නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/03වේර සූත්‍රය (නිකිණි පෝය 2020) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:03:49
22020/07/29කුසිනාරාවේ තථාගත ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කළ ස්ථානයේදී සිදුකළ දේශනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:39:12
32020/07/28උපාදාන සූත්‍රය 2 - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:05:55
42020/07/28උපාදාන සූත්‍රය - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:51:42
52020/07/27සංයෝජන සූත්‍රය - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:04:02
62020/07/26දුක්ඛ සූත්‍රය - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:11:42
72020/07/26පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය 2 - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:50:12
82020/07/26බ්‍රහ්මචාරි ජීවිතය - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:22:03
92020/07/18පාරිශුද්ධ බ්‍රහ්මචාරී ශීලය.අතිපූජ්‍ය නාවලපිටියෙ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනා00:22:03
102020/07/17අතිපූජ්‍ය නාවලපිටියෙ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ 00:15:34
112020/07/17ධර්මයෙන් පෝෂණය ලබමින් සුරක්ෂිත වෙමු (මිණිමුතු ඔවදන් 93) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:37
122020/07/11සසරින් නිදහස් වීම නම් බැරෑරුම් තීරණයට පැමිණෙමු (මිණිමුතු ඔවදන් 92) – Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:47
132020/07/08අකාලික මුනි දහම් - 13 (බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙමු) (2013-01-26) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:27:23
142020/07/04සීලයෙහි හොඳින් පිහිටා නැත්නම්... (ඇසළ පෝය 2020) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:03:03
152020/07/04උතුම් නිවන් මග හොදින් හදුනා ග​මු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:30:42
162020/07/04ධර්මානුකූල පිළිවෙතින් යුතු ජීවිතයකට... (ඇසළ පෝය 2020) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:34:55
172020/07/03අකාලික මුනි දහම් - 12 (අනංගණ සූත්‍රය) (2013-01-26) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:22:06
182020/06/27පරාර්ථකාමී සුචරිතවත් ජීවිතයකට... (2020-06-26) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:02:28
192020/06/05මිහිඳු හිමියන්ට ගෞරවය පිණිස පිළිවෙතෙහි පිහිටමු (පොසොන් 2020) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:39:24
202020/06/01අභිඤ්ඤාව පිණිස විචිකිච්ඡාව බැහැර කරමු (2020-05-31) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:06:09
212020/05/29තිරච්ඡානකථා සූත්‍රය (2020-05-29) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:58:07
222020/05/28විග්ගහිකකථා සූත්‍රය (2020-05-28) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:01:54
232020/05/27අකම්පිත විමුක්තිය පිණිස ධර්මය අසමු (2020-05-27) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:45:46
242020/05/26භය සූත්‍රය (2020-05-26) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:48
252020/05/25ගුණගරුක සිතින් ධර්මය පිළිගනිමු (2020-05-25) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:30
262020/05/24ගැඹුරු නුවණින් දෙසූ සදහම් (2020-05-24) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:34
272020/05/23විශිෂ්ට ඤාණයෙන් අවබෝධ කළයුතු පංච උපාදානස්කන්ධය (2020-05-23) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:02:53
282020/05/22විශිෂ්ට ඤාණයෙන් ප්‍රහාණය කළයුතු භව තණ්හාව (2020-05-22) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:44:51
292020/05/18ආසවක්ඛය සූත්‍රය (2020-05-18) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:04
302020/05/17අභිඤ්ඤාව පිණිස - 3 (නිබ්බිදා සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:44:18
312020/05/17ධර්මාවබොධයට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි, Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero, ( කුසල් අරණ )01:43:38
322020/05/16අභිඤ්ඤාව පිණිස - 2 (විතක්ක සූත්‍රය) (2020-05-16) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:49
332020/05/15අභිඤ්ඤාව පිණිස (2020-05-15) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:43:43
342020/05/14අභිඤ්ඤා සූත්‍රය (2020-05-14) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:59
352020/05/07විමුක්තිය පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වූ මඟ වඩමු (වෙසක් පෝය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:41:33
362020/04/05Nawalapitiye Ariyawansa thero00:29:00
372020/03/29අකාලික මුනි දහම් - 11 (සේඛබලවිත්ථත සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:36:20
382020/03/29Bhawana puruduwemu00:24:00
392020/03/23අකාලික මුනි දහම් - 10 (කාමයන්ට අන්ධ නොවී ජීවිතය අවබෝධ කරමු) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:25:15
402020/03/22සියලු ලෝකයන් කෙරෙහි ඇල්ම දුරු කරමු.01:03:57
412020/03/21බද්ද වෛරය - wairaya00:03:10
422020/03/15අකාලික මුනි දහම් - 09 (දුක තේරුම් ගනිමු) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:48:19
432020/03/10දොස් රහිත පිරිසිදු ජීවිතය උපදවමු (මැදින් පෝය අනුශාසනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:52:38
442020/03/09Dharma sakachchawa - ධර්ම සාකච්චාව00:38:22
452020/03/09මෙලොව පරලොව අනතුරු වළකන ධර්මයන් (මැදින් පෝය උදෑසන) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:32:54
