නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/16ආර්ය සත්‍යය තේරුම්ගෙන වත පිළිවෙත සම්පූර්ණ කරගනිමු (ඇසළ පෝය 2019)01:24:10
22019/07/16ඇසළ පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-07-16)00:12:57
32019/07/162019 ඇසළ පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:12:57
42019/07/14පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #4)00:01:37
52019/07/13පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #3)00:00:58
62019/07/12පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO #2)00:01:16
72019/07/11පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 17 (චක්ඛු සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:13
82019/07/09පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ (VIDEO 1)00:01:18
92019/07/08පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 16 (චක්ඛු සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:12
102019/07/05දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය - 2 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:04:36
112019/07/03දුක්ඛ සමුදය සූත්‍රය - 1 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:43
122019/06/26පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 15 (නිවන පිණිස වන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම)00:07:27
132019/06/16මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ සැබෑම දායාදය (පොසොන් පෝය 2019)01:09:09
142019/06/16Poson Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sermon 100:35:37
152019/06/16නමඳිමු මිහිඳු හිමි සිරිපා කමල බැතින් (2019 පොසොන් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව)00:35:37
162019/06/16නමඳිමු මිහිඳු හිමි සිරිපා කමල බැතින් (2019 පොසොන් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව)00:35:37
172019/06/12පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 14 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය-3) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:27
182019/06/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 13 (මහා රුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:54:59
192019/06/03පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 12 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:08:33
202019/06/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 13 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:16:57
212019/05/29පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 12 (ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:18:51
222019/05/25ගිහි අය ධර්මය පුරුදු කරන විදිය00:05:00
232019/05/21පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 11 (ඤාතික සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:25
242019/05/19සෝතාපන්න වීමෙන් ලැබෙන රැකවරණය |මිණිමුතු ඔවදන් 6000:15:43
252019/05/19මහත්ඵල විදියට තෙමඟුල සමරමු (වෙසක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:27
262019/05/18වෙසක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-05-18)00:33:05
272019/05/18වෙසක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-05-18) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:33:05
282019/05/10පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 10 (පටිපදා සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:10:34
292019/05/07පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 09 (විභංග සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:19:11
302019/05/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 08 (පඨම, දුතිය අරියසාවක සූත්‍ර) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:19
312019/04/21ධර්මය තුලින් සුවපහසු දිවියකට (බක් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:42
322019/04/20බක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-04-19)00:18:15
332019/04/19බක් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව (2019-04-19) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:15
342019/04/17අප්පමාද සූත්‍රය – 2 (සියලු යහපත සදන අප්‍රමාදය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:03:11
352019/04/15සුභ ඵල උපදන යහපත් ක්‍රියා කරමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:32
362019/04/13අර්ථය දැනගෙන දන් දෙමු.00:29:27
372019/04/12අර්ථය දැනගෙන දන් දෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:29:27
382019/04/10නිවැරදි ධර්ම ශ්‍රවණය (මිණිමුතු ඔවදන් 91) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:08
392019/04/09අප්පමාද සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:37
402019/04/05පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 07 (ගෝතම සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:24:57
412019/04/04ප්‍රමාද නොවී ඇල්ම බැහැර කරගනිමු(මිණිමුතු ඔවදන් 90)00:11:21
422019/04/03ප්‍රමාද නොවී ඇල්ම බැහැර කරගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 90) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:11:21
