වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/09Welimada Saddhaseela Thero Bana00:03:46
22020/08/0901 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය හැදින්වීම | වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:26
32020/08/08වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කරන ලද ස්වර්ණමාලී මහා සෑ රජුන් වර්ණනාව(Swarnamali Sa Rajun )02:19:30
42020/08/0831) මග වරදා ගන්න එපා.. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:31
52020/08/0829 සම්මා දිට්ඨිය නිසා විශේෂ කරුණු 03 ක් වැඩෙයි සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:20
62020/08/0828 දෙආකාර සම්මා දිට්ඨිය සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:25
72020/08/0827 සම්මා දිට්ඨිය ඕනිමයි සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක 100:21:34
82020/08/07පහසුවෙන් ළඟා වුනත් අමාරුවෙන් ළඟා වුනත් ඵලය තුළ ඇත්තේ එකම රසයකි..01:07:42
92020/08/07දරුවන් පතනා ඔබට උතුම් "පිරිතෙන්" ලැබෙන ආසිර්වාදය, Ven Welimada Saddhaseela Thero, (කුසල් අරණ)00:09:27
102020/08/0730) අර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට සම්මා දිට්ඨියම මුල් වෙයි. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:18:27
112020/08/0629) සම්මා දිට්ඨිය නිසා විශේෂ කරුණු 03 ක් වැඩෙයි. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:20
122020/08/0528) දෙආකාර සම්මා දිට්ඨිය. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:25
132020/08/0527) සම්මා දිට්ඨිය ඕනිමයි. - සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:34
142020/08/0525 සම්මා සති සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:19:13
152020/08/04සිරි ඉන්දක සමන් සත්බුදු මහා සෑය ගැන වචනයක්...00:01:03
162020/08/04බොරු කීමේ විපාක, Ven Welimada Saddhaseela Thero, පූජනීය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, (කුසල් අරණ)00:03:20
172020/08/0427) සම්මා දිට්ඨිය ඕනිමයි. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:34
182020/08/0465) සිංහ තේජස.. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:50:01
192020/08/0426 සම්මා සමාධි සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:42
202020/08/0424 සම්මා වායාම සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:49
212020/08/0326) සම්මා සමාධි. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:42
222020/08/0364) පහන් සිත රැක ගන්න.. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:48:42
232020/08/03.කාමය01:42:49
242020/08/0225) සම්මා සති. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:19:13
252020/08/0263) සුනක්ඛත්ත සිවුරු හැර යාම . | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:56:11
262020/08/02තවම ඔබ කේන්දරය බැලුවේ නැතිදබැලිය යුතුද Walimada Saddhaseela Thero00:08:18
272020/08/02ජීවිත වලට කරදර එනකොට ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න ඔනා වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි welimada saddaseela thero01:51:22
282020/08/0124) සම්මා වායාම. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:49
292020/08/0123 සම්මා ආජීව සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:28
302020/08/0162) ආවට ගියාට නොකියන බණ කතා. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:50:54
312020/08/01මෙය නො අසා ජීවත්වී ඇති වැඩේ කුමක්ද02:38:57
322020/07/3121 සම්මා වාචා සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:48
332020/07/3122 සම්මා කම්මන්ත සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:51
342020/07/31Ven Welimada Saddaseela Thero ජීවිතේ එක වරදක් හරි හදාගන්න01:18:25
352020/07/3123) සම්මා ආජීව. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:28
362020/07/3022) සම්මා කම්මන්ත. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:51
372020/07/30Pirith Yadenne neththam Damasak Mandapaya welimada saddaseela thero00:06:41
382020/07/30බැදීමේ ඇති ආදීනවය(වැලිමඩ සද්දාසීල හිමි)Bhodiraja Tv00:04:56
392020/07/2920 සම්මා සංකප්ප සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:29
402020/07/2919 සම්මා දිට්ඨිය සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:53
412020/07/2918 දුක් නැතිවන මාර්ගය සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:59
422020/07/29Ven.Walimada Saddhaseela Thero00:09:15
432020/07/2921) සම්මා වාචා. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:48
442020/07/2961) පුරාණ නගරය සොයා ගැනීම. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:54:54
452020/07/2820) සම්මා සංකප්ප. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:29
462020/07/2817 දුක නැතිවන ආකාරය සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:24
472020/07/28වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ ගේ ධර්ම දේශනාව00:58:03
482020/07/28රජතුමා අවසර දෙනවනම් මගේ පුතා මරනවා __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ welimada saddaseela thero03:26:11
492020/07/2719) සම්මා දිට්ඨිය. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:53
502020/07/26Ven. Welimada Saddaseela Thero | ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න උතුම් බුදු බණ | #daham asa #bana02:01:37
512020/07/2615 දුක නම් වූ ආර්ය සත් යය අවබෝධ කළ යුතුයි සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:19:43
522020/07/2518) දුක් නැතිවන මාර්ගය. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:59
532020/07/2514 පංච උපාදානස්කන්ධ දුක සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:40
542020/07/2517) දුක නැතිවන ආකාරය. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:24
552020/07/25ස්වණමාලි මහා සෑරජනන් වහන්සේ02:17:43
562020/07/24මිනිස්සුන්ට සිවුරු පූජා කරන්න ලැබුණේ කොහොමද __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ Welimada Saddhaseela himi01:43:09
572020/07/2416) දුක හටගන්නා හේතුව. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:22
582020/07/24බැදීම ප්‍රේමය වැඩි තරමට දුක වැඩි __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ Welimada Saddaseela thero01:40:26
592020/07/2315) දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කළ යුතුයි. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:19:43
602020/07/23විවාහයට බලපැමි කරන කේන්දරේ..00:08:29
612020/07/22බ්‍රහ්ම මන්තරය කුමක්ද කියලා දන්නවද __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ Welimada Saddhaseela himi01:02:57
622020/07/22පිවිතුරු ආදරය __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ Welimada Saddhaseela himi01:22:38
632020/07/2214) පංච උපාදානස්කන්ධ දුක. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:40
642020/07/19උතුම් ධර්ම දානය / අති පූජ්‍ය වෑලිමඩ සද්දාසීල ස්වාමීන්වහන්සේ01:01:32
652020/07/19නිවන් දැකීමට දැනගතයුතු කරුනු, Ven Welimada Saddaseela Thero, පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, කුසල් අරණ00:56:51
662020/07/1712) පි‍්‍රයයන් හා එක්වීම ... සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:22:06
672020/07/17Welimada Saddhaseela Thero Bana - Yowun Daham Sakmana00:07:01
682020/07/17සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 31 - 2020.07.1600:20:53
692020/07/1611 දුක් දොම්නස් සුසුම් හෙලීම් සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:43
702020/07/1610 ශෝකය සහ වැළපීම සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:17
712020/07/16සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 30 - 2020.07.1500:17:58
722020/07/1509 මරණයේ දුක සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:57
732020/07/1513) කැමති දේ නොලැබීමේ දුක | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:33
742020/07/1560) මෙතෙක් බුදුගුණ ඇසීමේ විපාකය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ අවසාන දේශනාව | Asirimath Sambudu Sarana00:51:31
752020/07/15උතුම් පිනට ගරහන්න එපා, Ven Welimada Saddhaseela thero, පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, කුසල් අරණ00:47:42
762020/07/1559) රජවරු කියූ බුදුගුණ | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:32
772020/07/15සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 29 - 2020.07.1400:19:47
782020/07/15ධාතූන්වහන්සේලා හදුනා ගනිමු __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ Welimada Saddhaseela himi00:42:35
792020/07/14දුක - Ven Walimada saddhaseela Thero ( සුවපත් සිත )00:19:08
802020/07/14අරහත් තෙරණිය යාශෝධරා ගුණ වර්ණනාව- පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි.01:36:34
812020/07/1408 ලෙඩ වීමේ දුක සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:22:28
822020/07/1412) පි‍්‍රයයන් හා එක්වීම පි‍්‍රයයන්ගෙන් වෙන්වීම | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:22:06
832020/07/14මරණය ලගාවන බව දැන නොපමාව කුසල් උපදවා ගමු.පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි/ Ven Welimada Sadhdhasila Thero01:27:53
842020/07/1407 වයසට යෑමේ දුක සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:19:53
852020/07/1406 ඉපදීම ද දුකකි! සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:55
862020/07/14සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 28 - 2020.07.1300:20:42
872020/07/1304 මෙතරම් වචන වලින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:14
882020/07/1305 සතරක් වූ ආර්ය සත් යය සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:26
892020/07/1358) මහා පැනවතුන් දෙසූ බුදුගුණ. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:53:37
902020/07/1311) දුක් දොම්නස් සුසුම් හෙලීම් | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:43
912020/07/13සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 27 - 2020.07.1200:21:00
922020/07/1203 සසරට වැටෙන්නේ ඇයි සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:22:24
932020/07/1201 චතුරාර්ය සත් යය ඉගෙන ගනිමු සංසාර චක් රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:21
942020/07/1236 පව් කරලා දෙව් ලොවත් පිං කරලා අපායෙත් යෑම අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:55:43
952020/07/12Daruwan Pathana Obata Pirithehi AshirwadayaDamsak Mandapaya Welimada Saddaseela thero00:10:34
962020/07/12සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 26 - 2020.07.1100:21:22
972020/07/11පෙරේතයෝ කන්නේ බොන්නේ කොහොමද __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ welimada saddaseela him00:45:11
982020/07/11රුවන්වැලි මහසෑ වහන්සේගේ අසිරිමත් අසිරිය ven walimada saddasela tero (දහම් පාසල )00:18:45
992020/07/1110) ශෝකය සහ වැළපීම. | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:17
1002020/07/11සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය 25 - 2020.07.1000:18:50
1012020/07/11අපායේ දුක, Ven Welimada Saddhaseela Thero, පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, කුසල් අරණ00:45:16
1022020/07/1057) රහතුන් දෙසූ බුදු ගුණ. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:54:52
1032020/07/1009) මරණයේ දුක...| සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:57
1042020/07/1056) බමුණන් කියූ බුදු ගුණ. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:53:09
1052020/07/10තමන්ගේ චරිතය ගැන කළකිරෙන්නේ නැද්ද ?01:22:01
1062020/07/10සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 24 - 2020.07.0900:20:31
1072020/07/0935 මහා කරුණාව අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:52:18
1082020/07/09චන්දරාගය, කැමැත්ත නිසා දුක ඇතිවෙන ආකාරය ven walimada saddasela tero (දහම් පාසල)00:47:13
1092020/07/0955) යකුන් කියූ බුදු ගුණ. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:57:00
1102020/07/0908) ලෙඩ වීමේ දුක...| සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:22:28
1112020/07/0954) බුදුවරු දෙනමක් වදාළ දෙසුමක්. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:51:34
1122020/07/09සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය 23 2020 07 0800:19:52
1132020/07/08Welimada Saddhaseela Thero - ටිකයිද බොන්නේ??00:08:02
1142020/07/08Welimada Saddhaseela Thero Bana00:06:36
1152020/07/0853) බ්‍රහ්මයන් කියු බුදු ගුණ. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:48:15
1162020/07/07සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 22 2020.07.0700:19:44
1172020/07/07සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 21 2020.07.0600:20:17
1182020/07/0707) වයසට යෑමේ දුක... | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:19:53
1192020/07/0606) ඉපදීම ද දුකකි! | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:55
1202020/07/06සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 20 2020.07.0500:20:31
1212020/07/05මේ ලැබුනු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න....00:05:29
1222020/07/05සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 19 2020.07.0400:20:31
1232020/07/04නිවන් දකින්න බැරි හේතුව දැනගන්න (දහම් පාසල)00:47:26
