දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 07︱අවසාන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:48:33
22019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 06︱සයවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:45:49
32019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 05︱පස්වන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:40:58
42019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 04︱සතරවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:51:29
52019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 03︱තෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:36:34
62019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 02︱දෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:37:00
72019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 01︱ප්‍රථම භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:01:40
82019/09/14බුදුගුණ දේශනා 07︱ භගවා ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:59:07
92019/09/14බුදුගුණ දේශනා 06︱ බුද්ධෝ ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:47:58
102019/09/14බුදුගුණ දේශනා 05︱ සත්ථා දේවමනුස්සානං ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:47:52
112019/09/14බුදුගුණ දේශනා 04︱ අනුත්තරෝ පුරිසධම්මසාරථී ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:03:15
122019/09/13බුදුගුණ දේශනා 03︱විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ ︱සුග‍තෝ ︱ලෝකවිදූ ගුණ - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:07:49
132019/09/13බුදුගුණ දේශනා 02︱ සම්මා සම්බුද්ධෝ ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:05:56
142019/09/13බුදුගුණ දේශනා 01︱ අරහං ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:02:40
152019/09/02නිස්සරණය00:56:50
162019/05/17තිසරණ සරණ, සිත සහ නිවන | දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:23:55
172019/05/17කිංසුකෝපම සූත්‍රය | දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:00:44
182019/05/12Ordination and Liberation | English Dhamma Talk | Dankande Dhammarathana Thero00:06:02
192019/05/03හතලිස් ආකාර විදර්ශනාව දෙවැනි කොටස පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:55:21
202019/05/02හතලිස් ආකාර විදර්ශනාව 01 කොටස - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ01:03:37
212019/03/05Venerable Dankande Dhammarathana Thero තනිව භාවනා ඇරබීමට උපදෙස්00:28:11
222019/03/02පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ_පටිච්චසමුප්පාදය 0000:50:21
232019/01/24ප්‍රියෙහි විප්‍රයෝගෝ දුක්කෝ Ven Dankande Dhammarathana Thero00:30:30
242018/11/23Ven Dankande Dhammaratana Thero - විපස්සනා කමටහන්00:30:59
252018/10/15Ven dankande dhammarathana thero | anapana | ආනාපාන සති| vol -2| දෙවෙනි වෙළුමයි01:12:39
262018/10/12Ven dankande dhammarathana thero| anapana| අනාපාන සති |vol 1| පළවෙනි වෙළුම00:49:47
272018/09/11(සංස්කාර) පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්ස00:42:16
282018/07/31නිවසේදී තනිව භාවනා ඇරඹීමට උපදෙස්...00:28:11
292017/06/15anavaragra sansaraya - අනවරාග්‍ර සංසාරය - අති පුජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:56:24
302015/09/16ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:40:44
312015/06/20අට්ඨරාස විපස්සනා: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:23
322014/12/26අනමතග්ග සංසාරය 1 — පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:33
332014/12/24චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:07
342014/11/07අනිත්‍ය අනාත්ම ඉන්ද්‍රීය පටිබද්දව01:00:40
352014/11/07අනිත්‍ය අනුපස්සනාව 201:00:25
362014/11/07අනිත්‍ය අනුපස්සනාව00:58:43
372014/11/07අනාත්ම ලක්ෂණය00:58:30
382014/11/06අනාත්ම00:48:41
392014/10/27විදර්ශනා ඥාණ C00:50:35
402014/10/26විදර්ශනා ඥාණ B00:51:27
412014/10/26විදර්ශනා ඥාණ A01:02:11
422014/10/26විඥාණ නිරෝධය00:38:29
432014/10/26විඥාණය00:41:21
442014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 12/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:46:27
452014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 14/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:42:12
462014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 15/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:55:15
472014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 6: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:15
482014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 5: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:46
492014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 4: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:28
502014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 3: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:26
512014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 2: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:28
