කිරින්දේ ශ්‍රී ධම්මානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/04 Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - Dhamma sermon Bana 4 - Buddhist concept of God 3/300:55:52
22019/09/04 Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - Dhamma sermon Bana 3 - Buddhist concept of God 2/300:52:44
32019/09/04 Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - Dhamma sermon Bana 2 - Buddhist concept of God 1/300:24:51
42019/09/04 Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - Dhamma sermon Bana 8 - Why do we need a religion 2/200:45:27
52019/09/04 Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - Dhamma sermon Bana 7 - Why do we need a religion 1/201:02:08
62019/09/04 Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - Dhamma sermon Bana 6 - Power of Mind 2/201:04:51
72019/09/04 Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - Dhamma sermon Bana 5 - Power of Mind 1/201:07:08
82019/06/27Buddhism And Other Religions./Ven. K Sri Dhammananda01:31:41
92019/06/27Buddhist Attitude Towards Women./Ven. K Sri Dhammananda01:00:01
102019/06/27Buddhist Concept Of Heaven And Hell./Ven. K Sri Dhammananda00:51:41
112019/06/27Flower Of Mankind./Ven. K. Sri Dhammananda01:01:41
122019/06/27Human Problems./Ven. K Sri Dhammananda01:01:41
132019/06/27Are Buddhists Idol Worshipers?/Ven. K. Sri Dhammananda01:00:01
142019/06/27Why We Do Practice Buddhism?/Ven. K. Sri Dhammananda01:11:41
152019/06/27How To Practice Buddhism?/Ven. K. Sri Dhammananda01:23:21
162019/05/04Who Is Responsible For Our Sufferings by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:06:49
172019/05/04Why Meditation by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:09:33
182019/05/04What Buddhism Is by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:08:07
192019/05/04Tilakkhana - Three Characteristics by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:41:45
202019/05/04Stanzas 318 & 319 - Right and Wrong Views by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:11:51
212019/05/04Three Pillars In Buddhism by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:47:56
222019/05/04Ten Impediments To Meditation by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:57:57
232019/05/04Tamotamaparāyana Sutta by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:41:15
242019/05/04Stanzas 19 & 20 - Learning Without Practice Is Of No Worth by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:56:45
252019/05/04Stanzas 33 & 34 - Straighten Your Fickle Mind by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:57:37
262019/05/04Stanza 5 Anger Is Conquered By Love - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:56:49
272019/05/04Stanza 31 - The Heedful Advance by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:45:54
282019/05/04Recital Of Sutras by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:00:30
292019/05/04Miracles In Buddhism by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:51:12
302019/05/04Meaning Of Religious Services by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:18:08
312019/05/04Mangala Sutta Part 1 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:06:22
322019/05/04Mangala Sutta Part 2 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:08:34
332019/05/04LC0903 Tirokudda Sutta part 2 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:00:42
342019/05/04LC0806 Power of the Mind part 1 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:05:48
352019/05/04LC0902 Tirokudda Sutta part 1 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:49:50
362019/05/04LC0901 Introduction to the Sutta by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:03:34
372019/05/04LC0805 Human Mind by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:01:30
382019/05/04LC0804 Aspiration by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:57:32
392019/05/03LC0803 Ten Impediments to Meditation by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:57:57
402019/05/03LC0802 Why Meditation by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:09:32
412019/05/03LC0801 For Us to Contemplate by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:59:14
422019/05/03LC0601 Buddhist Way of Life by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:02:41
432019/05/03LC0503 Maṅgala Sutta part 2 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:08:34
442019/05/03LC0502 Maṅgala Sutta part 1 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:06:22
452019/05/03LC0407 Dhammapada Stanza 19 & 20 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:56:44
462019/05/03LC0501 Maṅgala Sutta - Introduction by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:03:27
472019/05/03LC0406 Dhammapada Stanza 31 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:03:51
482019/05/03LC0404 Dhammapada Stanzas 37 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:56:39
