නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/21ආයතනයන්හි යතාර්ථය අවබෝධ කරගනිමු සළායතන දේශනා මාලාව00:53:16
22019/11/20ආයතනයන්හි යතාර්ථය අවබෝධ කරගනිමු (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:16
32019/11/13ආශ්වාදයට නොරැවටී අනතුරින් ගැලවෙමු (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:55
42019/11/12ඉල් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව - අතිපූජනීය නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:33:57
52019/11/12ඉල් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-11-12) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:33:57
62019/11/12දුතිය සප්පාය සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:10:27
72019/11/11වෙහෙස නැතිව ධර්මයට පමුණුවන මඟ (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:52
82019/11/10සුළු කාලයක් හෝ අපතේ නොදා භාවනා පුරුදු වෙමු (භාවනා දියුණුවට තවත් සුන්දර අවවාද)00:03:45
92019/11/08අභිනන්ද සූත්‍රය, දුතිය අභිනන්ද සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:21:14
102019/11/06අභිනන්ද සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:25:52
112019/11/04සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය – 3 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:12:08
122019/11/04සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය – 2 (උපාදානයන්ගෙන් නිදහස් වෙමු)00:08:46
132019/11/04සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා - 1 ( සළායතන දේශනා මාලාව )00:53:15
142019/11/02සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය – 2 (උපාදානයන්ගෙන් නිදහස් වෙමු) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:46
152019/10/31මතා පුත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:15:30
162019/10/31සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය – 1 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:55:07
172019/10/31බැඳී යන දේ දැක ගනිමු - පුජ්‍ය නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:17
182019/10/31ඉත්ථි බන්ධන පුරිස බන්ධන සුත්‍රය - පුජ්‍ය නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:24
192019/10/30සම්මා සමාධි සූත්‍රය - පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:18:32
202019/10/28සැබෑ ලෝකය තේරුම් ගනිමු - පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:01
212019/10/28උපාදාන සූත්‍රය - පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:51
222019/10/27ලොව සැබෑම සත්‍යය (අකාලික මුනි දහම් - 02) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:25:44
232019/10/25මරණසති භාවනාව ( සළායතන දේශනා මාලාව )00:11:55
242019/10/25අසුභ භාවනාව00:10:49
252019/10/25සම්බෝධ සූත්‍රය ( සළායතන දේශනා මාලාව )00:52:52
262019/10/25නො චෙ අස්‌සාද සූත්‍රය ( සළායතන දේශනා මාලාව )01:01:24
272019/10/25අස්‌සාද පරියෙසන සූත්‍ර - 2 (සළායතන දේශනා මාලාව)00:00:57
282019/10/25සබ්බුපාදානපරියාදාන සූත්‍රය – 2 ( සළායතන දේශනා මාලාව )01:06:01
292019/10/24අස්‌සාද පරියෙසන සූත්‍ර - 1 (සළායතන දේශනා මාලාව)00:41:34
302019/10/21සබ්බු01:03:18
312019/10/21දුතිය සම්බෝධ සුත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව)00:05:07
322019/10/17නො චෙ අස්සාද සූත්‍ර (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:08:23
332019/10/15මිණිමුතු ඔවදන් - 1700:06:23
342019/10/15මිණිමුතු ඔවදන් - 1600:08:58
352019/10/14මිණිමුතු ඔවදන් - 1500:06:55
362019/10/14වප් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව00:13:38
372019/10/14කුසලයෙන් බලවත් වූ සිත් උපදවමු - පෝය අනුශාසනාව (13.10.2019)00:46:39
382019/10/14කුසලයෙන් බලවත් වූ සිත් උපදවමු (පෝය අනුශාසනාව) (2019-10-13)00:46:39
392019/10/14වප් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-10-13)00:13:38
402019/10/13ආර්ය සත්‍යය අවබෝධයට වීරිය කරමු (අකාලික මුනි දහම්) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:29:20
412019/10/12ආහාරයේ පිළිකුල් සඤ්ඤාව (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:47
422019/10/12මරණසති භාවනාව (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:11:55
432019/10/10අසුභ භාවනාව (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:32:45
442019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 1400:06:40
452019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 1300:07:02
462019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 1200:05:05
472019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 1100:10:10
482019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 1000:03:43
492019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 0900:05:21
502019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 0700:06:55
512019/10/10මිණිමුතු ඔවදන් - 0800:06:58
522019/10/09මිණිමුතු ඔවදන් - 0600:06:20
532019/10/09මිණිමුතු ඔවදන් - 0500:04:52
542019/10/09මිණිමුතු ඔවදන් - 0400:03:09
552019/10/08අස්සාද පරියෙසන සූත්‍ර – 2 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:27
562019/10/07අස්සාද පරියෙසන සූත්‍ර – 1 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:48:09
572019/10/07මිණිමුතු ඔවදන් - 0300:01:46
582019/10/07මිණිමුතු ඔවදන් - 0200:03:02