1242020/07/04උතුම් නිවන් මග හොදින් හදුනා ග​මු - Ven. Nawalapitiye Ariyawansha Thero00:30:42
1252020/07/04සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 18 2020.07.0300:20:30
1262020/07/04You tooare practicing sil virtues? ven-welimadasaddhaseela thero Daham Asapuwa01:38:26
1272020/07/03Welimada saddhaseela thero00:02:46
1282020/07/03පාපයේ විපාක මැරිලා නෑ අහලා බලන්නකෝ __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ welimada saddaseela thero01:25:32
1292020/07/0305) සතරක් වූ ආර්ය සත්‍යය | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:26
1302020/07/0352) සක් දෙවිදු කියු බුදු ගුණ. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:40
1312020/07/03සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 17 2020.07.0200:20:57
1322020/07/0251) ගරු කළ යුතු උතුම් ගුණ පහක්. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:56:41
1332020/07/02සීලය මුල් කොට වදාළ දෙසුම | (සීල සූත්‍රය)01:02:17
1342020/07/0203) සසරට වැටෙන්නේ ඇයි? | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:22:24
1352020/07/01වර්තමානය ධර්මය අවබෝධ කළ නොහැකි ද? Ven- welimada saddhaseela thero දහම් අසපුව01:08:20
1362020/07/01සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය 16 2020 07 0100:19:30
1372020/07/01සත්පුරුෂ ඇසුර කොතරම් ආශ්චර්යක් ද ?00:07:10
1382020/07/0150)විශේෂ ප්‍රාතිහාර්යය තුනක්. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:17
1392020/07/01සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 15 2020.06.3000:19:26
1402020/06/3002) බුදුවරු වදාළේ කුමක් ද? | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:20:22
1412020/06/3049) සුව යහන් වල සුවසේ සැතපීම. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:05
1422020/06/29Ven. Welimada Saddhaseela thero / මාන්නය නෑතිව පින් කරන්න,නිහතමානි වෙන්න01:00:26
1432020/06/29සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 14 2020.06.2900:20:14
1442020/06/29සැමියා හා බිරිඳ00:06:42
1452020/06/2934 යමක මහා ප්රතිහාර්ය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:55:22
1462020/06/2948) සිංහනාදය හා භූමි කම්පාව | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:06
1472020/06/29පින්වත් දරුවන් ලබන්නට නම් ,මේ උතුම් දර්ම දෙශනාව ශ්‍රවනය කරන්න / වෑලිමඩ සද්දාසීල ස්වාමීන්වහන්සේ.01:16:55
1482020/06/28විවාහ වීමට පෙර උතුම් දහම් පදයක් /ven,welimada saddhaseela thero01:46:40
1492020/06/28සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 13 2020.06.2800:21:18
1502020/06/28චතුරාර්ය සත්‍යය ඉගෙන ගනිමු | සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් දම්සක | 28/06/202000:53:56
1512020/06/28පූජ්‍ය වෑලිමඩ සද්දාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:00
1522020/06/28පින්වත් සද්දාසිල ස්වාමින්වහන්සේගේ දුර්ලබ ධර්ම දේශනාවක්00:05:35
1532020/06/27සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 12 2020.06.2700:21:46
1542020/06/27අපායේ දුක - Ven Walimadasaddhasela Thero ( සුවපත් සිත )00:45:40
1552020/06/26සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 11 2020.06.2600:20:27
1562020/06/2647) දෘෂ්ඨි මතවාද 62 | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:54:15
1572020/06/2646) ආඳෙකුමෙන් ලිස්සා යන අමරා වික්ෂේපවාදය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:51:04
1582020/06/2645) සත්ත්වයා මැව්වේ කොහොමද? . | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:58:50
1592020/06/26සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 10 2020.06.2500:20:12
1602020/06/26පිනට ලැබුණු ජීවිතය පවෙන් පුරවගන්න එපා, Ven Welimada Saddhaseela Thero,පූජ්‍ය සද්ධාසීල හිමි,කුසල් අරණ01:35:47
1612020/06/2533 කෙලෙස් වැඩි උනත් බේරෙන්න පුළුවන් අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana01:00:48
1622020/06/25(සැබෑම රහතන් වහන්සේලා) SAbAma Rahathan Wahansela - Saddhaseela Thero (සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:06:38
1632020/06/2544) දහසක් සක්වල කම්පා වූ තවත් දෙසුමක් | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana01:00:44
1642020/06/25සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 09 2020.06.2400:21:25
1652020/06/24දේවදූත සූත්‍රය- අපාගත වූ පසුව මොකද වෙන්නේ - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධසීල හිමි.00:39:10
1662020/06/24සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 08 2020.06.2300:22:08
1672020/06/24සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 07 2020.06.2200:19:34
1682020/06/2343) ලෝක ධාතු දහසක් කම්පා වූ දේශනාව. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:53:53
1692020/06/23ඹබ කළ අකුසල් අනුව විපාක විදිමට යාමට සිදුවන අපායන් - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:46:59
1702020/06/23සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 06 2020.06.2100:20:33
1712020/06/23බොරුවට දිවුරුවොත් විදවන්න වෙනවා __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ welimada saddaseela himi01:32:59
1722020/06/2242) පස් වතාවක් පොළොව කම්පා විය. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:57:44
1732020/06/2201) බුදුවරු පහළ වන්නේ කුමක් සඳහා ද? | සංසාර බන්ධන බිඳලන අසිරිමත් දම්සක00:21:21
1742020/06/22අසිරිමත් ස්වර්ණමාලි මහා සෑය Welimada Saddaseela Thero .HelaTV02:18:03
1752020/06/21තෙරුවන් සරණින් පෝෂණය වූ දරු සම්පතක උරුමය ඔබටත්01:38:16
1762020/06/2132 නිර්භය වීම විශාරද ඤාණ හතර අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:57:07
1772020/06/2131 ධාතු ස්වභාවය අනුව පෑහී යෑම අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:56:37
1782020/06/2130 විය හැක දේ හා කර්ම විපාක අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:59:16
1792020/06/2129 භාග් ය යනු මෙයයි අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana01:03:00
1802020/06/21මිහිදු යුගයට ගිය කල දසාව (අවසන් දෙසුම) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:58:10
1812020/06/21මගඵල ලාභීන් 8500 ක් බිහිවිය (දම්සක් පැවතුම් ​සූත‍්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:55:41
1822020/06/21ගොම පිඬේ උපමාව (ගෝමය පිණ්ඩූපම ​සූත‍්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:48:25
1832020/06/2124) කා දැමීම ගැන දෙසුම (ඛජ්ජනීය ​සූත‍්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:49:49
1842020/06/20අසිරිමත් සමතිස් පාරමිතා පුරණය Ven Welimada Saddhaseela Thero07:26:41
1852020/06/20සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 05 2020.06.2000:21:06
1862020/06/2023) සර්පයෝ හතර දෙනා (ආසිවිසෝපම ​සූත‍්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:51:03
1872020/06/2041) අසිරිමත් පංච නේත්‍රා. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:53:13
1882020/06/2040) සියල්ල ඒ අයුරින්ම සිදුවේ. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:16
1892020/06/2039) දෙවිවරුන්ගේ විස්තර | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:14
1902020/06/2038) පුද්ගලයින් ප්‍රමාණ කරන්න එපා | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:51:47
1912020/06/2037) කුසල් නැති වෙන්නම පුළුවන් | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:34
1922020/06/20ගිනිගොඩ ගැන දේශනාව (අග්ගික්ඛන්ධෝපම ​සූත‍්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:54:33
1932020/06/20ධර්ම මාර්ගයේ සිට දන් දිම00:49:14
1942020/06/20ඔබේ සරණත් කෙන්දරේද? Ven walimada saddasela tero (kumara s5000 )00:08:16
1952020/06/2006 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප ¦ තෙරුවන් සරණ යෑමේ, පන්සිල් රැකීමේ, දන්කුඩ දානයේ පින00:48:26
1962020/06/2005 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප ¦ වැරදි නොකිරීම සහ වරදින් මිදීමේ පින00:51:01
1972020/06/1926 දැන්වත් දමනය වන්න අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:54:23
1982020/06/19සංසාර චක්‍රය සිඳලන අසිරිමත් ධම්සක දේශනය - 01 2020.06.1600:20:21
1992020/06/18නිවන් දකින්න එක චාන්ස් එකක් තියෙනවා __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ welimada saddaseela thero00:05:29
2002020/06/1821) කාන්තාවන් 1000 ක් මගඵල ලැබූ දෙසුම (බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:53:47
2012020/06/18(රන් වී ඇටයේ කතාව ) Ran Vi Ataye kathaawa - Saddaseela Thero ( සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ )00:06:08
2022020/06/1820) නගර වැසියන් මගඵල ලැබූ දෙසුම (දේවදූත සූත්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:47:02
2032020/06/1819) 500 ක් කාන්තාවන් සෝවාන් වූ දේශනාව (සච්ච සංයුක්තය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:53:03
2042020/06/1818) දෙවියන් මගඵල ලැබූ දෙසුම (සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:48:20
2052020/06/1817) සරණ සීලය ලැබුණු දෙසුම (චූල හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය) | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:58:18
2062020/06/1816) දරාගත නොහැකි වූ මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය ‍| ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:55:12
2072020/06/1736) පව් කරලා දෙව් ලොවත් පිං කරලා අපායෙත් යෑම | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:43
2082020/06/1735) මහා කරුණාව | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:18
2092020/06/1734) යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:22
2102020/06/1733) කෙලෙස් වැඩි උනත් බේරෙන්න පුළුවන් | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana01:00:48
2112020/06/1732) නිර්භය වීම (විශාරද ඤාණ හතර) | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:57:07
2122020/06/1615) ථූපාරාමය හා ජය ශ්‍රී මහා බෝ රජුන්ගේ ආනුභාවය ‍| ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:49:13
2132020/06/1614) යකුන්ගේ හඬ සාදු නාදයෙන් දුරුවිය ‍| ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:54:58
2142020/06/15Preathayek Una Amathithumage Kathawa Welimada sadda seela thero Damsak Mandapaya00:04:20
2152020/06/15ධර්මයෙන් ප්‍රතිඵල ගන්නේ කෙසේ ද __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ welimada saddaseela himi01:37:42
2162020/06/1424 සුන්දරම ජීවිතය සුගත ගුණය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:56:05
2172020/06/14ජීවිත වලට කරදර එනකොට ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න ඔනා __ වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි __ welimada saddaseela thero01:51:22
2182020/06/14කන් වලින් ශ්‍රවණය කළ අකුසල් ගෙවා දමන්න කොච්චර බණ අහන්න ඕන ද වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි welimada saddaseela02:07:38
2192020/06/1323 අවබෝධය සහ හැසිරීම විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:51:55
2202020/06/13Darma danaye ascharya welimada saddaseela thero damsak mandapaya00:05:02
2212020/06/1231) ධාතු ස්වභාවය අනුව පෑහී යෑම | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:56:37
2222020/06/1213) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ලක් දෙරණ කම්පා කළ අයුරු | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:49:10
2232020/06/1122 කිසිදු කෙනෙක් නොදත් දහම සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:50:46
2242020/06/1112) බිය සැක දුරු කරමින් මහරහතුන් වැඩි සේක | ‍ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල00:54:32
2252020/06/1130) විය හැක දේ හා කර්ම විපාක | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:59:16
2262020/06/1111) යකුන් හකිනියන් ගේ හපන් කම් | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:49:19
2272020/06/1010) ලංකාවේ සිංහලයාගේ ආරම්භය | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:57:51
2282020/06/1029) භාග්‍ය යනු මෙයයි | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana01:03:00
2292020/06/1004 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප ¦ පහන් පූජාවේ සහ පතිව‍්‍රතාව රැකීමේ පින00:48:01
2302020/06/0903 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප ¦ ආසන පූජා කිරීමේ සහ පැන් පූජා කිරීමේ පින00:44:51
2312020/06/0902 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප ¦ දෙව්ලොව යන්නේ කෙසේ ද؟00:49:55
2322020/06/0901 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප ¦ පළමු දෙසුම00:53:01
2332020/06/0909) තුන්වන ධර්ම සංගායනාව | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:55:24
2342020/06/08ඔබේ ප්‍රශ්න වලට ධර්මයෙන් පිලිතුරක් ...|පින්වත් සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ ...00:07:06
2352020/06/0828) දුක් නිවනා දහම් දෙසුම් | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:58:17
2362020/06/0727) දෙවියන් සැනසුන හැටි | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana01:03:14
2372020/06/07ප්‍රශ්න නැතිව ආදරෙන් ජීවත්වෙන්න මෙ ඔවදන් හිතට ගන්න, Ven Welimada Saddhaseela Thero, kusal Arana01:00:33
2382020/06/07මී පැණි පූජාවේ විපාක හා අරහත් පරපුර | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:53:55
