වලස්මුල්ලේ අභය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/12නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:53:06
22020/08/12නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:50:11
32020/08/11නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]00:00:40
42020/08/10අකුසල් විපාක විදිය යුතුමද?00:13:46
52020/08/09නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:57:31
62020/08/09හිතේ හැදෙන රාග ද්වේශ00:09:29
72020/08/09නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:50:56
82020/08/08නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]05:17:11
92020/08/05නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:56:07
102020/08/05නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:52:00
112020/08/03පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-08-03] - [Nisala Arana]00:53:06
122020/08/02නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:56:16
132020/08/02නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:54:56
142020/08/01නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]05:27:26
152020/07/29නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]02:01:16
162020/07/29නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:50:36
172020/07/26නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]02:20:51
182020/07/26නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:56:36
192020/07/26නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:43:06
202020/07/25නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]04:58:44
212020/07/23අන්තර සමනන්තරය පැහැදිලි කිරීම00:53:39
222020/07/22ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:55:01
232020/07/22ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:50:26
242020/07/19නිරපේක්ෂත්වයේ මග - Virtual Monastery - [Using Zoom]03:47:01
252020/07/19ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:56:31
262020/07/19ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]00:00:11
272020/07/1906 32 මන ධම්ම විශේෂ දේශණය Toowoomba (2020, January 02)03:53:23
282020/07/19මාසම් දිට්ඨියත් සම්මා දිට්ඨියත් අතර වෙනස Q&A 2020 05 0900:23:05
292020/07/19අන්‍යතර සමාධි නිමිත්තෙන් අන්‍යතර චේතො විමුත්තිය00:51:05
302020/07/19උපත, මරණය, චුතිය සහ ප්‍රති සන්ධිය ගැන කෙටියෙන්00:33:27
312020/07/19ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:56:46
322020/07/19සැප අතර සුපිරි සැප නිවන් සුවයයි00:07:48
332020/07/19ආර්ය දැහැන් වඩා "rechnically"දුටු ඉංජිනේරුතුමා00:06:23
342020/07/19මුලු සිරුරම සුදු ආලෝකයෙන් වැසි ගිය00:12:45
352020/07/18Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]04:28:01
362020/07/15ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:54:36
372020/07/15ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:49:16
382020/07/12ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]03:18:16
392020/07/12ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:55:26
402020/07/12ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:56:06
412020/07/11Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]02:40:31
422020/07/08ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:54:56
432020/07/08ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:50:40
442020/07/05Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]02:57:51
452020/07/05ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:53:06
462020/07/05ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:58:26
472020/07/04Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]04:09:41
482020/07/04පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-07-04] - [Nisala Arana]00:38:21
492020/07/01ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:58:06
502020/07/01ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:53:01
512020/06/28Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]04:08:06
522020/06/28ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:55:01
532020/06/28ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:51:46
542020/06/27Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]03:53:31
552020/06/25Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/04/26] - Part 2/301:28:05
562020/06/25Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/04/26][03/03 Part]01:59:57
572020/06/25Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/06/20] - Part 2/201:35:25
582020/06/25Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/23] - Part 2/201:16:49
592020/06/25Copy of Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/25][02/02 Part]01:57:03
602020/06/24Copy of Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom][02/02 Part]01:41:08
612020/06/24ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:49:56
622020/06/24ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:49:53
632020/06/21Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]03:56:06
642020/06/21ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:56:40
652020/06/21ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:53:31
662020/06/21ප්‍රශ්නය නිවැරදිව ඇසීම නිවනට හේතු වේ. | සාධු වාචාය සංවරෝ ...00:23:24
672020/06/20Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]03:44:26
682020/06/19සෝතාපන්න පුද්ගලයා පව්කම් කරයිද?කාමයන් සේවනය කරයිද? - Niwanata Pera00:04:41
692020/06/17ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom] - Part 2/201:53:26
702020/06/17Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:52:46
712020/06/16Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom][01/02 Part]02:26:05
722020/06/15''සෝතාපන්න ඵලය, අරහත් ඵලය” බණ ඇසීමෙන්ද? භාවනාවෙන්ද? - Niwanata Pera -1300:34:23
732020/06/14Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]04:10:31
742020/06/14ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:54:36
752020/06/14ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:53:21
762020/06/13► ඉච්ඡ | නිච්ච00:11:06
772020/06/13► ඇස් දන් දෙන ක්‍රම00:02:56
782020/06/13► නිවන් මග අවබෝධ කිරීම00:14:01
792020/06/13► පටිච්ඡ හෙවත් තණ්හා වන ස්ථාන00:09:18
802020/06/13► මග වැඩීම සහ මග මොඩල් කිරීම00:06:55
812020/06/13► සෝතාපන්න පුද්ගලයා හා ආනන්තරීය පාප කර්ම00:07:32
822020/06/13► උපමාවට කියූ අර්ථයෙන් උපමේය විමසන්න00:08:40
832020/06/13► සම්මාදිට්ඨික උතුමන්ගේ විශ්කම්භන ප්‍රහාණය තෝරන උපමාවක්00:04:16
842020/06/13► සතිපට්ඨාන පුහුණු කඳවුරු00:09:28
852020/06/13► සමාධිය වැඩීම හා විතක්ක චරිත00:04:07
862020/06/13► ඔබ දෙමළද?00:03:40
872020/06/13► කැලේ යන නයි ඇඟේ දා ගැනීම00:03:36
882020/06/13► වස්තු කාම , ක්ලේශ කාම00:02:52
892020/06/13Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom] - Part 1/202:18:26
902020/06/13Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom]04:51:27
912020/06/10ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:50:53
922020/06/10ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:48:00
932020/06/08► තමන්ගෙ සිතිවිල්ලක් නොවේ නම් ඒ බව දනුවත් වන්න00:04:47
942020/06/08► ධ්‍යාන වඩද්දි රා අග්‍ර වෙන්නැද්ද?00:02:20
952020/06/08► ඉදප්පච්ඡයතා පටිච්ඡසමුප්පාදය නොදැනීම00:02:44
962020/06/08► සත්තිස්බෝධිපාක්ශික වඩද්දි ධ්‍යාන වැඩෙන්නේද? ධ්‍යාන වඩද්දි සත්තිස්බෝධිපාක්ශික ධර්ම වැඩෙන්නේද?00:03:00
972020/06/08► මුසාවාද00:03:20
982020/06/08► අරූප වැඩිමට පෙර සහ පසු කෙලෙස්වල ස්භාවය00:03:36
992020/06/08► පුද්ගල වන්දනාවක් බුද්ධ ශාසනයේ නැත00:04:24
1002020/06/08► හඳහන් බැලුවම මිත්‍යා දිට්ටිකයො වෙනවද?00:08:04
1012020/06/08► හේතු ඵල00:07:45
1022020/06/08► ධම්මානං සමුදයෝ හොති00:04:59
1032020/06/08► සම්මා ඥාණ සම්මා විමුක්ති00:06:02
1042020/06/08► බනින කෙනාටයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බැනුම් අහන කෙනාට ප්‍රශ්නයක් නැත00:04:57
1052020/06/08► අනිච්ඡ දැක පටිච්ඡ නොවීම00:07:24
1062020/06/08► ජීවිතයේ සැබෑ සතුට00:07:03
1072020/06/08► මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා00:03:10
1082020/06/08► රාගය ප්‍රහාණයට ද්වේශය වඩන්නෙ සම්මාදිට්ටිය නැති නිසයි00:04:12
1092020/06/08► උතුම් කරුණා ශාසනය සහ ප්‍රඥා ශාසනය00:05:24
1102020/06/08► සිද්ධාර්ථ කුලයේ බණ00:07:33
1112020/06/08► ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය00:06:41
1122020/06/08► තන්හාව දෙවන කොට විසීම නිවන නොවන බවත් ආදීනවය දැන උපාදානයෙන් මිදීම නිවන් මාර්ගය බවත්00:02:09
1132020/06/08► අශූතවත් පුද්ගලයා හා ශූතවත් පුද්ගලයාගේ අවබෝධය00:06:31
1142020/06/08► සබ්බේ සංඛාර ගැන මෙනෙහි කල යුතු සංඥා මොනවාද?00:37:42
1152020/06/07ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/06/07]01:51:36
1162020/06/07ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/06/07]01:52:06
1172020/06/06Copy of Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/06/06] [1/2 Part]02:02:53
1182020/06/06Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/06/06]04:33:36
1192020/06/05► කුසල මූල තණ්හාවෙන් නිවන් දකිමු00:07:19
1202020/06/05► විවිච්ච කාමේ විවිච්ච අකුසලධම්මේ00:05:12
1212020/06/05► ආර්යන්ට ඇති ඉර්ධි00:12:57
1222020/06/05► කෙලෙස් නැති වෙලාවේ කෙලෙස් ප්‍රහීණ කරන්න පුලුවන් ද?00:03:27
1232020/06/05► දහම ගන්නැති විට ගෙදර අයට කල යුත්තේ කුමක්ද ?00:03:17
1242020/06/05► තවත් කෙලෙසක්00:03:11
1252020/06/05► නිසි අනිසි වයස00:06:11
1262020/06/05► අවිද්‍යා සමුදයා රූප සමුදයෝ00:04:20
1272020/06/04Assādo Ādīnavo Nissaraṇaṃ00:06:38
1282020/06/03ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:52:21
1292020/06/03ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:57:01
1302020/06/02► දේශනා කල යුතු එකම දහම00:02:41
1312020/05/31ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/31] - Part 2/201:56:11
1322020/05/31ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/31] - Part 1/201:50:21
1332020/05/30පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-06-05] - [Nisala Arana]00:30:27
1342020/05/27ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/27] - Part 2/201:51:46
1352020/05/27ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom]01:52:16
1362020/05/24Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/25]04:22:36
1372020/05/24ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/24]01:46:26
