අජාන් ජයසාරෝ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/202562.09.15 อหังการ มมังการ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:31
22019/09/202562.09.15 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:54
32019/09/16ธรรมละนิด : ภพชาติมีจริงไหม? โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:05:14
42019/09/15ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒00:45:11
52019/09/132562.09.01 อิสระจาก... โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:16
62019/09/09Balancing the inner and outer worlds by Ajahn Jayasaro01:35:01
72019/09/042562.09.01 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:54
82019/09/02ธรรมละนิด : ทำไมพระสงฆ์ต้องตื่นเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:37
92019/09/01ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒00:42:18
102019/08/282562.08.11 จะ..จะ..ทำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:27:50
112019/08/282562.08.10 เพื่อประโยชน์สุข โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:32
122019/08/282562.08.10 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:22:25
132019/08/282562.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:05:46
142019/08/282562.08.10 Q&A by Ajahn Jayasaro00:56:25
152019/08/282562.08.10 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:22
162019/08/282562.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:44
172019/08/282562.08.09 นิวรณ์เป็นอาจารย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:06:23
182019/08/282562.08.09 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:26:23
192019/08/282562.08.09 Q&A by Ajahn Jayasaro00:12:58
202019/08/282562.08.09 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:05
212019/08/282562.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:10
222019/08/282562.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:37
232019/08/282562.08.08 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:42
242019/08/282562.08.08 ปลอดภัยจึงปล่อยวาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:52:47
252019/08/27"part of a good life is giving yourself time to digest what's going on"- Good Life Good Death01:01:54
262019/08/24Q&A in Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:42:12
272019/08/24I go to retreat, I keep precepts as I want to be happy.There is nothing as beautiful as goodness00:49:56
282019/08/23Q&A by Ajahn Jayasaro at Nalanda Centre, Selangor, Malaysia - English00:42:14
292019/08/222562.08.14 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:29
302019/08/222562.08.07 เพราะครู โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:28:22
312019/08/222562.06.19 สิบปีปัญญาประทีป โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:13
322019/08/19ธรรมละนิด : ศีล ๕ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:50
332019/08/192562.08.18 ปลอดภัยไว้ก่อน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:41
342019/08/192562.08.18 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:01
352019/08/192562.08.17 ทรัพย์ข้ามภพชาติ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:53
362019/08/14Come and see and test it out, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk00:50:01
372019/08/08Suffering and Kamma by Ajahn Jayasaro Dhamma Talk - In English01:03:34
382019/08/072562.08.04 ระลึกคุณอนันต์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:17
392019/08/072562.07.14 วัตถุดิบของปัญญา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:23:38
402019/08/072562.07.13 ดีเป็นศัตรูของดีที่สุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:01
412019/08/072562.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:41
422019/08/072562.07.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:14:08
432019/08/072562.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:08
442019/08/072562.07.12 จิตสุขจึงรู้ทุกข์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:38
452019/08/072562.07.12 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:15:39
462019/08/072562.07.12 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:26
472019/08/072562.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:51
482019/08/072562.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:08
492019/08/072562.07.11 โลกที่เป็นจริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:34
502019/08/072562.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:21
512019/08/072562.07.11 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:20:04
522019/08/072562.07.11 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:42
532019/08/072562.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:20
542019/08/072562.07.11 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:24
552019/08/072562.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:08
562019/08/072562.07.10 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:46
572019/08/072562.07.10 คนเก่า จิตใหม่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:12
582019/08/05in a nutshell : Purpose of life by Ajahn Jayasaro00:03:43
592019/08/052562.08.04 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:39
602019/08/04ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒00:41:36
612019/07/312562.07.29 สัมโมทนียกถา พิธีถวายมุทิตาสักการะฯ00:23:40
622019/07/302562.07.24 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:40
632019/07/302562.07.10 เหยื่อเวทนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:36:55
642019/07/302562.06.26 สองนอก สองใน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:26
652019/07/222562.07.21 ยาพิษในใจ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:29
662019/07/222562.07.21 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:41
672019/07/21ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒00:41:34
682019/07/20Lecture on Happiness by The Venerable Ajahn Jayasaro Bhikkhu01:03:02
692019/07/192562.07.07 อธิษฐานบารมี โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:46
702019/07/192562.07.07 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:39
712019/07/192562.06.16 ถึงใจ จริงๆ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:13
722019/07/192562.06.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:35
732019/07/08ธรรมละนิด : คำถามชีวิต โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:26
742019/06/292561.12.13 Dhamma Talk at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro Thero00:50:37
752019/06/24ธรรมละนิด : เฟซบุ๊กกับการปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:52
762019/06/16ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒00:42:34
772019/06/10ธรรมละนิด : สุขที่แท้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:12
782019/06/102561.06.09 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:32
792019/06/102561.06.09 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:25
802019/06/102561.06.09 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:02
812019/06/102561.06.09 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:07
822019/06/102561.06.09 ศึกษาสามด้าน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:00
832019/06/102561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:45
842019/06/102561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:50
852019/06/102561.03.17 เห็นชอบสองระดับ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:47:58
862019/06/102561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:58:17
872019/06/102561.03.17 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:16
882019/06/102561.03.16 เสพติดความคิด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:41
892019/06/102561.03.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:18
902019/06/102561.03.16 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:59
912019/06/102561.03.16 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:04
922019/06/102561.03.16 ดีงามเพราะฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:32
932019/06/07Ajahn Jayasaro - How To Help Ourselves From Examination To Life Time Lesson (English Subtitles)00:05:11
942019/06/062562.05.18 ชาวพุทธแบบฉบับ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:17
952019/06/062562.05.18 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:17
962019/06/062562.05.15 ข้าพเจ้าพร้อม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:28:42
972019/06/062561.09.15 ปลารู้จักน้ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:33
982019/06/052561.09.12 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:27
992019/05/312561.10.21 ไม่เคยผิดหวัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:20
1002019/05/312561.10.20 งามเพราะงาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:46:41
1012019/05/312561.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:56:34
1022019/05/312561.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:17
1032019/05/312561.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:06
1042019/05/312561.10.19 เห็นความเปลี่ยน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:00
1052019/05/312561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:24
1062019/05/312561.10.19 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:23:59
1072019/05/312561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:54
1082019/05/312561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:59
1092019/05/312561.10.18 ดี ไม่เด่น โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:25
1102019/05/312561.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:27
1112019/05/312561.10.18 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:29
1122019/05/312561.10.18 เสียสละเพื่ออิสระ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:00
1132019/05/312561.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:13
1142019/05/312561.10.17 อนุรักษ์สัจจะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:00
1152019/05/312561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:51
1162019/05/312561.10.17 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:08:50
1172019/05/312561.10.17 พยาบาทนิวรณ์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:49
1182019/05/312561.10.17 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:41
1192019/05/312561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:38
1202019/05/312561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:26
1212019/05/312561.10.16 พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:47:18
1222019/05/312561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:47
