නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/14අකුසල් බැහැර වූ උතුම් මිනිසත් බව ලබමු (බිනර පෝය 2019)01:00:42
22019/09/13පෝය අනුශාසනාව (බිනර පෝය 2019) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:17
32019/09/13පෝය අනුශාසනාව (බිනර පෝය 2019) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:17
42019/09/08දුතිය සම්බෝධ සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:27:04
52019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 14 ආහාර සූත්‍රය01:07:55
62019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 13 මහා රුක්ඛ සූත්‍රය00:54:59
72019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 12 පටිච්ච සමුප්පාදය සුත්‍රය01:08:33
82019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 11 ඤාතික සූත්‍රය01:17:25
92019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 10 පටිපදා සූත්‍රය01:10:34
102019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 07 ගෝතම සූත්‍රය01:24:57
112019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 09 විභංග සූත්‍රය01:19:11
122019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 08 පඨම, දුතිය අරියසාවක සූත්‍රය00:50:19
132019/09/08පටිච්ච සමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 06 සංයෝජන සූත්‍රය 2 සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආදීනව අනුව බලමු01:07:00
142019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 05 සංයෝජන සූත්‍රය01:04:02
152019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 04 උපාදාන සූත්‍රය 201:05:56
162019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 03 උපාදාන සූත්‍රය00:51:42
172019/09/08පටිච්ච සමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 02 පටිච්ච සමුප්පාදය සුත්‍රය00:50:12
182019/09/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව - 01 දුක්ඛ සුත්‍රය01:11:42
192019/09/07භාවනාව නොවැඩෙන්නේ ඇයි...? – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:20:47
202019/09/04සම්බෝධ සූත්‍රය (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:52:52
212019/09/02සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර - 2 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:15:18
222019/08/29සඤ්ඤෝජන, උපාදාන සූත්‍ර - 1 (සළායතන දේශනා මාලාව) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:06:52
232019/08/21පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 14 (ආහාර සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:07:55
242019/08/14ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය උපදවා ගනිමු (2019-08-14) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:07:06
252019/08/14නිකිණි පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-08-14)00:09:50
262019/08/14නිකිණි පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-08-14) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:50
272019/08/11ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 1 – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:07
282019/08/10පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 19 (පඤ්ඤාවුද්ධි සූත්‍රය)01:27:09
292019/08/07පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 18 (පඤ්ඤාපරිහානි සූත්‍රය)00:55:00
302019/08/05ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 2 – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:57
312019/08/02ලෝක සමුදය සූත්‍රය – 1 – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:09:07
322019/07/30(VIDEO #8) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:10
332019/07/28වරදින් නිදහස් වෙන විදිය00:04:19
342019/07/24(VIDEO #7) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:22
352019/07/22සාර්ථක අසාර්ථක බව– පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:37
362019/07/22සාර්ථක අසාර්ථක බව – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:37
372019/07/21(VIDEO #6) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:03
382019/07/17(VIDEO #5) පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:01:47
392019/07/16ආර්ය සත්‍යය තේරුම්ගෙන වත පිළිවෙත සම්පූර්ණ කරගනිමු (ඇසළ පෝය 2019)01:24:10
402019/07/16ඇසළ පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-07-16)00:12:57
412019/07/162019 ඇසළ පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:12:57
422019/07/14පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #4)00:01:37
432019/07/13පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #3)00:00:58
442019/07/12පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #2)00:01:16
452019/07/11පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 17 (චක්ඛු සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:13
462019/07/09පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO 1)00:01:18
472019/07/08පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 16 (චක්ඛු සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:12
482019/07/05දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය - 2 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:36
492019/07/03දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය - 1 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:43
502019/06/26පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 15 (නිවන පිණිස වන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම)00:07:27
512019/06/16මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ සැබෑම දායාදය (පොසොන් පෝය 2019)01:09:09
522019/06/16Poson Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sermon 100:35:37
532019/06/16නමඳිමු මිහිඳු හිමි සිරිපා කමල බැතින් (2019 පොසොන් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව)00:35:37
542019/06/16නමඳිමු මිහිඳු හිමි සිරිපා කමල බැතින් (2019 පොසොන් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව)00:35:37
