දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි

සමහරක් YouTube වීඩියෝ වල නම පැහැදිලිව සදහන් නොවන බැවින් මෙහි දැක්වෙන සමහර දහම් දේශනාවන් පවත්වන්නේ දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි විය යුතු යැයි අනුමාන කොට එක් කර ඇති බව සලකන්න.

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/05Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero අවබෝධයෙන් නිවනට 2020 08 0301:04:34
22020/08/04සවපසය පරතයවකෂ කරන ආකරය|Ven Dikkumbure Subuthi Thero00:38:32
32020/08/02Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero 2020 05 07සක්කාය දිට්ඨිය හා දිට්ඨි සමුදය 300:44:41
42020/07/28Dikkumbure subuthi thero00:08:41
52020/07/28Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero සක්කාය දිට්ඨිය හා දිට්ඨි සමුදය 2 2020 05 0601:41:09
62020/07/27Dikkumbure subhuthi thero00:08:41
72020/07/27Ven. Dikkumbure Subhuthi Himi/Thero 6 - Niwanata Niwaradima Maga00:59:11
82020/07/24Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero සක්කාය දිට්ඨිය හා දිට්ඨි සමුදය 1 2020-05-0500:30:49
92020/07/17Ven.Dikkubure Subhuuthi Thero ශු​න්‍යතාවය වැරදියට අල්ලාගත්තොත්....2020 06 0801:08:04
102020/07/16චේතනාව කර්මයයි, Ven Dikubure Subuthi Thero, දික්කුඹුරේ සුභීති හිමි, කුසල් අරණ00:38:06
112020/07/15Dikkumbure subhuthi thero00:13:00
122020/07/14Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero ඕලාරික රූපයෙන් මිදෙමු01:13:11
132020/07/10Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero කාමසුඛල්ලිකානුයෝගය හා අත්තඃඛිලමතානුයෝගය 2020 06 0501:12:14
142020/07/06Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero ලෝකය නිර්මාණය කරන ආයතන01:01:55
152020/06/30Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero තමා තුලින් දකිමු 2020-04-2500:49:36
162020/06/25Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero ඉපදීම හා නූපදීම 2020-04-2301:01:12
172020/06/25ආර්ය උපවාදයට ලක්නොවි ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන්න, Ven Dikubure Subuthi Thero, දික්කුඹුරේ හිමි,Kusal Arana00:16:12
182020/06/23Ven Dikkumbure Subhuthi himi01:25:11
192020/06/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero දර්ශනයට ඇති උපක්ලේෂ 2020-06-1300:41:04
202020/06/18Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero අප්පටිහිත මාර්ගය01:39:50
212020/06/17Ven Dikkumbure Subuuthi Thero පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන ඔබ දැනගතයුතු දේශනාවක් 1 2020-06-1301:23:25
222020/06/15Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero අනිමිත්ත මාර්ගය01:43:24
232020/06/14Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero ශ්‍රද්ධාව හදුනා ගනිමු 2020-04-2102:04:36
242020/06/14Dikkumbure subhuthi thero 202001:42:30
252020/06/13කමටහනක්00:37:49
262020/06/08Dikkumbure subhuthi thero01:30:33
272020/06/08Dikkumbure subhuthi thero 202001:42:30
282020/06/04Dikkumbure subhuthi thero01:42:31
292020/06/04Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero ආනාපානසතිය 2020-06-0200:51:00
302020/06/03Dikkumbure subhuthi thero new00:13:00
312020/06/02Niwanata niwaradi maga00:51:00
322020/06/02Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero විතක්ක වි​චාර හදුනාගනි​මු 2020-05-1101:45:40
332020/05/26Dikkumbure Subhuthi Himi/Thero 5 - Niwanata Niwaradima Maga01:52:21
342020/05/25Niwanata niwaradi maga01:16:22
352020/05/23Dikkumbure subhuthi thero 202001:42:31
362020/05/21Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero සංඛත අසංඛත ධාතුව01:30:33
372020/05/18Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero -අව්‍යාකෘත පටිච්ච සමුප්පාදය 2020- 02- 0801:44:27
382020/05/17Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero මායවෙන් මිදීම සදහා00:49:20
392020/05/16Dikkumbure subhuthi thero00:08:41
402020/05/11Niwanata niwaradi maga01:45:40
412020/05/11Niwanata niwaradi maga01:36:25
422020/05/10Ven Dikkumbure Subhuuthi Thero ආශ්චර්යය හදුනාගනිමු 2020 05 0901:33:39
432020/05/09Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero නාමයක් නැති රූපයක් හා රූපයක් නැති නාමයක් හදුනා ගනි​මු 2020-05-0301:44:16
442020/05/09Niwanata niwaradi maga01:16:55
452020/05/09Niwanata niwaradi maga01:33:32
462020/05/09Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero සතර ඍද්ධි පාද 2020-05-0801:23:58
