දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/03සලායතන පච්චයා ඵස්සෝ - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:53:05
22020/08/03භව පච්චයා ජාති, භව නිරෝධා ජාති ජාති නිරෝධෝ - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:55:32
32020/08/03උපාදාන පච්චයා භවෝ - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:42:15
42020/08/03වේදනා පච්චයා තණ්හා , තණ්හා පච්චයා උපාදානං - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:45:28
52020/08/03ඵස්ස පච්චයා වේදනා - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:46:33
62020/08/03නාමරූප පච්චයා සලායතනං - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:51:39
72020/08/03ප්‍රතිලෝමව අවිජ්ජා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ, නාමරූප - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:40:38
82020/08/03පටිච්චසමුප්පාදයේ වචන වල අර්ථ - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:50:23
92020/08/03විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:38:22
102020/08/03සංඛාරා පැහැදිලි කිරීම - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:50:05
112020/08/03සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:38:33
122020/08/03අවිජ්ජා නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:39:08
132020/08/03අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:45:56
142020/08/03පටිච්චසමුප්පාදය ජීවිතයට ආදේශ කර ගැනීම - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:30:51
152020/08/02පංචස්කන්ධයේ අසාරභාවය - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:01:37
162020/08/02පංචස්කන්ධ පරමාර්ථ සත්‍යය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:57:41
172020/08/02පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය, ආදීනවය, නිස්සරණය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:45:01
182020/08/02පංචස්කන්ධයේ යථා ස්වභාවය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:43:03
192020/08/02පංචස්කන්ධයේ අනාත්මය ලක්ෂණය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:51:00
202020/08/02පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ නිරෝධගාමිනී පටිපදාව ( ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය) - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:45:45
212020/08/02පංචස්කන්ධය තුන් ආකාරයකින් විමසීම - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:05:13
222020/08/02වේදනා, සංඥා, සංඛාර යන නාම ධර්මයන් ඇතිවීමට හේතු - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:02:05
232020/08/02විදර්ශනාව 3 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:50:36
242020/08/02විදර්ශනාව 1 - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:02:13
252020/08/02විදර්ශනාව 2 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:51:28
262020/08/02විදර්ශනා ඥාන පිළිබද සරළව 2 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:51:01
272020/08/02විදර්ශනා ඥාන පිළිබද සරළව - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:40:37
282020/08/02වේදනා ස්කන්ධය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:35:30
292020/08/02විඤ්ඤාණ ස්කන්ධය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:41:22
302020/08/02පංචස්කන්ධය යනු - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:54:33
312020/08/02නාම රෑප පරිච්ඡේදය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:56:01
322020/08/02පංචස්කන්ධ නාම රෑප - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:51:28
332020/08/02කඨිනානිසංස 2 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:55:06
342020/08/01චූල ශුන්‍යත සූත්‍රය - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:30:04
352020/08/01සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම 1 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:52:47
362020/08/01නාම ස්කන්ධය - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:06:51
372020/08/01ශූන්‍යතාවය 2 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:51:21
382020/08/01රෑප ස්කන්ධය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:28:27
392020/08/01සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම 2 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:30:32
402020/08/01නාම රූප ධර්ම 1 - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:01:50
412020/08/01නාම රෑප තුලින් අනාත්මය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:59:20
422020/08/01නාම රූප ධර්ම 2 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:49:25
432020/08/01කඨින ආනිසංස - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:46:30
442020/07/28අතහරින්න - 02 - කයේ නිසරු බව ප්‍රත්‍යක්ෂව දැකීම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:36:32
452020/07/27අතහරින්න 01 - සිත නිදහස් කරගන්නා ආකාරය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:00:08
462020/07/25සංස්කාර/ සංඛාර - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:42:16
472020/07/25ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක්ඛය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:30:29
482020/07/25සක්කාය දෘෂ්ඨිය ප්‍රහානය කරමු - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:17:32
492020/07/25මාර්ග ඵල අවබෝධයට අවශ්‍යය කරැණු 4 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
502020/07/25මාර්ග ඵල අවබෝධයට අවශ්‍යය කරැණු 5 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:05:25
512020/07/25මාර්ග ඵල අවබෝධයට අවශ්‍යය කරැණු 2 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:09:55
522020/07/25මාර්ග ඵල අවබෝධයට අවශ්‍යය කරැණු 3 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
532020/07/25මාර්ග ඵල අවබෝධයට අවශ්‍යය කරැණු 1 - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:09:58
542020/07/25දුරලභ වූ මනුෂ්‍ය භවය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:30:56
552020/07/25ඇලීම් ගැටීම් - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:32:58
562020/07/25බැඳීම් - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:33:50
572020/07/25භවය නිසා ඇතිවන ජාතිය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:26:36
582020/07/25ශූන්‍යතාව හෙවත් හිස් බව - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:56:41
592020/07/25අවිද්‍යාව යනු කුමක්ද? - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:42:06
602020/07/25ජාති දුක්ඛය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:31:16
612020/07/24ධාතු මනසිකාර භාවනාව - අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි.01:15:52
622020/07/24ශුන්‍යතාවය -2 අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි.00:51:15
632020/07/24ශුන්‍යතාවය -1 අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි.00:56:41