492019/05/03LC0403 Dhammapada Stanzas 33 & 34 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:57:37
502019/05/03LC0405 Dhammapada Stanza 5 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:56:49
512019/05/03LC0402 Dhammapada Stanzas 318 & 319 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:11:52
522019/05/03LC0305 Tamotamaparāyana Sutta Pt 4 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:03:05
532019/05/03LC0304 Tamotamaparāyana Sutta Pt 3 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:12:34
542019/05/03LC0303 Tamotamaparāyana Sutta Pt 2 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:08:39
552019/05/03LC0302 Tamotamaparāyana Sutta Pt 1 by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:16:51
562019/05/03LC0301 Introduction to Tamotamaparāyana Sutta by Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:02:04
572019/05/02Introducing Buddhism - Volume 1 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:58:16
582019/05/02Where Is The Buddha - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:10:46
592019/05/02Power Of The Mind - CD2 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:04:51
602019/05/02The Three Basic Principles In Human Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:58:30
612019/05/02Introducing Buddhism - Volume 2 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:57:41
622019/05/02The Meaning Of Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:13:34
632019/03/26Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:55:17
642019/03/17K. Sri Dhammananda Centenary Celebrations00:03:11
652018/12/04සංසාරෝගා මහබ්භයා - පූජ්‍ය ආචාර්ය්‍ය කිරින්දේ ශ්‍රි ධම්මානන්ද නාහිමි00:55:38
662018/11/09How To Choose A Religion - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:04:39
672018/11/09Kamma & Rebirth - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:45:12
682018/11/09Joy Of Keeping Precepts - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:48:46
692018/11/09Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch Part 5 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:13:42
702018/11/09Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch Part 4 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:14:17
712018/11/08Buddhist Way Of Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:02:41
722018/11/07Human Mind - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:00:17
732018/11/07Human Life And Buddhism - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:57:54
742018/11/07How To Face Modern Challenges - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:08:54
752018/11/07Four Duties Of Worldly Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:41:31
762018/11/07For Us to Contemplate - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:59:16
772018/11/07Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch Part 7 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:18:21
782018/11/07Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch Part 6 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:13:21
792018/11/07Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch Part 3 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:12:34
802018/11/07Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch Part 2 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:17:32
812018/11/07Dana (Offering) - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:00:58
822018/03/23Buddhist Concept Of God Ven. Dr. K. Sri Dhammananda03:40:20
832018/03/21Dont Worry Be Happy Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:46:02
842018/03/21Introducing Buddhism Volume 1 Ven. Dr. K. Sri Dhammananda03:13:23
852018/03/19Introducing Buddhism Volume 1 Ven. Dr. K. Sri Dhammananda03:15:05
862018/03/02Don't Worry Be Happy - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda03:13:42
872018/02/21☸☸☸ WhyTheBuddhaWantedToIntroduceAnotherReligion Part(1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:00:47
882018/02/21☸☸☸ WhyTheBuddhaWantedToIntroduceAnotherReligion Part(2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:27:04
892018/02/21☸☸☸ A Discourse On Who The Bodhisatta Is By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:13:34
902018/02/21☸☸☸ A Discourse On What Is Death Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:13:20
912018/02/21☸☸☸ A Discourse On What Is Death Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:00
922018/02/21☸☸☸ A Discourse On What Is Death Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:59
932018/02/21☸☸☸ A Discourse On What Is Death Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:55
942018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (8) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:05:13
952018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (7) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:10:03
962018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (6) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:10:03