472020/05/08Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero සංඛාර හදුනා සිහිය පිහිටුවන්​න 2020-01-2801:19:48
482020/05/08Ven. Dikkumbure Subhuuthi Thero නා​ම රූප නිරෝධ ධර්මතාවය වටහාගෙන සංසාර චක්‍රය සිදලී​ම​ට 2020-05-0200:06:24
492020/05/08sathara erdipada part 0201:23:55
502020/05/03Niwanata niwaradi maga01:44:04
512020/05/02නාම රූප නිරෝධ ධර්ම තාවය වටහාගෙන සන්සාර චක්‍රය සිදලීමට, Nama, Rupa, Ven Dikkumbure Subithi Thero Worl00:06:18
522020/05/02Ven.Dikkumbure Subhuuthi thero සංඛාරය හා වින්‍යානය හදුනාගනිමු 2020-01-2901:47:09
532020/05/02Ven.Dikkumbure Subuuthi Thero ඕඝ හතරෙන් මිදෙමු උඩුගං බලා යමු! 2020-01-1801:27:39
542020/05/01අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලද පැරණි ධර්ම දේශනාවක් ඇසුරෙන්...00:38:06
552020/04/27Dikkumbure subhuthi thero ( සුභූතී ස්වාමීන් වහන්සේ)01:30:33
562020/04/24Dikkumbure Subhuthi Himi 4 - Niwanata Niwaradima Maga01:44:13
572020/04/24Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero මම සහ ලෝකය 2020-03-2300:27:18
582020/04/24Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero මේ මොහොතේ අතහැරීම 2020-03-2100:16:20
592020/04/23සිව්පසය ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂ කරන ආකාරය - Ven Dikkumbure Subuthi Thero ( සුවපත් සිත )00:38:32
602020/04/22Dikkumbure subhuthi thero01:39:15
612020/04/22Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero මහා මංගල සූත්‍රය ලෞකික හා ලෝකොත්තර වශයෙන් දැකීම 2020-04-0101:03:20
622020/04/22Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero පංචස්කන්ධය හා පංච උපාදානස්කන්ධය 2020-03-1101:19:45
632020/04/22Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero අකාලික වූ සංඛාර​ය 2020-03-2400:27:05
642020/04/22Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero ශුද්ධාෂ්ඨක 2020-04-0100:13:27
652020/04/22Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero 2020-02-27 මෝහ අඳුරෙන් හා අවිද්‍යාවෙන් මිදීම02:05:20
662020/04/22Ven.Dikkumbure Subhuuthi thero 2020-03-29 නිවැරදි බුද්ධ ශාසනය හා ද්‍යාන ගැන විග්‍රහයක්00:57:47
672020/04/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero කෙටි දේශනා - කර්මය 2020-04-0500:17:58
682020/04/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero සංඛාර වලින් මිදෙ​මු 2020-03-2001:14:54
692020/04/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero ඛන්දානං පාතුභවෝ -ආයාතනානං පටිලාභෝ 2020-04-0500:57:12
702020/04/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero කෙටි දේශනා - ආයත​න වල ක්‍රියාවලිය 2020-04=0400:24:50
712020/04/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero නිරෝදය කරා 2020-04-0400:59:40
722020/04/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero ජාතිපිය දුක්​ඛා 2020-03-2000:53:13
732020/04/21Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero පෙර සිටියා හෝ අනාගතයට යනවා නොවේ 2020-03-2501:07:05
742020/04/20Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero ධම්ම චක්ක පවත්තන සූත්‍රය ඇසුරෙන් සූත්‍ර පිටකයේ සාරය01:03:45
752020/04/20Ven.Dikkumbure Subhuuthi thero සංඛාර නැමති වෛරසයෙන් මිදෙමු ! 2020-03-1701:15:42
762020/04/20Ven.Dikkumbure Subhuuthi Thero දැනුම සහ දර්ශනය 2020-04-0601:11:52
772020/03/25Ven dikkumbure subhuthi thero pragna tv01:21:36
782020/03/17☸️ කො⁣රෝනා ⁣වෛයිරසය සදහටම තුරන් කරන ක්‍රමය - (Ven Dikkumbure Subhuthi Thero)Dms priyadarshana01:32:55
792020/03/09Ven. Dikkumbure Subuuthi Thero - 08.03.202001:42:31
802020/02/2121.02.2020 (2 කොටස) අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලද දහම් සාකච්ඡාව02:06:27
812020/02/2121.02.2020 - (1කොටස) අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සූභූති ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද ධර්ම දේශනාව01:40:42
822020/02/09Ven. Dikkumbure Subuthi Thero - චේතනාවට අයිති නැති ක්‍රියාවලියක්00:17:06
832020/02/09Ven. Dikkumbure Subuthi Thero - සාංසාරික බැඳීම් වලින් මිදෙමු00:05:56
842020/02/09Ven. Dikkumbure Subuthi Thero - කර්මය සහ භව චක්‍රයෙන් මිදෙන්න00:59:13
852020/01/18ඕඹ හතරෙන් ම්දේමු උඩුගම් බලා ගමන් කරමු - Ven Dikkumbure Subhuthi Thero01:27:33
862020/01/04පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - 2019 10 2601:03:32
872020/01/04Muni Bana 2-ඔබත් උප්පැන්න බෞද්ධයෙක්ද?-සැබෑ බුදු දහම හදුනාගන්න00:05:01
882020/01/01Ven. Dikkumbure Subuthi Thero| පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - කමහටහන්00:37:34