462020/03/09Sekha bala athikara ganimu - සේඛ බල ඇතිකර ගනිමු00:28:07
472020/03/08අකාලික මුනි දහම් - 08 (අරක සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:16:06
482020/03/08Asuba bhawanawa - අසුභ භාවනාව00:17:41
492020/03/07අකාලික මුනි දහම් - 07 (අවස්සුතපරියාය සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:29:45
502020/03/07Sihiya Huru Kara Ganimu - සිහිය00:09:54
512020/03/0310. අසුභය වඩමින් උපක්‍රමයෙන් සිත පිරිසිදු කරමු (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)00:34:18
522020/03/01මරණානුස්සති භාවනාව00:07:21
532020/02/2909. සමාධි සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)01:20:32
542020/02/29Api Lassana Wemu - අපි ලස්සන වෙමු00:19:09
552020/02/2608. අජ්ඣත්තනන්දික්ඛය අනිච්ච සූත්‍රය, බහිද්ධානන්දික්ඛය අනිච්ච සූත්‍රය (සළායතන දේශනා - 2 -ආදීනව දකිමු)00:55:50
562020/02/2307. නීවරණ ප්‍රහාණය කරමින් නිවන් මඟ උපදවා ගනිමු (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)01:13:51
572020/02/2106. සප්පාය සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)01:03:18
582020/02/21CHARA SUTHTHA - චර සුත්‍රය01:18:01
592020/02/21DHAHAM GETALU - දහම් ගැටළු00:09:51
602020/02/09සුගති දුගති වාසයන් ඉක්මවන ධර්මය (නවම් පෝය අනුශාසනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:54:39
612020/02/08නොපිරිහෙන ආර්ය වූ විමුක්තියට මඟ (නවම් පෝය උදෑසන) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:25:15
622020/02/08අකාලික මුනි දහම් - 06 (පමාදවිහාරි සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:09:31
632020/02/0105. ආදීනව සිහි කරමින් නොපිරිහෙන ජීවිතයකට (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)01:20:35
642020/01/3004. සළායතනයන් හි ආදීනව භාවනා වශයෙන් වඩන විදියක් (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)00:24:25
652020/01/2703. ජාතිධම්ම වග්ගය (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)01:16:08
662020/01/2402. සක්කපඤ්හ සූත්‍රය – 2 (සළායතන දේශනා මාලාව 2 - ආදීනව දකිමු)01:22:25
672020/01/2101. සක්කපඤ්හ සූත්‍රය (සළායතන 2 වන දේශනා මාලාව - (ආදීනව දකිමු)00:45:12
682020/01/10බිය රහිත මඟෙහි පෙරනිමිති අවබෝධ කරගනිමු (දුරුතු පෝය උදෑසන) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:44:25
692020/01/10අකාලික මුනි දහම් - 05 (කාමද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:31:41
702020/01/07උපාදාන, සංයෝජන ක්ෂය වීම පිණිස සිත බලවත් කරගන්න (ස්පර්ශ ආයතන 34) Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:25
712020/01/03බ්‍රහ්මචාරි ජීවිතය පටන්ගනිමු - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:22:03
722020/01/03මහත්එල වු අසුභ සංඥාව - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:04:18
732020/01/02සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර – 4 (ස්පර්ශ ආයතන 33 වන දේශනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:30:04
742020/01/02අකුසල් බැහැර කරමින් කුසල් වඩමු - Ven Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:07:27
752019/12/30සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර – 3 (ස්පර්ශ ආයතන 32 වන දේශනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:08:40
762019/12/27සබ්බ සූත්‍රය - 2 (ස්පර්ශ ආයතන 31 වන දේශනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:11:26
772019/12/25සබ්බ සූත්‍රය - 1 (ස්පර්ශ ආයතන 30 වන දේශනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:06
782019/12/19අකාලික මුනි දහම් - 04 (ඡවාලාත සූත්‍රය, රාගවිනය සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:03:36
792019/12/12ප්‍රභාශ්වර සිතක් පිණිස පළමු පියවර තබමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:09:18
802019/12/11ඔබ දැනගත යුතුම... දුස්සීල බවේ බියජනක විපාක (උඳුවප් පෝය උදෑසන) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:20:39
812019/12/10අසුභ සඤ්ඤාව ඇසුරෙන් ආදීනව දකිමු (ස්පර්ශ ආයතන 29 වන දේශනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:12
822019/12/07අකාලික මුනි දහම් - 03 (අනුබුද්ධ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:25:09
832019/12/03උපාදාන සූත්‍ර ඇසුරින් – 2 (ස්පර්ශ ආයතන 28 වන දේශනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:27:56
842019/12/01උපාදාන සූත්‍ර ඇසුරින් – 1 (සළායතන දේශනා - 27) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:46:34
852019/11/20ආයතනයන්හි යතාර්ථය අවබෝධ කරගනිමු (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:16
862019/11/13ආශ්වාදයට නොරැවටී අනතුරින් ගැලවෙමු (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:55
872019/11/12ඉල් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-11-12) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:33:57
882019/11/12දුතිය සප්පාය සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:10:27
892019/11/11වෙහෙස නැතිව ධර්මයට පමුණුවන මඟ (සළායතන දේශනා - 23) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:52
902019/11/10සුළු කාලයක් හෝ අපතේ නොදා භාවනා පුරුදු වෙමු (භාවනා දියුණුවට තවත් සුන්දර අවවාද)00:03:45
912019/11/08අභිනන්ද සූත්‍රය, දුතිය අභිනන්ද සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:21:14
922019/11/06අභිනන්ද සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:25:52