2392020/06/0721 නිකෙලෙස් හද මඬල අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:50:53
2402020/06/0720 නිවන් මගට ඕනෙම කරුණු පහ අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:49:34
2412020/06/0607) මෞර්ය රාජ වංශයේ විස්තරය | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:55:11
2422020/06/06බණ කතා - මේ ජීවිතයේ හැසිරීම මරණින් පසු ජීවිතයට බලපාන හැටි | Bana Katha 0101:21:15
2432020/06/05හාල්මැස්සෙක් වගේ තරුණ කොල්ලෙක්00:37:36
2442020/06/05Ven.Welimada Saddaseela Thero | ධර්ම දානය00:04:42
2452020/06/03ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව, Ven Welimada Saddhaseela Thero, Kusal Arana00:37:14
2462020/06/03“ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල” දේශකයාණන් වහන්සේ පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්00:44:43
2472020/06/03කාන්තාවන්ට බෝධීන්වහන්සේලා ඇල්ලීම අකැප ඇයි? පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමින්වහන්සේ00:08:18
2482020/06/033 June 202000:08:18
2492020/06/03Dugiyage Kiri danaye anisansa welimada sadda seela thero damsak mandapaya00:04:25
2502020/06/0326) දැන්වත් දමනය වන්න | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:54:23
2512020/06/02වැරදි හදාගන්න බැරි අයට අංගුලිමාල මුනිඳුන්ගේ එකම දේශනය01:18:03
2522020/06/0225) පුදුම සහගත ලෝක විස්තරය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:03
2532020/06/0106) දෙවන ධර්ම සංගායනාව | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:50:16
2542020/06/01පිරිත හෙවත් ආරක්ෂාව හා ප්‍රශ්න විසඳීම Ven Welimada Saddaseela Thero01:31:52
2552020/06/01ස්වර්ණමාලී මහා සෑ රජුන්ගේ අසිරිමත් කථා පුවත Ven welimada saddhaseela thero02:19:14
2562020/05/31ඔබත් දුකින් නම් ඉන්නේ මේ දහාම් පරියාය අහන්න | Ven Welimada Saddaseela Thero00:54:01
2572020/05/3105) පළමු ධර්ම සංගායනාව | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:54:23
2582020/05/31#shraddhatv #mahamevnawa සංසාරෙන් ගැලවෙන්න ලැබෙන අන්තිම අවස්ථාව ~ Welimada Saddhaseela Thero00:05:28
2592020/05/3019 බුදුවරුන්ගේ සත්ය වචනය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:54:07
2602020/05/3024) සුන්දරම ජීවිතය (සුගත ගුණය) | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:56:06
2612020/05/30පව පිලිකුල් කරන්න, Ven Welimada Saddhaseela Thero, පූජනීය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, Kusal Arana,01:28:11
2622020/05/2918) සම්බුදු බව සිදු වූ අයුරු | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana7,461 views00:51:16
2632020/05/2917 දස මරසේනා සහ මාර යුද්ධය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana 100:54:37
2642020/05/2904) තුන් වැනි ලංකාගමනය | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:49:52
2652020/05/2915 බෝසත් කුමරුගේ අසිරිමත් කුමර දිවිය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:54:28
2662020/05/2914 උපේක් ෂාව පුරුදු කළ උතුම් සිත අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana 100:52:53
2672020/05/2912 සත් යානුභාවය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:59:07
2682020/05/28යොවුන් දහම් සක්මන 2020 - Yowun Daham Sakmana - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:02:01
2692020/05/28සැබෑම බැඳීම් ඉස්සරහා කවුරුත් අසරණයි.... ලස්සන දේශනාවක්.00:04:56
2702020/05/2803) නාගදීපයේ විස්තර | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:53:03
2712020/05/2823) අවබෝධය සහ හැසිරීම (විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය) | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:51:55
2722020/05/2811 අද්භූත ඉවසීම අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:55:16
2732020/05/2813 අධිෂ්ඨාන ශක්තිය හා මෛත්රී බලය අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:52:44
2742020/05/2822) කිසිදු කෙනෙක් නොදත් දහම ( සම්මා සම්බුද්ධ ගුණය) | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:50:46
2752020/05/27සැමියා සහ බිරිද ....... rev welimada saddaseela thero00:06:42
2762020/05/2702) මහියංගනයේ විස්තරය | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:57:42
2772020/05/2601) සිංහල ජාතියේ ආධ්‍යාත්මික ගුරු දෙවිඳු | ලක්දිව එකලු කළ හිරු මඬල | Lakdiwa Ekalu Kala Hiru Madala00:54:14
2782020/05/2621) නිකෙලෙස් හද මඬල | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:50:53
2792020/05/25ඔබත් අණුවනකමින් ශාපයන් රැස්කරණවාද ?00:09:37
2802020/05/24ඔබේ මරනය, Ven Welimada Saddhaseela Thero, කුසල් අරණ01:26:52
2812020/05/24යොවුන් දහම් සක්මන 2020 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනය Yowun Daham Sakmana 202001:02:01
2822020/05/2320) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | ‍ලෝකයට කුමක් ද වෙන්නේ ? (අවසාන දේශනය)00:59:43
2832020/05/2319) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | රහතන් වහන්සේලා සසරේ කළ පින්00:48:53
2842020/05/2218) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | ඔබ උපදින දෙව්ලොව කොහෙ ද?00:52:22
2852020/05/2220) නිවන් මගට ඕනෙම කරුණු පහ | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:49:34
2862020/05/21සිල් ගන්න වයසට යනකන් ඉන්න එපා ven walimada saddhasila tero00:04:54
2872020/05/21බුද්ධ සාසනයට දරු වන් පූජා කිරීමෙන් දෙමාපියන්ට රැස් වන මහා කුසලු් ven walimada saddasila tero00:07:30
2882020/05/2117) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | පැන් පහසු කරවීමේ පින, මරණය පෙනි පෙනී පින් කිරීම හා කනත්තක කථාව00:50:48
2892020/05/2115) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | මරණය ළං වුණාම කරන පින්, අඹුසැමියන් එක්ව කරන පින්00:48:17
2902020/05/21රාගයෙන් බැදෙන මිනිසා ඇස් වල කදුලු පු⁣රොගෙන වෙිදනා විදිති...00:47:48
2912020/05/2019) බුදුවරුන්ගේ සත්‍ය වචනය| අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:54:07
2922020/05/20සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහනසේ / Saripuththa Maharahathan Vahanse / වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහනසේ01:52:23
2932020/05/1914) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | මත්ස්‍ය රස, ඉදිකටු හා බිම වැටුණ මල් පූජාවේ පින00:47:54
2942020/05/19Ven Welimada Saddhaseela Thero 2019 01 2601:43:09
2952020/05/19විවාහ වීමේ දී සොයා ගන්නා සහකාරිය ගේ තිබිය යුතු ගුණ ධර්ම01:47:08
2962020/05/1818) සම්බුදු බව සිදු වූ අයුරු | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:51:16
2972020/05/1713) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | තිසරණයේ සහ පංචශීලයේ පින00:54:13
2982020/05/17සසර ගමන තුළ අපි නොඉපදුන ආත්මයක් නැ.. නොඉදපු දුකකුත් නැ.. / සසරෙහි දුක00:12:17
2992020/05/17⁣පැවිදි භික්ෂූනීන් අතර වීර්යය වන්තම කාන්තාවගේ කතාව - vsn welimada saddaseela thero00:08:04
3002020/05/17තනිකඩ තරුණයකුට පෙම් කල ගැබිනි කතකට අත් වු ඉරණම - van welimada saddaseela thero00:06:39
3012020/05/1617) දස මරසේනා සහ මාර යුද්ධය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:54:37
3022020/05/1612) දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | ආරාම පූජාව, ස්ථූප පූජාව බණ ඇසීමේ පින00:47:18
3032020/05/1511. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | පසුතැවිලි නොවීම හා අනුමෝදන් වීමේ පින00:49:21
3042020/05/1516) දුක් විඳීම | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:06
3052020/05/1410. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | සාංඝික දානයේ සහ රන් ආභරණ පූජාවේ පින.00:42:29
3062020/05/1415) බෝසත් කුමරුගේ අසිරිමත් කුමර දිවිය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:54:28
3072020/05/1414) උපේක්‍ෂාව පුරුදු කළ උතුම් සිත | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:53
3082020/05/14හිතන්නේ එක්ක සිදුවන්නේ වෙන එකක් | Welimada Saddaseela Swamin Wahanse00:53:55
3092020/05/1413) අධිෂ්ඨාන ශක්තිය හා මෛත්‍රී බලය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:44
3102020/05/14ආදරය - Adaraya | අටලෝ දහම - Ven Welimada Saddasila Thero (පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:09:59
3112020/05/14ස්වර්ණමාලි මහ සැ රජුන්ගේ අසිරිමත් කථා පුවත, Ven Welimada Saddhaseela Thero, කුසල් අරණ02:20:16
3122020/05/1309. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | පින්කම් 36 ක්.00:52:21
3132020/05/13වැරදි අත්හැර අලුත් ජීවිතයකට මග, Ven Welimada Saddhaseela Thero, වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, (කුසල් අරණ)00:12:06
3142020/05/1208 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප කරදර මැද කරන පින් හා පතිවතේ පින්00:44:06
3152020/05/1207 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප කැඳ පූජාවේ, අටසිල් ගැනීමේ, දන්දීමේ පින00:49:57
3162020/05/1206 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප තෙරුවන් සරණ යෑමේ, පන්සිල් රැකීමේ, දන්කුඩ දානයේ පින00:48:25
3172020/05/1205 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප වැරදි නොකිරීම සහ වරදින් මිදීමේ පින00:51:01
3182020/05/12රුවන්වැලි මහා සැයේ සම්පුර්ණකතාව - Ruwanwalimahasaye kathawa02:19:20
3192020/05/1212) සත්‍යානුභාවය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:59:06
3202020/05/1208. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | කරදර මැද කරන පින් හා පතිවතේ පින්.00:44:07
3212020/05/12ධර්මාශෝක රජු (මෙතෙක් කල් නොහැසි කතාව)00:39:32
3222020/05/12අෂ්ට පල සහ දෙතිස් පල බෝදින්වහන්සේලා සැදුනු ආකාරය00:10:08
3232020/05/12යශෝධරා අරහත් තෙරණිය පිරිනිවන් පෑමට පෙර කල අවසන් පාපොච්චාරණය - welimada saddaseela th03:10:07
3242020/05/12විවහා වීමට අපේක්ෂා කරන ඔබ ඇසිය යුතුම දේශනයක්/ van welimada saddaseela thero00:11:19
3252020/05/1107. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | කැඳ පූජාවේ, අටසිල් ගැනීමේ, දන්දීමේ පින.00:49:58
3262020/05/1111) අද්භූත ඉවසීම | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:16
3272020/05/1110 මෙහෙමයි වීරිය වැඩුවේ අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana01:01:46
3282020/05/11ප්‍රඥාවෙන් විසඳූ ගැටළු | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:57
3292020/05/1108 කම්සැප අත් හැරීම අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:58:08
3302020/05/1107 පුදුම සහගත දන් දීම අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana 100:55:38
3312020/05/11Obe Niwaseath Amunushya Kradarada Damsak Madapaya welimada sadda seela thero00:04:31
3322020/05/11සාසනයට දරුවන් පූජා කිරීමේ අනිසන්ස, Ven Welimada Saddaseela Thero, වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, Kusal Arana00:08:02
3332020/05/1006 සිතා ගත නොහැකි සීලය  අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana 100:51:42
3342020/05/10සීල පරම්තාව -00:45:42
3352020/05/1006. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | තෙරුවන් සරණ යෑමේ, පන්සිල් රැකීමේ, දන්කුඩ දානයේ පින...00:48:26
3362020/05/10පිං කිරීමේ වැදගත්කම, Pin Kirime Wedagatkama, Ven Welimada Saddhaseela Thero, වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:27:02
3372020/05/10නිවරදිව තිසරණය පිහිටන්නෙ කොහෙමද - Ven Welimada Saddhaseela Thero ( සුවපත් සිත )00:50:27
3382020/05/0905. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | වැරදි නොකිරීම සහ වරදින් මිදීමේ පින.00:51:02
3392020/05/0903 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප ආසන පූජා කිරීමේ සහ පැන් පූජා කිරීමේ පින 100:44:51
3402020/05/08ඉරිසියාවේ භයානක බව. - වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහනසේ00:46:53
3412020/05/08අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ, Angulimala Maha Rahatan Wahanse, Ven Welimada Saddhaseela Thero, World Bud00:40:14
3422020/05/08ගිනි ඇවිලෙන දිවියට නිවි සැනසෙන්නට - වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්ස.00:11:37
3432020/05/0810) මෙහෙමයි වීරිය වැඩුවේ | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana01:01:47
3442020/05/0809) ප්‍රඥාවෙන් විසඳූ ගැටළු | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:57
3452020/05/0808) කම්සැප අත් හැරීම | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:58:09
3462020/05/0804. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | පහන් පූජාවේ සහ පතිව‍්‍රතාව රැකීමේ පින.00:48:01
3472020/05/07ලොමුඩැහැ ගැන්වෙන සිංහනාදය - ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2564ක් වූ වෙසක් පුන් පොහෝ දින සවස ධර්ම දේශනාව01:58:30
3482020/05/07දේවාල වලට ගිහින් අමාරුවේ වැටෙන්න කලින් මේ ටික අහන්න, Ven Welimada Saddaseela Thero, World Buddhist00:05:52
3492020/05/06ධාතුන් වහන්සේලා පිදීම, Dathun Wahansela පිදීම, Ven Welimada Saddhaseela Thero, World Buddhist, සද්ධා00:40:41
3502020/05/06පසුතැවෙන්න එපා.. සතුටින් පිංකම් අනුමෝදන් වෙන්න...00:03:40
3512020/05/06ආනිසංස දැනගෙන කඨින චීවරය පූජා කරමු00:04:06
3522020/05/06වෙසක් පුන් පොහෝ දා විශේෂ සීල භාවනා වැඩසටහන | නිසල කලෙක අසිරි වෙසක් | ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 256400:02:52