892019/12/04පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - අන්තවලින් මිදෙන මග01:30:58
902019/12/02පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - සමුදය නිරෝධ වන හැටි00:56:34
912019/11/05Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 10 26 Homagama01:03:31
922019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:21:36
932019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:54:39
942019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:49:34
952019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:49:37
962019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:16:33
972019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි02:07:42
982019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:39:47
992019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:00:34
1002019/10/28Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි] 2019.10.0501:21:36
1012019/10/14Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero 2019 09 28 Maharagama01:52:53
1022019/09/10Dikkumbure Subhuthi Himi 3 - Niwanata Niwaradima Maga00:59:58
1032019/09/03සිරස පන්සිල් මලුව 2019-09-01 පුජනීය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමින්වහන්සේ01:14:08
1042019/09/02Dikkumbure Subhuthi Himi 2 - Niwanata Niwaradima Maga00:58:49
1052019/09/02Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero - Pasnsil Maluwa - 2019.09.0101:14:08
1062019/08/31Dikkumbure subhuthi himi - niwanata niwaradima maga01:33:34
1072019/08/27Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:40:03
1082019/08/19පොහොය දින (2019-08-14) අති පූජ්‍ය දික්කුම්බුරේ සුභුති ස්වාමින් වහන්සේගේ විසින් සිදුකරන ලද දේශානාව02:09:41
1092019/07/25Aruna industries sitinamaluwa beliatta077030293200:05:16
1102019/07/16පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි වටිනාම දේශණයක් අවසන් වෙනතුරු අහන්න02:07:36
1112019/07/162019-07-15 දින අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සිදු කරන ලද දහම් සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන්.00:34:11
1122019/07/14පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි පැහැදිලි ධර්ම දේශණයක්01:54:39
1132019/07/14සරලයි කාටත් පහසුයි මේ දේශණාව පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි සොතාපන්න ඵලය02:13:02
1142019/06/26Dikkubure Subhuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:39:47
1152019/06/03Ven Dikkubure Subhuthi Thero (prachna Tv Darmaseshanawa )01:00:34
1162019/06/03Ven Dikkubure Subhuthi Thero( Prachna TV Darmadeshana)01:54:39
1172019/05/30Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:54:39
1182019/05/30 Ven Dikkumbure Subhuthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:58:54
1192019/05/26Dikkubure Subhuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:00:34
1202019/05/192019 vesak podina01:22:44
1212019/05/02Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 03 26 Kandy01:44:16
1222019/04/27කායනුපස්සනාව අම්පාර රජගල පැවති දේශනය ven Dikkumbure Subuhthi Thero01:36:10
1232019/04/21Dikkumbure Subuthi Thero 2019 -04 -16 අම්පාර .රජගල දේශනය01:36:14
1242019/04/12Subhuthi himi 2019 03 23 Bana Kurunegala02:07:42
1252019/04/10Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:16:32
1262019/04/10Dikkubure subuthi himi 2019 Mathara 0101:49:34
1272019/04/05Niwanata Niwaradi Maga -Ven Dikkubure Subhuthi Thero 07/06/201801:01:28
1282019/04/01Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:49:37
1292019/03/19Ven Dikkumbure Subhuthi Thero-2019/03/17 Urubokka - part 200:51:34
1302019/03/19Ven Dikkumbure Subhuthi Thero-2019/03/17 Urubokka - part 100:52:23
1312019/03/19Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 03 17 Urubokka01:57:09
1322019/02/24තෙවැනි ඇස01:24:07
1332019/02/192018 05 07 200:57:21
1342019/02/18'තෙවැනි ඇස '01:56:47
1352019/02/14Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 02 05 Panadura01:53:36
1362019/02/09Niwanata niwaradi maga ven dikkubure subhuthi thero 18-08-18 Ederamulla part 201:11:52
1372019/02/09Niwanata niwaradi maga ven dikkubure subhuthi thero 18-08-18 Enderamulla part 101:11:52
1382019/02/08Niwanata Niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero 19 02 03 siyabalape part 200:53:02