522014/10/09මේඝිය සුත්ර දේශනාව: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:27
532014/10/09Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 13/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:45:25
542014/10/09Soewaan wimata (සෝවාන් විමට) - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:41:07
552014/10/09කජ්ජනීය සුත්‍රය 1: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:05
562014/10/08මෝඝරාජ සූත්‍රය - සුත්ත නිපාත - ඛු.නි.00:51:47
572014/10/08Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 11/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:53:02
582014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 09/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:40:34
592014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 10/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:51:36
602014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 5/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:30:47
612014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 8/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:38:19
622014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 6/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:39:05
632014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 7/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:38:28
642014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 4/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:50:00
652014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 3/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:39:53
662014/10/01මෛත්‍රී භාවනාව 1 - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින්වහන්සේ00:12:00
672014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 2/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero01:35:56
682014/09/29බෝජ්ජංග ධර්ම - අති පූජනීය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
692014/09/22කායානුපස්සනාව - ඝන සඥා නැති කිරිම01:30:31
702014/09/18Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 1/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:50:20
712014/08/18සතර ධ්‍යාන 1 - අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:17
722014/06/25බුදු ගුණ 1 - දන්කන්දේ ධම්මරතන තේරෝ00:45:03
732014/06/18Ven Dankande Dhammaratana Thero - Dhamma Sermons - Anamathagga Sansaraya01:00:23
742014/02/03සතිය පිහිටවීම - සම්මා සතිය දියුණු කිරීම00:59:48
752013/12/01අනාත්ම00:50:00
762013/11/21අටසිල්, අරිඅටමග, පූර්වකෘති01:15:01
772013/11/21දානානිසංස00:31:59
782013/11/21නැවත නැවත00:41:01
792013/11/07සම්මා දිට්ඨි - වේදනා නිරෝධය01:13:07
802013/11/07ප්‍රඥප්ති: සමුහ, සන්ටාන, සන්තති, ප්‍රඥප්ති..00:53:16
812013/11/07දාන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව00:40:02
822013/11/07පටිච්චසමුප්පාදය01:30:41
832013/11/07කුසලයක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම00:58:03
842013/11/05ආයතන00:41:42
852013/11/05සතර සතිපට්ඨානය00:54:19
862013/11/05ආර්ය සත්‍යයේ ස්වභාවය00:46:18
872013/11/05අරිඅටමග00:30:23
882013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 2- සංස්කාර පැහැදිලි කිරීම00:50:05
892013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 9- සලායතන පච්චයා ඵස්ස00:53:05
902013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 7- ප්‍රතිලෝමව අවිජ්ජා, සංඛාර, විඥාන, නාමරූප00:40:38
912013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 6-විඥාන පච්චයා නාමරූපං00:38:22
922013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 5- සංඛාර පච්චයා විඥාන00:38:33
932013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 13- භව පච්චයා ජාති , භව නිරෝධා ජාති නිරෝධා00:55:32
942013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 0 - පද වල අරුත්00:50:23
952013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 8- නාමරූප පච්චයා සලායතනං00:51:39
962013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 10- ඵස්ස පච්චයා වේදනා00:46:33
972013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 4- අවිජ්ජා නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ00:39:08
982013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 3 - අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා00:45:56
992013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 12- උපාදාන පච්චයා භවෝ00:42:15
1002013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 11-වේදනා පච්චයා තණ්හා , තණ්හා පච්චයා උපාදාන00:45:28
1012013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 1 - එක් ජීවිතයකට ආදේශ කර00:30:51
1022013/10/31ආනාපානසතිය00:30:41
1032013/10/31විදර්ශනා භාවනා හැඳින්වීමක්00:55:19
1042013/10/31භාවනා උපදෙස්00:56:16
1052013/10/31පිම්බීම්-හැකිලීම් භාවනාව00:58:00