642020/07/22සත්තට්ඨාන සූත්ත 9 - සංස්කාර - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:44:37
652020/07/16සත්තට්ඨාන සූත්ත 8 - සඤ්ඤා නිරෝධය - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:43:29
662020/07/12සත්තට්ඨාන සූත්ත 7 - සඤ්ඤා - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:46:31
672020/07/10සත්තට්ඨාන සූත්ත 6 - වේදනා නිරෝධය - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:41:19
682020/07/08සත්තට්ඨාන සූත්ත 5 - වේදනා - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:50:05
692020/07/05සත්තට්ඨාන සූත්ත 4 - රූප නිරෝධ ගාමිණී පටිපදාව - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:41:53
702020/07/04සත්තට්ඨාන සූත්ත 3 - රූප නිරෝධ සූත්ත - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:40:39
712020/07/03Ven Dankande Dhammarathana Thero සෝවාන් වීමට අවශ් ය ගුණ ධර්ම00:37:10
722020/07/01සත්තට්ඨාන සූත්ත 2 - රූප සමුදය සූත්ත - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:34:13
732020/06/27Venerable Dankande Dhammarathana Thero විදර්ශනා භාවනා හැඳින්වීමක්00:55:19
742020/06/27Venerable Dankande Dhammarathana Thero භාවනා ආරම්භක දේශනා 200:49:07
752020/06/25සත්තට්ඨාන සූත්ත 1 - ආරම්භක දේශනාව - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:33:57
762020/06/23මහා පුණ්ණම සූත්ත 8 - සංස්කාරස්කන්ධ ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:52:29
772020/06/23Venerable Dankande Dhammarathana Thero භාවනා ආරම්භක දේශනා 101:02:10
782020/06/22මහා පුණ්ණම සූත්ත 7 - සඤ්ඤා ස්කන්ධ, සඤ්ඤා ස්කන්ධ ආස්වාද - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:39:49
792020/06/21මරණාසන්න මොහත Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:30:56
802020/06/20මහා පුණ්ණම සූත්ත 6 - පංචස්කන්ධ ආදීනව - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:45:44
812020/06/19මහා පුණ්ණම සූත්ත 5 - පංච උපාධාන - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi01:01:45
822020/06/18මහා පුණ්ණම සූත්ත 4 - සංඛාර විඥාන - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:58:15
832020/06/17මහා පුණ්ණම සූත්ත 3 - රූප වේදනා - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi01:01:20
842020/06/17අනාත්ම ලක්ෂණය Ven Dankande Dhammarathana Thero00:58:31
852020/06/16මහා පුණ්ණම සූත්ත 2 - නාම රූප - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:53:43
862020/06/15මහා පුණ්ණම සූත්ත 1 - පංචස්කන්ධ - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:55:38
872020/06/14ආරම්භක දේශනා - 13 - අන්ධභූතෝ - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:33:27
882020/06/13ආරම්භක දේශනා - 12 - චුල කම්ම විභඬ්ග සුත්ත - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:37:37
892020/06/12ආරම්භක දේශනා - 11 - ඉන්ද්‍රිය භාවනා - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:54:59
902020/06/11ආරම්භක දේශනා - 10 - ඍධිපාද ධර්ම - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:43:18
912020/06/09ආරම්භක දේශනා - 9 - තමාට තම සරණමය - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi01:14:44
922020/06/07ආරම්භක දේශනා - 8 - සසර භය - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:49:25
932020/06/05ආරම්භක දේශනා - 7 - සෝවාන් වීමට - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:37:07
942020/06/04ආරම්භක දේශනා - 6 - නිවන් දැකීමට - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:59:36
952020/06/02ආරම්භක දේශනා - 5 - ඥාන සංවර - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:54:27
962020/06/02ආරම්භක දේශනා - 4 - විරිය සංවර - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi01:00:16
972020/05/31ආරම්භක දේශනා - 3 - ඛන්ති සංවර - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:55:01
982020/05/30ආරම්භක දේශනා - 2 - සති සංවර - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Dankande Dhammarathana Himi00:48:28
992020/05/29ආරම්භක දේශනා - 1 - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:01:57
1002020/05/26ඛයානුපස්සනාව01:30:53
1012020/05/21ලෝකය ශූන්‍යයි - 2 - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:02:06
1022020/05/20මරනින් මතු සුගති ගාමි වීමට මගක්, Maranin Mathu Sugatiyata magak, Ven Dankande Dammarathana Thero00:14:42
1032020/05/17පරමාර්ර්‍ථය සහ ප්‍රඥප්තිය - 02 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:43:40
1042020/05/17පරමාර්ර්‍ථය සහ ප්‍රඥප්තිය - 01 - Ven. Dankande Dhammaratana Ther000:53:13
1052020/05/16චතුරාර්ය සත්‍යය ප්‍රායෝගිකව වඩන්නේ කෙසේද? - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:46:07
1062020/05/16මාර්ග සත්‍යය - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:00:20
1072020/05/16නිරෝධ සත්‍යය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:47:13
1082020/05/16සමුදය සත්‍යය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:51:18
1092020/05/16දුක්ඛ සත්‍යය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:43:56
1102020/05/16චතුරාර්ය‍ සත්‍යය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:46:55
1112020/05/09මුදිතා භාවනාව 5 - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Muditha Bhawanawa 5 - Dankande Dhammarathana Thero00:36:08
1122020/05/09මුදිතා භාවනාව 4 - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Muditha Bhawanawa 4 -Dankande Dhammarathana Thero00:41:00
1132020/05/09මුදිතා භාවනාව 3 - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Muditha Bhawanawa 3 - Dankande Dhammarathana Thero01:33:06
1142020/05/09මුදිතා භාවනාව 2 - දන්කන්දේ ධම්මරත හිමි | Muditha Bhawanawa 2 - Dankande Dhammarathana Thero00:48:32
1152020/05/09මුදිතා භාවනාව 1 - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Muditha Bhawanawa1 - Dankande Dhammarathana Thero00:33:46
1162020/04/29මෛත්‍රී භාවනාව වැඩීමට ප්‍රථමයෙන් - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:14
1172020/04/26ඉතා දුර්ලභ බලගතු සෙත් පිරිත් සජ්ජායනාව︱Powerful Pirith Chanting By Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:30:28
1182020/04/26මෛත්‍රී භාවනාව විදර්ශනාවට හැරවීම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:19
1192020/04/24පැවිදි වීම - දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි | Ordination - Dankande Dhammarathana Thero01:03:43
1202020/04/11Defeating Mara | මාරයා මැඩලීම01:18:37
1212020/04/08Seth Pirith | සෙත් පිරිත්01:30:29
1222020/03/21නිවනට ඒකායන මාර්ගයක් - 03 (සති සම්පජඤ්ඤය) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:22
1232020/03/21නිවනට ඒකායන මාර්ගයක් - 02 (සිහිය පිහි‍ටුවීම) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:10
