අජාන් ජයසාරෝ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/08ธรรมละนิด : คำถามชีวิต โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:26
22019/06/292561.12.13 Dhamma Talk at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro Thero00:50:37
32019/06/24ธรรมละนิด : เฟซบุ๊กกับการปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:52
42019/06/16ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒00:42:34
52019/06/10ธรรมละนิด : สุขที่แท้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:12
62019/06/102561.06.09 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:32
72019/06/102561.06.09 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:25
82019/06/102561.06.09 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:02
92019/06/102561.06.09 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:07
102019/06/102561.06.09 ศึกษาสามด้าน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:00
112019/06/102561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:45
122019/06/102561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:50
132019/06/102561.03.17 เห็นชอบสองระดับ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:47:58
142019/06/102561.03.17 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:58:17
152019/06/102561.03.17 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:16
162019/06/102561.03.16 เสพติดความคิด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:41
172019/06/102561.03.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:18
182019/06/102561.03.16 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:59
192019/06/102561.03.16 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:04
202019/06/102561.03.16 ดีงามเพราะฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:32
212019/06/07Ajahn Jayasaro - How To Help Ourselves From Examination To Life Time Lesson (English Subtitles)00:05:11
222019/06/062562.05.18 ชาวพุทธแบบฉบับ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:17
232019/06/062562.05.18 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:17
242019/06/062562.05.15 ข้าพเจ้าพร้อม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:28:42
252019/06/062561.09.15 ปลารู้จักน้ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:33
262019/06/052561.09.12 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:27
272019/05/312561.10.21 ไม่เคยผิดหวัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:20
282019/05/312561.10.20 งามเพราะงาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:46:41
292019/05/312561.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:56:34
302019/05/312561.10.20 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:17
312019/05/312561.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:06
322019/05/312561.10.19 เห็นความเปลี่ยน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:00
332019/05/312561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:24
342019/05/312561.10.19 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:23:59
352019/05/312561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:54
362019/05/312561.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:59
372019/05/312561.10.18 ดี ไม่เด่น โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:25
382019/05/312561.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:27
392019/05/312561.10.18 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:29
402019/05/312561.10.18 เสียสละเพื่ออิสระ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:00
412019/05/312561.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:13
422019/05/312561.10.17 อนุรักษ์สัจจะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:00
432019/05/312561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:51
442019/05/312561.10.17 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:08:50
452019/05/312561.10.17 พยาบาทนิวรณ์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:49
462019/05/312561.10.17 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:41
472019/05/312561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:38
482019/05/312561.10.17 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:26
492019/05/312561.10.16 พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:47:18
502019/05/312561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:47
512019/05/312561.10.16 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:10:41
522019/05/312561.10.16 สงบอย่างมีปัญญา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:28:02
532019/05/312561.10.16 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:13
542019/05/312561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:21
552019/05/312561.10.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:39
562019/05/312561.10.15 รู้ธรรม รู้ทำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:39
572019/05/312561.10.15 บ้านที่มั่นคง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:27
582019/05/28ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร Dhamma by Ajahn Jayasaro00:03:41
592019/05/27Аджан Джаясаро Препятствия в практике буддийской медитации Ajahn Jayasaro01:14:06
602019/05/27ธรรมละนิด : โรคซึมเศร้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:41
612019/05/242562.05.19 กาย เซลฟี่ กาย ตามจริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:30
622019/05/242562.05.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:03
632019/05/19ถ่ายทอดสด : ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒01:22:25
642019/05/19ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตอน ๒)00:24:28
652019/05/19ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตอน ๑)00:21:46
662019/05/13ธรรมละนิด : ผัดวันประกันพรุ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:25
672019/05/132561.05.29 ระลึกพุทธคุณ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:28
682019/05/132561.05.29 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:16
692019/05/102561.09.08 Good Life, Good Death by Ajahn Jayasaro01:01:54
702019/05/092562.01.20 ธรรมตามอำเภอใจ โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:10:26
712019/05/082561.12.11 ฟังธรรมตามกาล โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:28:37
722019/05/072561.08.12 มนุษย์ที่ดีที่สุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:34
732019/05/072561.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:26:23
742019/05/072561.08.11 สุขเที่ยงแท้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:04
752019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:34
762019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:39
772019/05/072561.08.11 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:43
782019/05/072561.08.11 Q&A by Ajahn Jayasaro01:14:46
792019/05/072561.08.11 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:05:56
802019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:28
812019/05/072561.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
822019/05/072561.08.10 รสความหลุดพ้น โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:02:52
832019/05/072561.08.10 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:13:16
842019/05/072561.08.10 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:59
852019/05/072561.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:05
862019/05/072561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:10
872019/05/072561.08.10 Q&A by Ajahn Jayasaro01:14:13
882019/05/072561.08.10 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:01
892019/05/072561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:27:29
902019/05/072561.08.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:23:54
912019/05/072561.08.09 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:21
922019/05/072561.08.09 ศรัทธาในการตรัสรู้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:50
932019/05/062562.05.05 ธรรมราชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:45
942019/05/062562.05.05 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:09
952019/05/05ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา ‘ธรรมราชา’ วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒00:46:32
962019/05/01What is enlightenment? Answered by Ajahn Jayasaro00:02:18
972019/04/29ธรรมละนิด : ข่าวการเมือง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:06
982019/04/292561.02.24 เดินตามเส้นทาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
992019/04/292561.02.24 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:05
1002019/04/292561.02.24 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:11
1012019/04/292561.02.24 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:14
1022019/04/292561.02.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:13
1032019/04/292561.02.24 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:08:10
1042019/04/222562.04.21 รู้เห็นอย่างเป็นกลาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:47
1052019/04/222562.04.21 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:29
1062019/04/192561.09.01 รู้อรรถ รู้ธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:49
1072019/04/192561.09.01 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:03:49
1082019/04/192561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:07
1092019/04/192561.09.01 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:52
1102019/04/192561.09.01 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:27:40
1112019/04/192561.09.01 ศีลคือการให้ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:29
1122019/04/192561.12.02 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:46:24
1132019/04/192561.05.25 มนุษย์ที่แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:59
1142019/04/192561.05.25 นิทานสามัคคี โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:09:36
1152019/04/172562.04.07 พึ่งตน พึ่งธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:21
1162019/04/15ธรรมละนิด : เคล็ดลับในการทำใจให้สงบคืออะไร? โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:47
1172019/04/092562.04.07 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:08
1182019/04/07ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒00:47:15
1192019/04/022561.12.13 Dhamma Talk at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro00:50:37
1202019/04/022561.12.13 Q&A at Nalanda Centre by Ajahn Jayasaro00:42:14
1212019/04/022561.12.13 ศึกษาการสื่อสาร โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:01:57
1222019/04/022561.12.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:47
1232019/04/022561.02.07 สร้างประโยชน์แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:30
