දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 17︱ප්‍රහානීය ධර්ම (Prahaneeya Dharma) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:07
22019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 16︱ආශ්‍රව සංහාරය (Ashrawa Sanharaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:47:27
32019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 15︱පංචස්කන්ධයේ තතු (Panchaskandaye Thathu) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:34:11
42019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 14︱අවිද්‍යා සමුදය (Avidya Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:08
52019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 13︱සංස්කාර සමුදය (Sanskara Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:43
62019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 12︱විඥාන නිරෝධය (Vingnana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:11:13
72019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 11︱විඥාන සමුදය (Vingnana Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:13
82019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 10︱සලායතන නිරෝධය (Salayathana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:55:28
92019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 09︱ඵස්ස නිරෝධය (Phassa Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:45
102019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 08︱වේදනා නිරෝධය (Vedana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:13:02
112019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 07︱තණ්හා නිරෝධය (Thanha Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:32
122019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 06︱උපාදාන නිරෝධය (Upadana Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:57:40
132019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 05︱තණ්හා සමුදය (Thanha Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:29
142019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 04︱භව නිරෝධය (Bhava Nirodhaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:39:53
152019/11/08සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 03︱භව සමුදය (Bhava Samudaya) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:09:33
162019/11/07සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 02︱කුසලාකුසලයෙන් (Kusalakusalayen) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:43:54
172019/11/07සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය 01︱කුසලාකුසල (Kusalakusala) - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:02:14
182019/10/25ආනාපානසති දේශනා 29︱විදර්ශනා සමාලෝචන - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:27
192019/10/15ආනාපානසති දේශනා 28︱පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා විමුක්ත සිත - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:31:32
202019/10/15ආනාපානසති දේශනා 27︱නිරෝධානුපස්සනා 02 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:20:33
212019/10/15ආනාපානසති දේශනා 26︱නිරෝධානුපස්සනා 01 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:24:14
222019/10/15ආනාපානසති දේශනා 25︱විරාගානුපස්සනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:00:18
232019/10/15ආනාපානසති දේශනා 24︱අනිච්චානුපස්සනා පටිච්ච සමුප්පාදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:24:14
242019/10/15ආනාපානසති දේශනා 23︱අනිච්චානුපස්සනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:29:57
252019/10/15ආනාපානසති දේශනා 22︱ධම්මානුපස්සනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:28:50
262019/10/15ආනාපානසති දේශනා 21︱විමෝචයං චිත්තං විදර්ශනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:27:15
272019/10/15ආනාපානසති දේශනා 20︱විමෝචයං චිත්තං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:46
282019/10/15ආනාපානසති දේශනා 19︱සමාදහං චිත්තං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:52:26
292019/10/15ආනාපානසති දේශනා 18︱අභිප්පමෝදයං චිත්තං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:45:21
302019/10/15ආනාපානසති දේශනා 17︱චිත්ත පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:04:30
312019/10/15ආනාපානසති දේශනා 16︱පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:01:46
322019/09/24ආනාපානසති දේශනා 15︱සුඛ පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:00:33
332019/09/24ආනාපානසති දේශනා 14︱ප්‍රීති පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:53:46
342019/09/24ආනාපානසති දේශනා 13︱වේදනානුපස්සනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:45
352019/09/24ආනාපානසති දේශනා 12︱සබ්බකාය පටිසංවේදී - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:46:15