1242020/03/21නිවනට ඒකායන මාර්ගයක් - 01 (සති සංවරය) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:02
1252020/03/14සීලයේ වටිනාකම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:08:12
1262020/02/24Ven Dankande Dhammarathana Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:30:56
1272020/02/04චිත්තානුපස්සනාව අභිධර්මානුකූලව - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:24:16
1282020/02/04දුක්ඛ සමුදය අතහරින්න - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:15
1292020/01/30දුක පිරිසිඳ දකින්න - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:43:52
1302019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 24︱සතර ආහාර - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:32:59
1312019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 23︱ආයතන - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:24
1322019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 22︱ධාතු 18 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:23
1332019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 21︱ධාතු 6,12 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:52:41
1342019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 20︱සමාප්ති දේශනාව - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:35
1352019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 19︱පංචස්කන්ධය තුන් ආකාරයකින් විමසීම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:52:57
1362019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 18︱පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය,ආදීනවය,නිස්සරණය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:52:41
1372019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 17︱පංචස්කන්ධයේ නිරෝධය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:03
1382019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 16︱පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය,ආදීනවය,නිස්සරණය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:46:00
1392019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 15︱පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:54
1402019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 14︱විඥාන නිරෝධය - 02 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:38:26
1412019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 13︱විඥාන නිරෝධය - 01 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:38
1422019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 12︱විඥාන - 02 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:53:04
1432019/12/07සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 11︱විඥාන - 01 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:19
1442019/12/05සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 10︱සංස්කාර සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:49
1452019/12/05සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 09︱සංස්කාර - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:44:32
1462019/12/05සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 08︱සංඥා නිරෝධය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:43:24
1472019/12/05සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 07︱සංඥා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:46:28
1482019/12/05සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 06︱වේදනා නිරෝධය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:16
1492019/12/04සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 05︱වේදනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:02
1502019/12/04සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 04︱රූප නිරෝධ ගාමීණී පටිපදාව - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:41:48
1512019/12/04සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 03︱රූප නිරෝධය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:40:35
1522019/12/04සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 02︱රූප සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:34:10
1532019/12/04සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 01︱ආරම්භක දේශනාව - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:33:53
1542019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 14︱භව පච්චයා ජාති - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:55:29
1552019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 13︱උපාදාන පච්චයා භවෝ - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:42:12
1562019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 12︱වේදනා පච්චයා තණ්හා,තණ්හා පච්චයා උපාදානං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:25
1572019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 11︱ඵස්ස පච්චයා වේදනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:46:30
1582019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 10︱සලායතන පච්චයා ඵස්සෝ - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:53:01
1592019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 09︱නාමරූප පච්චයා සලායතනං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:36
1602019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 08︱ප්‍රතිලෝමව අවිජ්ජා,සංඛාර,විඥාන,නාමරූප - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:40:34
1612019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 07︱විඥාන පච්චයා නාමරූපං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:38:18
1622019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 06︱සංඛාර පච්චයා විඥානං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:38:30
1632019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 05︱අවිජ්ජා නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:39:05
1642019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 04︱ආත්ම තුනකට හෝ එක් ආත්මයකට - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:30:48
1652019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 03︱සංස්කාර පැහැදිලි කිරීම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:02
1662019/12/04පටිච්ච සමුප්පාදය 02︱අචිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:39:53
1672019/12/03පටිච්ච සමුප්පාදය 01︱අචිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:52
1682019/12/03පටිච්ච සමුප්පාදය 00︱පද වල අරුත් - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:19
1692019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 17︱ප්‍රහානීය ධර්ම (Prahaneeya Dharma) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:07
1702019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 16︱ආශ්‍රව සංහාරය (Ashrawa Sanharaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:47:27