1232019/05/312561.10.16 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:10:41
1242019/05/312561.10.16 สงบอย่างมีปัญญา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:28:02
1252019/05/312561.10.16 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:13
1262019/05/312561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:21
1272019/05/312561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:39
1282019/05/312561.10.15 รู้ธรรม รู้ทำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:39
1292019/05/312561.10.15 บ้านที่มั่นคง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:27
1302019/05/28ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร Dhamma by Ajahn Jayasaro00:03:41
1312019/05/27Аджан Джаясаро Препятствия в практике буддийской медитации Ajahn Jayasaro01:14:06
1322019/05/27ธรรมละนิด : โรคซึมเศร้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:41
1332019/05/242562.05.19 กาย เซลฟี่ กาย ตามจริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:30
1342019/05/242562.05.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:03
1352019/05/19ถ่ายทอดสด : ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒01:22:25
1362019/05/19ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตอน ๒)00:24:28
1372019/05/19ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตอน ๑)00:21:46
1382019/05/13ธรรมละนิด : ผัดวันประกันพรุ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:25
1392019/05/132561.05.29 ระลึกพุทธคุณ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:28
1402019/05/132561.05.29 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:16
1412019/05/102561.09.08 Good Life, Good Death by Ajahn Jayasaro01:01:54
1422019/05/092562.01.20 ธรรมตามอำเภอใจ โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:10:26
1432019/05/082561.12.11 ฟังธรรมตามกาล โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:28:37
1442019/05/072561.08.12 มนุษย์ที่ดีที่สุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:34
1452019/05/072561.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:26:23
1462019/05/072561.08.11 สุขเที่ยงแท้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:04
1472019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:34
1482019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:39
1492019/05/072561.08.11 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:43
1502019/05/072561.08.11 Q&A by Ajahn Jayasaro01:14:46
1512019/05/072561.08.11 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:05:56
1522019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:28
1532019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
1542019/05/072561.08.10 รสความหลุดพ้น โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:02:52
1552019/05/072561.08.10 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:13:16
1562019/05/072561.08.10 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:59
1572019/05/072561.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:05
1582019/05/072561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:10
1592019/05/072561.08.10 Q&A by Ajahn Jayasaro01:14:13
1602019/05/072561.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:01
1612019/05/072561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:27:29
1622019/05/072561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:23:54
1632019/05/072561.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:21
1642019/05/072561.08.09 ศรัทธาในการตรัสรู้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:50
1652019/05/062562.05.05 ธรรมราชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:45
1662019/05/062562.05.05 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:09
1672019/05/05ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา ‘ธรรมราชา’ วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒00:46:32
1682019/05/01What is enlightenment? Answered by Ajahn Jayasaro00:02:18
1692019/04/29ธรรมละนิด : ข่าวการเมือง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:06
1702019/04/292561.02.24 เดินตามเส้นทาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
1712019/04/292561.02.24 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:05
1722019/04/292561.02.24 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:11
1732019/04/292561.02.24 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:14
1742019/04/292561.02.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:13
1752019/04/292561.02.24 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:08:10
1762019/04/222562.04.21 รู้เห็นอย่างเป็นกลาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:47
1772019/04/222562.04.21 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:29
1782019/04/192561.09.01 รู้อรรถ รู้ธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:49
1792019/04/192561.09.01 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:49
1802019/04/192561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:07
1812019/04/192561.09.01 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:52
1822019/04/192561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:27:40
1832019/04/192561.09.01 ศีลคือการให้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:29
1842019/04/192561.12.02 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:46:24
1852019/04/192561.05.25 มนุษย์ที่แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:59
1862019/04/192561.05.25 นิทานสามัคคี โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:36
1872019/04/172562.04.07 พึ่งตน พึ่งธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:21
1882019/04/15ธรรมละนิด : เคล็ดลับในการทำใจให้สงบคืออะไร? โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:47
1892019/04/092562.04.07 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:08
1902019/04/07ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒00:47:15
1912019/04/022561.12.13 Dhamma Talk at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro00:50:37
1922019/04/022561.12.13 Q&A at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro00:42:14
1932019/04/022561.12.13 ศึกษาการสื่อสาร โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:01:57
1942019/04/022561.12.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:47
1952019/04/022561.02.07 สร้างประโยชน์แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:30
1962019/04/022561.03.07 เพียรเพื่อพ้นกระแส โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:55
1972019/04/012561.12.05 ทศพิธราชธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:13
1982019/04/012561.11.14 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:19
1992019/03/302562.01.26 ฝึกเป็นเห็นความจริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:35:28
2002019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:36:40
2012019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:31
2022019/03/302562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:29
2032019/03/302562.01.27 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:18
2042019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:23:18
2052019/03/302562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:02:50
2062019/03/302562.01.27 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:09:25
2072019/03/302562.01.27 ฟุ้งง่วงหน่วงความเพียร โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:09
2082019/03/302562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:17:58
2092019/03/302562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:39
2102019/03/302562.01.28 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:19
2112019/03/302562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:28:41
2122019/03/302562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:02:34
2132019/03/302562.01.28 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:57:49
2142019/03/302562.01.28 ออกจากที่ชวนเพลิน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:40
2152019/03/302562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
2162019/03/302562.01.29 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:45
2172019/03/302562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:22:17
2182019/03/302562.01.29 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:13:11
2192019/03/302562.01.29 อุปกิเลส ๑๖ โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:04:24
2202019/03/302562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:43
2212019/03/302562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:44:59
2222019/03/302562.01.30 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:06
2232019/03/302562.01.30 ความยึดมั่นทั้งสี่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:53:25
2242019/03/302562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:38
2252019/03/302562.01.31 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:49
2262019/03/302562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:46:10
2272019/03/302562.01.31 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:24
2282019/03/302562.01.31 ปฏิบัติคือแก้ปัญหา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:58:49
2292019/03/302562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:14
2302019/03/302562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:41:53
2312019/03/302562.02.01 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:14:54
2322019/03/302562.02.01 พุทธบริษัทเดียวกัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:56:23
2332019/03/302562.02.02 ปัจฉิมโอวาท โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:42
2342019/03/292562.03.02 มรรคคือบทศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:55
2352019/03/282562.03.01 Checklist ทางธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:22
2362019/03/282562.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:01
2372019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:49
2382019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:01
2392019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:12
2402019/03/282562.03.03 ปัจฉิมโอวาท โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:06
2412019/03/282562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:07
2422019/03/282562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:54
2432019/03/282562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:19
2442019/03/282562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:24
2452019/03/272562.02.23 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:00