1242019/04/022561.03.07 เพียรเพื่อพ้นกระแส โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:55
1252019/04/012561.12.05 ทศพิธราชธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:13
1262019/04/012561.11.14 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:19
1272019/03/302562.01.26 ฝึกเป็นเห็นความจริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:35:28
1282019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:36:40
1292019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:31
1302019/03/302562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:29
1312019/03/302562.01.27 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:18
1322019/03/302562.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:23:18
1332019/03/302562.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:02:50
1342019/03/302562.01.27 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:09:25
1352019/03/302562.01.27 ฟุ้งง่วงหน่วงความเพียร โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:09
1362019/03/302562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:17:58
1372019/03/302562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:39
1382019/03/302562.01.28 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:19
1392019/03/302562.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:28:41
1402019/03/302562.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:02:34
1412019/03/302562.01.28 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:57:49
1422019/03/302562.01.28 ออกจากที่ชวนเพลิน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:40
1432019/03/302562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
1442019/03/302562.01.29 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:03:45
1452019/03/302562.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:22:17
1462019/03/302562.01.29 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:13:11
1472019/03/302562.01.29 อุปกิเลส ๑๖ โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:04:24
1482019/03/302562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:43
1492019/03/302562.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:44:59
1502019/03/302562.01.30 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:06
1512019/03/302562.01.30 ความยึดมั่นทั้งสี่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:53:25
1522019/03/302562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:38
1532019/03/302562.01.31 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:01:49
1542019/03/302562.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:46:10
1552019/03/302562.01.31 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:24
1562019/03/302562.01.31 ปฏิบัติคือแก้ปัญหา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:58:49
1572019/03/302562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:14
1582019/03/302562.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ปิยสีโล00:41:53
1592019/03/302562.02.01 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:14:54
1602019/03/302562.02.01 พุทธบริษัทเดียวกัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:56:23
1612019/03/302562.02.02 ปัจฉิมโอวาท โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:07:42
1622019/03/292562.03.02 มรรคคือบทศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:49:55
1632019/03/282562.03.01 Checklist ทางธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:22
1642019/03/282562.03.02 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:25:01
1652019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:49
1662019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:01
1672019/03/282562.03.02 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:12
1682019/03/282562.03.03 ปัจฉิมโอวาท โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:13:06
1692019/03/282562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:07
1702019/03/282562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:08:54
1712019/03/282562.02.23 นำจงกรมภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:19
1722019/03/282562.02.23 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:24
1732019/03/272562.02.23 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:11:00
1742019/03/272562.02.23 ชีวิตศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:06
1752019/03/272562.03.09 เพียรด้วยปัญญา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
1762019/03/272562.03.03 ปัญญาท่ามกลางอนิจจัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:11
1772019/03/272562.02.02 รมณีย์ที่เรา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:04
1782019/03/262562.03.06 สงฆ์ไทยกับการเมือง - Thai Sangha and Politics โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:29:57
1792019/03/262562.02.20 บริบทคุณธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:32:56
1802019/03/262562.02.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:55:03
1812019/03/252562.02.06 ยึดมั่น ๔ อย่าง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:20
1822019/03/252561.12.19 พลังห้าด้าน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:24
1832019/03/252561.12.12 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:59
1842019/03/252562.02.19 คุณธรรมโอวาท ๓ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:27
1852019/03/252562.02.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:38
1862019/03/222562.03.17 โทนประสบการณ์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:42
1872019/03/222562.03.17 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:10
1882019/03/222562.03.03 พุทธคือแก้ปัญหา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:07
1892019/03/222562.03.03 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:05
1902019/03/222562.02.17 รู้เท่า รู้ทัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:03
1912019/03/222562.02.17 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
1922019/03/222561.06.24 Dhamma Talk at University of the West by Ajahn Jayasaro00:54:54
1932019/03/222561.06.24 Guided Meditation (morning) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:21:59
1942019/03/222561.06.24 Q&A (morning) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:53:33
1952019/03/222561.06.24 Guided Meditation (afternoon) at University of the West by Ajahn Jayasaro00:19:41
1962019/03/222561.06.24 Q&A (afternoon) at University of the West by Ajahn Jayasaro01:23:55
1972019/03/212561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:13:43
1982019/03/212561.06.23 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:54:58
1992019/03/212561.06.23 ธรรมเทศนา ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:51:58
2002019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:29
2012019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:53
2022019/03/212561.06.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:26:24
2032019/03/202562.03.16 โรมรมณีย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:32
2042019/03/202562.01.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:22
2052019/03/202561.03.11 Cultivation of the four-fold training by Ajahn Jayasaro00:37:42
2062019/03/202561.03.09 Buddhism as an Education System by Ajahn Jayasaro01:07:44
2072019/03/202561.03.10 Process and Form by Ajahn Jayasaro01:02:15
2082019/03/202561.03.08 Meditation: A Tool to Investigate the Nature of Reality by Ajahn Jayasaro00:54:22
2092019/03/202561.03.07 Precepts for Mindfulness and Insight by Ajahn Jayasaro00:24:09
2102019/03/192561.06.26 Guided Meditation at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:28:07
2112019/03/192561.06.26 Q&A at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:38:28
2122019/03/192561.06.26 Dhamma Talk at Sunnyvale by Ajahn Jayasaro00:38:31
2132019/03/192561.06.30 Dhamma Talk at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:49:56
2142019/03/182561.06.27 Dhamma Talk at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:38:00
2152019/03/182561.06.27 Q&A at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:42:12
2162019/03/182561.06.27 Guided Meditation at Silicon Valley by Ajahn Jayasaro00:25:51
2172019/03/17ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒00:42:48
2182019/03/03ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒00:44:52
2192019/02/212562.01.13 พุทธเพราะเพียรฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:09:00
2202019/02/17ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒00:42:27
2212019/02/142562.01.04 ไขปัญหาธรรมสามภาษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:57:21
2222019/02/142562.01.06 สามัญที่สุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:38
2232019/02/142562.01.06 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:47
2242019/02/142562.01.20 พอดีในการปล่อยวาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:12
2252019/02/142562.01.20 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:10:28
2262019/02/142562.02.03 งานสร้างสะพาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:34:45
2272019/02/132562.02.03 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:53
2282019/02/132561.07.22 อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:23:39
2292019/02/132561.07.21 ศักดิ์ศรีชาวพุทธ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:53:13
2302019/02/132561.07.21 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:16:43
2312019/02/092561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:01
2322019/02/092561.07.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:22:55
2332019/02/092561.07.20 ความดีคู่วิชชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:45:14
2342019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:16:23
2352019/02/092561.07.20 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:04:13
2362019/02/092561.07.20 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:04:59
2372019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:05
2382019/02/092561.07.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:24:10
2392019/02/092561.07.19 วิชาดับทุกข์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:33
2402019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:29
2412019/02/092561.07.19 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร01:07:26
2422019/02/092561.07.19 โอวาทก่อนฉัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:02:25
2432019/02/092561.07.19 นำจงกรมภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:06:53
2442019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:17
2452019/02/092561.07.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:02
2462019/02/092561.07.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:04