3532020/05/0502 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප දෙව්ලොව යන්නේ කෙසේ ද00:49:55
3542020/05/05යකුන්ගෙන් වැඩගත් හැටි (අංගුලිමාල අපදානය)00:39:44
3552020/05/0503. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | ආසන පූජා කිරීමේ සහ පැන් පූජා කිරීමේ පින00:44:51
3562020/05/0507) පුදුම සහගත දන් දීම | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:55:38
3572020/05/0506) සිතා ගත නොහැකි සීලය | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:51:42
3582020/05/0502. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | දෙව්ලොව යන්නේ කෙසේ ද?00:49:55
3592020/05/0501. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | පළමු දෙසුම00:53:01
3602020/05/0402. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | දෙව්ලොව යන්නේ කෙසේ ද?00:49:55
3612020/05/0401 දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප පළමු දෙසුම00:53:01
3622020/05/0305 අසිරිමත් සම්බුදු විවරණ අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:52:56
3632020/05/0301. දිවැසින් දුටු දෙව්ලොව සැප | පළමු දෙසුම.00:53:01
3642020/05/03මෙකක්ද මේ සැපය කියන්නේ - Ven Welimada Saddhaseela Thero (සුවපත් සිත )00:54:22
3652020/05/03තවම ඔබ කේන්දරය බැලුවේ නැතිද?බැලිය යුතුද? | Walimada Saddhaseela Thero00:08:18
3662020/05/02තුන් ලොවෙහි පරම පවිත්‍ර ස්ත්‍රී රත්නය රාහුල මාතා යශෝධරා | Welimada Saddaseela Swamin Wahnsa03:25:07
3672020/05/0235. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | අවසාන වැඩසටහන.00:58:55
3682020/05/0204 පින් ගංගාවේ කතාව අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:51:27
3692020/05/0203 හැම විටම කළ යුතු දෙයක් අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:58:10
3702020/05/02(2017 - 11 - 25) පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි - Ven. Welimada Saddhaseela thero01:02:57
3712020/05/0105) අසිරිමත් සම්බුදු විවරණ | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:52:56
3722020/05/0104) පින් ගංගාවේ කතාව | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:51:27
3732020/05/0134. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | අසුර අපාය.00:47:30
3742020/05/01ලෝකයේ ලස්සම ආදර කතාව සිදුහත් - යශෝධරා01:35:24
3752020/04/3033. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | කොඩිවින කරන අය උපදින ලෝක00:48:45
3762020/04/29දිවැසින් දුටු දෙව් ලොව සැප.00:03:12
3772020/04/2903) හැම විටම කළ යුතු දෙයක් | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:58:10
3782020/04/2932. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | අණ්ඩකෝෂය ඔසවාගෙන යන පේ‍්‍රතයෝ00:46:43
3792020/04/29ඔබ දැන් කොරෝනා හැදිලා මැරුනොත් මොකද කරන්නේ, Den korona hedila Merunot, Ven Saddhaseela Thero, World00:26:23
3802020/04/29ජිව්තේ වරද්ද ගන්න එපා - Ven Welimada Saddhaseela Thero00:50:08
3812020/04/2802 බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වීම සැපයක් ම යි අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:56:01
3822020/04/28යශෝදරා අරහත් උත්තමාවියට උපහාර පිණිස පැවත් වූ සදහම් දේශනය සහ වන්දනාව00:02:47
3832020/04/2831. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | අදටත් ඇසෙන නිරයේ ශබ්ද00:44:40
3842020/04/2730. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | ආරාමයක් හදලත් පේ‍්‍රතයෙක් වෙලා00:48:50
3852020/04/2701 නිවන් දකින්න බැරි හේතුව අසිරිමත් සම්බුදු සරණ Asirimath Sambudu Sarana00:53:21
3862020/04/2702) බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වීම සැපයක් ම යි. | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:56:01
3872020/04/27ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිට සිදුකළ දම්සක් නද01:02:52
3882020/04/27වැරදි අතහැර අලුත් ජීවිතයකට පාර...00:11:14
3892020/04/26හේතුඵල ධර්මතාවය හැදින්වීම සහ ජරා මරණ, Hetu pala, Darma Tawaya, Ven Welimada Saddhaseela Thero, World00:52:47
3902020/04/26තිසරණය - Ven Welimada Saddaseela Thero ( සුවපත් සිත )00:50:57
3912020/04/2629. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | මැරෙන්න පෙර යමපල්ලො පේනව ද?00:43:10
3922020/04/25විශ්ව විද්‍යාලයේ දී වැනසෙන්න නම් එපා | Welimada Saddaseela Swamin Wahansa Darma Deshana00:51:37
3932020/04/2528. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | විඳවනකොට බණ මතක් වූ පේ‍්‍රතයෝ.00:40:09
3942020/04/2401) නිවන් දකින්න බැරි හේතුව | අසිරිමත් සම්බුදු සරණ | Asirimath Sambudu Sarana00:53:21
3952020/04/23යාපනය සරසවි මහාසෑය - Jaffna Sarasavi Maha Seya (2020-03-07)01:09:22
3962020/04/2327. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | එක්කෙනෙකුගේ කර්මය අනිත් අයටත් බලපානවා.00:44:19
3972020/04/23බුද්ධානුස්සතිය වඩමූ00:30:07
3982020/04/22(2018 - 06 - 15) පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි - Ven. Welimada Saddhaseela thero02:31:38
3992020/04/2226. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | අපායෙ යන අය බේරෙන ක‍්‍රමයක්00:47:33
4002020/04/22බියකරු සසර.....00:50:53
4012020/04/21මිහිදු මහාරතන් වස්හන්සේ - Mihidu maharahath wahanse01:50:22
4022020/04/21සාරිපුත්ත මහාරහත් වස්හන්සේ - Saripuththa maharahathwahanse 0301:56:42
4032020/04/2125. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | රාත‍්‍රී පින් කරලා දවල් පව් කරපු පේ‍්‍රතයෝ00:48:48
4042020/04/2124. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | තමන්ගේම මස් කඩා කන පේ‍්‍රතයෝ00:43:58
4052020/04/21බුදු සසුනේ දියුණුවට උපකාරි වන පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම - සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා02:17:54
4062020/04/21නකුල මාතා,නකුල පිතා!!! පිං ඇති අයම අසත්වා!01:34:35
4072020/04/20ඔබත් කළු කුමාර ප්‍රශ්නයෙන් පීඩා විදින්නෙක්ද Walimada Saddaseela Thero00:05:01
4082020/04/19ගිනි ඇවිලෙද්දි මොන හිනා ද ? | Welimada Saddaseela Swamin Wahanse00:53:34
4092020/04/19අධාර්මිකව YouTube වලින් මුදල් උපයන අයට වෙන දේ -Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:01:50
4102020/04/19ස්ත්‍රී ජීවිතය දුෂ්කර ද? (ස්ත්‍රී බව ලැබීමට බලපාන කර්ම) | සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා | Shraddha TV01:48:02
4112020/04/18බඹසර සීලයක මහා බලසම්පන්න බව, Babasara Silaya, Ven Welimada Saddhaseela Thero, World Buddhist01:28:44
4122020/04/18සිල් ගන්න වයසට යනකම් ඉන්න එපා / Ven Welimada Saddhasela Thero, වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි, World Buddhist00:04:57
4132020/04/18සංසාරෙ ම එකට ඉන්න ඕනේ නම් මේ ජීවිත ආදර්ශයට ගන්න | සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා | Shraddha TV01:34:35
4142020/04/1823. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | රහතන් වහන්සේගේ පවුලේ අය පේ‍්‍රතයො වෙලා00:50:53
4152020/04/18අසිරිමත් සම්බුදු සරණ00:01:42
4162020/04/1822. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | වැරදි කාම සේවනය කළ පේ‍්‍රතයෝ00:42:08
4172020/04/17ධාතූන් වහන්සේලා පිදීමේ අනුසස් සහ අසිරිමත් ධාතු වන්දනාව 02 - සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා01:23:57
4182020/04/16ධාතූන් වහන්සේලා පිදීමේ අනුසස් සහ අසිරිමත් ධාතු වන්දනාව - සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා00:49:04
4192020/04/16දෙවියන් විමසූ මිනිසුන්ගේ මංගල කාරණා ‍| සයුරෙන් එතෙර සදහම් දේශනා 202:01:01
4202020/04/1621. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | මිනිස්සු සමඟ වසන පේ‍්‍රතයෝ00:44:40
4212020/04/16Tharuna Jeewitha wala iranama Damsak mandapaya welimada saddaseela thero00:13:30
4222020/04/15වැරදි කාමසේවනයේ විපාක00:03:10
4232020/04/1520. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | අනුන්ගේ දානය නූරුස්සන පේ‍්‍රතයෝ00:46:49
4242020/04/1419. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | පින් ගන්න බැරි පේ‍්‍රතයෝ00:42:36
4252020/04/1318. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | ප්‍රේතයෙක් නොවී බේරුණා00:43:37
4262020/04/13සැබෑ ආදරය ගැන බෞද්ධ විග්‍රහයක් Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 18 YouTube01:22:38
4272020/04/1217. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | ඉරිසියාව නිසා දුක් විඳින පේ‍්‍රතියෝ.00:46:53
4282020/04/11දහමට සිත නොනැමෙන්නට හේතුව සංසාරික හේතුවක් විය හැකියි Ven Welimada Saddaseela Thero 2020-04-1100:45:11
4292020/04/11Adara Kathawak saddaseela thero00:05:37
4302020/04/1116. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | ප්‍රේතයන් කන බොන දේවල්.00:45:22
4312020/04/1015. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | දරුවන්ගෙ පින්කම්වලට ගැරහූ පේ‍්‍රතයෝ.00:45:24
4322020/04/10පිනට ගරහා ප්‍රේත ලොව උපන්නෝ Ven Welimada Saddaseela Thero 2020-04-0900:47:42
4332020/04/0914. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | පින්කම්වලට ගැරහූ පේ‍්‍රතයෝ.00:47:56
4342020/04/09පසුතැවිල්ලෙන් මිදෙන්නට අතිපූජ්‍ය සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ! උපදේශ දේශනාව01:04:55
4352020/04/09බුද්ධ ශාසනයේ දෙවිවරු - Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:01:30
4362020/04/09Buddha prathimawala aanubawaya damsak mandapaya00:08:04
4372020/04/0813. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | තමන්ගෙ ම දරුවන් කන පේ‍්‍රතිය.00:46:21
4382020/04/0812. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | මළගිය අයට පින් දෙන්න හොඳ නැද්ද?00:38:20
4392020/04/08වසංගත නිසා සසර වෙනස් වෙන හැටි | Walimada Saddaseela Swamin Wahanse01:22:54
4402020/04/07☸️දැන් කොරෝනා හැදිලා මැරුණොත් මොකද කරන්නෙ ? - Ven welimada Saddaseela Thero00:26:23
4412020/04/06අවසන් මොහොතට සූදානම් ද...00:12:58
4422020/04/06අවසන් මොහොතට සූදානම් ද?00:12:59
4432020/04/06ටිකයි ද බොන්නෙ00:08:07
4442020/04/06කොරෝනා හැදුනොත් දැන් මොකද කරන්නෙ00:26:27
4452020/04/06Boru kime wipaka welimada sadda seela thero damsak mandapaya00:03:30
4462020/04/06Thunuruwan Kerehi Sitha Apaheadeanam Damsak Mandapaya welimada sadda seela thero00:03:09
4472020/04/06Asirimath padamanawaka jathakaya Damsak Madapaya welimada sadda seela thero00:04:58
4482020/04/06Lichchavi raja parapure upatha Damsak mandapaya welimada saddaseela thero00:10:37
4492020/04/06දිවැසින් දුටු බියකරු නිරය! Ven Welimada Saddhaseela Thero06:51:41
4502020/04/05කොරෝනා හැදුනොත් මොකද කරන්නේ ?දහමින් උපදෙසක් ! අතිපූජ්‍ය සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:27
4512020/04/0411. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | කුණු වෙච්ච ඌරු කටක් ඇති ප්‍රේතයා.00:47:26
4522020/04/03කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරෙන හැටි 0200:26:23
4532020/04/03කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරීමට උපදෙස් 0100:10:54
4542020/04/0310. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | පේ‍්‍රතයන්ගේ ඇත්ත කතා.00:44:21
4552020/04/01(ඉරිසියාවද? ප්‍රශ්නෙ) Irisiyawada Prashne? - Saddhaseela Thero (සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:06:43
4562020/03/29විවාහ වීමට සිටින දියණියන් හට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන් අවවාද | Ven Welimada Saddaseela Thero | Damsara00:55:26
4572020/03/28මෙවැනි වසංගතයක දී අප විසින් කළ යුතු ම දේවල්...00:06:21
4582020/03/28රතන සූත්‍රය මේ තරම් වටින්නෙ ඇයි ? | Rathana Suthraye Anubawaya01:26:08
4592020/03/2806. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | අපාය පෙන්වමින් කළ දේශනාව00:46:10
4602020/03/27Welimada saddhaseela thero01:35:47
4612020/03/27ඔබේ මරණය! Ven. Welimada Saddhaseela thero (2020 - 03 - 14)01:28:13
4622020/03/2705. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | නිරි සතාට යමරජු මුනගැසීම.00:41:24
4632020/03/26Walimada saddaseela thero00:10:00
4642020/03/26මරණයෙන් බේරෙන්නේ කොහොමද? | Welimada Saddaseela Swamin Wahanse01:29:17
4652020/03/24යොවුන් දහම් සක්මන 2020 පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ ,01:02:01
4662020/03/2402. දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | භයානක අපායවල් අට.00:46:45
4672020/03/24සියලු රෝග බිය තැතිගැනීම් වලට නියත බෙහෙත​ - Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:09:39
4682020/03/24Ven Welimada Saddaseela Thero 2020-03-2300:48:55
4692020/03/21මහා අරහන්තක වන්දනාව | Ven. Welimada Saddaseela Thero | #Damsara01:55:16
4702020/03/21සැමදෙන ශ්‍රද්ධාව උපදවාගනිත්වා! ධාතූන්වහන්සේලා ගේ අසිරිය Ven Welimada Saddaseela Thero 2020-03-2100:42:35
4712020/03/2101) දිවැසින් දුටු බියකරු සසර | සසර පටන් ගත්ත තැන.. (පළමු විවරණය)00:49:18
4722020/03/21රතන සූත්‍ර දේශනාව පිළිබඳ අසිරිමත් කථා පුවතයි මේ.. | Ven. Welimada Saddaseela Thero | #Damsara01:27:38
4732020/03/20Welimada saddhaseela thero වර්තමානයේ මාර්ග ඵල ලැබීමට ඇති බාධක හදුනාගන්න.01:08:43
4742020/03/20නිහතමානී බව සහ කීකරු බව Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:00:26
4752020/03/17Saddhaseela Thero (සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:04:33