2462019/03/272562.02.23 ชีวิตศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:06
2472019/03/272562.03.09 เพียรด้วยปัญญา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
2482019/03/272562.03.03 ปัญญาท่ามกลางอนิจจัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:11
2492019/03/272562.02.02 รมณีย์ที่เรา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:04
2502019/03/262562.03.06 สงฆ์ไทยกับการเมือง - Thai Sangha and Politics โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:29:57
2512019/03/262562.02.20 บริบทคุณธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:56
2522019/03/262562.02.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:03
2532019/03/252562.02.06 ยึดมั่น ๔ อย่าง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:20
2542019/03/252561.12.19 พลังห้าด้าน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:24
2552019/03/252561.12.12 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:59
2562019/03/252562.02.19 คุณธรรมโอวาท ๓ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:27
2572019/03/252562.02.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:38
2582019/03/222562.03.17 โทนประสบการณ์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:42
2592019/03/222562.03.17 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:10
2602019/03/222562.03.03 พุทธคือแก้ปัญหา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:07
2612019/03/222562.03.03 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:05
2622019/03/222562.02.17 รู้เท่า รู้ทัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:03
2632019/03/222562.02.17 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
2642019/03/222561.06.24 Dhamma Talk at University of the West by Ajahn Jayasaro00:54:54
2652019/03/222561.06.24 Guided Meditation (morning) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:21:59
2662019/03/222561.06.24 Q&A (morning) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:53:33
2672019/03/222561.06.24 Guided Meditation (afternoon) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:19:41
2682019/03/222561.06.24 Q&A (afternoon) at University of the West by Ajahn Jayasaro01:23:55
2692019/03/212561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:13:43
2702019/03/212561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:54:58
2712019/03/212561.06.23 ธรรมเทศนา ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:51:58
2722019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:29
2732019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:53
2742019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:26:24
2752019/03/202562.03.16 โรมรมณีย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:32
2762019/03/202562.01.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:22
2772019/03/202561.03.11 Cultivation of the four-fold training by Ajahn Jayasaro00:37:42
2782019/03/202561.03.09 Buddhism as an Education System by Ajahn Jayasaro01:07:44
2792019/03/202561.03.10 Process and Form by Ajahn Jayasaro01:02:15
2802019/03/202561.03.08 Meditation: A Tool to Investigate the Nature of Reality by Ajahn Jayasaro00:54:22
2812019/03/202561.03.07 Precepts for Mindfulness and Insight by Ajahn Jayasaro00:24:09
2822019/03/192561.06.26 Guided Meditation at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:28:07
2832019/03/192561.06.26 Q&A at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:38:28
2842019/03/192561.06.26 Dhamma Talk at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:38:31
2852019/03/192561.06.30 Dhamma Talk at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:49:56
2862019/03/182561.06.27 Dhamma Talk at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:38:00
2872019/03/182561.06.27 Q&A at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:42:12
2882019/03/182561.06.27 Guided Meditation at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:25:51
2892019/03/17ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒00:42:48
2902019/03/03ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒00:44:52
2912019/02/212562.01.13 พุทธเพราะเพียรฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:09:00
2922019/02/17ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒00:42:27
2932019/02/142562.01.04 ไขปัญหาธรรมสามภาษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:57:21
2942019/02/142562.01.06 สามัญที่สุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:38
2952019/02/142562.01.06 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:47
2962019/02/142562.01.20 พอดีในการปล่อยวาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:12
2972019/02/142562.01.20 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:28
2982019/02/142562.02.03 งานสร้างสะพาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:34:45
2992019/02/132562.02.03 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:53
3002019/02/132561.07.22 อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:23:39
3012019/02/132561.07.21 ศักดิ์ศรีชาวพุทธ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:53:13
3022019/02/132561.07.21 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:16:43
3032019/02/092561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:01
3042019/02/092561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:55
3052019/02/092561.07.20 ความดีคู่วิชชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:14
3062019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
3072019/02/092561.07.20 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:04:13
3082019/02/092561.07.20 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:59
3092019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:05
3102019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:24:10
3112019/02/092561.07.19 วิชาดับทุกข์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:33
3122019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:29
3132019/02/092561.07.19 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:26
3142019/02/092561.07.19 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:25
3152019/02/092561.07.19 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:53
3162019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:17
3172019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:02
3182019/02/092561.07.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:04
3192019/02/092561.07.18 ฉลาดฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:23
3202019/02/03ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒00:36:20
3212019/01/30How to deal with stress / "How to Deal with Distressing Situations" by Ajahn Jayasaro00:04:31
3222019/01/212561.12.16 พลิกจิต คิดกุศล โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:32
3232019/01/212561.12.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:29
3242019/01/212561.12.02 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:49
3252019/01/20ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒00:42:04
3262019/01/152561.12.15 Ajahn Chah : the best of friends by Ajahn Jayasaro00:40:12
3272019/01/09Ajahn Jayasaro-Right speech, family constitution and some Q&A00:53:24
3282019/01/08Ajahn Jayasaro Evening session - 8 Jan 201903:23:46
3292019/01/08Ajahn Jayasaro Afternoon session - 8 Jan 201901:55:16
3302019/01/08Ajahn Jayasaro Morning chanting, talk ,meditation, Q&A - 8 Jan 201902:02:22
3312019/01/07Ajahn Jayasaro Evening chanting, talk , Q&A - 7 Jan 201902:50:35
3322018/12/29Metta - Ajahn Jayasaro Thero00:02:23
3332018/12/20Belief in Past Lives Ajahn Jayasaro00:03:51
3342018/12/20Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:34:40
3352018/12/19ACRD Dhamma talk 105 Tan Ajahn Jayasaro00:39:45
3362018/12/16ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑00:40:34
3372018/12/14Ajahn Jayasaro, Nalanda Centre 12/12/201800:32:40
3382018/12/112561.12.02 มีเรา มีเขา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:51
3392018/12/02ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑00:45:13
3402018/11/272561.11.18 ยาพระพุทธเจ้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:28
3412018/11/272561.11.18 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:41
3422018/11/272561.11.18 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:09:12
3432018/11/18ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑00:40:23
3442018/11/152561.11.07 ออมอริยทรัพย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:15
3452018/11/152561.08.22 ปราชญ์แปลกปลอม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:06
3462018/11/152561.08.01 ความสุขศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:39
3472018/11/142561.07.18 ไหว้ครูทุกวัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:22
3482018/11/142561.06.20 ไม่ทันแก่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:34:08
3492018/11/132561.09.05 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:51:00
3502018/11/132561.08.29 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:34
3512018/11/132561.08.15 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:48
3522018/11/132561.07.11 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:29
3532018/11/122561.06.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:07
3542018/11/122561.02.14 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:11
3552018/11/102561.10.21 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:47
3562018/11/102561.10.21 กากับกรวด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:23
3572018/11/102561.10.07 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
3582018/11/102561.10.07 สัจจะนิทาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:11
3592018/11/092561.09.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:51
3602018/11/092561.09.16 เพื่อนที่แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:01
3612018/11/092561.09.02 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:13
3622018/11/092561.09.02 เข้าใจหลักพุทธ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:09
3632018/11/072561.08.05 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:20:03
3642018/11/072561.08.05 ไม่ทอดธุระ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:15
3652018/11/062561.08.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:26
3662018/11/062561.08.19 ทำไม่หยุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:22
3672018/11/052561.11.04 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:05:47
3682018/11/052561.11.04 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:00