1392019/02/08අති පූජය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමින් වහන්සේ - 2019.02.0601:50:22
1402019/02/07Niwanata Niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero 19 02 03 siyabalape part 101:00:24
1412019/02/06Niwanata niwaradi maga Ven Dikkumbure Subhuthi Thero 19 02 02 Ederamulla deshanaya part 201:03:41
1422019/02/05Niwanata niwaradi maga - ven dikkumbure subhuthi thero 2019-02-02 part o1 Enderamulla deshanaya01:00:46
1432019/02/04Dikkumbure Suboothi Hime01:11:59
1442019/02/0402.02.2019 - Dhamma discussion @ Enderamulla02:04:39
1452019/02/04Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 01 2001:27:06
1462019/01/22''තෙවැනි ඇස'' දුරුතු පොහෝ දින දේශනය01:24:34
1472019/01/20අති පූජ‍‍ය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමින් වහන්සේ 2019.01.19 දින කුරුවිට ධර්ම දේශනාව02:01:40
1482019/01/132019 January 02 govijanasewa01:57:25
1492019/01/10Dikkumbure Subuthi Tero 2018 12 19 Sitinamaluwa02:13:17
1502019/01/102019 January 0201:20:57
1512018/12/262018.12.25 දින අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමින් වහන්සේ සමග පැවත්වු ධර්ම සාකච්චාවකි..01:30:24
1522018/12/13Sadaham sawana - ඉතා වැදගත් දේශණයක් - අති පූජණීය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන් වහන්සේ01:07:38
1532018/12/04Niwanata niwaradi maga 2018/11/2301:30:31
1542018/11/01තෙවැනි ඇස පොතෙහි 1 දේශනය00:59:57
1552018/10/14Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 08 18( Ederamulla)01:43:21
1562018/09/242018 05 07 100:56:46
1572018/09/23Dam desum 300:33:15
1582018/09/23dikkubure subuthi thero01:44:59
1592018/09/23patichcha samuppada 200:37:33
1602018/09/23patichcha samuppada 100:33:40
1612018/09/04Dikkubure Subuthi himi 1402:12:30
1622018/09/03Dikkubure Subuthi himi 1000:56:47
1632018/09/03Dikkubure Subuthi himi 1101:53:37
1642018/09/03Dikkubure Subuthi himi 1301:38:07
1652018/09/02Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:12:38
1662018/09/02Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:48:35
1672018/09/01dikkubure himi bana 603:29:23
1682018/09/01dikkubure himi bana 701:14:17
1692018/08/31Niwanata niwaradi maga (2018/08/30)01:27:22
1702018/08/31Niwanata niwaradi maga01:26:18
1712018/08/30dikkubure himi bana 500:48:12
1722018/08/30dikkubure himi bana 400:55:43
1732018/08/28Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]02:03:45
1742018/08/272017 01 07 maddawatta new02:51:10
1752018/08/262018 07 27 Asala poya Desanaya01:10:20
1762018/08/19Ven. Dikkumbure Subhuthi himi 2018 -07-20 (maharagama)01:44:59
1772018/08/12Niwanata niwaradi maga (matara deshana)2018/07/1403:50:03
1782018/07/26Dikkumbure Subhuthi Thero - Marga Sathyaya01:29:32
1792018/07/10Ven.Dikkubure Subhuthi Thero Bana 201:28:18
1802018/07/10Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]02:29:57
1812018/07/04Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 06 27 201:06:42
1822018/07/03Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 06 27 part-101:25:11
1832018/06/01Niwanata niwaradi maga (marga sthyaya)01:29:32
1842018/06/01Niwanata niwaradi maga (karmaya krmapalaya)01:40:09
1852018/05/31Niwanata niwaradi maga vinyanaya00:37:23
1862018/05/17Niwanata niwaradi maga ven Dikkumbure Subhuthi thero ampara deshanaya part 0701:32:26
1872018/05/10Niwanata Niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero,18 3 Ampara deshanaya ,part 601:38:15
1882018/05/10Niwanata niwaradi maga ( karmaya karmapalaya )01:41:07
1892018/05/10Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 04 29 Part- 200:56:32
1902018/05/08Niwanata Niwaradi maga Ven Dikkumbure Subhuthi Thero 18 march Ampara deshanaya part 501:08:57
1912018/05/08Niwanata Niwaradi maga ven Dikkumbure Subhuthi Thero 18- 3 ampara deshanaya part 401:19:43
1922018/05/072018.05.06 (අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද ධර්ම දේශනය)02:03:50
1932018/05/06Niwanata Niwaradi maga ven Dikkumbure Subhuthi thero ampara deshanaya part 301:15:21
1942018/05/06Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 04 29 Part -1(0772862409)00:59:51
1952018/05/05Niwanata niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero 2018 3 ampara deshanaya part 201:45:03
1962018/05/05Dikkumbure Subhuthi Thero | Panchaupadhanaskandhaya00:37:32