4762020/03/17Saddhaseela thero (සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:04:47
4772020/03/15මගේ රටට අහින්සක මිනිස්සුන්ට සෙත් වේවා.. By Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:01:40
4782020/03/13Welimada saddhaseela thero සංඛධම සූත්‍රය.01:36:26
4792020/03/12☸️කොරෝනා වෛරසයෙන් බියවී සිටින ඔබට (Ven Walimada Saddhaseela Thero) Dms priyadarshana00:02:46
4802020/03/12ලෙඩ වෙන විදිහ තේරුම් ගන්න..00:02:46
4812020/03/12ජීවිතේ එක වරදක් හරි හදාගන්න | Ven. Welimada Saddaseela Thero | #Damsara01:18:25
4822020/03/11☸️ප්‍රිය දේවල් නිසා දුක් දොම්නස් උපදින හැටි (Ven Walimada Saddhaseela Thero)Dms priyadarshana01:09:03
4832020/03/11ගත වන තප්පරයක් පාසා මිනිසා වෙනස් වේ | Ven. Welimada Saddaseela Thero | #Damsara01:04:55
4842020/03/11☸️ අද කාලයේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරට අවබෝධ නොවිමට හේතු (Ven Walimada Saddhaseela Thero) Dms priyadarshana00:23:08
4852020/03/11බෝධීන්වහන්සේලා වන්දනා කරන අප දැනගත යුතුම වැදගත්ම කරැනු /Bodinwahanse- Ven Welimada Saddhaseela Thero00:03:27
4862020/03/10ප්‍රණීත පොල් රොටී දන්සැල - 2020.02.1500:06:42
4872020/03/09ඔබත් ධර්මය අසන්නේ වැරදි සොයන අදහසින් ද ? | Welimada Saddaseela Swamin Wahanse01:40:26
4882020/03/08(ටිකයි ද? බොන්නෙ) Tikai Da? Bonne - Saddhaseela Thero (සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:08:07
4892020/03/06ඔබේ හදමඩලේ බුදුරජානන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදීම ඔබව සුගතිඩයේම උපද්දවයි - Ven Welimada Saddaseela Thero00:05:56
4902020/03/04Angulimala Maharahathan Wahansege thejasa (welimada saddaseela thero)00:05:38
4912020/03/02ඔබ සරන යන්නේ කේන්දරේද? - Ven Welimada Saddhaseela Thero / World Buddhist00:08:21
4922020/03/01මෙය නො අසා ජීවත්වී ඇති වැඩේ කුමක්ද02:38:57
4932020/03/01Sayurenethera Sadaham Deshana | සයුරෙන්එතෙර සදහම් දේශනා | 2020/02/29 | Shraddha TV02:00:39
4942020/02/29Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/02/29 - 1.00pm Shraddha TV01:37:42
4952020/02/28Welimada saddaseela thero00:02:21
4962020/02/26නිවන් දැකීමට දැනගත යුතු කරුණු -(Ven Walimada Saddhaseela Thero) Dms priyadarshana00:56:51
4972020/02/26සුපරිපූර්ණ වූ ලොව එකම ශාසනය...00:02:30
4982020/02/26සුපරිපූර්ණ වූ ලොව එකම ශාසනය. (කෙටි ධර්ම දේශනා)00:02:30
4992020/02/26වාසනාවේ ම්ත්‍යාව-(Ven Walimada saddhaseela Thero) Dms priyadarshana00:06:07
5002020/02/24දෙවියනුත් රාගයෙන් පීඩා විඳිනවා (කෙටි ධර්ම දේශනා)00:03:19
5012020/02/23Sayurenethera Sadaham Deshana | සයුරෙන්එතෙර සදහම් දේශනා | 2020/02/22 | Shraddha TV01:34:40
5022020/02/22Obe sarana kendareda - ඔබේ සරණ කේන්දරේද | Velimada saddasila himi00:08:18
5032020/02/22උග්ගහ සුත්‍රය | Uggaha Sutta Sinhala | Ven. Welimada Saddaseela Thero00:10:43
5042020/02/22Nawaka wadehi wipaka(welimada saddaseela thero)00:04:45
5052020/02/22Daru patiyek kiyala asura patiyek pathanawada (daruwan pathana pinwathun beliya yuthu)00:04:10
5062020/02/20සිල් ගන්න පන්සලට යන්නම ඕනද... වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:03:19
5072020/02/20සිල් ගන්නට පන්සලකට යන්න ම ඕනෙ ද? (කෙටි ධර්ම දේශනා)00:03:19
5082020/02/20අඳුරු වළාවෙන් මිදුණු කල පුන්සඳ බබලන්නේ ම ය. | Walimada Saddaseela Thero02:24:57
5092020/02/18Dharma Deshanaya | ධර්ම දේශනය | 2020/02/18 | Shraddha TV02:17:49
5102020/02/17ඇසිය යුතුම කතාවක්...00:07:55
5112020/02/16Yowun Daham Sakmana 2020 - Ven Welimada Saddasila Thero (පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:07:55
5122020/02/16☸ප්‍රශ්න නොමැතිව ජිවත් වෙන්න ආදරයෙන් ඉන්න ක්‍රමයක්-(Ven Walimada saddhaseela Thero)Dms priyadarshana01:00:02
5132020/02/16උතුම් යශෝධරා වන් ට සම්බුදුවරුන් ට අපහාස කරන්නන් ට සිදුවන දේ - Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:03:23
5142020/02/15යොවුන් දහම් සක්මන 2020 | පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනය | Yowun Daham Sakmana 202001:02:01
5152020/02/15Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/02/15 | Shraddha TV00:49:19
5162020/02/14Velimada saddaseela thero01:38:39
5172020/02/14Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/02/14 - 7.00pm | Shraddha TV00:43:53
5182020/02/14සැබෑ ආදරය පෙබරවාරි 14 ද...00:04:02
5192020/02/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/02/13 - 9.00am | Shraddha TV00:49:12
5202020/02/12පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි. කාලීන ධර්ම දේශනය. Ven.Welimada Saddasila Thero02:54:34
5212020/02/09Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/02/08 - 9.00am Shraddha TV00:49:16
5222020/02/09(උතුම්ම දානය) Uthumma Daanaya - Saddhaseela Thero (සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:04:38
5232020/02/07බෝධීන් වහන්සේගේ පිළිසරණ ලබාගන්න මේ දේවල් කරන්න Walimada Saddaseela Thero00:08:23
5242020/02/05භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මහා පුරිස් ලකුණු පිහිටීමට හේතු වූ පින් | Suwarnamali Mahasa Abiyasa02:35:11
5252020/02/04රුවන්මැලි මහා සෑ රජාණන් අභියස කල විශේෂ සදහම් දේශනාව 2020/02/04 | Shraddha TV02:30:21
5262020/02/02Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/02/02 - 4.00pm | Shraddha TV00:51:23
5272020/02/02විශේෂ ධර්ම දේශනාව/නෙළුව ජාතික පාසල/පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ..03:24:40
5282020/02/01Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/02/01 - 1.00pm | Shraddha TV01:55:54
5292020/01/31ඔබ සරණ යන්නේ කේන්දරේද? | Ven. Welimada Saddhaseela Thero | Sinhala00:08:20
5302020/01/30බෝධීන් වහන්සේගේ පිළිසරණ ලබාගන්න මේ දේවල් කරන්න | Walimada Saddaseela Thero01:36:36
5312020/01/29කර්ම ශක්තිය තේරෙන සිංහලෙන්. පුජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි.00:07:17
5322020/01/26පුජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:35:13
5332020/01/25බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදුනාම සෙතක් වෙන්නෙ කොහොමද​ ? By Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:05:56
5342020/01/25Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/01/25 - 1.00pm Shraddha TV01:31:45
5352020/01/24කෙසේ එක්ක යුද්ධ කරන හැටි/ Keles ekka Satan karana Heti- Ven Welimada Saddhaseela Thero01:38:40
5362020/01/24තිසරණයට පහදින්න අනිත්‍ය දකින්න - අතිපුජණිය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාම්න්වහන්ස01:34:24
5372020/01/24ඔබට හොද ස්වාමිපුරුෂයෙක් හො බිරිදක් නොලැබුනේ ඇයි - Ven Welimada Saddhasila Thero00:03:48
5382020/01/23ඔබට හොද ස්වාමිපුර්ෂයෙක් හෝ බිරිදක් නොලැබුනේ ඇයි..? ven welimada saddhasila thero00:03:48
5392020/01/23සත්‍යානුභාවයෙන් දිනු අනාගත ජිවිත... ven welimada saddhasila thero00:05:53
5402020/01/22Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/01/22 - 7.00pm Shraddha TV00:51:40
5412020/01/22බොරු කීමේ විපාක00:06:53
5422020/01/22Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2020/01/22 - 9.00am Shraddha TV00:45:21
5432020/01/21විවාහයට පෙර ඉදුල් වෙච්ච අයගේ සසර ven walimada saddasela tero00:03:10
5442020/01/18November 30, 201900:11:54
5452020/01/17වර්ජනය කළ පිරිස, වජ්ජීන් Ven. Welimada Saddhaseela thero01:27:38
5462020/01/17ධර්මයට පහදින එක හෝ අපහදින එක බලපාන්නේ ධර්මයට ද ඔබට ද ? | Masika Seela Bhawana Wadasatahana01:34:24
5472020/01/16කොහොම මැරුනත් සුගතියේ ඉපදෙන විදිය​..- Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:10:00
5482020/01/15යශෝධරා දේවිය ගැන නොදන්නා අමනයින් මේක දකිත්වා00:09:10
5492020/01/15මෙන්න යශෝධරාවගේ ඇත්ත කතාව | Yashodara Maharahath Theraniya00:09:09
5502020/01/13කල්පයකට වරක් මනුලොව පැමිණෙන දරුවා ගබ්සා කිරීම Ven. Welimada Saddhaseela thero (2020 - 01 - 12)01:20:01
5512020/01/12Sawasa Dharma Deshanaya | සවස ධර්ම දේශනය | 2020/01/12 | Shraddha TV01:52:07
5522020/01/12Udesana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2020/01/12 | Shraddha TV01:32:28
5532020/01/09සිදුහත්,දෙව්දත් කිරිපැණි මිත්‍රත්වය Ven. Welimada Saddhaseela thero00:51:19
5542020/01/08දෙව්ලොව බේබද්දෝ Ven. Welimada Saddhaseela thero (2020 - 01 - 07)00:53:55
5552020/01/04විවාහ_වීමට_අපේක්ෂා_කරන_ඔබ_ඇසිය_යුතු_ම_දේශනාවක්_|01:47:17
5562020/01/04විවාහ_වීමට_අපේක්ෂා_කරන_ඔබ_ඇසිය_යුතු_ම_දේශනාවක්.01:47:16
5572020/01/01දුස්කරව ඔබ කරන පින ඔබ ලග දෙවිවරු රඳවනවා - Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:01:23
5582020/01/01ව්වාහයක් අපේක්ෂා කරන දරුවනේ ඔබටයි මෙ දේශනාය - පුජනීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාම්න්වහන්ස01:43:43
5592019/12/31තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කිරීමේ වැදගත්කම - Ven Welimada Saddhaseela thero00:49:20
5602019/12/31Buddha Sasanaya Ha Sinhala/මේ මුළු බුද්ධ සාසනේම සුරැකුනේ සිංහල භූමියේ- Ven welimada saddhasila Thero00:25:05
5612019/12/31දස වැදැරැම් උපාසක ගුණ - Ven Welimada Saddhasila Thero00:56:47
5622019/12/30අටලෝ දහමින් කම්පා නොවන සිතක් ඇතිකර ගන්න නම් - Ven Welimada saddhasila Thero01:34:02
5632019/12/27පුජනීය වැලිමඩ සද්ධාසිල ස්වාමින් වහන්සේ01:08:27
5642019/12/20Rev. Welimada Saddhaseela thero. පින් කුසල් කරද්දීත් මෙපමණ බාදක අැයි?00:00:38
5652019/12/20පින්වත් දරුවෙකු පතනා ඔබට - Ven Welimada Saddhasila Thero01:20:01
5662019/12/20විර්ය කෙබඳුද යන්න වටහා ගනිමු - Ven Welimada Saddhasila thero.00:54:42
5672019/12/20Silaya Menavin Haduna gnimu- Ven Welimada Saddhasila thero.01:03:08
5682019/12/18අනිත්‍ය වු පංචඋපාදානස්ඛණ්දය- Ven Welimada saddhasila thero00:23:01
5692019/12/17අනිත්‍ය ගෝම පිණ්ඩපුම සුත්‍රය - Ven Welimada Saddhaseela thero00:26:49
5702019/12/16ඔබත් ඉන්නේ දුකින්ද? දුක නැති කරගන්න මේ දේශනය අසන්න.00:53:48
5712019/12/16විසාකා උපාසිකාව - Ven Welimada Saddhasila thero.00:52:29
5722019/12/14ලෝකයේ වටිනාම මානික්‍ය - Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:02:51
5732019/12/12ශ්‍රද්ධාවෙ ස්වාභාවය ඉතාම පැහැදිලිව - Ven Welimada Saddhasila thero00:50:20
5742019/12/11මිත්‍යාදෘශ්ඨික මිනිසෙක් තිසරණ සරණ යන විට ඇතිවන බාධා Ven. Welimada Saddhaseela thero (2019 - 12 - 10)01:10:08
5752019/12/08මමත්වය නැති උතුරුකුරු දිවයින Ven. Welimada Saddhaseela thero (2019 - 12 - 07)00:53:47
5762019/12/08බුදුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් රැය පහන් වන තුරු හැඩූ කතෝලික කාන්තාව​00:06:13
5772019/12/07ඔබ ඇසිය යුතුම ධර්ම දේශනා වක්00:08:10
5782019/12/06කාන්තාවන් නිම්මානරතියට යන්නේ මෙහෙමයි Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-12- 0600:51:58
5792019/12/05බෞද්ධ රටේ බුදු බණ Trending නෑ - Venerable Welimada Saddhaseela Thero00:01:54
5802019/12/04සතරවරම් දේව දූතයන් සියළු සතුන්ගේ විස්තර සෙවීම Ven. Welimada Saddhaseela thero (2019 - 12 - 03)01:28:09
5812019/12/02අඩුපාඩු යැයි දකින සියල්ල අඩුපාඩු නොවිය හැක Ven. Welimada Saddhaseela thero (2019 - 12 - 01)01:50:56
5822019/11/26Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-11- 2600:45:19
5832019/11/23හොරණ මහමෙව්නාවේ කඨින පිංකම - සදහම් දේශනාව | 2019/11/23 | Shraddha TV01:28:18
5842019/11/19රතන සූත්‍රය දේශනා මාළාව කුණ්ඩසාලේ මහමෙව්නාව Shraddha TV01:27:38
5852019/11/18තරුණ ඔබ යන පාර හරිද වැරදි ද00:02:11
5862019/11/18මේ ජිවිතයේ අපි යන්නේ කොතැනකටද බලන්නම වටිනා වීඩියෝවක් welimada saddaseela thero 2019 11 1900:06:57
5872019/11/15කෙලෙස් නසන අර්ථවත් දහම් දේශනා Ven Welimada Saddhaseela Thero01:27:30
5882019/11/14ඒ උතුමන්ගේ සද්ධර්මය මාගේ සතුරෝද අසත්වා Ven. Welimada Saddhaseela thero (2019 - 11 - 13)01:27:18
5892019/11/09තෙරුවන් සරණින් පෝෂණය වූ දරු සම්පතක උරුමය ඔබටත් - Ven Welimada Saddhaseela Thero01:38:16
5902019/11/08කඨින චීවර පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවය 2019 | 2019/11/08 | Shraddha TV01:22:20
5912019/11/08කඨිනානිසංශ ධර්ම ‌දේශනය - පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ.01:41:03
5922019/11/07මහාවංශය අවසාන භාගය ග්‍රන්ථ රත්නය එළිදැක්වීමේ මහා පුණ්‍ය මංගල්‍යය00:08:03
5932019/11/07තෙරුවන් සරණින් පෝෂණය වූ දරු සම්පතක උරුමය ඔබටත්01:38:16
5942019/11/04උතුම් ශ්‍රී අංගුලිමාල මහ සෑ රජුන්ට උපස්ථාන කළ මවකට අත් වූ පුණ්‍ය විපාකය00:04:49
5952019/11/02කඨින පූජා පුණ්‍ය මහෝත්සවය 2019 | 2019/10/31 | Shraddha TV01:40:51
5962019/10/31තමිල්නාඩු දරුවාගේ මරණය අකල් මරණයක් ද00:29:41
5972019/10/31Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/30 - 7.00pm | Shraddha TV00:49:19
5982019/10/29ජාතියේ මේ අවසාන අවස්ථාවයි!00:05:05
5992019/10/28Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/27 - 4.00pm | Shraddha TV00:46:28
6002019/10/25110) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ඇසිය යුතුම අවසන් දේශනය01:14:19
6012019/10/25109) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (අවසන් කොටස) (25)00:51:25
6022019/10/24108) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (24)00:54:08
6032019/10/23107) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (23)00:56:11