932019/11/04සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය – 3 (සළායතන දේශනා - 20) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:12:08
942019/11/02සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය – 2 (උපාදානයන්ගෙන් නිදහස් වෙමු) (ස්පර්ශ ආයතන 19 වන දේශනාව)00:08:46
952019/10/31සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය – 1 (ස්පර්ශ ආයතන 18 වන දේශනාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:55:07
962019/10/27ලොව සැබෑම සත්‍යය (අකාලික මුනි දහම් - 02) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:25:44
972019/10/17නො චෙ අස්සාද සූත්‍ර (සළායතන දේශනා - 17) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:08:23
982019/10/14කුසලයෙන් බලවත් වූ සිත් උපදවමු (පෝය අනුශාසනාව) (2019-10-13)00:46:39
992019/10/14වප් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-10-13)00:13:38
1002019/10/13ආර්ය සත්‍යය අවබෝධයට වීරිය කරමු (අකාලික මුනි දහම්) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:29:20
1012019/10/12ආහාරයේ පිළිකුල් සඤ්ඤාව (සළායතන දේශනා - 16) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:47
1022019/10/12මරණසති භාවනාව (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:11:55
1032019/10/10අසුභ භාවනාව (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:32:45
1042019/10/08අස්සාද පරියෙසන සූත්‍ර – 2 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:27
1052019/10/07අස්සාද පරියෙසන සූත්‍ර – 1 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:48:09
1062019/10/05සබ්බුපාදානපරියාදාන සූත්‍රය – 2 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:06:01
1072019/10/03සබ්බුපාදානපරියාදාන සූත්‍රය – 1 (සළායතන දේශනා - 10) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:42
1082019/09/14අකුසල් බැහැර වූ උතුම් මිනිසත් බව ලබමු (බිනර පෝය 2019)01:00:42
1092019/09/13පෝය අනුශාසනාව (බිනර පෝය 2019) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:17
1102019/09/08දුතිය සම්බෝධ සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:27:04
1112019/09/07භාවනාව නොවැඩෙන්නේ ඇයි...? (සළායතන දේශනා - 08) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:20:47
1122019/09/04සම්බෝධ සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:52:52
1132019/09/02සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර - 2 (සළායතන දේශනා - 06) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:15:18
1142019/08/29සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර - 1 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:06:52
1152019/08/21පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 14 (ආහාර සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:07:55
1162019/08/14ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය උපදවා ගනිමු (2019-08-14) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:07:06
1172019/08/14නිකිණි පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-08-14) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:50
1182019/08/10පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 19 (පඤ්ඤාවුද්ධි සූත්‍රය)01:27:09
1192019/08/07පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 18 (පඤ්ඤාපරිහානි සූත්‍රය)00:55:00
1202019/08/05ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 2 (සළායතන දේශනා - 04) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:21:57
1212019/08/02ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 1 – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:07
1222019/07/30(VIDEO #8) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:10
1232019/07/24(VIDEO #7) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:22
1242019/07/22සාර්ථක අසාර්ථක බව – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:37
1252019/07/21(VIDEO #6) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:03
1262019/07/17(VIDEO #5) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:47
1272019/07/16ආර්ය සත්‍යය තේරුම්ගෙන වත පිළිවෙත සම්පූර්ණ කරගනිමු (ඇසළ පෝය 2019)01:24:10
1282019/07/162019 ඇසළ පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:12:57
1292019/07/14පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #4)00:01:37
1302019/07/13පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #3)00:00:58
1312019/07/12(VIDEO #2) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:16
1322019/07/11පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 17 (චක්ඛු සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:13
1332019/07/09(VIDEO #1) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:18
1342019/07/08පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 16 (චක්ඛු සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:12
1352019/07/05දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය – 2 (සළායතන දේශනා - 02) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:36
1362019/07/03දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය - 1 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:43
1372019/06/26පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 15 (නිවන පිණිස වන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම)00:07:27