592019/10/07මිණිමුතු ඔවදන් - 0100:03:59
602019/10/05සබ්බුපාදානපරියාදාන සූත්‍රය – 2 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:06:01
612019/10/03සබ්බුපාදානපරියාදාන සූත්‍රය – 1 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:42
622019/09/14අකුසල් බැහැර වූ උතුම් මිනිසත් බව ලබමු (බිනර පෝය 2019)01:00:42
632019/09/13පෝය අනුශාසනාව (බිනර පෝය 2019) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:17
642019/09/13පෝය අනුශාසනාව (බිනර පෝය 2019) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:17
652019/09/08දුතිය සම්බෝධ සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:27:04
662019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 14 ආහාර සූත්‍රය01:07:55
672019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 13 මහා රුක්ඛ සූත්‍රය00:54:59
682019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 12 පටිච්ච සමුප්පාදය සුත්‍රය01:08:33
692019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 11 ඤාතික සූත්‍රය01:17:25
702019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 10 පටිපදා සූත්‍රය01:10:34
712019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 07 ගෝතම සූත්‍රය01:24:57
722019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 09 විභංග සූත්‍රය01:19:11
732019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 08 පඨම, දුතිය අරියසාවක සූත්‍රය00:50:19
742019/09/08පටිච්ච සමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 06 සංයෝජන සූත්‍රය 2 සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආදීනව අනුව බලමු01:07:00
752019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 05 සංයෝජන සූත්‍රය01:04:02
762019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 04 උපාදාන සූත්‍රය 201:05:56
772019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 03 උපාදාන සූත්‍රය00:51:42
782019/09/08පටිච්ච සමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 02 පටිච්ච සමුප්පාදය සුත්‍රය00:50:12
792019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව - 01 දුක්ඛ සුත්‍රය01:11:42
802019/09/07භාවනාව නොවැඩෙන්නේ ඇයි...? – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:20:47
812019/09/04සම්බෝධ සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:52:52
822019/09/02සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර - 2 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:15:18
832019/08/29සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර - 1 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:06:52
842019/08/21පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 14 (ආහාර සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:07:55
852019/08/14ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය උපදවා ගනිමු (2019-08-14) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:07:06
862019/08/14නිකිණි පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-08-14)00:09:50
872019/08/14නිකිණි පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-08-14) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:50
882019/08/11ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 1 – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:07
892019/08/10පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 19 (පඤ්ඤාවුද්ධි සූත්‍රය)01:27:09
902019/08/07පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 18 (පඤ්ඤාපරිහානි සූත්‍රය)00:55:00
912019/08/05ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 2 – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:57
922019/08/02ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 1 – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:07
932019/07/30(VIDEO #8) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:10
942019/07/28වරදින් නිදහස් වෙන විදිය00:04:19
952019/07/24(VIDEO #7) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:22
962019/07/22සාර්ථක අසාර්ථක බව– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:37
972019/07/22සාර්ථක අසාර්ථක බව – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:37
982019/07/21(VIDEO #6) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:03
992019/07/17(VIDEO #5) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:47
1002019/07/16ආර්ය සත්‍යය තේරුම්ගෙන වත පිළිවෙත සම්පූර්ණ කරගනිමු (ඇසළ පෝය 2019)01:24:10
1012019/07/16ඇසළ පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-07-16)00:12:57
1022019/07/162019 ඇසළ පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:12:57
1032019/07/14පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #4)00:01:37
1042019/07/13පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #3)00:00:58
1052019/07/12පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #2)00:01:16
1062019/07/11පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 17 (චක්ඛු සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:13
1072019/07/09පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO 1)00:01:18
