සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/12/13Ven.Siyambalapitiye Buddhrakkhithathissa Thero 2019.12.12 - 20.03 සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිතතිස්ස හිමි00:42:55
22019/11/10සතිපට්ඨානය සුත්‍රය Ven Siyambalapitiya Buddharakkitha Thero01:04:45
32019/09/24Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero - ධර්ම දේශනාව01:35:29
42019/08/12ස්කන්ද රැපයන්ගේ අනිත්‍ය Ven Siyambalapitiye Buddhrakkhithathiss Thero00:39:30
52019/08/04Ven.Siyambalapitiye Buddhrakkhithathissa Thero  - 2019.08.03 - 08.05 සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිතතිස්ස00:45:20
62019/06/08Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero01:29:58
72019/05/21Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero - ධර්ම දේශනාව - 02 කොටස01:59:52
82019/05/17Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha thero - කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය00:43:11
92019/05/13Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero - ධර්ම දේශනාව - 01 කොටස01:22:40
102019/05/03අනුරාධපුර පැවති දේශනය Ven Siyambalapitiya Buddharakkitha Thero00:50:34
112019/04/30Na Thumha Sutta - න තුම්හ සූත්‍රය - පටිච්ච සමුප්පාදය (ස.යු. නිකාය) - 2019-04-1901:40:47
122019/04/28අම්පාර දහම් මැදුරේ පැවති දේශනය .( 01 කොටස ) Ven Siyambalapitiya Buddharakkitha Thero01:28:21
132019/04/28පංච උපදනස්කන්ද හදුනා ගනිමු Ven Siyambalapitiya Buddharakkitha Thero00:33:44
142019/03/292019 - 03 - 28 පූජ්‍ය සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිත හිමි - Ven Siyambalapitiye Buddharakkitha thero00:35:07
152019/03/21Moliya-Phagguna Sutta - මොළිය ඵග්‌ගුන සූත්‍රය - (ස.යු. නිකාය) - 2019-03-2001:17:53
162019/03/08Na Thumha Sutta - න තුම්හ සූත්‍රය (ස.යු. නිකාය) - 2019-03-0301:04:48
172019/02/21Ven.Siyambalapitiye Buddhrakkhithathissa Thero - 2019.02.20 - 10.35  සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිතතිස්ස ස00:44:06
182019/01/152019 - 01 - 15 පූජ්‍ය සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිත හිමි Ven Siyambalapitiye Buddharakkitha thero00:54:37
192018/12/11ඉරියාපථ භාවනාව - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:53:38
202018/12/0422-NOV-2018 - Dhamma Deshana by Buddharakkitha thero01:15:45
212018/12/0418-AUG-2018 Dhamma Deshana by Buddharakkitha thero01:36:06
222018/12/04October-2018 - Dhamma Deshana by Buddharakkitha thero01:23:32
232018/12/02Ven.Siyambalapitiye Buddhrakkhithathissa Thero - 2018.12.02 සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිතතිස්ස හිමි00:42:22
242018/10/21Vajira Sutta - වජිරා සුත්‍රය (ස.යු. නිකාය) - 2018-10-2001:23:51
252018/10/18Skype Dhamma Discussion 02 - Ven Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:53:14
262018/10/08Skype Discussion - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:48:40
272018/09/27පූජ්‍ය සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිත හිමි 2018 09 18 Ven Siyambalapitiye Buddharakkitha thero00:47:36
282018/09/17ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero02:11:39
292018/09/10Ven.Siyambalapitiye Buddhrakkhithathissa Thero 2018.09.07 - 10.15 සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිතතිස්ස හිමි00:45:26
302018/07/22Marana Sathiya (මරණ සතිය) - 06-07-201801:07:01
312018/07/22Majja Sutta (මජ්ජ සුත්‍රය) ඇසුරින් නාම රූප නිරෝධය - 2018-7-2101:34:39
322018/06/2503-MAY-2018 Oman Dhamma Deshana - Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero01:14:03
332018/06/252018-APRIL-28 | Oman Dhamma Deshana - Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero YouTube01:15:57
342018/06/2521-APRIL-2018 සත්‍යාවබෝධය යනු, හේතු ඵලයන්ගේ නිරෝධය දැකීමයි!01:22:45
352018/06/2516-JUNE-2018 - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero01:08:12
362018/06/19කච්‌චානගොත්‌ත සූත්‍රය - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:26:17
372018/06/17උපාදාන අතහැරීම ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය ඇසුරින් - 02 වෙනි කොටස - 2018.06.1601:02:43
382018/06/17උපාදාන අතහැරීම ගද්දුලබද්ධ සූත්‍රය ඇසුරින් - 01 වෙනි කොටස - 2018.06.1600:10:23