2472019/02/092561.07.18 ฉลาดฝึก โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:31:23
2482019/02/03ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒00:36:20
2492019/01/30How to deal with stress / "How to Deal with Distressing Situations" by Ajahn Jayasaro00:04:31
2502019/01/212561.12.16 พลิกจิต คิดกุศล โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:39:32
2512019/01/212561.12.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:14:29
2522019/01/212561.12.02 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:18:49
2532019/01/20ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒00:42:04
2542019/01/152561.12.15 Ajahn Chah : the best of friends by Ajahn Jayasaro00:40:12
2552019/01/09Ajahn Jayasaro-Right speech, family constitution and some Q&A00:53:24
2562019/01/08Ajahn Jayasaro Evening session - 8 Jan 201903:23:46
2572019/01/08Ajahn Jayasaro Afternoon session - 8 Jan 201901:55:16
2582019/01/08Ajahn Jayasaro Morning chanting, talk ,meditation, Q&A - 8 Jan 201902:02:22
2592019/01/07Ajahn Jayasaro Evening chanting, talk , Q&A - 7 Jan 201902:50:35
2602018/12/29Metta - Ajahn Jayasaro Thero00:02:23
2612018/12/20Belief in Past Lives Ajahn Jayasaro00:03:51
2622018/12/20Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:34:40
2632018/12/19ACRD Dhamma talk 105 Tan Ajahn Jayasaro00:39:45
2642018/12/16ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑00:40:34
2652018/12/14Ajahn Jayasaro, Nalanda Centre 12/12/201800:32:40
2662018/12/112561.12.02 มีเรา มีเขา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:51
2672018/12/02ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑00:45:13
2682018/11/272561.11.18 ยาพระพุทธเจ้า โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:28
2692018/11/272561.11.18 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:21:41
2702018/11/272561.11.18 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:09:12
2712018/11/18ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑00:40:23
2722018/11/152561.11.07 ออมอริยทรัพย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:37:15
2732018/11/152561.08.22 ปราชญ์แปลกปลอม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:06
2742018/11/152561.08.01 ความสุขศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:39
2752018/11/142561.07.18 ไหว้ครูทุกวัน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:30:22
2762018/11/142561.06.20 ไม่ทันแก่ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:34:08
2772018/11/132561.09.05 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:51:00
2782018/11/132561.08.29 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:34
2792018/11/132561.08.15 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:48:48
2802018/11/132561.07.11 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:29
2812018/11/122561.06.13 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:44:07
2822018/11/122561.02.14 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:50:11
2832018/11/102561.10.21 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:11:47
2842018/11/102561.10.21 กากับกรวด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:23
2852018/11/102561.10.07 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
2862018/11/102561.10.07 สัจจะนิทาน โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:40:11
2872018/11/092561.09.16 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:15:51
2882018/11/092561.09.16 เพื่อนที่แท้จริง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:42:01
2892018/11/092561.09.02 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:13
2902018/11/092561.09.02 เข้าใจหลักพุทธ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:09
2912018/11/072561.08.05 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:20:03
2922018/11/072561.08.05 ไม่ทอดธุระ โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:43:15
2932018/11/062561.08.19 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:19:26
2942018/11/062561.08.19 ทำไม่หยุด โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:22
2952018/11/052561.11.04 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:05:47
2962018/11/052561.11.04 นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:12:00
2972018/11/052561.11.04 ทีละอย่าง ไม่ยุ่ง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:38:16
2982018/11/04ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑00:34:27
2992018/11/03How to Enjoy your precepts - Ajahn Jayasaro00:10:38
3002018/10/21ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑00:45:03
3012018/10/13Bow to give rise to the faith (with subtitle) by Ajahn Jayasaro00:05:51
3022018/10/07ถ่ายทอดสด : พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์00:47:19
3032018/09/16ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชยสาโร 16.09.256100:36:41
3042018/09/02Tripitaka and the First Buddhist Council -by Ajahn Jayasaro00:16:00
3052018/08/242561.06.06 วาจาศึกษา โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:35:40
3062018/08/242561.05.30 ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:41:50
3072018/08/242561.05.23 ทางสายกลาง โดย พระอาจารย์ชยสาโร00:33:00
3082018/08/19ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ00:43:14
3092018/08/072561.07.15 ดีเหมือนกัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:29
3102018/08/072561.07.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:49
3112018/08/05ถ่ายทอดสดปฏิบัติธรรมบ้านบุญ วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บ้านบุญ ปากช่อง00:45:23
3122018/08/032561.06.17 ผมสู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:51
3132018/08/032561.06.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:13
3142018/08/032561.06.03 เห็นเงากิเลส โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:28
3152018/08/032561.06.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:18
3162018/07/25When meet Ajahn Jayasaro เมื่อแหมบอินเตอร์พบหลวงพ่อชยสาโร00:01:30
3172018/07/15ถ่ายทอดสด พระธรรมเทศนา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านบุญ ปากช่อง00:41:01
3182018/07/11Enjoy | Ajahn Jayasaro00:49:30
3192018/07/02Abhayagiri Reception Hall Inauguration Day 3: Ajahn Jayasaro, Ven. Heng Sure, and Luang Por Liem06:35:26
3202018/06/29Part 5: Dhamma talk by Pra Ajahn Jayasaro at Sunnyvale, CA. 6-26-18.00:17:14
3212018/06/29Part 4: Dhamma talk by Pra Ajahn Jayasaro at Sunnyvale, CA. 6/26/1800:12:38
3222018/06/29Part 3: Dhamma Talk in English by Pra Ajahn Jayasaro in Sunnyvale Community Center, California.00:17:14
3232018/06/29Part 2: Pra Ajahn Jayasaro lead meditation in English at Sunnyvale Community Center in California.00:12:38
3242018/06/29Part 1: Pra Ajahn Jayasaro lead meditation June 26'18.00:17:14
3252018/06/17ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑00:41:34
3262018/06/03Lecture on Happiness by The Venerable Ajahn Jayasaro Bhikkhu HD01:02:35
3272018/06/03ถ่ายทอดสด: พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมบ้านบุญ00:42:30
3282018/06/03Suffering and Kamma by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma, Buddhism HD01:03:07
3292018/05/31Ajahn Jayasaro Holding On To Things With Understanding00:28:03
3302018/05/212561.05.20 คนละพันธ์ุกัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:29
3312018/05/212561.05.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:42
3322018/05/212561.03.01 ปณิธานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:01
3332018/05/212561.03.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:08
3342018/05/212561.03.04 อารมณ์ศึกษา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:16
3352018/05/18Love the Universe | Ajahn Jayasaro00:31:53
3362018/05/18Giving | Ajahn Jayasaro00:12:07
3372018/05/18To End Suffering by Letting Go of Attachments | Ajahn Jayasaro00:15:24
3382018/05/182561.05.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:38
3392018/05/162561.05.06 คุณยายดินสอเก่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:22
3402018/05/042561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:51
3412018/05/042561.01.30 สบู่พระพุทธเจ้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:25
3422018/05/042561.02.03 จุดตะเกียงชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:00
3432018/05/042561.02.02 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:28:32
3442018/05/042561.02.02 ให้เวลาคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:07
3452018/05/042561.02.02 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:50:30
3462018/05/042561.02.01 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:13
3472018/05/042561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:33
3482018/05/042561.02.01 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:31:42
3492018/05/042561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:04
3502018/05/042561.02.01 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:05:22
3512018/05/042561.02.01 ชีวิตเป็นกระบวนการ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:38
3522018/05/042561.02.01 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:07:03
3532018/05/042561.01.31 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:54
3542018/05/042561.01.31 อัตตาตัวตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:18
3552018/05/042561.01.31 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:33:01
3562018/05/042561.01.31 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:03:52
3572018/05/042561.01.31 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:14:07
3582018/05/042561.01.30 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:08:50
3592018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:46
3602018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:54
3612018/05/042561.01.30 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:45:37
3622018/05/042561.01.30 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:11:05
3632018/05/042561.01.29 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:58
3642018/05/042561.01.29 หน้าที่ต่อชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:13
3652018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:33
3662018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:24
3672018/05/042561.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:19:51
3682018/05/042561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:32
3692018/05/042561.01.29 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:02:45
3702018/05/042561.01.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:03:16
3712018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:13
3722018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:17
3732018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:23:29