972018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (5) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:10:03
982018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:10:03
992018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:10:03
1002018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:10:03
1012018/02/21☸☸☸ A Discourse On Craving Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:10:03
1022018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Way Out of Suffering Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:58
1032018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Way Out of Suffering Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:03
1042018/02/21☸☸☸ A Discourse On Three Top Secrets In The World Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:55
1052018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Way Out of Suffering Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:02
1062018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Way Out of Suffering Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:57
1072018/02/21☸☸☸ A Discourse On Three Top Secrets In The World Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:04:01
1082018/02/21☸☸☸ A Discourse On Three Top Secrets In The World Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:59
1092018/02/21☸☸☸ A Discourse On Three Top Secrets In The World Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:01
1102018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Special Talk Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:26:54
1112018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Special Talk Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:24:23
1122018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Special Talk Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:23:08
1132018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Special Talk Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:23:30
1142018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Coming of The Next Buddha Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:47:52
1152018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Nature of Buddha's Enlightenment By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:58:26
1162018/02/21☸☸☸ A Discourse On The Coming of The Next Buddha Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:28:35
1172018/02/20☸☸☸ A Discourse On The Advantages of Genuine Friends Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:01
1182018/02/20☸☸☸ A Discourse On The Advantages of Genuine Friends Part (5) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:04:44
1192018/02/20☸☸☸ A Discourse On The Advantages of Genuine Friends Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:58
1202018/02/20☸☸☸ A Discourse On The Advantages of Genuine Friends Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:01
1212018/02/20☸☸☸ A Discourse On The Advantages of Genuine Friends Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:02
1222018/02/19☸☸☸ A Discourse On Ten Perfections Part (5) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:03:50
1232018/02/19☸☸☸ A Discourse On Ten Perfections Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:00
1242018/02/19☸☸☸ A Discourse On Ten Perfections Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:58
1252018/02/19☸☸☸ A Discourse On Ten Perfections Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:59
1262018/02/19☸☸☸ A Discourse On Ten Perfections Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:00
1272018/02/19☸☸☸ A Discourse On Ten Gestures of The Buddha By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:13:55
1282018/02/19☸☸☸ A Discourse On Talks On Devas Part (5) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:08:30
1292018/02/19☸☸☸ A Discourse On Talks On Devas Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:59
1302018/02/19☸☸☸ A Discourse On Talks On Devas Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:57
1312018/02/19☸☸☸ A Discourse On Talks On Devas Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:01
1322018/02/19☸☸☸ A Discourse On Talks On Devas Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:56
1332018/02/19☸☸☸ A Discourse On Seven Principles of Conduct Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:06:21
1342018/02/19☸☸☸ A Discourse On Seven Principles of Conduct Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:57
1352018/02/19☸☸☸ A Discourse On Seven Principles of Conduct Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:56
1362018/02/18☸☸☸ A Discourse On Peace & Happiness Through Buddhism Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:46:47
1372018/02/18☸☸☸ A Discourse On Peace & Happiness Through Buddhism Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:46:43
1382018/02/18☸☸☸ A Discourse On Noble Eightfold Path By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:55:18