1712019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 15︱පංචස්කන්ධයේ තතු (Panchaskandaye Thathu) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:34:11
1722019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 14︱අවිද්‍යා සමුදය (Avidya Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:08
1732019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 13︱සංස්කාර සමුදය (Sanskara Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:43
1742019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 12︱විඥාන නිරෝධය (Vingnana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:11:13
1752019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 11︱විඥාන සමුදය (Vingnana Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:13
1762019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 10︱සලායතන නිරෝධය (Salayathana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:55:28
1772019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 09︱ඵස්ස නිරෝධය (Phassa Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:45
1782019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 08︱වේදනා නිරෝධය (Vedana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:13:02
1792019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 07︱තණ්හා නිරෝධය (Thanha Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:32
1802019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 06︱උපාදාන නිරෝධය (Upadana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:57:40
1812019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 05︱තණ්හා සමුදය (Thanha Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:29
1822019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 04︱භව නිරෝධය (Bhava Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:39:53
1832019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 03︱භව සමුදය (Bhava Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:09:33
1842019/11/07සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 02︱කුසලාකුසලයෙන් (Kusalakusalayen) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:43:54
1852019/11/07සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 01︱කුසලාකුසල (Kusalakusala) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:02:14
1862019/10/25ආනාපානසති දේශනා 29︱විදර්ශනා සමාලෝචන - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:27
1872019/10/15ආනාපානසති දේශනා 28︱පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා විමුක්ත සිත - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:31:32
1882019/10/15ආනාපානසති දේශනා 27︱නිරෝධානුපස්සනා 02 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:20:33
1892019/10/15ආනාපානසති දේශනා 26︱නිරෝධානුපස්සනා 01 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:24:14
1902019/10/15ආනාපානසති දේශනා 25︱විරාගානුපස්සනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:00:18
1912019/10/15ආනාපානසති දේශනා 24︱අනිච්චානුපස්සනා - 02 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:24:14
1922019/10/15ආනාපානසති දේශනා 23︱අනිච්චානුපස්සනා - 01 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:29:57
1932019/10/15ආනාපානසති දේශනා 22︱ධම්මානුපස්සනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:28:50
1942019/10/15ආනාපානසති දේශනා 21︱විමෝචයං චිත්තං - 02 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:27:15
1952019/10/15ආනාපානසති දේශනා 20︱විමෝචයං චිත්තං - 01 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:46
1962019/10/15ආනාපානසති දේශනා 19︱සමාදහං චිත්තං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:52:26
1972019/10/15ආනාපානසති දේශනා 18︱අභිප්පමෝදයං චිත්තං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:21
1982019/10/15ආනාපානසති දේශනා 17︱චිත්ත පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:04:30
1992019/10/15ආනාපානසති දේශනා 16︱පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:01:46
2002019/09/24ආනාපානසති දේශනා 15︱සුඛ පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:00:33
2012019/09/24ආනාපානසති දේශනා 14︱ප්‍රීති පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:53:46
2022019/09/24ආනාපානසති දේශනා 13︱වේදනානුපස්සනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:45
2032019/09/24ආනාපානසති දේශනා 12︱සබ්බකාය පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:46:15
2042019/09/24ආනාපානසති දේශනා 11︱රස්සංවා අස්සසන්තො - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:19
2052019/09/23ආනාපානසති දේශනා 10︱විදර්ශනා යුගනන්ද භාවනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:30
2062019/09/23ආනාපානසති දේශනා 09︱විදර්ශනා පංචස්කන්ධයම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:02:52
2072019/09/23ආනාපානසති දේශනා 08︱විදර්ශනා වේදනා සංඥා සංස්කාර සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:01:33
2082019/09/23ආනාපානසති දේශනා 07︱විදර්ශනා විඥාන සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:47:11
2092019/09/23ආනාපානසති දේශනා 06︱විදර්ශනා නාමරූප සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:56:19
2102019/09/23ආනාපානසති දේශනා 05︱විදර්ශනා හැඳින්වීම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:18
2112019/09/23ආනාපානසති දේශනා 04︱සමථ නිමිති ඇති නැති - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:30:37
2122019/09/23ආනාපානසති දේශනා 03︱දීඝංවා ආදී කොටස් 4 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:36
2132019/09/23ආනාපානසති දේශනා 02︱සතොව අස්ස සති - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:12:39
2142019/09/23ආනාපානසති දේශනා 01︱ආරම්භය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:06
2152019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 08︱අවසාන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:48:55
2162019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 07︱සත්වන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:27
2172019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 06︱සයවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:41
2182019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 05︱පස්වන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:15:39
2192019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 04︱සතරවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:06:23
2202019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 03︱තෙවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:48:37