3742018/05/042561.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:48
3752018/05/042561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:39
3762018/05/042561.01.28 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:02:40
3772018/05/042561.01.28 ขุดให้ถึง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:30
3782018/05/042561.01.27 หยุดถ้อยคำ นำปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:52
3792018/05/042561.01.27 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:29
3802018/05/032561.02.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:42
3812018/05/032561.02.07 มีสติ มีทางเลือก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:50
3822018/04/30"Love" | Ajahn Jayasaro00:12:01
3832018/04/252561.02.21 ชัยชนะยิ่งใหญ่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:27
3842018/04/232561.04.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:51
3852018/04/232561.04.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:47
3862018/04/232561.03.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:33
3872018/04/232561.03.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:28
3882018/04/232561.02.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:04
3892018/04/22Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:09:44
3902018/04/20Tree Talk: พระอาจารย์ชยสาโร (Ajahn Jayasaro)00:03:25
3912018/04/192561.04.15 ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:57
3922018/04/192561.02.18 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:34:24
3932018/04/192561.02.18 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:28
3942018/04/192561.03.18 ล้างบาปโดยฝึก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:22
3952018/04/192561.02.18 ธรรมะปีจอ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:43
3962018/04/162561.04.01 ชีวิตนี้เพื่ออะไร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:57
3972018/03/222556.10.22 Dhamma Talk and QvesvesA at Stanford University by Ajahn Jayasaro02:00:46
3982018/03/21Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma03:00:24
3992018/03/212556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:32:43
4002018/03/21Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken01:02:00
4012018/03/202556.10.22 Dhamma Talk and QvesvesA at Stanford University by Ajahn Jayasaro01:58:39
4022018/03/20Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:57:16
4032018/03/19Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:57:49
4042018/03/19Come and see and test it out, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:28:31
4052018/03/10Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:09:43
4062018/03/04Tears in your eyes every time you bow - Ajahn Jayasaro // น้ำตาไหลทุกครั้งที่กราบพระ00:02:24
4072018/03/032556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro02:06:26
4082018/03/02Ajahn Jayasaro - The Glass Is Already Broken01:12:19
4092018/03/01Flying Monk Ep 26 - Ajahn Jayasaro part 200:24:00
4102018/02/262561.02.25 ศึกษาคือปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:09
4112018/02/262561.02.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:12
4122018/02/252561.01.07 ธรรมะเลขที่ ๕ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:55
4132018/02/252561.01.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:54
4142018/02/19Ajahn Jayasaro | Thai Buddhist Culture00:46:22
4152018/02/19Ajahn Jayasaro | Honoring The Buddha With Our Practice00:46:49
4162018/02/192561.01.21 ความทรงจำโดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:29
4172018/02/092561.01.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:16
4182018/02/082561.01.06 กายวิ่ง จิตนิ่ง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:03
4192018/02/082561.02.04 ศักดิ์ศรีเป็นของหนักเน้อ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:46
4202018/02/082561.02.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:56
4212018/02/082561.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:16
4222018/02/082561.01.10 ธุดงค์อินเดีย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:00
4232017/12/282560.11.12 Q&A at Wat Palelai Singapore by Ajahn Jayasaro00:58:51
4242017/12/282560.11.12 Dhamma Talk at Wat Palelai Singapore by Ajahn Jayasaro00:58:48
4252017/12/282560.11.12 Dhamma Talk at NDR Singapore by Ajahn Jayasaro01:28:45
4262017/12/282560.11.11 Q&A at The Buddhist Library Singapore by Ajahn Jayasaro00:20:46
4272017/12/282560.11.11 Dhamma Talk at The Buddhist Library Singapore by Ajahn Jayasaro01:11:52
4282017/12/282560.11.10 Dhamma Talk at Nalanda Centre Malaysia by Ajahn Jayasaro01:07:37
4292017/12/282560.11.10 Q&A at Nalanda Centre Malaysia by Ajahn Jayasaro00:49:04
4302017/12/282560.11.09 Dhamma Talk at Cittarama Malaysia by Ajahn Jayasaro00:58:43
4312017/12/27Ajahn Jayasaro | Living with Ambiguity | 12/7/01 | Dhamma | Theravada00:57:38
4322017/12/27Ajahn Jayasaro | Clear Experience Leading Onwards | Buddhist | Dhamma00:50:03
4332017/12/27Ajahn Jayasaro | Contemplate Theravadas only Koan | DUKKHA | 5 8 200000:32:03
4342017/12/27Ajahn Jayasaro | Full Moon of Faith | 30/12/01 | Buddhist | Buddha00:47:59
4352017/12/27Ajahn Jayasaro | Meditation Technique | Re-edited01:02:33
4362017/12/27Ajahn Jayasaro | Samatha Vipassana | Dharma Talk | Buddhist00:43:34
4372017/12/27Ajahn Jayasaro | Samanasaññā | Buddhism | Buddha | Dharma00:42:47
4382017/12/27Ajahn Jayasaro | King Ajatasattu | Dhamma Talk | Theravada Buddhism00:50:07
4392017/12/272560.12.17 พุทธคือพัฒนาตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:56
4402017/12/272560.12.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:52
4412017/12/272560.12.13 ธุดงค์คือขัดเกลา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:43
4422017/12/272560.12.11 มนุษย์คุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:44
4432017/12/272560.12.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:16
4442017/12/26Daughters and Sons by Ajahn Jayasaro00:44:46
4452017/12/16Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:51:09
4462017/12/07Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:52:37
4472017/12/062560.10.15 ปัจฉิมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:06
4482017/12/062560.10.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:21
4492017/12/062560.10.14 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:37
4502017/12/062560.10.14 ธรรมองค์รวม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:46
4512017/12/062560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:21:05
4522017/12/062560.10.14 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:36
4532017/12/062560.10.13 ไม่สันโดษคุณธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:27
4542017/12/062560.10.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:14
4552017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:00
4562017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:43
4572017/12/062560.10.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:15
4582017/12/062560.10.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:07:04
4592017/12/062560.10.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:44
4602017/12/062560.10.12 คิด-ภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:05
4612017/12/062560.10.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:44
4622017/12/062560.10.11 ภาวนาด้านนอก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:03
4632017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:57
4642017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:55
4652017/12/062560.10.11 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:58
4662017/12/062560.10.11 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:02
4672017/12/062560.10.10 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:59
4682017/12/062560.10.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:35
4692017/12/062560.10.10 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:49
4702017/12/062560.10.09 ปลูกฝังฉันทะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:16
4712017/12/062560.10.09 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:14
4722017/12/062560.10.10 ได้แต่เสีย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:21
4732017/12/062560.10.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:40
4742017/12/062560.12.03 รู้เกิดดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:55
4752017/12/052560.11.29 ประชาธิปไตย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:38
4762017/12/052560.11.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:53
4772017/12/052560.12.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:14
4782017/11/282560.11.15 มหาทาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:24
4792017/11/282560.11.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:14
4802017/11/26Introduction to Meditation by Ajahn Jayasaro # 1/2 Oct 27, 201302:36:07
4812017/11/232560.11.19 เป็นฟืนเป็นไฟ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:02
4822017/11/202560.07.09 ไม่มีเข้า-ออก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:00
4832017/11/202560.07.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:26:19
4842017/11/202560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:38
4852017/11/202560.07.08 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:20
4862017/11/202560.07.08 กลางพอดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:28
4872017/11/202560.07.07 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:04:48
4882017/11/202560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:22
4892017/11/202560.07.07 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:46
4902017/11/202560.07.07 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:59
4912017/11/202560.07.07 ท้าทนพิสูจน์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:16
4922017/11/202560.07.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:20:03
4932017/11/202560.07.06 ห้องเรียนชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:29
4942017/11/202560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:17
4952017/11/202560.07.06 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:51
4962017/11/202560.07.06 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:25
4972017/11/202560.07.05 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:30
4982017/11/202560.07.05 ธุระของเรา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:30
4992017/11/19Ajahn Jayasaro | Dhamma Talk at NDR SINGAPORE | 12 Nov 201701:28:18
5002017/11/17Ajahn Jayasaro - The Glass Is Already Broken01:27:38
5012017/11/172556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro02:21:17