6042019/10/22106) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (22)00:46:04
6052019/10/21භද්‍රක සුත්‍රය පින්වත් අවසර වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ 13 10 201902:02:19
6062019/10/21105) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (21)00:56:51
6072019/10/19Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/19 - 1.00pm | Shraddha TV01:22:00
6082019/10/18104) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (20)00:54:05
6092019/10/18103) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (19)00:50:03
6102019/10/17102) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (18)00:52:04
6112019/10/17101) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (17)00:57:59
6122019/10/16100) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (16)00:54:56
6132019/10/15Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/15 - 7.00pm | Shraddha TV00:48:31
6142019/10/1599) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (15)00:52:41
6152019/10/1598) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (14)00:52:02
6162019/10/1597) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (13)00:57:40
6172019/10/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/10/12 - 1.00pm | Shraddha TV01:26:10
6182019/10/1002) අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි වරුණ | පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ02:55:06
6192019/10/1001) අනුබුදු මිහිඳු මාහිමි වරුණ | පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:15
6202019/10/0996) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (12)00:53:31
6212019/10/0895) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (11)00:55:34
6222019/10/07Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/10/06 | Shraddha TV00:40:34
6232019/10/02පින් සඟවාගෙන පව් සිහි කරන්නේ ඇයි02:08:56
6242019/10/01අවබෝධයෙන්ම තෙරුවන් සරණ යමු Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:49:51
6252019/10/01අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:57:20
6262019/10/0194) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (10)00:58:50
6272019/09/3093) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (09)01:02:57
6282019/09/28Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/28 - 1.00pm | Shraddha TV01:21:01
6292019/09/2792) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (08)00:54:01
6302019/09/2691) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (07)00:49:15
6312019/09/25ඔබ බේරුණු බේරිල්ලක් Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-09-2500:48:00
6322019/09/2590) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (06)00:56:52
6332019/09/25Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/07/23 - 4.00pm | Shraddha TV00:48:02
6342019/09/2489) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (05)00:55:24
6352019/09/23Udesana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2019/09/22 | Shraddha TV01:29:37
6362019/09/2388) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (04)00:46:35
6372019/09/2087) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (03)00:56:59
6382019/09/20ස්වර්ණමාලී මහා සෑ රජුන්ගේ අසිරිමත් කථා පුවත Shraddha TV02:19:15
6392019/09/1986) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (02)00:51:10
6402019/09/1985) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු අරහත් මාර්ගය (01)00:46:11
6412019/09/18යුග පුරුෂයන්ගේ හඬ කවදාහරි ඵල දරනු ඇත. (පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ)00:16:01
6422019/09/18බෑ කියලා බෑ නැගිටපල්ලා...00:06:28
6432019/09/17රතන සූත් රයෙන් කළහැකි හාස්කම් Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 1001:27:38
6442019/09/12ඔබ නරඹන්න කැමති දේ මරණින් මතු ඔබේ ජීවිතයයි01:33:50
6452019/09/12ඔබත් ඉන්නේ දුකින්ද දුක නැති කරගන්න මේ දේශනය අසන්න00:53:48
6462019/09/12ධර්මපාල චින්තනයෙන් නැඟී සිටිමු | පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:03
6472019/09/1184) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මගපල ලබන මඟ00:47:52
6482019/09/10" තමන් සෑම දේම දන්නවා යැයි සිතනවාද"00:03:28
6492019/09/1083) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ධුතාංග නොවැඩූ අයට මගපල ලබන්න බෑ00:47:07
6502019/09/0982) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ධුතාංග ගැන ඔබ දන්නවාද?00:43:13
6512019/09/08උතුම් සදහම්01:31:32
6522019/09/08Udesana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2019/09/08 | Shraddha TV01:22:21
6532019/09/07Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/07 - 1.00pm | Shraddha TV01:31:32
6542019/09/0681) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සොඳුරු සදහම් නගරයේ අසිරිය01:30:18
6552019/09/0580) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිවන ගැන තවත් විස්තර00:50:22
6562019/09/05Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/04 - 7.00pm | Shraddha TV00:51:13
6572019/09/05මරණයේදී මතක් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද ? Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-09-0401:24:18
6582019/09/04Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/09/04 - 1.00pm | Shraddha TV00:50:43
6592019/09/0479) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිවන කොයි වගේද ?00:43:08
6602019/09/03පින්වත් දරුවකු පතනා ඔබට | 03.09.2019 | Walimada Saddhaseela Thero00:07:44
6612019/09/03මරණයේදී මතක් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද ?01:24:20
6622019/09/0378) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ගොඩක් අය මැරෙන්නෙ අකාලයේ ?00:43:42
6632019/09/0377) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිහින තේරීම00:53:12
6642019/09/0276) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | පව් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්ද ?00:44:33
6652019/08/3175) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ ස්ථූපවලින් රැස් විහිදෙන්නේ ඇයි ?00:54:18
6662019/08/3174) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ අභිනික්මන් නොකළානම් සක්විති රජ වේද ?00:42:41
6672019/08/3073) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ යක්කු මැරුණ ම පේනව ද ?00:40:13
6682019/08/29අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතාණන්ගේ 155 වන ජන්ම දින් සංවත්සරය..00:07:53
6692019/08/2872) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නැති දේවල් මොනවාද ?00:43:53
6702019/08/24පැරණි කර්ම, අලුත් කර්ම සහ කර්ම නිරෝධය01:04:11
6712019/08/2371) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ගිහි කෙනෙක් රහත් උනොත් මොකද වෙන්නේ ?00:46:54
6722019/08/22පින් සඟවාගෙන පව් සිහි කරන්නේ ඇයි ?02:08:56
6732019/08/2270) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙහෙර විහාර හදන එක හොඳද ?00:39:58
6742019/08/22මරණාසන්න මොහොතේ සත්පුරුෂයන් අතරට යන්නට Ven.Welimada Saddaseela Thero 2019-08-2100:45:18
6752019/08/22දරුවන් දැයට සම්පතකි | පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන්වහන්සේ සමග සිදුකළ විශේෂ සාකච්ඡාව00:57:40
6762019/08/21Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/08/21 - 7.00pm | Shraddha TV00:45:20
6772019/08/2169) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මේ අයට ධර්මය අවබෝධ කරන්න බැහැ00:40:52
6782019/08/2068) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ගිහි පාරාජිකා දන්නවාද ?00:46:53
6792019/08/1967) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දුස්සීල භික්ෂූවක් නම් ?00:43:20
6802019/08/1766) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිවුරු හැරයන්නවුන් නිසා බැබලෙන සසුන00:42:02
6812019/08/16කෙලෙස් එක්ක යුද්ධ කරන හැටි සාලෙය්‍යක සූත්‍රය Ven Welimada Saddaseela Thero01:38:39
6822019/08/1565) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිවුරු හැර ගියොත් !00:42:29
6832019/08/1564) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ප්‍රතිපදාව එකයි නම් ගිහි පැවිදි බේදයක් ඇයි ?00:46:57
6842019/08/1263) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදු කෙනෙකුට වඩා සංඝයා පූජනීයද ?00:45:54
6852019/08/06සත්‍යානුභාවයෙන් දිනූ අනාගත ජීවිත00:05:53
6862019/08/0662) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදුවරු දෙනමක් පහළ නොවන්නේ ඇයි ?00:40:39
6872019/08/06අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේගේ පෙර ජීවිතයක් ගැන දැනගනිමු03:26:11
6882019/08/05උත්තම මාපිය වන්දනා Ven Welimada Saddaseela Thero01:28:50
6892019/08/0261) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිදුහත් කුමරුගේ ගුරුවරු පස්දෙනා00:45:54
6902019/08/0160) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රජෙක් නම් ?00:48:00
6912019/07/3159) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍‍ රාගයෙන් උමතු වීම නිසා...00:49:59
6922019/07/3058) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය |‍‍ නීරෝගී බව ලබාදෙන පින්කම්00:44:11
6932019/07/2957) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | උදර සංවරය00:42:54
6942019/07/2656) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහතුන්ගේ තේජස00:44:08
6952019/07/2555) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| දළ දෙක කපා දන් දුන්නයි වැද්දෙකුට00:41:41
6962019/07/24ඔබත් අපේකම රකින කෙනෙක් වෙන්න01:41:00
6972019/07/2454) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පරපුරුෂ සේවනයෙන් වැලකීම00:47:53
6982019/07/2353) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| ආයුධ නොවදින මෙත් සිත00:52:17
6992019/07/2252) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මෙහෙමත් දුකක් !00:45:26
7002019/07/1951) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බොරුවේ දෙවිදියක විපාක00:41:31
7012019/07/1850) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | කර්ම විපාක ආවොත්...00:56:08
7022019/07/18උත්තම මාපිය වන්දනා01:28:45
7032019/07/17රුවන්වැලි මහා සෑයේ අසිරිමත් බව00:09:31
7042019/07/1749) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ශබ්ද කළොත් !00:48:01
7052019/07/15සාලෙය්‍යක සූත්‍රය | බුදු සුවඳ 66 උදෑසන දේශනාව01:38:39
7062019/07/1548) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදු සිරිපා මත ගල්පතුර වැදුනේ මන්ද ?00:45:39
7072019/07/15Sawasa Dharma Deshanaya | සවස ධර්ම දේශනය | 2019/07/14 | Shraddha TV01:52:35
7082019/07/14Dharma Deshanaya | ධර්ම දේශනය | 2019/07/14 | Shraddha TV01:29:35
7092019/07/13කෙළක් සාප මැද නොසැලෙන පින්බිම Ven Welimada Saddaseela Thero01:46:12
7102019/07/12පිරිත් නූලේ බලය සහ පංචායුධයේ කථාව00:04:09
7112019/07/12ඇයි අප ඉවසිය යුත්තේ00:02:44
7122019/07/1247). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | හිස් පුරුෂයා කියන්නේ ඇයි ?00:50:52
7132019/07/11කෙළක් සාප මැද නොසැලෙන පින්බිම01:46:12
7142019/07/1146) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | කුමරියක් වැළඳ ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ?00:48:38
7152019/07/1045) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මෙහෙම භික්ෂූන්ට වඳින්න පුළුවන්ද ?00:45:29
7162019/07/0944) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | භේදකාරකයෙක් හිටියොත් ඉවරයි00:48:56
7172019/07/08දරුවන් නැති අයට අස්වැසිල්ලක් (2 කොටස ) Ven Welimada Saddaseela Thero00:48:08
7182019/07/0843) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුද්ධ බලයද මාර බලයද වැඩි (අපූරු බුදුගුණ හතරක්)00:40:17
7192019/07/08දරුවන් නැති අයට අස්වැසිල්ලක් Ven Walimadasaddasela Thero00:51:04
7202019/07/07Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/07/06 - 9.00am | Shraddha TV01:33:36
7212019/07/0542) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිරි සතා මරණයට බය ඇයි ?00:43:28
7222019/07/0541) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සිල්පද වෙනස්කරගත හැකිද ?00:49:33
7232019/07/0440) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | බුදුරජාණන් වහන්සේට කර්ම විපාක පළදුන්නාද?00:46:53
7242019/07/0439) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දැන් රහතන් වහන්සේලා නෑ කියන්නෙ ඇයි ?00:49:15
7252019/07/0338) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දරු සම්පතක් ලැබීම පිණිස00:48:03
7262019/07/0237) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | දරුවන් නැති අයට අස්වැසිල්ලක්00:53:02
7272019/06/28Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/28 - 4.00pm | Shraddha TV00:52:40
7282019/06/2734) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | අනුන්ට දුක් දී පුදන දානයේ විපාක තිබේද ?00:48:39
7292019/06/2736) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සත්‍යක්‍රියාවෙන් කළ හැකි හාස්කම්00:51:39
7302019/06/26Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/26 - 4.00pm | Shraddha TV00:51:29
