දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි

සමහරක් YouTube වීඩියෝ වල නම පැහැදිලිව සදහන් නොවන බැවින් මෙහි දැක්වෙන සමහර දහම් දේශනාවන් පවත්වන්නේ දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි විය යුතු යැයි අනුමාන කොට එක් කර ඇති බව සලකන්න.

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/17සම්මා දිට්ඨි නුවණ - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:23:50
22019/11/15ඉල් පොහොය 2019 - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:18:40
32019/11/14මාර්ග සත්‍යය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:55:52
42019/11/05Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 10 26 Homagama01:03:31
52019/11/03අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:52:01
62019/11/03දහම් සාකච්ඦා එකතුවක් - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:29:23
72019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:21:36
82019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:54:39
92019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:49:34
102019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:49:37
112019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:16:33
122019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි02:07:42
132019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:39:47
142019/11/02Ven. Dikkubure Subhuthi Thero - පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි01:00:34
152019/10/28Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි] 2019.10.0501:21:36
162019/10/28සෝතාපත්ති මාර්ගය සහ සෝතාපත්තිඵලය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:05:59
172019/10/28ධර්ම දැනුම සහ අවබෝධය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:44:22
182019/10/25අනුසය දුරු කරන මග - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:31:01
192019/10/24නාම රූප වලින් මිදීම සදහා - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:18:13
202019/10/20ආනාපානාසති අවබෝධය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:19:16
212019/10/19පඤ්ඤප්තියට අයිති නැති ක්‍රියාවලිය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:52:29
222019/10/19අනිත්‍ය සංඥාව - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:58:05
232019/10/19කර්මය සහ භවය - Ven Dikkumbure Subhuthi Thero00:59:13
242019/10/192019 කඨින දේශනාව - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:36:02
252019/10/14Ven Dikkumbure Subhuthi Thero 2019 0928Maharagama01:52:53
262019/10/14සංසාරික බැදීම් වලින් මිදීම සදහා - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:05:56
272019/10/06දස්‌සනා පහාතබ්බා - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:17:53
282019/10/05මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:51:38
292019/10/03අප්පටිහිත මාර්ගය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:39:50
302019/10/03අනිමිත්ත මාර්ගය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:43:24
312019/10/02අනාත්ම සංඥාව - Ven.Dikkumbure Subhuthi Thero00:24:51
322019/10/01ඔබගේ සිත - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero02:00:00
332019/10/01පුරාණ කර්ම සහ නව කර්ම - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:32:44
342019/09/29ඔබටත් මටත් අයිති නැති ක්‍රියාවලිය - Ven.Dikkumbure Subhuthi Thero01:18:31
352019/09/29Middle Path -Ven.Dhamma Sarani Bhikkuni01:27:14
362019/09/29සිත හදුනා ගන්න - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:47:22
372019/09/26දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණි පටිපදාය ඤාණං - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:49:41
382019/09/23අවිද්‍යාවෙන් විද්‍යාවට...Ven.Dikkumbure Subhuthi Thero01:24:03
392019/09/23මධ්‍යම ප‍්‍රතිපදාව - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero02:01:34
402019/09/21කිරි කැටි දරුවා සහ විඤ්ඤාණය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:29:29
412019/09/21හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නා විඤ්ඤාණය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:37:48
422019/09/20ප්‍රභාෂ්වර සිත - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:22:44
432019/09/19චේතනාවට අයිති නැති ක්‍රියාවලියක්...Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:17:05
442019/09/18ගරු මැද්දවත්තේ ධම්ම සරණී මෑනියන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද අන්ත නැති දෘෂ්ඨි නැති නිවන් මග....00:56:34
452019/09/16අන්ත නැති දෘෂ්ඨි නැති නිවන - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:01:25