552019/06/12පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 14 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය-3) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:27
562019/06/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 13 (මහා රුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:54:59
572019/06/03පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 12 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:08:33
582019/06/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 13 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:16:57
592019/05/29පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 12 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:18:51
602019/05/25ගිහි අය ධර්මය පුරුදු කරන විදිය00:05:00
612019/05/21පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 11 (ඤාතික සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:25
622019/05/19සෝතාපන්න වීමෙන් ලැබෙන රැකවරණය |මිණිමුතු ඔවදන් 6000:15:43
632019/05/19මහත්ඵල විදියට තෙමඟුල සමරමු (වෙසක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:27
642019/05/18වෙසක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-05-18)00:33:05
652019/05/18වෙසක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-05-18) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:33:05
662019/05/10පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 10 (පටිපදා සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:10:34
672019/05/07පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 09 (විභංග සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:19:11
682019/05/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 08 (පඨම, දුතිය අරියසාවක සූත්‍ර) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:19
692019/04/21ධර්මය තුලින් සුවපහසු දිවියකට (බක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:42
702019/04/20බක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-04-19)00:18:15
712019/04/19බක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-04-19) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:15
722019/04/17අප්පමාද සූත්‍රය – 2 (සියලු යහපත සදන අප්‍රමාදය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:03:11
732019/04/15සුභ ඵල උපදන යහපත් ක්‍රියා කරමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:32
742019/04/13අර්ථය දැනගෙන දන් දෙමු.00:29:27
752019/04/12අර්ථය දැනගෙන දන් දෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:29:27
762019/04/10නිවැරදි ධර්ම ශ්‍රවණය (මිණිමුතු ඔවදන් 91) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:08
772019/04/09අප්පමාද සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:37
782019/04/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 07 (ගෝතම සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:24:57
792019/04/04ප්‍රමාද නොවී ඇල්ම බැහැර කරගනිමු(මිණිමුතු ඔවදන් 90)00:11:21
802019/04/03ප්‍රමාද නොවී ඇල්ම බැහැර කරගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 90) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:11:21
812019/04/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 11 (සප්පුරිස සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:53
822019/03/28පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 10 (සති ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:09:31
832019/03/21මහත්ඵල පුණ්‍ය ක්‍රියා පිණිස (මැදින් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:22
842019/03/202019 මැදින් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:13
852019/03/18පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 06 (සංයෝජන සූත්‍රය-2) (සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආදීනව අනුව බලමු)01:07:00
862019/03/14පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 04 (උපාදාන සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:56
872019/03/13පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 03 (උපාදාන සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:42
882019/03/12පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 02 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:12
892019/03/11පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 01 (දුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:11:42
902019/03/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 05 (සංයෝජන සූත්‍රය)01:04:02
912019/03/06පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 9 (පුඤ්ඤාභිසන්ද සූත්‍රය)01:18:52
922019/03/02පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 8 (පාචීනනින්න සූත්‍රය, බල සූත්‍රය)01:17:05
932019/02/20අනතුරින් සිත මුදවාගනිමු (නවම් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:02:25
942019/02/19නවම් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – පින්වත් නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:41
952019/02/19නවම් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:41
962019/02/13බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:05:08
972019/02/06පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 7 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය – 2)01:00:00
982019/02/04පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 7 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය – 2)01:00:00
992019/01/31පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 601:10:34
1002019/01/30පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 6 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය)01:10:34
1012019/01/22පරාර්ථකාමී සිතක් උපදවා ගනිමු (දුරුතු පෝය 2019)00:56:44
1022019/01/22දුරුතු පොහෝ දින උදෑසන අනුශාසනාව (2019-01-20)00:18:25
1032019/01/21පරාර්ථකාමී සිතක් උපදවා ගනිමු (දුරුතු පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:44