1392018/02/17☸☸☸ A Discourse On Mudita-Your Happiness Is My Happiness Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:42
1402018/02/17☸☸☸ A Discourse On Mudita-Your Happiness Is My Happiness Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:11:27
1412018/02/17☸☸☸ A Discourse On Mudita-Your Happiness Is My Happiness Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:59
1422018/02/17☸☸☸ A Discourse On Mudita-Your Happiness Is My Happiness Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:03
1432018/02/15☸☸☸ A Discourse On Life After Death By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:55:13
1442018/02/15☸☸☸ A Discourse On Maha Parinibbana Sutta By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:58:10
1452018/02/13☸☸☸ A Discourse On Is it Possible To Live Without Craving By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:52:27
1462018/02/13☸☸☸ A Discourse On Jaya Mangala Gatha Part (6) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:11:38
1472018/02/13☸☸☸ A Discourse On Jaya Mangala Gatha Part (5) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:05
1482018/02/13☸☸☸ A Discourse On Jaya Mangala Gatha Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:57
1492018/02/13☸☸☸ A Discourse On Jaya Mangala Gatha Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:02
1502018/02/13☸☸☸ A Discourse On Jaya Mangala Gatha Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:58
1512018/02/13☸☸☸ A Discourse On Jaya Mangala Gatha Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:58
1522018/02/11☸☸☸ A Discourse On How To Gain Satisfaction By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:01:35
1532018/02/11☸☸☸ A Discourse On Heaven Is Not My Goal Part (5) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:17:26
1542018/02/11☸☸☸ A Discourse On Heaven Is Not My Goal Part (6) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:03:51
1552018/02/11☸☸☸ A Discourse On Heaven Is Not My Goal Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:17:23
1562018/02/11☸☸☸ A Discourse On Heaven Is Not My Goal Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:17:23
1572018/02/11☸☸☸ A Discourse On Heaven Is Not My Goal Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:20
1582018/02/11☸☸☸ A Discourse On Heaven Is Not My Goal Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:02
1592018/02/10☸☸☸ A Discourse On Four Types of Being By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:45:46
1602018/02/09☸☸☸ A Discourse On Faith Belief & Confidence By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:37:35
1612018/02/09☸☸☸ A Discourse On Factors Hindering The Attainment of Sainthood By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:58:29
1622018/02/09☸☸☸ A Discourse On Eight Types of Doubt By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:58:40
1632018/02/08☸☸☸ A Discourse On Conventional Truth & Ultimate Truth By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:00:16
1642018/02/08☸☸☸ A Discourse On Challenges To Buddhism Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:48:53
1652018/02/08☸☸☸ A Discourse On Challenges To Buddhism Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:46:22
1662018/02/08☸☸☸ A Discourse On Buddhism & Life By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:01:07
1672018/02/07☸☸☸ A Discourse On Are We Really Suffering Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:02
1682018/02/07☸☸☸ A Discourse On Are We Really Suffering Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:03
1692018/02/07☸☸☸ A Discourse On Are We Really Suffering Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:01
1702018/02/07☸☸☸ A Discourse On Are We Really Suffering Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:56
1712018/02/07☸☸☸ A Discourse On Advantages As A Human Being Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:57
1722018/02/07☸☸☸ A Discourse On Advantages As A Human Being Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:15:01
1732018/02/07☸☸☸ A Discourse On Advantages As A Human Being Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:14:56
1742018/02/06☸☸☸ A Discourse On Again & Again By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:34:20
1752018/02/06☸☸☸ A Discourse On Buddhist Attitude Towards Women Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:27:51
1762018/02/06☸☸☸ A Discourse On Arahants & Buddhas By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:15:00
1772018/02/06☸☸☸ A Discourse On Buddhist Attitude Towards Women Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:31:20
1782018/02/04☸☸☸ A Discourse On What Is Nibbana Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:30:30
1792018/02/04☸☸☸ A Discourse On What Is Nibbana Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:31:10
1802018/02/04☸☸☸ A Discourse On The Origin of The World Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:46:44