362019/09/24ආනාපානසති දේශනා 11︱රස්සංවා අස්සසන්තො - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:50:19
372019/09/23ආනාපානසති දේශනා 10︱විදර්ශනා යුගනන්ද භාවනා - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:30
382019/09/23ආනාපානසති දේශනා 09︱විදර්ශනා පංචස්කන්ධයම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:02:52
392019/09/23ආනාපානසති දේශනා 08︱විදර්ශනා වේදනා සංඥා සංස්කාර සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:01:33
402019/09/23ආනාපානසති දේශනා 07︱විදර්ශනා විඥාන සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:47:11
412019/09/23ආනාපානසති දේශනා 06︱විදර්ශනා නාමරූප සමුදය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:56:19
422019/09/23ආනාපානසති දේශනා 05︱විදර්ශනා හැඳින්වීම - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:18
432019/09/23ආනාපානසති දේශනා 04︱සමථ නිමිති ඇති නැති - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:30:37
442019/09/23ආනාපානසති දේශනා 03︱දීඝංවා ආදී කොටස් 4 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:51:36
452019/09/23ආනාපානසති දේශනා 02︱සතොව අස්ස සති - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:12:39
462019/09/23ආනාපානසති දේශනා 01︱ආරම්භය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:06
472019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 08︱අවසාන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:48:55
482019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 07︱සත්වන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:49:27
492019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 06︱සයවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:54:41
502019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 05︱පස්වන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:15:39
512019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 04︱සතරවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:06:23
522019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 03︱තෙවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:48:37
532019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 02︱දෙවන භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero01:03:10
542019/09/22ධාතු මනසිකාර භාවනා 01︱ප්‍රථම භාගය - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:58:49
552019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 07 ︱අවසාන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:46:32
562019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 06 ︱සයවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:02:18
572019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 05 ︱පස්වන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:00:43
582019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 04 ︱සතරවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:05:26
592019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 03 ︱තෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:58:23
602019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 02 ︱දෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:11:24
612019/09/21ඛජ්ජනීය සූත්‍රය - 01 ︱ප්‍රථම භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:01:02
622019/09/20කටිනයෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යයට00:55:06
632019/09/20චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:55
642019/09/19ප්‍රයෝගික චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:07
652019/09/19දුක්ඛ සත්‍යය නිවනට01:00:20
662019/09/19දුක්ඛ සත්‍යය00:43:56
672019/09/19දුක්ක නිරෝධ ගාමිණි00:47:13
682019/09/19තණ්හාව ක්‍ෂය කිරීම00:51:18
692019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 07︱අවසාන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:48:33
702019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 06︱සයවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:45:49
712019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 05︱පස්වන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:40:58
722019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 04︱සතරවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:51:29
732019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 03︱තෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:36:34
742019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 02︱දෙවන භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:37:00
752019/09/14සතිපට්ඨාන දේශනා 01︱ප්‍රථම භාගය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:01:40
762019/09/14බුදුගුණ දේශනා 07︱ භගවා ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:59:07
772019/09/14බුදුගුණ දේශනා 06︱ බුද්ධෝ ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:47:58