392018/05/06Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero 2018 04 2801:15:43
402018/05/04Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero 2018 05 03 Oman01:14:03
412018/05/02Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero 2018 05 01 Oman01:07:34
422018/04/29මහා සලායතනික සුත‍්‍රය | 2018.01.2001:22:40
432018/04/29සත්‍යාවබෝධය යනු, හේතු ඵලයන්ගේ නිරෝධය දැකීමයි! | 01 වෙනි කොටස - 2018.04.2101:23:22
442018/04/29Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero 2018 04 28 Oman01:15:57
452018/03/2523-MARCH-2018 - Dhamma Deshana at Mrs. Kalyani Perera's home by Ven. Buddharakkitha thero00:40:49
462018/03/183-DEC-2017 Uduwap Poya - Dhamma Discussion by Buddharakkitha thero00:57:21
472018/03/1817- MARCH -2018 | Dhamma Deshana at Polhenwatta පූජ්‍ය සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිත තිස්ස හිමි01:06:22
482018/03/1816- MARCH -2018 | Colombo Television Dhamma Deshana පූජ්‍ය සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිත තිස්ස හිමි00:54:31
492018/03/17Unnabha Brahmana Sutta - Samuththa Nikaya 2018-03-1701:06:22
502018/02/022018 - Navam Poya - Morning Session - Dhamma Discussion00:48:19
512018/02/022018 - Navam Poya - Evening Session - Dhamma Discussion00:51:05
522018/02/022018 - Navam Poya - Dhamma Deshana by Siyabalapitiye Buddharakkitha thero01:10:23
532018/01/2620-JAN-2018 Buddharakkitha thero - Polhenwatta Dhamma Deshana01:18:34
542017/12/1716-DEC-2017 Sabbe Dhamma Anaththa - By Buddharakkitha thero01:22:04
552017/12/16Sabbe Dhamma Anaththa Dhamma Sacachcha - 2017-12-1601:22:03
562017/12/115-OCT-2017 - Wap Poya Dhamma Discussion by Buddharakkitha thero00:47:02
572017/12/091-Jul-2017 Dhamma Sakachcha - Buddharakkitha thero00:56:13
582017/12/091-JUL-2017 Dhamma Deshana by Buddharakkitha thero01:15:18
592017/12/0818-Nov-2017 Dhamma Sakachcha by Buddharakkitha thero00:52:50
602017/12/0726-SEP-2017 - Dhamma Deshana by Buddharakkitha Thero01:17:37
612017/12/068-JULY-2017 Esala Poya - Dhamma Deshana by Buddharakkitha thero01:41:30
622017/12/058-JULY-2017 Dhamma Sakachcha by Buddharakkitha thero00:45:15
632017/12/047-MAY-2017 Dhamma Sakachcha by Buddharakkitha thero00:51:41
642017/12/047-MAY-2017 Dhamma Deshana by Buddharakkitha thero01:17:54
652017/12/04Kisagothamiya arambaya - Dhamma Sacachcha - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:54:30
662017/12/043-DEC-2017 Uduwap Poya - Dhamma Discussion by Buddharakkitha thero01:06:33
672017/12/041-JUL-2017 Kajjaniya Sutta Sanyutta Nikaya YouTube01:25:54
682017/12/041-JUL-2017 Kajjaniya Sutta Dhamma Discussion00:58:42
692017/12/043-JUN-2017 Palasa Sutta Dhamma Discussion by Ven Buddharakkitha Thero01:16:58
702017/12/037-MAY-2017 Nibbedika Sutta - Karamaya saha Karma Nirodaya01:23:45
712017/12/034-MAY-2017 Rohitassa Sutraya asurin - Dhamma Sacachcha01:20:17
722017/12/037-MAY-2017 Nibbedika Sutta - Karamaya saha Karma Nirodaya Sakachcha00:59:03
732017/12/03Ven.Siyambalapitiye Buddharakkhithathissa Nayaka Thero-2017.12.03-19.00Dharmanushasanawa00:44:37
742017/12/035-MAR-2017 Dhammapada Sahassa Vagga Vipassana Nuwane Wedagathkama01:07:24
752017/12/032017-FEB-05 Dhamma Sacachcha at Aggona01:56:14
762017/12/032017-FEB-05 Dhamma Deshana at Aggona by Buddharakkitha thero01:04:36
772017/11/21Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha thero - ඛජ්‌ජනීය සූත්‍රය ( සංස්කාර )00:46:39
782017/11/21Sparshayatahana sayehei nirodhaya01:00:33
792017/11/19Kisagothamiya arambaya - Dhamma Sacachcha00:55:57
802017/10/31ජරා මරණ සූත්‍රය Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero 31-10-201700:51:20
812017/07/01Kajjaniya Sutta Dhammasacachcha00:58:42
822017/07/01Kajjaniya Sutta - Sanyutta Nikaya01:25:54
832017/06/15Palasa Sutta - Dhammasacachcha by Ven. S. Buddharakkitha Thero01:16:58
842017/05/2014/MAY/2017 - Dhamma Deshana at Buddhist Radio by Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:52:28
852017/05/07Dhammapada Sahassa Vagga | Vipassana Nuwane Wedagathkama01:09:44