432019/04/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 11 (සප්පුරිස සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:17:53
442019/03/28පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 10 (සති ඉන්ද්‍රිය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:09:31
452019/03/21මහත්ඵල පුණ්‍ය ක්‍රියා පිණිස (මැදින් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:57:22
462019/03/202019 මැදින් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:13
472019/03/18පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 06 (සංයෝජන සූත්‍රය-2) (සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආදීනව අනුව බලමු)01:07:00
482019/03/14පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 04 (උපාදාන සූත්‍රය - 2) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:56
492019/03/13පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 03 (උපාදාන සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:51:42
502019/03/12පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 02 (පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:50:12
512019/03/11පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 01 (දුක්ඛ සූත්‍රය) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:11:42
522019/03/08පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා මාලාව – 05 (සංයෝජන සූත්‍රය)01:04:02
532019/03/06පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 9 (පුඤ්ඤාභිසන්ද සූත්‍රය)01:18:52
542019/03/02පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 8 (පාචීනනින්න සූත්‍රය, බල සූත්‍රය)01:17:05
552019/02/20අනතුරින් සිත මුදවාගනිමු (නවම් පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:02:25
562019/02/19නවම් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – පින්වත් නාවලපිටියේ ආරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:41
572019/02/19නවම් පෝය උදෑසන අනුශාසනාව – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:41
582019/02/13බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:05:08
592019/02/06පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 7 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය – 2)01:00:00
602019/02/04පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 7 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය – 2)01:00:00
612019/01/31පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 601:10:34
622019/01/30පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 6 (සංඛිත්ත අට්ඨංගුපෝසථ සූත්‍රය)01:10:34
632019/01/22පරාර්ථකාමී සිතක් උපදවා ගනිමු (දුරුතු පෝය 2019)00:56:44
642019/01/22දුරුතු පොහෝ දින උදෑසන අනුශාසනාව (2019-01-20)00:18:25
652019/01/21පරාර්ථකාමී සිතක් උපදවා ගනිමු (දුරුතු පෝය 2019) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:44
662019/01/20දුරුතු පොහෝ දින උදෑසන අනුශාසනාව (2019-01-20) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:18:25
672019/01/16භාවනා පුහුණුවට උපදේශයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:13
682019/01/08ආමිස සැප ඉක්මවා නිරාමිස සුවයට පැමිණෙමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:53
692019/01/07පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු – 5 (2018-12-16) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:48:58
702019/01/04අලුත් අවුරුද්දට පණිවිඩයක් –කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:03
712019/01/02අලුත් අවුරුද්දට පණිවිඩයක් – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:56:03
722019/01/01පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල පුරුදු වෙමු - 4 (සුද්ධක සූත්‍රය, සෝත සූත්‍රය, දට්ඨබ්බ සූත්‍රය)00:47:47
732018/12/26බුද්ධ වචනය පිළිගනිමු – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:04
742018/12/26බුද්ධ වචනය පිළිගනිමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:04:04
752018/12/24අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – 2 - පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:09
762018/12/24අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – 2 – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:08
772018/12/23පුණ්‍ය විපාකය ප්‍රණීත බවට පත්කරගනිමු - පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:28
782018/12/23උඳුවප් පෝය අනුශාසනාව 2018 – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:09:06
792018/12/23පුණ්‍ය විපාකය ප්‍රණීත බවට පත්කරගනිමු (උඳුවප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:28
802018/12/22උඳුවප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:06
812018/12/20විමුක්තියට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:42:54
822018/12/20ශ්‍රද්ධා බලයෙන් සිත වඩමු – පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:07:25
832018/12/19අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – කළ්‍යාණ මිත්‍ර පින්වත් නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:14
842018/12/19අපායසංවත්තනික සූත්‍රය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:53:14