1382020/05/24ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/24]01:46:16
1392020/05/24ප්‍රීති සුඛ නැගෙන technique එක00:07:39
1402020/05/24ආර්ය තෙවන දැහැනේ ස්වභාවය00:01:48
1412020/05/24ලෝකෝත්තර දැහැන් හතරේම සම්මා වාචා ඇත්ද01:28:37
1422020/05/24ආර්ය දෙවන දැහැනේ ස්වභාවය00:02:55
1432020/05/24ආර්ය පළමු දැහැනේ ස්වභාවය00:10:46
1442020/05/24ආලෝක සංඥාව සහ ආර්ය චතුර්ථ ධ්‍යානයේ ස්වභාවය00:11:31
1452020/05/24ධ්‍යානාංග අතර සම්බන්ධය00:05:48
1462020/05/24සතරවෙනි ආර්‍ය ධ්‍යානයේදී කල හැකි ප්‍රයෝගික පරික්ෂා00:19:20
1472020/05/24මනට ධම්ම ක්‍රියාත්මක වන අයුරු00:26:37
1482020/05/24අනුශය ක්‍රියාත්මක වන අයුරු00:11:32
1492020/05/24කෙලෙස් මුල් බිඳ හරිමින් ප්‍රායෝගිකව නිවන් මග වැඩිය යුතු අකාරය00:18:55
1502020/05/2409 15 මන සහ ධම්ම අතර ක්‍රියාකාරීත්වය කෙසේ සිදුවේද Version 0102:33:45
1512020/05/24► ආකාස ධාතුව00:07:14
1522020/05/245 5 මාරයාට හසු නොවී නිවන් මඟ වඩන අයුරු Paris, France01:15:38
1532020/05/2406 15 බුදු දහම තුල සැඟවී ඇති Bio Bluetooth ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බෙරා නගරයේ සිට02:29:38
1542020/05/2402 27 දුටු නිවන පූර්ණය වන තෙක් කලයුතු දේ Seneca College Toronto, Canada02:07:17
1552020/05/2401 27 ඒ අමා මහ නිවන බොහෝ දුර නොවේ Seneca College Toronto, Canada02:17:30
1562020/05/24නොදැනුවත් කම නිසා හිතවතුන් ඔබට නොමග පෙන්විය හැක00:19:28
1572020/05/24► නිබ්බාන ධාතු00:08:12
1582020/05/24► ප්‍රාඥාව වැඩෙන ආනාපානසතිය00:03:43
1592020/05/24► බණ අහන්න නොසිතෙන්නේ ඇයි00:13:56
1602020/05/24► බුද්ධ සාසනයේ භාවනාව00:10:23
1612020/05/24► සෝතාපන්න ඵලයේදී ප්‍රහානය වන සංයෝජන00:10:54
1622020/05/24ත්‍රිවිද්‍යා වඩන අයුරු00:54:36
1632020/05/24අනිච්ච අවබෝදයෙන් වඩන ආර්ය ධ්යාන00:19:48
1642020/05/24උදය වැය ඥාණය විදර්ශනා කරන අයුරු00:22:22
1652020/05/24උභතෝ විමුක්ත සහ චේතෝ විමුක්ත00:31:19
1662020/05/24චක්‍ර පිබිදීම හා ඵල සමාධිය00:08:01
1672020/05/24චිත්ත බාවනාව 200:14:05
1682020/05/24තරහා, ද්වේෂය සහ ධ්‍යාන00:14:16
1692020/05/235 7 දැහැන් සුවයත්, නිවන් සුවයත් විඳින අයුරු Bristol, England 202:34:54
1702020/05/2306 32 පංචස්කන්ධය සහ පංච උපාදානස්කන්ධය Season 0802:42:51
1712020/05/2314 34 අජානීය දැහැන් සහ අස්ගුණ්ඩ දැහැන් Wellington 2020, March01:49:38
1722020/05/23► අවිද්‍යා නිරෝධා සංකාර නිරෝධා00:25:11
1732020/05/23► අවිද්‍යාව00:36:51
1742020/05/23► ආරති, විරති, පටි විරති, වේරමණී00:06:56
1752020/05/23► ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව00:07:44
1762020/05/23► ආහුනෙය්ය පාහුනෙය්ය දක්ඛිනෙය්ය චිත්ත ශාන්තිය00:16:51
1772020/05/23► චින්තාමය ප්‍රඥාව00:12:49
1782020/05/23► ද්වේෂය ප්‍රහාණය වන්නේ කුමන අවස්ථාවේදී ද00:20:39
1792020/05/23අන්‍යතර සමාධි නිමිත්තෙන් අන්‍යතර චේතො විමුත්තිය 2020 05 0301:16:18
1802020/05/23අන්‍යතර සමාධි නිමිත්තෙන් අන්‍යතර චේතො විමුත්තිය Virtual Monastery Using Zoom 2020 05 0305:47:37
1812020/05/23Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/23]03:16:51
1822020/05/21Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/18] - Part 1/302:01:00
1832020/05/21Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/18] - Part 2/302:02:59
1842020/05/20Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/16] - Part 1/201:42:36
1852020/05/20Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/11] - Part 2/301:54:41
1862020/05/20Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/11] - Part 1/302:10:07
1872020/05/20Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/09] - Part 2/301:29:05
1882020/05/20Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/09] - Part 1/301:41:46
1892020/05/20ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/20] - Part 2/201:42:46
1902020/05/19ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/20] - Part 1/201:36:21
1912020/05/19Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/03] - Part 1/201:59:28
1922020/05/18Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/04/21]01:47:49
1932020/05/18Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/04/19] - Part 1/201:35:00
1942020/05/18Face to Face Q&A විමංසා Virtual Monastery Using Zoom 2020 05 1604:28:21
1952020/05/18Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/18]05:39:21
1962020/05/17ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/17] - Part 2/201:48:06
1972020/05/17ආර්ය ධ්‍යාන වැඩීම - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/17] - Part 1/201:49:16
1982020/05/16Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/04/05] - Part 1/202:03:51
1992020/05/16ආර්යන් කාමයෙන් මිදෙන අදියර දෙක00:13:14
2002020/05/16Face to Face Q&A | විමංසා - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/16]04:28:21
2012020/05/13Meditation Program - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/13] - Part 2/201:54:50
2022020/05/13Meditation Program - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/13] - Part 1/201:52:46
2032020/05/11පභස්සර සිත01:43:28
2042020/05/11Virtual Monastery - Face to Face Q&A by Bhante Abha : [Zoom Discussion - 2020/05/11]05:56:54
2052020/05/10ලෝකෝත්තර දැහැන් හතරේම සම්මා වාචා ඇත්ද?01:28:37
2062020/05/10මාසම් දිට්ඨියත් සම්මා දිට්ඨියත් අතර වෙනස Face to Face Q&A Zoom Discussion 2020 05 0905:00:59
2072020/05/10Meditation Program - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/10]01:53:56
2082020/05/10Meditation Program - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/10]01:36:38
2092020/05/10පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-05-07] - [Nisala Arana]00:44:43
2102020/05/10Meditation Program - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/10]00:14:03
2112020/05/10අන්‍යතර සමාධි නිමිත්තෙන් අන්‍යතර චේතො විමුත්තිය00:51:05
2122020/05/09මාසම් දිට්ඨියත් සම්මා දිට්ඨියත් අතර වෙනස00:22:57
2132020/05/09මාසම් දිට්ඨියත් සම්මා දිට්ඨියත් අතර වෙනස - 2020-05-0900:23:04
2142020/05/09මාසම් දිට්ඨියත් සම්මා දිට්ඨියත් අතර වෙනස - Face to Face Q&A: [Zoom Discussion - 2020/05/09]05:17:59
2152020/05/09y2meta com නිරපේක්ෂත්වයේ මග TV වෙසක් පුන් පොහෝ දින විශේෂ වැඩසටහන් විකාශය 202001:41:09
2162020/05/06නිරපේක්ෂත්වයේ මග - TV [වෙසක් පුන් පොහෝ දින විශේෂ වැඩසටහන් විකාශය - 2020]02:12:55
2172020/05/06Meditation Program - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/06] - Part 2/201:52:02
2182020/05/06Meditation Program - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/06] - Part 1/201:47:56
2192020/05/04ආස්වාදය අනිච්චයි - 2 කොටස00:53:39
2202020/05/04Face to Face Q&A - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/04]08:47:15
2212020/05/03අන්‍යතර සමාධි නිමිත්තෙන් අන්‍යතර චේතො විමුත්තිය - Virtual Monastery - [Using Zoom - 2020/05/03]05:47:37
2222020/05/02Meditation Program - Virtual Monastery - [ Using Zoom - 2020/05/02] - Part 2/201:50:05
2232020/05/02Meditation Program - Virtual Monastery - [ Using Zoom - 2020/05/02] - Part 1/201:48:01
2242020/04/29Virtual Monastery - Meditation Program [ Using Zoom - 2020/04/28] - Part 2/201:52:16
2252020/04/29Virtual Monastery - Meditation Program [ Using Zoom - 2020/04/28] - Part 1/201:42:03
2262020/04/27Virtual Monastery - Face to Face Q&A by Bhante Abha : [Zoom Discussion - 2020/04/27]06:28:18
2272020/04/26Samadhi Sathkara Live Stream 2020/04/2605:09:21
2282020/04/26Virtual Monastery - Face to Face Q&A by Bhante Abha : [Zoom Discussion - 2020/04/26]05:09:21
2292020/04/25e Monastery තවත් සත්කාරයක් - 07 [Zoom Discussion - 2020/04/25] - Part 2/201:48:44
2302020/04/25e Monastery තවත් සත්කාරයක් - 07 [Zoom Discussion - 2020/04/25] - Part 1/201:52:34
2312020/04/24Meditation Program : Nirapekshathwaye Maga LIVE01:46:42
2322020/04/24Meditation Program : Nirapekshathwaye Maga LIVE00:46:12
2332020/04/23ආස්වාදය අනිච්චයි00:35:20
2342020/04/22e Monastery තවත් සත්කාරයක් - 03 [Zoom Discussion - 2020/04/21]03:44:56
2352020/04/21e Monastery තවත් සත්කාරයක් - 05 [Zoom Discussion - 2020/04/21]03:47:07
2362020/04/20පභස්සර සිත [e Monastery තවත් සත්කාරයක් - 04, Zoom Discussion - 2020/04/19]04:55:00
2372020/04/19e Monastery තවත් සත්කාරයක් - 03 [Zoom Discussion - 2020/04/19]02:37:31
2382020/04/19Dhamma Discussion & Meditation Program -[Zoom Discussion - 2020/04/19]02:33:41
2392020/04/15ඔබගේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කරන විනාඩි 1600:16:00
2402020/04/13ලෝකෝත්තර දැහැන් හතරේම සම්මා වාචා ඇත්ද? [e Monastery තවත් වැඩක් - 02 ,Zoom Discussion - 2020/04/12]03:43:51
2412020/04/12ආර්යය උපවාද | පද පරමයන් නොදැනුවත්ව කරගන්නා මහා පාප කර්මය(පූජ්‍ය වලස්මුල්ලේ අභය හිමි.)00:10:42
2422020/04/07පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-04-07] - [Nisala Arana]00:45:54
2432020/04/06Q & A Session - [Zoom Discussion - 2020/04/05]04:00:20
2442020/04/05නිරපේක්ෂත්වයේ මග | Nirapekshathwaye Maga (පූජ්‍ය වලස්මුල්ලේ අභය හිමි.)00:19:12
2452020/03/23LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:33:12
2462020/03/22LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:39:53
2472020/03/22[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:27:30
2482020/03/22[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:27:10
2492020/03/22[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:16:28
2502020/03/21LIVE NOW ► [05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:39:22
2512020/03/21Book Presentation by Nimmi Salpitikorala - 21st Mar 2020 in Auckland00:07:48
2522020/03/21[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:36:56
2532020/03/21[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:40:24
2542020/03/20LIVE NOW ► [01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Auckland] - [2020, March]01:36:59
2552020/03/18කොරෝනා සහ ප්‍රතිශක්තිය00:38:55
2562020/03/15[32] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Wellington] - [2020, March]01:49:11
2572020/03/15[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:37:38
2582020/03/14LIVE NOW ► [30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:42:59
2592020/03/14කොරොනා වෛරසන් මිදීමට හා රෝග රැසකට සුවය සදන ඉපැරණි යෝගී ආභාසයක්00:13:31