862017/05/07Nibbedika Sutta | Karamaya saha Karma Nirodaya Sakachcha00:59:03
872017/05/07Nibbedika Sutta | Karamaya saha Karma Nirodaya01:23:45
882017/04/053/MAR/2017 - Swadeshiya Sewaya Radio - Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:52:56
892017/04/044/APR/2017 - Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero01:21:20
902017/03/1912/MARCH/2017 - Medin Poya - Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero01:34:23
912017/03/05Rohitassa Sutraya asurin - Dhamma Sacachcha01:20:17
922017/02/06Dhamma Sacachcha at Aggona 2017-02-0501:56:46
932017/02/06Dhamma Deshana at Aggona 2017-02-0501:04:36
942016/12/31Vev Siyabalapitiye Buddharakkitha thero - කායානුපස්සනා - ආනා පාන සති පබ්බය(Anapana Sathi Bhawanawa)00:34:04
952016/12/20Samiddhi Marapanja Sutta Sanyutta Nikaya by Ven Siyabalapiye Buddharakkhitha Tissa Thero00:54:37
962016/12/20"Atalo Dahamin Kampa Noveema" by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:47:25
972016/12/18Samiddhi Marapanja Sutta - Sanyutta Nikaya by Ven. Siyambalapiye Buddharakkhitha Tissa Thero00:54:37
982016/12/18Atalo dahamin kampa noveema by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:47:25
992016/12/13Dhamma Deshana at Buddhist Radio by Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:50:37
1002016/12/0816/Sep /2012 Dhamma Deshana at Buddhist Channel by Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:54:09
1012016/12/072016 /December /6 Dhamma Deshana at Buddhist TV Channel by Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:46:49
1022016/12/062016-11-27 - Dhamma Deshana at SLBC Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:52:50
1032016/11/16Dhamma Deshana at Katina Pinkama 2016 by Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:12:02
1042016/11/15Atammama Sutta Sakachcha 1- Sanyutta Nikaya by Ven. Siyambalapiye Buddharakkhitha Tissa Thero01:01:14
1052016/11/15Atammama Sutta Sakachcha 2 - Sanyutta Nikaya by Ven. Siyambalapiye Buddharakkhitha Tissa Thero01:01:14
1062016/11/15Kinsukopama Sutta - By Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero01:03:35
1072016/11/15Sabbasava Sutta - By Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero01:10:54
1082016/11/15Nirvana Samadhi - (නිර්වාණ සමාධි) by Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:51:35
1092016/11/15Dhamma discussions at Dubai by Ve. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero and Dhammarakkitha thero01:48:37
1102016/10/16Gaddula Badda Sutta Sanyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:51:53
1112016/10/16Mula Pariyaya Sutta _ Majjima Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:55:39
1122016/10/05Atammama Sutta Sakachcha I Sanyutta Nikaya by Ven. Siyambalapiye Buddharakkhitha Tissa Thero00:51:16
1132016/09/27Gaddula Badda Sutta | Sanyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:51:53
1142016/09/27Mula Pariyaya Sutta | Majjima Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:55:39
1152016/09/112016 08 06 Maha Mangala Sutta Deshana01:08:48
1162016/08/28Maha Mangala Sutta - Atalo dahamin kampa noveema by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero01:08:48
1172016/06/12Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha & G. Dhammarakkitha Thero Dubai 201601:48:37
1182016/06/02Loka Sutta - Samyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:50:10
1192016/06/02Kanda Sutta - Samyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Thero00:55:34
1202016/06/01Kanda Sutta | Sanyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:55:34
1212016/06/01Loka Sutta | Sanyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:50:10
1222016/05/312016 - 05 - 29 Dhamma Sakachcha | Suthawantha Sutta by Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero01:42:49
1232016/05/312016 - 05 - 29 Suthawantha Sutta | Samyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Thero00:52:45
1242016/05/30Suthawantha Sutta | Samyutta Nikaya Dhamma Sakachcha01:42:49
1252016/05/30Suthawantha Sutta | Sanyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:52:45