1082019/07/08පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 16 (චක්ඛු සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:12
1092019/07/05දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය - 2 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:36
1102019/07/03දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය - 1 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:43
1112019/06/26පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 15 (නිවන පිණිස වන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම)00:07:27
1122019/06/16මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ සැබෑම දායාදය (පොසොන් පෝය 2019)01:09:09
1132019/06/16Poson Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sermon 100:35:37
1142019/06/16නමඳිමු මිහිඳු හිමි සිරිපා කමල බැතින් (2019 පොසොන් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව)00:35:37
1152019/06/16නමඳිමු මිහිඳු හිමි සිරිපා කමල බැතින් (2019 පොසොන් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව)00:35:37
1162019/06/12පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 14 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය-3) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:27
1172019/06/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 13 (මහා රුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:54:59
1182019/06/03පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 12 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:08:33
1192019/06/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 13 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:16:57
1202019/05/29පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 12 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:18:51
1212019/05/25ගිහි අය ධර්මය පුරුදු කරන විදිය00:05:00
1222019/05/21පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 11 (ඤාතික සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:25
1232019/05/19සෝතාපන්න වීමෙන් ලැබෙන රැකවරණය |මිණිමුතු ඔවදන් 6000:15:43
1242019/05/19මහත්ඵල විදියට තෙමඟුල සමරමු (වෙසක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:27
1252019/05/18වෙසක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-05-18)00:33:05
1262019/05/18වෙසක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-05-18) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:33:05
1272019/05/10පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 10 (පටිපදා සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:10:34
1282019/05/07පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 09 (විභංග සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:19:11
1292019/05/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 08 (පඨම, දුතිය අරියසාවක සූත්‍ර) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:19
1302019/04/21ධර්මය තුලින් සුවපහසු දිවියකට (බක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:42
1312019/04/20බක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-04-19)00:18:15
1322019/04/19බක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-04-19) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:15
1332019/04/17අප්පමාද සූත්‍රය – 2 (සියලු යහපත සදන අප්‍රමාදය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:03:11
1342019/04/15සුභ ඵල උපදන යහපත් ක්‍රියා කරමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:32
1352019/04/13අර්ථය දැනගෙන දන් දෙමු.00:29:27
1362019/04/12අර්ථය දැනගෙන දන් දෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:29:27
1372019/04/10නිවැරදි ධර්ම ශ්‍රවණය (මිණිමුතු ඔවදන් 91) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:08
1382019/04/09අප්පමාද සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:37
1392019/04/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 07 (ගෝතම සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:24:57
1402019/04/04ප්‍රමාද නොවී ඇල්ම බැහැර කරගනිමු(මිණිමුතු ඔවදන් 90)00:11:21
1412019/04/03ප්‍රමාද නොවී ඇල්ම බැහැර කරගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 90) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:11:21
1422019/04/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 11 (සප්පුරිස සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:53
1432019/03/28පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 10 (සති ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:09:31
1442019/03/21මහත්ඵල පුණ්‍ය ක්‍රියා පිණිස (මැදින් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:22
1452019/03/202019 මැදින් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:13
1462019/03/18පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 06 (සංයෝජන සූත්‍රය-2) (සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආදීනව අනුව බලමු)01:07:00
1472019/03/14පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 04 (උපාදාන සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:56