2212019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 02︱දෙවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:03:10
2222019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 01︱ප්‍රථම භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:49
2232019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 07 ︱අවසාන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:46:32
2242019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 06 ︱සයවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:02:18
2252019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 05 ︱පස්වන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:00:43
2262019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 04 ︱සතරවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:05:26
2272019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 03 ︱තෙවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:23
2282019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 02 ︱දෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:11:24
2292019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 01 ︱ප්‍රථම භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:01:02
2302019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 07︱අවසාන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:48:33
2312019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 06︱සයවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:45:49
2322019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 05︱පස්වන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:40:58
2332019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 04︱සතරවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:51:29
2342019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 03︱තෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:36:34
2352019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 02︱දෙවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:37:00
2362019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 01︱ප්‍රථම භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:01:40
2372019/09/14බුදුගුණ දේශනා 07︱ භගවා ගුණය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:59:07
2382019/09/14බුදුගුණ දේශනා 06︱ බුද්ධෝ ගුණය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:47:58
2392019/09/14බුදුගුණ දේශනා 05︱ සත්ථා දේවමනුස්සානං ගුණය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:47:52
2402019/09/14බුදුගුණ දේශනා 04︱ අනුත්තරෝ පුරිසධම්මසාරථී ගුණය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:03:15
2412019/09/13බුදුගුණ දේශනා 03︱විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ ︱සුග‍තෝ ︱ලෝකවිදූ ගුණ - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:07:49
2422019/09/13බුදුගුණ දේශනා 02︱ සම්මා සම්බුද්ධෝ ගුණය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:05:56
2432019/09/13බුදුගුණ දේශනා 01︱ අරහං ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:02:40
2442019/05/24Ven. Dankande Dhammarathana -AnapanaSathi bhavanawa00:30:46
2452019/05/24Ven.Dankande Dhammarathana thero- Mahathanahasankaya vimukthi sutta00:32:54
2462019/05/17තිසරණ සරණ, සිත සහ නිවන | දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:23:55
2472019/05/17කිංසුකෝපම සූත්‍රය | දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:00:44
2482019/05/12Ordination and Liberation | English Dhamma Talk | Dankande Dhammarathana Thero00:06:02
2492019/03/05Venerable Dankande Dhammarathana Thero තනිව භාවනා ඇරබීමට උපදෙස්00:28:11
2502019/03/02පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ_පටිච්චසමුප්පාදය 0000:50:21
2512019/02/23නැවත ඉපදීම Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:02:01
2522019/01/24ප්‍රියෙහි විප්‍රයෝගෝ දුක්කෝ Ven Dankande Dhammarathana Thero00:30:30
2532019/01/05ශුන්‍යතාවය Emptiness 1 Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:56:41
2542019/01/05අනිච්ච සංඥා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:56:50
2552019/01/05සෝවාන් වීමට අවශ් ය ගුණ ධර්ම Ven Dankande Dhammarathana Thero00:37:10
2562018/11/23Ven Dankande Dhammaratana Thero - විපස්සනා කමටහන්00:30:59
2572018/10/15Ven dankande dhammarathana thero | anapana | ආනාපාන සති| vol -2| දෙවෙනි වෙළුමයි01:12:39
2582018/10/12Ven dankande dhammarathana thero| anapana| අනාපාන සති |vol 1| පළවෙනි වෙළුම00:49:47
2592018/09/11(සංස්කාර) පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්ස00:42:16
2602018/07/31නිවසේදී තනිව භාවනා ඇරඹීමට උපදෙස්...00:28:11
2612018/02/16නිවසේ සිට භාවනා කල යුතු ආකාරය - Ven Dankande Dhammarathana Thero00:28:11
2622017/06/15anavaragra sansaraya - අනවරාග්‍ර සංසාරය - අති පුජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:56:24
2632015/09/16ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:40:44
2642015/06/28Sadaham sawana-සසරින් එතෙර වීම 4 Ven. Dankande Dhammarathana Mahimi00:09:56
2652015/06/20අට්ඨරාස විපස්සනා: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:23
2662015/06/13Sadaham sawana - From Internet- Ven Dankande dammarathana swameen wahanse00:30:40
2672014/12/26අනමතග්ග සංසාරය 1 — පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:33
2682014/12/24චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:07
2692014/11/07අනිත්‍ය අනාත්ම ඉන්ද්‍රීය පටිබද්දව01:00:40
2702014/11/07අනිත්‍ය අනුපස්සනාව 201:00:25
2712014/11/07අනිත්‍ය අනුපස්සනාව00:58:43
2722014/11/07අනාත්ම ලක්ෂණය00:58:30
2732014/11/06අනාත්ම00:48:41
2742014/10/27විදර්ශනා ඥාණ C00:50:35
2752014/10/26විදර්ශනා ඥාණ B00:51:27
2762014/10/26විදර්ශනා ඥාණ A01:02:11
2772014/10/26විඥාණ නිරෝධය00:38:29
2782014/10/26විඥාණය00:41:21
2792014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 12/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:46:27
2802014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 14/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:42:12
2812014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 15/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:55:15
2822014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 6: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:15
2832014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 5: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:46
2842014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 4: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:28
2852014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 3: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:26