1812018/02/04☸☸☸ A Discourse On The Origin of The World Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:46:47
1822018/02/04☸☸☸ A Discourse On The Origin of Life Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:46:39
1832018/02/04☸☸☸ A Discourse On The Origin of Life Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:47:03
1842018/02/04☸☸☸ A Discourse On Human Problems Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:27:39
1852018/02/04☸☸☸ A Discourse On Human Problems Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:31:22
1862018/02/04☸☸☸ A Discourse On How To Practise Buddhism Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:35:42
1872018/02/04☸☸☸ A Discourse On How To Practise Buddhism Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:47:04
1882018/02/04☸☸☸ A Discourse On Flower of Mankind Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:29:26
1892018/02/04☸☸☸ A Discourse On Flower of Mankind Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:31:12
1902018/02/04☸☸☸ A Discourse On Buddhism Part (4) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:28:24
1912018/02/04☸☸☸ A Discourse On Buddhism Part (3) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:31:27
1922018/02/04☸☸☸ A Discourse On Buddhism Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:47:00
1932018/02/04☸☸☸ A Discourse On Buddhism Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:43:03
1942018/02/04☸☸☸ A Discourse On Buddhism & Other Religions Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:43:19
1952018/02/04☸☸☸ A Discourse On Buddhism & Other Religions Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:46:59
1962018/01/25Introducing Buddhism Volume 1 Ven. Dr. K. Sri Dhammananda03:09:55
1972017/12/26How To Live Without Fear And Worry - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda04:25:02
1982017/11/27How To Live Without Fear And Worry - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda04:15:52
1992017/11/26dont worry be happy k sri dhammananda part 104:24:38
2002017/11/17Don't Worry Be Happy - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda03:48:21
2012017/09/15☸☸☸ A Discourse On Can We Prevent Our Bad Kamma From Ripening By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:44:23
2022017/09/15☸☸☸ A Discourse On Why Persons Differ By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:58:44
2032017/09/15☸☸☸ A Discourse On Rebirth & Conception By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:14:01
2042017/09/15☸☸☸ A Discourse On Nature of Kamma & Rebirth By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:37:03
2052017/09/14☸☸☸ A Discourse On What Is Kamma Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:06:44
2062017/09/14☸☸☸ A Discourse On What Is Kamma Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸00:59:00
2072017/09/12☸☸☸ A Discourse On How To Live Without Fear & Worry By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸02:04:21
2082017/09/11☸☸☸ A Discourse On Human Psychology & Buddhist Concept By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:12:18
2092017/09/10☸☸☸ A Discourse On Three Basic Principles In Human Life By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:58:30
2102017/09/10☸☸☸ A Discourse On Buddhist Concept of Heaven & Hell By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:24:42
2112017/09/09☸☸☸ A Discourse On Buddhist Concept of God By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸02:13:34
2122017/09/09☸☸☸ A Discourse On Don't Worry Be Happy By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:36:07
2132017/09/09☸☸☸ A Discourse On Why Do We Need A Religion By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:47:35
2142017/09/03☸☸☸ A Discourse On Introducing Buddhism Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:57:41
2152017/09/02☸☸☸ A Discourse On Introducing Buddhism Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:58:16
2162017/08/26☸☸☸ A Discourse On Where Is The Buddha By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:10:46
2172017/08/19☸☸☸ A Discourse On Tilakkhana - Three Characteristics By Ven Dr K Sri Dhammananda ☸☸☸00:41:44
2182017/06/12[NEW]Dont Worry Be Happy Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:18:22
2192017/06/08Ven Dr. K . Sri Dhammananda Power Of The Mind CD101:38:37
2202017/06/07dont worry be happy k sri dhammananda part 102:39:40
2212017/06/07Faith vesves Belief in Buddhism Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:01:49
2222017/06/07Ven Dr. K . Sri Dhammananda Power Of The Mind CD101:40:40
2232017/06/07The Meaning Of Life Ven. Dr. K. Sri Dhammananda03:16:19
2242017/06/07Why do we need a religion? Ven. Kirinde Sri Dhammananda Thero02:31:40
2252017/06/05Dont Worry Be Happy Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:18:22
2262017/02/14☸☸☸ A Discourse On Power of The Mind Part (1) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:05:47