1482019/03/13පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 03 (උපාදාන සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:42
1492019/03/12පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 02 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:12
1502019/03/11පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 01 (දුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:11:42
1512019/03/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 05 (සංයෝජන සූත්‍රය)01:04:02
1522019/03/06පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 9 (පුඤ්ඤාභිසන්ද සූත්‍රය)01:18:52
1532019/03/02පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 8 (පාචීනනින්න සූත්‍රය, බල සූත්‍රය)01:17:05
1542019/02/20අනතුරින් සිත මුදවාගනිමු (නවම් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:02:25
1552019/02/19නවම් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – පින්වත් නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:41
1562019/02/19නවම් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:41
1572019/02/13බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:05:08
1582019/02/06පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 7 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය – 2)01:00:00
1592019/02/04පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 7 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය – 2)01:00:00
1602019/01/31පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 601:10:34
1612019/01/30පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 6 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය)01:10:34
1622019/01/22පරාර්ථකාමී සිතක් උපදවා ගනිමු (දුරුතු පෝය 2019)00:56:44
1632019/01/22දුරුතු පොහෝ දින උදෑසන අනුශාසනාව (2019-01-20)00:18:25
1642019/01/21පරාර්ථකාමී සිතක් උපදවා ගනිමු (දුරුතු පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:44
1652019/01/20දුරුතු පොහෝ දින උදෑසන අනුශාසනාව (2019-01-20) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:25
1662019/01/16භාවනා පුහුණුවට උපදේශයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:13
1672019/01/08ආමිස සැප ඉක්මවා නිරාමිස සුවයට පැමිණෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:53
1682019/01/07පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 5 (2018-12-16) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:48:58
1692019/01/04අලුත් අවුරුද්දට පණිවිඩයක් –කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:03
1702019/01/02අලුත් අවුරුද්දට පණිවිඩයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:03
1712019/01/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු - 4 (සුද්ධක සූත්‍රය, සෝත සූත්‍රය, දට්ඨබ්බ සූත්‍රය)00:47:47
1722018/12/26බුද්ධ වචනය පිළිගනිමු – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:04
1732018/12/26බුද්ධ වචනය පිළිගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:04:04
1742018/12/24අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – 2 - පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:09
1752018/12/24අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – 2 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:08
1762018/12/23පුණ්‍ය විපාකය ප්‍රණීත බවට පත්කරගනිමු - පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:28
1772018/12/23උඳුවප් පෝය අනුශාසනාව 2018 – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:06
1782018/12/23පුණ්‍ය විපාකය ප්‍රණීත බවට පත්කරගනිමු (උඳුවප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:28
1792018/12/22උඳුවප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:06
1802018/12/20විමුක්තියට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:42:54
1812018/12/20ශ්‍රද්ධා බලයෙන් සිත වඩමු – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:25
1822018/12/19අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:14
1832018/12/19අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:14
1842018/12/13විමුක්තියට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:42:54
1852018/12/05වැඩිය යුතු බෝධිපාක්ෂික ධර්ම – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:24
1862018/12/03බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:12:31
1872018/11/28ශ්‍රද්ධා බලයෙන් සිත වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:25
1882018/11/24සම්මා සමාධිය පිණිස සිත වඩමු01:51:45
1892018/11/232018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 24. සම්මා සමාධිය පිණිස සිත වඩමු (at Brisbane, Australia)01:51:44
1902018/11/22ඉල් පෝය අනුශාසනාව00:17:11
1912018/11/22ඉල් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:17:11
1922018/11/22අවංක බව මුල්කොට ගුණධර්ම වඩමු.00:57:57
1932018/11/212018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 23. අවංක බව මුල්කොට ගුණධර්ම වඩමු (at Brisbane, Australia)00:57:57
1942018/11/20සංවර ඉඳුරන් ඇති අය වෙමු00:50:24
1952018/11/20මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත මරණසති භාවනාව00:05:47
1962018/11/202018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 22. සංවර ඉඳුරන් ඇති අය වෙමු (at Hervey Bay, Australia)00:50:24