2602020/03/14[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:31:31
2612020/03/14[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:44:22
2622020/03/14► කොරෝනා වෛරසයෙන් මිදීමට ඉපැරණි යෝග අභ්‍යාස [Breathing Techniques] - Coronavirus [COVID-19]00:13:31
2632020/03/14[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:53:15
2642020/03/13LIVE NOW ► [26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:32:24
2652020/03/13[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]02:11:13
2662020/03/13[26] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Wellington] - [2020, March]01:54:56
2672020/03/13[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:36:07
2682020/03/12LIVE NOW ► [24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:38:08
2692020/03/12[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:45:24
2702020/03/12[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:35:23
2712020/03/12[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:38:44
2722020/03/11LIVE NOW ► [20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:30:18
2732020/03/11[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:13:46
2742020/03/11[18] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Wellington] - [2020, March]01:40:17
2752020/03/11[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:41:21
2762020/03/10LIVE NOW ► [16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:30:10
2772020/03/10LIVE NOW ► [15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:26:39
2782020/03/10[14] - අජානීය දැහැන් සහ අස්ගුණ්ඩ දැහැන් ? - [Wellington] - [2020, March]01:49:38
2792020/03/10[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:39:40
2802020/03/09LIVE NOW ► [12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:41:47
2812020/03/09[37] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:45:50
2822020/03/09පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-03-09] - [Nisala Arana]01:40:10
2832020/03/09[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:36:03
2842020/03/09[36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:55:00
2852020/03/09LIVE NOW ► [10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]02:02:32
2862020/03/09[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:51:35
2872020/03/08LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:40:52
2882020/03/08[35] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:56:48
2892020/03/08[34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:58:56
2902020/03/08[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:47:43
2912020/03/08[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington and Sri Lanka] - [2020, March]01:51:31
2922020/03/08[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:49:56
2932020/03/07LIVE NOW ► [05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:33:32
2942020/03/07[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:54:33
2952020/03/07[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:54:57
2962020/03/07[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:58:59
2972020/03/07[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:20:02
2982020/03/07[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:58:38
2992020/03/07[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:01:55
3002020/03/07[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]00:08:13
3012020/03/07[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]01:21:16
3022020/03/06LIVE NOW ► [01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Wellington] - [2020, March]02:14:51
3032020/03/06[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:52:33
3042020/03/06[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:52:45
3052020/03/06[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:58:27
3062020/03/06[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:54:42
3072020/03/06Season 8 1/32 English Translation - Discourse 5 Mar 202001:11:49
3082020/03/05[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:52:52
3092020/03/05[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:58:33
3102020/03/05[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:52:04
3112020/03/05[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:57:44
3122020/03/04[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]02:03:40
3132020/03/04[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:48:38
3142020/03/04[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:57:04
3152020/03/04[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:54:32
3162020/03/03[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:54:09
3172020/03/03[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:51:17
3182020/03/03[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:57:02
3192020/03/03[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ - මාර්තු]01:54:22
3202020/03/02LIVE NOW ► [08] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]01:20:06
3212020/03/02[07] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]01:54:05
3222020/03/02[06] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]01:56:26
3232020/03/02[05] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]02:08:20
3242020/03/01[04] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]01:52:57
3252020/03/01[03] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]01:56:28
3262020/03/01[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane and Sri Lanka] - [2020, February]01:48:41
3272020/03/01[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane and Sri Lanka] - [2020, February]01:47:45
3282020/03/01[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:32:22
3292020/02/29[02] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]01:37:45
3302020/02/29[01] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, පෙබ- මාර්තු]01:56:10
3312020/02/29[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:57:59
3322020/02/29[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]02:04:03
3332020/02/29[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]02:03:48
3342020/02/28LIVE NOW ► [25] - රූපත්ථය නිරෝධයෙන් නිවන් දැකීම - [Brisbane] - [2020, February]01:33:08
3352020/02/28[25]- Part [2/2] - රූපත්ථය නිරෝධයෙන් නිවන් දැකීම - [Brisbane] - [2020, February]01:12:12
3362020/02/28[25]- Part [1/2] - රූපත්ථය නිරෝධයෙන් නිවන් දැකීම - [Brisbane] - [2020, February]00:42:31
3372020/02/28[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:05:18
3382020/02/28[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]00:36:23
3392020/02/28[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:41:15
3402020/02/27[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:09:48
3412020/02/27[20] - එකම මගේ පටලවා ගැනීම - [Brisbane] - [2020, February]01:57:13
3422020/02/27[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම- [Brisbane] - [2020, February]01:31:42
3432020/02/27[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම- [Brisbane] - [2020, February]01:44:08
3442020/02/26LIVE NOW ► [17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම- [Brisbane] - [2020, February]01:26:40
3452020/02/26[16] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Brisbane] - [2020, February]01:55:20
3462020/02/26[16] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Brisbane] - [2020, February]00:08:26
3472020/02/26[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:47:30
3482020/02/26[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:41:34
3492020/02/25[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:31:13
3502020/02/25[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:32:04
3512020/02/25[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:45:34
3522020/02/25[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:38:58
3532020/02/24[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:26:52
3542020/02/24[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:27:12
3552020/02/24[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:28:02
3562020/02/24[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:33:56
3572020/02/23[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]02:10:17
3582020/02/23[06] - ඇසට රූප දැකිය නොහැකිද? - [Brisbane] - [2020, February]00:55:31
3592020/02/23LIVE NOW ► [05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:31:34
3602020/02/22[24] නිවන් දකින ආනාපානාසතිය [Season 2] - [Nisala Arana]01:29:18
3612020/02/22LIVE NOW ► [04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]00:39:12
3622020/02/22[23] නිවන් දකින ආනාපානාසතිය [Season 2] - [Nisala Arana]01:47:48
3632020/02/22[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:34:32
3642020/02/22[22] නිවන් දකින ආනාපානාසතිය [Season 2] - [Nisala Arana]01:31:11
3652020/02/22[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]02:23:10
3662020/02/22[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Brisbane] - [2020, February]01:46:40
3672020/02/16[36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:29:42
3682020/02/16[35] - නැවත පටලවා ගැනීම 5 - [Perth] - [2020, February]01:50:10
3692020/02/16[34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:44:15
3702020/02/15LIVE NOW ► [33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:42:10
3712020/02/15[21] භාවනාව යනු [Season 2] - [Nisala Arana]01:16:11
3722020/02/15[32] - නැවත පටලවා ගැනීම 4 - [Perth] - [2020, February]01:59:13
3732020/02/15[20] භාවනාව යනු [Season 2] - [Nisala Arana]01:30:47
3742020/02/15[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]02:05:24
3752020/02/15[19] භාවනාව යනු [Season 2] - [Nisala Arana]01:36:59
3762020/02/15[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:49:38
3772020/02/14LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:35:24
