වලස්මුල්ලේ අභය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/12පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2019-11-12] - [Nisala Arana]00:55:29
22019/11/12ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [2019-11-12] [Part 2/2] - [Nisala Arana]02:03:09
32019/11/12ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [2019-11-12] [Part 1/2] - [Nisala Arana]02:06:40
42019/11/10LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:24:04
52019/11/10LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:00:28
62019/11/10LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:23:40
72019/11/10ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:01:41
82019/11/09LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:27:34
92019/11/09LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:51:16
102019/11/09LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:33:21
112019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:44:03
122019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:40:04
132019/11/08[13] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:05:37
142019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:01:55
152019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:04:34
162019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:13:33
172019/11/07ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:33:59
182019/11/07ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:20:34
192019/11/07ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:53:37
202019/11/07ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:31:57
212019/11/06ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:32:55
222019/11/06ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:26:25
232019/11/06ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:05:46
242019/11/06ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:36:15
252019/11/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:31:44
262019/11/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:23:53
272019/11/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:26:18
282019/11/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:30:58
292019/11/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:05:18
302019/11/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:44:30
312019/11/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:02:28
322019/11/03[35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:59:03
332019/11/03[34] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:50:16
342019/11/03[33] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:48:43
352019/11/03ආර්ය දැහැන් වැඩිය යුත්තේ ඇයි00:31:00
362019/11/02[32] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:06:11
372019/11/02[31] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:59:34
382019/11/02[30] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:06:39
392019/11/02[29] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:51:06
402019/11/02[27] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:58:39
412019/11/01[28] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:04:41
422019/11/01[26] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:03:46
432019/11/01[25] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:53:45
442019/10/31[24] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:04:04
452019/10/31[23] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:39
462019/10/31[22] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:46:22
472019/10/31[21] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:49:45
482019/10/30[20] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:14
492019/10/30[19] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:57:14
502019/10/30[18] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:00
512019/10/30[17] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:55:39
522019/10/29[16] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:08
532019/10/29[15] භාවනාවට පෙර වදනක් - [Nisala Arana]01:58:15
542019/10/29[14] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:54:23
552019/10/29[13] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:52:30
562019/10/29කර්ම අස්තාන ගත කිරීම 3 -- Green Leaf00:14:22
572019/10/28[12] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:08:56
582019/10/28[11] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:54:18
592019/10/28[10] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:44
602019/10/28[09] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:40
612019/10/27[08] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:59:24
622019/10/27[07] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:58:58
632019/10/27[06] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:04:49
642019/10/27[05] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:56:25
652019/10/26[04] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:46
662019/10/26[03] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:03:04
672019/10/26[02] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:39
682019/10/26[01] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:49:48
692019/10/03අනුමෝදනාව00:17:01
702019/10/03කුන්ඩලිනි ශක්තිය සහ සූක්ෂම කය00:15:57
712019/10/03කර්ම අස්තාන ගත කිරීම 200:07:57
722019/09/28[23/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:05:01
732019/09/28[22/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:53:28
742019/09/28[21/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:51:18
752019/09/27[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:59:43
762019/09/27LIVE NOW ►[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:58:14
772019/09/27[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:53:13
782019/09/27[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:41:15
792019/09/26[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:02:52
802019/09/26LIVE NOW ►[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:57:08
812019/09/26[14/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:52:47
822019/09/26LIVE NOW ►[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:46:11
832019/09/25LIVE NOW ►[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:40:48
842019/09/25LIVE NOW ►[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:01:09
852019/09/25LIVE NOW ►[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:55:41
862019/09/25[09] [2/2] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:20:53
872019/09/25[09] [1/2]- ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]00:22:20
882019/09/24[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:01:27
892019/09/24[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:59:20
902019/09/24[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:52:28
912019/09/24[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:44:12
922019/09/23[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:08:02
932019/09/23[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:57:39
942019/09/23[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:47:43
952019/09/23[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:16:03
962019/09/03කර්ම අස්තාන ගත කිරීම00:04:14
972019/08/23[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:32
982019/08/23[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:04:17
992019/08/23[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:01:25
1002019/08/22[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:02:41
1012019/08/22[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:07:08
1022019/08/22[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:04:58
1032019/08/22[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:03
1042019/08/21[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:47:11
1052019/08/21[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:56
1062019/08/21[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:54:33
1072019/08/21[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:47
1082019/08/20[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:00:40
1092019/08/20[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:24:03
1102019/08/20[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:01:55
1112019/08/20[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:56:25
1122019/08/19[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:05:48
1132019/08/19[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:45:13
1142019/08/19[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:56:36
1152019/08/19[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:53:25
1162019/08/18[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:50:14
1172019/08/18[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:58:38
1182019/08/18[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:00:43
1192019/08/18[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:53:56
1202019/08/17[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:55:58
1212019/08/17[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:57:45
1222019/08/17[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:50:10
1232019/08/16නොපෙනෙන ලොව සහ පිං අනුමෝදනාව00:17:52
1242019/08/14147. Tea Time සාකච්ඡා - [Wales, United Kingdom]01:01:26
1252019/08/12146. Tea Time සාකච්ඡා [අරූප දැහැන්] - [Wales, United Kingdom]00:46:34
1262019/08/11කිසි විටෙක නොකරන්න00:13:38
1272019/08/10145. Tea Time සාකච්ඡා - [Reading, England]00:21:15
1282019/08/09[16] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:58:43
1292019/08/09[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:22:41
1302019/08/08[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:07:49
1312019/08/08[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:35:35