3692018/11/052561.11.04 ทีละอย่าง ไม่ยุ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:16
3702018/11/04ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑00:34:27
3712018/11/03How to Enjoy your precepts - Ajahn Jayasaro00:10:38
3722018/10/21ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑00:45:03
3732018/10/13Bow to give rise to the faith (with subtitle) by Ajahn Jayasaro00:05:51
3742018/10/07ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์00:47:19
3752018/09/16ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชยสาโร 16.09.256100:36:41
3762018/09/02Tripitaka and the First Buddhist Council -by Ajahn Jayasaro00:16:00
3772018/08/242561.06.06 วาจาศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:35:40
3782018/08/242561.05.30 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:50
3792018/08/242561.05.23 ทางสายกลาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:00
3802018/08/19ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ00:43:14
3812018/08/072561.07.15 ดีเหมือนกัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:29
3822018/08/072561.07.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:49
3832018/08/05ถ่ายทอดสดปฏิบัติธรรมบ้านบุญ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บ้านบุญ ปากช่อง00:45:23
3842018/08/032561.06.17 ผมสู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:51
3852018/08/032561.06.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:13
3862018/08/032561.06.03 เห็นเงากิเลส โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:28
3872018/08/032561.06.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:18
3882018/07/25When meet Ajahn Jayasaro เมื่อแหมบอินเตอร์พบหลวงพ่อชยสาโร00:01:30
3892018/07/15ถ่ายทอดสด พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านบุญ ปากช่อง00:41:01
3902018/07/11Enjoy | Ajahn Jayasaro00:49:30
3912018/07/02Abhayagiri Reception Hall Inauguration Day 3: Ajahn Jayasaro, Ven. Heng Sure, and Luang Por Liem06:35:26
3922018/06/29Part 5: Dhamma talk by Pra Ajahn Jayasaro at Sunnyvale, CA. 6-26-18.00:17:14
3932018/06/29Part 4: Dhamma talk by Pra Ajahn Jayasaro at Sunnyvale, CA. 6/26/1800:12:38
3942018/06/29Part 3: Dhamma Talk in English by Pra Ajahn Jayasaro in Sunnyvale Community Center, California.00:17:14
3952018/06/29Part 2: Pra Ajahn Jayasaro lead meditation in English at Sunnyvale Community Center in California.00:12:38
3962018/06/29Part 1: Pra Ajahn Jayasaro lead meditation June 26'18.00:17:14
3972018/06/17ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑00:41:34
3982018/06/03Lecture on Happiness by The Venerable Ajahn Jayasaro Bhikkhu HD01:02:35
3992018/06/03ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ00:42:30
4002018/06/03Suffering and Kamma by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma, Buddhism HD01:03:07
4012018/05/31Ajahn Jayasaro Holding On To Things With Understanding00:28:03
4022018/05/212561.05.20 คนละพันธ์ุกัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:29
4032018/05/212561.05.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:42
4042018/05/212561.03.01 ปณิธานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:01
4052018/05/212561.03.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:08
4062018/05/212561.03.04 อารมณ์ศึกษา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:16
4072018/05/18Love the Universe | Ajahn Jayasaro00:31:53
4082018/05/18Giving | Ajahn Jayasaro00:12:07
4092018/05/18To End Suffering by Letting Go of Attachments | Ajahn Jayasaro00:15:24
4102018/05/182561.05.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:38
4112018/05/162561.05.06 คุณยายดินสอเก่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:22
4122018/05/042561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:51
4132018/05/042561.01.30 สบู่พระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:25
4142018/05/042561.02.03 จุดตะเกียงชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:00
4152018/05/042561.02.02 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:28:32
4162018/05/042561.02.02 ให้เวลาคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:07
4172018/05/042561.02.02 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:50:30
4182018/05/042561.02.01 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:13
4192018/05/042561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:33
4202018/05/042561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:31:42
4212018/05/042561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:04
4222018/05/042561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:05:22
4232018/05/042561.02.01 ชีวิตเป็นกระบวนการ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:38
4242018/05/042561.02.01 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:07:03
4252018/05/042561.01.31 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:54
4262018/05/042561.01.31 อัตตาตัวตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:18
4272018/05/042561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:33:01
4282018/05/042561.01.31 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:03:52
4292018/05/042561.01.31 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:14:07
4302018/05/042561.01.30 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:08:50
4312018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:46
4322018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:54
4332018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:45:37
4342018/05/042561.01.30 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:11:05
4352018/05/042561.01.29 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:58
4362018/05/042561.01.29 หน้าที่ต่อชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:13
4372018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:33
4382018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:24
4392018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:19:51
4402018/05/042561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:32
4412018/05/042561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:02:45
4422018/05/042561.01.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:03:16
4432018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:13
4442018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:17
4452018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:23:29
4462018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:48
4472018/05/042561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:39
4482018/05/042561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:02:40
4492018/05/042561.01.28 ขุดให้ถึง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:30
4502018/05/042561.01.27 หยุดถ้อยคำ นำปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:52
4512018/05/042561.01.27 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:29
4522018/05/032561.02.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:42
4532018/05/032561.02.07 มีสติ มีทางเลือก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:50
4542018/04/30"Love" | Ajahn Jayasaro00:12:01
4552018/04/252561.02.21 ชัยชนะยิ่งใหญ่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:27
4562018/04/232561.04.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:51
4572018/04/232561.04.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:47
4582018/04/232561.03.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:33
4592018/04/232561.03.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:28
4602018/04/232561.02.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:04
4612018/04/22Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:09:44
4622018/04/20Tree Talk: พระอาจารย์ชยสาโร (Ajahn Jayasaro)00:03:25
4632018/04/192561.04.15 ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:57
4642018/04/192561.02.18 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:34:24
4652018/04/192561.02.18 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:28
4662018/04/192561.03.18 ล้างบาปโดยฝึก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:22
4672018/04/192561.02.18 ธรรมะปีจอ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:43
4682018/04/162561.04.01 ชีวิตนี้เพื่ออะไร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:57
4692018/03/222556.10.22 Dhamma Talk and QvesvesA at Stanford University by Ajahn Jayasaro02:00:46
4702018/03/21Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma03:00:24
4712018/03/212556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:32:43
4722018/03/21Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken01:02:00
4732018/03/20Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:57:16
4742018/03/19Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:57:49
4752018/03/19Come and see and test it out, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:28:31
4762018/03/10Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:09:43
4772018/03/04Tears in your eyes every time you bow - Ajahn Jayasaro // น้ำตาไหลทุกครั้งที่กราบพระ00:02:24
4782018/03/032556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro02:06:26
4792018/03/02Ajahn Jayasaro - The Glass Is Already Broken01:12:19
4802018/03/01Flying Monk Ep 26 - Ajahn Jayasaro part 200:24:00
4812018/02/262561.02.25 ศึกษาคือปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:09
4822018/02/262561.02.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:12
4832018/02/252561.01.07 ธรรมะเลขที่ ๕ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:55
4842018/02/252561.01.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:54
4852018/02/19Ajahn Jayasaro | Thai Buddhist Culture00:46:22
4862018/02/19Ajahn Jayasaro | Honoring The Buddha With Our Practice00:46:49
4872018/02/192561.01.21 ความทรงจำโดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:29
4882018/02/092561.01.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:16
4892018/02/082561.01.06 กายวิ่ง จิตนิ่ง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:03
4902018/02/082561.02.04 ศักดิ์ศรีเป็นของหนักเน้อ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:46
4912018/02/082561.02.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:56
4922018/02/082561.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:16
4932018/02/082561.01.10 ธุดงค์อินเดีย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:00
4942017/12/282560.11.12 Q&A at Wat Palelai Singapore by Ajahn Jayasaro00:58:51