3782020/02/14[28] - නැවත පටලවා ගැනීම 3 - අනිච්ඡ - [Perth] - [2020, February]01:40:30
3792020/02/14[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]02:32:49
3802020/02/14[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:53:18
3812020/02/13LIVE NOW ► [25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:29:27
3822020/02/13[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:35:54
3832020/02/13[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]02:08:52
3842020/02/13[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:42:46
3852020/02/12LIVE NOW ► [21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:37:36
3862020/02/12LIVE NOW ► [20] - Part 2/2 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth] - [2020, February]01:31:30
3872020/02/12[20] - Part 1/2 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth] - [2020, February]00:25:55
3882020/02/12[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]02:00:42
3892020/02/12[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:50:18
3902020/02/11LIVE NOW ► [17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]02:12:22
3912020/02/11[16] - නැවත පටලවා ගැනීම 2 - [Perth] - [2020, February]01:36:01
3922020/02/11[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:32:36
3932020/02/11[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]02:23:20
3942020/02/10[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:12:28
3952020/02/10[12] - Explanation : The Secret Power of Sound, Vibrations, Frequencies - [Perth] - [2020, February]00:26:04
3962020/02/10[11] - ධාතුවල කාම අස්සාද නැතිබව ??? - [Perth] - [2020, February]01:49:26
3972020/02/10[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:35:29
3982020/02/10[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:51:19
3992020/02/09LIVE NOW ► [08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:27:34
4002020/02/09LIVE NOW ► [07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]02:04:40
4012020/02/09[06] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth] - [2020, February]01:17:56
4022020/02/09[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:27:53
4032020/02/08[04/04] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [Nisala Arana][2020.02.08]01:55:12
4042020/02/08[03/04] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [Nisala Arana][2020.02.08]01:52:43
4052020/02/08[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:47:33
4062020/02/08පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-02-08] - [Nisala Arana]00:47:00
4072020/02/08[03/36] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Perth] - [2020, February]01:07:26
4082020/02/08[02/04] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [Nisala Arana][2020.02.08]01:52:30
4092020/02/08[02/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:52:44
4102020/02/08[01/04] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [Nisala Arana][2020.02.08]02:02:41
4112020/02/08[01/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Perth] - [2020, February]01:57:19
4122020/02/06[සුහඳ සාකච්ඡා] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Hervey Bay, Australia]01:36:01
4132020/02/05සුද්දොත් අනිච්ඡ පිළිගනී - [English Program , Hervey Bay in Australia]01:54:45
4142020/02/04තථාගත සාසණයේ මූලික දහම් පරියාය - [Hervey Bay, Australia]02:39:28
4152020/02/02[32] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Toowoomba] - [2020, January]02:37:59
4162020/02/02[31] - ආලෝකයේ නිර්මාතෘ සිත බව විද්‍යාත්මකව - [ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම] - [Toowoomba] - [2020, January]02:15:07
4172020/02/01[16] ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය [Season 2] - [Nisala Arana]01:40:06
4182020/02/01[18] ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය [Season 2] - [Nisala Arana]01:56:35
4192020/02/01LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]02:14:44
4202020/02/01[17] ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය [Season 2] - [Nisala Arana]01:44:55
4212020/02/01[29/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:32:28
4222020/02/01[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:42:54
4232020/02/01[27/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:58:39
4242020/01/31[26/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:52:53
4252020/01/31LIVE NOW ► [25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:32:11
4262020/01/31[24/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:31:08
4272020/01/31[23/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]02:03:13
4282020/01/30LIVE NOW ► [22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:52:48
4292020/01/30[21/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:25:23
4302020/01/30[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:38:58
4312020/01/30[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:50:16
4322020/01/29[18/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:46:13
4332020/01/29[17] - ඔබ දන්නවාද? - [Toowoomba] - [2020, January]01:58:06
4342020/01/29[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:33:25
4352020/01/29[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]02:00:09
4362020/01/28LIVE NOW ► [14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:45:25
4372020/01/28[13/32] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Toowoomba] - [2020, January]01:29:59
4382020/01/28[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:35:15
4392020/01/28[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:58:50
4402020/01/27[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:53:45
4412020/01/27[31/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:49:13
4422020/01/27[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:32:27
4432020/01/27[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:56:44
4442020/01/27[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:54:41
4452020/01/26[30/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]02:01:54
4462020/01/26[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:55:04
4472020/01/26[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]02:02:26
4482020/01/26[06] - මන ධම්ම විශේෂ දේශණය - [Toowoomba] - [2020, January]03:53:23
4492020/01/26[05/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:51:53
4502020/01/25[28/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]02:00:38
4512020/01/25[27] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:59:07
4522020/01/25[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:31:58
4532020/01/25[26/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:56:34
4542020/01/25[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]01:21:06
4552020/01/25[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:53:55
4562020/01/25[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]02:00:16
4572020/01/25[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toowoomba] - [2020, January]02:14:03
4582020/01/24► ප්‍රාඥාව වැඩෙන ආනාපානසතිය00:03:43
4592020/01/24► සම්මතයෙන් ඔබ්බට ගොස් පරමාර්ථ ශාසනය රැක ගන්න විදිහ00:06:57
4602020/01/24[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:54:01
4612020/01/24[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]02:02:55
4622020/01/24[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:55:52
4632020/01/24[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:52:52
4642020/01/23► රට ගොඩ ගන්න නම්...00:18:13
4652020/01/23► Positive Thinking ගැන දහම් විවරණය00:08:51
4662020/01/23► ලෝකය මැවුවේ කවුරුන්ද?00:28:32
4672020/01/23[20/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]02:00:36
4682020/01/23[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:54:30
4692020/01/23[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:55:51
4702020/01/23[17/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:55:09
4712020/01/23► දහම් පරස් පර ඇත්නම් කියන්න00:05:03
4722020/01/22► ආහුනෙය්ය පාහුනෙය්ය දක්ඛිනෙය්ය චිත්ත ශාන්තිය00:16:51
4732020/01/22► සං ගතිය00:03:18
4742020/01/22[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:59:27
4752020/01/22[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:26:41
4762020/01/22[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:57:04
4772020/01/22[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:41:00
4782020/01/22[13/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:54:34
4792020/01/21► නිවන් සුවය සහ දැහැන් සුවය00:08:01
4802020/01/21► Anxiety, Depression වලට හේතුව පටිච්ඡය බව00:05:31
4812020/01/21[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:59:23
4822020/01/21[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]02:03:35
4832020/01/21[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:48:59
4842020/01/21[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:57:37
4852020/01/20► වා රෝග හා කර්ම විපාක00:06:50
4862020/01/20► අධර්ම දැරුවොත් දුකම තමයි00:12:43
4872020/01/20[08/32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:58:30
4882020/01/20[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:58:40
4892020/01/20[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:57:43
4902020/01/20[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:39:36
4912020/01/19► ආහාර ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව00:07:44
4922020/01/19► මනට ධම්ම එන්නේ විපාක විදිහට විතරද ?00:02:17
4932020/01/19[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]02:01:25
4942020/01/19[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:54:56
4952020/01/19[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:58:23
4962020/01/19[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2020, January]01:35:12
4972020/01/18► මම නැති බුද්ධ දේශනාවක්00:22:19