852018/12/13විමුක්තියට ආරම්භය ශ්‍රද්ධාවයි – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:42:54
862018/12/05වැඩිය යුතු බෝධිපාක්ෂික ධර්ම – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:24
872018/12/03බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:12:31
882018/11/28ශ්‍රද්ධා බලයෙන් සිත වඩමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:25
892018/11/24සම්මා සමාධිය පිණිස සිත වඩමු01:51:45
902018/11/232018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 24. සම්මා සමාධිය පිණිස සිත වඩමු (at Brisbane, Australia)01:51:44
912018/11/22ඉල් පෝය අනුශාසනාව00:17:11
922018/11/22ඉල් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:17:11
932018/11/22අවංක බව මුල්කොට ගුණධර්ම වඩමු.00:57:57
942018/11/212018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 23. අවංක බව මුල්කොට ගුණධර්ම වඩමු (at Brisbane, Australia)00:57:57
952018/11/20සංවර ඉඳුරන් ඇති අය වෙමු00:50:24
962018/11/20මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත මරණසති භාවනාව00:05:47
972018/11/202018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 22. සංවර ඉඳුරන් ඇති අය වෙමු (at Hervey Bay, Australia)00:50:24
982018/11/20මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත අසුභ භාවනාව00:05:25
992018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 21. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත මරණසති භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:47
1002018/11/192018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 20. මහත් ප්‍රතිලාභ සහිත අසුභ භාවනාව (at Hervey Bay, Australia)00:05:25
1012018/11/17ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගනිමු01:38:40
1022018/11/172018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 19. මැදහත් සිතින් ධර්මය විමසමු (at Hervey Bay, Australia)01:06:47
1032018/11/17ආර්‍ය සත්‍ය මෙනෙහි කරමු01:27:05
1042018/11/162018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 18. ආර්‍ය සත්‍යය මෙනෙහි කරමු (at Brisbane, Australia)01:27:05
1052018/11/14ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු – 3 වන කොටස කිලේස පරිනිබ්බාන සුත්‍රය ඇසුරෙන් සූත්‍රය01:33:37
1062018/11/142018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 17. ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගනිමු (at Brisbane, Australia)01:38:40
1072018/11/132018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 16. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු – 3 (කිලේස පරිනිබ්බාන සූත්‍රය)01:33:37
1082018/11/12විද්‍යාව උපදවා ගනිමු.01:23:40
1092018/11/122018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 15. විද්‍යාව උපදවා ගනිමු (at Sydney, Australia)01:23:40
1102018/11/11ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (දෙවන කොටස)00:53:56
1112018/11/112018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 14. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (දෙවන කොටස) (at Sydney, Australia)00:53:56
1122018/11/11භාවනාවෙන් සිත වඩමු.00:12:43
1132018/11/11සාර්ථකව භාවනා කරන්ට නම්00:09:58
1142018/11/11බලවත් වූ බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු.00:04:42
1152018/11/11ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු.01:31:01
1162018/11/11ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල.00:05:28
1172018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 13. සාර්ථකව භාවනා කරන්ට නම්... (at Sydney, Australia)00:09:58
1182018/11/102018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 12. භාවනාවෙන් සිත වඩමු (at Sydney, Australia)00:12:43
1192018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 11. බලවත් වූ බුද්ධ වචනය අදහාගනිමු (at Sydney, Australia)00:04:42
1202018/11/092018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 10. ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල (at Sydney, Australia)00:05:28
1212018/11/082018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 09. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පුරුදු වෙමු (at Sydney, Australia)01:31:01
1222018/11/07නිබ්බිදා සූත්‍රය සහ ආසවක්ඛය සූත්‍රය.00:46:17
1232018/11/07රස තෘෂ්ණාව බැහැර කර සුවපහසුව උපදවමු.00:09:49
1242018/11/07පිළිවෙලින් ගැඹුර කරා යන ධර්මය00:09:41
1252018/11/07මහත්ඵල වූ මරණසති භාවනාව00:25:15
1262018/11/07මහත්ඵල වූ අසුභ භාවනාව00:05:11
1272018/11/072018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 08. නිබ්බිදා සූත්‍රය සහ ආසවක්ඛය සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)00:46:17
1282018/11/06වාසිජටෝපම සූත්‍රය01:03:43
1292018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 07. රස තෘෂ්ණාව බැහැර කර සුවපහසුව උපදවමු (at Melbourne Dhamma program)00:09:49
1302018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 06. පිළිවෙලින් ගැඹුර කරා යන ධර්මය (at Melbourne Dhamma program)00:09:41
1312018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 05. මහත්ඵල වූ මරණසති භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:25:15
