වලස්මුල්ලේ අභය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/03කර්ම අස්තාන ගත කිරීම00:04:14
22019/08/23[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:32
32019/08/23[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:04:17
42019/08/23[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:01:25
52019/08/22[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:02:41
62019/08/22[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:07:08
72019/08/22[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:04:58
82019/08/22[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:03
92019/08/21[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:47:11
102019/08/21[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:56
112019/08/21[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:54:33
122019/08/21[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:47
132019/08/20[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:00:40
142019/08/20[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:24:03
152019/08/20[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:01:55
162019/08/20[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:56:25
172019/08/19[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:05:48
182019/08/19[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:45:13
192019/08/19[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:56:36
202019/08/19[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:53:25
212019/08/18[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:50:14
222019/08/18[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:58:38
232019/08/18[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:00:43
242019/08/18[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:53:56
252019/08/17[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:55:58
262019/08/17[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:57:45
272019/08/17[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:50:10
282019/08/16නොපෙනෙන ලොව සහ පිං අනුමෝදනාව00:17:52
292019/08/14147. Tea Time සාකච්ඡා - [Wales, United Kingdom]01:01:26
302019/08/12146. Tea Time සාකච්ඡා [අරූප දැහැන්] - [Wales, United Kingdom]00:46:34
312019/08/11කිසි විටෙක නොකරන්න00:13:38
322019/08/10145. Tea Time සාකච්ඡා - [Reading, England]00:21:15
332019/08/09[16] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:58:43
342019/08/09[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:22:41
352019/08/08[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:07:49
362019/08/08[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:35:35
372019/08/08[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:59:49
382019/08/07[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:42:13
392019/08/07[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:40:01
402019/08/07[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:48:07
412019/08/07[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:07:45
422019/08/07144. Tea Time Discussions [Dhyāna After Sotāpanna] - [London]00:17:23
432019/08/06143. Tea Time Discussions [Dhyāna in Buddhism] - [London]00:03:45
442019/08/06[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:32:58
452019/08/06[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:30:18
462019/08/06LIVE NOW ►[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:42:40
472019/08/06[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:39:31
482019/08/06ධර්මය නොදන්නා අය ධර්මය විකෘති කරවායැයි චෝදනා කරනවා-Ven. Walasmulle Abhaya Thero01:42:11
492019/08/05142. Tea Time Discussions [Sathara Sathipattana] - [London]00:11:27
502019/08/05[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:58:55
512019/08/05[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:03:11
522019/08/04විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Leicester]01:54:54
532019/08/04The Secret of Universe - [Leicester]01:37:30
542019/08/03[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:27:57
552019/08/03LIVE NOW ►[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:33:32
562019/08/02LIVE NOW ►[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:25:29
572019/08/02LIVE NOW ►[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
582019/08/02LIVE NOW ►[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:46:13
592019/08/02LIVE NOW ►[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:28:49
602019/08/01LIVE NOW ►[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:56:21
612019/08/01[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:04:11
622019/08/01[26] - ඔබ දන්නවාද? (Q & A Session) - [London] - [2019 - ජූලි]01:36:45
632019/08/01[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:59:33
642019/08/01LIVE NOW ►[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:49:17
652019/07/31LIVE NOW ►[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:38:21
662019/07/31LIVE NOW ►[22] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [London] - [2019 - ජූලි]01:33:00
672019/07/31LIVE NOW ►[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:44
682019/07/31ඥාණ සම්ප්‍රයුක්තව, ත්‍රිහේතුකව, උත්කෘෂ්ඨ ලෙස දන්දෙමු/වැඩිහිටියන්ට පමනයි00:27:36
692019/07/31LIVE NOW ►[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:35:48
702019/07/30LIVE NOW ►[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:56:45
712019/07/30LIVE NOW ►[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:39:47
722019/07/30LIVE NOW ►[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:43:35
732019/07/30LIVE NOW ►[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
742019/07/29LIVE NOW ►[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
752019/07/29LIVE NOW ►[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]02:11:25
762019/07/29[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:08
772019/07/28LIVE NOW ►[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:06:16
782019/07/28LIVE NOW ►[10] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [London] - [2019 - ජූලි]02:25:01
792019/07/28LIVE NOW ►[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:20
802019/07/27[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:13:01
812019/07/27[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:44:54
822019/07/27[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201900:37:26
832019/07/27[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:56:10
842019/07/26LIVE NOW ►[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:30:20
852019/07/26[4/4]මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:05:23
862019/07/26[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:43:31
872019/07/26[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:19:40
882019/07/26[01] - ඒ අමා මහ නිවන බොහෝ දුර නොවන බව - [London] - 201901:19:59
892019/07/24ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා00:08:44
902019/07/24නිවන සහ Matrix00:07:02
912019/07/23පංචස්ඛන්ධය00:11:54
922019/07/22නිවන් මග සරලව - [Leeds, England]01:44:04
932019/07/22The Ultimate Truth - [Leeds, England]01:00:03
942019/07/22මන වඩන රූප ශබ්ද යනු00:09:02
952019/07/21LIVE NOW ►[2] - ප්‍රශ්ණය ඔබේය, උත්තරයත් ඔබේය - [York]01:56:05
962019/07/21[1] - ප්‍රශ්ණය ඔබේය, උත්තරයත් ඔබේය - [York]01:31:43
972019/07/20LIVE NOW ►[3] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]01:29:57
982019/07/20[2] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]02:14:43
992019/07/20[1] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]02:36:53
1002019/07/19ප්‍රීති සුඛ නැගෙන technique එක00:07:39
1012019/07/19සත්‍යක් ක්‍රියාව00:07:13
1022019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:06:48
1032019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:07:24
1042019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:19:55
1052019/07/18උපාදාය රූප?00:07:22
1062019/07/17විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Stevenage, England]03:08:13
1072019/07/17නිවන් දකින අනිච්ඡ හා අනිත්‍ය අතර වෙනස00:08:23
1082019/07/16නිවන සහ දඹදිව වන්දනාව00:06:51
1092019/07/16සංකාර00:17:39
1102019/07/15අනේ අනිච්ඡං - [High Wycombe, England]02:19:05
1112019/07/15චක්‍ර පිබිදීම හා ඵල සමාධිය00:08:01
1122019/07/14LIVE NOW ►Absolute Happiness [English Discussion] - [Reading, England]01:45:27
1132019/07/14විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Reading, England]03:39:26
1142019/07/13LIVE NOW ►වචන පද ඉක්මවූ නිවන් මග - [Reading, England]02:54:56
1152019/07/13මාගේ කර්මය00:03:32
1162019/07/12උදය වැය ඥාණය විදර්ශනා කරන අයුරු00:22:22
1172019/07/10මෙත් වැඩීම00:18:57
1182019/07/09141. පාරුවේදී ඇසූ බුදු බණ - On The Way Discussions - 27/06/2019 - [Venice, Italy]00:09:48
1192019/07/08ඇලවූ නිවන් මග කෙලින් කිරීම - [Lucca, Italy]02:51:32
1202019/07/07LIVE NOW ► [35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:15:14
1212019/07/07LIVE NOW ► [34] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Milan, Italy]02:05:51
1222019/07/07[34] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Milan, Italy]01:45:32
1232019/07/07[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:43:59
1242019/07/06LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:52:07
1252019/07/06LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:28:03
1262019/07/06LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:27:07
1272019/07/06LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:46:13
1282019/07/05[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:09:29
1292019/07/05[27] - 004 ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]02:25:13
1302019/07/05LIVE NOW ► [26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:19:50
1312019/07/05[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:47:33
1322019/07/05[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:36:17
1332019/07/04[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:25:15