1382019/06/16මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ සැබෑම දායාදය (පොසොන් පෝය 2019)01:09:09
1392019/06/16 Poson Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sermon 100:35:37
1402019/06/16නමඳිමු මිහිඳු හිමි සිරිපා කමල බැතින් (2019 පොසොන් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව)00:35:37
1412019/06/12පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 14 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය-3) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:27
1422019/06/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 13 (මහා රුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:54:59
1432019/06/03පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 12 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:08:33
1442019/06/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 13 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:16:57
1452019/05/29පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 12 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:18:51
1462019/05/21පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 11 (ඤාතික සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:25
1472019/05/19සෝතාපන්න වීමෙන් ලැබෙන රැකවරණය |මිණිමුතු ඔවදන් 6000:15:43
1482019/05/19මහත්ඵල විදියට තෙමඟුල සමරමු (වෙසක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:27
1492019/05/18වෙසක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-05-18) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:33:05
1502019/05/10පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 10 (පටිපදා සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:10:34
1512019/05/07පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 09 (විභංග සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:19:11
1522019/05/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 08 (පඨම, දුතිය අරියසාවක සූත්‍ර) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:19
1532019/04/21ධර්මය තුලින් සුවපහසු දිවියකට (බක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:42
1542019/04/19බක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-04-19) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:15
1552019/04/17අප්පමාද සූත්‍රය – 2 (සියලු යහපත සදන අප්‍රමාදය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:03:11
1562019/04/15සුභ ඵල උපදන යහපත් ක්‍රියා කරමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:32
1572019/04/12අර්ථය දැනගෙන දන් දෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:29:27
1582019/04/10නිවැරදි ධර්ම ශ්‍රවණය (මිණිමුතු ඔවදන් 91) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:08
1592019/04/09අප්පමාද සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:37
1602019/04/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 07 (ගෝතම සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:24:57
1612019/04/03ප්‍රමාද නොවී ඇල්ම බැහැර කරගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 90) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:11:21
1622019/04/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 11 (සප්පුරිස සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:53
1632019/03/28පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 10 (සති ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:09:31
1642019/03/21මහත්ඵල පුණ්‍ය ක්‍රියා පිණිස (මැදින් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:22
1652019/03/202019 මැදින් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:13
1662019/03/18පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 06 (සංයෝජන සූත්‍රය-2) (සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආදීනව අනුව බලමු)01:07:00
1672019/03/14පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 04 (උපාදාන සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:56
1682019/03/13පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 03 (උපාදාන සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:42
1692019/03/12පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 02 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:12
1702019/03/11පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 01 (දුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:11:42
1712019/03/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 05 (සංයෝජන සූත්‍රය)01:04:02
1722019/03/06පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 9 (පුඤ්ඤාභිසන්ද සූත්‍රය)01:18:52
1732019/03/02පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 8 (පාචීනනින්න සූත්‍රය, බල සූත්‍රය)01:17:05
1742019/02/20අනතුරින් සිත මුදවාගනිමු (නවම් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:02:25
1752019/02/19නවම් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:41
1762019/02/13බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:05:08
1772019/02/04පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 7 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය – 2)01:00:00