782019/09/14බුදුගුණ දේශනා 05︱ සත්ථා දේවමනුස්සානං ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:47:52
792019/09/14බුදුගුණ දේශනා 04︱ අනුත්තරෝ පුරිසධම්මසාරථී ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:03:15
802019/09/13බුදුගුණ දේශනා 03︱විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ ︱සුග‍තෝ ︱ලෝකවිදූ ගුණ - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:07:49
812019/09/13බුදුගුණ දේශනා 02︱ සම්මා සම්බුද්ධෝ ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:05:56
822019/09/13බුදුගුණ දේශනා 01︱ අරහං ගුණය - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:02:40
832019/09/02නිස්සරණය00:56:50
842019/05/24Ven. Dankande Dhammarathana -AnapanaSathi bhavanawa00:30:46
852019/05/24Ven.Dankande Dhammarathana thero- Mahathanahasankaya vimukthi sutta00:32:54
862019/05/17තිසරණ සරණ, සිත සහ නිවන | දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:23:55
872019/05/17කිංසුකෝපම සූත්‍රය | දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි01:00:44
882019/05/12Ordination and Liberation | English Dhamma Talk | Dankande Dhammarathana Thero00:06:02
892019/05/03හතලිස් ආකාර විදර්ශනාව දෙවැනි කොටස පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන හිමි00:55:21
902019/05/02හතලිස් ආකාර විදර්ශනාව 01 කොටස - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ01:03:37
912019/03/05Venerable Dankande Dhammarathana Thero තනිව භාවනා ඇරබීමට උපදෙස්00:28:11
922019/03/02පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ_පටිච්චසමුප්පාදය 0000:50:21
932019/01/24ප්‍රියෙහි විප්‍රයෝගෝ දුක්කෝ Ven Dankande Dhammarathana Thero00:30:30
942018/11/23Ven Dankande Dhammaratana Thero - විපස්සනා කමටහන්00:30:59
952018/10/15Ven dankande dhammarathana thero | anapana | ආනාපාන සති| vol -2| දෙවෙනි වෙළුමයි01:12:39
962018/10/12Ven dankande dhammarathana thero| anapana| අනාපාන සති |vol 1| පළවෙනි වෙළුම00:49:47
972018/09/11(සංස්කාර) පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්ස00:42:16
982018/07/31නිවසේදී තනිව භාවනා ඇරඹීමට උපදෙස්...00:28:11
992017/06/15anavaragra sansaraya - අනවරාග්‍ර සංසාරය - අති පුජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින්ද්‍රයන්වහන්සේ00:56:24
1002015/09/16ආසිවිසෝපම සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:40:44
1012015/06/20අට්ඨරාස විපස්සනා: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:23
1022014/12/26අනමතග්ග සංසාරය 1 — පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:33
1032014/12/24චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍රය 2 — අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:12:07
1042014/11/07අනිත්‍ය අනාත්ම ඉන්ද්‍රීය පටිබද්දව01:00:40
1052014/11/07අනිත්‍ය අනුපස්සනාව 201:00:25
1062014/11/07අනිත්‍ය අනුපස්සනාව00:58:43
1072014/11/07අනාත්ම ලක්ෂණය00:58:30
1082014/11/06අනාත්ම00:48:41
1092014/10/27විදර්ශනා ඥාණ C00:50:35
1102014/10/26විදර්ශනා ඥාණ B00:51:27
1112014/10/26විදර්ශනා ඥාණ A01:02:11
1122014/10/26විඥාණ නිරෝධය00:38:29
1132014/10/26විඥාණය00:41:21
1142014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 12/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:46:27
1152014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 14/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:42:12
1162014/10/16Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 15/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:55:15
1172014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 6: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:15
1182014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 5: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:46
1192014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 4: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:05:28
1202014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 3: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:26
1212014/10/12කජ්ජනීය සුත්‍රය 2: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:11:28
1222014/10/09මේඝිය සුත්ර දේශනාව: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:00:27
1232014/10/09Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 13/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:45:25
1242014/10/09Soewaan wimata (සෝවාන් විමට) - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:41:07
1252014/10/09කජ්ජනීය සුත්‍රය 1: - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:01:05
1262014/10/08මෝඝරාජ සූත්‍රය - සුත්ත නිපාත - ඛු.නි.00:51:47
1272014/10/08Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 11/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:53:02