462019/09/16නිවන් මාර්ගය හදුනාගන්න - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:33:10
472019/09/15Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:13:45
482019/09/14Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:07:35
492019/09/10Dikkumbure Subhuthi Himi 3 - Niwanata Niwaradima Maga00:59:58
502019/09/09Dhamma Questions a Answers- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:17:22
512019/09/03සිරස පන්සිල් මලුව 2019-09-01 පුජනීය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමින්වහන්සේ01:14:08
522019/09/02Dikkumbure Subhuthi Himi 2 - Niwanata Niwaradima Maga00:58:49
532019/09/02Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero - Pasnsil Maluwa - 2019.09.0101:14:08
542019/09/01ආනාපානාසති භාවනාවට කමටහනක්- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:54:49
552019/09/01සක්මන් භාවනාවට කමටහනක් - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:07:49
562019/09/01ඔබ සසරෙන් මිදිය යුත්තේ ඇයි? Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:23:21
572019/08/31ලොකං යථාභූතං පජානාති - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:53:21
582019/08/31Dikkumbure subhuthi himi - niwanata niwaradima maga01:33:34
592019/08/30චෙතෝවිමුක්තියට මග - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:27:19
602019/08/30ක්‍රියා සිත් හදුනා ගන්න - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:40:31
612019/08/30ඔබ අවබෝධයෙන්ද පංචසීලය රකින්නේ? Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:30:48
622019/08/27Dikkubure Subuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:40:03
632019/08/25අනුස නිරෝධය සහ ක්‍රියා සිත් - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:42:42
642019/08/25අනුසය දුරුකරන මග - Ven. Dikkumbure Subhuthi Himi00:48:12
652019/08/19පොහොය දින (2019-08-14) අති පූජ්‍ය දික්කුම්බුරේ සුභුති ස්වාමින් වහන්සේගේ විසින් සිදුකරන ලද දේශානාව02:09:41
662019/08/19Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:26:31
672019/08/15අනුසය හදුනා ගන්න! - Ven.Dikkumbure Subhuthi Thero01:05:55
682019/08/14දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං භවිස්සති දේශනා මාලාව 6 - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:50:49
692019/08/08ආර්ය සමාධිය හදුනා ගන්න ! Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:12:39
702019/08/06ආශ්‍රව දුරු කරන මග 2 - ධර්ම සාකච්ඡාව - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:40:26
712019/08/06ආශ්‍රව දුරු කරන මග 1 - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:33:24
722019/08/03අවිද්‍යාවෙන් විද්‍යාවට...Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:39:00
732019/08/02ශ්‍රමණයන් හදුනා ගන්න! Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:40:49
742019/07/31දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං භවිස්සති දේශනා මාලාව 05 - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero02:03:08
752019/07/29දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං භවිස්සති දේශනා මාලාව 04 - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:58:46
762019/07/28දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං භවිස්සති දේශනා මාලාව 03 -Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero02:20:08
772019/07/26දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං භවිස්සති දේශනා මාලාව -02 - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:21:05
782019/07/26දිට්ඨේ දිට්ඨ මත්තං භවිස්සති දේශනා මාලාව -01 Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:44:29
792019/07/25Aruna industries sitinamaluwa beliatta077030293200:05:16
802019/07/22අනිත්‍යයෙන් නිර්මාණය වෙන ලෝකයක්- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:33:32
812019/07/16පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි වටිනාම දේශණයක් අවසන් වෙනතුරු අහන්න02:07:36
822019/07/162019-07-15 දින අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සිදු කරන ලද දහම් සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන්.00:34:11
832019/07/14පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි පැහැදිලි ධර්ම දේශණයක්01:54:39
842019/07/14සරලයි කාටත් පහසුයි මේ දේශණාව පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි සොතාපන්න ඵලය02:13:02
852019/06/26Dikkubure Subhuthi Himi [දික්කුඹුරේ සුභුති හිමි]01:39:47
862019/06/16පොසොන් පොහොය 2019 දේශනාව​ - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:29:23
872019/06/03Ven Dikkubure Subhuthi Thero (prachna Tv Darmaseshanawa )01:00:34
