:00:10
9432018/06/10MDM2943 ආදුනික - කායානුපස්සනාව හරහා හිනමානය, මානය, අධිමානය දුරුකරගැනීමට (ADA46)01:12:01
9442018/06/09MDM2942 Skype - ධර්ම ශ්‍රවනයේදීත්, මෙනෙහි කිරීමේදීත් සංසිඳීම තුල නිවන අත් දුටු යෝගී කටහඬ (BAK408)01:02:15
9452018/06/09MDM2941 භා.ප්‍ර - යෝනිසෝ මනසිකාරය (BPD23)02:05:31
9462018/06/09MDM2940 භා.ප්‍ර - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK23)01:48:36
9472018/06/09MDM2939 භා.ප්‍ර - කායානුපස්සනාවෙන් උපදී ප්‍රහාණය කර උපදී විවේකයට (BPA23)01:02:55
9482018/06/09MDM2938 ආදුනික - විදර්ශනා උපක්ලේෂ භාවනාවේදී අත්දැකිය හැකි ආකාරය (ADA45)01:06:36
9492018/06/08MDM2937 Skype - ධර්මය මෙනෙහි කිරීමේදී නිවන අත් විඳි මුත් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ නොවූ (BAK407)01:46:33
9502018/06/08MDM2934 ආදුනික - මම දැන් මෙතන ට අනුගතවී ශීලය පරීක්ෂා කරමින් සෝවාන් අංග අත් දැකීමට (ADD36)01:59:26
9512018/06/08MDM2933 ආදුනික, Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 51 (BAK406) (ADK76)02:58:11
9522018/06/08MDM2932 ආදුනික - දුක්ඛ නිරෝධයට ලඟාවූ මුත්, එය නිවන බව අත් නොදුටු යෝගී කටහඬ (ADK75)01:22:05
9532018/06/08MDM2934 අද දින උපදේසය - මා තුලින් කියැවුනු සැර පරුෂ වචන දෛනිකව වාර්ථා කිරීම (SUA594)00:34:20
9542018/06/08MDM2933 රාජ කුමාරයෙක් ආදර්ශයෙන් පෙන්නුම් කලාවූ ධර්මයට බැසගෙන පංච බියෙන් නිදහස් වීමට (SUA593)00:42:15
9552018/06/08MDM2931 ආදුනික - කායානුපස්සනාවෙන්, ලැජ්ජා බිය අත්දැක මේ මොහොතේ හටගැනීම සහ නිරෝධය අවබෝධ වීම (ADA44)00:52:55
9562018/06/07MDM2930 නාම-රූප හටගැනීම අත්දැකීමෙන්, ඇතුලත කථාවේ ආරම්බය වන චිත්ත සංස්කාර අවබෝධවේ (SUA592)01:15:31
9572018/06/07MDM2929 භාවනාවේදී අනිත්‍ය අත් දැකිය හැකි ආකාර පිලිබඳ කදිම ශාක්ෂි (SUA591)01:04:52
9582018/06/07MDM2926 ආදුනික - ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK73)01:34:33
9592018/06/06MDM2924 ආදුනික - ප්‍රථිපත්ති පූජාවටම අනුගත වීමට හැකිවීම නිසා සෝවාන් මාර්ගය විවරවූ යෝගීන් (ADP11)02:03:16
9602018/06/06MDM2923 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 51 (BAK405)00:48:47
9612018/06/06MDM2922 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරය, නිරන්තරයෙන් සංශෝධනය කිරීම (SUA590)00:33:11
9622018/06/06MDM2921 කායානුපස්සනාවෙන්, සෝමනස්ස, දෝමනස්ස නොමැති මේ මොහොත අත් දැකීමට (SUA589)00:43:24
9632018/06/06MDM2920 ම් ම්හ්තේ යක්න් ව්සින් න්කර්න අක්සල් ක්‍රන ම්ම, මනුෂ්‍ය වෙස්ගත් යකෙක්ද (SUA588)00:07:11
9642018/06/06MDM2919 පලවන යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සිව් අදියර තුලින් නිවන අත් දැකීමට (SUA587)00:37:58
9652018/06/06MDM2918 ආර්‍ය මාර්ගයට බැස ගැනීමට චන්දය යෙදීමෙන්, අනාර්‍ය මාර්ගය තුලින් බැහැරවේ (SUA586)00:42:23
9662018/06/06MDM2917 නිවන - තමා තුල ප්‍රාණඝාතය සිදුවීම දැනගැනීමෙන්, ලැජ්ජා බියට පත්වීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 03 (NNS020)00:51:06
9672018/06/05MDM2916 නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අත්දුටු ශාක්ෂි (SUA585)01:37:28
9682018/06/05MDM2915 - 2029 මැයි 35 වනදා මදුරු බණ ශ්‍රවණවූ පිංවතුන් වෙනුවෙන් නිරෝධ වුනාවූ උපදෙස් (SUA585)00:20:00
9692018/06/05MDM2904 සමාධි - යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අදියර 4 තුල චිත්තානුපස්සනව අත්දකින ආකාරය (SMA43)01:04:12
9702018/06/05MDM2914 මේ මොහොතට කොටුවීමට වෙර දැරූමුත්, කෙලෙස් වලින් යටපත් කිරීම අවබෝධ නොවූ යෝගියෙක් (BAK404)00:47:33
9712018/06/05MDM2913 මදුරුවා යන සංඥාවෙන් මැරුවේ, මගේම අම්මා, තාත්තා, අක්කා, ස්වාමි පුරුෂයා නොවේද (SUA584)00:21:48
9722018/06/05MDM2912 නිවන - තමා තුල ප්‍රාණඝාතය සිදුවීම දැනගැනීමෙන්, ලැජ්ජා බියට පත්වීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 02 (NNS019)00:50:11