1282014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 09/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:40:34
1292014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 10/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:51:36
1302014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 5/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:30:47
1312014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 8/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:38:19
1322014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 6/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:39:05
1332014/10/02Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 7/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:38:28
1342014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 4/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:50:00
1352014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 3/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:39:53
1362014/10/01මෛත්‍රී භාවනාව 1 - පූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමින්වහන්සේ00:12:00
1372014/10/01Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 2/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero01:35:56
1382014/09/29බෝජ්ජංග ධර්ම - අති පූජනීය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
1392014/09/22කායානුපස්සනාව - ඝන සඥා නැති කිරිම01:30:31
1402014/09/18Patichcha Samuppadaya (පටිච්චසමුප්පාදය) 1/15 - Ven Dankande Dhammaratana Thero00:50:20
1412014/08/18සතර ධ්‍යාන 1 - අතිපූජ්‍ය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:17
1422014/06/25බුදු ගුණ 1 - දන්කන්දේ ධම්මරතන තේරෝ00:45:03
1432014/06/18Ven Dankande Dhammaratana Thero - Dhamma Sermons - Anamathagga Sansaraya01:00:23
1442014/02/03සතිය පිහිටවීම - සම්මා සතිය දියුණු කිරීම00:59:48
1452013/12/29ඇලීම් ගැටීම් Ven. Dankande Dammarathana00:32:54
1462013/12/29අන්ධ බූතෝ Ven. Dankande Dammarathana00:33:28
1472013/12/23නැවත නැවත - Ven. Dankande Dammarathana00:40:58
1482013/12/01අනාත්ම00:50:00
1492013/11/21අටසිල්, අරිඅටමග, පූර්වකෘති01:15:01
1502013/11/21දානානිසංස00:31:59
1512013/11/21නැවත නැවත00:41:01
1522013/11/07සම්මා දිට්ඨි - වේදනා නිරෝධය01:13:07
1532013/11/07ප්‍රඥප්ති: සමුහ, සන්ටාන, සන්තති, ප්‍රඥප්ති..00:53:16
1542013/11/07දාන ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව00:40:02
1552013/11/07පටිච්චසමුප්පාදය01:30:41
1562013/11/07කුසලයක් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම00:58:03
1572013/11/05ආයතන00:41:42
1582013/11/05සතර සතිපට්ඨානය00:54:19
1592013/11/05ආර්ය සත්‍යයේ ස්වභාවය00:46:18
1602013/11/05අරිඅටමග00:30:23
1612013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 2- සංස්කාර පැහැදිලි කිරීම00:50:05
1622013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 9- සලායතන පච්චයා ඵස්ස00:53:05
1632013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 7- ප්‍රතිලෝමව අවිජ්ජා, සංඛාර, විඥාන, නාමරූප00:40:38
1642013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 6-විඥාන පච්චයා නාමරූපං00:38:22
1652013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 5- සංඛාර පච්චයා විඥාන00:38:33
1662013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 13- භව පච්චයා ජාති , භව නිරෝධා ජාති නිරෝධා00:55:32
1672013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 0 - පද වල අරුත්00:50:23
1682013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 8- නාමරූප පච්චයා සලායතනං00:51:39
1692013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 10- ඵස්ස පච්චයා වේදනා00:46:33
1702013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 4- අවිජ්ජා නිරෝධා සංඛාර නිරෝධෝ00:39:08
1712013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 3 - අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා00:45:56
1722013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 12- උපාදාන පච්චයා භවෝ00:42:15
1732013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 11-වේදනා පච්චයා තණ්හා , තණ්හා පච්චයා උපාදාන00:45:28
1742013/11/01පටිච්චසමුප්පාදය 1 - එක් ජීවිතයකට ආදේශ කර00:30:51
1752013/10/31ආනාපානසතිය00:30:41
1762013/10/31විදර්ශනා භාවනා හැඳින්වීමක්00:55:19
1772013/10/31භාවනා උපදෙස්00:56:16
1782013/10/31පිම්බීම්-හැකිලීම් භාවනාව00:58:00
1792013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා 101:02:10
1802013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා 200:49:07
1812013/10/31භාවනා පුර්වකෘති -200:14:51
1822013/10/31භාවනා පුර්වකෘති -100:18:23
1832013/10/31තනිව භාවනා ඇරබීමට උපදෙස්00:28:11
1842013/10/31භාවනා ආරම්භක දේශනා00:59:49
1852013/10/31කෙළෙස් සංයුත්ත දේශනා00:23:28
1862013/10/31මමත්වය දුරු කිරීම00:44:22