4952017/12/282560.11.12 Dhamma Talk at Wat Palelai Singapore by Ajahn Jayasaro00:58:48
4962017/12/282560.11.12 Dhamma Talk at NDR Singapore by Ajahn Jayasaro01:28:45
4972017/12/282560.11.11 Q&A at The Buddhist Library Singapore by Ajahn Jayasaro00:20:46
4982017/12/282560.11.11 Dhamma Talk at The Buddhist Library Singapore by Ajahn Jayasaro01:11:52
4992017/12/282560.11.10 Dhamma Talk at Nalanda Centre Malaysia by Ajahn Jayasaro01:07:37
5002017/12/282560.11.10 Q&A at Nalanda Centre Malaysia by Ajahn Jayasaro00:49:04
5012017/12/282560.11.09 Dhamma Talk at Cittarama Malaysia by Ajahn Jayasaro00:58:43
5022017/12/27Ajahn Jayasaro | Living with Ambiguity | 12/7/01 | Dhamma | Theravada00:57:38
5032017/12/27Ajahn Jayasaro | Clear Experience Leading Onwards | Buddhist | Dhamma00:50:03
5042017/12/27Ajahn Jayasaro | Contemplate Theravadas only Koan | DUKKHA | 5 8 200000:32:03
5052017/12/27Ajahn Jayasaro | Full Moon of Faith | 30/12/01 | Buddhist | Buddha00:47:59
5062017/12/27Ajahn Jayasaro | Meditation Technique | Re-edited01:02:33
5072017/12/27Ajahn Jayasaro | Samatha Vipassana | Dharma Talk | Buddhist00:43:34
5082017/12/27Ajahn Jayasaro | Samanasaññā | Buddhism | Buddha | Dharma00:42:47
5092017/12/27Ajahn Jayasaro | King Ajatasattu | Dhamma Talk | Theravada Buddhism00:50:07
5102017/12/272560.12.17 พุทธคือพัฒนาตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:56
5112017/12/272560.12.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:52
5122017/12/272560.12.13 ธุดงค์คือขัดเกลา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:43
5132017/12/272560.12.11 มนุษย์คุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:44
5142017/12/272560.12.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:16
5152017/12/26Daughters and Sons by Ajahn Jayasaro00:44:46
5162017/12/16Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:51:09
5172017/12/07Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:52:37
5182017/12/062560.10.15 ปัจฉิมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:06
5192017/12/062560.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:21
5202017/12/062560.10.14 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:37
5212017/12/062560.10.14 ธรรมองค์รวม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:46
5222017/12/062560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:21:05
5232017/12/062560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:36
5242017/12/062560.10.13 ไม่สันโดษคุณธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:27
5252017/12/062560.10.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:14
5262017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:00
5272017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:43
5282017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:15
5292017/12/062560.10.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:07:04
5302017/12/062560.10.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:44
5312017/12/062560.10.12 คิด-ภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:05
5322017/12/062560.10.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:44
5332017/12/062560.10.11 ภาวนาด้านนอก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:03
5342017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:57
5352017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:55
5362017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:58
5372017/12/062560.10.11 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:02
5382017/12/062560.10.10 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:59
5392017/12/062560.10.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:35
5402017/12/062560.10.10 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:49
5412017/12/062560.10.09 ปลูกฝังฉันทะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:16
5422017/12/062560.10.09 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:14
5432017/12/062560.10.10 ได้แต่เสีย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:21
5442017/12/062560.10.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:40
5452017/12/062560.12.03 รู้เกิดดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:55
5462017/12/052560.11.29 ประชาธิปไตย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:38
5472017/12/052560.11.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:53
5482017/12/052560.12.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:14
5492017/11/282560.11.15 มหาทาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:24
5502017/11/282560.11.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:14
5512017/11/26Introduction to Meditation by Ajahn Jayasaro # 1/2 Oct 27, 201302:36:07
5522017/11/232560.11.19 เป็นฟืนเป็นไฟ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:02
5532017/11/202560.07.09 ไม่มีเข้า-ออก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:00
5542017/11/202560.07.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:26:19
5552017/11/202560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:38
5562017/11/202560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:20
5572017/11/202560.07.08 กลางพอดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:28
5582017/11/202560.07.07 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:04:48
5592017/11/202560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:22
5602017/11/202560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:46
5612017/11/202560.07.07 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:59
5622017/11/202560.07.07 ท้าทนพิสูจน์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:16
5632017/11/202560.07.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:20:03
5642017/11/202560.07.06 ห้องเรียนชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:29
5652017/11/202560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:17
5662017/11/202560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:51
5672017/11/202560.07.06 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:25
5682017/11/202560.07.05 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:30
5692017/11/202560.07.05 ธุระของเรา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:30
5702017/11/19Ajahn Jayasaro | Dhamma Talk at NDR SINGAPORE | 12 Nov 201701:28:18
5712017/11/17Ajahn Jayasaro - The Glass Is Already Broken01:27:38
5722017/11/172556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro02:21:17
5732017/11/15Dealing with Crises in the 'Real World' by Ven. Ajahn Jayasaro, Panyaden International School00:44:01
5742017/11/14Ajahn Jayasaro (Q & A session) | 12 November 201700:58:25
5752017/11/14Ajahn Jayasaro | 12 November 201700:57:41
5762017/11/12Stillness Flowing01:31:50
5772017/11/11Ajahn Jayasaro | QA Kathina | Amaravati | 201601:00:47
5782017/11/11Ajahn Jayasaro | Observing the Real News | Amaravati | 201501:16:32
5792017/11/11Ajahn Jayasaro | What Gives Meaning To Life | English / Thai | Amaravati | 201600:17:29
5802017/11/11Ajahn Jayasaro | Education for Life | Amaravati | 2005 | Buddhism01:43:41
5812017/11/11Ajahn Jayasaro | The Paramis As Practices of Liberation | Amaravati | 201001:14:04
5822017/11/11Ajahn Jayasaro | Cultivating Love For Sila And Khanti | Amaravati 201000:58:02
5832017/11/10Ajahn Jayasaro | Letting Go | Amaravati | 2006 | Buddhism | Dhamma00:49:46
5842017/11/10Ajahn Jayasaro | Knowledge vs Faith | Amaravati | 2005 | Buddhism01:02:40
5852017/11/10Ajahn Jayasaro At Amaravati | 2005 | Buddhism | Dharma Talk01:02:40
5862017/11/10Ajahn Jayasaro | Facebook or Liberation | Amaravati | 2012 | Buddhism01:01:41
5872017/11/10Ajahn Jayasaro | Your Ultimate Classroom is Here and Now | Amaravati | 201200:51:55
5882017/11/092560.11.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:40
5892017/11/052560.11.05 หลับตานอกเปิดตาใน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:00
5902017/10/302560.08.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:21
5912017/10/302560.08.26 เห็นตามจริง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
5922017/10/302560.08.26 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
5932017/10/302560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:50
5942017/10/302560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:53
5952017/10/302560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:48
5962017/10/302560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:49
5972017/10/25The Biography of Ajahn Chah | Ajahn Jayasaro | Buddhism | Dhamma | 201700:55:44
5982017/10/252560.09.16 รู้เรียน รู้เพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:44
5992017/10/252560.09.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:19
6002017/10/252560.08.17 สัจธรรม คุณธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:54
6012017/10/252560.07.26 ภาระที่งดงาม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:50
6022017/10/242560.10.15 นิทานช่างสลักหิน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:17
6032017/10/242560.10.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:42
6042017/10/082560.10.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:10
6052017/10/082560.09.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:19
6062017/10/032560.09.17 เพราะเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:15
6072017/10/02[Professionally Recorded] Daughters and Sons - Ajahn Jayasaro00:44:58
6082017/10/022560.10.01 เก่งกว่าเต่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:55
6092017/09/192560.08.13 พุทธโดยการปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:27
6102017/09/192560.08.11 รอยอริยสัจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:07
6112017/09/192560.08.12 Q&A by Ajahn Jayasaro00:53:28
6122017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:44
6132017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:16
6142017/09/192560.08.11 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:03
6152017/09/192560.08.12 พิสูจน์เครื่องพิสูจน์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:30
6162017/09/192560.08.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:56
6172017/09/192560.08.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:09
6182017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
6192017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:41
6202017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:52
6212017/09/192560.08.12 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:36