882019/06/03Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:19:25
892019/06/03Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkubure Subhuthi Thero00:19:31
902019/06/03Ven Dikkubure Subhuthi Thero( Prachna TV Darmadeshana)01:54:39
912019/06/03Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:14:46
922019/05/31චිත්ත චෛතසික රූප නිර්වාණ - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:49:12
932019/05/31තිනං සංගති ඵස්සො - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:24:32
942019/05/30Dikkubure Subhuthi himi01:54:39
952019/05/30Ven Dikkumbure Subhuthi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:58:54
962019/05/26Dikkubure Subhuthi himi01:00:34
972019/05/26අනුන් ගැන නොසයන්න තමන් ගැන සොයන්න - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:02:57
982019/05/21සෝවාන් ඵලය වැසී ඇති කෙලෙස් හදුනා ගන්න. - Dikkumbure Subhuthi Thero01:39:10
992019/05/19පංචසීලයෙන් ආර්ය සීලයට එන මග..- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:41:53
1002019/05/192019 vesak podina01:22:44
1012019/05/18සිත ස‍ංවර කිරීමට නම් ...- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:19:50
1022019/05/18ආනාපානාසතිය නිවරදිව වඩමු - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero02:07:36
1032019/05/13හේතු ඵල දහමෙන් දර්ශන භූමියට - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:58:53
1042019/05/11පටිසෝතගාමී මාර්ගය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:52:29
1052019/05/10දස්සනා පහාතබ්බා - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:23:44
1062019/05/07තුන් සංයෝජන දුරු කිරීම සදහා...Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:37:15
1072019/05/07ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:23:54
1082019/05/06Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:13:06
1092019/05/06Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:07:43
1102019/05/06Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:13:50
1112019/05/06Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:10:11
1122019/05/05Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:14:57
1132019/05/05Dhamma Questions & Answers - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:11:44
1142019/05/05Dhamma Questions & Answers- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:10:47
1152019/05/04නිවනට නිවරදිම මග​ - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero02:12:51
1162019/05/02Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 03 26 Kandy01:44:16
1172019/05/01සෝතාපන්න වීමට නම්...Ven.Dikkumbure Subhuthi Thero02:13:02
1182019/04/27කායනුපස්සනාව අම්පාර රජගල පැවති දේශනය ven Dikkumbure Subuhthi Thero01:36:10
1192019/04/26ඉන්ඳ්‍රිය සංවරය තුලින් නිවන - Dikkumbure Subhuthi Thero01:22:52
1202019/04/21Dikkumbure Subuthi Thero 2019 -04 -16 අම්පාර .රජගල දේශනය01:36:14
1212019/04/12Subhuthi himi 2019 03 23 Bana Kurunegala02:07:42
1222019/04/10Dikkubure subuthi himi 2019 Mathara 0101:49:34
1232019/04/10Dikkubure subuthi himi 2019 Mathara 0201:16:33
1242019/04/05Niwanata Niwaradi Maga -Ven Dikkubure Subhuthi Thero 07/06/201801:01:28
1252019/03/31චේතෝවිමුක්තිය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:24:23
1262019/03/27ධර්ම සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන් - සිත හදුනා ගනිමු! - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:24:13
1272019/03/27ධර්ම සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන් - ලෝකෝත්තර මාර්ගය හදුනා ගනිමු! -Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:15:24
1282019/03/19Ven Dikkumbure Subhuthi Thero-2019/03/17 Urubokka - part 200:51:34
1292019/03/19පෙළ දහම යනු කුමක්ද? Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:49:06
1302019/03/19Ven Dikkumbure Subhuthi Thero-2019/03/17 Urubokka - part 100:52:23
1312019/03/19Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 03 17 Urubokka01:57:09
1322019/03/06සම්මාදිට්ඨී: ලෝකෝත්තර මාර්ගය - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:34:01
1332019/02/26සම්මාදිට්ඨී - Ven. Dikkubure Subhuthi Thero01:15:46
1342019/02/24තෙවැනි ඇස01:24:07
1352019/02/192018 05 07 200:57:21
1362019/02/18'තෙවැනි ඇස '01:56:47
1372019/02/14Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 02 05 Panadura01:53:36
1382019/02/09Niwanata niwaradi maga ven dikkubure subhuthi thero 18-08-18 Ederamulla part 201:11:52