1872013/10/31මෝහසම්බන්ධෝ00:37:32
1882013/10/31ආශ්‍රව00:40:04
1892013/10/31නිවන් මග00:44:44
1902013/10/31නිබ්බාන සුඛ සූත්‍ර00:55:47
1912013/10/31නාම රූප දෙක නිවනට00:50:06
1922013/10/31නිවන් යාමට අවශ්‍ය කරුණු00:50:10
1932013/10/31නිවනට ධර්ම දේශනයක්00:43:03
1942013/10/31නිවනට එක දිනකින්02:00:17
1952013/10/31නිවනට01:00:02
1962013/10/31නිවන් ලැබිය හැක්කේ කාටද?00:31:03
1972013/10/31පංචස්කන්ධය00:54:33
1982013/10/31නීවරණ00:53:01
1992013/10/31පංචස්කන්ධ ( වේදනා)00:35:30
2002013/10/31පංචස්කන්ධ පරමාර්ථ සත්‍යය00:57:41
2012013/10/31පංචස්කන්ධ-නාම රූප00:51:28
2022013/10/31පංචස්කන්ධයේ අසාර බව01:01:37
2032013/10/31වේදනා සංඥා සංඛාර කෙසේ ඇතිවේද?01:02:05
2042013/10/31පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය00:45:01
2052013/10/31පංචස්කන්ධය තුන් ආකාරයකින් විමසීම00:05:13
2062013/10/31පංචස්කන්ධ අනාත්ම00:51:00
2072013/10/31විඥාන ස්කන්ධය00:41:22
2082013/10/31පංචස්කන්ධයේ නියම තත්ත්වය00:43:03
2092013/10/31පංචස්කන්ධ නිරෝධා00:45:45
2102013/10/31සමාධිය00:49:12
2112013/10/31සක්කාය දිට්ඨිය01:17:33
2122013/10/31ප්‍රඥප්ති00:53:16
2132013/10/31ප්‍රයෝගික චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:07
2142013/10/31තණ්හාව ක්‍ෂය කිරීම00:51:18
2152013/10/31දුක්ක නිරෝධ ගාමිණි00:47:13
2162013/10/31දුක්ඛ සත්‍යය නිවනට01:00:20
2172013/10/31දුක්ඛ සත්‍යය00:43:56
2182013/10/31කටිනයෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යයට00:55:06
2192013/10/31චතුරාර්‍ය සත්‍යය00:46:55
2202013/10/31විදර්ශනා ඥාන C - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:50:36
2212013/10/31විදර්ශනා ඥාන B - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:28
2222013/10/31නාම රූප පරිච්චේද ඥානය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:56:01
2232013/10/31විදර්ශනා ඥාන 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:01
2242013/10/31විදර්ශනා ඥාන 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:37
2252013/10/31විදර්ශනා ඥාන A - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:02:13
2262013/10/31සිතුවිලි නීවරණය00:54:51
2272013/10/31සප්ත විසුද්ධිය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:42
2282013/10/31මඳු පිණ්ඩික සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:09
2292013/10/31සතිය පිහිටවීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:46
2302013/10/31සතර ධ්‍යාන - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:51:17
2312013/10/31කසී භාරද්වාජ සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:10
2322013/10/31නාම ස්කන්ධය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:06:51
2332013/10/31නාම රූප ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:01:50
2342013/10/31නාම රූප තුලින් අනාත්මය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:20
2352013/10/31නාම රූප - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:25
2362013/10/31චුල්ල හත්ථිපදෝපම සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:12:07
2372013/10/31සංඥා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:14
2382013/10/31සබ්බාසව සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:30:23
2392013/10/31සප්ත බෝජ්ජංග ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:30:32
2402013/10/31බෝජ්ජංග ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:52:47
2412013/10/31රූපස්කන්දය - ශුන්‍යතාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:28:27
2422013/10/31චූල ශුන්‍යතා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero‍01:30:04
2432013/10/31තමාට තම සරණමය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:14:48
2442013/10/31චූලකෝටික ශුන්‍යතාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:47:46
2452013/10/31කටින, ශුන්‍යතා, කටිනානිසංස - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:46:30
2462013/10/31යතාබූතන් පජානාති - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:38:47
2472013/10/31විමුත්ත පරිපාචනිය ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:59:24
2482013/10/31දස තථාගත බල - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:25:33
2492013/10/31අනාත්ම ලක්ෂණය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:58:31
2502013/10/31අනනුබෝධ සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:38:54
2512013/10/31විමුත්තායතන - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:33:19
2522013/10/31අනාත්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:48:43
2532013/10/31අනිත්‍ය අනාත්ම ඉන්ද්‍රිය පටිබද්ධව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:00:42
2542013/10/31ඥාන සංවරය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:54:31
2552013/10/31කන්ති සංවරය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:02