1042019/01/20දුරුතු පොහෝ දින උදෑසන අනුශාසනාව (2019-01-20) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:25
1052019/01/16භාවනා පුහුණුවට උපදේශයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:13
1062019/01/08ආමිස සැප ඉක්මවා නිරාමිස සුවයට පැමිණෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:53
1072019/01/07පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 5 (2018-12-16) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:48:58
1082019/01/04අලුත් අවුරුද්දට පණිවිඩයක් –කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:03
1092019/01/02අලුත් අවුරුද්දට පණිවිඩයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:03
1102019/01/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු - 4 (සුද්ධක සූත්‍රය, සෝත සූත්‍රය, දට්ඨබ්බ සූත්‍රය)00:47:47
1112018/12/26බුද්ධ වචනය පිළිගනිමු – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:04
1122018/12/26බුද්ධ වචනය පිළිගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:04:04
1132018/12/24අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – 2 - පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:09
1142018/12/24අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – 2 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:08
1152018/12/23පුණ්‍ය විපාකය ප්‍රණීත බවට පත්කරගනිමු - පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:28
1162018/12/23උඳුවප් පෝය අනුශාසනාව 2018 – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:06
1172018/12/23පුණ්‍ය විපාකය ප්‍රණීත බවට පත්කරගනිමු (උඳුවප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:28
1182018/12/22උඳුවප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:06
1192018/12/20විමුක්තියට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:42:54
1202018/12/20ශ්‍රද්ධා බලයෙන් සිත වඩමු – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:25
1212018/12/19අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:14
1222018/12/19අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:14
1232018/12/13විමුක්තියට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:42:54
1242018/12/05වැඩිය යුතු බෝධිපාක්ෂික ධර්ම – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:24
1252018/12/03බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:12:31
1262018/11/28ශ්‍රද්ධා බලයෙන් සිත වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:25
1272018/11/24සම්මා සමාධිය පිණිස සිත වඩමු01:51:45
1282018/11/232018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 24. සම්මා සමාධිය පිණිස සිත වඩමු (at Brisbane, Australia)01:51:44
1292018/11/22ඉල් පෝය අනුශාසනාව00:17:11
1302018/11/22ඉල් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:17:11
1312018/11/22අවංක බව මුල්කොට ගුණධර්ම වඩමු.00:57:57
1322018/11/212018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 23. අවංක බව මුල්කොට ගුණධර්ම වඩමු (at Brisbane, Australia)00:57:57
1332018/11/20සංවර ඉඳුරන් ඇති අය වෙමු00:50:24
1342018/11/20මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත මරණසති භාවනාව00:05:47
1352018/11/202018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 22. සංවර ඉඳුරන් ඇති අය වෙමු (at Hervey Bay, Australia)00:50:24
1362018/11/20මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත අසුභ භාවනාව00:05:25
1372018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 21. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත මරණසති භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:47
1382018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 20. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත අසුභ භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:25
1392018/11/17ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගනිමු01:38:40
1402018/11/172018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 19. මැදහත් සිතින් ධර්මය විමසමු (at Hervey Bay, Australia)01:06:47
1412018/11/17ආර්‍ය සත්‍ය මෙනෙහි කරමු01:27:05
1422018/11/162018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 18. ආර්‍ය සත්‍යය මෙනෙහි කරමු (at Brisbane, Australia)01:27:05
1432018/11/14ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු – 3 වන කොටස කිලේස පරිනිබ්බාන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සූත්‍රය01:33:37
1442018/11/142018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 17. ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගනිමු (at Brisbane, Australia)01:38:40
1452018/11/132018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 16. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු – 3 (කිලේස පරිනිබ්බාන සූත්‍රය)01:33:37
1462018/11/12විද්‍යාව උපදවා ගනිමු.01:23:40
1472018/11/122018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 15. විද්‍යාව උපදවා ගනිමු (at Sydney, Australia)01:23:40
1482018/11/11ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (දෙවන කොටස)00:53:56
1492018/11/112018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 14. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (දෙවන කොටස) (at Sydney, Australia)00:53:56
1502018/11/11භාවනාවෙන් සිත වඩමු.00:12:43
1512018/11/11සාර්ථකව භාවනා කරන්ට නම්00:09:58
1522018/11/11බලවත් වූ බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු.00:04:42
1532018/11/11ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු.01:31:01
1542018/11/11ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල.00:05:28
1552018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 13. සාර්ථකව භාවනා කරන්ට නම්... (at Sydney, Australia)00:09:58
1562018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 12. භාවනාවෙන් සිත වඩමු (at Sydney, Australia)00:12:43
1572018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 11. බලවත් වූ බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු (at Sydney, Australia)00:04:42