1322018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 04. මහත්ඵල වූ අසුභ භාවනාව (at Melbourne Dhamma program)00:05:11
1332018/11/062018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී – 03. වාසිජටෝපම සූත්‍රය (at Melbourne Dhamma program)01:03:43
1342018/11/05භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නැමුනු සිතින් වාසය කරමු.01:35:37
1352018/11/05බලවත් සිතක් උපදවන ධර්මයන්01:40:35
1362018/11/052018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (දෙවන දෙසුම) – බලවත් සිතක් උපදවන ධර්මයන්01:40:35
1372018/11/042018 ඕස්ට්‍රේලියාවේදී (පළමුවන දෙසුම) – භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි නැමුනු සිතින් වාසය කරමු01:35:37
1382018/10/25පාරිශුද්ධ ජීවිතයක් උපදවා ගනිමු (වප් පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:55:57
1392018/10/24වප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:10:58
1402018/10/24වප් පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:58
1412018/10/17අපි නිසි පරිදි ධර්මය අසමු – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:08:37
1422018/10/15වාසනාවන් මට කලණ මිතුරු ඇසුර - නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:12:35
1432018/10/15අන් අයට ප්‍රිය ලෙස වචන හසුරුවමු - නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:07:13
1442018/10/13ලෝකය පාලනය කරන සුදු - කළු ධර්මතා- පුජනීය නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි00:05:03
1452018/10/10දුක හටගන්න විදිය – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:40
1462018/09/25නිතර කළයුතු ත්‍රිවිධ පුණ්‍යක්‍රියා (බිනර පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:05
1472018/09/24බිනර පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:10:32
1482018/08/26තමා තුලින් ධර්මය දකිමු (නිකිණි පෝය 2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:47:12
1492018/08/25නිකිණි පෝය අනුශාසනාව (2018) – Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:18
1502018/08/22අකුසල් බැහැර කරමින් කුසල් වඩමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:27
1512018/08/15රස තෘෂ්ණාව දුරු කරමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:35
1522018/08/08හොඳින් බණ අසමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:05
1532018/08/01ධර්මය තුලින් අලුත් සිතක් උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:39
1542018/07/25කාමයන්ගෙන් නිදහස් වූ සිත උපදවමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:34
1552018/07/03පොසොන් දින දහම් පණිවිඩය 2018 - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:05:31
1562018/06/28පොසොන් පෝය අනුශාසනාව (2018) ධර්මය පුරුදු කරන උතුම් මිනිසුන් බවට පත්වෙමු00:20:18
1572018/06/27බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය පටන් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:22:03
1582018/06/13මරණසති භාවනාවේ ආනිශංස - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:02:30
1592018/05/31දුක් පීඩා නැති පිරිසිදු සිතක් උපදවා ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:49:14
1602018/05/30පෝය අනුශාසනාව (2018 අධි පොසොන්) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:09:14
1612018/05/24මහත්ඵල වූ අසුභ සංඥාව | Mahathpala U Asuba Sagngnawa00:04:18
1622018/05/02ප්‍රමාද නොවී ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණෙමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:07:05
1632018/04/25සුවපහසු සිතක් උපදවා ගනිමු :::: Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:22
1642018/04/01සියලු යහපතට මඟ සලසන සීල ගෞරවය :::: Siyalu Yahapathata Maga Salasana Seela Gaurawaya00:23:23
1652018/03/21කන යොමාගෙන ධර්මය අසමු (මිණිමුතු ඔවදන් 64) - Kana Yomagena Dharmaya Asamu00:07:13
1662018/03/09මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිකරමු (ගුර්පා හී දී)01:01:03
1672018/03/05Dhamma Sermons at Australia - 10 - ආයතන හොඳින් තේරුම් ගනිමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:14:12
1682018/03/02Dhamma Sermons at Australia - 08 - භාවනාවට උපදෙසක් - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:16:37
1692018/03/022018 මැදින් පෝය අනුශාසනාව (2018-03-01) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:45
1702018/02/28Dhamma Sermons at Australia - 07 - ආශ්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:02:36
1712018/02/26Dhamma Sermons at Australia - 09 - ගුණදහමින් පිරුණු ජීවිතය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero01:08:31
1722018/02/23පංච බල උපදවා ගනිමු (මිණිමුතු ඔවදන් 63) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansa Thero00:10:26
1732018/02/07ප්‍රමාදය අත්හරින්න (මිණිමුතු ඔවදන් 62) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:13:26
1742018/01/11මරණසති භාවනාව පුරුදු වෙමු (මිණිමුතු ඔවදන් 61) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:14:11
1752018/01/03සෝතාපන්න වීමෙන් ලබන රැකවරණය (මිණිමුතු ඔවදන් 60) - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:15:43