1322019/08/08[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:59:49
1332019/08/07[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:42:13
1342019/08/07[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:40:01
1352019/08/07[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:48:07
1362019/08/07[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:07:45
1372019/08/07144. Tea Time Discussions [Dhyāna After Sotāpanna] - [London]00:17:23
1382019/08/06143. Tea Time Discussions [Dhyāna in Buddhism] - [London]00:03:45
1392019/08/06[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:32:58
1402019/08/06[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:30:18
1412019/08/06LIVE NOW ►[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:42:40
1422019/08/06[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:39:31
1432019/08/06ධර්මය නොදන්නා අය ධර්මය විකෘති කරවායැයි චෝදනා කරනවා-Ven. Walasmulle Abhaya Thero01:42:11
1442019/08/05142. Tea Time Discussions [Sathara Sathipattana] - [London]00:11:27
1452019/08/05[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:58:55
1462019/08/05[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:03:11
1472019/08/04විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Leicester]01:54:54
1482019/08/04The Secret of Universe - [Leicester]01:37:30
1492019/08/03[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:27:57
1502019/08/03LIVE NOW ►[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:33:32
1512019/08/02LIVE NOW ►[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:25:29
1522019/08/02LIVE NOW ►[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
1532019/08/02LIVE NOW ►[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:46:13
1542019/08/02LIVE NOW ►[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:28:49
1552019/08/01LIVE NOW ►[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:56:21
1562019/08/01[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:04:11
1572019/08/01[26] - ඔබ දන්නවාද? (Q & A Session) - [London] - [2019 - ජූලි]01:36:45
1582019/08/01[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:59:33
1592019/08/01LIVE NOW ►[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:49:17
1602019/07/31LIVE NOW ►[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:38:21
1612019/07/31LIVE NOW ►[22] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [London] - [2019 - ජූලි]01:33:00
1622019/07/31LIVE NOW ►[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:44
1632019/07/31ඥාණ සම්ප්‍රයුක්තව, ත්‍රිහේතුකව, උත්කෘෂ්ඨ ලෙස දන්දෙමු/වැඩිහිටියන්ට පමනයි00:27:36
1642019/07/31LIVE NOW ►[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:35:48
1652019/07/30LIVE NOW ►[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:56:45
1662019/07/30LIVE NOW ►[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:39:47
1672019/07/30LIVE NOW ►[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:43:35
1682019/07/30LIVE NOW ►[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
1692019/07/29LIVE NOW ►[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
1702019/07/29LIVE NOW ►[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]02:11:25
1712019/07/29[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:08
1722019/07/28LIVE NOW ►[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:06:16
1732019/07/28LIVE NOW ►[10] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [London] - [2019 - ජූලි]02:25:01
1742019/07/28LIVE NOW ►[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:20
1752019/07/27[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:13:01
1762019/07/27[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:44:54
1772019/07/27[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201900:37:26
1782019/07/27[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:56:10
1792019/07/26LIVE NOW ►[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:30:20
1802019/07/26[4/4]මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:05:23
1812019/07/26[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:43:31
1822019/07/26[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:19:40
1832019/07/26[01] - ඒ අමා මහ නිවන බොහෝ දුර නොවන බව - [London] - 201901:19:59
1842019/07/24ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා00:08:44
1852019/07/24නිවන සහ Matrix00:07:02
1862019/07/23පංචස්ඛන්ධය00:11:54
1872019/07/22නිවන් මග සරලව - [Leeds, England]01:44:04
1882019/07/22The Ultimate Truth - [Leeds, England]01:00:03
1892019/07/22මන වඩන රූප ශබ්ද යනු00:09:02
1902019/07/21LIVE NOW ►[2] - ප්‍රශ්ණය ඔබේය, උත්තරයත් ඔබේය - [York]01:56:05
1912019/07/21[1] - ප්‍රශ්ණය ඔබේය, උත්තරයත් ඔබේය - [York]01:31:43
1922019/07/20LIVE NOW ►[3] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]01:29:57
1932019/07/20[2] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]02:14:43
1942019/07/20[1] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]02:36:53
1952019/07/19ප්‍රීති සුඛ නැගෙන technique එක00:07:39
1962019/07/19සත්‍යක් ක්‍රියාව00:07:13
1972019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:06:48
1982019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:07:24
1992019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:19:55
2002019/07/18උපාදාය රූප?00:07:22
2012019/07/17විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Stevenage, England]03:08:13
2022019/07/17නිවන් දකින අනිච්ඡ හා අනිත්‍ය අතර වෙනස00:08:23
2032019/07/16නිවන සහ දඹදිව වන්දනාව00:06:51
2042019/07/16සංකාර00:17:39
2052019/07/15අනේ අනිච්ඡං - [High Wycombe, England]02:19:05
2062019/07/15චක්‍ර පිබිදීම හා ඵල සමාධිය00:08:01
2072019/07/14LIVE NOW ►Absolute Happiness [English Discussion] - [Reading, England]01:45:27
2082019/07/14විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Reading, England]03:39:26
2092019/07/13LIVE NOW ►වචන පද ඉක්මවූ නිවන් මග - [Reading, England]02:54:56
2102019/07/13මාගේ කර්මය00:03:32
2112019/07/12උදය වැය ඥාණය විදර්ශනා කරන අයුරු00:22:22
2122019/07/10මෙත් වැඩීම00:18:57
2132019/07/09141. පාරුවේදී ඇසූ බුදු බණ - On The Way Discussions - 27/06/2019 - [Venice, Italy]00:09:48
2142019/07/08ඇලවූ නිවන් මග කෙලින් කිරීම - [Lucca, Italy]02:51:32
2152019/07/07LIVE NOW ► [35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:15:14
2162019/07/07LIVE NOW ► [34] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Milan, Italy]02:05:51
2172019/07/07[34] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Milan, Italy]01:45:32
2182019/07/07[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:43:59
2192019/07/06LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:52:07
2202019/07/06LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:28:03
2212019/07/06LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:27:07
2222019/07/06LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:46:13
2232019/07/05[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:09:29
2242019/07/05[27] - 004 ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]02:25:13
2252019/07/05LIVE NOW ► [26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:19:50
2262019/07/05[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:47:33
2272019/07/05[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:36:17
2282019/07/04[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:25:15
2292019/07/04[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:49:29
2302019/07/04[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:48:31
2312019/07/04ත්‍රිපිටකය00:11:16
2322019/07/03[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]00:52:39
2332019/07/03[20] - ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]02:09:14
2342019/07/03LIVE NOW ► [19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:38:05
2352019/07/03[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:46:43
2362019/07/02LIVE NOW ► [17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:41:51
2372019/07/02[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:54:52
2382019/07/02[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]02:02:06
2392019/07/02[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:48:53
2402019/07/01[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:39:17
2412019/07/01LIVE NOW ► [12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:24:32
2422019/07/01[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:43:30
2432019/06/30[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]02:14:27
2442019/06/30[09] - ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]01:02:57
2452019/06/30[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:35:56
2462019/06/29140. Lord Buddha's Way - Tea Time සාකච්ඡා - [Venice, Italy]00:33:32
2472019/06/29[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:37:43
2482019/06/29[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:44:35
2492019/06/29LIVE NOW ► [05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:55:00
2502019/06/29[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:34:52
2512019/06/28[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:44:58
2522019/06/28[02] - Part 2/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:15:33
2532019/06/28[02] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]00:23:51
2542019/06/28LIVE NOW ► නිවීමේ ඇරඹුම - [Milan, Italy]02:58:47
2552019/06/27Sofa Discussion - [Venice, Italy]01:20:23
2562019/06/27සිතන්නට යමක්00:07:17
2572019/06/27ජාති වාදියෝ හඳුනා ගන්න00:13:55
2582019/06/26ඔබ නිවන් දැකලද? - [Verona, Italy]03:02:37
2592019/06/26පළමු දැහැනේ කාම විතක්ක නොමැතිද?00:13:12
2602019/06/26ආර්ය දැහැනක මුල මැද අග00:07:31
2612019/06/25සමුදය සහ අත්ථංගම00:07:03
2622019/06/25නිවන් මග සරලව - [Rome, Italy]02:53:18