1582018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 10. ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල (at Sydney, Australia)00:05:28
1592018/11/082018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 09. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (at Sydney, Australia)01:31:01
1602018/11/07නිබ්බිදා සූත්‍රය සහ ආසවක්ඛය සූත්‍රය.00:46:17
1612018/11/07රස තෘෂ්ණාව බැහැර කර සුවපහසුව උපදවමු.00:09:49
1622018/11/07පිළිවෙලින් ගැඹුර කරා යන ධර්මය00:09:41
1632018/11/07මහත්ඵල වූ මරණසති භාවනාව00:25:15
1642018/11/07මහත්ඵල වූ අසුභ භාවනාව00:05:11
1652018/11/072018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 08. නිබ්බිදා සූත්‍රය සහ ආසවක්ඛය සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)00:46:17
1662018/11/06වාසිජටෝපම සූත්‍රය01:03:43
1672018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 07. රස තෘෂ්ණාව බැහැර කර සුවපහසුව උපදවමු (at Melbourne Dhamma program)00:09:49
1682018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 06. පිළිවෙලින් ගැඹුර කරා යන ධර්මය (at Melbourne Dhamma program)00:09:41
1692018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 05. මහත්ඵල වූ මරණසති භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:25:15
1702018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 04. මහත්ඵල වූ අසුභ භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:05:11
1712018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 03. වාසිජටෝපම සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)01:03:43
1722018/11/05භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නැමුනු සිතින් වාසය කරමු.01:35:37
1732018/11/05බලවත් සිතක් උපදවන ධර්මයන්01:40:35
1742018/11/052018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (දෙවන දෙසුම) – බලවත් සිතක් උපදවන ධර්මයන්01:40:35
1752018/11/042018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (පළමුවන දෙසුම) – භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නැමුනු සිතින් වාසය කරමු01:35:37
1762018/10/25පාරිශුද්ධ ජීවිතයක් උපදවා ගනිමු (වප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:55:57
1772018/10/24වප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:58
1782018/10/24වප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:58
1792018/10/17අපි නිසි පරිදි ධර්මය අසමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:37
1802018/10/15වාසනාවන් මට කලණ මිතුරු ඇසුර - නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:12:35
1812018/10/15අන් අයට ප්‍රිය ලෙස වචන හසුරුවමු - නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:07:13
1822018/10/13ලෝකය පාලනය කරන සුදු - කළු ධර්මතා- පුජනීය නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:05:03
1832018/10/10දුක හටගන්න විදිය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:40
1842018/09/25නිතර කළයුතු ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා (බිනර පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:05
1852018/09/24බිනර පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:32
1862018/08/26තමා තුලින් ධර්මය දකිමු (නිකිණි පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:12
1872018/08/25නිකිණි පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:18
1882018/08/22අකුසල් බැහැර කරමින් කුසල් වඩමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:27
1892018/08/15රස තෘෂ්ණාව දුරු කරමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:35
1902018/08/08හොඳින් බණ අසමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:05
1912018/08/01ධර්මය තුලින් අලුත් සිතක් උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:39
1922018/07/25කාමයන්ගෙන් නිදහස් වූ සිත උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:34
1932018/07/03පොසොන් දින දහම් පණිවිඩය 2018 - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:31
1942018/06/28පොසොන් පෝය අනුශාසනාව (2018) ධර්මය පුරුදු කරන උතුම් මිනිසුන් බවට පත්වෙමු00:20:18
1952018/06/27බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය පටන් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:22:03
1962018/06/13මරණසති භාවනාවේ ආනිශංස - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:30
1972018/06/12රාගය නැතිකරන්න පහාණ සංඥාව වඩමු - Ven Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:19
1982018/05/31දුක් පීඩා නැති පිරිසිදු සිතක් උපදවා ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:14
1992018/05/30පෝය අනුශාසනාව (2018 අධි පොසොන්) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:14
2002018/05/24මහත්ඵල වූ අසුභ සංඥාව | Mahathpala U Asuba Sagngnawa00:04:18
2012018/05/02ප්‍රමාද නොවී ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණෙමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:05
2022018/04/25සුවපහසු සිතක් උපදවා ගනිමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:22
2032018/04/01සියලු යහපතට මඟ සලසන සීල ගෞරවය :::: Siyalu Yahapathata Maga Salasana Seela Gaurawaya00:23:23
2042018/03/21කන යොමාගෙන ධර්මය අසමු (මිණිමුතු ඔවදන් 64) - Kana Yomagena Dharmaya Asamu00:07:13
2052018/03/09මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකරමු (ගුර්පා හී දී)01:01:03
2062018/03/05Dhamma Sermons at Australia - 10 - ආයතන හොඳින් තේරුම් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:12
2072018/03/02Dhamma Sermons at Australia - 08 - භාවනාවට උපදෙසක් - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:16:37
2082018/03/022018 මැදින් පෝය අනුශාසනාව (2018-03-01) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:45
2092018/02/28Dhamma Sermons at Australia - 07 - ආශ්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:02:36
2102018/02/26Dhamma Sermons at Australia - 09 - ගුණදහමින් පිරුණු ජීවිතය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:08:31