4982020/01/18► මඩ වතුර සහ ප්‍රභාස්වර සිත00:10:18
4992020/01/18► අහන බලන කාම00:10:38
5002020/01/18► පටිච්ඡ මාෆියාව00:03:00
5012020/01/18► අපිට වැරදිලාද?00:11:28
5022020/01/18► මිනිසුන් නොවේ වැරදි, කෙලෙස්ය00:03:58
5032020/01/18[15] පටිච්ච සමුප්පාදයේ ප්‍රයෝගික යෙදීම් [Season 2] - [Nisala Arana]02:14:21
5042020/01/18► කුසලය?00:03:33
5052020/01/18► Does the Death always bring you sorrow?00:02:41
5062020/01/18[14] පටිච්ච සමුප්පාදයේ ප්‍රයෝගික යෙදීම් [Season 2] - [Nisala Arana]02:10:41
5072020/01/18► නිබ්බාන ධාතු?00:08:12
5082020/01/18[13] පටිච්ච සමුප්පාදයේ ප්‍රයෝගික යෙදීම් [Season 2] - [Nisala Arana]01:35:11
5092020/01/18► ආකාස ධාතුව?00:07:14
5102020/01/17► ද්වේෂය සහ භය00:29:02
5112020/01/17► ආරති, විරති, පටි-විරති, වේරමණී00:06:56
5122020/01/17► ප්‍රශ්නය තව දුරටත් ප්‍රශ්නයක් නොවන අයුරු00:47:04
5132020/01/17► කම්ම පච්චයා රූප සමුදය?00:07:39
5142020/01/17► බුදුන් සරණ යන අයුරු00:03:25
5152020/01/17► චින්තාමය ප්‍රඥාව00:12:49
5162020/01/17► බණ අහන්න නොසිතෙන්නේ ඇයි.?00:13:56
5172020/01/17► ඔබ සෝතාපන්නදැපි දැනගන්නේ කෙසේද?00:05:26
5182020/01/16► සෝවාන් අයෙක් "Plan" කරලා පවු කරනවද ?00:09:31
5192020/01/16► ද්වේෂයෙන් මිදෙන අයුරු00:03:10
5202020/01/16► සාසණය රැකගැනීමේ ඒ මහගු මෙහෙවරට ඔබත් එක්වන්න00:07:49
5212020/01/16► පංච සීලය00:05:24
5222020/01/16► සාධාරණද?00:05:37
5232020/01/16► පින් අනුමෝදන් කිරීමේ වැදගත්කම00:02:09
5242020/01/16► ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරන්නේ කුමන අවස්ථාවේදීද.?00:20:39
5252020/01/16► අවිද්‍යාව00:36:51
5262020/01/15► සෝතාපන්න ඵලයේදී ප්‍රහානය වන සංයෝජන00:10:54
5272020/01/14► අවිද්‍යා නිරෝධා සංකාර නිරෝධා00:25:11
5282020/01/13► බුද්ධ සාසනයේ භාවනාව00:10:23
5292020/01/12පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020.01.10][Nisala Arana]00:43:15
5302020/01/12[34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:34:57
5312020/01/12[33] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Sydney, Australia] - [2020, January]02:13:47
5322020/01/12LIVE NOW ► [32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:34:19
5332020/01/11[12] සංකත වල හටගැම්ම [Season 2] - [Nisala Arana]02:21:06
5342020/01/11[11] කර්ම ශක්තිය [Season 2] - [Nisala Arana]02:16:05
5352020/01/11[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:32:08
5362020/01/11[30] - දැහැන් සහ දැහැන් සමාපත්ති - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:25:43
5372020/01/11[10] වර්ණවත් සිතුවිලි [Season 2] - [Nisala Arana]01:58:38
5382020/01/11[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:37:42
5392020/01/11[28] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:38:06
5402020/01/10පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2020-01-10] - [Nisala Arana]00:43:15
5412020/01/10ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [2020-01-10] [Part 2/2] - [Nisala Arana]02:04:12
5422020/01/10[27/34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:25:08
5432020/01/10[26/34] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:44:09
5442020/01/10ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [2020-01-10] [Part 1/2] - [Nisala Arana]01:54:05
5452020/01/10[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:54:03
5462020/01/10[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:39:23
5472020/01/09[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:06:54
5482020/01/09[22/34] - ධ්‍යාන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව - [Part 1/2] - [Sydney, Australia] - [2020, January]02:25:27
5492020/01/09[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:31:59
5502020/01/09[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:43:07
5512020/01/08[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:17:15
5522020/01/08[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]02:00:58
5532020/01/08[16/34] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:40:02
5542020/01/07අදික ද්වේෂය නිසා ඇතිවන අංශභාගය රෝගය පිළිබඳව දහම් ඇසින් විමසමු- Paralysis caused by hatred.00:20:05
5552020/01/07► සංසාර භය තුලින් සතර අපාය00:04:11
5562020/01/07[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:16:11
5572020/01/07[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:38:59
5582020/01/07[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:39:44
5592020/01/07[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:44:56
5602020/01/06[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:11:51
5612020/01/06[11] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:37:31
5622020/01/06[10] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:37:47
5632020/01/06[09] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:33:57
5642020/01/05► මරණය, චුතිය සහ පටිසංධිය00:04:14
5652020/01/05[08] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:26:37
5662020/01/05[07] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:11:10
5672020/01/05[05/34] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:45:23
5682020/01/04[09] ආශ්වාදය හෙවත් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය [Season 2] - [Nisala Arana]02:03:32
5692020/01/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:25:44
5702020/01/04[08] ආදිනව දකිමු [Season 2] - [Nisala Arana]01:50:37
5712020/01/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:18:42
5722020/01/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:42:37
5732020/01/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Sydney, Australia] - [2020, January]01:47:28
5742019/12/30► අපේ ආතල් එක නම් කුඩු කරන්න එපා හාමුදුරුවනේ !!!00:14:31
5752019/12/28[06] තථාගත ශාසනයේ මූලික ඉගැන්විම [Season 2] - [Nisala Arana]02:05:41
5762019/12/28[05] තථාගත ශාසනයේ මූලික ඉගැන්විම [Season 2] - [Nisala Arana]02:35:34
5772019/12/28[04] තථාගත ශාසනයේ මූලික ඉගැන්විම [Season 2] - [Nisala Arana]01:42:12
5782019/12/27[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:39:50
5792019/12/27[23/24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:55:18
5802019/12/27[22/24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:51:33
5812019/12/26[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:50:09
5822019/12/26[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:49:56
5832019/12/26[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:55:35
5842019/12/25[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]02:00:19
5852019/12/25[17/24] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:42:26
5862019/12/25[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:52:06
5872019/12/25[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:52:38
5882019/12/24[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:33:30
5892019/12/24[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:51:22
5902019/12/24[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]02:00:59
5912019/12/24[12] - දුකේ කෙළවර - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:45:45
5922019/12/24LIVE NOW ► [11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:42:22
5932019/12/23[10/24] - අනිච්ඡ තුල අනිච්ඡ වූ අනිච්ඡ බව - [Melbourne, Australia] - [2019, December]02:04:49
5942019/12/23[09/24] - එකම නිවන් මඟ - [Melbourne, Australia] - [2019, December]03:13:09
5952019/12/23LIVE NOW ► [07] - චෛතසික ධර්ම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:52:26
5962019/12/22[06/24] - චෛතසික ධර්ම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]02:26:40
5972019/12/22[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:54:28
5982019/12/21[03] අනිච්ඡ යනු ධර්මතාවයකි [Season 2] - [Nisala Arana]02:17:28
5992019/12/21[02] අනිච්ඡ යනු ධර්මතාවයකි [Season 2] - [Nisala Arana]02:39:21
6002019/12/21[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2020, January]01:45:39
6012019/12/21[03/24] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Melbourne, Australia] - [2019, December]00:40:47
6022019/12/21[01] අනිච්ඡ යනු ධර්මතාවයකි [Season 2] - [Nisala Arana]01:12:19
6032019/12/21[02/24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]01:37:01
6042019/12/21[01/24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Melbourne, Australia] - [2019, December]02:04:52
6052019/12/14LIVE NOW ► [54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:47:17
6062019/12/14[53] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:43:25
6072019/12/14[52] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:47:31
6082019/12/13[51] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:52:55
6092019/12/13[50] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:59:45
6102019/12/13[49] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:00:50
6112019/12/13[48] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:50:52
6122019/12/12[47/54] Part 2/2 ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:14:13
6132019/12/12[47] Part 1/2 ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]00:28:44
6142019/12/12LIVE NOW ► [46] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]00:44:47
6152019/12/12LIVE NOW ► [46] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]00:19:57
6162019/12/12LIVE NOW ► [46] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]00:39:55
6172019/12/12[45/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:47:10
6182019/12/12[44] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:38:36
6192019/12/11[43/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:00:38
6202019/12/11[42] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:54:48
6212019/12/11පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව - [Nisala Arana] - [2019, December]00:30:31
6222019/12/11[41/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:22:00
6232019/12/10[40] විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Nisala Arana] - [2019, December]01:55:29
6242019/12/10[39] විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Nisala Arana] - [2019, December]01:54:43