2632019/06/23නොඇසූ නිවන් මග - [2/2] - [Milan, Italy]01:59:49
2642019/06/23නිවන් මග වෙනත් අයුරකින් - [1/2] - [Milan, Italy]01:51:35
2652019/06/22ආන්දෝලානාත්මක නිවන් මග - [2/2] - [Milan, Italy]02:58:17
2662019/06/22ආන්දෝලානාත්මක නිවන් මග - [1/2] - [Milan, Italy]02:37:32
2672019/06/20139. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:09:24
2682019/06/17LIVE NOW ► [36] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [2/2] - [Stockholm, Sweden]03:33:18
2692019/06/17[35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:57:49
2702019/06/16LIVE NOW ► [34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:13:43
2712019/06/16[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:46:19
2722019/06/16LIVE NOW ► [32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:22:40
2732019/06/16[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:30:01
2742019/06/15You Look So Happy - [Stockholm, Sweden]00:41:02
2752019/06/15[30] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Stockholm, Sweden]01:14:00
2762019/06/15[29] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Stockholm, Sweden]01:31:02
2772019/06/15LIVE NOW ► [28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:22:40
2782019/06/15[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:44:25
2792019/06/14LIVE NOW ► [25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:19:33
2802019/06/14LIVE NOW ► [24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:42:50
2812019/06/14LIVE NOW ► [23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:02:36
2822019/06/14LIVE NOW ► [22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:24:25
2832019/06/14138. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:05:55
2842019/06/14137. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:03:23
2852019/06/13136. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:05:24
2862019/06/13[22] - 001 - ඔබ දන්නවාද? - [Stockholm, Sweden]01:39:07
2872019/06/13[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:46:30
2882019/06/13[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:29:58
2892019/06/13135. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:07:40
2902019/06/13134. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:11:02
2912019/06/12133. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:22:03
2922019/06/12132. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:15:18
2932019/06/12[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:41:15
2942019/06/12[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:24:43
2952019/06/12LIVE NOW ► [17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:52:26
2962019/06/12[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:32:52
2972019/06/11[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:25:21
2982019/06/11[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:45:39
2992019/06/11[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:01:55
3002019/06/11[12] - Part 2/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:00:25
3012019/06/11[12] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]00:44:48
3022019/06/10LIVE NOW ► [11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:37:30
3032019/06/10[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:44:19
3042019/06/10[09] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:09:33
3052019/06/10ලෝක උරුමය00:05:57
3062019/06/10[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:55:29
3072019/06/09[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:02:19
3082019/06/09[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:31:24
3092019/06/09[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:39:03
3102019/06/09[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:29:59
3112019/06/08[3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:35:19
3122019/06/08[2] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - කර්ම අස්ථාන ගත කිරීම - [Stockholm, Sweden]02:46:13
3132019/06/08[1] - නිවනේ සුවය - [Stockholm, Sweden]02:38:20
3142019/06/07131. Tea Time සාකච්ඡා - [Paris, France]00:32:49
3152019/06/07130. Tea Time සාකච්ඡා - [Paris, France]00:29:29
3162019/06/06129. Tea Time සාකච්ඡා - [Paris, France]01:07:45
3172019/06/06Absolute Happiness - Absolutes Glück - [Bonn, Germany]02:09:19
3182019/06/06128. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:31:35
3192019/06/06127. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:30:21
3202019/06/05126. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:21:27
3212019/06/05125. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:10:35
3222019/06/04කරුමයක් වූ ලෝක උරුමය00:06:36
3232019/06/04[2/2] - සම්මා සමධියේ සිට සම්මා දිට්ඨිය දක්වා මග - [Zürich, Switzerland]01:44:31
3242019/06/04[1/2] - සම්මා සමාධියේ සිට සම්මා දිට්ඨිය දක්වා මග - [Zürich, Switzerland]02:03:01
3252019/06/03Never fulfill Six Sensors ? : Open Discussion - [Bern, Switzerland]00:55:59
3262019/06/02විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Bern, Switzerland]01:30:17
3272019/06/01124. Tea Time සාකච්ඡා(Low Sound) - [Auckland, New Zealand]00:39:15
3282019/06/01123. On The Way Discussions - [France, Switzerland]00:23:27
3292019/05/31නොදකින අනිත්‍ය !!!00:14:56
3302019/05/30[3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:46:57
3312019/05/30LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:52:25
3322019/05/30සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ මග 3 - [Paris, France] - May 201901:45:35
3332019/05/29පව් අනුමෝදනාවෙන් වෙන් වීම00:05:15
3342019/05/29නිරපේක්ෂත්වයේ මඟ NGO බව අභය හිමි පිළිගනී00:04:15
3352019/05/27විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Germany] - May 201901:40:24
3362019/05/26What is Reality - Insatiable [Unersättlich] - [Germany] - May 201902:10:57
3372019/05/26සිත නිවන බුදු බණ - [Germany] 201902:49:39
3382019/05/20One Day Meditation Session - Part 3 (චිත්ත භාවනාව )01:37:07
3392019/05/19One Day Meditation Session - Part 2 (අන්‍යතර (ලෟකික) චෙිතෝ විමුක්තිය - ආනා පාන සති)01:29:49
3402019/05/19LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Germany] - May 201901:45:16
3412019/05/19විමංසා Q A Session පැන විසඳුම University of South Australia00:06:19
3422019/05/19සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ මග 2 - [Germany] - May 201901:20:38
3432019/05/19One Day Meditation Session - Part 101:27:49
3442019/05/18සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ මග - [Germany] - May 201901:09:17
3452019/05/12One Day Meditation Session - Part 3 (Q & A)01:37:22
3462019/05/12[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:13:13
3472019/05/12LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:43:42
3482019/05/12One Day Meditation Session - Part 201:45:09
3492019/05/12[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:47:21
3502019/05/12One Day Meditation Session - Part 101:21:47
3512019/05/11LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:02:41
3522019/05/11LIVE NOW ► [28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:53:13
3532019/05/11[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:39:10
3542019/05/10LIVE NOW ► [26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:52:15
3552019/05/10[25] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Paris, France] - May 201903:29:15
3562019/05/10[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:24:06
3572019/05/09LIVE NOW ► [23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:31:33
3582019/05/09[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:41:05
3592019/05/09[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:43:31
3602019/05/09[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:51:01
3612019/05/09[052] ධ්‍යාන සමාපත්ති සහ ඵල සමාපත්ති අතර වෙනස [2019 Feb. - Toowoomba ]00:19:14
3622019/05/08[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:06:26
3632019/05/08LIVE NOW ► [18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:12:18
3642019/05/08[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:33:31
3652019/05/07LIVE NOW ► [16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:27:04
3662019/05/07LIVE NOW ► [15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:46:03
3672019/05/07LIVE NOW ► [14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:52:36
3682019/05/07LIVE NOW ► [13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:40:50
3692019/05/06LIVE NOW ► [12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:25:35
3702019/05/06[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:49:37
3712019/05/06[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:40:53
3722019/05/06[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:51:17
3732019/05/06[049] සතිය පිහිටුවන්නේ කෙසේ ද ? [2019 Feb. - Toowoomba]00:17:28
3742019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:18:56
3752019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:29:13
3762019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201902:06:37
3772019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:42:39
3782019/05/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:55:13
3792019/05/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:43:43
3802019/05/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:49:23
3812019/05/04දුටු නිවණ පූර්ණය සදහා ආර්‍ය භාවනාව - [France, Paris] - May 201901:57:26
3822019/04/20ඉල්ලීමක් මත එකතු කල කර්මස්ථාන එකතුවක්01:42:20
3832019/04/1954 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:29:03
3842019/04/1953 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:05
3852019/04/1852 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:12:56
3862019/04/1851 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:22:10