1392019/02/09Niwanata niwaradi maga ven dikkubure subhuthi thero 18-08-18 Enderamulla part 101:11:52
1402019/02/08Niwanata Niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero 19 02 03 siyabalape part 200:53:02
1412019/02/08අති පූජය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමින් වහන්සේ - 2019.02.0601:50:22
1422019/02/07Niwanata Niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero 19 02 03 siyabalape part 101:00:24
1432019/02/06Niwanata niwaradi maga Ven Dikkumbure Subhuthi Thero 19 02 02 Ederamulla deshanaya part 201:03:41
1442019/02/05Niwanata niwaradi maga - ven dikkumbure subhuthi thero 2019-02-02 part o1 Enderamulla deshanaya01:00:46
1452019/02/04Dikkumbure Suboothi Hime01:11:59
1462019/02/0402.02.2019 - Dhamma discussion @ Enderamulla02:04:39
1472019/02/04Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2019 01 2001:27:06
1482019/01/22''තෙවැනි ඇස'' දුරුතු පොහෝ දින දේශනය01:24:34
1492019/01/20අති පූජ‍‍ය දික්කුඹුරේ සුභුති ස්වාමින් වහන්සේ 2019.01.19 දින කුරුවිට ධර්ම දේශනාව02:01:40
1502019/01/132019 January 02 govijanasewa01:57:25
1512019/01/10Dikkumbure Subuthi Tero 2018 12 19 Sitinamaluwa02:13:17
1522019/01/102019 January 0201:20:57
1532018/12/262018.12.25 දින අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමින් වහන්සේ සමග පැවත්වු ධර්ම සාකච්චාවකි..01:30:24
1542018/12/13Sadaham sawana - ඉතා වැදගත් දේශණයක් - අති පූජණීය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන් වහන්සේ01:07:38
1552018/12/04Niwanata niwaradi maga 2018/11/2301:30:31
1562018/11/28සංඛත ධාතුව සහ අසංඛත ධාතුව - Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:30:33
1572018/11/26නාම රූප විග්‍රහය (චිත්ත වීථි ඇසුරෙන්)- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:41:52
1582018/11/26නාම රූප-චක්කායතන සහ මනායතන ගැන විග්‍රහයක් Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero01:03:40
1592018/11/26දාන, සීල, භාවනා- Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero00:44:42
1602018/11/25සීලය - Ven. Dikkubure Subhuthi Thero01:22:01
1612018/11/24ෙෙමත්‍රී භාවනාව- Ven. Dikkumbure Subhuthi01:07:19
1622018/11/01තෙවැනි ඇස පොතෙහි 1 දේශනය00:59:57
1632018/10/23Vas Desena00:40:49
1642018/10/14Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 08 18( Ederamulla)01:43:21
1652018/09/242018 05 07 100:56:46
1662018/09/23Dam desum 300:33:15
1672018/09/23dikkubure subuthi thero01:44:59
1682018/09/23patichcha samuppada 200:37:33
1692018/09/23patichcha samuppada 100:33:40
1702018/09/04Dikkubure Subuthi himi 1402:12:30
1712018/09/03Dikkubure Subuthi himi 1000:56:47
1722018/09/03Dikkubure Subuthi himi 1101:53:37
1732018/09/03Dikkubure Subuthi himi 1201:03:17
1742018/09/03Dikkubure Subuthi himi 1301:38:07
1752018/09/02Dikkubure Subuthi himi 901:12:38
1762018/09/02dikkubure himi bana 801:48:35
1772018/09/01dikkubure himi bana 603:29:23
1782018/09/01dikkubure himi bana 701:14:17
1792018/08/31Niwanata niwaradi maga (2018/08/30)01:27:22
1802018/08/31Niwanata niwaradi maga01:26:18
1812018/08/30dikkubure himi bana 500:48:12
1822018/08/30dikkubure himi bana 400:55:43
1832018/08/28Dikkubure subuthi himi02:03:45
1842018/08/272017 01 07 maddawatta new02:51:10
1852018/08/262018 07 27 Asala poya Desanaya01:10:20
1862018/08/19Ven. Dikkumbure Subhuthi himi 2018 -07-20 (maharagama)01:44:59
1872018/08/12Niwanata niwaradi maga (matara deshana)2018/07/1403:50:03
1882018/07/26Dikkumbure Subhuthi Thero - Marga Sathyaya01:29:32
1892018/07/10Ven.Dikkubure Subhuthi Thero Bana 201:28:18
1902018/07/10Ven.Dikkubure Subhuthi Thero Bana 102:29:57
1912018/07/04Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 06 27 201:06:42
1922018/07/03Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 06 27 part-101:25:11
1932018/06/01Niwanata niwaradi maga (marga sthyaya)01:29:32
1942018/06/01Niwanata niwaradi maga (karmaya krmapalaya)01:40:09
1952018/05/31Niwanata niwaradi maga vinyanaya00:37:23
1962018/05/17Niwanata niwaradi maga ven Dikkumbure Subhuthi thero ampara deshanaya part 0701:32:26
1972018/05/10Niwanata Niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero,18 3 Ampara deshanaya ,part 601:38:15
1982018/05/10Niwanata niwaradi maga ( karmaya karmapalaya )01:41:07
1992018/05/10Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 04 29 Part- 200:56:32
2002018/05/08Niwanata Niwaradi maga Ven Dikkumbure Subhuthi Thero 18 march Ampara deshanaya part 501:08:57