1342019/07/04[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:49:29
1352019/07/04[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:48:31
1362019/07/04ත්‍රිපිටකය00:11:16
1372019/07/03[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]00:52:39
1382019/07/03[20] - ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]02:09:14
1392019/07/03LIVE NOW ► [19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:38:05
1402019/07/03[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:46:43
1412019/07/02LIVE NOW ► [17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:41:51
1422019/07/02[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:54:52
1432019/07/02[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]02:02:06
1442019/07/02[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:48:53
1452019/07/01[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:39:17
1462019/07/01LIVE NOW ► [12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:24:32
1472019/07/01[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:43:30
1482019/06/30[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]02:14:27
1492019/06/30[09] - ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]01:02:57
1502019/06/30[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:35:56
1512019/06/29140. Lord Buddha's Way - Tea Time සාකච්ඡා - [Venice, Italy]00:33:32
1522019/06/29[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:37:43
1532019/06/29[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:44:35
1542019/06/29LIVE NOW ► [05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:55:00
1552019/06/29[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:34:52
1562019/06/28[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:44:58
1572019/06/28[02] - Part 2/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:15:33
1582019/06/28[02] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]00:23:51
1592019/06/28LIVE NOW ► නිවීමේ ඇරඹුම - [Milan, Italy]02:58:47
1602019/06/27Sofa Discussion - [Venice, Italy]01:20:23
1612019/06/27සිතන්නට යමක්00:07:17
1622019/06/27ජාති වාදියෝ හඳුනා ගන්න00:13:55
1632019/06/26ඔබ නිවන් දැකලද? - [Verona, Italy]03:02:37
1642019/06/26පළමු දැහැනේ කාම විතක්ක නොමැතිද?00:13:12
1652019/06/26ආර්ය දැහැනක මුල මැද අග00:07:31
1662019/06/25සමුදය සහ අත්ථංගම00:07:03
1672019/06/25නිවන් මග සරලව - [Rome, Italy]02:53:18
1682019/06/23නොඇසූ නිවන් මග - [2/2] - [Milan, Italy]01:59:49
1692019/06/23නිවන් මග වෙනත් අයුරකින් - [1/2] - [Milan, Italy]01:51:35
1702019/06/22ආන්දෝලානාත්මක නිවන් මග - [2/2] - [Milan, Italy]02:58:17
1712019/06/22ආන්දෝලානාත්මක නිවන් මග - [1/2] - [Milan, Italy]02:37:32
1722019/06/20139. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:09:24
1732019/06/17LIVE NOW ► [36] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [2/2] - [Stockholm, Sweden]03:33:18
1742019/06/17[35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:57:49
1752019/06/16LIVE NOW ► [34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:13:43
1762019/06/16[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:46:19
1772019/06/16LIVE NOW ► [32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:22:40
1782019/06/16[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:30:01
1792019/06/15You Look So Happy - [Stockholm, Sweden]00:41:02
1802019/06/15[30] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Stockholm, Sweden]01:14:00
1812019/06/15[29] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Stockholm, Sweden]01:31:02
1822019/06/15LIVE NOW ► [28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:22:40
1832019/06/15[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:44:25
1842019/06/14LIVE NOW ► [25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:19:33
1852019/06/14LIVE NOW ► [24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:42:50
1862019/06/14LIVE NOW ► [23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:02:36
1872019/06/14LIVE NOW ► [22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:24:25
1882019/06/14138. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:05:55
1892019/06/14137. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:03:23
1902019/06/13136. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:05:24
1912019/06/13[22] - 001 - ඔබ දන්නවාද? - [Stockholm, Sweden]01:39:07
1922019/06/13[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:46:30
1932019/06/13[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:29:58
1942019/06/13135. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:07:40
1952019/06/13134. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:11:02
1962019/06/12133. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:22:03
1972019/06/12132. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:15:18
1982019/06/12[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:41:15
1992019/06/12[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:24:43
2002019/06/12LIVE NOW ► [17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:52:26
2012019/06/12[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:32:52
2022019/06/11[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:25:21
2032019/06/11[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:45:39
2042019/06/11[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:01:55
2052019/06/11[12] - Part 2/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:00:25
2062019/06/11[12] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]00:44:48
2072019/06/10LIVE NOW ► [11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:37:30
2082019/06/10[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:44:19
2092019/06/10[09] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:09:33
2102019/06/10ලෝක උරුමය00:05:57
2112019/06/10[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:55:29
2122019/06/09[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:02:19
2132019/06/09[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:31:24
2142019/06/09[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:39:03
2152019/06/09[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:29:59
2162019/06/08[3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:35:19
2172019/06/08[2] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - කර්ම අස්ථාන ගත කිරීම - [Stockholm, Sweden]02:46:13
2182019/06/08[1] - නිවනේ සුවය - [Stockholm, Sweden]02:38:20
2192019/06/07131. Tea Time සාකච්ඡා - [Paris, France]00:32:49
2202019/06/07130. Tea Time සාකච්ඡා - [Paris, France]00:29:29
2212019/06/06129. Tea Time සාකච්ඡා - [Paris, France]01:07:45
2222019/06/06Absolute Happiness - Absolutes Glück - [Bonn, Germany]02:09:19
2232019/06/06128. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:31:35
2242019/06/06127. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:30:21
2252019/06/05126. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:21:27
2262019/06/05125. Tea Time සාකච්ඡා - [Wellington, New Zealand]00:10:35
2272019/06/04කරුමයක් වූ ලෝක උරුමය00:06:36
2282019/06/04[2/2] - සම්මා සමධියේ සිට සම්මා දිට්ඨිය දක්වා මග - [Zürich, Switzerland]01:44:31
2292019/06/04[1/2] - සම්මා සමාධියේ සිට සම්මා දිට්ඨිය දක්වා මග - [Zürich, Switzerland]02:03:01
2302019/06/03Never fulfill Six Sensors ? : Open Discussion - [Bern, Switzerland]00:55:59
2312019/06/02විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Bern, Switzerland]01:30:17
2322019/06/01124. Tea Time සාකච්ඡා(Low Sound) - [Auckland, New Zealand]00:39:15
2332019/06/01123. On The Way Discussions - [France, Switzerland]00:23:27
2342019/05/31නොදකින අනිත්‍ය !!!00:14:56
2352019/05/30[3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:46:57
2362019/05/30LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:52:25
2372019/05/30සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ මග 3 - [Paris, France] - May 201901:45:35
2382019/05/29පව් අනුමෝදනාවෙන් වෙන් වීම00:05:15
2392019/05/29නිරපේක්ෂත්වයේ මඟ NGO බව අභය හිමි පිළිගනී00:04:15
2402019/05/27විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Germany] - May 201901:40:24
2412019/05/26What is Reality - Insatiable [Unersättlich] - [Germany] - May 201902:10:57
2422019/05/26සිත නිවන බුදු බණ - [Germany] 201902:49:39
2432019/05/20One Day Meditation Session - Part 3 (චිත්ත භාවනාව )01:37:07
2442019/05/19One Day Meditation Session - Part 2 (අන්‍යතර (ලෟකික) චෙිතෝ විමුක්තිය - ආනා පාන සති)01:29:49
2452019/05/19LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Germany] - May 201901:45:16
2462019/05/19විමංසා Q A Session පැන විසඳුම University of South Australia00:06:19
2472019/05/19සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ මග 2 - [Germany] - May 201901:20:38
2482019/05/19One Day Meditation Session - Part 101:27:49
2492019/05/18සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ මග - [Germany] - May 201901:09:17
2502019/05/12One Day Meditation Session - Part 3 (Q & A)01:37:22
2512019/05/12[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:13:13
2522019/05/12LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:43:42
2532019/05/12One Day Meditation Session - Part 201:45:09
2542019/05/12[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:47:21
2552019/05/12One Day Meditation Session - Part 101:21:47
2562019/05/11LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:02:41
2572019/05/11LIVE NOW ► [28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:53:13
2582019/05/11[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:39:10
2592019/05/10LIVE NOW ► [26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:52:15
2602019/05/10[25] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Paris, France] - May 201903:29:15
2612019/05/10[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:24:06