3872019/04/1850 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:23
3882019/04/1849 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:47
3892019/04/1748 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:54:33
3902019/04/1747 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:39:00
3912019/04/1746 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:45
3922019/04/1745 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:02:05
3932019/04/1644 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:59:13
3942019/04/1643 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:28:39
3952019/04/1642 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:29
3962019/04/1641 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:02:03
3972019/04/1540 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:58:13
3982019/04/1539 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:27:57
3992019/04/1538 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:48:26
4002019/04/1537 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:01:11
4012019/04/1436 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:56
4022019/04/1435 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:36:15
4032019/04/1434 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:39:55
4042019/04/1433 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:52:25
4052019/04/1332 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:48:55
4062019/04/1331 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:48:15
4072019/04/1330 - [Part 2/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201900:31:09
4082019/04/1330 - [Part 1/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:19:48
4092019/04/1329 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:52:42
4102019/04/1228 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:07
4112019/04/1227 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:32:45
4122019/04/1226 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:46:41
4132019/04/1225 - [Part2/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:13:47
4142019/04/12LIVE NOW ► 25 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201900:31:03
4152019/04/1124 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:46
4162019/04/1123 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:34:26
4172019/04/1122 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:40:53
4182019/04/1121 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:57:19
4192019/04/1020 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:59:32
4202019/04/1019 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:44
4212019/04/1018 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:21
4222019/04/1017 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:25
4232019/04/0916 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:05
4242019/04/0915 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:55
4252019/04/0914 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:04:39
4262019/04/0913 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:30
4272019/04/0812 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:53:59
4282019/04/0811 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:44:17
4292019/04/0810 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:48
4302019/04/0809 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:04:21
4312019/04/08[037] සම්මා සමාධිය නොවැඩෙන්නේ ඇයි ? [2019 Feb - Toowoomba]00:21:36
4322019/04/0708 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:55:04
4332019/04/07LIVE NOW ► 07 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:36:31
4342019/04/0706 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:04:25
4352019/04/0705 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:47:59
4362019/04/0604 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:37
4372019/04/0603 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:39:32
4382019/04/0602 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:40
4392019/04/0601 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:37:44
4402019/04/05ඔවුනට විෂය නොවන එකම කරුණ00:06:05
4412019/04/05ආතල් සැපද දුකද ?00:25:36
4422019/04/05රාගක්ඛය, ද්වේෂක්ඛය, මෝහක්ඛය00:05:10
4432019/04/05ප්‍රඥාවන්තයෝ සහ පදපරමයෝ00:07:06
4442019/04/05සෝතාපන්න පුද්ගලයා හට ආර්ය දැහැන් වැඩිය යුතුමද?00:05:22
4452019/04/05අන්තරා භවය හෙවත් ගන්දබ්බ අවස්ථාව ?00:01:51
4462019/04/04අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය00:03:37
4472019/04/03ගැඹුරු දහම වැනසෙන අයුරු00:04:10
4482019/04/02ඔබගේ ගුරුවරයා කවුරුන්ද?00:03:21
4492019/04/02නිරුක්ති ඥාණය ඇත්තෝ කවරහුද?00:11:30
4502019/04/01ශ්‍රී සද්ධර්මය හඳුනාගන්නේ කෙසේද?00:13:38
4512019/04/01[032] උපේක්ෂා වේදනාව විදර්ශනා කරන අයුරු [2019 Feb. - Toowoomba]00:31:28
4522019/03/31Tea Time Discussion with Ven Walasmulle Abhaya Himi- 29/03/2019 - Auckland New Zealand00:39:10
4532019/03/31බුද්ධ ධර්මයෙන් ගැලවුම් කාරයන්00:17:36
4542019/03/312019.03.31 - [Part 3/3] - අරි අට මග වඩන භාවනාව.01:50:53
4552019/03/312019.03.31 - [Part 2/3] - විහින්සාවෙන් අවිහිංසාවට යන භාවනාව.01:44:27
4562019/03/312019.03.31 - [Part 1/3] - භව නසන ක්‍රියාවලිය හෙවත් භාවනාව.02:45:10
4572019/03/3132 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]02:01:07
4582019/03/3031 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:40:33
4592019/03/3031 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Auckland - New Zealand]01:31:09
4602019/03/3030 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:33:42
4612019/03/3029 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:32:30
4622019/03/2928 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:41:35
4632019/03/2928 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:14:28
4642019/03/29123. Tea Time සාකච්ඡා - [Auckland, New Zealand]00:39:11
4652019/03/2927 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:33:28
4662019/03/2926 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:55:29
4672019/03/2926 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:59:59
4682019/03/2925 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:44:58
4692019/03/2824 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:53:24
4702019/03/28122. Tea Time සාකච්ඡා - [Auckland, New Zealand]00:36:00
4712019/03/2823. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:35:14
4722019/03/2822. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Auckland, New Zealand]01:53:31
4732019/03/2821. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:44:47
4742019/03/27LIVE NOW ► 20. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:51:02
4752019/03/27Tea Time Discussion with Ven Walasmulle Abhaya Himi- 27/03/2019 - Auckland New Zealand00:35:47
4762019/03/27LIVE NOW ► 19. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:59:21
4772019/03/27LIVE NOW ► 18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:23:54
4782019/03/27LIVE NOW ► 17. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:45:12
4792019/03/27[029] සක්කාය දිට්ඨිය නිවැරදිව දැන ගනිමු [2019 Feb. - Toowoomba]01:36:47
4802019/03/26LIVE NOW ► 16. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:52:46
4812019/03/26LIVE NOW ► 15. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:34:00
4822019/03/26LIVE NOW ► 14. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:47:33
4832019/03/26LIVE NOW ► 13. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:48:57
4842019/03/25LIVE NOW ► 12. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]02:00:27
4852019/03/25LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]00:59:54
4862019/03/25LIVE NOW ► 10. Q & A Session - [Auckland, New Zealand]02:06:08
4872019/03/25LIVE NOW ► 09. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:46:07
4882019/03/24LIVE NOW ► 08. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:28:38
4892019/03/24LIVE NOW ► 07. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:41:05
4902019/03/24LIVE NOW ► 06. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:28:14
4912019/03/2405. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:43:53
4922019/03/23LIVE NOW ► 04. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:48:20
4932019/03/23LIVE NOW ► 03. Q & A Session - [Auckland, New Zealand]00:40:31
4942019/03/23LIVE NOW ► 03. Q & A Session - [Auckland, New Zealand]00:53:44
4952019/03/23LIVE NOW ► 02. සිත නිවාගන්නා අයුරු - [Auckland, New Zealand]01:37:09
4962019/03/23[025] තණ්හා, මාන, දිට්ඨි දුරු කරමු [2019 Feb. - Toowoomba]00:17:21
4972019/03/22LIVE NOW ► 01. සිත නිවාගන්නා අයුරු - [Auckland, New Zealand]02:17:10
4982019/03/21LIVE NOW ► 27. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:31:43
4992019/03/21LIVE NOW ► 25. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:31:04
5002019/03/21[023] දැහැන් වැඩිය යුත්තේ ඇයි ? භාවනා කල යුත්තේ ඇයි ? [2019 Feb. - Toowoomba ]00:24:43
5012019/03/21LIVE NOW ► 25. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:24:06
5022019/03/20LIVE NOW ► 24. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:05:53
5032019/03/20LIVE NOW ► 23. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:47:28
5042019/03/20[2019/03/20] - පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව00:34:47
5052019/03/20LIVE NOW ► 22. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:13:35
5062019/03/19LIVE NOW ► 21. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:46:54
5072019/03/19LIVE NOW ► 19. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:20:05
5082019/03/19LIVE NOW ► 18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:08:39
5092019/03/19LIVE NOW ► 17. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:44:56
5102019/03/18LIVE NOW ► 16. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:55:45