6222017/09/192560.08.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:07:39
6232017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:16
6242017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:17
6252017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:51
6262017/09/192560.08.11 Q&A by Ajahn Jayasaro00:54:10
6272017/09/192560.08.10 โอวาทก่อนนอน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:06
6282017/09/192560.08.10 เหนือสัญชาตญาณ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:36
6292017/09/192560.08.10 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:59
6302017/09/192560.08.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:47
6312017/09/112560.07.19 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:12
6322017/09/112560.09.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:21
6332017/09/112560.08.30 สนทนากับพระลูกศิษย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:30
6342017/09/112560.08.23 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:47
6352017/09/112560.08.16 ขี้ในย่าม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
6362017/09/112560.08.09 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:30
6372017/09/112560.07.05 ไม่ง่ายกว่านั้น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:06
6382017/09/112560.06.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:25
6392017/09/112560.08.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:29
6402017/09/112560.08.20 Q&A by Ajahn Jayasaro00:49:28
6412017/09/062560.08.20 Dhamma Discourse by Ajahn Jayasaro00:30:35
6422017/09/052560.08.20 จริงสากล จริงสมมติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:50
6432017/09/052560.08.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:53
6442017/09/052560.09.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:48
6452017/09/042560.09.03 ธัมโมแครต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:40
6462017/09/03Ajahn Jayasaro | Wholesome Desire | Dharma Talk | Buddhism00:40:15
6472017/09/03Ajahn Jayasaro | We Are Alone, Together | Dharma Talk | Buddhism00:34:52
6482017/09/03Ajahn Jayasaro | No Self, No Problem | Dharma Talk | Buddhism01:13:35
6492017/09/03Ajahn Jayasaro | Good Bye Forever, Again | Dhamma Talk00:41:12
6502017/08/12Ajahn Jayasaro | About Ajahn Chah | 28 June 2015 | Dhamma Talk01:50:40
6512017/08/092560.08.06 อยากที่ประเสริฐ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:01
6522017/08/092560.08.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:15
6532017/07/202560.07.02 เอกอุปัฏฐาก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:32
6542017/07/202560.07.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:59
6552017/07/202560.06.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:53
6562017/07/192560.07.16 มานะในใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:06
6572017/07/192560.07.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:41
6582017/07/13Beyond The Faith | Ajahn Jayasaro | Dhamma Talk | Dharma | Theravada Buddhism00:37:46
6592017/07/10Talk on happiness - Ajahn Jayasaro | Dharma Talk | Theravada Buddhism01:18:08
6602017/06/282560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:58
6612017/06/282560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:11:52
6622017/06/282560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:59
6632017/06/282560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:47
6642017/06/282560.06.10 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:38
6652017/06/282560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:24
6662017/06/282560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:59
6672017/06/20Ajahn Jayasaro | Anatta | Non Self | Dharma Talk00:44:11
6682017/06/202560.06.18 ดีที่สุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:27
6692017/06/202560.06.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:42
6702017/06/17Ajahn Jayasaro | Anything Can Happen | Dhamma Talk00:43:03
6712017/06/15Ajahn Jayasaro | The key to liberation | Ajahn Chah Readings | Dhamma Talk00:57:50
6722017/06/132560.06.07 มหาทาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:17
6732017/06/132560.05.10 อัศจรรย์มนุษย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:52:32
6742017/06/132560.05.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:08
6752017/06/12[NEW]2556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:24:18
6762017/06/12[NEW]Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:51:39
6772017/06/08Ajahn Jayasaro | The Glass is Already Broken | Dharma Talk00:35:00
6782017/06/08Ajahn Jayasaro : Dhamma Talk with QvesvesA (2014)01:32:04
6792017/06/08Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:01:09
6802017/06/082556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:28:28
6812017/06/07Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:35:31
6822017/06/07Introduction to Meditation by Ajahn Jayasaro # 1/2 Oct 27, 201301:38:28
6832017/06/072560.06.04 หลักความไม่เสื่อม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:08
6842017/06/072560.06.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:02
6852017/06/06Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:04:39
6862017/06/06Ajahn Jayasaro: Dhamma talk on the five hindrances00:27:44
6872017/06/06Ajahn Jayasaro: Liberating Practice00:22:57
6882017/06/06Dhamma Talk by Ajahn Jayasaro on Taking the Eight Precepts00:24:39
6892017/06/06Rebirth and Kamma, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Karma, Dharma, Buddhism02:04:44
6902017/06/06Ajahn Chah The Key To Liberation00:52:30
6912017/06/05Buddhism in everyday life by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:42:10
6922017/06/05Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:51:39
6932017/06/05Ajahn Jayasaro | About Ajahn Chah | 28 June 201502:36:01
6942017/06/042556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:24:18
6952017/05/172560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:27
6962017/05/172560.05.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:46
6972017/05/042560.03.14 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:24
6982017/05/042560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:20
6992017/05/042560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:26
7002017/05/042560.03.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:54
7012017/05/042560.03.12 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:24
7022017/05/042560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:50
7032017/05/042560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:16
7042017/05/042560.03.12 ธรรมเทศนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:28
7052017/04/192560.03.11 ชมสวนเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:35
7062017/04/192560.02.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:22
7072017/04/182560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:01
7082017/04/182560.04.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:29
7092017/04/042560.02.25 สร้างสมบารมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:55
7102017/04/042560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:39
7112017/04/042560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:11
7122017/04/042560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:10
7132017/04/042560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:21
7142017/04/042560.04.02 ศรัทธาในแผนที่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:30
7152017/04/042560.04.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:08
7162017/03/292560.03.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:46
7172017/03/292560.03.01 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:14
7182017/03/292560.02.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:43
7192017/03/292560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:19
7202017/03/292560.03.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:32
7212017/03/292560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:58
7222017/03/292560.03.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:12
7232017/03/292560.02.15 พระฝรั่ง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:57
7242017/03/25Talk on Happiness by Ven Ajahn Jayasaro01:18:08
7252017/03/222560.03.05 Q&A by Ajahn Jayasaro00:35:50
7262017/03/222560.03.05 Wise shame, Wise fear by Ajahn Jayasaro00:45:18
7272017/03/222560.03.05 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:13:36
7282017/03/222560.02.19 มิตรแท้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:43
7292017/03/222560.02.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:53
7302017/03/222560.02.11 มาฆปูรณมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:15
7312017/03/152560.01.28 จบที่ปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:20
7322017/03/152560.01.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:13:59
7332017/03/152560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:54
7342017/03/152560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:48:52
7352017/03/152560.01.27 กำไรจากปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:08
7362017/03/152560.01.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:57
7372017/03/152560.01.26 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:45
7382017/03/152560.01.26 ปัญญาจากอนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:47
7392017/03/152560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:35
7402017/03/152560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:46:19
7412017/03/152560.01.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:32
7422017/03/152560.01.25 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:17
7432017/03/152560.01.25 เปลวเทียนเหนือลม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:28
7442017/03/152560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:05
7452017/03/152560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:49:54
7462017/03/152560.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:43
7472017/03/152560.01.24 ยาสลบนิวรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:59
7482017/03/152560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:29
7492017/03/152560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:16:19
7502017/03/152560.01.23 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:17:55
7512017/03/152560.01.23 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:48