2862014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 2: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:28
2872014/10/09මේඝිය සුත්ර දේශනාව: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:27
2882014/10/09Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 13/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:45:25
2892014/10/09Soewaan wimata (සෝවාන් විමට) - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:41:07
2902014/10/09කජ්ජනීය සුත්‍රය 1: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:05
2912014/10/08මෝඝරාජ සූත්‍රය - සුත්ත නිපාත - ඛු.නි.00:51:47
2922014/10/08Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 11/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:53:02
2932014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 09/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:40:34
2942014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 10/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:51:36
2952014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 5/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:30:47
2962014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 8/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:38:19
2972014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 6/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:39:05
2982014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 7/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:38:28
2992014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 4/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:50:00
3002014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 3/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:39:53
3012014/10/01මෛත්‍රී භාවනාව 1 - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින්වහන්සේ00:12:00
3022014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 2/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero01:35:56
3032014/09/29බෝජ්ජංග ධර්ම - අති පූජනීය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
3042014/09/22කායානුපස්සනාව - ඝන සඥා නැති කිරිම01:30:31
3052014/09/18Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 1/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:50:20
3062014/08/18සතර ධ්‍යාන 1 - අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:17
3072014/06/25බුදු ගුණ 1 - දන්කන්දේ ධම්මරතන තේරෝ00:45:03
3082014/06/18Ven Dankande Dhammaratana Thero - Dhamma Sermons - Anamathagga Sansaraya01:00:23
3092014/02/03සතිය පිහිටවීම - සම්මා සතිය දියුණු කිරීම00:59:48
3102013/12/29ඇලීම් ගැටීම් Ven. Dankande Dammarathana00:32:54
3112013/12/29අන්ධ බූතෝ Ven. Dankande Dammarathana00:33:28
3122013/12/23නැවත නැවත - Ven. Dankande Dammarathana00:40:58
3132013/12/01අනාත්ම00:50:00
3142013/11/21අටසිල්, අරිඅටමග, පූර්වකෘති01:15:01
3152013/11/21දානානිසංස00:31:59
3162013/11/21නැවත නැවත00:41:01
3172013/11/07සම්මා දිට්ඨි - වේදනා නිරෝධය01:13:07
3182013/11/07ප්‍රඥප්ති: සමුහ, සන්ටාන, සන්තති, ප්‍රඥප්ති..00:53:16
3192013/11/07දාන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව00:40:02
3202013/11/07පටිච්චසමුප්පාදය01:30:41
3212013/11/07කුසලයක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම00:58:03
3222013/11/05ආයතන00:41:42
3232013/11/05සතර සතිපට්ඨානය00:54:19
3242013/11/05ආර්ය සත්‍යයේ ස්වභාවය00:46:18
3252013/11/05අරිඅටමග00:30:23
3262013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 2- සංස්කාර පැහැදිලි කිරීම00:50:05
3272013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 9- සලායතන පච්චයා ඵස්ස00:53:05
3282013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 7- ප්‍රතිලෝමව අවිජ්ජා, සංඛාර, විඥාන, නාමරූප00:40:38
3292013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 6-විඥාන පච්චයා නාමරූපං00:38:22
3302013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 5- සංඛාර පච්චයා විඥාන00:38:33
3312013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 13- භව පච්චයා ජාති , භව නිරෝධා ජාති නිරෝධා00:55:32
3322013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 0 - පද වල අරුත්00:50:23
3332013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 8- නාමරූප පච්චයා සලායතනං00:51:39
3342013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 10- ඵස්ස පච්චයා වේදනා00:46:33
3352013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 4- අවිජ්ජා නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ00:39:08
3362013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 3 - අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා00:45:56
3372013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 12- උපාදාන පච්චයා භවෝ00:42:15
3382013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 11-වේදනා පච්චයා තණ්හා , තණ්හා පච්චයා උපාදාන00:45:28
3392013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 1 - එක් ජීවිතයකට ආදේශ කර00:30:51
3402013/10/31ආනාපානසතිය00:30:41
3412013/10/31විදර්ශනා භාවනා හැඳින්වීමක්00:55:19
3422013/10/31භාවනා උපදෙස්00:56:16
3432013/10/31පිම්බීම්-හැකිලීම් භාවනාව00:58:00
3442013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා 101:02:10
3452013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා 200:49:07
3462013/10/31භාවනා පුර්වකෘති -200:14:51
3472013/10/31භාවනා පුර්වකෘති -100:18:23
3482013/10/31තනිව භාවනා ඇරබීමට උපදෙස්00:28:11
3492013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා00:59:49
3502013/10/31කෙළෙස් සංයුත්ත දේශනා00:23:28
3512013/10/31මමත්වය දුරු කිරීම00:44:22
3522013/10/31මෝහසම්බන්ධෝ00:37:32
3532013/10/31ආශ්‍රව00:40:04
3542013/10/31නිවන් මග00:44:44
3552013/10/31නිබ්බාන සුඛ සූත්‍ර00:55:47
3562013/10/31නාම රූප දෙක නිවනට00:50:06
3572013/10/31නිවන් යාමට අවශ්‍ය කරුණු00:50:10
3582013/10/31නිවනට ධර්ම දේශනයක්00:43:03
3592013/10/31නිවනට එක දිනකින්02:00:17
3602013/10/31නිවනට01:00:02
3612013/10/31නිවන් ලැබිය හැක්කේ කාටද?00:31:03
3622013/10/31පංචස්කන්ධය00:54:33
3632013/10/31නීවරණ00:53:01
3642013/10/31පංචස්කන්ධ ( වේදනා)00:35:30
3652013/10/31පංචස්කන්ධ පරමාර්ථ සත්‍යය00:57:41
3662013/10/31පංචස්කන්ධ-නාම රූප00:51:28
3672013/10/31පංචස්කන්ධයේ අසාර බව01:01:37
3682013/10/31වේදනා සංඥා සංඛාර කෙසේ ඇතිවේද?01:02:05
3692013/10/31පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය00:45:01
3702013/10/31පංචස්කන්ධය තුන් ආකාරයකින් විමසීම00:05:13
3712013/10/31පංචස්කන්ධ අනාත්ම00:51:00
3722013/10/31විඥාන ස්කන්ධය00:41:22
3732013/10/31පංචස්කන්ධයේ නියම තත්ත්වය00:43:03
3742013/10/31පංචස්කන්ධ නිරෝධා00:45:45
3752013/10/31සමාධිය00:49:12