6252019/12/10[38] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:03:09
6262019/12/10[37/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:56:49
6272019/12/09[36] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:53:07
6282019/12/09[35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:54:05
6292019/12/09[34/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:02:37
6302019/12/09[33/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:53:03
6312019/12/08[32] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:58:10
6322019/12/08[31/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:52:07
6332019/12/08[30/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:55:18
6342019/12/08[29] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:52:41
6352019/12/07[28] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:46:13
6362019/12/07[27/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:59:51
6372019/12/07[26] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:52:32
6382019/12/07[25] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:08:09
6392019/12/06[24] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:06:11
6402019/12/06[23] විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Nisala Arana] - [2019, December]02:06:15
6412019/12/06[22] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:57:57
6422019/12/06[21][2/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]00:14:15
6432019/12/06[21][1/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:31:06
6442019/12/05[20/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:50:38
6452019/12/05[19] භාවනාවට පෙර වදනක් - [Nisala Arana] - [2019, December]02:02:45
6462019/12/05[18/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:48:22
6472019/12/05[17] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:43:58
6482019/12/04[16] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:51:20
6492019/12/04[15/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:05:39
6502019/12/04[14/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:49:06
6512019/12/04[13/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:57:06
6522019/12/03[12/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:54:01
6532019/12/03[11] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:57:48
6542019/12/03[10] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:00:44
6552019/12/03[09/54] [2/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]00:20:13
6562019/12/03[09/54] [1/2] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:35:19
6572019/12/02[08/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:55:09
6582019/12/02[07] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:56:04
6592019/12/02[06/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]02:00:16
6602019/12/02[05] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:59:55
6612019/12/01[04] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:58:35
6622019/12/01[03/54] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:59:04
6632019/12/01[02] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:52:00
6642019/12/01[01] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, December]01:19:42
6652019/11/29තරහා, ද්වේෂය සහ ධ්‍යාන00:14:16
6662019/11/25ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:16:04
6672019/11/24[33/34] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:10:44
6682019/11/24ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:19:17
6692019/11/24ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:34:08
6702019/11/24[30/34] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:31:44
6712019/11/23[29/34] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:26:11
6722019/11/23[28/34] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:42:45
6732019/11/23ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:18:24
6742019/11/23ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:07:27
6752019/11/22ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:38:23
6762019/11/22ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:40:10
6772019/11/22ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:35:14
6782019/11/22ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:54:23
6792019/11/21[21/34] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:47:44
6802019/11/21ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:40:52
6812019/11/21ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:19:48
6822019/11/21ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:19:52
6832019/11/20ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:50:35
6842019/11/20ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:39:49
6852019/11/20ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:03:26
6862019/11/20[14/34]ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:39:43
6872019/11/19[13/34]ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:35:00
6882019/11/19ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:28:49
6892019/11/19ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]00:58:02
6902019/11/19[10/34]ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:41:56
6912019/11/18ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:38:47
6922019/11/18[08/34]ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:36:12
6932019/11/18[07/34]ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:11:20
6942019/11/17ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]00:27:14
6952019/11/17[05/34]ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]00:47:11
6962019/11/17ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:40:25
6972019/11/17[03/34]ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:24:09
6982019/11/16ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Vancouver] - [2019, November]01:55:05
6992019/11/16බුද්ධ සාසණයේ මූලික හරය - [Vancouver] - [2019, November]01:48:47
7002019/11/12පොහෝ දින පුණ්‍යනුමෝදනාව [2019-11-12] - [Nisala Arana]00:55:29
7012019/11/12ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [2019-11-12] [Part 2/2] - [Nisala Arana]02:03:09
7022019/11/12ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [2019-11-12] [Part 1/2] - [Nisala Arana]02:06:40
7032019/11/10[20/20] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Toronto] - [2019, November]01:24:04
7042019/11/10LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:00:28
7052019/11/10[18/20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:23:40
7062019/11/10ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:01:41
7072019/11/09LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:27:34
7082019/11/09LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:51:16
7092019/11/09LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:33:21
7102019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:44:03
7112019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:40:04
7122019/11/08[12/20] - Part 2/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:04:34
7132019/11/08LIVE NOW ► ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:13:33
7142019/11/07[11/20] - Part 2/2 - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Toronto] - [2019, November]01:33:59
7152019/11/07ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:20:34
7162019/11/07ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:53:37
7172019/11/07ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:31:57
7182019/11/06ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:32:55
7192019/11/06ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:26:25
7202019/11/06[06/20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:36:15
7212019/11/05[05/20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:31:44
7222019/11/05[04/20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:23:53
7232019/11/05[03/20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:26:18
7242019/11/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:30:58
7252019/11/04[02/20] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]00:05:18
7262019/11/04ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Toronto] - [2019, November]01:44:30
7272019/11/03[35/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:59:03
7282019/11/03[34/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:50:16
7292019/11/03[33/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:48:43
7302019/11/03ආර්ය දැහැන් වැඩිය යුත්තේ ඇයි00:31:00
7312019/11/02[32/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:06:11
7322019/11/02[31/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:59:34
7332019/11/02[30] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:06:39
7342019/11/02[29] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:51:06
7352019/11/02[27] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:58:39
7362019/11/01[28] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:04:41
7372019/11/01[26] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:03:46
7382019/11/01[25/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:53:45
7392019/10/31[24/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:04:04
7402019/10/31[23/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:39
7412019/10/31[22/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:46:22
7422019/10/31[21] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:49:45
7432019/10/30[20] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:14
7442019/10/30[19] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:57:14
7452019/10/30[18/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:00
7462019/10/30[17] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:55:39