5022017/11/15Dealing with Crises in the 'Real World' by Ven. Ajahn Jayasaro, Panyaden International School00:44:01
5032017/11/14Ajahn Jayasaro (Q & A session) | 12 November 201700:58:25
5042017/11/14Ajahn Jayasaro | 12 November 201700:57:41
5052017/11/12Stillness Flowing01:31:50
5062017/11/11Ajahn Jayasaro | QA Kathina | Amaravati | 201601:00:47
5072017/11/11Ajahn Jayasaro | Observing the Real News | Amaravati | 201501:16:32
5082017/11/11Ajahn Jayasaro | What Gives Meaning To Life | English / Thai | Amaravati | 201600:17:29
5092017/11/11Ajahn Jayasaro | Education for Life | Amaravati | 2005 | Buddhism01:43:41
5102017/11/11Ajahn Jayasaro | The Paramis As Practices of Liberation | Amaravati | 201001:14:04
5112017/11/11Ajahn Jayasaro | Cultivating Love For Sila And Khanti | Amaravati 201000:58:02
5122017/11/10Ajahn Jayasaro | Letting Go | Amaravati | 2006 | Buddhism | Dhamma00:49:46
5132017/11/10Ajahn Jayasaro | Knowledge vs Faith | Amaravati | 2005 | Buddhism01:02:40
5142017/11/10Ajahn Jayasaro At Amaravati | 2005 | Buddhism | Dharma Talk01:02:40
5152017/11/10Ajahn Jayasaro | Facebook or Liberation | Amaravati | 2012 | Buddhism01:01:41
5162017/11/10Ajahn Jayasaro | Your Ultimate Classroom is Here and Now | Amaravati | 201200:51:55
5172017/11/092560.11.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:40
5182017/11/052560.11.05 หลับตานอกเปิดตาใน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:00
5192017/10/302560.08.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:21
5202017/10/302560.08.26 เห็นตามจริง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
5212017/10/302560.08.26 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:19
5222017/10/302560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:50
5232017/10/302560.08.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:53
5242017/10/302560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:48
5252017/10/302560.08.26 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:49
5262017/10/25The Biography of Ajahn Chah | Ajahn Jayasaro | Buddhism | Dhamma | 201700:55:44
5272017/10/252560.09.16 รู้เรียน รู้เพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:44
5282017/10/252560.09.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:19
5292017/10/252560.08.17 สัจธรรม คุณธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:54
5302017/10/252560.07.26 ภาระที่งดงาม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:50
5312017/10/242560.10.15 นิทานช่างสลักหิน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:17
5322017/10/242560.10.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:42
5332017/10/082560.10.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:10
5342017/10/082560.09.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:19
5352017/10/032560.09.17 เพราะเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:15
5362017/10/02[Professionally Recorded] Daughters and Sons - Ajahn Jayasaro00:44:58
5372017/10/022560.10.01 เก่งกว่าเต่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:55
5382017/09/192560.08.13 พุทธโดยการปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:27
5392017/09/192560.08.11 รอยอริยสัจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:07
5402017/09/192560.08.12 Q&A by Ajahn Jayasaro00:53:28
5412017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:44
5422017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:16
5432017/09/192560.08.11 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:03
5442017/09/192560.08.12 พิสูจน์เครื่องพิสูจน์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:30
5452017/09/192560.08.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:56
5462017/09/192560.08.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:09
5472017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
5482017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:41
5492017/09/192560.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:52
5502017/09/192560.08.12 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:36
5512017/09/192560.08.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:07:39
5522017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:16
5532017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:17
5542017/09/192560.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:51
5552017/09/192560.08.11 Q&A by Ajahn Jayasaro00:54:10
5562017/09/192560.08.10 โอวาทก่อนนอน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:06
5572017/09/192560.08.10 เหนือสัญชาตญาณ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:36
5582017/09/192560.08.10 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:59
5592017/09/192560.08.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:47
5602017/09/112560.07.19 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:12
5612017/09/112560.09.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:21
5622017/09/112560.08.30 สนทนากับพระลูกศิษย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:30
5632017/09/112560.08.23 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:47
5642017/09/112560.08.16 ขี้ในย่าม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
5652017/09/112560.08.09 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:30
5662017/09/112560.07.05 ไม่ง่ายกว่านั้น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:06
5672017/09/112560.06.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:25
5682017/09/112560.08.06 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:29
5692017/09/112560.08.20 Q&A by Ajahn Jayasaro00:49:28
5702017/09/062560.08.20 Dhamma Discourse by Ajahn Jayasaro00:30:35
5712017/09/052560.08.20 จริงสากล จริงสมมติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:50
5722017/09/052560.08.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:53
5732017/09/052560.09.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:48
5742017/09/042560.09.03 ธัมโมแครต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:40
5752017/09/03Ajahn Jayasaro | Wholesome Desire | Dharma Talk | Buddhism00:40:15
5762017/09/03Ajahn Jayasaro | We Are Alone, Together | Dharma Talk | Buddhism00:34:52
5772017/09/03Ajahn Jayasaro | No Self, No Problem | Dharma Talk | Buddhism01:13:35
5782017/09/03Ajahn Jayasaro | Good Bye Forever, Again | Dhamma Talk00:41:12
5792017/08/12Ajahn Jayasaro | About Ajahn Chah | 28 June 2015 | Dhamma Talk01:50:40
5802017/08/092560.08.06 อยากที่ประเสริฐ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:01
5812017/08/092560.08.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:15
5822017/07/202560.07.02 เอกอุปัฏฐาก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:32
5832017/07/202560.07.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:59
5842017/07/202560.06.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:53
5852017/07/192560.07.16 มานะในใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:06
5862017/07/192560.07.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:41
5872017/07/13Beyond The Faith | Ajahn Jayasaro | Dhamma Talk | Dharma | Theravada Buddhism00:37:46
5882017/07/10Talk on happiness - Ajahn Jayasaro | Dharma Talk | Theravada Buddhism01:18:08
5892017/06/282560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:58
5902017/06/282560.06.10 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:11:52
5912017/06/282560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:59
5922017/06/282560.06.10 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:47
5932017/06/282560.06.10 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:38
5942017/06/282560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:24
5952017/06/282560.06.09 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:59
5962017/06/20Ajahn Jayasaro | Anatta | Non Self | Dharma Talk00:44:11
5972017/06/202560.06.18 ดีที่สุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:27
5982017/06/202560.06.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:42
5992017/06/17Ajahn Jayasaro | Anything Can Happen | Dhamma Talk00:43:03
6002017/06/15Ajahn Jayasaro | The key to liberation | Ajahn Chah Readings | Dhamma Talk00:57:50
6012017/06/132560.06.07 มหาทาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:17
6022017/06/132560.05.10 อัศจรรย์มนุษย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:52:32
6032017/06/132560.05.10 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:08
6042017/06/12[NEW]2556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:24:18
6052017/06/12[NEW]Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:51:39
6062017/06/08Ajahn Jayasaro | The Glass is Already Broken | Dharma Talk00:35:00
6072017/06/08Ajahn Jayasaro : Dhamma Talk with QvesvesA (2014)01:32:04
6082017/06/08Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:01:09
6092017/06/082556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:28:28
6102017/06/07Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma02:35:31
6112017/06/07Introduction to Meditation by Ajahn Jayasaro # 1/2 Oct 27, 201301:38:28
6122017/06/072560.06.04 หลักความไม่เสื่อม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:08
6132017/06/072560.06.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:02
6142017/06/06Ajahn Jayasaro Developing Right Speech01:04:39
6152017/06/06Ajahn Jayasaro: Dhamma talk on the five hindrances00:27:44
6162017/06/06Ajahn Jayasaro: Liberating Practice00:22:57
6172017/06/06Dhamma Talk by Ajahn Jayasaro on Taking the Eight Precepts00:24:39
6182017/06/06Rebirth and Kamma, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Karma, Dharma, Buddhism02:04:44
6192017/06/06Ajahn Chah The Key To Liberation00:52:30
6202017/06/05Buddhism in everyday life by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:42:10
6212017/06/05Ajahn Jayasaro The Glass Is Already Broken00:51:39
6222017/06/05Come and see and test it out, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:15:01
6232017/06/05Ajahn Jayasaro | About Ajahn Chah | 28 June 201502:36:01
6242017/06/042556.08.04 Practicing positive emotion by Ajahn Jayasaro01:24:18
6252017/05/172560.05.07 ภาวนาคือแก้ปัญหา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:27
6262017/05/172560.05.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:46
6272017/05/042560.03.14 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:24
6282017/05/042560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:20
6292017/05/042560.03.13 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:26
6302017/05/042560.03.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:54