7312019/06/2635) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ජාලිය ක්‍රිෂ්ණජිනාගෙන් කාටවත් වැඩ ගන්න බැහැ00:47:20
7322019/06/25පොසොන් දේශනා මාලාව | මහේශාක්‍ය රාජ පුත්‍රයෙකුගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය00:45:41
7332019/06/2533) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මගේ තාත්තට වචනයක් කියන්න එපා00:48:48
7342019/06/24Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/24 - 4.00pm | Shraddha TV00:48:12
7352019/06/2432) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පොළොව සොලවා දන් දීම.00:52:35
7362019/06/24පොසොන් දේශනා මාලාව | මහේශාක්‍ය රාජ පුත්‍රයෙකුගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය00:45:41
7372019/06/22නිජ භූමියේම මියැදෙන සිංහලකම Ven Welimada Saddaseela Thero01:43:02
7382019/06/20Poson Wishesha Sadaham Dheshana | පොසොන් විශේෂ සදහම් දේශනා | 2019/06/19 | Shraddha TV00:45:26
7392019/06/20නිජ භූමියේම මියැදෙන සිංහලකම01:43:02
7402019/06/2031) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| දේවදත්ත මහණ කළේ ඇයි ?00:50:21
7412019/06/192019-06-16 Ven Welimada Saddaseela Thero00:56:47
7422019/06/192019-06-17 Ven Welimada Saddaseela Thero00:49:38
7432019/06/19ජීවිතයේ අපිට දුක වේදනාව වැඩිද01:52:49
7442019/06/1930) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පුදුම සහගත බුදු නුවණ00:51:10
7452019/06/18ගිහි පැවිදි එකමුතුව රකින උපාසක ගුණ00:56:46
7462019/06/17Ven Welimada Saddaseela Thero 2019-06-1700:49:30
7472019/06/17Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/17 - 4.00pm | Shraddha TV00:49:35
7482019/06/15Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/15 - 4.00pm | Shraddha TV00:50:44
7492019/06/1329) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| ධාතූන් වහන්සේලා වැඳීමෙන් පලක් නැද්ද ?00:51:00
7502019/06/1228) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සැබෑ උපාසක ගුණ00:52:06
7512019/06/1127) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| දෙවන සංවාදයේ ඇරඹුම00:49:50
7522019/06/1026) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සංවාදය අවසන් වූයේ කීයටද?00:54:07
7532019/06/09Sawasa Dharma Deshanaya | සවස ධර්ම දේශනය | 2019/06/09 | Shraddha TV02:07:03
7542019/06/09Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0901:54:11
7552019/06/09Udesana Dharma Deshanaya | උදෑසන ධර්ම දේශනය | 2019/06/09 | Shraddha TV01:54:20
7562019/06/0725) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| පව්වලට වඩා පින්වල විපාකය වැඩියි.00:53:11
7572019/06/06Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/06 - 7.00pm | Shraddha TV00:49:25
7582019/06/06Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/06 - 4.00pm | Shraddha TV00:52:14
7592019/06/0624) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සිහිය ආකාර දාහතකට00:53:25
7602019/06/0521Milinda Prashnaya Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06 -0500:59:22
7612019/06/0523) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| කඳුලක කථාව00:48:31
7622019/06/0422) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| මව්පිය හැඩරුව සිදුහත් කුමරුට තිබේද ?00:59:26
7632019/06/0321) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විපාක දෙන කර්ම කොහෙද තියෙන්නෙ ? Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0300:51:05
7642019/06/03Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/06/02 - 7.00pm | Shraddha TV00:47:30
7652019/06/0321) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විපාක දෙන කර්ම කොහෙද තියෙන්නෙ ?00:51:09
7662019/06/03මරණින්_මතු_ජීවිතය_තීරණය_කරන_මේ_ජීවිතයේ_හැසිරීම?01:21:04
7672019/06/02මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
7682019/06/02ගින්නෙන් මිදුණු වටු කුරුල්ලාගේ සත්‍යක්‍රියාව | වෙසක් දේශනා මාලාව01:14:51
7692019/06/0214) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විහිළුවට කරන දේ ඊළඟ උපතට එනවා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0100:51:11
7702019/06/0218) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සියලු දේ එකවර තේරුම්ගත හැකි ද ? Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0100:56:47
7712019/06/0119) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| වයසට ගිහින් සිල් ගත්තාම Ven. Weliada Saddaseela Thero 2019-06-0100:57:50
7722019/06/01වටු කුරුල්ලාගේ සත්‍යක්‍රියාව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0101:14:43
7732019/06/0120) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| අපායේ ගින්දර Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-06-0100:54:11
7742019/06/0120) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| අපායේ ගින්දර කොයි වගේද?00:54:14
7752019/05/3119) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| වයසට ගිහින් සිල් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ ?00:57:53
7762019/05/30ගින්නෙන් මිදුණු වටු කුරුල්ලාගේ සත්‍යක්‍රියාව | වෙසක් දේශනා මාලාව01:14:50
7772019/05/2913 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 05 -2900:50:30
7782019/05/2918) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| සියලු දේ එකවර තේරුම්ගත හැකි ද ?00:56:51
7792019/05/2917) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| ඉඳුරන් පස තුළ හිත වැඩකරන අයුරු01:06:25
7802019/05/2812 මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහත් උනොත් රහත් උනා යැයි දන්නවාද? 2019 -05- 2800:46:20
7812019/05/2716) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| අපි ඉපදුනේ අලුතින්ද?00:59:48
7822019/05/27Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 05- 2702:02:15
7832019/05/27Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/26 | Shraddha TV02:12:31
7842019/05/26Dharma Deshanaya | ධර්ම දේශනය | 2019/05/26 | Shraddha TV02:02:18
7852019/05/26Dharma Sakachchawa | ධර්ම සාකච්ඡාව | 2019/05/25 | Shraddha TV01:23:47
7862019/05/26වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්ස "කාමය" පිළිබද දොම්පෙ දී කරන ලද ධර්ම දේශනය. (2019.03.15)02:49:22
7872019/05/25දුක් විඳ විඳ තවදුරටත් මේ සසරේ යන්න ඕනෙද? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 202:12:10
7882019/05/25සමාජය තුළ භය සහ වෛරය ඇතිවෙන්නේ ඇයි? | 2019 වෙසක් පුන් පොහෝදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 101:23:25
7892019/05/2415) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| කාලය නිසා පටිච්චසමුප්පාදය හැදෙන හැටි00:49:07
7902019/05/24වෙසක් සදහම් දේශනා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05- 2301:15:17
7912019/05/2414) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය ‍| විහිළුවට කරන දේ ඊළඟ උපතට එනවා00:51:30
7922019/05/23Shraddha Wesak Sadaham Deshana Malawa | ශ්‍රද්ධා වෙසක් සදහම් දේශනා මාලාව | 2019/05/23 | Shraddha TV01:15:21
7932019/05/23කොන්ද පණ තියන සිංහලයින් අදටත් ඉන්නවා...00:06:19
7942019/05/23පුජනීය වැලිමඩ සද්ධා සීල සද්දාසීල ස්වාමින් වහන්සේ00:55:23
7952019/05/2213). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහතන් වහන්සේත් දුක් විඳිනවද?00:50:35
7962019/05/22සම්බුදු හද මඬලෙහි පහළ වූ අසම සම නගරය | වෙසක් ධර්ම දේශනය02:01:59
7972019/05/2112). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | රහත් උනොත් රහත් උනා යැයි දන්නවාද?00:46:25
7982019/05/21මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-2001:01:27
7992019/05/2102. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ රාත්‍රී ධර්ම සාකච්ඡාව02:12:10
8002019/05/2101. වෙසක් පුන් පොහෝදා පවත්වන්නට යෙදුණ දහවල ධර්ම සාකච්ඡාව01:23:25
8012019/05/2011). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මැරිලා ඉපදෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ද?01:01:30
8022019/05/1810). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ඔබට සිහියක් තිබේද?00:53:36
8032019/05/17අනුහස් පිරුණු සත්‍යක්‍රියාව00:14:04
8042019/05/1709). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | වැටෙන බිත්තියට කරුවක් ගැසීම00:54:42
8052019/05/16ඉස්සර ඉඳලම සිංහල මිනිසා දුක් වින්දා...01:01:40
8062019/05/1608). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | ශ්‍රද්ධාව වැඩිවුනොත් මොකද වෙන්නේ?00:56:39
8072019/05/16Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/15 - 1.00pm | Shraddha TV00:53:54
8082019/05/16Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/15 - 7.00pm | Shraddha TV01:05:39
8092019/05/15වෙසක් සදහම් දේශනා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-1501:26:52
8102019/05/15තථාගත අච්ඡරිය සූත්‍රය | වෙසක් දේශනා මාලාව01:20:57
8112019/05/1507). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නිවන් දකින්න සීලය ඕනමද?01:03:08
8122019/05/15Shraddha Wesak Sadaham Deshana Malawa | ශ්‍රද්ධා වෙසක් සදහම් දේශනා මාලාව | 2019/05/14 | Shraddha TV01:26:55
8132019/05/1406). මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මනසිකාරය කියන්නේ ප්‍රඥාවටද?00:46:55
8142019/05/13Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-1300:55:23
8152019/05/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/11 - 1.00pm | Shraddha TV01:44:56
8162019/05/13මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | “නාගසේන‘‘ කෙනෙකු සිටීද?00:44:43
8172019/05/1304) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සංවාදයක ඇරඹුම00:55:00
8182019/05/1302) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | මිළිඳු රජුගේ කතාව00:57:12
8192019/05/1303) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේන තෙරුන්ගේ කතාව00:58:52
8202019/05/13මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | “නාගසේන‘‘ කෙනෙකු සිටීද?00:44:43
8212019/05/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/05/12 - 7.00pm | Shraddha TV00:55:26
8222019/05/12Milindaprashnaya - Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019 -05-1000:54:30
8232019/05/12ගෞතම_බුදුරජුන්ගේ_සැබෑ_ශ්‍රාවකයෙක්_ලෙස_ජීවත්වෙන_සැබෑම_ක්‍රමය_මෙන්න01:07:10
8242019/05/10සංසරේ අහපු සැබෑ ආදර කතාව 2019-05-10 Ven Welimada Saddaseela Thero අරහත් තෙරණිය යශෝධරා01:36:37
8252019/05/10මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේන තෙරුන්ගේ කතාව00:52:26
8262019/05/1004) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | සංවාදයක ඇරඹුම00:55:00
8272019/05/10ගෞතම බුදුරජුන්ගේ සැබෑ ශ්‍රාවකයෙක් ලෙස ජීවත්වෙන සැබෑම ක්‍රමය මෙන්න01:07:10
8282019/05/09මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේන තෙරුන්ගේ කතාව00:58:52
8292019/05/08මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | නාගසේනයන් වහන්සේ සහ මිළිදු රජු හඳුනා ගනිමු00:57:12
8302019/05/0701) මිළිඳු රාජ ප්‍රශ්නය | හැදින්වීම00:52:26
8312019/05/05ශ්‍රී අංගුලිමාල මහා සෑරජුන්ගේ විශේෂත්වය | 2019-05-0400:21:33
8322019/05/05පෙනෙන නොපෙනෙන මිසදිටු බලවේගවලින් බේරිමට සත්‍යක්‍රියාවෙන් පිහිට | 2019-05-0400:42:15
8332019/05/05සිංහලයා නොදත් සිංහලයාගේ ඉතිහාසය | 2019-05-0400:43:40
8342019/05/04මාතෘ භූමියටත් සිංහල ජාතියටත් ඇති එකම ආශිර්වාදය !01:57:22
8352019/05/04මේ_මොහොතේ_නුවණින්_සලකා_කටයුතු_කරමු_!__නුවණින්_සලකා_කටයුතු_කරමු.(1)00:10:42
8362019/05/03කොහොමද පිරිසිදු වෙන්නේ Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-05-0301:36:25
8372019/05/03සංඛධම සූත්‍රය | බුදු සුවඳ 65 උදෑසන දේශනාව01:36:26
8382019/05/03ඔබේ සරණ කේන්දරේද00:08:20
8392019/05/02උත්තම මාපිය වන්දනා - ධර්ම සාකච්ඡාව 2019/05/01 | Shraddha TV01:48:59
8402019/04/30පුජනිය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:20
8412019/04/29මේ මොහොතේ නුවණින් සලකා කටයුතු කරමු ! නුවණින් සලකා කටයුතු කරමු.00:10:41
8422019/04/19Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/04/19 - 7.00pm | Shraddha TV00:51:45
8432019/04/19වැරදි තිබුණත් ගොඩ යන ක් රමයක් Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:33:31
8442019/04/18මව් පිය ගුණ වරුණ Welimada Saddhaseela Swaminwahanse01:28:08
8452019/04/13Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-04-1301:02:34
8462019/04/13Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/04/13 - 1.00pm | Shraddha TV01:02:40
8472019/04/13සෝකසල්ලහරණ සූත්‍රය | බුදු සුවඳ01:28:47
8482019/04/12ගන්ධාර ජාතකය | බුදු සුවඳ01:08:43
8492019/04/11මේ නන්දිමිත්‍ර යෝධයාගේ කතාවයි01:08:27
8502019/04/11මේ නන්දිමිත්‍ර යෝධයාගේ කතාවයි.01:08:27
8512019/04/09සම්මා සම් බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දුශ්කරක්ක්‍රියාවේ අපි නොදන්නා දේ00:09:47
8522019/04/09අට පිරිකර හැදුනු අකාරය​00:02:32
8532019/04/09සිලූමිනී සෑ රජාණන්වහන්ස​00:05:57
8542019/04/09Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-04- 0901:07:56
8552019/04/09Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/04/06 - 1.00pm | Shraddha TV01:07:57
8562019/04/04Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-04-0401:40:23
8572019/04/04පානීය ජාතකය | බුදු සුවඳ01:40:24