1762017/12/30Dhamma Sermons at Australia - 06 - චුන්දි සූත්‍රය - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:34:50
1772017/12/27Sagngnawa pihitawa wadamu :::: සංඥාව පිහිටවා වඩමු00:02:53
1782017/12/21Dhamma Sermons at Australia - 05 - සීලයත් භාවනාවත් පුරුදු වෙමු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:37:57
1792017/12/14Dhamma Sermons at Australia - 04 සෝතාපත්ති අංග01:11:40
1802017/12/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero - Damsak Nada 2017-12-1100:40:32
1812017/11/16Dhamma Sermons at Australia - 03 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:58:29
1822017/11/15Dhamma Sermons at Australia - 02 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero01:36:32
1832017/11/10Dhamma Sermons at Australia - 01 by Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:59:56
1842017/07/02Sadaham Sawana - නිවන් මගට ඇති බාධා - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:18
1852017/07/02Sadaham Sawana - මරණයට බිය නොවන්නට - පූජණීය නාවලපිටියේ අරියවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ01:07:44
1862017/03/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 3000:09:24
1872017/02/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2900:02:48
1882017/02/14Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2800:08:39
1892017/02/08Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2700:05:50
1902017/02/01Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2600:05:49
1912017/01/24Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2500:06:36
1922017/01/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2400:02:59
1932017/01/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2300:05:45
1942017/01/06Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2200:09:17
1952016/12/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2100:07:58
1962016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 2000:09:47
1972016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1900:09:03
1982016/12/27Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1800:08:04
1992016/12/26Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1700:06:23
2002016/11/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1600:08:58
2012016/11/22Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1500:06:55
2022016/11/15Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1400:06:40
2032016/11/10Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1300:07:02
2042016/10/28Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1200:05:05
2052016/10/17Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero:::::: Mini Muthu Owadan 1100:10:10
2062016/09/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 1000:03:43
2072016/08/26Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0900:05:20
2082016/08/09Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0800:06:58
2092016/08/02Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0700:06:55
2102016/07/24Mini Muthu Owadan 06 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:06:20
2112016/07/08Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0500:04:53
2122016/07/01Mini Muthu Owadan 04 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:09
2132016/06/22Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0300:01:47
2142016/06/03Mini Muthu Owadan 02 :::::: Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:03:02
2152016/05/28Nawalapitiye Ariyawansha Thero :::::: Mini Muthu Owadan 0100:03:59
2162015/08/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ____ Samatha vidarshana niwaridiwa wen kara ganimu00:14:58
2172014/11/07සත්‍ය වාදී වූ බුදුසමිදුන්ගේ වචනය නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ........ Ven Nawalapitiye Ariyawansa himi00:17:15
2182013/12/14මා පිය උපකාරයට පිදිය යුතු සැබෑම උපහාරය00:04:48
2192012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ape Pansala Riffa In Bahrain.00:19:57
2202012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
2212012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Ambathur Garments Factory In Bahrain.01:38:16
2222012/10/18Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Budeiya Temple In Bahrain01:13:45
2232012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi Nobel Garments Factory In Bahrain.01:08:18
2242012/10/16Poojya Nawalapitiye Ariyawansa Himi In Bahrain.01:13:46
2252012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part500:10:01
2262012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part600:10:02
2272012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part400:10:01
2282012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part300:10:01