7472019/10/29[16] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:08
7482019/10/29[15/35] භාවනාවට පෙර වදනක් - [Nisala Arana]01:58:15
7492019/10/29[14] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:54:23
7502019/10/29[13/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:52:30
7512019/10/29කර්ම අස්තාන ගත කිරීම 3 -- Green Leaf00:14:22
7522019/10/28[12/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:08:56
7532019/10/28[11] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:54:18
7542019/10/28[10] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:44
7552019/10/28[09] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:40
7562019/10/27[08] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:59:24
7572019/10/27[07] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:58:58
7582019/10/27[06/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:04:49
7592019/10/27[05/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:56:25
7602019/10/26[04/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:02:46
7612019/10/26[03] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:03:04
7622019/10/26[02/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]02:00:39
7632019/10/26[01/35] ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana]01:49:48
7642019/10/03අනුමෝදනාව00:17:01
7652019/10/03කුන්ඩලිනි ශක්තිය සහ සූක්ෂම කය00:15:57
7662019/10/03කර්ම අස්තාන ගත කිරීම 200:07:57
7672019/09/28[23/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:05:01
7682019/09/28[22/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:53:28
7692019/09/28[21/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:51:18
7702019/09/27[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:59:43
7712019/09/27LIVE NOW ►[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:58:14
7722019/09/27[18/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:53:13
7732019/09/27[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:41:15
7742019/09/26[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:02:52
7752019/09/26LIVE NOW ►[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:57:08
7762019/09/26[14/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:52:47
7772019/09/26LIVE NOW ►[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:46:11
7782019/09/25LIVE NOW ►[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:40:48
7792019/09/25LIVE NOW ►[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:01:09
7802019/09/25LIVE NOW ►[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:55:41
7812019/09/25[09/23] [2/2] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:20:53
7822019/09/25[09/23] [1/2]- ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]00:22:20
7832019/09/24[08/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:01:27
7842019/09/24[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:59:20
7852019/09/24[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:52:28
7862019/09/24[05/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:44:12
7872019/09/23[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:08:02
7882019/09/23[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:57:39
7892019/09/23[02/23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]01:47:43
7902019/09/23[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, සැප්තැම්බර්]02:16:03
7912019/09/03කර්ම අස්තාන ගත කිරීම00:04:14
7922019/08/23[26/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:32
7932019/08/23[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:04:17
7942019/08/23[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:01:25
7952019/08/22[23/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:02:41
7962019/08/22[22/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:07:08
7972019/08/22[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:04:58
7982019/08/22[20/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:03
7992019/08/21[19/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:47:11
8002019/08/21[18/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:56
8012019/08/21[17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:54:33
8022019/08/21[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:59:47
8032019/08/20[15/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:00:40
8042019/08/20[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:24:03
8052019/08/20[13/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:01:55
8062019/08/20[12/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:56:25
8072019/08/19[11/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:05:48
8082019/08/19[10/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:45:13
8092019/08/19[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:56:36
8102019/08/19[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:53:25
8112019/08/18[07/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:50:14
8122019/08/18[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:58:38
8132019/08/18[05/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]02:00:43
8142019/08/18[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:53:56
8152019/08/17[03/26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:55:58
8162019/08/17[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:57:45
8172019/08/17[01] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Nisala Arana] - [2019, අගෝස්තු]01:50:10
8182019/08/16නොපෙනෙන ලොව සහ පිං අනුමෝදනාව00:17:52
8192019/08/14147. Tea Time සාකච්ඡා - [Wales, United Kingdom]01:01:26
8202019/08/12146. Tea Time සාකච්ඡා [අරූප දැහැන්] - [Wales, United Kingdom]00:46:34
8212019/08/11කිසි විටෙක නොකරන්න00:13:38
8222019/08/10145. Tea Time සාකච්ඡා - [Reading, England]00:21:15
8232019/08/09[16] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:58:43
8242019/08/09[14/15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:22:41
8252019/08/08[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:07:49
8262019/08/08[12/15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:35:35
8272019/08/08[11/15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:59:49
8282019/08/07[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:42:13
8292019/08/07[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:40:01
8302019/08/07[08/15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:48:07
8312019/08/07[07/15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:07:44
8322019/08/07144. Tea Time Discussions [Dhyāna After Sotāpanna] - [London]00:17:23
8332019/08/06143. Tea Time Discussions [Dhyāna in Buddhism] - [London]00:03:45
8342019/08/06[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:32:58
8352019/08/06[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:30:18
8362019/08/06LIVE NOW ►[04] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]00:42:40
8372019/08/06[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:39:31
8382019/08/06ධර්මය නොදන්නා අය ධර්මය විකෘති කරවායැයි චෝදනා කරනවා-Ven. Walasmulle Abhaya Thero01:42:11
8392019/08/05142. Tea Time Discussions [Sathara Sathipattana] - [London]00:11:27
8402019/08/05[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]01:58:55
8412019/08/05[01/15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම [In House Meditation] - [Wales] - [2019, අගෝස්තු]02:03:11
8422019/08/04විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Leicester]01:54:54
8432019/08/04The Secret of Universe - [Leicester]01:37:30
8442019/08/03[33/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:27:57
8452019/08/03LIVE NOW ►[32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:33:32
8462019/08/02LIVE NOW ►[31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:25:29
8472019/08/02LIVE NOW ►[30] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
8482019/08/02LIVE NOW ►[29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:46:13
8492019/08/02[28/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:28:49
8502019/08/01[27/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:56:21
8512019/08/01[16/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:04:11
8522019/08/01[26] - ඔබ දන්නවාද? (Q & A Session) - [London] - [2019 - ජූලි]01:36:45
8532019/08/01[25] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:59:33
8542019/08/01LIVE NOW ►[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:49:17
8552019/07/31[23/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:38:21
8562019/07/31LIVE NOW ►[22] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [London] - [2019 - ජූලි]01:33:00
8572019/07/31[21/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:44
8582019/07/31ඥාණ සම්ප්‍රයුක්තව, ත්‍රිහේතුකව, උත්කෘෂ්ඨ ලෙස දන්දෙමු/වැඩිහිටියන්ට පමනයි00:27:36
8592019/07/31LIVE NOW ►[20] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:35:48
8602019/07/30[19/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:56:45
8612019/07/30LIVE NOW ►[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:39:47
8622019/07/30[17/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:43:35
8632019/07/30[15/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
8642019/07/29LIVE NOW ►[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:41:09
8652019/07/29LIVE NOW ►[13] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]02:11:25
8662019/07/29[12] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:08
8672019/07/28LIVE NOW ►[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:06:16
8682019/07/28[10/33] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [London] - [2019 - ජූලි]02:25:01
8692019/07/28LIVE NOW ►[09] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:45:20
8702019/07/27[08] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:13:01