6312017/05/042560.03.12 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:24
6322017/05/042560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:50
6332017/05/042560.03.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:16
6342017/05/042560.03.12 ธรรมเทศนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:28
6352017/04/192560.03.11 ชมสวนเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:35
6362017/04/192560.02.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:22
6372017/04/182560.04.16 รู้น้ำรู้ชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:01
6382017/04/182560.04.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:29
6392017/04/042560.02.25 สร้างสมบารมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:55
6402017/04/042560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:39
6412017/04/042560.02.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:11
6422017/04/042560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:10
6432017/04/042560.02.25 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:21
6442017/04/042560.04.02 ศรัทธาในแผนที่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:30
6452017/04/042560.04.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:08
6462017/03/292560.03.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:46
6472017/03/292560.03.01 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:14
6482017/03/292560.02.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:43
6492017/03/292560.03.19 ปล่อยขโมยเข้าบ้าน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:19
6502017/03/292560.03.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:32
6512017/03/292560.03.05 เห็นกรงเป็นกรง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:58
6522017/03/292560.03.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:12
6532017/03/292560.02.15 พระฝรั่ง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:57
6542017/03/25Talk on Happiness by Ven Ajahn Jayasaro01:18:08
6552017/03/222560.03.05 Q&A by Ajahn Jayasaro00:35:50
6562017/03/222560.03.05 Wise shame, Wise fear by Ajahn Jayasaro00:45:18
6572017/03/222560.03.05 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:13:36
6582017/03/222560.02.19 มิตรแท้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:43
6592017/03/222560.02.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:53
6602017/03/222560.02.11 มาฆปูรณมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:15
6612017/03/152560.01.28 จบที่ปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:20
6622017/03/152560.01.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:13:59
6632017/03/152560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:54
6642017/03/152560.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:48:52
6652017/03/152560.01.27 กำไรจากปฏิบัติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:08
6662017/03/152560.01.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:57
6672017/03/152560.01.26 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:45
6682017/03/152560.01.26 ปัญญาจากอนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:47
6692017/03/152560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:35
6702017/03/152560.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:46:19
6712017/03/152560.01.25 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:32
6722017/03/152560.01.25 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:17
6732017/03/152560.01.25 เปลวเทียนเหนือลม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:28
6742017/03/152560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:05
6752017/03/152560.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:49:54
6762017/03/152560.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:43
6772017/03/152560.01.24 ยาสลบนิวรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:59
6782017/03/152560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:29
6792017/03/152560.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:16:19
6802017/03/152560.01.23 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:17:55
6812017/03/152560.01.23 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:48
6822017/03/152560.01.23 ห้องเรียนภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:31
6832017/03/152560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:23
6842017/03/152560.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:11:51
6852017/03/152560.01.23 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:52
6862017/03/152560.01.22 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:36
6872017/03/152560.01.22 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:10
6882017/03/152560.01.22 ฟุ้ง ง่วง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:17
6892017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:44
6902017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:06:10
6912017/03/152560.01.22 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:11:12
6922017/03/152560.01.22 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:06
6932017/03/152560.01.21 ตามรอยพระอรหันต์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:27
6942017/03/152560.01.21 ดูที่ความเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:49
6952017/02/152560.02.08 ดีขึ้นทุกวัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:54
6962017/02/142559.12.21 ปัญญาสามระดับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:23
6972017/02/142559.12.18 ประทีปแห่งปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:02
6982017/02/142559.12.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:22
6992017/02/142559.12.17 ตื่นรู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:20
7002017/02/142559.12.14 รู้แล้ววาง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:36
7012017/02/072560.02.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:02
7022017/02/072560.02.05 ฉากสีเดียว โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:32
7032017/02/062560.02.01 สิ่งรู้ ผู้รู้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:22
7042017/02/032559.12.16 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:06
7052017/02/032559.12.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:13
7062017/02/032559.12.16 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:59
7072017/02/02'Out with the old, in with the new' by Ven.Ajahn Jayasaro, Panyaden International School, 20Jan.1701:01:49
7082017/02/012560.01.11 ดูที่เจตนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:40
7092017/01/192560.01.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:39
7102017/01/182560.01.15 อาจาริยรำลึก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:58
7112017/01/182560.01.08 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:59
7122017/01/182560.01.08 บารมีสิบทัศ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:07
7132017/01/112560.01.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:37
7142017/01/112560.01.01 ทีละหยด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:33
7152016/12/062559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:31:32
7162016/12/062559.11.29 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:13
7172016/12/052559.12.04 ผู้นำชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:57
7182016/12/052559.12.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:03
7192016/11/292559.10.23 บุญสูงสุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:46
7202016/11/292559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:42
7212016/11/292559.10.22 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:14:26
7222016/11/292559.10.22 ฝึกตนที่สมบูรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:22
7232016/11/292559.10.21 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:02
7242016/11/292559.10.21 ขยับเป็นธรรมดา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:53:14
7252016/11/292559.10.20 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:02:56
7262016/11/292559.10.20 เมตตาบารมี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:48
7272016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:54
7282016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:33
7292016/11/292559.10.20 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:22
7302016/11/292559.10.19 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:11:41
7312016/11/292559.10.19 นิวรณ์บั่นทอนจิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:46
7322016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:16
7332016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:44
7342016/11/292559.10.19 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:56
7352016/11/292559.10.19 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:25
7362016/11/292559.10.18 ยอดแห่งความดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:21
7372016/11/292559.10.18 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:30
7382016/11/292559.10.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:39
7392016/11/292559.10.17 ที่พึ่งอุดม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:17
7402016/11/292559.10.21 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:42
7412016/11/292559.10.20 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:21
7422016/11/28'Anxious Times' by Venerable Ajahn Jayasaro, Panyaden International School, November 21, 201600:44:57
7432016/11/262559.11.20 ระวัง "เรา เขา" โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:57
7442016/11/262559.11.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:38
7452016/11/17Ajahn jayasaro dhamma talk00:03:45
7462016/11/042559.08.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:20:38
7472016/11/042559.08.27 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:58
7482016/11/042559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:46
7492016/11/042559.08.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:38
7502016/11/042559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:27
7512016/11/042559.08.27 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:26
7522016/11/042559.08.27 ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:48
7532016/10/252559.10.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:41
7542016/10/252559.10.16 ศึกษาความเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:58
7552016/10/072559.10.02 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:18
7562016/10/072559.09.17 ชมสวนเพียร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:13
7572016/10/062559.10.02 เท่าทันปัจจุบัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:43