2272017/02/14☸☸☸ A Discourse On Mangala Sutta Part (2) By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:08:34
2282017/02/14☸☸☸ A Discourse On What Buddhism Is By Ven. Dr. K. Sri Dhammananda ☸☸☸01:08:07
2292016/11/15Gems of Buddhist Wisdom 29 3100:53:32
2302016/11/13Gems of Buddhist Wisdom 24 2500:52:15
2312016/11/08Gems of Buddhist Wisdom 17 How to Overcome Your Difficulties00:39:52
2322016/11/07Gems of Buddhist Wisdom 15 1600:42:05
2332016/11/06Gems of Buddhist Wisdom 13 The Purpose of Life00:35:47
2342016/11/03Gems of Buddhist Wisdom 8 900:37:51
2352016/10/28Gems of Buddhist Wisdom 1 WHAT IS THIS RELIGION Sri Dhammananda00:22:35
2362016/10/02Leading A Buddhist Life00:23:37
2372016/09/23Introduction to Buddhism 1—3 — Why Religion? — Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Thero00:38:09
2382016/09/16Gems of Buddhist Wisdom (14) LIFE IS UNCERTAIN DEATH IS CERTAIN00:36:51
2392016/08/02Human Life and Problems Venerable K Sri Dhammananda 500:54:27
2402016/01/20Why Meditation 1 — Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Thero01:09:33
2412016/01/17Benefits Of Sharing Merits 1 — Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Thero01:03:15
2422015/02/02Faith and Belief in Buddhism 1 — Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Thero01:22:19
2432015/01/27Sadaham Sawana - Most Ven.Kirinde Dhammananda Swameen wahanse00:55:33
2442014/12/17Dana (Giving) 1 — Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Thero01:00:58
2452014/11/24The Human Mind 1 — Venerable Dr. K. Sri Dhammananda Thero01:00:17
2462014/07/21How To Live Without Fear And Worry - Ven Dr. K. Sri Dhammananda02:04:22
2472014/04/26Buddhist concept on God - Ven. Kirinde Sri Dhammananda Thero00:55:51
2482014/04/25Why do we need a religion? - Ven. Kirinde Sri Dhammananda Thero01:47:35
2492013/04/12Are Buddhist Idol Worshippers? - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:08:11
2502013/04/12Faith & Belief in Buddhism - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:22:19
2512013/04/12Don't Worry Be Happy - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:36:07
2522013/03/2521. Ven Kirinde Sri Dhammananda Thero 16p May11 (English)00:56:52
2532013/03/23Introducing Buddhism - Volume 1 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:58:16
2542013/03/23How To Live Without Fear And Worry - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:04:22
2552013/03/23Buddhist Concept Of God - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:13:34
2562013/03/23Human Psychology & Buddhist Concept - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:12:18
2572013/03/23The Three Basic Principles In Human Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:58:30
2582013/03/23The Meaning Of Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda02:13:34
2592013/03/23Where Is The Buddha? - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:10:46
2602013/03/23Aspiration - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:14:28
2612013/03/09Tilakkhana - Three Characteristics - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:41:45
2622013/03/09Power Of The Mind - Part 1 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:05:48
2632013/03/09Power Of The Mind - Part 2 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:02:02
2642013/03/09Aspiration - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:57:33
2652013/03/09Ten Impediments To Meditation - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda00:57:57
2662013/03/09Human Mind - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:00:17
2672013/03/09Why Meditation - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:09:33
2682013/03/09For Us to Contemplate - Ven. Dr. Sri Dhammananda (Audio)00:59:16
2692013/03/08Faith And Belief In Buddhism - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:17:19
2702013/03/08Are All Religions The Same? - Ven, Dr. K. Sri Dhammananda01:09:04
2712013/03/08Recital Of Sutras - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:00:30
2722013/03/08Dana - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:00:58
2732013/03/08Meaning Of Religious Services - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:18:08
2742013/03/08Buddhist Way Of Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:02:40
2752013/03/08Mangala Sutta Part 2 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:08:34
2762013/03/08Mangala Sutta Part 1 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:06:22
2772013/03/08Stanzas 19 & 20 - Learning Without Practice Is Of No Worth - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:56:45
2782013/03/08Stanza 5 - Anger Is Conquered By Love - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:56:49
2792013/03/08Stanza 31 - The Heedful Advance - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:45:54
2802013/03/08Stanzas 318 & 319 - Right and Wrong Views - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:11:51