1782019/01/30පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 6 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය)01:10:34
1792019/01/21පරාර්ථකාමී සිතක් උපදවා ගනිමු (දුරුතු පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:44
1802019/01/20දුරුතු පොහෝ දින උදෑසන අනුශාසනාව (2019-01-20) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:25
1812019/01/16භාවනා පුහුණුවට උපදේශයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:13
1822019/01/08ආමිස සැප ඉක්මවා නිරාමිස සුවයට පැමිණෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:53
1832019/01/07පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 5 (2018-12-16) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:48:58
1842019/01/02අලුත් අවුරුද්දට පණිවිඩයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:03
1852019/01/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු - 4 (සුද්ධක සූත්‍රය, සෝත සූත්‍රය, දට්ඨබ්බ සූත්‍රය)00:47:47
1862018/12/26බුද්ධ වචනය පිළිගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:04:04
1872018/12/24අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – 2 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:08
1882018/12/23පුණ්‍ය විපාකය ප්‍රණීත බවට පත්කරගනිමු (උඳුවප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:28
1892018/12/22උඳුවප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:06
1902018/12/19අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:14
1912018/12/13විමුක්තියට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:42:54
1922018/12/05වැඩිය යුතු බෝධිපාක්ෂික ධර්ම – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:24
1932018/12/03බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:12:31
1942018/11/28ශ්‍රද්ධා බලයෙන් සිත වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:25
1952018/11/232018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 24. සම්මා සමාධිය පිණිස සිත වඩමු (at Brisbane, Australia)01:51:44
1962018/11/22ඉල් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:17:11
1972018/11/212018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 23. අවංක බව මුල්කොට ගුණධර්ම වඩමු (at Brisbane, Australia)00:57:57
1982018/11/202018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 22. සංවර ඉඳුරන් ඇති අය වෙමු (at Hervey Bay, Australia)00:50:24
1992018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 21. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත මරණසති භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:47
2002018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 20. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත අසුභ භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:25
2012018/11/172018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 19. මැදහත් සිතින් ධර්මය විමසමු (at Hervey Bay, Australia)01:06:47
2022018/11/162018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 18. ආර්‍ය සත්‍යය මෙනෙහි කරමු (at Brisbane, Australia)01:27:05
2032018/11/142018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 17. ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගනිමු (at Brisbane, Australia)01:38:40
2042018/11/132018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 16. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු – 3 (කිලේස පරිනිබ්බාන සූත්‍රය)01:33:37
2052018/11/122018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 15. විද්‍යාව උපදවා ගනිමු (at Sydney, Australia)01:23:40
2062018/11/112018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 14. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (දෙවන කොටස) (at Sydney, Australia)00:53:56
2072018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 13. සාර්ථකව භාවනා කරන්ට නම්... (at Sydney, Australia)00:09:58
2082018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 12. භාවනාවෙන් සිත වඩමු (at Sydney, Australia)00:12:43
2092018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 11. බලවත් වූ බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු (at Sydney, Australia)00:04:42
2102018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 10. ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල (at Sydney, Australia)00:05:28
2112018/11/082018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 09. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (at Sydney, Australia)01:31:01
2122018/11/072018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 08. නිබ්බිදා සූත්‍රය සහ ආසවක්ඛය සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)00:46:17
2132018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 07. රස තෘෂ්ණාව බැහැර කර සුවපහසුව උපදවමු (at Melbourne Dhamma program)00:09:49
2142018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 06. පිළිවෙලින් ගැඹුර කරා යන ධර්මය (at Melbourne Dhamma program)00:09:41
2152018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 05. මහත්ඵල වූ මරණසති භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:25:15
2162018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 04. මහත්ඵල වූ අසුභ භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:05:11