2562013/10/31අනිච්ච සංඥා සූත්‍ර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:56:50
2572013/10/31ඝන සංඥාව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:29:25
2582013/10/31ඉර්ධිපාද ධර්ම 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:48:45
2592013/10/31ඉර්ධිපාද ධර්ම 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:43:21
2602013/10/31පනිධාය අප්පනිධාය භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:57:08
2612013/10/31ඉර්ධිපාද භාවනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:58:48
2622013/10/31ධාතු මනසිකාර භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:15:45
2632013/10/31පිළිකුල් විදර්ශනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:23
2642013/10/31ඉන්ද්‍රිය ධර්ම 5 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:55:41
2652013/10/31මෛත්‍රී විදර්ශනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:58:22
2662013/10/3140 ආකාර විදර්ශනා -අනිච්චා 2 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:55:02
2672013/10/31පිළිකුල් භාවනාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:20:25
2682013/10/3140 ආකාර විදර්ශනා - අනිච්චා 1 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:03:18
2692013/10/31සමචිත චිත්තය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:41
2702013/10/31සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:50
2712013/10/31උපධි ධර්ම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:43:46
2722013/10/31සති සම්පජන්නය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:12
2732013/10/31ලේ ධාතුව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:48:04
2742013/10/31රූප නිරෝධය දැකිය හැකි අයුරු - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:53:37
2752013/10/31නවසීවතික - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:44:23
2762013/10/31අනුරුද්ධ සූත්‍රය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:52:19
2772013/10/31ආරක්ඛ සූත්‍රය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:34:53
2782013/10/31මෝඝරාජ සූත්‍ර - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:49
2792013/10/31නිස්සරණය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:56:50
2802013/10/31වේදනා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:36:21
2812013/10/31අන්ධභූතෝ - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:33:31
2822013/10/30සෝවාන් වීමට - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:42:36
2832013/10/30සෝවාන් වීමට අවශ්‍ය ගුණ ධර්ම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:37:10
2842013/10/30ආසිවිසෝපම සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:40:44
2852013/10/30ච-චක්ක සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:25:25
2862013/10/30පාටිභෝග සූත්‍රය - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:07:18
2872013/10/30අචේලකස්සප 1 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:41:22
2882013/10/30අචේලකස්සප 2 - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:45:39
2892013/10/30ප්‍රියෙහි විප්‍රයෝගෝ දුක්කෝ - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:30:29
2902013/10/30ජාති දුක - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:31:16
2912013/10/30කර්ම, කුසල්, අකුසල් හා කර්ම නියාම හැඳින්විම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:55:50
2922013/10/30සසර දුකින් මිදීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:17:51
2932013/10/30සංස්කාර - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:42:16
2942013/10/30තමාට පිහිට තමාමය (අත්ථාහි අත්තනෝ නාථෝ) - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:33:50
2952013/10/30අස්වැසිල්ලක් ලැබීමට - Ven. Dankande Dhammarathana Thero01:05:36
2962013/10/30සසරේ භයානක බව - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:49:37
2972013/10/30ඇලීම හා ගැටීම - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:32:58
2982013/10/25බුදු ගුණ - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:45:03
2992013/10/25ධර්ම දානය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:40:25
3002013/10/21අවිද්‍යාව - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:42:06
3012013/10/21භවය - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:26:36
3022013/10/17පන්චස්කන්ද පරමාර්ථ සත්යය00:57:40
3032013/10/16පන්චස්කන්ද අනාත්ම00:50:59
3042013/10/14මරණාසන්න මොහත - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:30:56
3052013/10/14නැවත ඉපදීම - Venerable Dankande Dhammarathana Thero01:02:01
3062013/10/11සිත - මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:36:05
3072013/10/10සම්මා දිට්ඨි - තන්හා නිරෝධයෙ00:54:38
3082013/10/10ශුන්‍යතාවය - Emptiness 1 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:56:41