1972018/05/03Niwanata niwaradi maga-ven dikkumbure subhuthi thero ampara deshanaya part 101:29:04
1982018/05/03Niwanata niwaradi maga00:00:30
1992018/05/03Niwanata niwaradi maga (2017/03/11)06:05:30
2002018/05/01Niwanata niwaradi maga ( anapanasathiya)06:00:15
2012018/05/01Niwanata niwaradi maga (2018/01/31)01:18:19
2022018/05/01Niwanata niwaradi maga ( 2018/03/31 )02:15:12
2032018/05/01Niwanata niwaradi maga ( 2018/04/29)02:00:12
2042018/05/01Niwanata niwaradi maga (2018/04/30)01:41:07
2052018/04/20Niwanata niwaradi maga-ven,dikkumbure subhuthi thero 17-2-18 mawaramandiya part201:14:52
2062018/04/20Niwanata niwaradi maga deshana akathuwak08:58:36
2072018/04/19Niwanata niwaradi maga-ven,dikkumbure subhuthi thero 17-2-18 mawaramandiya part101:15:20
2082018/04/18Niwanata niwaradi maga01:54:48
2092018/04/18Niwanata niwaradi maga01:43:21
2102018/04/162018.04.05 (Ven. Dikkumbure Subhuthi thero)01:08:44
2112018/04/13Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018.03.31 part-200:54:07
2122018/04/12Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 03 31 part-101:18:53
2132018/03/04Niwanata niwaradi maga (Part 3 )00:29:24
2142018/03/03Niwanata niwaradi maga (part 02)00:29:22
2152018/03/03Niwanata niwaradi maga (part 01)00:41:47
2162018/02/10Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 27 Koswaththa02:30:41
2172018/02/07Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 28 Kurunegala part 200:47:55
2182018/02/07Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 28 Kurunagala part 101:42:01
2192018/02/05Dikubure Subuthi himi nawala koswatta desanaya 2018 01 2702:03:00
2202018/02/01Niwanata niwaradi maga - Enderamulla deshanawa part 201:14:45
2212018/01/31Niwanata niwaradi maga - Enderamulla deshanawa part 101:24:18
2222018/01/30Niwanata niwaradi maga - koswattha deshanawa part 201:10:22
2232018/01/30Niwanata niwaradi maga - koswattha deshanawa part 101:19:27
2242018/01/28Niwanata niwaradi maga02:25:18
2252018/01/20පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - අන්තවලින් මිදෙන මග01:30:58
2262018/01/1409.01.2018 Ven Dikkumbure Subhuthi thero01:21:51
2272018/01/11Ven.Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 01 Part-200:57:39
2282018/01/10Ven. Dikkumbure Subhuthi himi 2018-01- 01 Part-101:28:23
2292018/01/05Niwanata niwaradcima maga 2018/01/0202:44:05
2302018/01/042018 01 01 පුන් පොහෝ දින සිදු කල ධර්ම දේශනාව 1 කොටස00:21:49
2312018/01/01Niwanata niwaradi maga00:46:35
2322018/01/01Niwanata niwaradi maga00:10:26
2332018/01/01Niwanata niwaradi maga suddastakaya00:04:18
2342018/01/01Niwanata niwaradi maga 2017/12/2701:17:17
2352018/01/01Niwanata niwaradi maga pemalatha miss 2017/12/2604:14:39
2362017/12/28Niwanata niwaradi maga sitinamaluwa 2017/12/2502:25:56
2372017/12/27Niwanata niwaradima maga 2017/12/2301:17:17
2382017/12/12niwanata niwaradi maga 2017/12/1003:30:40
2392017/12/04Niwanata niwaradi maga(kurunegala)2017/1102:08:15
2402017/12/04Niwanata niwaradima maga ( kandy) 2017/11/01:43:59
2412017/11/28Niwanata niwaradi maga 2017.11.1201:55:09
2422017/11/27VTS_01_3.mp300:31:24
2432017/11/24Dikkubure Subuthi Swaminwahanse Matara Maddawatta Saman Sewana Desanaya 2017 11 1201:55:09
2442017/11/09Ven Dikkumbure Subhuthi thero 2017 10 18hethu pala dahama000:06:16
2452017/10/31පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - කමහටහන්00:37:34
2462017/10/25Ven.Dikkumbure Subhuthi thero 2017-10-18(hethu pala dahama)02:34:33
2472017/10/17පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - සමුදය නිරෝධ වන හැටි00:56:34
2482017/10/08Niwanata niwaradima maga01:32:36
2492017/09/01niwanata niwaradi maga 2017/08/0601:00:27
2502017/08/26Niwanata niwaradi maga01:00:32
2512017/08/14niwanata niwaradi maga01:40:39
2522017/08/13Niwanata niwaradi maga00:39:58
2532017/07/10Ven. Dikkumbure Subhuthi thero චේතෝ විමුක්තිය 1 (revised)00:55:33
2542017/07/01Niwanata niwaradi maga (manushshaya)00:36:20
2552017/05/15niwanata niwaradi maga 2017.05.1002:05:55
2562017/05/12Niwanata niwaradi maga adeshana prathiharaya (2017/05/07)01:42:53
2572017/05/08niwanata niwaradima maga (adeshana prathiharaya) ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය 2017.05.0700:12:05