2172018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 03. වාසිජටෝපම සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)01:03:43
2182018/11/052018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (දෙවන දෙසුම) – බලවත් සිතක් උපදවන ධර්මයන්01:40:35
2192018/11/042018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (පළමුවන දෙසුම) – භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නැමුනු සිතින් වාසය කරමු01:35:37
2202018/10/25පාරිශුද්ධ ජීවිතයක් උපදවා ගනිමු (වප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:55:57
2212018/10/24වප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:58
2222018/10/17අපි නිසි පරිදි ධර්මය අසමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:37
2232018/10/10දුක හටගන්න විදිය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:40
2242018/09/25නිතර කළයුතු ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා (බිනර පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:05
2252018/09/24බිනර පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:32
2262018/08/26තමා තුලින් ධර්මය දකිමු (නිකිණි පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:12
2272018/08/25නිකිණි පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:18
2282018/08/22අකුසල් බැහැර කරමින් කුසල් වඩමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:27
2292018/08/15රස තෘෂ්ණාව දුරු කරමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:35
2302018/08/08හොඳින් බණ අසමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:05
2312018/08/01ධර්මය තුලින් අලුත් සිතක් උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:39
2322018/07/25කාමයන්ගෙන් නිදහස් වූ සිත උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:34
2332018/07/03පොසොන් දින දහම් පණිවිඩය 2018 - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:31
2342018/06/28පොසොන් පෝය අනුශාසනාව (2018) ධර්මය පුරුදු කරන උතුම් මිනිසුන් බවට පත්වෙමු00:20:18
2352018/06/27බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය පටන් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:22:03
2362018/06/13මරණසති භාවනාවේ ආනිශංස - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:30
2372018/06/12රාගය නැතිකරන්න පහාණ සංඥාව වඩමු - Ven Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:19
2382018/05/31දුක් පීඩා නැති පිරිසිදු සිතක් උපදවා ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:14
2392018/05/30පෝය අනුශාසනාව (2018 අධි පොසොන්) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:14
2402018/05/24මහත්ඵල වූ අසුභ සංඥාව | Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:04:18
2412018/05/02ප්‍රමාද නොවී ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණෙමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:05
2422018/04/25සුවපහසු සිතක් උපදවා ගනිමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:22
2432018/04/01සියලු යහපතට මඟ සලසන සීල ගෞරවය :::: Siyalu Yahapathata Maga Salasana Seela Gaurawaya00:23:23
2442018/03/21කන යොමාගෙන ධර්මය අසමු (මිණිමුතු ඔවදන් 64) - Kana Yomagena Dharmaya Asamu00:07:13
2452018/03/09මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකරමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:01:03
2462018/03/05Dhamma Sermons at Australia - 10 - ආයතන හොඳින් තේරුම් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:12
2472018/03/02Dhamma Sermons at Australia - 08 - භාවනාවට උපදෙසක් - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:16:37
2482018/03/022018 මැදින් පෝය අනුශාසනාව (2018-03-01) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:45
2492018/02/28Dhamma Sermons at Australia - 07 - ආශ්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:02:36
2502018/02/26Dhamma Sermons at Australia - 09 - ගුණදහමින් පිරුණු ජීවිතය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:08:31
2512018/02/23පංච බල උපදවා ගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 63) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:10:26
2522018/02/07ප්‍රමාදය අත්හරින්න (මිණිමුතු ඔවදන් 62) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:26
2532018/01/11මරණසති භාවනාව පුරුදු වෙමු (මිණිමුතු ඔවදන් 61) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:11
2542018/01/03සෝතාපන්න වීමෙන් ලබන රැකවරණය (මිණිමුතු ඔවදන් 60) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:43
2552017/12/30Dhamma Sermons at Australia - 06 - චුන්දි සූත්‍රය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:34:50
2562017/12/27Sagngnawa pihitawa wadamu :::: සංඥාව පිහිටවා වඩමු00:02:53
2572017/12/21Dhamma Sermons at Australia - 05 - සීලයත් භාවනාවත් පුරුදු වෙමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:37:57
2582017/12/14කාමයන්හි තිබෙන්නේ ස්වල්ප සැපයක් තියෙන්නේ දුකක් පමණයි 10-12-2017 damsak nada00:38:05
2592017/12/14Dhamma Sermons at Australia - 04 සෝතාපත්ති අංග01:11:40
2602017/12/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero - Damsak Nada 2017-12-1100:40:32
2612017/11/16Dhamma Sermons at Australia - 03 - චතුරාර්ය සත්‍යය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:58:29