8712019/07/27[07] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - [2019 - ජූලි]01:44:54
8722019/07/27[05] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201900:37:26
8732019/07/27[06] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:56:10
8742019/07/26[04/33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:30:20
8752019/07/26[4/4]මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:05:23
8762019/07/26[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:43:31
8772019/07/26[02] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [London] - 201901:19:40
8782019/07/26[01] - ඒ අමා මහ නිවන බොහෝ දුර නොවන බව - [London] - 201901:19:59
8792019/07/24ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා00:08:44
8802019/07/24නිවන සහ Matrix00:07:02
8812019/07/23පංචස්ඛන්ධය00:11:54
8822019/07/22විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Leeds, England]01:44:04
8832019/07/22The Ultimate Truth - [Leeds, England]01:00:03
8842019/07/22මන වඩන රූප ශබ්ද යනු00:09:02
8852019/07/21LIVE NOW ►[2] - ප්‍රශ්ණය ඔබේය, උත්තරයත් ඔබේය - [York]01:56:05
8862019/07/21[1] - ප්‍රශ්ණය ඔබේය, උත්තරයත් ඔබේය - [York]01:31:43
8872019/07/20LIVE NOW ►[3] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]01:29:57
8882019/07/20[2] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]02:14:43
8892019/07/20[1/3] - මේ සාර සැපේ නිර්වාණේ - [Imperial College London]02:36:53
8902019/07/19ප්‍රීති සුඛ නැගෙන technique එක00:07:39
8912019/07/19සත්‍යක් ක්‍රියාව00:07:13
8922019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:06:48
8932019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:07:24
8942019/07/18LIVE NOW ►මඟ අග ලග වන නියාය - [Stevenage, England]00:19:55
8952019/07/18උපාදාය රූප?00:07:22
8962019/07/17විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Stevenage, England]03:08:13
8972019/07/17නිවන් දකින අනිච්ඡ හා අනිත්‍ය අතර වෙනස00:08:23
8982019/07/16නිවන සහ දඹදිව වන්දනාව00:06:51
8992019/07/16සංකාර00:17:39
9002019/07/15අනේ අනිච්ඡං - [High Wycombe, England]02:19:05
9012019/07/15චක්‍ර පිබිදීම හා ඵල සමාධිය00:08:01
9022019/07/14Absolute Happiness [English Discussion] - [Reading, England]01:45:27
9032019/07/14විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - [Reading, England]03:39:26
9042019/07/13LIVE NOW ►වචන පද ඉක්මවූ නිවන් මග - [Reading, England]02:54:56
9052019/07/13► මාගේ කර්මය00:03:32
9062019/07/12උදය වැය ඥාණය විදර්ශනා කරන අයුරු00:22:22
9072019/07/10මෙත් වැඩීම00:18:57
9082019/07/09141. පාරුවේදී ඇසූ බුදු බණ - On The Way Discussions - 27/06/2019 - [Venice, Italy]00:09:48
9092019/07/08ඇලවූ නිවන් මග කෙලින් කිරීම - [Lucca, Italy]02:51:32
9102019/07/07[36/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:15:14
9112019/07/07LIVE NOW ► [34] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Milan, Italy]02:05:51
9122019/07/07[34/36] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Milan, Italy]01:45:33
9132019/07/07[33] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:43:59
9142019/07/06[32/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:32:53
9152019/07/06LIVE NOW ► [31] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:28:03
9162019/07/06[30/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:27:07
9172019/07/06LIVE NOW ► [29] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:46:13
9182019/07/05[28/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:09:29
9192019/07/05[27] - 004 ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]02:25:13
9202019/07/05LIVE NOW ► [26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:19:50
9212019/07/05[25/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:45:41
9222019/07/05[26] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:36:17
9232019/07/04[24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:25:15
9242019/07/04[23] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:49:29
9252019/07/04[22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:48:31
9262019/07/04ත්‍රිපිටකය00:11:16
9272019/07/03[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]00:52:39
9282019/07/03[20] - ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]02:09:14
9292019/07/03[19/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:38:05
9302019/07/03[18/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:46:42
9312019/07/02LIVE NOW ► [17] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:41:51
9322019/07/02[16/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:54:53
9332019/07/02[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]02:02:06
9342019/07/02[14/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:48:53
9352019/07/01[13/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:39:17
9362019/07/01[12/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:24:32
9372019/07/01[11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:43:30
9382019/06/30[10] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]02:14:27
9392019/06/30[09] - ඔබ දන්නවාද? - [Milan, Italy]01:02:57
9402019/06/30[08/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:35:56
9412019/06/29140. Lord Buddha's Way - Tea Time සාකච්ඡා - [Venice, Italy]00:33:32
9422019/06/29[07/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:37:43
9432019/06/29[06/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:44:34
9442019/06/29[05/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:55:00
9452019/06/29[04/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:34:52
9462019/06/28[03] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:44:58
9472019/06/28[02/36] - Part 2/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]01:15:33
9482019/06/28[02/36] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Milan, Italy]00:23:51
9492019/06/28LIVE NOW ► නිවීමේ ඇරඹුම - [Milan, Italy]02:58:47
9502019/06/27Sofa Discussion - [Venice, Italy]01:20:23
9512019/06/27සිතන්නට යමක්00:07:17
9522019/06/27ජාති වාදියෝ හඳුනා ගන්න00:13:55
9532019/06/26ඔබ නිවන් දැකලද? - [Verona, Italy]03:02:37
9542019/06/26පළමු දැහැනේ කාම විතක්ක නොමැතිද?00:13:12
9552019/06/26ආර්ය දැහැනක මුල මැද අග00:07:31
9562019/06/25සමුදය සහ අත්ථංගම00:07:03
9572019/06/25නිවන් මග සරලව - [Rome, Italy]02:53:18
9582019/06/23නොඇසූ නිවන් මග - [2/2] - [Milan, Italy]01:59:49
9592019/06/23නිවන් මග වෙනත් අයුරකින් - [1/2] - [Milan, Italy]01:51:35
9602019/06/22ආන්දෝලානාත්මක නිවන් මග - [2/2] - [Milan, Italy]02:58:17
9612019/06/22ආන්දෝලානාත්මක නිවන් මග - [1/2] - [Milan, Italy]02:37:32
9622019/06/20139. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:09:24
9632019/06/17LIVE NOW ► [36] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [2/2] - [Stockholm, Sweden]03:33:18
9642019/06/17[35/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:57:48
9652019/06/16[34/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:13:42
9662019/06/16[33/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:46:18
9672019/06/16LIVE NOW ► [32] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:22:40
9682019/06/16[31/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:17:51
9692019/06/15You Look So Happy - [Stockholm, Sweden]00:41:02
9702019/06/15[30/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:14:00
9712019/06/15[29] - ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් - [Stockholm, Sweden]01:31:02
9722019/06/15[28/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:22:40
9732019/06/15[27/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:44:24
9742019/06/14[26/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:19:33
9752019/06/14LIVE NOW ► [24] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:42:50
9762019/06/14[24/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:02:37
9772019/06/14LIVE NOW ► [22] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:24:25
9782019/06/14138. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:05:55
9792019/06/14137. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:03:23
9802019/06/13136. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:05:24
9812019/06/13[22/36] - 001 - ඔබ දන්නවාද? - [Stockholm, Sweden]01:39:07
9822019/06/13[21] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:46:30
9832019/06/13[20/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:29:58
9842019/06/13135. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:07:40
9852019/06/13134. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:11:02
9862019/06/12133. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:22:03
9872019/06/12132. Tea Time සාකච්ඡා- [Stockholm, Sweden]00:15:18
9882019/06/12[19] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:41:15
9892019/06/12[18] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:24:43
9902019/06/12[17/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:52:26
9912019/06/12[16] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:32:52
9922019/06/11[15] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:25:21
9932019/06/11[14] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:45:39
9942019/06/11[13/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:01:55
9952019/06/11[12] - Part 2/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:00:25
9962019/06/11[12] - Part 1/2 - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]00:44:48
9972019/06/10LIVE NOW ► [11] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:37:30
9982019/06/10[10/36] - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]01:44:18
9992019/06/10[09] - විමංසා (Q & A Session | පැන විසඳුම) - ආර්‍ය ධ්‍යාන වැඩීම - [Stockholm, Sweden]02:09:33
10002019/06/10ලෝක උරුමය00:05:57
තවත් පිටු:1 2 3 4 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 3858)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.