2582017/05/05dikkumbure subhuthi thero sitinamaluwa 2017/04/1001:32:03
2592017/04/27Niwanata niwaradi maga 2017/04/2503:06:04
2602017/04/27niwanata niwaradima maga 2017/04/2501:17:48
2612017/04/27Niwanata niwaradi maga 2017/04/2501:14:17
2622017/04/27Niwanata niwaradima maga (2017/04/25)00:52:49
2632017/04/27Niwanata niwaradi maga (2017/04/25)01:35:34
2642017/04/232015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 4 කොටස00:43:30
2652017/04/232015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 3 කොටස00:04:53
2662017/04/232015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 2 කොටස00:30:51
2672017/04/14Niwanata niwaradi maga (2014,12,23)01:00:01
2682017/04/14Niwanata niwaradima maga ( 2014 12 23)00:12:47
2692017/04/132015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 1 කොටස01:27:51
2702017/04/05niwanata niwaradi maga (sithuviliwala hethupala kriyawaliya) 2017/04/0301:12:31
2712017/04/04niwanata niwaradcima maga (2017/04/03)01:07:29
2722017/04/02Niwanata niwaradi maga (chethanawa 2)00:44:38
2732017/04/02Niwanta niwaradi maga (chethanawa)01:08:53
2742017/04/01Dhamma by Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero - (28.03.2017)00:52:50
2752017/04/012017-03-26 දේශනාව01:19:29
2762017/03/31Niwanata niwaradima maga ( pin diyahekida)00:46:35
2772017/03/30Ven. Dikkumbure Subhuthi thero මිත්‍යා සමාධියෙන් මිදී සම්මා සමාධියට01:21:01
2782017/03/21Dikkumbure Subhuthi Thero Sitinamaluwa 2017 03 1201:17:45
2792017/03/01niwanata niwaradi maga tingansangathi01:26:24
2802017/03/01niwanata niwaradi maga epadima01:56:59
2812017/02/28niwanata niwaradi maga anapanasathiya00:57:31
2822017/02/28niwanata niwaradi maga yakkalamulla sakachchawa01:47:37
2832017/02/27niwanata niwaradi maga sitinamaluwa00:06:09
2842017/02/27niwanata niwaradi maga manushshathwaya00:40:42
2852017/02/27niwanata niwaradi maga (sakachchwa a2)00:09:57
2862017/02/27niwanata niwaradi maga (anurudda sutraya)100:15:18
2872017/02/27niwanata niwaradi maga (sakachchawa vinyanaya)01:25:08
2882017/02/25niwanata niwaradi maga (chethanawa)sakachchawa00:06:31
2892017/02/25niwanata niwaradi maga (rahathanwahanse)sakachchawa00:02:47
2902017/02/25niwanata niwaradi maga (sakachchawa)00:34:20
2912017/02/242015 12 08 දින අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමින් වහන්සේගේ දේශනාවක් ඇසුරෙන්..00:09:00
2922017/02/242015 12 06 දින අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ දේශණාවක් ඇසුරෙන්..00:13:18
2932017/02/242015.8.3, 8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාවක කොටසක්00:09:07
2942017/02/05niwanata niwaradima maga ANAPANASATHIYA ආනාපානාසති භාවනාව02:08:02
2952017/01/26niwanata niwaradima maga චතුරාය්‍යසත්‍ය ත්‍රිලක්ෂනයට ගැලපෙන්නේ කෙස්ද00:35:22
2962017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 1000:16:54
2972017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 900:17:03
2982017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 700:17:03
2992017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 800:11:24
3002017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 600:17:03
3012017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 500:17:03
3022017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 400:15:10
3032017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 300:17:02
3042017/01/25niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 200:17:03
3052017/01/25niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 100:17:03
3062017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව 1000:10:27
3072017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රී සාකච්චාව 900:17:02
3082017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රි සාකච්චාව 800:17:03
3092017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රී සාකච්චාව 700:17:03
3102017/01/24niwanata niwaradima maga රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව 500:17:03
3112017/01/24niwanata niwaradima maga රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව 600:16:36
3122017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 400:04:54
3132017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 300:22:42