3762013/10/31සක්කාය දිට්ඨිය01:17:33
3772013/10/31ප්‍රඥප්ති00:53:16
3782013/10/31ප්‍රයෝගික චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:07
3792013/10/31තණ්හාව ක්‍ෂය කිරීම00:51:18
3802013/10/31දුක්ක නිරෝධ ගාමිණි00:47:13
3812013/10/31දුක්ඛ සත්‍යය නිවනට01:00:20
3822013/10/31දුක්ඛ සත්‍යය00:43:56
3832013/10/31කටිනයෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යයට00:55:06
3842013/10/31චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:55
3852013/10/31විදර්ශනා ඥාන C - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:50:36
3862013/10/31විදර්ශනා ඥාන B - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:28
3872013/10/31නාම රූප පරිච්චේද ඥානය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:56:01
3882013/10/31විදර්ශනා ඥාන 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:01
3892013/10/31විදර්ශනා ඥාන 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:37
3902013/10/31විදර්ශනා ඥාන A - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:02:13
3912013/10/31සිතුවිලි නීවරණය00:54:51
3922013/10/31සප්ත විසුද්ධිය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:42
3932013/10/31මඳු පිණ්ඩික සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:09
3942013/10/31සතිය පිහිටවීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:46
3952013/10/31සතර ධ්‍යාන - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:17
3962013/10/31කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:10
3972013/10/31නාම ස්කන්ධය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:06:51
3982013/10/31නාම රූප ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:01:50
3992013/10/31නාම රූප තුලින් අනාත්මය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:20
4002013/10/31නාම රූප - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:25
4012013/10/31චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:12:07
4022013/10/31සංඥා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:14
4032013/10/31සබ්බාසව සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:30:23
4042013/10/31සප්ත බෝජ්ජංග ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:30:32
4052013/10/31බෝජ්ජංග ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:52:47
4062013/10/31රූපස්කන්දය - ශුන්‍යතාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:28:27
4072013/10/31චූල ශුන්‍යතා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero‍01:30:04
4082013/10/31තමාට තම සරණමය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:14:48
4092013/10/31චූලකෝටික ශුන්‍යතාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:47:46
4102013/10/31කටින, ශුන්‍යතා, කටිනානිසංස - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:46:30
4112013/10/31යතාබූතන් පජානාති - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:38:47
4122013/10/31විමුත්ත පරිපාචනිය ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:24
4132013/10/31දස තථාගත බල - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:25:33
4142013/10/31අනාත්ම ලක්ෂණය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:58:31
4152013/10/31අනනුබෝධ සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:38:54
4162013/10/31විමුත්තායතන - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:33:19
4172013/10/31අනාත්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:48:43
4182013/10/31අනිත්‍ය අනාත්ම ඉන්ද්‍රිය පටිබද්ධව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:00:42
4192013/10/31ඥාන සංවරය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:54:31
4202013/10/31කන්ති සංවරය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:02
4212013/10/31අනිච්ච සංඥා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:56:50
4222013/10/31ඝන සංඥාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:29:25
4232013/10/31ඉර්ධිපාද ධර්ම 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:48:45
4242013/10/31ඉර්ධිපාද ධර්ම 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:43:21
4252013/10/31පනිධාය අප්පනිධාය භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:57:08
4262013/10/31ඉර්ධිපාද භාවනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:58:48
4272013/10/31ධාතු මනසිකාර භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:15:45
4282013/10/31පිළිකුල් විදර්ශනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:23
4292013/10/31ඉන්ද්‍රිය ධර්ම 5 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:55:41
4302013/10/31මෛත්‍රී විදර්ශනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:58:22
4312013/10/3140 ආකාර විදර්ශනා -අනිච්චා 2 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:55:02
4322013/10/31පිළිකුල් භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:20:25
4332013/10/3140 ආකාර විදර්ශනා - අනිච්චා 1 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:03:18
4342013/10/31සමචිත චිත්තය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:41
4352013/10/31සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:50
4362013/10/31උපධි ධර්ම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:43:46
4372013/10/31සති සම්පජන්නය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:12
4382013/10/31ලේ ධාතුව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:48:04
4392013/10/31රූප නිරෝධය දැකිය හැකි අයුරු - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:53:37
4402013/10/31නවසීවතික - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:44:23
4412013/10/31අනුරුද්ධ සූත්‍රය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:19
4422013/10/31ආරක්ඛ සූත්‍රය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:34:53
4432013/10/31මෝඝරාජ සූත්‍ර - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:49
4442013/10/31නිස්සරණය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:56:50
4452013/10/31වේදනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:36:21
4462013/10/31අන්ධභූතෝ - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:33:31
4472013/10/30සෝවාන් වීමට - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:42:36
4482013/10/30සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය ගුණ ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:37:10
4492013/10/30ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:44
4502013/10/30ච-චක්ක සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:25:25
4512013/10/30පාටිභෝග සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:07:18
4522013/10/30අචේලකස්සප 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:41:22