3092013/10/10ශුන්‍යතාවය - Emptiness 2 - Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:51:21
3102013/10/10සසරින් එතෙර වීම 4/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
3112013/10/10සසරින් එතෙර වීම 5/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:05:25
3122013/10/10සසරින් එතෙර වීම 3/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:57
3132013/10/10සසරින් එතෙර වීම 1/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:58
3142013/10/10සසරින් එතෙර වීම 2/5 -Venerable Dankande Dhammarathana Thero00:09:55
3152013/10/02සම්මා දිට්ඨි - උපදාන නිරෝධයෙ00:57:45
3162013/10/01සම්මා දිට්ඨි - තන්හා සමුදය00:54:34
3172013/09/29සම්මා දිට්ඨි - භව නිරෝධය00:39:59
3182013/09/28සම්මා දිට්ඨි - භව සමුධය01:09:41
3192013/09/26සිත: මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා00:36:03
3202013/09/071. Anapanasathi Bhawanava 1 (ආනාපානසති භාවනාව 1) - Ven Dankande Dhammarathana Thero01:02:05
3212013/08/20සම්මා දිට්ඨි - කුසල අකුසල හා නිවන් දැකීම00:44:00
3222013/08/20සම්මා දිට්ඨි - කුසල් අකුසල්01:02:20
3232013/08/17බුදු ගුණ00:45:05
3242013/07/30ආයතන හැදින්වීම..00:41:51
3252013/07/26කර්ම, කුසල්, අකුසල් හා කර්ම නියාම හැදින්වීම00:55:48
3262013/07/17තනිව භාවනා ආරම්භ කිරීමට උපදෙස්00:28:15
3272013/06/09චුල හත්තිපධෝපම සුත්‍රය - Chula Hattipadopama Sutta01:12:10
3282013/06/02නාම රූප භාවනාව තුළින් නිවන අත්දැකීම00:50:03
3292013/05/09ආර්ය සත්යයේ ස්වභාවය00:46:22
3302013/05/0940 ආකාර විදර්ශනාව   අනිච්චා - II00:55:06
3312013/05/0940 ආකාර විදර්ශනාව - අනිච්චා - I01:03:23
3322013/03/02චතුරාර්ය සත්‍යය..00:46:55
3332013/02/22පටිච්චසමුප්පාදය - II00:47:13
3342013/02/22පටිච්චසමුප්පාදය - I00:45:19
3352013/02/21කර්මය..00:55:45
3362013/02/21දානයේ ආනිසංස..00:31:56
3372013/02/15චතුකෝටික සූන්‍යතාවය - මහායාන බුදුදහම..00:47:44
3382013/02/08විඥානය..00:41:20
3392013/02/05විදර්ශනා ඥාණ හැදින්වීම තව දුරටත්..00:50:59
3402013/01/06රූප නිරෝධය අත්දැකිම00:54:01
3412012/03/25සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 300:43:41
3422012/03/15සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 200:53:14
3432012/03/15සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 101:00:27
3442012/03/14සම්මුති (ප්‍රඤ්ඥප්ති) හා පරමාර්ථ 400:31:55
3452012/03/02ආනාපානසති 11 - සමාදහං චිත්තං00:52:31
3462012/03/02පංචස්කන්ධයේ ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය00:45:01
3472012/02/29සක්කාය දෘෂ්ඨිය01:17:32
3482012/02/26පටිච්චසමුප්පාදය 0200:38:31
3492012/02/26පටිච්චසමුප්පාදය 0300:38:20
3502012/02/19විදර්ශනා ඥාණ00:31:11
3512012/02/19ආනාපානසති 14 - විරාගානුපස්සී01:01:25
3522012/02/15ඉරියාපත පබ්බය01:00:15
3532012/02/11Emptiness - ශුන්‍යතාවය - 0200:51:21
3542012/02/08ආනාපානසති 02 - 04 (කායානුපස්සතිය)00:50:21
3552012/02/05ආනාපානසති 08 - පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං01:02:07
3562012/02/05ආනාපානසති 09 - චිත්ත පටිසංවේදී00:53:27
3572012/02/04ආනාපානසති 12 - විමෝචයං චිත්තං00:51:51
3582012/01/27සසරින් එතෙර වීම 200:09:58
3592012/01/27සසරින් එතෙර වීම00:09:55
3602012/01/22Panchaskandha Paramartha Sathya - Ven. Dankande Dhammarathana Thero00:57:41
3612012/01/14විදර්ශනා ඥාණ00:51:26
3622012/01/12පංචස්කන්ධය00:54:33
3632012/01/08ආනාපානසති 13 - අනිච්චානුපස්සි00:29:26
3642012/01/08ආනාපානසති 10 - අභිප්පමෝදයං චිත්තං00:44:10
3652012/01/07පටිච්චසමුප්පාදය 1100:55:31
3662012/01/05සෝවාන් වීමට00:42:36
3672012/01/03සෘද්ධි පාද වැඩීම00:58:45
3682012/01/01පටිච්චසමුප්පාදය 0100:45:56
3692012/01/01පටිච්චසමුප්පාදය 0000:50:21
3702011/12/31ආනාපානසති 06 - සුඛ පටිසංවේදී01:01:41
3712011/12/31සම්මා සම්බුද්ධෝ00:56:31
3722011/12/31ආනාපානසති 03 - 04 (කායානුපස්සතිය)00:47:16
3732011/12/25ආනාපානසති 05 - ප්‍රීති පටිසංවේදී00:56:12
3742011/12/25ආනාපානසති 16 - පටිනිස්සග්ගානුපස්සි00:31:43
3752011/12/24ආනාපානසති 15 - නිරෝධානුපස්සි01:30:21
3762011/12/24විදර්ශනා ඥාණ - නාම රූප පරිඡ්ඡේද ඥාණය00:56:01
3772011/11/27නිවනට01:59:31
3782011/11/21සංස්කාර00:42:16
3792011/11/20Emptiness - ශුන්‍යතාවය - 0100:56:41
3802010/01/28Sinhala - Sasarin Ethera Wima 05/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero - Sinhala Bana Download00:05:25
3812010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 04/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:56
3822010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 03/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:57
3832010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 02/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero -00:09:55
3842010/01/28Sinhala Bana - Sasarin Ethera Wima 01/05 - Ven. Dankande Dhammaratana Thero00:09:58

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.