1062013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා 101:02:10
1072013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා 200:49:07
1082013/10/31භාවනා පුර්වකෘති -200:14:51
1092013/10/31භාවනා පුර්වකෘති -100:18:23
1102013/10/31තනිව භාවනා ඇරබීමට උපදෙස්00:28:11
1112013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා00:59:49
1122013/10/31කෙළෙස් සංයුත්ත දේශනා00:23:28
1132013/10/31මමත්වය දුරු කිරීම00:44:22
1142013/10/31මෝහසම්බන්ධෝ00:37:32
1152013/10/31ආශ්‍රව00:40:04
1162013/10/31නිවන් මග00:44:44
1172013/10/31නිබ්බාන සුඛ සූත්‍ර00:55:47
1182013/10/31නාම රූප දෙක නිවනට00:50:06
1192013/10/31නිවන් යාමට අවශ්‍ය කරුණු00:50:10
1202013/10/31නිවනට ධර්ම දේශනයක්00:43:03
1212013/10/31නිවනට එක දිනකින්02:00:17
1222013/10/31නිවනට01:00:02
1232013/10/31නිවන් ලැබිය හැක්කේ කාටද?00:31:03
1242013/10/31පංචස්කන්ධය00:54:33
1252013/10/31නීවරණ00:53:01
1262013/10/31පංචස්කන්ධ ( වේදනා)00:35:30
1272013/10/31පංචස්කන්ධ පරමාර්ථ සත්‍යය00:57:41
1282013/10/31පංචස්කන්ධ-නාම රූප00:51:28
1292013/10/31පංචස්කන්ධයේ අසාර බව01:01:37
1302013/10/31වේදනා සංඥා සංඛාර කෙසේ ඇතිවේද?01:02:05
1312013/10/31පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය00:45:01
1322013/10/31පංචස්කන්ධය තුන් ආකාරයකින් විමසීම00:05:13
1332013/10/31පංචස්කන්ධ අනාත්ම00:51:00
1342013/10/31විඥාන ස්කන්ධය00:41:22
1352013/10/31පංචස්කන්ධයේ නියම තත්ත්වය00:43:03
1362013/10/31පංචස්කන්ධ නිරෝධා00:45:45
1372013/10/31සමාධිය00:49:12
1382013/10/31සක්කාය දිට්ඨිය01:17:33
1392013/10/31ප්‍රඥප්ති00:53:16
1402013/10/31ප්‍රයෝගික චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:07
1412013/10/31තණ්හාව ක්‍ෂය කිරීම00:51:18
1422013/10/31දුක්ක නිරෝධ ගාමිණි00:47:13
1432013/10/31දුක්ඛ සත්‍යය නිවනට01:00:20
1442013/10/31දුක්ඛ සත්‍යය00:43:56
1452013/10/31කටිනයෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යයට00:55:06
1462013/10/31චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:55
1472013/10/31විදර්ශනා ඥාන C - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:50:36
1482013/10/31විදර්ශනා ඥාන B - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:28
1492013/10/31නාම රූප පරිච්චේද ඥානය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:56:01
1502013/10/31විදර්ශනා ඥාන 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:01
1512013/10/31විදර්ශනා ඥාන 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:37
1522013/10/31විදර්ශනා ඥාන A - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:02:13
1532013/10/31සිතුවිලි නීවරණය00:54:51
1542013/10/31සප්ත විසුද්ධිය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:42
1552013/10/31මඳු පිණ්ඩික සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:09
1562013/10/31සතිය පිහිටවීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:46
1572013/10/31සතර ධ්‍යාන - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:17
1582013/10/31කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:10
1592013/10/31නාම ස්කන්ධය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:06:51
1602013/10/31නාම රූප ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:01:50
1612013/10/31නාම රූප තුලින් අනාත්මය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:20
1622013/10/31නාම රූප - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:25
1632013/10/31චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:12:07
1642013/10/31සංඥා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:14
1652013/10/31සබ්බාසව සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:30:23
1662013/10/31සප්ත බෝජ්ජංග ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:30:32
1672013/10/31බෝජ්ජංග ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:52:47
1682013/10/31රූපස්කන්දය - ශුන්‍යතාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:28:27
1692013/10/31චූල ශුන්‍යතා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero‍01:30:04
1702013/10/31තමාට තම සරණමය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:14:48
1712013/10/31චූලකෝටික ශුන්‍යතාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:47:46
1722013/10/31කටින, ශුන්‍යතා, කටිනානිසංස - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:46:30
1732013/10/31යතාබූතන් පජානාති - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:38:47
1742013/10/31විමුත්ත පරිපාචනිය ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:24
1752013/10/31දස තථාගත බල - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:25:33
1762013/10/31අනාත්ම ලක්ෂණය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:58:31
1772013/10/31අනනුබෝධ සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:38:54
1782013/10/31විමුත්තායතන - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:33:19
1792013/10/31අනාත්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:48:43