5112019/03/18බුද්ධ ආගමෙන් ඔබ්බට00:30:03
5122019/03/18LIVE NOW ► 15. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:19:03
5132019/03/18LIVE NOW ► 14. Q & A Session - [Wellington, New Zealand]02:30:30
5142019/03/18LIVE NOW ► 13. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:57:46
5152019/03/17LIVE NOW ► 12. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:47:24
5162019/03/17[2019/03/17][Part 3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:39:46
5172019/03/17[2019/03/17][Part 2/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:48
5182019/03/17LIVE NOW ► 11. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:51:43
5192019/03/17[2019/03/17][Part 1/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:14
5202019/03/17LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:55:28
5212019/03/17LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:06:25
5222019/03/16LIVE NOW ► 08. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:38:29
5232019/03/16[2019/03/16][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:50
5242019/03/16[2019/03/16][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:43:31
5252019/03/16[2019/03/16][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:57
5262019/03/16LIVE NOW ► 05. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:53:14
5272019/03/16[2019/03/16][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:04:07
5282019/03/16LIVE NOW ► 07. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:29:37
5292019/03/16LIVE NOW ► 06. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:04:46
5302019/03/15LIVE NOW ► 04. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:49:10
5312019/03/15[2019/03/15][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:56
5322019/03/15[2019/03/15][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:00:26
5332019/03/15[2019/03/15][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:54:00
5342019/03/15LIVE NOW ► 03. අසා සැනසෙන නිවන් මග - [Wellington, New Zealand]02:20:41
5352019/03/15[2019/03/15][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:48
5362019/03/1502. අනිච්ඡ තුලින් දකින නිවන - [Wellington, New Zealand]02:29:34
5372019/03/1401. තථාගත සාසණයේ මුල මැඳ අග - [Wellington, New Zealand]02:07:32
5382019/03/14[2019/03/14][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:39
5392019/03/14කුන්ඩලිනි විකුර්තිය00:17:49
5402019/03/14[2019/03/14][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:26:54
5412019/03/14[2019/03/14][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:54:46
5422019/03/14[2019/03/14][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:41
5432019/03/13[2019/03/13][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:19
5442019/03/13[2019/03/13][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:43:57
5452019/03/13[2019/03/13][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:49:39
5462019/03/13121. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:34:30
5472019/03/13[2019/03/13][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:10:59
5482019/03/12120. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:49:09
5492019/03/12119. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:03:27
5502019/03/12118. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:19:36
5512019/03/12[2019/03/12][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:57:25
5522019/03/12117. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:06:05
5532019/03/12[2019/03/12][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:32:33
5542019/03/12116. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:09:52
5552019/03/1240. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth, Australia]02:56:29
5562019/03/12115. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:07:31
5572019/03/12[2019/03/12][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:58
5582019/03/1239. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:08:40
5592019/03/12[2019/03/12][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:35:34
5602019/03/1238. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:50:37
5612019/03/11114. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:10:52
5622019/03/11113. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:10:47
5632019/03/11[2019/03/11][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:57:37
5642019/03/11112. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:12:35
5652019/03/11LIVE NOW ► 37. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:46:37
5662019/03/11[2019/03/11][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:21
5672019/03/1136. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:57:30
5682019/03/11[2019/03/11][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:57:07
5692019/03/11විපාක සැප මත ආශ්වාදය නිර්මාණය කරගන්නා අයුරු....00:05:07
5702019/03/11LIVE NOW ► 35. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:36:11
5712019/03/11[2019/03/11][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:54:37
5722019/03/1134. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:41:12
5732019/03/10111. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:24:32
5742019/03/10110. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:07:07
5752019/03/10109. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:04:19
5762019/03/1033. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:21:37
5772019/03/10ත්‍රයි නිකායේ ධර්ම දේශපාලනය00:27:51
5782019/03/10[2019/03/10][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:27
5792019/03/10Mahabodhi Live Stream00:06:15
5802019/03/10[2019/03/10][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:56:00
5812019/03/1032. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:13:51
5822019/03/10[2019/03/10][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:58:13
5832019/03/1031. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:39:00
5842019/03/09108. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:21:11
5852019/03/09107. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:08:50
5862019/03/09[2019/03/09][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:33:58
5872019/03/0925. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth, Australia]02:31:05
5882019/03/09106. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:14:47
5892019/03/09LIVE NOW ► 30. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:56:28
5902019/03/09[2019/03/09][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:12
5912019/03/09[2019/03/09][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:13
5922019/03/0927. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:46:07
5932019/03/0929. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]02:39:37
5942019/03/09[2019/03/09][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:54
5952019/03/0928. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]02:18:08
5962019/03/08105. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:17:29
5972019/03/08104. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:16:35
5982019/03/08103. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:32:29
5992019/03/08LIVE NOW ► 26. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:42:40
6002019/03/0824. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:48:59
6012019/03/0821. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:38:53
6022019/03/0822. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:54:19
6032019/03/0823. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:34:18
6042019/03/07102. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:20:53
6052019/03/07101. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:07:27
6062019/03/07100. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:12:29
6072019/03/0720 - Part 2/2. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:44:17
6082019/03/0720 - Part 1/2. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]00:20:26
6092019/03/0719. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:36:04
6102019/03/06099. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:18:00
6112019/03/06098. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:05:21
6122019/03/06LIVE NOW ► 18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:38:59
6132019/03/06097. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:12:53
6142019/03/0617. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:56:56
6152019/03/0616. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:44:37
6162019/03/0615. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:58:13
6172019/03/05096. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:05:10
6182019/03/05095. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:05:24
6192019/03/05094. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:01:44
6202019/03/05093. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:03:22
6212019/03/05092. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:02:39
6222019/03/05LIVE NOW ► 14. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:52:39
6232019/03/05LIVE NOW ► 13. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:51:08
6242019/03/0512. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]02:00:26
6252019/03/0511. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:54:26
6262019/03/04091. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:03:41
6272019/03/04090. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:16:40
6282019/03/04089. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:06:26
6292019/03/04LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:47:56
6302019/03/0409. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:49:25