1972018/11/20මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත අසුභ භාවනාව00:05:25
1982018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 21. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත මරණසති භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:47
1992018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 20. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත අසුභ භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:25
2002018/11/17ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගනිමු01:38:40
2012018/11/172018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 19. මැදහත් සිතින් ධර්මය විමසමු (at Hervey Bay, Australia)01:06:47
2022018/11/17ආර්‍ය සත්‍ය මෙනෙහි කරමු01:27:05
2032018/11/162018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 18. ආර්‍ය සත්‍යය මෙනෙහි කරමු (at Brisbane, Australia)01:27:05
2042018/11/14ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු – 3 වන කොටස කිලේස පරිනිබ්බාන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සූත්‍රය01:33:37
2052018/11/142018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 17. ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගනිමු (at Brisbane, Australia)01:38:40
2062018/11/132018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 16. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු – 3 (කිලේස පරිනිබ්බාන සූත්‍රය)01:33:37
2072018/11/12විද්‍යාව උපදවා ගනිමු.01:23:40
2082018/11/122018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 15. විද්‍යාව උපදවා ගනිමු (at Sydney, Australia)01:23:40
2092018/11/11ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (දෙවන කොටස)00:53:56
2102018/11/112018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 14. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (දෙවන කොටස) (at Sydney, Australia)00:53:56
2112018/11/11භාවනාවෙන් සිත වඩමු.00:12:43
2122018/11/11සාර්ථකව භාවනා කරන්ට නම්00:09:58
2132018/11/11බලවත් වූ බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු.00:04:42
2142018/11/11ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු.01:31:01
2152018/11/11ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල.00:05:28
2162018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 13. සාර්ථකව භාවනා කරන්ට නම්... (at Sydney, Australia)00:09:58
2172018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 12. භාවනාවෙන් සිත වඩමු (at Sydney, Australia)00:12:43
2182018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 11. බලවත් වූ බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු (at Sydney, Australia)00:04:42
2192018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 10. ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල (at Sydney, Australia)00:05:28
2202018/11/082018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 09. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (at Sydney, Australia)01:31:01
2212018/11/07නිබ්බිදා සූත්‍රය සහ ආසවක්ඛය සූත්‍රය.00:46:17
2222018/11/07රස තෘෂ්ණාව බැහැර කර සුවපහසුව උපදවමු.00:09:49
2232018/11/07පිළිවෙලින් ගැඹුර කරා යන ධර්මය00:09:41
2242018/11/07මහත්ඵල වූ මරණසති භාවනාව00:25:15
2252018/11/07මහත්ඵල වූ අසුභ භාවනාව00:05:11
2262018/11/072018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 08. නිබ්බිදා සූත්‍රය සහ ආසවක්ඛය සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)00:46:17
2272018/11/06වාසිජටෝපම සූත්‍රය01:03:43
2282018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 07. රස තෘෂ්ණාව බැහැර කර සුවපහසුව උපදවමු (at Melbourne Dhamma program)00:09:49
2292018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 06. පිළිවෙලින් ගැඹුර කරා යන ධර්මය (at Melbourne Dhamma program)00:09:41
2302018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 05. මහත්ඵල වූ මරණසති භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:25:15
2312018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 04. මහත්ඵල වූ අසුභ භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:05:11
2322018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 03. වාසිජටෝපම සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)01:03:43
2332018/11/05භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නැමුනු සිතින් වාසය කරමු.01:35:37
2342018/11/05බලවත් සිතක් උපදවන ධර්මයන්01:40:35
2352018/11/052018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (දෙවන දෙසුම) – බලවත් සිතක් උපදවන ධර්මයන්01:40:35
2362018/11/042018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (පළමුවන දෙසුම) – භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නැමුනු සිතින් වාසය කරමු01:35:37
2372018/10/25පාරිශුද්ධ ජීවිතයක් උපදවා ගනිමු (වප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:55:57
2382018/10/24වප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:58
2392018/10/24වප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:58
2402018/10/17අපි නිසි පරිදි ධර්මය අසමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:37