2622017/11/15Dhamma Sermons at Australia - 02 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:36:32
2632017/11/10Dhamma Sermons at Australia - 01 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:56
2642017/08/16Sadaham sawana - මෙත් සිත පුරුදු කරමු.- පූජණීය නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:45
2652017/07/02Sadaham Sawana - නිවන් මගට ඇති බාධා - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:18
2662017/07/02Sadaham Sawana - මරණයට බිය නොවන්නට - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:07:44
2672017/03/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 3000:09:24
2682017/02/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2900:02:48
2692017/02/14Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2800:08:39
2702017/02/08Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2700:05:50
2712017/02/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2600:05:49
2722017/01/24Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2500:06:36
2732017/01/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2400:02:59
2742017/01/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2300:05:45
2752017/01/06Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2200:09:17
2762016/12/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2100:07:58
2772016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2000:09:47
2782016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1900:09:03
2792016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1800:08:04
2802016/12/26Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1700:06:23
2812016/11/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1600:08:58
2822016/11/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1500:06:55
2832016/11/15Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1400:06:40
2842016/11/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1300:07:02
2852016/10/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1200:05:05
2862016/10/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1100:10:10
2872016/09/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 1000:03:43
2882016/08/26Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0900:05:20
2892016/08/09Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0800:06:58
2902016/08/02Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0700:06:55
2912016/07/24Mini Muthu Owadan 06 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:20
2922016/07/08Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0500:04:53
2932016/07/01Mini Muthu Owadan 04 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:09
2942016/06/22Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0300:01:47
2952016/06/03Mini Muthu Owadan 02 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:02
2962016/05/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0100:03:59
2972014/11/07සත්‍ය වාදී වූ බුදුසමිදුන්ගේ වචනය නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ........ Ven Nawalapitiye Ariyawansa himi00:17:15
2982012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ape Pansala Riffa In Bahrain.00:19:57
2992012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
3002012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ambathur Garments Factory In Bahrain.01:38:16
3012012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Budeiya Temple In Bahrain01:13:45
3022012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
3032012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi In Bahrain.01:13:46
3042012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part500:10:01
3052012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part600:10:02
3062012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part400:10:01
3072012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part300:10:01
3082012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part200:10:01
3092012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part100:10:01
3102012/01/23LAST PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:16:24
3112012/01/22PART 4 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:20:08
3122012/01/22PART 3 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON - DHARMADESANAWA 200:20:11
3132012/01/22DHARMADESHANAWA 2 - PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:11
3142012/01/22DHARMADESHANAWA 2-PART 1PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:07
3152012/01/20LAT PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESHANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:04
3162012/01/19PART 3 - PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:12
3172012/01/19PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:06
3182012/01/19DHARMADESHANAWA PART 1 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA THERA00:20:06
3192012/01/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero(7a/9)00:15:01