1802013/10/31අනිත්‍ය අනාත්ම ඉන්ද්‍රිය පටිබද්ධව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:00:42
1812013/10/31ඥාන සංවරය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:54:31
1822013/10/31කන්ති සංවරය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:02
1832013/10/31අනිච්ච සංඥා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:56:50
1842013/10/31ඝන සංඥාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:29:25
1852013/10/31ඉර්ධිපාද ධර්ම 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:48:45
1862013/10/31ඉර්ධිපාද ධර්ම 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:43:21
1872013/10/31පනිධාය අප්පනිධාය භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:57:08
1882013/10/31ඉර්ධිපාද භාවනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:58:48
1892013/10/31ධාතු මනසිකාර භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:15:45
1902013/10/31පිළිකුල් විදර්ශනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:23
1912013/10/31ඉන්ද්‍රිය ධර්ම 5 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:55:41
1922013/10/31මෛත්‍රී විදර්ශනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:58:22
1932013/10/3140 ආකාර විදර්ශනා -අනිච්චා 2 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:55:02
1942013/10/31පිළිකුල් භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:20:25
1952013/10/3140 ආකාර විදර්ශනා - අනිච්චා 1 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:03:18
1962013/10/31සමචිත චිත්තය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:41
1972013/10/31සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:50
1982013/10/31උපධි ධර්ම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:43:46
1992013/10/31සති සම්පජන්නය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:12
2002013/10/31ලේ ධාතුව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:48:04
2012013/10/31රූප නිරෝධය දැකිය හැකි අයුරු - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:53:37
2022013/10/31නවසීවතික - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:44:23
2032013/10/31අනුරුද්ධ සූත්‍රය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:19
2042013/10/31ආරක්ඛ සූත්‍රය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:34:53
2052013/10/31මෝඝරාජ සූත්‍ර - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:49
2062013/10/31නිස්සරණය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:56:50
2072013/10/31වේදනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:36:21
2082013/10/31අන්ධභූතෝ - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:33:31
2092013/10/30සෝවාන් වීමට - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:42:36
2102013/10/30සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය ගුණ ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:37:10
2112013/10/30ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:44
2122013/10/30ච-චක්ක සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:25:25
2132013/10/30පාටිභෝග සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:07:18
2142013/10/30අචේලකස්සප 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:41:22
2152013/10/30අචේලකස්සප 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:45:39
2162013/10/30ප්‍රියෙහි විප්‍රයෝගෝ දුක්කෝ - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:30:29
2172013/10/30ජාති දුක - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:31:16
2182013/10/30කර්ම, කුසල්, අකුසල් හා කර්ම නියාම හැඳින්විම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:50
2192013/10/30සසර දුකින් මිදීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:17:51
2202013/10/30සංස්කාර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:42:16
2212013/10/30තමාට පිහිට තමාමය (අත්ථාහි අත්තනෝ නාථෝ) - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:33:50
2222013/10/30අස්වැසිල්ලක් ලැබීමට - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:05:36
2232013/10/30සසරේ භයානක බව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:37
2242013/10/30ඇලීම හා ගැටීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:32:58
2252013/10/25බුදු ගුණ - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:45:03
2262013/10/25ධර්ම දානය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:40:25
2272013/10/21අවිද්‍යාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:42:06
2282013/10/21භවය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:26:36
2292013/10/17පන්චස්කන්ද පරමාර්ථ සත්යය00:57:40
2302013/10/16පන්චස්කන්ද අනාත්ම00:50:59
2312013/10/14මරණාසන්න මොහත - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:30:56
2322013/10/14නැවත ඉපදීම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:02:01