6312019/03/0408. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:16:25
6322019/03/03088. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]01:04:37
6332019/03/03විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth - Australia]01:35:53
6342019/03/0307. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:45:15
6352019/03/03ලෙඩ දෙන අවිජ්ජාව00:14:00
6362019/03/0306. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:37:20
6372019/03/0305. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:28:38
6382019/03/0304. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:38:10
6392019/03/0203. රාග ගිනි නිවි නිවී නිවන් සුව දැනෙනවා!!! - [Perth, Australia]01:44:33
6402019/03/0202. කාමයන්ගෙන් වෙන් වන ආකාරය - [Perth, Australia]01:40:41
6412019/03/0201. නිවන් මග පූර්ණය කරන මාර්ගය දෙසමි - [Perth, Australia]02:25:28
6422019/03/01ගුවන් ගමනේදී සිදු කල ප්‍රශ්න කිරීම : On The Way Discussions - [Adelaide to Perth, Australia]00:32:22
6432019/02/27පෙනන/නොපෙනෙන සියල්ලන්ට ඉහලින්ම දන් දෙමු00:19:14
6442019/02/2719. සුහඳ සාකච්ඡා - Part 2/2 - [University of South Australia]00:42:40
6452019/02/2719. සුහඳ සාකච්ඡා - Part 1/2 - [University of South Australia]00:50:16
6462019/02/2718. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]01:41:31
6472019/02/2717. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:28:51
6482019/02/2716. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:24:39
6492019/02/26085. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:15:05
6502019/02/26084. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:08:06
6512019/02/26083. මෙය Technically වැරදිය : Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:07:28
6522019/02/26082. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:11:37
6532019/02/26081. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:09:44
6542019/02/26080. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:05:28
6552019/02/26079. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:06:00
6562019/02/2615. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:32:40
6572019/02/2614. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]01:43:58
6582019/02/2613. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:30:09
6592019/02/2612. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:45:11
6602019/02/25078. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:11:04
6612019/02/25077. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:01:30
6622019/02/25076. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:14:26
6632019/02/2511. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:49:13
6642019/02/2510. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:49:51
6652019/02/2509. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]02:01:40
6662019/02/24[2019/02/24] - සතර අපායෙන් මිදෙන මග.01:44:04
6672019/02/24075. Happiness for everyone : Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:52:47
6682019/02/2408. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:08:54
6692019/02/24[2019/02/24] - ඔබ හදන සතර අපා ගති.02:06:24
6702019/02/2407. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]01:34:00
6712019/02/24[2019/02/24] - ඔබ සතර අපායෙන් නිදහස් ද.? [Part 2]00:16:27
6722019/02/24[2019/02/24] - ඔබ සතර අපායෙන් නිදහස් ද.? [Part 1]01:59:32
6732019/02/2406. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]02:03:45
6742019/02/2405. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:54:01
6752019/02/2304. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:26:05
6762019/02/2303. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:29:05
6772019/02/2302. ධ්‍යාන වැඩීම සවිස්තරව - [University of South Australia]02:18:04
6782019/02/2301. මෙය, අස්සාදය සොයන්නන්ට පමණයි - [University of South Australia]01:45:03
6792019/02/21අනිච්චයෙන් ඇති අනිත්‍යද ත්‍රිපිටකයෙන්ම හදුනාගන්න00:24:50
6802019/02/21Absolute Happiness - [English Discussion at Sydney]02:17:44
6812019/02/21අභය හිමි වට කිරීම - [Toowoomba - Australia]01:27:58
6822019/02/20073. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:21:46
6832019/02/20072. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:20:36
6842019/02/20071. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:04:51
6852019/02/20070. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:03:11
6862019/02/20[005] "පෙළීම" නිවරැදිව දැනගනිමු - අස්සාද, ආදීනව නිස්සරණ, චතුරාර්‍ය සත්‍යයට අනුව [2019 - Toowoomba]00:25:58
6872019/02/20069. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:00:54
6882019/02/20[004] චතුරාර්‍ය සත්‍යය ඒක ප්‍රතිවේධ වේ! [2018 - Feb - Toowoomba]00:20:06
6892019/02/19068. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:07:58
6902019/02/19[003] අරිය-අනරිය දැහැන් ? ලෝකෝත්තර-ලෞකික දැහැන්? - පුග්ගල සුත්‍රය ඇසුරෙන් [2019 Feb - Toowoomba]00:35:12
6912019/02/19067. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:05:55
6922019/02/19066. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:02:16
6932019/02/19065. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:41:17
6942019/02/19064. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:02:48
6952019/02/1936. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Toowoomba - Australia]02:25:30
6962019/02/19LIVE NOW ► [2019/02/19] - පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව00:16:01
6972019/02/19LIVE NOW ► [2019/02/19] - පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව00:08:53
6982019/02/1935. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:03:04
6992019/02/1934. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:13:30
7002019/02/18ANICHCHA for The Ultimate Happiness - [English Discussion]02:58:43
7012019/02/1833. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Toowoomba - Australia]02:14:47
7022019/02/1832. ධර්ම සාකච්ඡාව - [Toowoomba - Australia]01:23:19
7032019/02/1831. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:28:03
7042019/02/1830. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:00:35
7052019/02/18[001] ආර්ය දැහැන් වඩන්නේ කෙසේද ? [2018 December - Nisala Arana]00:09:27
7062019/02/17What exactly is dhamma in Buddhism?00:09:52
7072019/02/17LIVE NOW ►29. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:48:43
7082019/02/17LIVE NOW ►29. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:46:49
7092019/02/1728. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:48:20
7102019/02/1727. ධර්ම සාකච්ඡාව - [Toowoomba - Australia]01:33:23
7112019/02/1726. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:01:05
7122019/02/16063. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:01:42
7132019/02/16062. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:00:41
7142019/02/16061. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:15:51
7152019/02/16[2019/02/16][Part 3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:43:21
7162019/02/16LIVE NOW ►25. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:50:20
7172019/02/16[2019/02/16][Part 2/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:51
7182019/02/1624. අසා සැනසෙමු - [Toowoomba - Australia]01:39:34
7192019/02/16[2019/02/16][Part 1/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:44:03
7202019/02/1623. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:10:16
7212019/02/1622. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:02:59
7222019/02/15[2019/02/15][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:02
7232019/02/15[2019/02/15][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:39:42
7242019/02/15LIVE NOW ►21. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:55:13
7252019/02/15[2019/02/15][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:53:26
7262019/02/1520 - Part 2/2. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Toowoomba - Australia]01:01:14
7272019/02/15[2019/02/15][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:18:45
7282019/02/1520 - Part 1/2. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Toowoomba - Australia]00:55:15
7292019/02/1519. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]03:00:29
7302019/02/1519. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:51:30
7312019/02/14[2019/02/14][Part 3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:40:06
7322019/02/14LIVE NOW ►18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:53:20
7332019/02/14[2019/02/14][Part 2/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:00:29
7342019/02/1417. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:41:08
7352019/02/14[2019/02/14][Part 1/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:53:14
7362019/02/1416. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:57:53
7372019/02/1415. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:48:39
7382019/02/1314. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:02:12
7392019/02/13060. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:07:49
7402019/02/13[2019/02/13][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:52:10
7412019/02/13058. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:11:17
7422019/02/13[2019/02/13][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:35:14
7432019/02/13059. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:06:02
7442019/02/13නිරාමිස සුවය00:07:48
7452019/02/1313. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:14:12
7462019/02/13[2019/02/13][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:56:02
7472019/02/1312. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:51:57
7482019/02/13[2019/02/13][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:01:27
7492019/02/1311. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:57:50
7502019/02/1310. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:56:16