7582016/09/26Buddhism; Education for Life, by Ajahn Jayasaro, Dhamma Talk, Dharma01:43:41
7592016/09/222559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:10
7602016/09/222559.08.13 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:38:48
7612016/09/222559.08.12 Q&A by Ajahn Jayasaro00:41:26
7622016/09/222559.08.13 Q&A by Ajahn Jayasaro01:08:24
7632016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:16
7642016/09/222559.08.13 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:59
7652016/09/222559.08.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:38
7662016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:05
7672016/09/222559.08.12 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:46
7682016/09/222559.08.12 นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:12
7692016/09/222559.08.12 ชีวิต-อนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:40
7702016/09/222559.08.12 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:09:08
7712016/09/222559.08.11 ศรัทธา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:06
7722016/09/222559.08.11 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:24
7732016/09/222559.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:18
7742016/09/222559.08.14 ยุคเสื่อม-ยุคทอง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:48
7752016/09/222559.08.13 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:23:40
7762016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:06
7772016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:25
7782016/09/222559.08.12 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:01
7792016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:14
7802016/09/222559.08.12 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:20:36
7812016/09/222559.09.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:59
7822016/09/212559.09.18 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:52
7832016/09/212559.09.18 งมงายหลายมิติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:58
7842016/09/132559.09.07 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:59:56
7852016/09/132559.09.04 ไม่ดี ไม่ด้อย ไม่เปรียบ ไม่เทียบ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:29
7862016/09/132559.09.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:18
7872016/09/132559.08.31 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:26
7882016/09/072559.07.16 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:05
7892016/09/072559.07.17 ทำให้ตรง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:31
7902016/09/072559.07.16 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:06
7912016/09/072559.07.16 หัวใจภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:55
7922016/09/072559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:25
7932016/09/072559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:29
7942016/09/072559.07.15 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:12
7952016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:06
7962016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:13
7972016/09/072559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:25
7982016/09/072559.07.15 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:58
7992016/09/072559.07.15 คุณธรรมยิ่งยวด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:53
8002016/09/072559.07.14 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:05:35
8012016/09/072559.07.14 ปัญญาเรื่องสุข โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:34
8022016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:29
8032016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:05
8042016/09/072559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:40
8052016/09/072559.07.14 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:10
8062016/09/072559.07.13 สามที่สุด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
8072016/09/072559.07.13 ปฐมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:05
8082016/09/072559.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ​ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:19
8092016/08/312559.08.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:13
8102016/08/312559.08.21 คิดเร้ากุศล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:11
8112016/08/312559.08.07 ทรงใจ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:15
8122016/08/312559.08.24 ปัญญากำกับ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:02
8132016/08/312559.08.18 เชิดชูความดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:23
8142016/08/312559.08.17 คิดซึมเศร้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:30
8152016/08/312559.08.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:58
8162016/08/312559.08.10 ชีวิตอนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:59
8172016/08/312559.08.03 พัฒนาปัญญา ตอน ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:08
8182016/08/25Talk by Venerable Ajahn Jayasaro at Stanford University01:07:21
8192016/08/032559.07.27 พัฒนาปัญญา ตอน ๑ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:58
8202016/08/032559.07.17 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:02
8212016/08/032559.06.29 พัฒนาจิต ตอน ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:39:43
8222016/07/262559.07.13 มั่นใจในเส้นทาง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:57
8232016/07/262559.07.06 พัฒนาจิต ตอน ๓ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:37
8242016/07/212559.07.17 ธรรมจักร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:00
8252016/07/212559.07.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:13
8262016/07/15Happiness by The Venerable Ajahn Jayasaro Bhikkhu01:03:02
8272016/07/062559.05.26 ธรรมะกับสุขภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:46
8282016/07/062559.05.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:53
8292016/07/052559.07.03 พัฒนาที่สมบูรณ์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:53
8302016/07/052559.07.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:14
8312016/07/012559.06.21 สันติภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:11
8322016/07/012559.06.21 พัฒนาจิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:38:51
8332016/06/212559.06.19 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:59
8342016/06/212559.06.19 ชีวิตที่ดีขึ้น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:07
8352016/06/212559.06.15 พัฒนาศีล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:11
8362016/06/15'Dealing with Difficult Conditions' by Venerable Ajahn Jayasaro, Panyaden School, May 31st, 201600:47:00
8372016/06/132559.06.08 พัฒนากาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:27
8382016/06/082559.06.02 สัปปุริสธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:35
8392016/06/082559.05.25 ฐานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:52
8402016/06/062559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:04
8412016/06/062559.06.05 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:12
8422016/06/022559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนอนุบาลทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:52
8432016/06/022559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:51
8442016/05/242559.05.20 อารมณ์ไม่เสียคือสำเร็จ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:58
8452016/05/242559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:23
8462016/05/242559.05.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:20
8472016/05/242559.05.15 หลักมั่นคง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:16
8482016/05/242559.05.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:34
8492016/05/172557.06.07 ศิษย์มีครู โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:56
8502016/05/172556.08.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:01
8512016/05/172556.08.10 Guided Meditation (Evening) by Ajahn Jayasaro00:11:24
8522016/05/172556.07.14 ปัจฉิมโอวาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:44
8532016/05/172556.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:36
8542016/05/172556.07.13 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:01:20
8552016/05/172556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:19:04
8562016/05/172556.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:30
8572016/05/172556.07.12 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:04:50
8582016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:22:17
8592016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:21
8602016/05/172556.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:11:25
8612016/05/172556.07.11 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:27
8622016/05/172556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:32
8632016/05/172556.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:30
8642016/05/172556.07.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:27
8652016/05/172556.06.16 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:07
8662016/05/172556.05.05 Dhamma teaching for Littlebang group by Ajahn Jayasaro01:45:29
8672016/05/172556.03.09 คุณภาพแห่งเหตุ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:32:27
8682016/05/172556.03.06 รู้ตื่นเบิกบาน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:37:21
8692016/05/122557.07.20 อุดมการณ์พุทธ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:38
8702016/05/122557.07.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:21
8712016/05/122557.07.02 ธรรมของคนดี โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:25
8722016/05/122557.05.04 ภาวนาหาความเจริญ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:48
8732016/05/122557.05.04 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:14
8742016/05/122557.03.08 นำสมาธิภาวนา ระลึกคุณครู โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:05:00
8752016/05/122557.03.08 ความเปลี่ยนแปลง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:14
8762016/05/122557.01.06 ให้สิ่งที่อยากได้ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:02
8772016/05/122557.01.06 โอกาสทอง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:09
8782016/05/122557.01.05 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:46
8792016/05/122557.01.05 สำนึกในธรรมดา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:55
8802016/05/122556.11.15 มรดกชาวพุทธ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:58
8812016/05/122556.11.15 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:37
8822016/05/122556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:27
8832016/05/122556.11.14 ไขปัญหาธรรม กลุ่มเด็กนักเรียน ช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:07