2332013/10/11සිත - මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:36:05
2342013/10/10සම්මා දිට්ඨි - තන්හා නිරෝධයෙ00:54:38
2352013/10/10ශුන්‍යතාවය - Emptiness 1 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:56:41
2362013/10/10ශුන්‍යතාවය - Emptiness 2 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:21
2372013/10/10සසරින් එතෙර වීම 4/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
2382013/10/10සසරින් එතෙර වීම 5/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:05:25
2392013/10/10සසරින් එතෙර වීම 3/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
2402013/10/10සසරින් එතෙර වීම 1/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:58
2412013/10/10සසරින් එතෙර වීම 2/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:55
2422013/10/02සම්මා දිට්ඨි - උපදාන නිරෝධයෙ00:57:45
2432013/10/01සම්මා දිට්ඨි - තන්හා සමුදය00:54:34
2442013/09/29සම්මා දිට්ඨි - භව නිරෝධය00:39:59
2452013/09/28සම්මා දිට්ඨි - භව සමුධය01:09:41
2462013/09/26සිත: මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා00:36:03
2472013/08/20සම්මා දිට්ඨි - කුසල අකුසල හා නිවන් දැකීම00:44:00
2482013/08/20සම්මා දිට්ඨි - කුසල් අකුසල්01:02:20
2492013/08/17බුදු ගුණ00:45:05
2502013/07/30ආයතන හැදින්වීම..00:41:51
2512013/07/26කර්ම, කුසල්, අකුසල් හා කර්ම නියාම හැදින්වීම00:55:48
2522013/07/17තනිව භාවනා ආරම්භ කිරීමට උපදෙස්00:28:15
2532013/06/09චුල හත්තිපධෝපම සුත්‍රය - Chula Hattipadopama Sutta01:12:10
2542013/06/02නාම රූප භාවනාව තුළින් නිවන අත්දැකීම00:50:03
2552013/05/09ආර්ය සත්යයේ ස්වභාවය00:46:22
2562013/05/0940 ආකාර විදර්ශනාව   අනිච්චා - II00:55:06
2572013/05/0940 ආකාර විදර්ශනාව - අනිච්චා - I01:03:23
2582013/03/02චතුරාර්ය සත්‍යය..00:46:55
2592013/02/22පටිච්චසමුප්පාදය - II00:47:13
2602013/02/22පටිච්චසමුප්පාදය - I00:45:19
2612013/02/21කර්මය..00:55:45
2622013/02/21දානයේ ආනිසංස..00:31:56
2632013/02/15චතුකෝටික සූන්‍යතාවය - මහායාන බුදුදහම..00:47:44
2642013/02/08විඥානය..00:41:20
2652013/02/05විදර්ශනා ඥාණ හැදින්වීම තව දුරටත්..00:50:59
2662013/01/06රූප නිරෝධය අත්දැකිම00:54:01
2672012/03/25සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 300:43:41
2682012/03/15සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 200:53:14
2692012/03/15සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 101:00:27
2702012/03/14සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 400:31:55
2712012/03/02ආනාපානසති 11 - සමාදහං චිත්තං00:52:31
2722012/03/02පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය00:45:01
2732012/02/29සක්කාය දෘෂ්ඨිය01:17:32
2742012/02/26පටිච්චසමුප්පාදය 0200:38:31
2752012/02/26පටිච්චසමුප්පාදය 0300:38:20
2762012/02/19විදර්ශනා ඥාණ00:31:11
2772012/02/19ආනාපානසති 14 - විරාගානුපස්සී01:01:25
2782012/02/15ඉරියාපත පබ්බය01:00:15
2792012/02/11Emptiness - ශුන්‍යතාවය - 0200:51:21
2802012/02/08ආනාපානසති 02 - 04 (කායානුපස්සතිය)00:50:21
2812012/02/05ආනාපානසති 08 - පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං01:02:07
2822012/02/05ආනාපානසති 09 - චිත්ත පටිසංවේදී00:53:27
2832012/02/04ආනාපානසති 12 - විමෝචයං චිත්තං00:51:51
2842012/01/27සසරින් එතෙර වීම 200:09:58
2852012/01/27සසරින් එතෙර වීම00:09:55
2862012/01/22Panchaskandha Paramartha Sathya - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:57:41
2872012/01/14විදර්ශනා ඥාණ00:51:26
2882012/01/12පංචස්කන්ධය00:54:33
2892012/01/08ආනාපානසති 13 - අනිච්චානුපස්සි00:29:26
2902012/01/08ආනාපානසති 10 - අභිප්පමෝදයං චිත්තං00:44:10
2912012/01/07පටිච්චසමුප්පාදය 1100:55:31
2922012/01/05සෝවාන් වීමට00:42:36
2932012/01/03සෘද්ධි පාද වැඩීම00:58:45
2942012/01/01පටිච්චසමුප්පාදය 0100:45:56
2952012/01/01පටිච්චසමුප්පාදය 0000:50:21
2962011/12/31ආනාපානසති 06 - සුඛ පටිසංවේදී01:01:41
2972011/12/31සම්මා සම්බුද්ධෝ00:56:31
2982011/12/31ආනාපානසති 03 - 04 (කායානුපස්සතිය)00:47:16
2992011/12/25ආනාපානසති 05 - ප්‍රීති පටිසංවේදී00:56:12
3002011/12/25ආනාපානසති 16 - පටිනිස්සග්ගානුපස්සි00:31:43
3012011/12/24ආනාපානසති 15 - නිරෝධානුපස්සි01:30:21
3022011/12/24විදර්ශනා ඥාණ - නාම රූප පරිඡ්ඡේද ඥාණය00:56:01
3032011/11/27නිවනට01:59:31
3042011/11/21සංස්කාර00:42:16
3052011/11/20Emptiness - ශුන්‍යතාවය - 0100:56:41
3062010/01/28Sinhala - Sasarin Ethera Wima 05/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero - Sinhala Bana Download00:05:25
3072010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 04/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:56
3082010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 03/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:57
3092010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 02/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero -00:09:55
3102010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 01/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.