2812013/03/08Stanzas 33 & 34 - Straighten Your Fickle Mind - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:57:37
2822013/03/08Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch - Part 7 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:18:21
2832013/03/08Tamotamaparāyana Sutta - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:41:14
2842013/03/08Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch - Part 6 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:13:21
2852013/03/08Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch - Part 5 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:13:42
2862013/03/08Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch - Part 4 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:14:17
2872013/03/08Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch - Part 3 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda01:12:34
2882013/03/08Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch - Part 2 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:17:32
2892013/03/08Discourse on the Lion's Roar of the Universal Monarch - Part 1 - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:09:45
2902013/03/04Buddha A Free Thinker - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:24:52
2912013/03/0431 Planes Of Existance - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:30:33
2922013/03/04Joy Of Keeping Precepts - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:48:46
2932013/03/04Three Pillars In Buddhism - Ven. K. Sri Dhammananda (Audio)00:47:56
2942013/03/04Four Duties Of Worldly Life - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:41:31
2952013/03/04Anatta And The Concept Of Soul - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:00:21
2962013/03/04Kamma & Rebirth - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:03:11
2972013/03/04Who Is Responsible For Our Sufferings? - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:06:49
2982013/03/04Human Life And Buddhism - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)00:57:54
2992013/03/04What Buddhism Is - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:08:07
3002013/03/04Miracles In Buddhism - Ven. K. Sri Dhammananda (Audio)00:51:12
3012013/03/04How To Face Modern Challenges - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:08:53
3022013/03/04How To Choose A Religion - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:04:38
3032013/03/04Benefits Of Sharing Merits - Ven. K. Sri Dhammananda (Audio)01:03:15
3042013/03/03Are Buddhist Idol Worshippers? - Ven. Dr. K. Sri Dhammananda (Audio)01:12:18
3052012/07/21BUDDHIST CONCEPT ON GOD - 03 VEN DR. K. SRI DHAMMANANDA THERO00:55:52
3062012/07/21BUDDHIST CONCEPT ON GOD - 02 VEN DR. K. SRI DHAMMANANDA THERO00:52:44
3072012/07/21BUDDHIST CONCEPT ON GOD - 01 VEN DR. K. SRI DHAMMANANDA THERO00:24:51
3082012/07/21WHY DO WE NEED A RELIGION ? 02 -VEN DR. K. SRI DHAMMANANDA THERO-THE BUDDHIST TV DHAMMA TALKS00:45:27
3092012/07/21WHY DO WE NEED A RELIGION ? 01 -VEN DR. K. SRI DHAMMANANDA THERO-THE BUDDHIST TV DHAMMA TALKS01:02:08
3102012/07/21POWER OF THE MIND - VEN DR. K. SRI DHAMMANANDA THERO 01 ( THE BUDDHIST TV DHAMMA TALKS )01:07:08
3112012/07/21POWER OF THE MIND - VEN DR. K. SRI DHAMMANANDA THERO 02 ( THE BUDDHIST TV DHAMMA TALKS )01:04:51
3122012/04/17How to live without fear and worry (Part I)01:01:06
3132012/04/17How to live without fear and worry (Part II)01:03:16
3142012/04/02Why Do We Need Religion? (Part I)01:02:08
3152012/04/02Why Do We Need Religion? (Part II)00:45:27
3162012/03/29Buddhist Concept on God (Part I)01:17:44
3172012/03/28Buddhist Concept on God (Part II)00:55:52
3182011/01/30Do Buddhist need to go to temples in order to practice Buddhism00:02:49
3192011/01/30Are Buddhist idol worshippers?00:06:01
3202011/01/30Buddhist extraordinary teachings00:05:00
3212011/01/30How does the concept of God figures in Buddhism00:03:44
3222011/01/30Why is meditation highly emphasised in Buddhism?00:07:11
3232011/01/25Buddhist doctrines contribution to the welfare of humanity00:07:35
3242011/01/25Has the status of women in religious practice been a discriminatory one00:01:25
3252011/01/25Can woman reach the highest stage of Enlightenment00:00:58
3262011/01/25Is Buddhism a pessimistic or optimistic religion00:06:29
3272011/01/24Is the act of Buddhist renunciation an escape from worldly duties and reality00:04:35
3282011/01/24Are rites and rituals important in Buddhism00:04:24
3292011/01/24The fate of those who do not subscribe to any religion after they die00:04:58
3302011/01/23Coming to terms with Death00:04:05
3312011/01/23Why is it so difficult to recollect our previous lives00:01:57
3322011/01/23Does Buddhism take to the concept of soul whether permanent or changing00:04:31
3332011/01/23Concept of Heaven and Hell in Buddhism00:04:08
3342011/01/23Why is Buddhism known as the Middle Path00:02:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.