8582019/04/04පානීය ජාතකය | බුදු සුවඳ01:40:24
8592019/04/04ජීවිත වනසන නොපෙනෙන ලෝකයේ කරදර01:32:59
8602019/04/03ජීවිත වනසන නොපෙනෙන ලෝකයේ කරදර01:32:59
8612019/04/01සත්‍ය නැමැති දේවාලය -ven walimada saddhaseela thero00:51:06
8622019/03/31Ven.walimada saddhaseela thero ,පිනට ලද ජීවිතය පවට නොයෙදෙන්න01:36:15
8632019/03/31Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-3101:36:15
8642019/03/30ලාභ සත්කාර වලට හසු නොවෙමු00:52:42
8652019/03/29වඩාත් බලවත් වන්නේ කුසලයද? අකුසලයද?00:50:41
8662019/03/28සිහියෙන් සිටින්න ! හැමතැනම ඇත්තේ සතර අපායට දොරටුයි | දායකත්ව ධර්ම දේශනා01:18:34
8672019/03/28ධර්මය ජීවමානයි , වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:40:19
8682019/03/27පෙනෙන ඇසෙන විිඳින දැනෙන ඇහෙන ලොවට බැඳෙන සිතක කතාව00:56:58
8692019/03/26සත්පුරුෂ බීජය " වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ01:03:08
8702019/03/26දනඤ්නී සූත්‍රය " වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:22
8712019/03/25නොමළ දහමට පිසූ මළ බත !01:40:20
8722019/03/23Sadaham sawana - කරදරයට සහනය සෙවීම - පූජණීය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ00:59:51
8732019/03/21ඔබව නිවන් මඟට රැගෙන යන අවබෝධයෙන් යුතු සීලය(ගංගමාල ජාතකය)00:51:37
8742019/03/21දියුනුවේ දොරටු - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි00:55:00
8752019/03/21Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-2100:52:08
8762019/03/21Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-2100:51:32
8772019/03/17නිහතමානී බව සහ කීකරු බව01:00:26
8782019/03/17සොඳුරු කැදැල්ලට සාර්ථක ගමනක්00:49:29
8792019/03/17ධර්මය ජීවමානයි Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-1601:40:19
8802019/03/16තිසරණයට දිවිපුදා වාසය කරමු00:49:51
8812019/03/16ආශිර්වාද සහ සාප Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03 -1401:21:28
8822019/03/16සත්‍ය නැමති දේවාලය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-1400:51:06
8832019/03/15Welimada Saddaseela Thero 2019-03-1500:56:56
8842019/03/15පෙනෙන, ඇසෙන, විිඳින, දැනෙන, ඇහෙන, ලොවට බැඳෙන සිතක කතාව00:56:58
8852019/03/15පෙනෙන, ඇසෙන, විිඳින, දැනෙන, ඇහෙන, ලොවට බැඳෙන සිතක කතාව00:56:58
8862019/03/14විවාහයට පෙර ඉඳුල් වෙච්ච අයගේ සසර00:03:10
8872019/03/14සැනසිල්ලේ දියුණු වෙන්න මෙන්න කරුණු 5 ක්01:21:31
8882019/03/14දෙමව්පියන්ට ණය ගෙවන්නේ කෙසේද?00:58:36
8892019/03/14නිවන් මග අහුරන ප්‍රශ්ණ00:49:24
8902019/03/13පෙර බුදුවරුන්ගේ කාලවලදී මිනිසුන්ගේ ආයුෂ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:50:56
8912019/03/13කිසිදා බොරුවක් නොකියපු අමුතු ලෝකයක්? (චේතිය ජාතකය)00:51:12
8922019/03/13කිසිදා බොරුවක් නොකියපු අමුතු ලෝකයක්? (චේතිය ජාතකය)00:51:12
8932019/03/11වඩාත්බලවත් වන්නේ කුසල්ද අකුසල්ද?00:50:41
8942019/03/11සතර අපායට නො වැටෙමු00:56:36
8952019/03/11මඩවල උල්පත මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ පවත්වන්නට යෙදුන ධර්ම දේශනාව සහ පුණ්‍යානුමෝදනාව01:24:51
8962019/03/10පාර මාරු කරන්න Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-1001:52:09
8972019/03/10අරහත් තෙරණිය යශෝධරා01:36:34
8982019/03/10ඇත්කුණේ වැසූ කපුටා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-12-2901:14:13
8992019/03/08මඩවල උල්පත හතරැස් කොටුවේ ධාතු නිධානෝත්සවය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0801:09:19
9002019/03/07බියකරුය මේ සසර Welimada Saddhaseela Swaminwahanse00:53:43
9012019/03/06Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0600:31:34
9022019/03/06දෙව්විමන් සැප ලබා දුන් බඹසර සීලයක අසිරිය ( උදය ජාතකය01:29:07
9032019/03/06දෙව්විමන් සැප ලබා දුන් බඹසර සීලයක අසිරිය ( උදය ජාතකය )01:29:07
9042019/03/05Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0501:42:17
9052019/03/04අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ00:57:20
9062019/03/02Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03-0200:49:44
9072019/03/02Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-03- 0201:41:41
9082019/03/01ඔබත් ඉන්නේ දුකින්ද? දුක නැති කරගන්න මේ දේශනය අසන්න.00:53:48
9092019/02/27මහා තෙද ඇති මහා බල ඇති වළා ගැබින් මිදුන සඳක් වැනි වූ අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ01:42:17
9102019/02/26අමනුෂ්‍ය බිය දුරු කරන, පින බලවත් කරන, ජීවිතය යහපත් කරන, පිරිතේ අනුහස් ගැන ඔබ දන්නවාද?01:31:45
9112019/02/24එපාවීමේ වටිනාකම -වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:21:55
9122019/02/20දසබල ඥාණ මත පිහිටා දෙසූ ධර්මයක අසිරිය01:37:36
9132019/02/20අපි සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දසබල ඥාණ ගැන ඔබ දන්නවාද?03:58:21
9142019/02/20නවම් පුන් පොහෝ දින සදහම් හමුව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 02-1900:53:26
9152019/02/20නවම් පුන් පොහෝ දින සදහම් හමුව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 02-1900:53:26
9162019/02/19නවම් පුන් පොහෝ දින සදහම් හමුව Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019- 02-1900:53:26
9172019/02/18කටගමුව ශ්‍රී මලියදේව රාජ මහා විහාරයේ අසිරිමත් පූජනීයත්වය Ven. Welimada Saddhaseela Thero01:44:18
9182019/02/15Yowun Daham Sakmana 2019-02-10 | Ven Welimada Saddhaseela Thero00:55:36
9192019/02/14වැරදි වලින් මිදෙන ක්‍රම 3,අමනුෂ්‍යයින්ගෙන් ගැලවීම සහ ව්‍යාජ රහතුන්ගෙන් බේරීම.00:06:15
9202019/02/14යොවුන් දහම් සක්මන 2019 | ඔබේ තරුණ ජවය ඔබව ගෙනයන්නේ පිරිහුන ලෝකයට ද?00:55:36
9212019/02/13අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:57:20
9222019/02/12Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-200:50:07
9232019/02/10ගුරුවරුන් ප්‍රතිපත්තියෙන් පුදන්න Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-1000:54:07
9242019/02/10මට විතරද මේ ප්‍රශ්නේ Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-1000:30:05
9252019/02/10දියුණුවේ දොරටු - යොවුන් දහම් සක්මන 2019 Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-1000:55:00
9262019/02/09චෛත්‍යක් ඉදිකර පුජා කිරීමේ ආනිසංස | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:43:21
9272019/02/09පිරිත හෙවත් ආරක්ෂාව හා ප්‍රශ්න විසඳීම Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-02-0901:31:52
9282019/02/09Pilindawachcha Maharahathan Wahanse00:03:42
9292019/02/09රුවන්මැලි මහසෑ වන්දනා Welimada Saddaseela Thero 2019-02-0802:10:02
9302019/02/08දෙමව්පියන්ට ණය ගෙවන්නේ කෙසේද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:58:36
9312019/02/08වසලයන් බිහිකරන්න උල්පත වූ දුරකථනය | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:05:15
9322019/02/07දෙවිවරුන් හට ප්‍රියමනාප පිළින්දවච්ඡ මහරහතන් වහන්සේ්‍ | Shraddha Tv00:55:40
9332019/02/06දුකසේ විඳිය යුතු කර්ම විපාක | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:22:37
9342019/02/06නාලක මහරහතන් වහන්සේ | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:57:37
9352019/02/05බුදුරජාණන් වහන්සේ පහල වූයේ ලංකාවේ ද ?00:01:24
9362019/02/05කාශ්‍යප බුදු සසුනේ අසිරිය | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:10:16
9372019/02/05වැරදි තිබුණත් ගොඩ යන ක්‍රමයක් | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse01:33:31
9382019/02/05සාතාගිර හේමවත යක්‌ෂයන් ඇසූ ප්‍රශ්න | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse00:55:43
9392019/02/04චූල සාරෝපම සූත්‍රය | සාරවත් අරටුව උපමා කොට වදාළ දෙසුම01:41:12
9402019/02/04පිරිහෙන ලෝකයේ නොපිරිහෙන ක්‍රමය01:51:53
9412019/02/04මොකක්ද මේ කඨින පිංකම?01:43:32
9422019/02/04මරණ මංචකයේදී ඊළඟ උපත පෙන්නුම් කරන පෙර නිමිති01:51:52
9432019/02/04විනාඩි දෙකක් අහන්න, ඔබ අප්‍රමාදී වේවි00:02:00
9442019/02/03හදවතේ සොදුරු හුදෙකලාවේ සුවය විඳින ධර්මය Ven. Welimada Saddhaseela Thero 2019-01-2601:43:09
9452019/01/31මහා දුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය01:21:49
9462019/01/26Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/26 - 1.00pm | Shraddha TV01:44:01
9472019/01/26හදවතේ සොදුරු හුදෙකලාවේ සුවය විඳින ධර්මය Ven. Welimada Saddhaseela Thero 2019-01-2601:43:09
9482019/01/20වැලි කතරට දහම් සිසිල - Dhamma Program in Dubai - 2019-01-1101:59:28
9492019/01/19කෙනෙක්ගේ ජීවිතය කර්මයෙන් වැසෙන්නේ කෙසේද Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-01-1901:30:32
9502019/01/17මරණ මංචකයේදී ඊළඟ උපත පෙන්නුම් කරන පෙර නිමිති01:51:52
9512019/01/15එපාවීමේ වටිනාකම | කොච්චිකඩේ ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය බුද්ධගයා මහා බෝධි විහාර්සථානයේ පැවති සදහම් දේශනය01:21:55
9522019/01/12එපාවීමේ වටිනාකම - හරියටම කළකිරුනොත් ඒක සසරටම බලපායි Ven. Welimada Saddaseela Thero 2019-01-1202:08:42
9532019/01/09Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/09 - 4.30pm | Shraddha TV00:51:45
9542019/01/09පින්වත් වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන්නට යෙදුණු සදහම් දේශනය00:00:31
9552019/01/08Shraddha TV Dharma Deshana | සියලු දන් පරදන ධර්මදානය01:01:32
9562019/01/06මඩ ගොහොරුවෙන් මතුවන පියුම් Ven.Welimada Saddaseela Thero 2019-01-0601:24:28
9572019/01/06Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/01 - 1.00pm | Shraddha TV00:55:46
9582019/01/05Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2019/01/05 - 1.00pm | Shraddha TV01:26:06
9592019/01/04සියලු දන් පරදන ධර්මදානය ගැන දැනගනිමු.01:01:32
9602019/01/02ශ්‍රද්ධා ධර්මදාන සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ වැඩසටහන02:07:29
9612018/12/29ඇත්කුණේ වැසූ කපුටා Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-12-2901:14:13
9622018/12/29Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/12/29 - 1.00pm | Shraddha TV01:15:16
9632018/12/29සසර ගමනේ කර්ම විපාක - ven. shardda seela thero00:06:58
9642018/12/29නියසිලේ පස් Ven. Wilimada Saddaseela Thero 2018-12-2901:20:08
9652018/12/27බිය තැතිගැනීම් නැති තෙරුවන් සරණ ධජග්ග සුත්රය- Ven. Welimada Saddaseela Thero 25-12-201800:44:17
9662018/12/22කඨිනානිසංස දේශනාව, දඹදිව බුද්ධගයාවේදී Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-12- 2200:33:27
9672018/12/21පිරිහෙන ලෝකයේ නොපිරිහෙන ක්‍රමය | Shraddha TV01:51:53
9682018/12/18කෙලෙස් නසන්නට සීලය උපකාරයෙන් -00:53:13
9692018/12/18වසළ සූත්‍රය - වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි02:20:22
9702018/12/15Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/12/15 - 1.00pm | Shraddha TV01:59:11
9712018/12/15පිරිහෙන දොරවල් වසාගන්න Ven. Saddaseela Thero 2018-12-1501:01:32
9722018/12/13වසලයා ගැන වදාළ දෙසුම | සම්බුද්ධාලෝකය සදහම් වැඩසටහන01:48:57
9732018/12/13වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි01:17:48
9742018/12/11ධාතුන් වහන්සේලා පිදීම | Welimada Saddhaseela Thero00:40:10
9752018/12/10Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/12/08 - 1.00pm | Shraddha TV02:20:22
9762018/12/10චූල සාරෝපම සූත්‍රය | සාරවත් අරටුව උපමා කොට වදාළ දෙසුම01:41:12
9772018/12/08උපතින් බ්‍රාහ්මනයෙක් හෝ වසලයෙක් නොවේ Ven. Welimada Saddasela Thero 2018-12-0802:23:59
9782018/12/02වැලිමඩ සද්ධාසීල හිමි - සිත සකසාගමු01:12:01
9792018/11/26ven welimada saddaseela thero සිරි ඉන්දක සමන් සත්බුදු මහා සෑය00:40:47
9802018/11/25Saripuththa maha rahathan wahanse01:37:52
9812018/11/25Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-11-2400:40:47
9822018/11/24Shraddha Dayakathwa Dharma Deshana | ශ්‍රද්ධා දායකත්ව ධර්ම දේශනා | 2018/11/24 - 1.00pm | Shraddha TV01:38:48
9832018/11/24කඨින චීවරය Ven. Welimada Saddaseela Thero 2018-11-2401:39:59
9842018/11/04ගණිකාවකගේ සීලය...|00:04:54
9852018/11/04ජීවිත කාලයේ එක් වතාවක් හෝ ඔබත් දේවාලයක පඬුරු ගැටගසා තිබේද..|00:02:58
9862018/11/04මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ සතර අපාය...|00:02:38
9872018/11/03ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී බන්ධන හා යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පිළිබඳ...|00:07:51
9882018/11/03දෙවුලොව යන බිරිඳෑවරු...|00:10:38
9892018/11/03සතර පෝයටම රුවන්වැලි මහ සෑ මළුවේ සිල්ගත් උපාසිකාව(සත්‍ය කතාවක්)00:04:16
9902018/11/03පින්වත්නි ගැලවෙන්ට....|00:05:29
9912018/11/03ඔබ අප සරණ ගිය උත්තමයන් වහන්සේලා.....|00:08:11
9922018/11/01ඔබ ඇසුරු කරන්නේ මිත්‍ර‍යෙක්ද? මිත්‍ර ද්‍රෝහියෙක්ද?01:21:10
9932018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1800:18:06
9942018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1700:18:06
9952018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1600:18:06
9962018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1500:18:06
9972018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1400:04:37
9982018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1300:18:06
9992018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1200:18:06
10002018/10/28Welimada Saddhaseela Thero සිල් සමාදන් වෙමු - Part 1100:18:06
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1185)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.