2012018/05/08Niwanata Niwaradi maga ven Dikkumbure Subhuthi Thero 18- 3 ampara deshanaya part 401:19:43
2022018/05/072018.05.06 (අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේ කල ධර්ම දේශනය)02:03:50
2032018/05/06Niwanata Niwaradi maga ven Dikkumbure Subhuthi thero ampara deshanaya part 301:15:21
2042018/05/06Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 04 29 Part -1(0772862409)00:59:51
2052018/05/05Niwanata niwaradi maga ven dikkumbure subhuthi thero 2018 3 ampara deshanaya part 201:45:03
2062018/05/05Dikkumbure Subhuthi Thero | Panchaupadhanaskandhaya00:37:32
2072018/05/03Niwanata niwaradi maga-ven dikkumbure subhuthi thero ampara deshanaya part 101:29:04
2082018/05/03Niwanata niwaradi maga00:00:30
2092018/05/03Niwanata niwaradi maga (2017/03/11)06:05:30
2102018/05/01Niwanata niwaradi maga ( anapanasathiya)06:00:15
2112018/05/01Niwanata niwaradi maga (2018/01/31)01:18:19
2122018/05/01Niwanata niwaradi maga ( 2018/03/31 )02:15:12
2132018/05/01Niwanata niwaradi maga ( 2018/04/29)02:00:12
2142018/05/01Niwanata niwaradi maga (2018/04/30)01:41:07
2152018/04/20Niwanata niwaradi maga-ven,dikkumbure subhuthi thero 17-2-18 mawaramandiya part201:14:52
2162018/04/20Niwanata niwaradi maga deshana akathuwak08:58:36
2172018/04/19Niwanata niwaradi maga-ven,dikkumbure subhuthi thero 17-2-18 mawaramandiya part101:15:20
2182018/04/18Niwanata niwaradi maga01:54:48
2192018/04/18Niwanata niwaradi maga01:43:21
2202018/04/162018.04.05 (Ven. Dikkumbure Subhuthi thero)01:08:44
2212018/04/13Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018.03.31 part-200:54:07
2222018/04/12Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 03 31 part-101:18:53
2232018/03/04Niwanata niwaradi maga (Part 3 )00:29:24
2242018/03/03Niwanata niwaradi maga (part 02)00:29:22
2252018/03/03Niwanata niwaradi maga (part 01)00:41:47
2262018/02/10Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 27 Koswaththa02:30:41
2272018/02/07Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 28 Kurunegala part 200:47:55
2282018/02/07Ven Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 28 Kurunagala part 101:42:01
2292018/02/05Dikubure Subuthi himi nawala koswatta desanaya 2018 01 2702:03:00
2302018/02/01Niwanata niwaradi maga - Enderamulla deshanawa part 201:14:45
2312018/01/31Niwanata niwaradi maga - Enderamulla deshanawa part 101:24:18
2322018/01/30Niwanata niwaradi maga - koswattha deshanawa part 201:10:22
2332018/01/30Niwanata niwaradi maga - koswattha deshanawa part 101:19:27
2342018/01/28Niwanata niwaradi maga02:25:18
2352018/01/20පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - අන්තවලින් මිදෙන මග01:30:58
2362018/01/1409.01.2018 Ven Dikkumbure Subhuthi thero01:21:51
2372018/01/11Ven.Dikkumbure Subhuthi himi 2018 01 01 Part-200:57:39
2382018/01/10Ven. Dikkumbure Subhuthi himi 2018-01- 01 Part-101:28:23
2392018/01/05Niwanata niwaradcima maga 2018/01/0202:44:05
2402018/01/042018 01 01 පුන් පොහෝ දින සිදු කල ධර්ම දේශනාව 1 කොටස00:21:49
2412018/01/01Niwanata niwaradi maga00:46:35
2422018/01/01Niwanata niwaradi maga00:10:26
2432018/01/01Niwanata niwaradi maga suddastakaya00:04:18
2442018/01/01Niwanata niwaradi maga 2017/12/2701:17:17
2452018/01/01Niwanata niwaradi maga pemalatha miss 2017/12/2604:14:39
2462017/12/28Niwanata niwaradi maga sitinamaluwa 2017/12/2502:25:56
2472017/12/27Niwanata niwaradima maga 2017/12/2301:17:17
2482017/12/12niwanata niwaradi maga 2017/12/1003:30:40
2492017/12/04Niwanata niwaradi maga(kurunegala)2017/1102:08:15
2502017/12/04Niwanata niwaradima maga ( kandy) 2017/11/01:43:59
2512017/11/28Niwanata niwaradi maga 2017.11.1201:55:09
2522017/11/27VTS_01_3.mp300:31:24
2532017/11/24Dikkubure Subuthi Swaminwahanse Matara Maddawatta Saman Sewana Desanaya 2017 11 1201:55:09
2542017/11/09Ven Dikkumbure Subhuthi thero 2017 10 18hethu pala dahama000:06:16
2552017/10/31පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - කමහටහන්00:37:34
2562017/10/25Ven.Dikkumbure Subhuthi thero 2017-10-18(hethu pala dahama)02:34:33
2572017/10/17පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති හිමි - සමුදය නිරෝධ වන හැටි00:56:34
2582017/10/08Niwanata niwaradima maga01:32:36
2592017/09/01niwanata niwaradi maga 2017/08/0601:00:27