2622019/05/09LIVE NOW ► [23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:31:33
2632019/05/09[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:41:05
2642019/05/09[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:43:31
2652019/05/09[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:51:01
2662019/05/09[052] ධ්‍යාන සමාපත්ති සහ ඵල සමාපත්ති අතර වෙනස [2019 Feb. - Toowoomba ]00:19:14
2672019/05/08[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:06:26
2682019/05/08LIVE NOW ► [18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:12:18
2692019/05/08[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:33:31
2702019/05/07LIVE NOW ► [16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:27:04
2712019/05/07LIVE NOW ► [15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:46:03
2722019/05/07LIVE NOW ► [14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:52:36
2732019/05/07LIVE NOW ► [13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:40:50
2742019/05/06LIVE NOW ► [12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:25:35
2752019/05/06[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:49:37
2762019/05/06[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:40:53
2772019/05/06[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Paris, France] - May 201901:51:17
2782019/05/06[049] සතිය පිහිටුවන්නේ කෙසේ ද ? [2019 Feb. - Toowoomba]00:17:28
2792019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:18:56
2802019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:29:13
2812019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201902:06:37
2822019/05/05ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:42:39
2832019/05/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:55:13
2842019/05/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:43:43
2852019/05/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [France, Paris] - May 201901:49:23
2862019/05/04දුටු නිවණ පූර්ණය සදහා ආර්‍ය භාවනාව - [France, Paris] - May 201901:57:26
2872019/04/20ඉල්ලීමක් මත එකතු කල කර්මස්ථාන එකතුවක්01:42:20
2882019/04/1954 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:29:03
2892019/04/1953 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:05
2902019/04/1852 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:12:56
2912019/04/1851 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:22:10
2922019/04/1850 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:23
2932019/04/1849 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:47
2942019/04/1748 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:54:33
2952019/04/1747 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:39:00
2962019/04/1746 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:45
2972019/04/1745 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:02:05
2982019/04/1644 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:59:13
2992019/04/1643 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:28:39
3002019/04/1642 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:29
3012019/04/1641 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:02:03
3022019/04/1540 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:58:13
3032019/04/1539 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:27:57
3042019/04/1538 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:48:26
3052019/04/1537 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:01:11
3062019/04/1436 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:56
3072019/04/1435 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:36:15
3082019/04/1434 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:39:55
3092019/04/1433 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:52:25
3102019/04/1332 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:48:55
3112019/04/1331 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:48:15
3122019/04/1330 - [Part 2/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201900:31:09
3132019/04/1330 - [Part 1/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:19:48
3142019/04/1329 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:52:42
3152019/04/1228 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:07
3162019/04/1227 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:32:45
3172019/04/1226 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:46:41
3182019/04/1225 - [Part2/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:13:47
3192019/04/12LIVE NOW ► 25 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201900:31:03
3202019/04/1124 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:49:46
3212019/04/1123 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:34:26
3222019/04/1122 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:40:53
3232019/04/1121 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:57:19
3242019/04/1020 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:59:32
3252019/04/1019 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:44
3262019/04/1018 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:21
3272019/04/1017 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:25
3282019/04/0916 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:05
3292019/04/0915 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:55
3302019/04/0914 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:04:39
3312019/04/0913 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:30
3322019/04/0812 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:53:59
3332019/04/0811 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:44:17
3342019/04/0810 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:50:48
3352019/04/0809 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:04:21
3362019/04/08[037] සම්මා සමාධිය නොවැඩෙන්නේ ඇයි ? [2019 Feb - Toowoomba]00:21:36
3372019/04/0708 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:55:04
3382019/04/07LIVE NOW ► 07 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:36:31
3392019/04/0706 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201902:04:25
3402019/04/0705 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:47:59
3412019/04/0604 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:51:37
3422019/04/0603 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:39:32
3432019/04/0602 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:56:40
3442019/04/0601 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana Universal Meditation Center] - April 201901:37:44
3452019/04/05ඔවුනට විෂය නොවන එකම කරුණ00:06:05
3462019/04/05ආතල් සැපද දුකද ?00:25:36
3472019/04/05රාගක්ඛය, ද්වේෂක්ඛය, මෝහක්ඛය00:05:10
3482019/04/05ප්‍රඥාවන්තයෝ සහ පදපරමයෝ00:07:06
3492019/04/05සෝතාපන්න පුද්ගලයා හට ආර්ය දැහැන් වැඩිය යුතුමද?00:05:22
3502019/04/05අන්තරා භවය හෙවත් ගන්දබ්බ අවස්ථාව ?00:01:51
3512019/04/04අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය00:03:37
3522019/04/03ගැඹුරු දහම වැනසෙන අයුරු00:04:10
3532019/04/02ඔබගේ ගුරුවරයා කවුරුන්ද?00:03:21
3542019/04/02නිරුක්ති ඥාණය ඇත්තෝ කවරහුද?00:11:30
3552019/04/01ශ්‍රී සද්ධර්මය හඳුනාගන්නේ කෙසේද?00:13:38
3562019/04/01[032] උපේක්ෂා වේදනාව විදර්ශනා කරන අයුරු [2019 Feb. - Toowoomba]00:31:28
3572019/03/31Tea Time Discussion with Ven Walasmulle Abhaya Himi- 29/03/2019 - Auckland New Zealand00:39:10
3582019/03/31බුද්ධ ධර්මයෙන් ගැලවුම් කාරයන්00:17:36
3592019/03/312019.03.31 - [Part 3/3] - අරි අට මග වඩන භාවනාව.01:50:53
3602019/03/312019.03.31 - [Part 2/3] - විහින්සාවෙන් අවිහිංසාවට යන භාවනාව.01:44:27
3612019/03/312019.03.31 - [Part 1/3] - භව නසන ක්‍රියාවලිය හෙවත් භාවනාව.02:45:10
3622019/03/3132 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]02:01:07
3632019/03/3031 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:40:33
3642019/03/3031 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Auckland - New Zealand]01:31:09
3652019/03/3030 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:33:42
3662019/03/3029 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:32:30
3672019/03/2928 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:41:35
3682019/03/2928 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:14:28
3692019/03/29123. Tea Time සාකච්ඡා - [Auckland, New Zealand]00:39:11
3702019/03/2927 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:33:28
3712019/03/2926 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:55:29
3722019/03/2926 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]00:59:59
3732019/03/2925 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:44:58
3742019/03/2824 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland - New Zealand]01:53:24
3752019/03/28122. Tea Time සාකච්ඡා - [Auckland, New Zealand]00:36:00
3762019/03/2823. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:35:14
3772019/03/2822. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Auckland, New Zealand]01:53:31
3782019/03/2821. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:44:47
3792019/03/27LIVE NOW ► 20. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:51:02
3802019/03/27Tea Time Discussion with Ven Walasmulle Abhaya Himi- 27/03/2019 - Auckland New Zealand00:35:47
3812019/03/27LIVE NOW ► 19. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:59:21
3822019/03/27LIVE NOW ► 18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:23:54
3832019/03/27LIVE NOW ► 17. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:45:12
3842019/03/27[029] සක්කාය දිට්ඨිය නිවැරදිව දැන ගනිමු [2019 Feb. - Toowoomba]01:36:47
3852019/03/26LIVE NOW ► 16. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:52:46
3862019/03/26LIVE NOW ► 15. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:34:00
3872019/03/26LIVE NOW ► 14. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:47:33