2412018/10/15වාසනාවන් මට කලණ මිතුරු ඇසුර - නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:12:35
2422018/10/15අන් අයට ප්‍රිය ලෙස වචන හසුරුවමු - නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:07:13
2432018/10/13ලෝකය පාලනය කරන සුදු - කළු ධර්මතා- පුජනීය නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:05:03
2442018/10/10දුක හටගන්න විදිය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:40
2452018/09/25නිතර කළයුතු ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා (බිනර පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:05
2462018/09/24බිනර පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:32
2472018/08/26තමා තුලින් ධර්මය දකිමු (නිකිණි පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:12
2482018/08/25නිකිණි පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:18
2492018/08/22අකුසල් බැහැර කරමින් කුසල් වඩමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:27
2502018/08/15රස තෘෂ්ණාව දුරු කරමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:35
2512018/08/08හොඳින් බණ අසමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:05
2522018/08/01ධර්මය තුලින් අලුත් සිතක් උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:39
2532018/07/25කාමයන්ගෙන් නිදහස් වූ සිත උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:34
2542018/07/03පොසොන් දින දහම් පණිවිඩය 2018 - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:31
2552018/06/28පොසොන් පෝය අනුශාසනාව (2018) ධර්මය පුරුදු කරන උතුම් මිනිසුන් බවට පත්වෙමු00:20:18
2562018/06/27බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය පටන් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:22:03
2572018/06/13මරණසති භාවනාවේ ආනිශංස - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:30
2582018/06/12රාගය නැතිකරන්න පහාණ සංඥාව වඩමු - Ven Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:19
2592018/05/31දුක් පීඩා නැති පිරිසිදු සිතක් උපදවා ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:14
2602018/05/30පෝය අනුශාසනාව (2018 අධි පොසොන්) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:14
2612018/05/24මහත්ඵල වූ අසුභ සංඥාව | Mahathpala U Asuba Sagngnawa00:04:18
2622018/05/02ප්‍රමාද නොවී ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණෙමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:05
2632018/04/25සුවපහසු සිතක් උපදවා ගනිමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:22
2642018/04/01සියලු යහපතට මඟ සලසන සීල ගෞරවය :::: Siyalu Yahapathata Maga Salasana Seela Gaurawaya00:23:23
2652018/03/21කන යොමාගෙන ධර්මය අසමු (මිණිමුතු ඔවදන් 64) - Kana Yomagena Dharmaya Asamu00:07:13
2662018/03/09මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකරමු (ගුර්පා හී දී)01:01:03
2672018/03/05Dhamma Sermons at Australia - 10 - ආයතන හොඳින් තේරුම් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:12
2682018/03/02Dhamma Sermons at Australia - 08 - භාවනාවට උපදෙසක් - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:16:37
2692018/03/022018 මැදින් පෝය අනුශාසනාව (2018-03-01) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:45
2702018/02/28Dhamma Sermons at Australia - 07 - ආශ්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:02:36
2712018/02/26Dhamma Sermons at Australia - 09 - ගුණදහමින් පිරුණු ජීවිතය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:08:31
2722018/02/23පංච බල උපදවා ගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 63) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:10:26
2732018/02/07ප්‍රමාදය අත්හරින්න (මිණිමුතු ඔවදන් 62) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:26
2742018/01/11මරණසති භාවනාව පුරුදු වෙමු (මිණිමුතු ඔවදන් 61) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:11
2752018/01/03සෝතාපන්න වීමෙන් ලබන රැකවරණය (මිණිමුතු ඔවදන් 60) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:43
2762017/12/30Dhamma Sermons at Australia - 06 - චුන්දි සූත්‍රය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:34:50
2772017/12/27Sagngnawa pihitawa wadamu :::: සංඥාව පිහිටවා වඩමු00:02:53
2782017/12/21Dhamma Sermons at Australia - 05 - සීලයත් භාවනාවත් පුරුදු වෙමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:37:57
2792017/12/14කාමයන්හි තිබෙන්නේ ස්වල්ප සැපයක් තියෙන්නේ දුකක් පමණයි 10-12-2017 damsak nada00:38:05
2802017/12/14Dhamma Sermons at Australia - 04 සෝතාපත්ති අංග01:11:40
2812017/12/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero - Damsak Nada 2017-12-1100:40:32
2822017/11/16Dhamma Sermons at Australia - 03 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:58:29
2832017/11/15Dhamma Sermons at Australia - 02 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:36:32
2842017/11/10Dhamma Sermons at Australia - 01 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:56
2852017/07/02Sadaham Sawana - නිවන් මගට ඇති බාධා - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:18