2602017/08/26Niwanata niwaradi maga01:00:32
2612017/08/14niwanata niwaradi maga01:40:39
2622017/08/13Niwanata niwaradi maga00:39:58
2632017/07/10Ven. Dikkumbure Subhuthi thero චේතෝ විමුක්තිය 1 (revised)00:55:33
2642017/07/01Niwanata niwaradi maga (manushshaya)00:36:20
2652017/05/15niwanata niwaradi maga 2017.05.1002:05:55
2662017/05/12Niwanata niwaradi maga adeshana prathiharaya (2017/05/07)01:42:53
2672017/05/08niwanata niwaradima maga (adeshana prathiharaya) ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය 2017.05.0700:12:05
2682017/05/05dikkumbure subhuthi thero sitinamaluwa 2017/04/1001:32:03
2692017/04/27Niwanata niwaradi maga 2017/04/2503:06:04
2702017/04/27niwanata niwaradima maga 2017/04/2501:17:48
2712017/04/27Niwanata niwaradi maga 2017/04/2501:14:17
2722017/04/27Niwanata niwaradima maga (2017/04/25)00:52:49
2732017/04/27Niwanata niwaradi maga (2017/04/25)01:35:34
2742017/04/232015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 4 කොටස00:43:30
2752017/04/232015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 3 කොටස00:04:53
2762017/04/232015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 2 කොටස00:30:51
2772017/04/14Niwanata niwaradi maga (2014,12,23)01:00:01
2782017/04/14Niwanata niwaradima maga ( 2014 12 23)00:12:47
2792017/04/132015.8.3 / 2015.8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාව 1 කොටස01:27:51
2802017/04/05niwanata niwaradi maga (sithuviliwala hethupala kriyawaliya) 2017/04/0301:12:31
2812017/04/04niwanata niwaradcima maga (2017/04/03)01:07:29
2822017/04/02Niwanata niwaradi maga (chethanawa 2)00:44:38
2832017/04/02Niwanta niwaradi maga (chethanawa)01:08:53
2842017/04/01Dhamma by Ven. Dikkumbure Subhuthi Thero - (28.03.2017)00:52:50
2852017/04/012017-03-26 දේශනාව01:19:29
2862017/03/31Niwanata niwaradima maga ( pin diyahekida)00:46:35
2872017/03/30Ven. Dikkumbure Subhuthi thero මිත්‍යා සමාධියෙන් මිදී සම්මා සමාධියට01:21:01
2882017/03/21Dikkumbure Subhuthi Thero Sitinamaluwa 2017 03 1201:17:45
2892017/03/01niwanata niwaradi maga tingansangathi01:26:24
2902017/03/01niwanata niwaradi maga epadima01:56:59
2912017/02/28niwanata niwaradi maga anapanasathiya00:57:31
2922017/02/28niwanata niwaradi maga yakkalamulla sakachchawa01:47:37
2932017/02/27niwanata niwaradi maga sitinamaluwa00:06:09
2942017/02/27niwanata niwaradi maga manushshathwaya00:40:42
2952017/02/27niwanata niwaradi maga (sakachchwa a2)00:09:57
2962017/02/27niwanata niwaradi maga (anurudda sutraya)100:15:18
2972017/02/27niwanata niwaradi maga (sakachchawa vinyanaya)01:25:08
2982017/02/25niwanata niwaradi maga (chethanawa)sakachchawa00:06:31
2992017/02/25niwanata niwaradi maga (rahathanwahanse)sakachchawa00:02:47
3002017/02/25niwanata niwaradi maga (sakachchawa)00:34:20
3012017/02/242015 12 08 දින අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමින් වහන්සේගේ දේශනාවක් ඇසුරෙන්..00:09:00
3022017/02/242015 12 06 දින අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ දේශණාවක් ඇසුරෙන්..00:13:18
3032017/02/242015.8.3, 8.4 දිනයන්හි ධර්ම දේශනාවක කොටසක්00:09:07
3042017/02/05niwanata niwaradima maga ANAPANASATHIYA ආනාපානාසති භාවනාව02:08:02
3052017/01/26niwanata niwaradima maga චතුරාය්‍යසත්‍ය ත්‍රිලක්ෂනයට ගැලපෙන්නේ කෙස්ද00:35:22
3062017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 1000:16:54
3072017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 900:17:03
3082017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 700:17:03
3092017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 800:11:24
3102017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 600:17:03
3112017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 500:17:03
3122017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 400:15:10
3132017/01/26niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 300:17:02
3142017/01/25niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 200:17:03
3152017/01/25niwanata niwaradima maga උදෑසන දේශනය 100:17:03
3162017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව 1000:10:27
3172017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රී සාකච්චාව 900:17:02
3182017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රි සාකච්චාව 800:17:03
3192017/01/25niwanata niwaradima maga රාත්‍රී සාකච්චාව 700:17:03
3202017/01/24niwanata niwaradima maga රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව 500:17:03