3142017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 100:22:42
3152017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 200:04:55
3162017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 900:17:56
3172017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 800:22:27
3182017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 700:22:27
3192017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 600:22:30
3202017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 300:24:23
3212017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 500:03:17
3222017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 400:24:23
3232017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 100:24:23
3242017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 200:24:23
3252017/01/14niwanata niwaradima maga සාකච්චාව - රාත්‍රී 400:17:03
3262017/01/14niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රි 400:15:09
3272017/01/08niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රී 300:17:03
3282017/01/06niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රී 200:17:03
3292017/01/06niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රර්‍ 100:17:03
3302017/01/03niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1500:16:05
3312017/01/03niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1400:17:03
3322017/01/02niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1300:17:03
3332017/01/02niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1200:17:03
3342017/01/01අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේ මාතර බෝධිය අසල කල දේශනාව01:20:31
3352017/01/01Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1100:09:00
3362016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1000:17:03
3372016/12/31Dhamma - 27th November 201601:58:46
3382016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 900:17:03
3392016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 800:17:03
3402016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 700:07:01
3412016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 600:17:03
3422016/12/30Katina Day Discussion (2015-11-07)02:21:02
3432016/12/30niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 500:17:03
3442016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 300:17:03
3452016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 400:15:24
3462016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 200:17:03
3472016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 100:17:03
3482016/12/30Niwanata niwaradima maga කරාපිට්ය දේශනාව 1000:03:56
3492016/12/30Niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනාව 900:17:03
3502016/12/30Niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනාව 800:15:12
3512016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 700:17:02
3522016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 600:17:03
3532016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 300:17:03
3542016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 500:17:03
3552016/12/28niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේෂනාව 400:12:57
3562016/12/25niwanata niwaradima maga කරාපිට්ය දේෂනාව 200:17:03
3572016/12/25niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේෂනාව A00:17:03
3582016/12/24Dhamma by Ven. Dikkumbure Subhuthi thero (20-11-2016)01:14:30
3592016/12/24dhamma - 13th November 2016 (Part 2)00:26:01
3602016/12/24dhamma - 13th November 2016 (Part 1)01:51:20
3612016/12/02අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (4)00:16:26
3622016/12/02අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (3)01:03:08
3632016/12/02අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (2)00:17:07
3642016/12/01Ven. Dikkumbure Subhuthi thero චේතෝ විමුක්තිය 901:02:01
3652016/12/01niwanata niwardima maga Shuddastska P 2 සුධ්දාෂ්ඨක00:01:13
3662016/12/01niwanata niwaradima maga Sopadesa Nirwanaya සෝපාදේෂ නිර්වානය00:13:14
3672016/12/01Niwanata niwaradima maga Sowanpalaya P 1 සෝවාන්ඵලය01:00:01
3682016/12/01Niwanata niwaradima maga Vinyanaya P 2 සෝවාන්ඵලය00:02:29
3692016/12/01niwanata niwaradima maga Vinyanaya P 1 සෝවාන්ඵලය00:49:11
3702016/11/30Ven. Dikkumbure Subhuthi thero චේතෝ විමුක්තිය 200:59:03