8842016/05/122556.11.14 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:27
8852016/05/122556.11.13 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:06:50
8862016/05/122556.11.13 ปฐมโอวาท รู้ราคา รู้คุณค่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:12
8872016/05/122556.11.13 นำสมาธิหลังจากไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:18
8882016/05/122556.11.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:51:14
8892016/05/122556.11.13 จริงแท้ จริงสมมติ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:56:56
8902016/05/122556.09.18 กิเลสไม่ปิดเทอม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:50
8912016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:01:41
8922016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:38
8932016/05/112559.03.12 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:38
8942016/05/112559.03.12 ปัญญาสอดส่อง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:03
8952016/05/112559.03.11 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:56:21
8962016/05/112559.03.11 ฝึกจิตเป็นเพื่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:58
8972016/05/112559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:24:31
8982016/05/112559.03.11 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:28:57
8992016/05/112559.03.11 ธรรมะคือชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:38
9002016/05/112559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:48:54
9012016/05/112559.02.28 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:00:46
9022016/05/112559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:20
9032016/05/112559.02.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:45
9042016/05/112559.02.28 ธรรมเทศนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:34
9052016/05/042559.04.03 แน่-ไม่แน่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:30
9062016/05/042559.04.03 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:16
9072016/05/022559.05.01 งานชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:54
9082016/05/022559.05.01 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:32
9092016/04/282557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๒ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:07:17
9102016/04/282557.06.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ตอนที่ ๑ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:27:28
9112016/04/202556.10.28 Guided Meditation at University of the West by Ajahn Jayasaro00:21:56
9122016/04/202556.10.28 Dhamma Talk at University of the West by Ajahn Jayasaro00:45:19
9132016/04/202556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:00
9142016/04/202556.10.27 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:00
9152016/04/202556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:14:50
9162016/04/202556.10.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:38
9172016/04/202556.10.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:19
9182016/04/202556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงเช้า ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:11
9192016/04/202556.10.27 ธรรมเทศนาช่วงบ่าย ณ University of the West โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:08
9202016/04/202556.10.26 Guided Meditation at University of the West by Ajahn Jayasaro00:18:12
9212016/04/202556.10.22 Guided Meditation at Stanford University by Ajahn Jayasaro00:28:26
9222016/04/202556.10.20 Dhamma Talk in En-Th from Abhayagiri Kathina by Ajahn Jayasaro00:42:43
9232016/04/202556.10.20 Dhamma Talk from Abhayagiri Kathina by Ajahn Pasanno01:02:34
9242016/04/202556.10.19 Practicing Gladness at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:57:13
9252016/04/202556.10.18 Guided Meditation at Abhayagiri by Ajahn Jayasaro00:26:39
9262016/04/202556.10.28 Q&A at University of the West by Ajahn Jayasaro01:19:14
9272016/04/202556.10.26 Q&A at Claremont McKenna College by Ajahn Jayasaro01:29:00
9282016/04/202556.10.26 Dhamma Talk and Q&A at University of the West by Ajahn Jayasaro01:25:41
9292016/04/202556.10.23 Guided Meditation Dhamma Talk and Q&A at White Salmon by Ajahn Jayasaro01:19:53
9302016/04/202556.10.22 Dhamma Talk and Q&A at Stanford University by Ajahn Jayasaro01:15:08
9312016/04/062559.03.20 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:35:53
9322016/04/062559.03.02 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:55:12
9332016/04/062559.03.05 ใฝ่สูงไว้ก่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:25:02
9342016/04/052559.01.28 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:58:58
9352016/04/052559.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:20:28
9362016/04/052559.01.27 พรหมวิหาร โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:54:11
9372016/04/052559.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:21:21
9382016/04/052559.01.27 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:24:12
9392016/04/052559.01.26 สุขไม่มีเงื่อนไข โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:51
9402016/04/052559.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:02
9412016/04/052559.01.26 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:24:41
9422016/04/052559.01.30 ปฏิบัติดิจิตอล โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:12:31
9432016/04/052559.01.29 ปัญญาอบรมสมาธิ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:21
9442016/04/052559.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:15
9452016/04/052559.01.29 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:24:26
9462016/04/052559.01.27 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:10:17
9472016/04/052559.01.27 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:02:58
9482016/04/052559.01.27 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:10:38
9492016/04/052559.01.26 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:17:12
9502016/04/052559.01.25 เวทนาเป็นอาจารย์ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:18
9512016/04/052559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:27:47
9522016/04/052559.01.29 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:19:15
9532016/04/052559.01.28 เหยื่ออนิจจัง โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:30
9542016/04/052559.01.28 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:44:49
9552016/04/052559.01.26 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:54
9562016/04/052559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:29:04
9572016/04/052559.01.25 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:13:26
9582016/04/052559.01.25 นำยืนสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:19:17
9592016/04/052559.01.25 ทำวัตรเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:41:10
9602016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:48
9612016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:16:43
9622016/04/052559.01.23 ฐานอันประเสริฐ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:34
9632016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:23
9642016/04/052559.01.24 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:57
9652016/04/052559.01.24 นำจงกรมภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล00:01:33
9662016/04/052559.01.24 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:08:18
9672016/04/052559.01.24 จับผิดกิเลส โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:45:31
9682016/04/052559.01.25 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:50:52
9692016/04/052559.01.25 ไขปัญหาธรรมช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:36
9702016/04/052559.01.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร01:09:26
9712016/04/052559.01.24 โอวาทก่อนฉัน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:03:37
9722016/04/052559.01.24 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:11:02
9732016/04/052559.01.23 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:12
9742016/03/302559.02.17 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:36:27
9752016/03/302559.02.24 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:11
9762016/03/302559.02.10 กำลังใจภายใน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:00
9772016/03/282559.03.20 ศีลคือฝึกตน โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:43:11
9782016/03/282559.03.20 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:54
9792016/03/232557.06.28 ไขปัญหาธรรมช่วงเช้า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:47:48
9802016/03/232557.05.13 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:09:34
9812016/03/232557.05.13 คำอธิษฐานวันวิสาขบูชา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:10:12
9822016/03/232557.05.09 ทั้งเก่าทั้งใหม่ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:57:40
9832016/03/232557.05.04 Guided Meditation by Ajahn Jayasaro00:15:58
9842016/03/232557.02.23 ส่องใน สว่างนอก โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:34:35
9852016/03/232557.02.23 ปุจฉา-วิสัชนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:30:36
9862016/03/222559.03.06 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:26:22
9872016/03/222559.03.06 ชีวิต ทุกขะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:46:49
9882016/03/142559.02.22 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:16:21
9892016/03/142559.02.21 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:18:36
9902016/03/082559.02.07 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:28
9912016/03/082559.02.03 รู้คุณ แทนคุณ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:40:25
9922016/03/082559.02.07 สำนึกถูก ปลูกปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:49:08
9932016/02/262559.02.22 เหนือภาษา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:54
9942016/02/262559.02.21 ควรแก่คารวะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:44:54
9952016/02/222559.01.17 ศิษย์ปลอดภัย โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:42:44
9962016/02/222559.01.17 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:17:48
9972016/02/222559.01.06 มี ไม่มีศาสนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:33:32
9982016/02/222559.01.03 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:23:13
9992016/02/222559.01.03 ปณิธานบนฐานเก่า โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:35:44
10002016/02/222559.01.03 นำสมาธิภาวนาช่วงเย็น โดยพระอาจารย์ชยสาโร00:15:10
තවත් පිටු:1 2 3 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 2530)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.