3212017/01/24niwanata niwaradima maga රාත්‍රී ධර්ම සාකච්චාව 600:16:36
3222017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 400:04:54
3232017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 300:22:42
3242017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 100:22:42
3252017/01/24niwanata niwaradima maga මාතර දේශනාව 200:04:55
3262017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 900:17:56
3272017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 800:22:27
3282017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 700:22:27
3292017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 600:22:30
3302017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 300:24:23
3312017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 500:03:17
3322017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 400:24:23
3332017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 100:24:23
3342017/01/23niwanata niwaradima maga ආනාපානාසතිය 200:24:23
3352017/01/14niwanata niwaradima maga සාකච්චාව - රාත්‍රී 400:17:03
3362017/01/14niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රි 400:15:09
3372017/01/08niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රී 300:17:03
3382017/01/06niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රී 200:17:03
3392017/01/06niwanata niwaradima maga සාකච්චාව රාත්‍රර්‍ 100:17:03
3402017/01/03niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1500:16:05
3412017/01/03niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1400:17:03
3422017/01/02niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1300:17:03
3432017/01/02niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1200:17:03
3442017/01/01අති පුජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේ මාතර බෝධිය අසල කල දේශනාව01:20:31
3452017/01/01Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1100:09:00
3462016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 1000:17:03
3472016/12/31Dhamma - 27th November 201601:58:46
3482016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 900:17:03
3492016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 800:17:03
3502016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 700:07:01
3512016/12/31niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 600:17:03
3522016/12/30Katina Day Discussion (2015-11-07)02:21:02
3532016/12/30niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 500:17:03
3542016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 300:17:03
3552016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 400:15:24
3562016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 200:17:03
3572016/12/30Niwanata niwaradima maga සාකච්චාව 100:17:03
3582016/12/30Niwanata niwaradima maga කරාපිට්ය දේශනාව 1000:03:56
3592016/12/30Niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනාව 900:17:03
3602016/12/30Niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනාව 800:15:12
3612016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 700:17:02
3622016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 600:17:03
3632016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 300:17:03
3642016/12/29niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේශනය 500:17:03
3652016/12/28niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේෂනාව 400:12:57
3662016/12/25niwanata niwaradima maga කරාපිට්ය දේෂනාව 200:17:03
3672016/12/25niwanata niwaradima maga කරාපිටිය දේෂනාව A00:17:03
3682016/12/24Dhamma by Ven. Dikkumbure Subhuthi thero (20-11-2016)01:14:30
3692016/12/24dhamma - 13th November 2016 (Part 2)00:26:01
3702016/12/24dhamma - 13th November 2016 (Part 1)01:51:20
3712016/12/02අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (4)00:16:26
3722016/12/02අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (3)01:03:08
3732016/12/02අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (2)00:17:07
3742016/12/01Ven. Dikkumbure Subhuthi thero චේතෝ විමුක්තිය 901:02:01
3752016/12/01niwanata niwardima maga Shuddastska P 2 සුධ්දාෂ්ඨක00:01:13
3762016/12/01niwanata niwaradima maga Sopadesa Nirwanaya සෝපාදේෂ නිර්වානය00:13:14
3772016/12/01Niwanata niwaradima maga Sowanpalaya P 1 සෝවාන්ඵලය01:00:01
3782016/12/01Niwanata niwaradima maga Vinyanaya P 2 සෝවාන්ඵලය00:02:29