2862017/07/02Sadaham Sawana - මරණයට බිය නොවන්නට - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:07:44
2872017/03/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 3000:09:24
2882017/02/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2900:02:48
2892017/02/14Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2800:08:39
2902017/02/08Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2700:05:50
2912017/02/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2600:05:49
2922017/01/24Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2500:06:36
2932017/01/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2400:02:59
2942017/01/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2300:05:45
2952017/01/06Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2200:09:17
2962016/12/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2100:07:58
2972016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2000:09:47
2982016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1900:09:03
2992016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1800:08:04
3002016/12/26Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1700:06:23
3012016/11/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1600:08:58
3022016/11/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1500:06:55
3032016/11/15Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1400:06:40
3042016/11/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1300:07:02
3052016/10/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1200:05:05
3062016/10/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1100:10:10
3072016/09/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 1000:03:43
3082016/08/26Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0900:05:20
3092016/08/09Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0800:06:58
3102016/08/02Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0700:06:55
3112016/07/24Mini Muthu Owadan 06 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:20
3122016/07/08Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0500:04:53
3132016/07/01Mini Muthu Owadan 04 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:09
3142016/06/22Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0300:01:47
3152016/06/03Mini Muthu Owadan 02 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:02
3162016/05/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0100:03:59
3172015/08/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ____ Samatha vidarshana niwaridiwa wen kara ganimu00:14:58
3182014/11/07සත්‍ය වාදී වූ බුදුසමිදුන්ගේ වචනය නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ........ Ven Nawalapitiye Ariyawansa himi00:17:15
3192013/12/14මා පිය උපකාරයට පිදිය යුතු සැබෑම උපහාරය00:04:48
3202012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ape Pansala Riffa In Bahrain.00:19:57
3212012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
3222012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ambathur Garments Factory In Bahrain.01:38:16
3232012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Budeiya Temple In Bahrain01:13:45
3242012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
3252012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi In Bahrain.01:13:46
3262012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part500:10:01
3272012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part600:10:02
3282012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part400:10:01
3292012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part300:10:01
3302012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part200:10:01
3312012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part100:10:01
3322012/01/23LAST PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:16:24
3332012/01/22PART 4 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:20:08
3342012/01/22PART 3 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON - DHARMADESANAWA 200:20:11
3352012/01/22DHARMADESHANAWA 2 - PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:11
3362012/01/22DHARMADESHANAWA 2-PART 1PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:07
3372012/01/20LAT PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESHANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:04
3382012/01/19PART 3 - PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:12
3392012/01/19PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:06
3402012/01/19DHARMADESHANAWA PART 1 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA THERA00:20:06
3412012/01/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero(7a/9)00:15:01
3422012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(8/9)00:15:00
3432012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(6/9)00:15:00