4532013/10/30අචේලකස්සප 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:45:39
4542013/10/30ප්‍රියෙහි විප්‍රයෝගෝ දුක්කෝ - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:30:29
4552013/10/30ජාති දුක - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:31:16
4562013/10/30කර්ම, කුසල්, අකුසල් හා කර්ම නියාම හැඳින්විම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:50
4572013/10/30සසර දුකින් මිදීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:17:51
4582013/10/30සංස්කාර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:42:16
4592013/10/30තමාට පිහිට තමාමය (අත්ථාහි අත්තනෝ නාථෝ) - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:33:50
4602013/10/30අස්වැසිල්ලක් ලැබීමට - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:05:36
4612013/10/30සසරේ භයානක බව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:37
4622013/10/30ඇලීම හා ගැටීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:32:58
4632013/10/25බුදු ගුණ - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:45:03
4642013/10/25ධර්ම දානය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:40:25
4652013/10/21අවිද්‍යාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:42:06
4662013/10/21භවය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:26:36
4672013/10/17පන්චස්කන්ද පරමාර්ථ සත්යය00:57:40
4682013/10/16පන්චස්කන්ද අනාත්ම00:50:59
4692013/10/14මරණාසන්න මොහත - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:30:56
4702013/10/14නැවත ඉපදීම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:02:01
4712013/10/11සිත - මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:36:05
4722013/10/10සම්මා දිට්ඨි - තන්හා නිරෝධයෙ00:54:38
4732013/10/10ශුන්‍යතාවය - Emptiness 1 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:56:41
4742013/10/10ශුන්‍යතාවය - Emptiness 2 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:21
4752013/10/10සසරින් එතෙර වීම 4/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
4762013/10/10සසරින් එතෙර වීම 5/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:05:25
4772013/10/10සසරින් එතෙර වීම 3/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
4782013/10/10සසරින් එතෙර වීම 1/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:58
4792013/10/10සසරින් එතෙර වීම 2/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:55
4802013/10/02සම්මා දිට්ඨි - උපදාන නිරෝධයෙ00:57:45
4812013/10/01සම්මා දිට්ඨි - තන්හා සමුදය00:54:34
4822013/09/29සම්මා දිට්ඨි - භව නිරෝධය00:39:59
4832013/09/28සම්මා දිට්ඨි - භව සමුධය01:09:41
4842013/09/26සිත: මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා00:36:03
4852013/09/071. Anapanasathi Bhawanava 1 (ආනාපානසති භාවනාව 1) - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:02:05
4862013/08/20සම්මා දිට්ඨි - කුසල අකුසල හා නිවන් දැකීම00:44:00
4872013/08/20සම්මා දිට්ඨි - කුසල් අකුසල්01:02:20
4882013/08/17බුදු ගුණ00:45:05
4892013/07/30ආයතන හැදින්වීම..00:41:51
4902013/07/26කර්ම, කුසල්, අකුසල් හා කර්ම නියාම හැදින්වීම00:55:48
4912013/07/17තනිව භාවනා ආරම්භ කිරීමට උපදෙස්00:28:15
4922013/06/09චුල හත්තිපධෝපම සුත්‍රය - Chula Hattipadopama Sutta01:12:10
4932013/06/02නාම රූප භාවනාව තුළින් නිවන අත්දැකීම00:50:03
4942013/05/09ආර්ය සත්යයේ ස්වභාවය00:46:22
4952013/05/0940 ආකාර විදර්ශනාව   අනිච්චා - II00:55:06
4962013/05/0940 ආකාර විදර්ශනාව - අනිච්චා - I01:03:23
4972013/03/02චතුරාර්ය සත්‍යය..00:46:55
4982013/02/22පටිච්චසමුප්පාදය - II00:47:13
4992013/02/22පටිච්චසමුප්පාදය - I00:45:19
5002013/02/21කර්මය..00:55:45
5012013/02/21දානයේ ආනිසංස..00:31:56
5022013/02/15චතුකෝටික සූන්‍යතාවය - මහායාන බුදුදහම..00:47:44
5032013/02/08විඥානය..00:41:20
5042013/02/05විදර්ශනා ඥාණ හැදින්වීම තව දුරටත්..00:50:59
5052013/01/06රූප නිරෝධය අත්දැකිම00:54:01
5062012/03/25සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 300:43:41
5072012/03/15සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 200:53:14
5082012/03/15සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 101:00:27
5092012/03/14සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 400:31:55
5102012/03/02ආනාපානසති 11 - සමාදහං චිත්තං00:52:31
5112012/03/02පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය00:45:01
5122012/02/29සක්කාය දෘෂ්ඨිය01:17:32
5132012/02/26පටිච්චසමුප්පාදය 0200:38:31
5142012/02/26පටිච්චසමුප්පාදය 0300:38:20
5152012/02/19විදර්ශනා ඥාණ00:31:11
5162012/02/19ආනාපානසති 14 - විරාගානුපස්සී01:01:25
5172012/02/15ඉරියාපත පබ්බය01:00:15
5182012/02/11Emptiness - ශුන්‍යතාවය - 0200:51:21
5192012/02/08ආනාපානසති 02 - 04 (කායානුපස්සතිය)00:50:21
5202012/02/05ආනාපානසති 08 - පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං01:02:07
5212012/02/05ආනාපානසති 09 - චිත්ත පටිසංවේදී00:53:27
5222012/02/04ආනාපානසති 12 - විමෝචයං චිත්තං00:51:51
5232012/01/27සසරින් එතෙර වීම 200:09:58
5242012/01/27සසරින් එතෙර වීම00:09:55
5252012/01/22Panchaskandha Paramartha Sathya - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:57:41
5262012/01/14විදර්ශනා ඥාණ00:51:26
5272012/01/12පංචස්කන්ධය00:54:33
5282012/01/08ආනාපානසති 13 - අනිච්චානුපස්සි00:29:26
5292012/01/08ආනාපානසති 10 - අභිප්පමෝදයං චිත්තං00:44:10
5302012/01/07පටිච්චසමුප්පාදය 1100:55:31
5312012/01/05සෝවාන් වීමට00:42:36
5322012/01/03සෘද්ධි පාද වැඩීම00:58:45
5332012/01/01පටිච්චසමුප්පාදය 0100:45:56
5342012/01/01පටිච්චසමුප්පාදය 0000:50:21
5352011/12/31ආනාපානසති 06 - සුඛ පටිසංවේදී01:01:41
5362011/12/31සම්මා සම්බුද්ධෝ00:56:31
5372011/12/31ආනාපානසති 03 - 04 (කායානුපස්සතිය)00:47:16
5382011/12/25ආනාපානසති 05 - ප්‍රීති පටිසංවේදී00:56:12
5392011/12/25ආනාපානසති 16 - පටිනිස්සග්ගානුපස්සි00:31:43
5402011/12/24ආනාපානසති 15 - නිරෝධානුපස්සි01:30:21
5412011/12/24විදර්ශනා ඥාණ - නාම රූප පරිඡ්ඡේද ඥාණය00:56:01
5422011/11/27නිවනට01:59:31
5432011/11/21සංස්කාර00:42:16
5442011/11/20Emptiness - ශුන්‍යතාවය - 0100:56:41
5452010/01/28Sinhala - Sasarin Ethera Wima 05/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero - Sinhala Bana Download00:05:25
5462010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 04/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:56
5472010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 03/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:57
5482010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 02/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero -00:09:55
5492010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 01/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.