3882019/03/26LIVE NOW ► 13. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:48:57
3892019/03/25LIVE NOW ► 12. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]02:00:27
3902019/03/25LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]00:59:54
3912019/03/25LIVE NOW ► 10. Q & A Session - [Auckland, New Zealand]02:06:08
3922019/03/25LIVE NOW ► 09. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:46:07
3932019/03/24LIVE NOW ► 08. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:28:38
3942019/03/24LIVE NOW ► 07. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:41:05
3952019/03/24LIVE NOW ► 06. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:28:14
3962019/03/2405. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:43:53
3972019/03/23LIVE NOW ► 04. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland, New Zealand]01:48:20
3982019/03/23LIVE NOW ► 03. Q & A Session - [Auckland, New Zealand]00:40:31
3992019/03/23LIVE NOW ► 03. Q & A Session - [Auckland, New Zealand]00:53:44
4002019/03/23LIVE NOW ► 02. සිත නිවාගන්නා අයුරු - [Auckland, New Zealand]01:37:09
4012019/03/23[025] තණ්හා, මාන, දිට්ඨි දුරු කරමු [2019 Feb. - Toowoomba]00:17:21
4022019/03/22LIVE NOW ► 01. සිත නිවාගන්නා අයුරු - [Auckland, New Zealand]02:17:10
4032019/03/21LIVE NOW ► 27. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:31:43
4042019/03/21LIVE NOW ► 25. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:31:04
4052019/03/21[023] දැහැන් වැඩිය යුත්තේ ඇයි ? භාවනා කල යුත්තේ ඇයි ? [2019 Feb. - Toowoomba ]00:24:43
4062019/03/21LIVE NOW ► 25. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:24:06
4072019/03/20LIVE NOW ► 24. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:05:53
4082019/03/20LIVE NOW ► 23. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:47:28
4092019/03/20[2019/03/20] - පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව00:34:47
4102019/03/20LIVE NOW ► 22. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:13:35
4112019/03/19LIVE NOW ► 21. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:46:54
4122019/03/19LIVE NOW ► 19. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:20:05
4132019/03/19LIVE NOW ► 18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:08:39
4142019/03/19LIVE NOW ► 17. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:44:56
4152019/03/18LIVE NOW ► 16. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:55:45
4162019/03/18බුද්ධ ආගමෙන් ඔබ්බට00:30:03
4172019/03/18LIVE NOW ► 15. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:19:03
4182019/03/18LIVE NOW ► 14. Q & A Session - [Wellington, New Zealand]02:30:30
4192019/03/18LIVE NOW ► 13. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:57:46
4202019/03/17LIVE NOW ► 12. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:47:24
4212019/03/17[2019/03/17][Part 3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:39:46
4222019/03/17[2019/03/17][Part 2/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:48
4232019/03/17LIVE NOW ► 11. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:51:43
4242019/03/17[2019/03/17][Part 1/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:14
4252019/03/17LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:55:28
4262019/03/17LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:06:25
4272019/03/16LIVE NOW ► 08. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:38:29
4282019/03/16[2019/03/16][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:50
4292019/03/16[2019/03/16][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:43:31
4302019/03/16[2019/03/16][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:57
4312019/03/16LIVE NOW ► 05. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:53:14
4322019/03/16[2019/03/16][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:04:07
4332019/03/16LIVE NOW ► 07. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:29:37
4342019/03/16LIVE NOW ► 06. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]02:04:46
4352019/03/15LIVE NOW ► 04. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington, New Zealand]01:49:10
4362019/03/15[2019/03/15][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:56
4372019/03/15[2019/03/15][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:00:26
4382019/03/15[2019/03/15][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:54:00
4392019/03/15LIVE NOW ► 03. අසා සැනසෙන නිවන් මග - [Wellington, New Zealand]02:20:41
4402019/03/15[2019/03/15][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:48
4412019/03/1502. අනිච්ඡ තුලින් දකින නිවන - [Wellington, New Zealand]02:29:34
4422019/03/1401. තථාගත සාසණයේ මුල මැඳ අග - [Wellington, New Zealand]02:07:32
4432019/03/14[2019/03/14][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:39
4442019/03/14කුන්ඩලිනි විකුර්තිය00:17:49
4452019/03/14[2019/03/14][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:26:54
4462019/03/14[2019/03/14][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:54:46
4472019/03/14[2019/03/14][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:41
4482019/03/13[2019/03/13][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:19
4492019/03/13[2019/03/13][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:43:57
4502019/03/13[2019/03/13][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:49:39
4512019/03/13121. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:34:30
4522019/03/13[2019/03/13][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:10:59
4532019/03/12120. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:49:09
4542019/03/12119. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:03:27
4552019/03/12118. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:19:36
4562019/03/12[2019/03/12][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:57:25
4572019/03/12117. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:06:05
4582019/03/12[2019/03/12][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:32:33
4592019/03/12116. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:09:52
4602019/03/1240. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth, Australia]02:56:29
4612019/03/12115. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:07:31
4622019/03/12[2019/03/12][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:58
4632019/03/1239. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:08:40
4642019/03/12[2019/03/12][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:35:34
4652019/03/1238. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:50:37
4662019/03/11114. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:10:52
4672019/03/11113. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:10:47
4682019/03/11[2019/03/11][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:57:37
4692019/03/11112. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:12:35
4702019/03/11LIVE NOW ► 37. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:46:37
4712019/03/11[2019/03/11][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:21
4722019/03/1136. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:57:30
4732019/03/11[2019/03/11][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:57:07
4742019/03/11විපාක සැප මත ආශ්වාදය නිර්මාණය කරගන්නා අයුරු....00:05:07
4752019/03/11LIVE NOW ► 35. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:36:11
4762019/03/11[2019/03/11][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:54:37
4772019/03/1134. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:41:12
4782019/03/10111. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:24:32
4792019/03/10110. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:07:07
4802019/03/10109. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:04:19
4812019/03/1033. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:21:37
4822019/03/10ත්‍රයි නිකායේ ධර්ම දේශපාලනය00:27:51
4832019/03/10[2019/03/10][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:27
4842019/03/10Mahabodhi Live Stream00:06:15
4852019/03/10[2019/03/10][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:56:00
4862019/03/1032. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:13:51
4872019/03/10[2019/03/10][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:58:13
4882019/03/1031. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:39:00
4892019/03/09108. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:21:11
4902019/03/09107. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:08:50
4912019/03/09[2019/03/09][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:33:58
4922019/03/0925. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth, Australia]02:31:05
4932019/03/09106. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:14:47
4942019/03/09LIVE NOW ► 30. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:56:28
4952019/03/09[2019/03/09][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:55:12
4962019/03/09[2019/03/09][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:13
4972019/03/0927. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:46:07
4982019/03/0929. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]02:39:37
4992019/03/09[2019/03/09][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:54
5002019/03/0928. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]02:18:08
5012019/03/08105. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:17:29
5022019/03/08104. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:16:35
5032019/03/08103. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:32:29
5042019/03/08LIVE NOW ► 26. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:42:40
5052019/03/0824. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:48:59
5062019/03/0821. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:38:53