3442012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(5/9)00:15:01
3452012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(4/9)00:15:01
3462012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(3/9)00:15:00
3472012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(2/9)00:15:00
3482012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(1/9)00:15:01
3492012/01/03Nawalapitiye Ariyawansa Thero on German Asapuwa Deshanawa 0100:13:06
3502011/12/20Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sihiyen waasaya karanna nam00:22:05
3512011/12/20Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sihiya Huru Kara Ganimu.mpg00:10:42
3522011/11/14Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sithin Balawathun Wemu00:14:03
3532011/11/14Mahamevna-Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sathuran Haduna Gamu00:17:20
3542011/11/09Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pirisa Samaga Samagiva Imu.mpg00:05:59
3552011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Upali Rahathan Wahansege Gatha00:14:59
3562011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Thewuchchakani Rahathan Wahansege Gatha00:16:28
3572011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Bhawanawata Kaalaya Soya ganimu.mpg00:14:50
3582011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Jeewithaye Yatharthaya00:10:29
3592011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Girimananda Rahathan Wahansege Gatha00:12:34
3602011/10/12Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pina Yanu Kumakda00:15:37
3612011/10/12Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Lokayata Upakara Karamu00:22:37
3622011/10/07Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Lassana Wemu00:19:57
3632011/07/13API bawanakaramu - 06 ( sinhala )00:20:07
3642011/06/27Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Priya Wachana thulin Samagiwa imu00:07:13
3652011/06/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Prawesamen Dharmaya Purudu Karamu.mpg00:05:53
3662011/06/09Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Karana de piliwelata karamu00:10:45
3672011/03/31Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Iwasiya Yuthu Thana Iwasamu00:04:21
3682011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Guna Sihikara Akusal Duru Karamu00:11:21
3692011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Dharmaya Dana Ganeeme Wadagathkama00:10:59
3702011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Saba Daruwan wemu00:14:56
3712011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Sansun Sith Aththo wemu00:07:09
3722011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Meth Sitha Purudu Karamu00:06:51
3732011/03/17API Bawana Karamu 16 ( sinhala )00:07:26
3742011/03/14Api Bawana Karamu - 13 ( sinhala )00:09:43
3752011/03/08Api Bawana Karamu - 10 ( sinhala )00:14:06
3762011/03/08Api bawana karamu 07 ( sinhala )00:12:09
3772011/03/08Api Bawana Karamu - 05 ( sinhala )00:14:59
3782011/02/16Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Budu guna bhawanawa wadanne Keseda?00:14:38
3792011/02/16Mahamevna - Ata Lo Dahamata Kampa Nowemu00:14:50
3802011/02/03Mahamevna- Saba Lookaya Therum Ganimu00:15:00
3812011/01/10Mahamevna - Api Meth Sitha Purudu Karamu00:06:50
3822011/01/10Mahamevna - Awabodayen Kalakireema Athikaragamu00:12:32
3832011/01/10Mahamevna - Arthaya Dana Purudu Karamu00:11:00
3842011/01/10Mahamevna - BuduRajanan Wahanse Wadala Deya Karamu00:15:00
3852011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna Sihi Karamu00:08:56
3862011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna00:13:18
3872011/01/10Mahamevna - Anithya Dharmayata Pamina Wasaya Karamu00:13:52
3882010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Lokaye Agra wu da sandaha sitha pahadawa ganimu00:04:45
3892010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Sema vitakama dharmaya purudu karamu00:05:04
3902010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Niveradiwa sihiya pihituwa gannata nam00:05:01
3912010/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Guna dakina sitha sathutin pibidei00:05:00
3922010/09/10Nawalapitiye ariyawansa Thero :::: Sisil suwayen sanasennata nam ::::00:05:03
3932010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Pasu nothawee sitinnata nam00:04:58
3942010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Samatha vidarshana niwaridiwa wen kara ganimu00:14:58
3952010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana sonduru vagakima00:05:02
3962010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana apramaadi bawa00:04:57
3972010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero00:05:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.