1262016/05/172011 / 02 / 19 - Dhamma Discussion by Ven Siyambalapitiye Budharakkhitha & Ven G Dhammarakkhita,01:57:43
1272016/05/122010 /04/ 05 - Meditation & Contemplation, Ven Siyabalapitiye Buddharakkhita thero02:07:24
1282016/05/11Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhita, 2010-04-0301:25:05
1292016/04/20(Video) - Bhavana (Meditation) by Ven Siyabalapitiye Buddharakkitha Thero01:05:16
1302016/04/19(Video) Hethu pala nerodaya dakemen bhawa nerodaya - Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:50:28
1312016/04/19(Video) - Siyalu Dukin Mideema - Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero01:23:29
1322016/04/18(Video) - Sanyuktha Nikaya Ekadhamma Sutta Ven Siyabalapitiye Buddharakkhitha Thero01:22:19
1332016/04/18(Video) - Majjhima Nikaya Sabbhasava Sutta Ven Siyabalapitiye Bhuddharakkhitha Thissa Thero01:46:20
1342016/04/18(Video) - "Thisaranaya" - by Ven. Siyabalapitiye Buddharakkitha thero00:56:37
1352016/04/16(Video) - Subbashrawa Sutra By Ven S Buddharakkitha Thero 100:53:56
1362016/04/16(Video) - Patichchasamupada Sutta Saṃyutta Nikāya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Thero00:53:19
1372016/04/15Kamma Sutta Saṃyutta Nikāya01:02:05
1382016/04/15Bhawananu Yuktha Sutta Anguttara Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero01:16:11
1392016/04/15Chathuthatha Nibbana Sutta Sakachcha by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:47:25
1402016/04/15Sara Sutta Samyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero01:03:21
1412016/04/15Assuthawanthu sutta - Saṃyutta Nikāya 2015 07 0200:39:56
1422016/04/15Na Tumhara Suttraya - Samyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:53:18
1432016/04/15Jathi Sutraya Samyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:51:14
1442016/04/15Sara Sutta Samyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero YouTube00:36:56
1452016/04/15Kaccayanagotta Sutta Samyutta Nikaya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:48:39
1462016/04/15Sammaditthi Sutta Ahara Waraya by Ven Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero01:35:04
1472016/04/08Chathuthatha Nibbana Sutta Sakachcha by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:47:24
1482016/03/09Sara Sutta Deshana | Sanyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:50:22
1492016/02/25Sara Sutta | Samyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:36:56
1502016/02/15Sara Sutta | Samyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero01:03:21
1512016/02/15Jathi Sutraya | Samyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:51:14
1522016/02/15Na Tumhaka Suttraya - Samyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:53:18
1532015/12/18Kaccayanagotta Sutta | Samyutta Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:48:39
1542015/10/09Sammaditthi Sutta (Ahara Waraya) | by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero01:35:04
1552015/08/29Bhawananu Yuktha Sutta | Anguttara Nikaya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero01:16:11
1562015/07/18Patichchasamupada Sutta | Saṃyutta Nikāya by Ven. Siyabalapitiye Budharakkhitha Tissa Thero00:53:19
1572015/07/11Patichchasamupada Sutta | Saṃyutta Nikāya - 2015 03 0400:31:15
1582015/07/11Assuthawanthu sutta | Saṃyutta Nikāya - 2015 07 0200:39:56
1592015/07/01Kamma Sutta | Sanyukktha Nikaya by Ven. S. Budharakkhitha Tissa Thero01:15:17
1602015/05/24Swadeshiya Sewaya - (2015-APR-15) Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:44:18
1612015/05/04Kamma Sutta | Saṃyutta Nikāya01:02:05
1622015/04/272015-MAR-29 - Dhamma Deshana - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:27:42
1632015/04/192015-APR-01 - Swadeshiya Sewaya - Dhamma Deshana - Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:42:42
1642015/04/112015-MAR-28 - Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero - Dhamma Deshana00:56:48
1652015/01/06Vedana Samyutta - Samadhi Sutta (27-12-2014) by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero01:13:25