3202012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(8/9)00:15:00
3212012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(6/9)00:15:00
3222012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(5/9)00:15:01
3232012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(4/9)00:15:01
3242012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(3/9)00:15:00
3252012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(2/9)00:15:00
3262012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(1/9)00:15:01
3272012/01/03Nawalapitiye Ariyawansa Thero on German Asapuwa Deshanawa 0100:13:06
3282011/12/20Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sihiyen waasaya karanna nam00:22:05
3292011/12/20Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sihiya Huru Kara Ganimu.mpg00:10:42
3302011/11/14Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sithin Balawathun Wemu00:14:03
3312011/11/14Mahamevna-Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sathuran Haduna Gamu00:17:20
3322011/11/09Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pirisa Samaga Samagiva Imu.mpg00:05:59
3332011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Upali Rahathan Wahansege Gatha00:14:59
3342011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Thewuchchakani Rahathan Wahansege Gatha00:16:28
3352011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Bhawanawata Kaalaya Soya ganimu.mpg00:14:50
3362011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Jeewithaye Yatharthaya00:10:29
3372011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Girimananda Rahathan Wahansege Gatha00:12:34
3382011/10/12Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pina Yanu Kumakda00:15:37
3392011/10/12Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Lokayata Upakara Karamu00:22:37
3402011/10/07Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Lassana Wemu00:19:57
3412011/07/13API bawanakaramu - 06 ( sinhala )00:20:07
3422011/06/27Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Priya Wachana thulin Samagiwa imu00:07:13
3432011/06/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Prawesamen Dharmaya Purudu Karamu.mpg00:05:53
3442011/06/09Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Karana de piliwelata karamu00:10:45
3452011/03/31Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Iwasiya Yuthu Thana Iwasamu00:04:21
3462011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Guna Sihikara Akusal Duru Karamu00:11:21
3472011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Dharmaya Dana Ganeeme Wadagathkama00:10:59
3482011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Saba Daruwan wemu00:14:56
3492011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Sansun Sith Aththo wemu00:07:09
3502011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Meth Sitha Purudu Karamu00:06:51
3512011/03/17API Bawana Karamu 16 ( sinhala )00:07:26
3522011/03/14Api Bawana Karamu - 13 ( sinhala )00:09:43
3532011/03/08Api Bawana Karamu - 10 ( sinhala )00:14:06
3542011/03/08Api bawana karamu 07 ( sinhala )00:12:09
3552011/03/08Api Bawana Karamu - 05 ( sinhala )00:14:59
3562011/02/16Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Budu guna bhawanawa wadanne Keseda?00:14:38
3572011/02/16Mahamevna - Ata Lo Dahamata Kampa Nowemu00:14:50
3582011/02/03Mahamevna- Saba Lookaya Therum Ganimu00:15:00
3592011/01/10Mahamevna - Api Meth Sitha Purudu Karamu00:06:50
3602011/01/10Mahamevna - Awabodayen Kalakireema Athikaragamu00:12:32
3612011/01/10Mahamevna - Arthaya Dana Purudu Karamu00:11:00
3622011/01/10Mahamevna - BuduRajanan Wahanse Wadala Deya Karamu00:15:00
3632011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna Sihi Karamu00:08:56
3642011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna00:13:18
3652011/01/10Mahamevna - Anithya Dharmayata Pamina Wasaya Karamu00:13:52
3662010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Lokaye Agra wu da sandaha sitha pahadawa ganimu00:04:45
3672010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Sema vitakama dharmaya purudu karamu00:05:04
3682010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Niveradiwa sihiya pihituwa gannata nam00:05:01
3692010/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Guna dakina sitha sathutin pibidei00:05:00
3702010/09/10Nawalapitiye ariyawansa Thero :::: Sisil suwayen sanasennata nam ::::00:05:03
3712010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Pasu nothawee sitinnata nam00:04:58
3722010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Samatha vidarshana niwaridiwa wen kara ganimu00:14:58
3732010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana sonduru vagakima00:05:02
3742010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana apramaadi bawa00:04:57
3752010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero00:05:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.