2112018/02/23පංච බල උපදවා ගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 63) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:10:26
2122018/02/07ප්‍රමාදය අත්හරින්න (මිණිමුතු ඔවදන් 62) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:26
2132018/01/11මරණසති භාවනාව පුරුදු වෙමු (මිණිමුතු ඔවදන් 61) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:11
2142018/01/03සෝතාපන්න වීමෙන් ලබන රැකවරණය (මිණිමුතු ඔවදන් 60) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:43
2152017/12/30Dhamma Sermons at Australia - 06 - චුන්දි සූත්‍රය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:34:50
2162017/12/27Sagngnawa pihitawa wadamu :::: සංඥාව පිහිටවා වඩමු00:02:53
2172017/12/21Dhamma Sermons at Australia - 05 - සීලයත් භාවනාවත් පුරුදු වෙමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:37:57
2182017/12/14කාමයන්හි තිබෙන්නේ ස්වල්ප සැපයක් තියෙන්නේ දුකක් පමණයි 10-12-2017 damsak nada00:38:05
2192017/12/14Dhamma Sermons at Australia - 04 සෝතාපත්ති අංග01:11:40
2202017/12/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero - Damsak Nada 2017-12-1100:40:32
2212017/11/16Dhamma Sermons at Australia - 03 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:58:29
2222017/11/15Dhamma Sermons at Australia - 02 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:36:32
2232017/11/10Dhamma Sermons at Australia - 01 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:56
2242017/07/02Sadaham Sawana - නිවන් මගට ඇති බාධා - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:18
2252017/07/02Sadaham Sawana - මරණයට බිය නොවන්නට - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:07:44
2262017/03/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 3000:09:24
2272017/02/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2900:02:48
2282017/02/14Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2800:08:39
2292017/02/08Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2700:05:50
2302017/02/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2600:05:49
2312017/01/24Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2500:06:36
2322017/01/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2400:02:59
2332017/01/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2300:05:45
2342017/01/06Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2200:09:17
2352016/12/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2100:07:58
2362016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2000:09:47
2372016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1900:09:03
2382016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1800:08:04
2392016/12/26Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1700:06:23
2402016/11/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1600:08:58
2412016/11/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1500:06:55
2422016/11/15Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1400:06:40
2432016/11/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1300:07:02
2442016/10/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1200:05:05
2452016/10/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1100:10:10
2462016/09/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 1000:03:43
2472016/08/26Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0900:05:20
2482016/08/09Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0800:06:58
2492016/08/02Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0700:06:55
2502016/07/24Mini Muthu Owadan 06 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:20
2512016/07/08Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0500:04:53
2522016/07/01Mini Muthu Owadan 04 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:09
2532016/06/22Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0300:01:47
2542016/06/03Mini Muthu Owadan 02 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:02
2552016/05/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0100:03:59
2562015/08/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ____ Samatha vidarshana niwaridiwa wen kara ganimu00:14:58
2572014/11/07සත්‍ය වාදී වූ බුදුසමිදුන්ගේ වචනය නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ........ Ven Nawalapitiye Ariyawansa himi00:17:15
2582013/12/14මා පිය උපකාරයට පිදිය යුතු සැබෑම උපහාරය00:04:48
2592012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ape Pansala Riffa In Bahrain.00:19:57
2602012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
2612012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ambathur Garments Factory In Bahrain.01:38:16
2622012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Budeiya Temple In Bahrain01:13:45
2632012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
2642012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi In Bahrain.01:13:46
2652012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part500:10:01
2662012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part600:10:02
2672012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part400:10:01
2682012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part300:10:01
2692012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part200:10:01
2702012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part100:10:01
2712012/01/23LAST PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:16:24
2722012/01/22PART 4 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:20:08
2732012/01/22PART 3 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON - DHARMADESANAWA 200:20:11
2742012/01/22DHARMADESHANAWA 2 - PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:11