1662015/01/05Chala Vagga - Samadhi Sutta (2015-1-1) by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:44:57
1672014/10/14Dhamma Discussion - (28 - 09 - 2014) Anguttara Nikaya - Nibbedika Sutta - Karmaya01:04:22
1682014/10/04Khuddaka Nikaya - Suppabuddhakutti Sutta - Dhamma Deshana (27 / 9 / 2014)01:07:48
1692014/09/22"Why is everything impermanent ?" - Dhamma Discussion by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:32:19
1702014/07/14History of "Vassana Kaalaya" by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero (audio only)00:22:00
1712014/07/07ඇසළ පුන් පෝ දින ධර්ම දේශනාව 1 — පූජ්‍ය සියඹලාපිටියේ බුද්ධරක්ඛිතතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:28
1722014/06/11Dhamma Discussion - Sara Sutta (Part 2) (Audio only) by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:48:32
1732014/06/11Dhamma Discussion - Sara Sutta (Part 1) (Audio only) by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero01:05:31
1742014/06/06Dhammapada - Bhikkhu Vagga by Ven. S. Buddharakkitha Thero (audio only)00:47:08
1752014/06/03Unduwap poya 2012 - Dhamma Deshana by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero00:59:49
1762014/06/03Poson Poya 2012 - Satipatthana Sutta (Audio only) by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero01:04:45
1772014/06/03Indriya Sanwaraya - Bawana by Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero01:02:15
1782014/06/03Anapanasathi Sutta - Dhamma Discussion by Ven. Siyambalapitiye Buddharakkitha Thero01:09:02
1792014/05/272600 Sri Sambuddhathwa Jayanthi - Dhamma Deshana by Ven. S. Buddharakkitha Thero (audio only)01:13:59
1802014/05/18Dhamma Deshana on Unduwap Poya (2011) by Ven. S. Buddharakkitha Thero (audio only)00:59:24
1812014/05/16Dhamma Deshana on Esala Poya (2013) by Ven. S. Buddharakkitha Thero (audio only)01:05:28
1822014/05/12Dhamma Deshana on Duruthu Poya (2013) by Ven. S. Buddharakkitha Thero (audio only)00:54:20
1832014/05/12Dhamma Deshana on Vesak Poya (2013) by Ven. S. Buddharakkitha Thero (audio only)01:12:04
1842014/05/12Sotapanna Sutta by Ven. S. Buddharakkitha Thero (audio only)00:40:33
1852014/05/12Bhāra Sutta by Ven. S Buddharakkitha Thero (audio only)00:42:58
1862014/05/12Nibbedika Sutta by Ven. S Buddharakkitha Thero (audio only)00:44:17
1872014/05/12Dhammapada - Sukha Vagga by Ven. S Buddharakkitha Thero (audio only)00:51:11
1882014/05/09Sammaditthi Sutta by Ven. S Buddharakkitha Thero (audio only)00:43:45
1892014/05/07Satti Sutta by Ven. S. Buddharakkitha Thero00:47:04
1902014/01/26Sabbasava Sutta by Siyabalapitiye Budharakkhitha Thero01:10:54
1912014/01/0235. Ven Siyambalapitiye Buddharakkithathissa Thero - Dhamma Padaya , Sukha Vaggaya 7 - 22a Feb1300:51:54
1922012/12/17Kinsukopama Sutta by Siyabalapitiye Budharakkhitha Maha Thero01:03:35
1932011/05/16Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhita, 2010-04-0601:27:49
1942011/05/16Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhita, 2010-04-0502:07:24
1952011/05/16Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhita, 2010-04-0301:25:05
1962011/05/11Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhitha & Ven. G. Dhammarakkhita, 2011-02-1901:57:43
1972011/05/11Meditation & Contemplation, Ven. S. Budharakkhitha & Ven. G. Dhammarakkhita, 2011-02-17 Afternoon01:56:41
1982011/05/11Meditation & Contemplation, Ven. G. Dhammarakkhita, 2011-02-11 @Breakfast00:56:52
1992010/11/11Dharma Deshana 5 (Karmaya) by Ven. S. Buddharakkhita Thero00:07:21
2002010/11/11Dharma Deshana 4 (Karmaya) by Ven. S. Buddharakkhita Thero00:08:12
2012010/11/11Dharma Deshana 3 (Karmaya) by Ven. S. Buddharakkhita Thero00:07:53
2022010/11/11Dharma Deshana 2 (Karmaya) by Ven. S. Buddharakkhita Thero00:07:40
2032010/11/11Dharma Deshana 1 (Karmaya) by Ven. S. Buddharakkhita Thero00:14:42
2042010/11/07Dharma Deshana 6 (Karmaya) by Ven. S. Buddharakkhita Thero00:11:16

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.