7522017/03/152560.01.23 ห้องเรียนภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:31
7532017/03/152560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:23
7542017/03/152560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:11:51
7552017/03/152560.01.23 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:52
7562017/03/152560.01.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:36
7572017/03/152560.01.22 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:10
7582017/03/152560.01.22 ฟุ้ง ง่วง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:17
7592017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:44
7602017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:10
7612017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:11:12
7622017/03/152560.01.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:06
7632017/03/152560.01.21 ตามรอยพระอรหันต์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:27
7642017/03/152560.01.21 ดูที่ความเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:49
7652017/02/152560.02.08 ดีขึ้นทุกวัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:54
7662017/02/142559.12.21 ปัญญาสามระดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:23
7672017/02/142559.12.18 ประทีปแห่งปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:02
7682017/02/142559.12.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:22
7692017/02/142559.12.17 ตื่นรู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:20
7702017/02/142559.12.14 รู้แล้ววาง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:36
7712017/02/072560.02.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:02
7722017/02/072560.02.05 ฉากสีเดียว โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:32
7732017/02/062560.02.01 สิ่งรู้ ผู้รู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:22
7742017/02/032559.12.16 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:06
7752017/02/032559.12.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:13
7762017/02/032559.12.16 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:59
7772017/02/02'Out with the old, in with the new' by Ven.Ajahn Jayasaro, Panyaden International School, 20Jan.1701:01:49
7782017/02/012560.01.11 ดูที่เจตนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:40
7792017/01/192560.01.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:39
7802017/01/182560.01.15 อาจาริยรำลึก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:58
7812017/01/182560.01.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:59
7822017/01/182560.01.08 บารมีสิบทัศ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:07
7832017/01/112560.01.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:37
7842017/01/112560.01.01 ทีละหยด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:33
7852016/12/062559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
7862016/12/062559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:13
7872016/12/052559.12.04 ผู้นำชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:57
7882016/12/052559.12.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:03
7892016/11/292559.10.23 บุญสูงสุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:46
7902016/11/292559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:42
7912016/11/292559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:26
7922016/11/292559.10.22 ฝึกตนที่สมบูรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:22
7932016/11/292559.10.21 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:02
7942016/11/292559.10.21 ขยับเป็นธรรมดา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:14
7952016/11/292559.10.20 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:56
7962016/11/292559.10.20 เมตตาบารมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:48
7972016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:54
7982016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:33
7992016/11/292559.10.20 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:22
8002016/11/292559.10.19 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:11:41
8012016/11/292559.10.19 นิวรณ์บั่นทอนจิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:46
8022016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:16
8032016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:44
8042016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:56
8052016/11/292559.10.19 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:25
8062016/11/292559.10.18 ยอดแห่งความดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:21
8072016/11/292559.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:30
8082016/11/292559.10.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:39
8092016/11/292559.10.17 ที่พึ่งอุดม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:17
8102016/11/292559.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:42
8112016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:21
8122016/11/28'Anxious Times' by Venerable Ajahn Jayasaro, Panyaden International School, November 21, 201600:44:57
8132016/11/262559.11.20 ระวัง "เรา เขา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:57
8142016/11/262559.11.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:38
8152016/11/17Ajahn jayasaro dhamma talk00:03:45
8162016/11/042559.08.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:20:38
8172016/11/042559.08.27 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:58
8182016/11/042559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:46
8192016/11/042559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:38
8202016/11/042559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:27
8212016/11/042559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:26
8222016/11/042559.08.27 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:48
8232016/10/252559.10.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:41
8242016/10/252559.10.16 ศึกษาความเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:58
8252016/10/072559.10.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:18
8262016/10/072559.09.17 ชมสวนเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:13
8272016/10/062559.10.02 เท่าทันปัจจุบัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:43
8282016/09/26Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:43:41
8292016/09/222559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:10
8302016/09/222559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:38:48
8312016/09/222559.08.12 Q&A by Ajahn Jayasaro00:41:26
8322016/09/222559.08.13 Q&A by Ajahn Jayasaro01:08:24
8332016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:16
8342016/09/222559.08.13 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:59
8352016/09/222559.08.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:38
8362016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:05
8372016/09/222559.08.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:46
8382016/09/222559.08.12 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:12
8392016/09/222559.08.12 ชีวิต-อนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:40
8402016/09/222559.08.12 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:09:08
8412016/09/222559.08.11 ศรัทธา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:06
8422016/09/222559.08.11 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:24
8432016/09/222559.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:18
8442016/09/222559.08.14 ยุคเสื่อม-ยุคทอง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:48
8452016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:23:40
8462016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:06
8472016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:25
8482016/09/222559.08.12 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:01
8492016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:14
8502016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:20:36
8512016/09/222559.09.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:59
8522016/09/212559.09.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:52
8532016/09/212559.09.18 งมงายหลายมิติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:58
8542016/09/132559.09.07 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:59:56
8552016/09/132559.09.04 ไม่ดี ไม่ด้อย ไม่เปรียบ ไม่เทียบ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:29
8562016/09/132559.09.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:18
8572016/09/132559.08.31 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:26
8582016/09/072559.07.16 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:05
8592016/09/072559.07.17 ทำให้ตรง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:31
8602016/09/072559.07.16 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:06
8612016/09/072559.07.16 หัวใจภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:55
8622016/09/072559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:25
8632016/09/072559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:29
8642016/09/072559.07.15 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:12
8652016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:06
8662016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:13
8672016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:25
8682016/09/072559.07.15 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:58
8692016/09/072559.07.15 คุณธรรมยิ่งยวด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:53
8702016/09/072559.07.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:05:35
8712016/09/072559.07.14 ปัญญาเรื่องสุข โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:34
8722016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:29
8732016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:05
8742016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:40
8752016/09/072559.07.14 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:10
8762016/09/072559.07.13 สามที่สุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
8772016/09/072559.07.13 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:05
8782016/09/072559.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ​ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:19
8792016/08/312559.08.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:13