5072019/03/0822. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:54:19
5082019/03/0823. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:34:18
5092019/03/07102. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:20:53
5102019/03/07101. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:07:27
5112019/03/07100. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:12:29
5122019/03/0720 - Part 2/2. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:44:17
5132019/03/0720 - Part 1/2. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]00:20:26
5142019/03/0719. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:36:04
5152019/03/06099. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:18:00
5162019/03/06098. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:05:21
5172019/03/06LIVE NOW ► 18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:38:59
5182019/03/06097. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:12:53
5192019/03/0617. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:56:56
5202019/03/0616. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:44:37
5212019/03/0615. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:58:13
5222019/03/05096. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:05:10
5232019/03/05095. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:05:24
5242019/03/05094. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:01:44
5252019/03/05093. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:03:22
5262019/03/05092. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:02:39
5272019/03/05LIVE NOW ► 14. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:52:39
5282019/03/05LIVE NOW ► 13. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:51:08
5292019/03/0512. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]02:00:26
5302019/03/0511. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:54:26
5312019/03/04091. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:03:41
5322019/03/04090. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:16:40
5332019/03/04089. Tea Time සාකච්ඡා - [Perth, Australia]00:06:26
5342019/03/04LIVE NOW ► 10. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:47:56
5352019/03/0409. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:49:25
5362019/03/0408. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:16:25
5372019/03/03088. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]01:04:37
5382019/03/03විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth - Australia]01:35:53
5392019/03/0307. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:45:15
5402019/03/03ලෙඩ දෙන අවිජ්ජාව00:14:00
5412019/03/0306. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:37:20
5422019/03/0305. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:28:38
5432019/03/0304. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth, Australia]01:38:10
5442019/03/0203. රාග ගිනි නිවි නිවී නිවන් සුව දැනෙනවා!!! - [Perth, Australia]01:44:33
5452019/03/0202. කාමයන්ගෙන් වෙන් වන ආකාරය - [Perth, Australia]01:40:41
5462019/03/0201. නිවන් මග පූර්ණය කරන මාර්ගය දෙසමි - [Perth, Australia]02:25:28
5472019/03/01ගුවන් ගමනේදී සිදු කල ප්‍රශ්න කිරීම : On The Way Discussions - [Adelaide to Perth, Australia]00:32:22
5482019/02/27පෙනන/නොපෙනෙන සියල්ලන්ට ඉහලින්ම දන් දෙමු00:19:14
5492019/02/2719. සුහඳ සාකච්ඡා - Part 2/2 - [University of South Australia]00:42:40
5502019/02/2719. සුහඳ සාකච්ඡා - Part 1/2 - [University of South Australia]00:50:16
5512019/02/2718. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]01:41:31
5522019/02/2717. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:28:51
5532019/02/2716. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:24:39
5542019/02/26085. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:15:05
5552019/02/26084. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:08:06
5562019/02/26083. මෙය Technically වැරදිය : Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:07:28
5572019/02/26082. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:11:37
5582019/02/26081. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:09:44
5592019/02/26080. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:05:28
5602019/02/26079. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:06:00
5612019/02/2615. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:32:40
5622019/02/2614. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]01:43:58
5632019/02/2613. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:30:09
5642019/02/2612. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:45:11
5652019/02/25078. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:11:04
5662019/02/25077. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:01:30
5672019/02/25076. Tea Time සාකච්ඡා - [University of South Australia]00:14:26
5682019/02/2511. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:49:13
5692019/02/2510. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:49:51
5702019/02/2509. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]02:01:40
5712019/02/24[2019/02/24] - සතර අපායෙන් මිදෙන මග.01:44:04
5722019/02/24075. Happiness for everyone : Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:52:47
5732019/02/2408. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:08:54
5742019/02/24[2019/02/24] - ඔබ හදන සතර අපා ගති.02:06:24
5752019/02/2407. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [University of South Australia]01:34:00
5762019/02/24[2019/02/24] - ඔබ සතර අපායෙන් නිදහස් ද.? [Part 2]00:16:27
5772019/02/24[2019/02/24] - ඔබ සතර අපායෙන් නිදහස් ද.? [Part 1]01:59:32
5782019/02/2406. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]02:03:45
5792019/02/2405. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:54:01
5802019/02/2304. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:26:05
5812019/02/2303. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of South Australia]01:29:05
5822019/02/2302. ධ්‍යාන වැඩීම සවිස්තරව - [University of South Australia]02:18:04
5832019/02/2301. මෙය, අස්සාදය සොයන්නන්ට පමණයි - [University of South Australia]01:45:03
5842019/02/21අනිච්චයෙන් ඇති අනිත්‍යද ත්‍රිපිටකයෙන්ම හදුනාගන්න00:24:50
5852019/02/21Absolute Happiness - [English Discussion at Sydney]02:17:44
5862019/02/21අභය හිමි වට කිරීම - [Toowoomba - Australia]01:27:58
5872019/02/20073. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:21:46
5882019/02/20072. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:20:36
5892019/02/20071. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:04:51
5902019/02/20070. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:03:11
5912019/02/20[005] "පෙළීම" නිවරැදිව දැනගනිමු - අස්සාද, ආදීනව නිස්සරණ, චතුරාර්‍ය සත්‍යයට අනුව [2019 - Toowoomba]00:25:58
5922019/02/20069. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:00:54
5932019/02/20[004] චතුරාර්‍ය සත්‍යය ඒක ප්‍රතිවේධ වේ! [2018 - Feb - Toowoomba]00:20:06
5942019/02/19068. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:07:58
5952019/02/19[003] අරිය-අනරිය දැහැන් ? ලෝකෝත්තර-ලෞකික දැහැන්? - පුග්ගල සුත්‍රය ඇසුරෙන් [2019 Feb - Toowoomba]00:35:12
5962019/02/19067. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:05:55
5972019/02/19066. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:02:16
5982019/02/19065. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:41:17
5992019/02/19064. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:02:48
6002019/02/1936. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Toowoomba - Australia]02:25:30
6012019/02/19LIVE NOW ► [2019/02/19] - පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව00:16:01
6022019/02/19LIVE NOW ► [2019/02/19] - පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව00:08:53
6032019/02/1935. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:03:04
6042019/02/1934. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:13:30
6052019/02/18ANICHCHA for The Ultimate Happiness - [English Discussion]02:58:43
6062019/02/1833. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Toowoomba - Australia]02:14:47
6072019/02/1832. ධර්ම සාකච්ඡාව - [Toowoomba - Australia]01:23:19
6082019/02/1831. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:28:03
6092019/02/1830. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:00:35
6102019/02/18[001] ආර්ය දැහැන් වඩන්නේ කෙසේද ? [2018 December - Nisala Arana]00:09:27
6112019/02/17What exactly is dhamma in Buddhism?00:09:52
6122019/02/17LIVE NOW ►29. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:48:43
6132019/02/17LIVE NOW ►29. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:46:49
6142019/02/1728. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:48:20
6152019/02/1727. ධර්ම සාකච්ඡාව - [Toowoomba - Australia]01:33:23
6162019/02/1726. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:01:05
6172019/02/16063. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:01:42
6182019/02/16062. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:00:41
6192019/02/16061. Tea Time සාකච්ඡා - [Toowoomba, Australia]00:15:51
6202019/02/16[2019/02/16][Part 3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:43:21
6212019/02/16LIVE NOW ►25. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:50:20
6222019/02/16[2019/02/16][Part 2/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:51
6232019/02/1624. අසා සැනසෙමු - [Toowoomba - Australia]01:39:34
6242019/02/16[2019/02/16][Part 1/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:44:03
6252019/02/1623. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:10:16
6262019/02/1622. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:02:59
6272019/02/15[2019/02/15][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:59:02