2292012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy part200:10:01
2302012/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero brescia Italy Part100:10:01
2312012/01/23LAST PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:16:24
2322012/01/22PART 4 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON DHARMADESANAWA 200:20:08
2332012/01/22PART 3 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON - DHARMADESANAWA 200:20:11
2342012/01/22DHARMADESHANAWA 2 - PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:11
2352012/01/22DHARMADESHANAWA 2-PART 1PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI IN LONDON00:20:07
2362012/01/20LAT PART PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESHANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:04
2372012/01/19PART 3 - PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:12
2382012/01/19PART 2 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA HIMI DHARMADESANAWA 8.1.2012 LONDON00:20:06
2392012/01/19DHARMADESHANAWA PART 1 PINWATH NAWALAPITIYE ARIYAWANSA THERA00:20:06
2402012/01/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero(7a/9)00:15:01
2412012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(8/9)00:15:00
2422012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(6/9)00:15:00
2432012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(5/9)00:15:01
2442012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(4/9)00:15:01
2452012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(3/9)00:15:00
2462012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(2/9)00:15:00
2472012/01/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero(1/9)00:15:01
2482012/01/03Nawalapitiye Ariyawansa Thero on German Asapuwa Deshanawa 0100:13:06
2492011/12/20Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Sihiya Huru Kara Ganimu.mpg00:10:42
2502011/11/09Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pirisa Samaga Samagiva Imu.mpg00:05:59
2512011/10/24Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Bhawanawata Kaalaya Soya ganimu.mpg00:14:50
2522011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Jeewithaye Yatharthaya00:10:29
2532011/10/18Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Girimananda Rahathan Wahansege Gatha00:12:34
2542011/10/12Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Pina Yanu Kumakda00:15:37
2552011/10/12Mahamevna- Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Lokayata Upakara Karamu00:22:37
2562011/07/13API bawanakaramu - 06 ( sinhala )00:20:07
2572011/06/27Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Priya Wachana thulin Samagiwa imu00:07:13
2582011/03/31Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Iwasiya Yuthu Thana Iwasamu00:04:21
2592011/03/17API Bawana Karamu 16 ( sinhala )00:07:26
2602011/03/14Api Bawana Karamu - 13 ( sinhala )00:09:43
2612011/03/08Api Bawana Karamu - 10 ( sinhala )00:14:06
2622011/03/08Api bawana karamu 07 ( sinhala )00:12:09
2632011/03/08Api Bawana Karamu - 05 ( sinhala )00:14:59
2642011/02/16Mahamevna - Nawalapitiye Ariyawansha Thero - Budu guna bhawanawa wadanne Keseda?00:14:38
2652011/02/03Mahamevna- Saba Lookaya Therum Ganimu00:15:00
2662011/01/10Mahamevna - Api Meth Sitha Purudu Karamu00:06:50
2672011/01/10Mahamevna - Awabodayen Kalakireema Athikaragamu00:12:32
2682011/01/10Mahamevna - Arthaya Dana Purudu Karamu00:11:00
2692011/01/10Mahamevna - BuduRajanan Wahanse Wadala Deya Karamu00:15:00
2702011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna Sihi Karamu00:08:56
2712011/01/10Mahamevna - Kalana Mithuru Guna00:13:18
2722011/01/10Mahamevna - Anithya Dharmayata Pamina Wasaya Karamu00:13:52
2732010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Lokaye Agra wu da sandaha sitha pahadawa ganimu00:04:45
2742010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Sema vitakama dharmaya purudu karamu00:05:04
2752010/09/16Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Niveradiwa sihiya pihituwa gannata nam00:05:01
2762010/09/10Nawalapitiye Ariyawansa Thero ::: Guna dakina sitha sathutin pibidei00:05:00
2772010/09/10Nawalapitiye ariyawansa Thero :::: Sisil suwayen sanasennata nam ::::00:05:03
2782010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Pasu nothawee sitinnata nam00:04:58
2792010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa Thero :::: Samatha vidarshana niwaridiwa wen kara ganimu00:14:58
2802010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana sonduru vagakima00:05:02
2812010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero :::::: sapa labana apramaadi bawa00:04:57
2822010/09/09Nawalapitiye Ariyawansa thero00:05:04

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.