8802016/08/312559.08.21 คิดเร้ากุศล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:11
8812016/08/312559.08.07 ทรงใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:15
8822016/08/312559.08.24 ปัญญากำกับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:02
8832016/08/312559.08.18 เชิดชูความดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:23
8842016/08/312559.08.17 คิดซึมเศร้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:30
8852016/08/312559.08.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:58
8862016/08/312559.08.10 ชีวิตอนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:59
8872016/08/312559.08.03 พัฒนาปัญญา ตอน ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:08
8882016/08/25Talk by Venerable Ajahn Jayasaro at Stanford University01:07:21
8892016/08/032559.07.27 พัฒนาปัญญา ตอน ๑ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:58
8902016/08/032559.07.17 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:02
8912016/08/032559.06.29 พัฒนาจิต ตอน ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:43
8922016/07/262559.07.13 มั่นใจในเส้นทาง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
8932016/07/262559.07.06 พัฒนาจิต ตอน ๓ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:37
8942016/07/212559.07.17 ธรรมจักร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:00
8952016/07/212559.07.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:13
8962016/07/15Happiness by The Venerable Ajahn Jayasaro Bhikkhu01:03:02
8972016/07/062559.05.26 ธรรมะกับสุขภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:46
8982016/07/062559.05.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:53
8992016/07/052559.07.03 พัฒนาที่สมบูรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:53
9002016/07/052559.07.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:14
9012016/07/012559.06.21 สันติภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:11
9022016/07/012559.06.21 พัฒนาจิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:51
9032016/06/212559.06.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:59
9042016/06/212559.06.19 ชีวิตที่ดีขึ้น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:07
9052016/06/212559.06.15 พัฒนาศีล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:11
9062016/06/15'Dealing with Difficult Conditions' by Venerable Ajahn Jayasaro, Panyaden School, May 31st, 201600:47:00
9072016/06/132559.06.08 พัฒนากาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:27
9082016/06/082559.06.02 สัปปุริสธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:35
9092016/06/082559.05.25 ฐานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:52
9102016/06/062559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:04
9112016/06/062559.06.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:12
9122016/06/022559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:52
9132016/06/022559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:51
9142016/05/242559.05.20 อารมณ์ไม่เสียคือสำเร็จ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:58
9152016/05/242559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:23
9162016/05/242559.05.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:20
9172016/05/242559.05.15 หลักมั่นคง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:16
9182016/05/242559.05.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:34
9192016/05/172557.06.07 ศิษย์มีครู โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:56
9202016/05/172556.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:01
9212016/05/172556.08.10 Guided Meditation (Evening) by Ajahn Jayasaro00:11:24
9222016/05/172556.07.14 ปัจฉิมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:44
9232016/05/172556.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:36
9242016/05/172556.07.13 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:20
9252016/05/172556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:04
9262016/05/172556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:30
9272016/05/172556.07.12 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:50
9282016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:17
9292016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:21
9302016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:25
9312016/05/172556.07.11 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:27
9322016/05/172556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:32
9332016/05/172556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:30
9342016/05/172556.07.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:27
9352016/05/172556.06.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:07
9362016/05/172556.05.05 Dhamma teaching for Littlebang group by Ajahn Jayasaro01:45:29
9372016/05/172556.03.09 คุณภาพแห่งเหตุ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:27
9382016/05/172556.03.06 รู้ตื่นเบิกบาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:21
9392016/05/122557.07.20 อุดมการณ์พุทธ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:38
9402016/05/122557.07.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:21
9412016/05/122557.07.02 ธรรมของคนดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:25
9422016/05/122557.05.04 ภาวนาหาความเจริญ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:48
9432016/05/122557.05.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:14
9442016/05/122557.03.08 นำสมาธิภาวนา ระลึกคุณครู โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:00
9452016/05/122557.03.08 ความเปลี่ยนแปลง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:14
9462016/05/122557.01.06 ให้สิ่งที่อยากได้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:02
9472016/05/122557.01.06 โอกาสทอง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:09
9482016/05/122557.01.05 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:46
9492016/05/122557.01.05 สำนึกในธรรมดา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:55
9502016/05/122556.11.15 มรดกชาวพุทธ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:58
9512016/05/122556.11.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:37
9522016/05/122556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:27
9532016/05/122556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:07
9542016/05/122556.11.14 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:27
9552016/05/122556.11.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:50
9562016/05/122556.11.13 ปฐมโอวาท รู้ราคา รู้คุณค่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:12
9572016/05/122556.11.13 นำสมาธิหลังจากไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:18
9582016/05/122556.11.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:14
9592016/05/122556.11.13 จริงแท้ จริงสมมติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:56:56
9602016/05/122556.09.18 กิเลสไม่ปิดเทอม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:50
9612016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:41
9622016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:38
9632016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:38
9642016/05/112559.03.12 ปัญญาสอดส่อง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:03
9652016/05/112559.03.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:56:21
9662016/05/112559.03.11 ฝึกจิตเป็นเพื่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:58
9672016/05/112559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:31
9682016/05/112559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:57
9692016/05/112559.03.11 ธรรมะคือชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:38
9702016/05/112559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:54
9712016/05/112559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:46
9722016/05/112559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:20
9732016/05/112559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:45
9742016/05/112559.02.28 ธรรมเทศนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:34
9752016/05/042559.04.03 แน่-ไม่แน่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:30
9762016/05/042559.04.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:16
9772016/05/022559.05.01 งานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:54
9782016/05/022559.05.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:32
9792016/04/282557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:17
9802016/04/282557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๑ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:28
9812016/04/202556.10.28 Guided Meditation at University of the West by Ajahn Jayasaro00:21:56
9822016/04/202556.10.28 Dhamma Talk at University of the West by Ajahn Jayasaro00:45:19
9832016/04/202556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:00
9842016/04/202556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:00
9852016/04/202556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:50
9862016/04/202556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:38
9872016/04/202556.10.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:19
9882016/04/202556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:11
9892016/04/202556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:08
9902016/04/202556.10.26 Guided Meditation at University of the West by Ajahn Jayasaro00:18:12
9912016/04/202556.10.22 Guided Meditation at Stanford University by Ajahn Jayasaro00:28:26
9922016/04/202556.10.20 Dhamma Talk in En-Th from Abhayagiri Kathina by Ajahn Jayasaro00:42:43
9932016/04/202556.10.20 Dhamma Talk from Abhayagiri Kathina by Ajahn Pasanno01:02:34
9942016/04/202556.10.19 Practicing Gladness at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:57:13
9952016/04/202556.10.18 Guided Meditation at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:26:39
9962016/04/202556.10.28 Q&A at University of the West by Ajahn Jayasaro01:19:14
9972016/04/202556.10.26 Q&A at Claremont McKenna College by Ajahn Jayasaro01:29:00
9982016/04/202556.10.26 Dhamma Talk and Q&A at University of the West by Ajahn Jayasaro01:25:41
9992016/04/202556.10.23 Guided Meditation Dhamma Talk and Q&A at White Salmon by Ajahn Jayasaro01:19:53
10002016/04/202556.10.22 Dhamma Talk and Q&A at Stanford University by Ajahn Jayasaro01:15:08
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2600)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.