6282019/02/15[2019/02/15][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:39:42
6292019/02/15LIVE NOW ►21. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:55:13
6302019/02/15[2019/02/15][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:53:26
6312019/02/1520 - Part 2/2. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Toowoomba - Australia]01:01:14
6322019/02/15[2019/02/15][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:18:45
6332019/02/1520 - Part 1/2. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Toowoomba - Australia]00:55:15
6342019/02/1519. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]03:00:29
6352019/02/1519. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:51:30
6362019/02/14[2019/02/14][Part 3/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:40:06
6372019/02/14LIVE NOW ►18. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:53:20
6382019/02/14[2019/02/14][Part 2/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:00:29
6392019/02/1417. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:41:08
6402019/02/14[2019/02/14][Part 1/3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:53:14
6412019/02/1416. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:57:53
6422019/02/1415. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:48:39
6432019/02/1314. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:02:12
6442019/02/13060. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:07:49
6452019/02/13[2019/02/13][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:52:10
6462019/02/13058. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:11:17
6472019/02/13[2019/02/13][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:35:14
6482019/02/13059. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:06:02
6492019/02/13නිරාමිස සුවය00:07:48
6502019/02/1313. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:14:12
6512019/02/13[2019/02/13][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:56:02
6522019/02/1312. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:51:57
6532019/02/13[2019/02/13][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.02:01:27
6542019/02/1311. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:57:50
6552019/02/1310. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:56:16
6562019/02/12057. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:04:52
6572019/02/12056. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:06:48
6582019/02/12[2019/02/12][Part 4/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:44:19
6592019/02/12[2019/02/12][Part 3/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:59
6602019/02/12LIVE NOW ►09. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]02:06:44
6612019/02/12[2019/02/12][Part 2/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:47:25
6622019/02/1208. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:15:14
6632019/02/1207. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:57:29
6642019/02/12[2019/02/12][Part 1/4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම.01:51:35
6652019/02/12LIVE NOW ►06. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:47:43
6662019/02/11[ 18/18 ] - ආර්‍ය ධ්‍යාන ලක්ෂණ.02:18:48
6672019/02/11055. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:28:49
6682019/02/1105. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:53:44
6692019/02/11[ 17/18 ] - නිවන් මග වැඩිය යුත්තේ අතහැරිමෙන්ද , තණ්හාවෙන්ද .?01:46:41
6702019/02/1104. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:09:57
6712019/02/11[ 16/18 ] - භාවනා පහාතබ්බ.02:05:48
6722019/02/1103 - Part 2 ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:38:37
6732019/02/1103 - Part 1 ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]00:35:06
6742019/02/1102. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba - Australia]01:59:04
6752019/02/10[ 15/18 ] - ඉන්ද්‍රිය භාවනාව.02:16:01
6762019/02/10LIVE NOW ►01. නිවන් මඟෙහි නොදුටු පැතිකඩ - [Toowoomba - Australia]02:25:08
6772019/02/10[ 14/18 ] - ජානාති විජානාති පජානාති.02:10:19
6782019/02/10[ 13/18 ] - ජානාති විජානාති පජානාති.02:16:02
6792019/02/09නමස්කාර වේවා අපේ අනු බුදු හිමියනි00:20:06
6802019/02/09[ 12/18 ] - පදාර්ථයේ නිර්මාතෘ.01:57:10
6812019/02/08ලෝක විනාශය - [Blacktown, Sydney - Australia]02:18:33
6822019/02/08බුදුන් දෙසු දුකෙන් ගැලවීමට සාරාංශය - ආස්වාදයේ ආදීනව දැක නිස්සරනයයි00:12:57
6832019/02/07විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Campbelltown, Sydney - Australia]02:14:13
6842019/02/06053. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:05:16
6852019/02/06052. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:21:15
6862019/02/06051. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:10:40
6872019/02/05051. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:08:32
6882019/02/05050. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:04:51
6892019/02/05049. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:12:25
6902019/02/05048. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:04:07
6912019/02/04විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Melbourne - Australia]02:39:20
6922019/02/03[ 11/18 ] - කර්ම ශක්තිය.01:59:22
6932019/02/03LIVE NOW ► 33. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [SYDNEY - Australia]01:48:11
6942019/02/03[ 10/18 ] - කර්ම ශක්තිය.02:03:51
6952019/02/0332. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:24:13
6962019/02/03LIVE NOW ► 31. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:45:56
6972019/02/02047. On The Way Discussions - [Sydney, Australia]00:02:07
6982019/02/02046. On The Way Discussions - [Sydney, Australia]00:05:36
6992019/02/0230. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:53:07
7002019/02/0229. මානය - [SYDNEY - Australia]01:41:37
7012019/02/0228. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:05:59
7022019/02/0227. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:03:34
7032019/02/01045. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:02:25
7042019/02/01044. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:06:39
7052019/02/01043. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:09:37
7062019/02/0126. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:07:13
7072019/02/0125. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) | ධර්ම සාකච්ඡාව - [SYDNEY - Australia]02:00:43
7082019/02/0124. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:53:30
7092019/02/0124. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:11:41
7102019/01/31042. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:07:47
7112019/01/31041. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:05:38
7122019/01/31040. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:09:00
7132019/01/3123 - Part 2. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]00:02:25
7142019/01/3123 - Part 1. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]00:07:26
7152019/01/3122. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) | ධර්ම සාකච්ඡාව - [SYDNEY - Australia]01:44:21
7162019/01/3121. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:11:35
7172019/01/3120. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:26:44
7182019/01/3019. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:36:13
7192019/01/30039. Tea Time සාකච්ඡා - [Sydney, Australia]00:30:28
7202019/01/3018. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]00:53:40
7212019/01/3017. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:54:30
7222019/01/2916. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:25:38
7232019/01/29LIVE NOW ► 15. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:56:52
7242019/01/29LIVE NOW ► 14. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [SYDNEY - Australia]02:07:22
7252019/01/2913. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:10:30
7262019/01/2912. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:08:05
7272019/01/28[ 12/12 ] - භාවනාවේදී දැනගතයුතු කරුණු බිදක්.02:00:02
7282019/01/2811. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:04:00
7292019/01/28[ 11/12 ] - භාවනාවේදී දැනගතයුතු කරුණු බිදක්.01:45:18
7302019/01/28[ 10/12 ] - භාවනාවේදී දැනගතයුතු කරුණු බිදක්.02:43:26
7312019/01/2810. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:00:59
7322019/01/2809. අසව් අසව් : ධර්ම දේශණය - [SYDNEY - Australia]02:05:51
7332019/01/2808. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]02:09:04
7342019/01/27[ 9/18 ] - විඥ්ඥාණ මායාව දැකගනිමු.01:37:27
7352019/01/2707. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:59:26
7362019/01/27[ 8/18 ] - නිවැරදිව ධර්මය දැනගනිමු.02:03:27
7372019/01/2706. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:42:15
7382019/01/27[ 7/18 ] - නිවැරදිව ධර්මය දැනගනිමු.02:09:36
7392019/01/2705. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:42:56
7402019/01/2704. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:48:17
7412019/01/2603. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [SYDNEY - Australia]01:14:01
7422019/01/2602. මාර්ග ඥානදර්ශනය පහළ විය - [SYDNEY - Australia]00:49:51
7432019/01/2602. මාර්ග ඥානදර්ශනය පහළ විය - [SYDNEY - Australia]01:43:10
7442019/01/2601.තථාගත සාසනයේ දැනගත යුතු සියල්ල - [SYDNEY - Australia]02:15:05
7452019/01/25තථාගත සාසණයේ A - Z02:30:50
7462019/01/23038. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:35
7472019/01/23037. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:11:12
7482019/01/23036. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:19:53
7492019/01/23035. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:20
7502019/01/23034. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:05:11
7512019/01/23033. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:10:12
7522019/01/22[ 9/12 ] - ආශ්‍රවයන් පහ කිරීම01:12:56