9732018/06/04MDM2909 සමාධි - ප්‍රකටවීම, යථා භූත ඤාණයෙන් අත්දැක විදර්ශනාවෙන් මේ මොහොත අත්දුටු යෝගී කටහඬ (SMK60)00:49:09
9742018/06/03MDM2906 සමාධි - සමාධිය හා විමුක්තිය අත්දැක්කද අවබෝධ නොවූ අකුසලය කුමක්ද (SMK59)02:49:31
9752018/06/03MDM2905 සමාධි - ධ. ශ්‍රවනයේදී හා මෙනෙහි කි. ධාතු මනසිකාරය තුල විමුක්තිය අත්දැකීම(3වන යෝගීයා) (SMK58)01:48:48
9762018/06/02MDM2903 සමාධි - සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK57)01:02:44
9772018/06/02MDM2900 ශීල - පැයකට වි. 5 ක් තමාගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීම කායානුපස්සනාව බව නොයැසුනු පිංවතුන්ට (SHA49)01:14:56
9782018/06/01MDM2899 ශීල - නිවන අත්දුටුමුත්, එයට සාධුකාර නොදුන් යෝගියෙකුගේ අඳෝනාව (BAK403)00:36:03
9792018/06/01MDM2895 ශීල - භාවනාව කියන්නේ කුමක්ද - මේ මොහොතේදීම තමාගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරිම (SHD37)02:04:51
9802018/06/01MDM2894 ශීල/Skype - විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 49 (BAK402)02:07:51
9812018/06/01MDM2898 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ අදියර හතර අනුපිලිවෙලින්ම කල යුතුද (SUA583)00:34:58
9822018/06/01MDM2897 වයස අවු. 16 සිට සෙවූ බණ 35 දී ලැබිනි. මේ බවයේදීම, ධර්මාවබෝධය ලබමි (BAK401)00:43:33
9832018/06/01MDM2896 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පලවන පියවර ආරම්බ කිරීමෙන්, අධර්මයෙන් ඉවත්වේ (SUA582)00:26:25
9842018/06/01MDM2892 ශීල - තමාගේ ශීලය පරීක්ෂා කිරීමට වි. 5 කට අනුගතවී, අනිත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවනට (SHA48)01:05:56
9852018/05/31MDM2891 ප්‍රකටවූ අරමුණට මේ මොහොතේ ප්‍රතිචාර දැක්වූ බවට ශාක්ෂි (SUA581)00:10:55
9862018/05/31MDM2887 ශීල - ශිල පූහූණු යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD36)02:03:20
9872018/05/31MDM2890 මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා - රූපය නිර්මාණය කරවන ආකාරය අත්දුටු යෝගී ශාක්ෂි (SUA580)01:03:59
9882018/05/31MDM2889 ප්‍රාණඝාතය, සත්ව හිංසණය තමාගෙන් අතහැරීමට අද දින උපදේසණය (SUA579)00:37:14
9892018/05/31MDM2888 භවයෙන් නිදහස් වේයයි හටගන්නාවූ බිය අත්දැකීමෙන් මේ මොහොත අත්හැරීම සංසාර බියයි (SUA578)00:49:18
9902018/05/31MDM2884 ශීල - අනුපිලිවෙලක් නොමැතිව යෝනිසෝවේ අදියර 4 ට අනුගතවී අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SHA47)01:09:27
9912018/05/30MDM2883 තමා තුලින් ධර්මය අත් දැකීමට, ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් ධර්ම කරුනු විමසන්න (SUA577)00:14:26
9922018/05/30MDM2882 ශීල - ශීල පූහූණු පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP15)01:24:31
9932018/05/30MDM2881 මනසිකාරයකින් තොරව අරමුණක් දැනගත නොහැකිද (SUA576)01:32:23
9942018/05/30MDM2880 පරම ශාන්තවූ 'නිවන' සහ ඉමක්, කොනක්, මුලක්, මැදක්, අගක් නොදුටු 'බවය' (SUA575)01:10:37
9952018/05/30MDM2879 බණට කියැවුනේ 'මම දැන්', නමුත් 'මම දැන් මෙතන' දැනගත්තා, කොහොමද දැනගත්තේ (SUA574)01:14:11
9962018/05/30MDM2878 භාවනාව යනු කුමක්ද යන්න, තමා තුලින් අත් නොදුටු පිංවතුන්ට (SUA573)01:23:20
9972018/05/30MDM2877 නිවන - තමා තුල ප්‍රාණඝාතය සිදුවීම දැනගැනීමෙන්, ලැජ්ජා බියට පත්වීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 01 (NNS018)00:49:27
9982018/05/29MDM2876 විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 50 (BAK400)02:54:11
9992018/05/29MDM2875 භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද, යෝනිසෝ මනසිකාරය පවත්වගන්නේ කොහොමද (NMD05)01:30:46
10002018/05/29MDM2874 - නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම සාකච්චා (NMS10)01:27:16
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3806)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.