3712016/11/19Niwanata niwaradima maga Shuddastaka P 1සුධ්දාෂ්ඨක00:48:47
3722016/11/19Niwanata niwaradima maga Sammasathiya සම්මාසතිය00:44:53
3732016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 2 පටිච්චසමුප්පාදය00:17:12
3742016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 1 පටිච්චසමුප්පාදය00:49:49
3752016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya 5 පටිච්චසමුප්පාදය00:15:57
3762016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya 4 පටිච්චසමුප්පාදය00:49:41
3772016/11/19Niwanata niwaradima magaNamarupa P 2 නාමරෑප00:17:12
3782016/11/19Niwanata niwaradima maga panchaupadanaskandaya පන්චඋපාදානස්කන්දය00:37:32
3792016/11/19Niwanata niwaradima maga Nirwanaya නිර්වානය00:30:19
3802016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukkasamudaya දුක්ඛ සමුදය00:59:08
3812016/11/19Niwanata niwaradima maga Namarua P1නාමරෑප00:49:49
3822016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinminima P 400:48:23
3832016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinmidima P 300:48:22
3842016/11/19Niwanata niwaradima magaDukinmidima P 300:48:22
3852016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinmidima P 200:13:16
3862016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinmidima P 200:13:16
3872016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukin midima P 100:35:08
3882016/11/19Niwanata niwaradima maga Duka දුක00:38:39
3892016/11/19Niwanata niwaradima maga Chullahatthipadopama sutraya P 2 චුල්ලහත්තිපදෝපම සූතය00:08:28
3902016/11/19Niwanata niwaradima maga Chullahatthipadopama sutraya P 1 චුල්ලහත්තිපදෝපම සූතය00:49:27
3912016/11/19Niwanata niwaradima maga Chullahatthipadopama sutraya P 1 චුල්ලහත්තිපදෝපම සූතය00:49:27
3922016/11/19Niwanata niwaradima maga Chethanawa P 2 චේතනාව00:10:39
3932016/11/19Niwanata niwaradima maga Chethanawa P 1චේතනාව00:49:23
3942016/11/19Niwanata niwaradima maga Aswada suthraya P 2 අස්වාද සූතය00:05:23
3952016/11/19Niwanata niwaradima maga Aswada suthraya P 1 අස්වාද සූතය00:35:28
3962016/11/19Niwanata niwaradima maga Asuba karmasthanaya P 1 අසුභ කමටහන00:48:36
3972016/11/19Niwanata niwaradima maga Asuba karmasthanaya P 2 අසුභ කමටහන00:11:26
3982016/11/14අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (1)01:03:08
3992016/11/10හේතු ඵල දහම - Hethu Phala00:46:15
4002016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 300:16:56
4012016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 200:22:51
4022016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 200:22:51
4032016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 100:37:13
4042016/11/04Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 200:10:58
4052016/11/04Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 101:00:20
4062016/10/31Niwanata niwaradima maga Deshanawa 3 Part 400:24:00
4072016/10/31Niwanata yana niwaradima maga Deshanawa 3 Part 200:22:22
4082016/10/31Niwanata niwaradima maga Deshanawa 3 Part 300:25:50
4092016/10/31Niwanata niwaradima maga Deshanawa 3 Part 0100:37:42
4102016/10/30Nanata naadma maga 2nd dshanaya00:48:37
4112016/10/30Niwanata niwaradima maga Deshanawa 2nd01:00:03
4122016/10/30Niwanata niwaradima maga00:45:20
4132016/04/13DHAMMA SERMON ( SITINAMALUWA )01:00:03
4142016/04/13Dhamma Sermon ( Sitinamaluwa)01:06:03
4152016/04/13Dhamma 2 ( Sitinamaluwa )00:23:21
4162016/04/13Dhamma 1 ( Sitinamaluwa )01:00:03
4172016/04/13Dhamma Sermon on March 12, 201602:03:31
4182016/04/13Dhamma Sermon on April 13, 201600:58:28
4192016/04/11ඍජු නිවන් මග 4 ( සිටිනාමළුව )00:50:41
4202016/04/09ඍජු නිවන් මග 2 ( සිටිනාමළුව )00:46:06
4212016/04/09ඍජු නිවන් මග 1 ( සිටිනාමළුව )00:13:16
4222016/03/26සිටිනාමළුව 11.7.201500:39:46
4232016/03/26තතපන්චක භාවනාව 3 ( සිටිනාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය )00:09:45
4242016/03/26තතපන්චක භාවනාව 2 ( සිටිනාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය )00:19:16
4252016/03/26තතපන්චක භාවනාව 1 ( සිටිනාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය )01:03:21
4262016/03/22Sitinamaluwa 400:05:21
4272016/03/22Sitinamaluwa 300:14:21
4282016/03/22Sitinamaluwa 200:06:41
4292016/03/20Sitinamaluwa 100:18:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.