7532019/01/22[ 8/12 ] - නිවැරදි දැක්ම01:40:09
7542019/01/22[ 7/12 ] - කවුද මේ විඳින්නා02:42:22
7552019/01/22032. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:11:20
7562019/01/22031. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:06
7572019/01/22030. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:13:18
7582019/01/22029. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:14
7592019/01/22028. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:01:54
7602019/01/22027. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:04:43
7612019/01/22අනිච්ච අවබෝදයෙන් වඩන ආර්ය ධ්යාන00:19:48
7622019/01/22026. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:05:43
7632019/01/22025. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:55
7642019/01/21024. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:40
7652019/01/21023. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:03:20
7662019/01/21022. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:11:04
7672019/01/21021. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:07
7682019/01/21020. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:06:18
7692019/01/21019. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:19:23
7702019/01/21018. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:34:54
7712019/01/2032. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:25:14
7722019/01/2031. ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:09:36
7732019/01/2030. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:44:46
7742019/01/19017. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:22:05
7752019/01/19016. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:03:57
7762019/01/19015. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:04:55
7772019/01/19014. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:45:37
7782019/01/1930. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:40:43
7792019/01/1929. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:02:25
7802019/01/1928. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:46:38
7812019/01/18013. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:08:38
7822019/01/18012. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:39:31
7832019/01/1827. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:31:16
7842019/01/18011. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:13:58
7852019/01/1826. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:46:18
7862019/01/1825. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:07:30
7872019/01/1824. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:59:46
7882019/01/17010. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:32:51
7892019/01/17009. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:14:27
7902019/01/1723. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:54:35
7912019/01/1722. රූපයේ යථා ස්වභාවය - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:47:14
7922019/01/1721. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:07:23
7932019/01/1720. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:56:30
7942019/01/16008. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:05:16
7952019/01/16007. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:19:38
7962019/01/1619. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:49:07
7972019/01/1618. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:39:02
7982019/01/1617. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:03:24
7992019/01/1616. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:40:21
8002019/01/15LIVE NOW ► 16. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:12:56
8012019/01/15006. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:48:11
8022019/01/15005. Tea Time සාකච්ඡා - [Melbourne - Australia]00:20:59
8032019/01/1515. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:44:50
8042019/01/1514. මඤ්ඤං - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:41:55
8052019/01/1513. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:39:34
8062019/01/1512. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:52:47
8072019/01/14[ 6/12 ] - පංච ඉන්ද්‍රියේ යථා ස්වභාවය01:12:02
8082019/01/14004. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:08:34
8092019/01/14[ 5/12 ] - පංච ඉන්ද්‍රියේ යථා ස්වභාවය01:30:10
8102019/01/14LIVE NOW ► 11. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:58:09
8112019/01/14[ 4/12 ] - ආස්වාදය යනු කුමක්ද?02:19:14
8122019/01/1410. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:56:36
8132019/01/1409. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:04:50
8142019/01/1408. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:02:51
8152019/01/13003. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:02:26
8162019/01/13002. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:01:07
8172019/01/13[ 6/18 ] - තථාගත සාසනයේ ප්‍රිය ස්වභාවය සිද බැලිය යුතු ආකාරය.01:59:19
8182019/01/13LIVE NOW ► 07. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:27:08
8192019/01/13[ 5/18 ] - බුදු දහම පෙන්වන දුකෙන් නිදහස් වෙමු.01:40:07
8202019/01/1306. විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:22:57
8212019/01/13[ 4/18 ] - බුදු දහම පෙන්වන දුකෙන් නිදහස් වෙමු.02:19:44
8222019/01/1305. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:32:23
8232019/01/1304. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:42:19
8242019/01/12001. Tea Time සාකච්ඡා - [University of Queensland - Brisbane, Australia]00:07:05
8252019/01/1203. ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane, Australia]01:48:27
8262019/01/1202. දැනගත යුතුම අනිච්ඡ සහ ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [University of Queensland - Brisbane]01:52:00
8272019/01/12මම ඇත හෝ මම නැති බව මිත්‍යා දුෂ්ටික බව00:10:27
8282019/01/1201. බුද්ධ සාසණයේ මූලික හරය - [University of Queensland - Brisbane, Australia]02:07:31
8292019/01/11[39/39] Part 2 - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Melbourne - Australia]00:47:15
8302019/01/08ආර්ය නිරුක්ති ත්‍රිපිටකයෙන් පැහැදිලි කිරීමට උපුටාගැනීම්00:20:47
8312019/01/07[ 3/12 ] - සෝවාන් වීමට දැනගත යුතු කරණු.01:22:25
8322019/01/07[ 2/12 ] - පිරිසිඳ දැකිය යුතු අස්සාදය ආදීනව නිස්සරණය.02:08:55
8332019/01/07[ 1/12 ] - නිවනත් නිවන් මගත් දෙසමි.02:14:23
8342019/01/06[ 3/18 ] - ඔබ අසා දැනගත යුතුම අනිච්ඡ.01:54:36
8352019/01/06[ 2/18 ] - අනිච්ඡ දැක පටිච්ඡ නිරෝධයෙන් නිවන් දකිමු.01:46:10
8362019/01/06[ 1/18 ] - බුද්ධ සාසණයේ මූලික හරය.01:59:23
8372019/01/06ලෝකොත්තර සහ ලෞකික දැහැන් සාරාංශය සදහා උපුටගැනීම්00:20:20
8382019/01/06LIVE NOW ► [39] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Melbourne - Australia]02:06:18
8392019/01/06[38] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:34:18
8402019/01/06[37] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]02:17:09
8412019/01/05LIVE NOW ► [36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:19:40
8422019/01/05LIVE NOW ► [35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:26:14
8432019/01/05LIVE NOW ► [34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:59:43
8442019/01/05LIVE NOW ► [33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:47:18
8452019/01/04LIVE NOW ► [32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:15:46
8462019/01/04LIVE NOW ► [31] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]01:45:33
8472019/01/04LIVE NOW ► [30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:55:17
8482019/01/04LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:06:04
8492019/01/03LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:44:07
8502019/01/03[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:20:30
8512019/01/03[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:35:27
8522019/01/03[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:57:30
8532019/01/03[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:55:38
8542019/01/02[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:27:47
8552019/01/02[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:30:22
8562019/01/02[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:45:26
8572019/01/02[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:58:19
8582019/01/02බුදු ගුණ ආර්ය අර්ථයෙන්00:10:22
8592019/01/01[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:19:46
8602019/01/01[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:20:45
8612019/01/01[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:58:04
8622019/01/01[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:48:35
8632018/12/31චිත්ත බාවනාව ( අවිතක්ක අවිචාර සමාධිය)00:14:05
8642018/12/31[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:09:58
8652018/12/31[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:47:05
8662018/12/31[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:52:31
8672018/12/31[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:56:18
8682018/12/30LIVE NOW ► [12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:06:43
8692018/12/30LIVE NOW ► [11] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]01:47:33
8702018/12/30LIVE NOW ► [10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:10:40
8712018/12/30LIVE NOW ► [10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:11:13
8722018/12/30LIVE NOW ► [09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:46:09
8732018/12/29LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:36:18
8742018/12/29LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]00:39:04
8752018/12/29[07] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Melbourne - Australia]01:33:44
8762018/12/29LIVE NOW ► [06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:23:21
8772018/12/29LIVE NOW ► [05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:59:32
8782018/12/28[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:08:15