3792016/12/01niwanata niwaradima maga Vinyanaya P 1 සෝවාන්ඵලය00:49:11
3802016/11/30Ven. Dikkumbure Subhuthi thero චේතෝ විමුක්තිය 200:59:03
3812016/11/19Niwanata niwaradima maga Shuddastaka P 1සුධ්දාෂ්ඨක00:48:47
3822016/11/19Niwanata niwaradima maga Sammasathiya සම්මාසතිය00:44:53
3832016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 2 පටිච්චසමුප්පාදය00:17:12
3842016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 1 පටිච්චසමුප්පාදය00:49:49
3852016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya 5 පටිච්චසමුප්පාදය00:15:57
3862016/11/19Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya 4 පටිච්චසමුප්පාදය00:49:41
3872016/11/19Niwanata niwaradima magaNamarupa P 2 නාමරෑප00:17:12
3882016/11/19Niwanata niwaradima maga panchaupadanaskandaya පන්චඋපාදානස්කන්දය00:37:32
3892016/11/19Niwanata niwaradima maga Nirwanaya නිර්වානය00:30:19
3902016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukkasamudaya දුක්ඛ සමුදය00:59:08
3912016/11/19Niwanata niwaradima maga Namarua P1නාමරෑප00:49:49
3922016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinminima P 400:48:23
3932016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinmidima P 300:48:22
3942016/11/19Niwanata niwaradima magaDukinmidima P 300:48:22
3952016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinmidima P 200:13:16
3962016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukinmidima P 200:13:16
3972016/11/19Niwanata niwaradima maga Dukin midima P 100:35:08
3982016/11/19Niwanata niwaradima maga Duka දුක00:38:39
3992016/11/19Niwanata niwaradima maga Chullahatthipadopama sutraya P 2 චුල්ලහත්තිපදෝපම සූතය00:08:28
4002016/11/19Niwanata niwaradima maga Chullahatthipadopama sutraya P 1 චුල්ලහත්තිපදෝපම සූතය00:49:27
4012016/11/19Niwanata niwaradima maga Chullahatthipadopama sutraya P 1 චුල්ලහත්තිපදෝපම සූතය00:49:27
4022016/11/19Niwanata niwaradima maga Chethanawa P 2 චේතනාව00:10:39
4032016/11/19Niwanata niwaradima maga Chethanawa P 1චේතනාව00:49:23
4042016/11/19Niwanata niwaradima maga Aswada suthraya P 2 අස්වාද සූතය00:05:23
4052016/11/19Niwanata niwaradima maga Aswada suthraya P 1 අස්වාද සූතය00:35:28
4062016/11/19Niwanata niwaradima maga Asuba karmasthanaya P 1 අසුභ කමටහන00:48:36
4072016/11/19Niwanata niwaradima maga Asuba karmasthanaya P 2 අසුභ කමටහන00:11:26
4082016/11/14අති පූජ්‍ය දික්කුඹුරේ සුභූති ස්වාමීන්වහන්සේගේ 2016 නොවැම්බර් 04 දින දේශනාව (1)01:03:08
4092016/11/10හේතු ඵල දහම - Hethu Phala00:46:15
4102016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 300:16:56
4112016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 200:22:51
4122016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 200:22:51
4132016/11/04Niwanata niwaradima maga Sakkayadittiya P 100:37:13
4142016/11/04Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 200:10:58
4152016/11/04Niwanata niwaradima maga Patichchasamuppadaya P 101:00:20
4162016/10/31Niwanata niwaradima maga Deshanawa 3 Part 400:24:00
4172016/10/31Niwanata yana niwaradima maga Deshanawa 3 Part 200:22:22
4182016/10/31Niwanata niwaradima maga Deshanawa 3 Part 300:25:50
4192016/10/31Niwanata niwaradima maga Deshanawa 3 Part 0100:37:42
4202016/10/30Nanata naadma maga 2nd dshanaya00:48:37
4212016/10/30Niwanata niwaradima maga Deshanawa 2nd01:00:03
4222016/10/30Niwanata niwaradima maga00:45:20
4232016/04/13DHAMMA SERMON ( SITINAMALUWA )01:00:03
4242016/04/13Dhamma Sermon ( Sitinamaluwa)01:06:03
4252016/04/13Dhamma 2 ( Sitinamaluwa )00:23:21
4262016/04/13Dhamma 1 ( Sitinamaluwa )01:00:03
4272016/04/13Dhamma Sermon on March 12, 201602:03:31
4282016/04/13Dhamma Sermon on April 13, 201600:58:28
4292016/04/11ඍජු නිවන් මග 4 ( සිටිනාමළුව )00:50:41
4302016/04/09ඍජු නිවන් මග 2 ( සිටිනාමළුව )00:46:06
4312016/04/09ඍජු නිවන් මග 1 ( සිටිනාමළුව )00:13:16
4322016/03/26සිටිනාමළුව 11.7.201500:39:46
4332016/03/26තතපන්චක භාවනාව 3 ( සිටිනාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය )00:09:45
4342016/03/26තතපන්චක භාවනාව 2 ( සිටිනාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය )00:19:16
4352016/03/26තතපන්චක භාවනාව 1 ( සිටිනාමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය )01:03:21
4362016/03/22Sitinamaluwa 400:05:21
4372016/03/22Sitinamaluwa 300:14:21
4382016/03/22Sitinamaluwa 200:06:41
4392016/03/20Sitinamaluwa 100:18:05

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.