7512019/02/12057. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:04:52
7522019/02/12056. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:06:48
7532019/02/12[2019/02/12][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:44:19
7542019/02/12[2019/02/12][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:59
7552019/02/12LIVE NOW ►09. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:06:44
7562019/02/12[2019/02/12][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:25
7572019/02/1208. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:15:14
7582019/02/1207. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:57:29
7592019/02/12[2019/02/12][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:35
7602019/02/12LIVE NOW ►06. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:47:43
7612019/02/11[ 18/18 ] - ආර්‍ය ධ්‍යාන ලක්ෂණ.02:18:48
7622019/02/11055. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:28:49
7632019/02/1105. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:53:44
7642019/02/11[ 17/18 ] - නිවන් මග වැඩිය යුත්තේ අතහැරිමෙන්ද , තණ්හාවෙන්ද .?01:46:41
7652019/02/1104. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:09:57
7662019/02/11[ 16/18 ] - භාවනා පහාතබ්බ.02:05:48
7672019/02/1103 - Part 2 ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:38:37
7682019/02/1103 - Part 1 ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:35:06
7692019/02/1102. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:59:04
7702019/02/10[ 15/18 ] - ඉන්ද්‍රිය භාවනාව.02:16:01
7712019/02/10LIVE NOW ►01. නිවන් මඟෙහි නොදුටු පැතිකඩ - [Toowoomba - Australia]02:25:08
7722019/02/10[ 14/18 ] - ජානාති විජානාති පජානාති.02:10:19
7732019/02/10[ 13/18 ] - ජානාති විජානාති පජානාති.02:16:02
7742019/02/09නමස්කාර වේවා අපේ අනු බුදු හිමියනි00:20:06
7752019/02/09[ 12/18 ] - පදාර්ථයේ නිර්මාතෘ.01:57:10
7762019/02/08ලෝක විනාශය - [Blacktown, Sydney - Australia]02:18:33
7772019/02/08බුදුන් දෙසු දුකෙන් ගැලවීමට සාරාංශය - ආස්වාදයේ ආදීනව දැක නිස්සරනයයි00:12:57
7782019/02/07විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Campbelltown, Sydney - Australia]02:14:13
7792019/02/06053. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:05:16
7802019/02/06052. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:21:15
7812019/02/06051. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:10:40
7822019/02/05051. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:08:32
7832019/02/05050. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:04:51
7842019/02/05049. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:12:25
7852019/02/05048. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:04:07
7862019/02/04විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Melbourne - Australia]02:39:20
7872019/02/03[ 11/18 ] - කර්ම ශක්තිය.01:59:22
7882019/02/03LIVE NOW ► 33. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [SYDNEY - Australia]01:48:11
7892019/02/03[ 10/18 ] - කර්ම ශක්තිය.02:03:51
7902019/02/0332. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:24:13
7912019/02/03LIVE NOW ► 31. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:45:56
7922019/02/02047. On The Way Discussions - [Sydney, Australia]00:02:07
7932019/02/02046. On The Way Discussions - [Sydney, Australia]00:05:36
7942019/02/0230. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:53:07
7952019/02/0229. මානය - [SYDNEY - Australia]01:41:37
7962019/02/0228. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:05:59
7972019/02/0227. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:03:34
7982019/02/01045. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:02:25
7992019/02/01044. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:06:39
8002019/02/01043. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:09:37
8012019/02/0126. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:07:13
8022019/02/0125. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) | ධර්ම සාකච්ඡාව - [SYDNEY - Australia]02:00:43
8032019/02/0124. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:53:30
8042019/02/0124. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:11:41
8052019/01/31042. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:07:47
8062019/01/31041. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:05:38
8072019/01/31040. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:09:00
8082019/01/3123 - Part 2. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]00:02:25
8092019/01/3123 - Part 1. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]00:07:26
8102019/01/3122. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) | ධර්ම සාකච්ඡාව - [SYDNEY - Australia]01:44:21
8112019/01/3121. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:11:35
8122019/01/3120. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:26:44
8132019/01/3019. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:36:13
8142019/01/30039. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:30:28
8152019/01/3018. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]00:53:40
8162019/01/3017. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:54:30
8172019/01/2916. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:25:38
8182019/01/29LIVE NOW ► 15. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:56:52
8192019/01/29LIVE NOW ► 14. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [SYDNEY - Australia]02:07:22
8202019/01/2913. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:10:30
8212019/01/2912. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:08:05
8222019/01/28[ 12/12 ] - භාවනාවේදී දැනගතයුතු කරුණු බිදක්.02:00:02
8232019/01/2811. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:04:00
8242019/01/28[ 11/12 ] - භාවනාවේදී දැනගතයුතු කරුණු බිදක්.01:45:18
8252019/01/28[ 10/12 ] - භාවනාවේදී දැනගතයුතු කරුණු බිදක්.02:43:26
8262019/01/2810. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:00:59
8272019/01/2809. අසව් අසව් : ධර්ම දේශණය - [SYDNEY - Australia]02:05:51
8282019/01/2808. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:09:04
8292019/01/27[ 9/18 ] - විඥ්ඥාණ මායාව දැකගනිමු.01:37:27
8302019/01/2707. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:59:26
8312019/01/27[ 8/18 ] - නිවැරදිව ධර්මය දැනගනිමු.02:03:27
8322019/01/2706. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:42:15
8332019/01/27[ 7/18 ] - නිවැරදිව ධර්මය දැනගනිමු.02:09:36
8342019/01/2705. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:42:56
8352019/01/2704. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:48:17
8362019/01/2603. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:14:01
8372019/01/2602. මාර්ග ඥානදර්ශනය පහළ විය - [SYDNEY - Australia]00:49:51
8382019/01/2602. මාර්ග ඥානදර්ශනය පහළ විය - [SYDNEY - Australia]01:43:10
8392019/01/2601.තථාගත සාසනයේ දැනගත යුතු සියල්ල - [SYDNEY - Australia]02:15:05
8402019/01/25තථාගත සාසණයේ A - Z02:30:50
8412019/01/23038. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:35
8422019/01/23037. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:11:12
8432019/01/23036. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:19:53
8442019/01/23035. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:20
8452019/01/23034. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:05:11
8462019/01/23033. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:10:12
8472019/01/22[ 9/12 ] - ආශ්‍රවයන් පහ කිරීම01:12:56
8482019/01/22[ 8/12 ] - නිවැරදි දැක්ම01:40:09
8492019/01/22[ 7/12 ] - කවුද මේ විඳින්නා02:42:22
8502019/01/22032. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:11:20
8512019/01/22031. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:06
8522019/01/22030. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:13:18
8532019/01/22029. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:14
8542019/01/22028. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:01:54
8552019/01/22027. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:04:43
8562019/01/22අනිච්ච අවබෝදයෙන් වඩන ආර්ය ධ්යාන00:19:48
8572019/01/22026. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:05:43
8582019/01/22025. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:55
8592019/01/21024. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:40
8602019/01/21023. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:03:20
8612019/01/21022. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:11:04
8622019/01/21021. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:07
8632019/01/21020. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:18
8642019/01/21019. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:19:23
8652019/01/21018. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:34:54
8662019/01/2032. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:25:14
8672019/01/2031. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:09:36
8682019/01/2030. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:44:46
8692019/01/19017. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:22:05
8702019/01/19016. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:03:57
8712019/01/19015. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:04:55
8722019/01/19014. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:45:37
8732019/01/1930. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:40:43
8742019/01/1929. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:02:25
8752019/01/1928. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:46:38
8762019/01/18013. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:08:38
8772019/01/18012. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:39:31
8782019/01/1827. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:31:16