8792018/12/28[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:32:47
8802018/12/28[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:58:28
8812018/12/28[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne - Australia]01:51:01
8822018/12/26නොකැඩෙන, පිහිටන සීලය සහ පූර්ණ නිවන් මග - [Melbourne - Australia]02:04:08
8832018/12/26මන ධම්ම තුලින් දුක හට ගන්නා අයුරු - [Melbourne - Australia]02:03:41
8842018/12/26අනිච්ඡ දැක පටිච්ඡ නිරෝධයෙන් නිවන් දකිමු - [Melbourne - Australia]02:04:54
8852018/12/24සතරවෙනි ආර්‍ය ධ්‍යානයේදී කල හැකි ප්‍රයෝගික පරික්ෂා00:19:20
8862018/12/22බාවනාවට උපකාරවන පටිච්ච සමුපද සාරාංශය00:38:29
8872018/12/21LIVE NOW ► [54] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:56:25
8882018/12/21LIVE NOW ► [53] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:47:09
8892018/12/21[52] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:54:20
8902018/12/20[51] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:55:30
8912018/12/20[50] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:52:00
8922018/12/20[49] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:53:49
8932018/12/20[48] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:48:03
8942018/12/19LIVE NOW ► [47] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:03:24
8952018/12/19[46] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:32:41
8962018/12/19[45] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:47:16
8972018/12/19[44] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:10:52
8982018/12/19ආර්ය සාසනයේ එකම යුතුකම ? සතර අපායෙන් මුදවාගැනීම00:08:54
8992018/12/18[43] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:03:16
9002018/12/18LIVE NOW ► [42] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:33:34
9012018/12/18[41] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:58:43
9022018/12/18[40] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:56:06
9032018/12/17LIVE NOW ► [39] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:49:38
9042018/12/17LIVE NOW ► [38] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:55:54
9052018/12/17[37] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:58:37
9062018/12/17[36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:58:45
9072018/12/16LIVE NOW ► [35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:00:37
9082018/12/16[34] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:40:50
9092018/12/16[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:46:24
9102018/12/15LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:55:25
9112018/12/15[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:26:47
9122018/12/15[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]00:38:10
9132018/12/15[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:07:21
9142018/12/14LIVE NOW ► [27] - බුද්ධ සාසණයේ මූලික හරය - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:37:39
9152018/12/14වින්‍යානය යනු00:11:01
9162018/12/14[26] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:27:25
9172018/12/14ආර්ය සීලය සහ සිල් වෘත00:04:07
9182018/12/14[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:56:27
9192018/12/14[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]03:04:44
9202018/12/13LIVE NOW ► [23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:56:50
9212018/12/13[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:34:11
9222018/12/13[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:36:16
9232018/12/13[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:01:22
9242018/12/12LIVE NOW ► [19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:57:31
9252018/12/12[18] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:50:49
9262018/12/12[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:56:07
9272018/12/12[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:43:27
9282018/12/11LIVE NOW ► [15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:00:04
9292018/12/11[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:00:16
9302018/12/11[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]00:12:12
9312018/12/11[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:46:52
9322018/12/11[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:00:27
9332018/12/10[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:51:48
9342018/12/10[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:19:18
9352018/12/10[9] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:38:33
9362018/12/10[8] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:01:16
9372018/12/09LIVE NOW ► [7] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:02:29
9382018/12/09[6] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]00:58:15
9392018/12/09[5] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:09:00
9402018/12/09[4] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:53:30
9412018/12/08LIVE NOW ► [3] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]01:53:22
9422018/12/08[2] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය]02:00:23
9432018/12/08නිසල අරණ විශ්ව භාවනා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම02:58:53
9442018/11/25ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Leicester, England]00:47:00
9452018/11/14සිතුවිලි වලින් හදන ලෝකය විද්‍යානුකුලව00:14:17
9462018/11/14භවනාවට පෙර දැනගත යුතු ධර්ම සාරාංශය00:35:19
9472018/11/12විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [Bristol, England]02:01:11
9482018/11/06WHY : Never fulfill six sensors - Scientific Approach - [London, England]02:16:20
9492018/11/0523 ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් East London, England01:37:50
9502018/11/0322 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:21:50
9512018/11/0321 - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [East London, England]01:48:34
9522018/11/03බාහිර ලෝකයේ "ආශ්වාදය" තිබෙනවාද ?00:14:52
9532018/11/0220 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:19:31
9542018/11/0219 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [East London, England]02:12:46
9552018/11/0218 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:23:15
9562018/11/0217 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:28:12
9572018/11/0215 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:30:02
9582018/11/0116 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:40:21
9592018/11/0114 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:46:20
9602018/11/0113 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:22:04
9612018/11/01The world exists....00:03:28
9622018/10/3112 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]00:52:08
9632018/10/3111 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [East London, England]01:57:03
9642018/10/3110 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:34:36
9652018/10/3109 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:23:51
9662018/10/3107 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]02:00:27
9672018/10/3008 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:52:45
9682018/10/3006 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:34:59
9692018/10/3005 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:31:55
9702018/10/30Whole World Is like chocolate00:16:15
9712018/10/2904 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]01:31:38
9722018/10/2903 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]02:07:51
9732018/10/2902 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]00:40:04
9742018/10/2901 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [East London, England]02:00:43
9752018/10/2927 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:40:51
9762018/10/2832 - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [London, England]01:33:54
9772018/10/2831 - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [London, England]02:09:40
9782018/10/2830 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:26:47
9792018/10/28ඔබ උත්තරීතර සෝවාන් පල ලාභියෙක්ද00:05:21
9802018/10/2729 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:27:23
9812018/10/2728 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම්) - [London, England]02:07:43
9822018/10/2726 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:34:54
9832018/10/2625 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:43:51
9842018/10/2624 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:20:44
9852018/10/2623 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:27:53
9862018/10/2622 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:19:51
9872018/10/2521 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:28:31
9882018/10/2520 - Q & A Session | පැන විසඳුම් - [London, England]01:40:55
9892018/10/2519 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:51:32
9902018/10/2518 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:13:08
9912018/10/2417 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:42:21
9922018/10/2416 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:45:53
9932018/10/2415 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:47:19
9942018/10/2414 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:31:58
9952018/10/2313 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:33:51
9962018/10/2312 - Q & A Session | පැන විසඳුම් - [London, England]01:59:06
9972018/10/2311 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:56:28
9982018/10/2310 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:32:13
9992018/10/2209 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:18:05
10002018/10/2208 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London, England]01:38:55
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3089)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.