2752012/01/22DHARMADESHANAWA 2-PART 1PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:07
2762012/01/20LAT PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESHANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:04
2772012/01/19PART 3 - PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:12
2782012/01/19PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:06
2792012/01/19DHARMADESHANAWA PART 1 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA THERA00:20:06
2802012/01/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero(7a/9)00:15:01
2812012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(8/9)00:15:00
2822012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(6/9)00:15:00
2832012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(5/9)00:15:01
2842012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(4/9)00:15:01
2852012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(3/9)00:15:00
2862012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(2/9)00:15:00
2872012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(1/9)00:15:01
2882012/01/03Nawalapitiye Ariyawansa Thero on German Asapuwa Deshanawa 0100:13:06
2892011/12/20Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sihiyen waasaya karanna nam00:22:05
2902011/12/20Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sihiya Huru Kara Ganimu.mpg00:10:42
2912011/11/14Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sithin Balawathun Wemu00:14:03
2922011/11/14Mahamevna-Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sathuran Haduna Gamu00:17:20
2932011/11/09Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pirisa Samaga Samagiva Imu.mpg00:05:59
2942011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Upali Rahathan Wahansege Gatha00:14:59
2952011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Thewuchchakani Rahathan Wahansege Gatha00:16:28
2962011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Bhawanawata Kaalaya Soya ganimu.mpg00:14:50
2972011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Jeewithaye Yatharthaya00:10:29
2982011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Girimananda Rahathan Wahansege Gatha00:12:34
2992011/10/12Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pina Yanu Kumakda00:15:37
3002011/10/12Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Lokayata Upakara Karamu00:22:37
3012011/10/07Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Lassana Wemu00:19:57
3022011/07/13API bawanakaramu - 06 ( sinhala )00:20:07
3032011/06/27Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Priya Wachana thulin Samagiwa imu00:07:13
3042011/06/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Prawesamen Dharmaya Purudu Karamu.mpg00:05:53
3052011/06/09Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Karana de piliwelata karamu00:10:45
3062011/03/31Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Iwasiya Yuthu Thana Iwasamu00:04:21
3072011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Guna Sihikara Akusal Duru Karamu00:11:21
3082011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Dharmaya Dana Ganeeme Wadagathkama00:10:59
3092011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Saba Daruwan wemu00:14:56
3102011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Sansun Sith Aththo wemu00:07:09
3112011/03/24Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Api Meth Sitha Purudu Karamu00:06:51
3122011/03/17API Bawana Karamu 16 ( sinhala )00:07:26
3132011/03/14Api Bawana Karamu - 13 ( sinhala )00:09:43
3142011/03/08Api Bawana Karamu - 10 ( sinhala )00:14:06
3152011/03/08Api bawana karamu 07 ( sinhala )00:12:09
3162011/03/08Api Bawana Karamu - 05 ( sinhala )00:14:59
3172011/02/16Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Budu guna bhawanawa wadanne Keseda?00:14:38
3182011/02/16Mahamevna - Ata Lo Dahamata Kampa Nowemu00:14:50
3192011/02/03Mahamevna- Saba Lookaya Therum Ganimu00:15:00
3202011/01/10Mahamevna - Api Meth Sitha Purudu Karamu00:06:50
3212011/01/10Mahamevna - Awabodayen Kalakireema Athikaragamu00:12:32
3222011/01/10Mahamevna - Arthaya Dana Purudu Karamu00:11:00
3232011/01/10Mahamevna - BuduRajanan Wahanse Wadala Deya Karamu00:15:00
3242011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna Sihi Karamu00:08:56
3252011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna00:13:18
3262011/01/10Mahamevna - Anithya Dharmayata Pamina Wasaya Karamu00:13:52
3272010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Lokaye Agra wu da sandaha sitha pahadawa ganimu00:04:45
3282010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Sema vitakama dharmaya purudu karamu00:05:04
3292010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Niveradiwa sihiya pihituwa gannata nam00:05:01
3302010/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Guna dakina sitha sathutin pibidei00:05:00
3312010/09/10Nawalapitiye ariyawansa Thero :::: Sisil suwayen sanasennata nam ::::00:05:03
3322010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Pasu nothawee sitinnata nam00:04:58
3332010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Samatha vidarshana niwaridiwa wen kara ganimu00:14:58
3342010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana sonduru vagakima00:05:02
3352010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana apramaadi bawa00:04:57
3362010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero00:05:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.