8792019/01/18011. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:13:58
8802019/01/1826. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:46:18
8812019/01/1825. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:07:30
8822019/01/1824. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:59:46
8832019/01/17010. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:32:51
8842019/01/17009. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:14:27
8852019/01/1723. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:54:35
8862019/01/1722. රූපයේ යථා ස්වභාවය - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:47:14
8872019/01/1721. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:07:23
8882019/01/1720. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:56:30
8892019/01/16008. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:05:16
8902019/01/16007. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:19:38
8912019/01/1619. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:49:07
8922019/01/1618. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:39:02
8932019/01/1617. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:03:24
8942019/01/1616. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:40:21
8952019/01/15LIVE NOW ► 16. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:12:56
8962019/01/15006. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:48:11
8972019/01/15005. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:20:59
8982019/01/1515. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:44:50
8992019/01/1514. මඤ්ඤං - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:41:55
9002019/01/1513. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:39:34
9012019/01/1512. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:52:47
9022019/01/14[ 6/12 ] - පංච ඉන්ද්‍රියේ යථා ස්වභාවය01:12:02
9032019/01/14004. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:08:34
9042019/01/14[ 5/12 ] - පංච ඉන්ද්‍රියේ යථා ස්වභාවය01:30:10
9052019/01/14LIVE NOW ► 11. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:58:09
9062019/01/14[ 4/12 ] - ආස්වාදය යනු කුමක්ද?02:19:14
9072019/01/1410. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:56:36
9082019/01/1409. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:04:50
9092019/01/1408. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:02:51
9102019/01/13003. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:26
9112019/01/13002. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:01:07
9122019/01/13[ 6/18 ] - තථාගත සාසනයේ ප්‍රිය ස්වභාවය සිද බැලිය යුතු ආකාරය.01:59:19
9132019/01/13LIVE NOW ► 07. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:27:08
9142019/01/13[ 5/18 ] - බුදු දහම පෙන්වන දුකෙන් නිදහස් වෙමු.01:40:07
9152019/01/1306. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:22:57
9162019/01/13[ 4/18 ] - බුදු දහම පෙන්වන දුකෙන් නිදහස් වෙමු.02:19:44
9172019/01/1305. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:32:23
9182019/01/1304. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:42:19
9192019/01/12001. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:07:05
9202019/01/1203. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:48:27
9212019/01/1202. දැනගත යුතුම අනිච්ඡ සහ ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane]01:52:00
9222019/01/12මම ඇත හෝ මම නැති බව මිත්‍යා දුෂ්ටික බව00:10:27
9232019/01/1201. බුද්ධ සාසණයේ මූලික හරය - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:07:31
9242019/01/11[39/39] Part 2 - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Melbourne - Australia]00:47:15
9252019/01/08ආර්ය නිරුක්ති ත්‍රිපිටකයෙන් පැහැදිලි කිරීමට උපුටාගැනීම්00:20:47
9262019/01/07[ 3/12 ] - සෝවාන් වීමට දැනගත යුතු කරණු.01:22:25
9272019/01/07[ 2/12 ] - පිරිසිඳ දැකිය යුතු අස්සාදය ආදීනව නිස්සරණය.02:08:55
9282019/01/07[ 1/12 ] - නිවනත් නිවන් මගත් දෙසමි.02:14:23
9292019/01/06[ 3/18 ] - ඔබ අසා දැනගත යුතුම අනිච්ඡ.01:54:36
9302019/01/06[ 2/18 ] - අනිච්ඡ දැක පටිච්ඡ නිරෝධයෙන් නිවන් දකිමු.01:46:10
9312019/01/06[ 1/18 ] - බුද්ධ සාසණයේ මූලික හරය.01:59:23
9322019/01/06ලෝකොත්තර සහ ලෞකික දැහැන් සාරාංශය සදහා උපුටගැනීම්00:20:20
9332019/01/06LIVE NOW ► [39] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Melbourne - Australia]02:06:18
9342019/01/06[38] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:34:18
9352019/01/06[37] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]02:17:09
9362019/01/05LIVE NOW ► [36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:19:40
9372019/01/05LIVE NOW ► [35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:26:14
9382019/01/05LIVE NOW ► [34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:59:43
9392019/01/05LIVE NOW ► [33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:47:18
9402019/01/04LIVE NOW ► [32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:15:46
9412019/01/04LIVE NOW ► [31] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]01:45:33
9422019/01/04LIVE NOW ► [30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:55:17
9432019/01/04LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:06:04
9442019/01/03LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:44:07
9452019/01/03[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:20:30
9462019/01/03[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:35:27
9472019/01/03[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:57:30
9482019/01/03[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:55:38
9492019/01/02[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:27:47
9502019/01/02[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:30:22
9512019/01/02[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:45:26
9522019/01/02[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:58:19
9532019/01/02බුදු ගුණ ආර්ය අර්ථයෙන්00:10:22
9542019/01/01[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:19:46
9552019/01/01[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:20:45
9562019/01/01[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:58:04
9572019/01/01[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:48:35
9582018/12/31චිත්ත බාවනාව ( අවිතක්ක අවිචාර සමාධිය)00:14:05
9592018/12/31[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:09:58
9602018/12/31[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:47:05
9612018/12/31[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:52:31
9622018/12/31[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:56:18
9632018/12/30LIVE NOW ► [12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:06:43
9642018/12/30LIVE NOW ► [11] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]01:47:33
9652018/12/30LIVE NOW ► [10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:10:40
9662018/12/30LIVE NOW ► [10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:11:13
9672018/12/30LIVE NOW ► [09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:46:09
9682018/12/29LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:36:18
9692018/12/29LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:39:04
9702018/12/29[07] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]01:33:44
9712018/12/29LIVE NOW ► [06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:23:21
9722018/12/29LIVE NOW ► [05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:59:32
9732018/12/28[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:08:15
9742018/12/28[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:32:47
9752018/12/28[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:58:28
9762018/12/28[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:51:01
9772018/12/26නොකැඩෙන, පිහිටන සීලය සහ පූර්ණ නිවන් මග - [Melbourne - Australia]02:04:08
9782018/12/26මන ධම්ම තුලින් දුක හට ගන්නා අයුරු - [Melbourne - Australia]02:03:41
9792018/12/26අනිච්ඡ දැක පටිච්ඡ නිරෝධයෙන් නිවන් දකිමු - [Melbourne - Australia]02:04:54
9802018/12/24සතරවෙනි ආර්‍ය ධ්‍යානයේදී කල හැකි ප්‍රයෝගික පරික්ෂා00:19:20
9812018/12/22බාවනාවට උපකාරවන පටිච්ච සමුපද සාරාංශය00:38:29
9822018/12/21LIVE NOW ► [54] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:56:25
9832018/12/21LIVE NOW ► [53] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:47:09
9842018/12/21[52] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:54:20
9852018/12/20[51] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:55:30
9862018/12/20[50] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:52:00
9872018/12/20[49] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:53:49
9882018/12/20[48] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:48:03
9892018/12/19LIVE NOW ► [47] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:03:24
9902018/12/19[46] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:32:41
9912018/12/19[45] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:47:16
9922018/12/19[44] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:10:52
9932018/12/19ආර්ය සාසනයේ එකම යුතුකම ? සතර අපායෙන් මුදවාගැනීම00:08:54
9942018/12/18[43] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:03:16
9952018/12/18LIVE NOW ► [42] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:33:34
9962018/12/18[41] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:58:43
9972018/12/18[40] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:56:06
9982018/12/17LIVE NOW ► [39] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:49:38
9992018/12/17LIVE NOW ► [38] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:55:54
10002018/12/17[37] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:58:37
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3184)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.