මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/16උත්තරීතර හිඟාකෑම - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:04
22019/11/03"උත්තරීතර හිඟාකෑම"00:52:03
32019/10/28බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදී ද ?00:29:10
42019/10/12"ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ"00:44:01
52019/09/24නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි00:41:51
62019/09/23ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 0100:25:59
72019/09/23බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය00:25:43
82019/09/23සෝතාපන්න වීම - සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් කල ධර්ම විවරණය00:18:46
92019/09/23ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව00:35:29
102019/09/23සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද ?00:33:16
112019/09/23කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව00:29:05
122019/09/23නිවන් මඟ සහ පටිච්ච සමුප්පාදය00:14:01
132019/09/22සම්මා සමාධි00:34:26
142019/09/22ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය00:34:26
152019/09/20සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය00:21:20
162019/09/20පින සහ කුසලය00:28:40
172019/09/20සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය00:43:35
182019/09/20නිබ්බානං පරමං සුඛං00:28:56
192019/09/20අරණ්‍යගත වීම 2 - වනගත වීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම00:15:27
202019/09/20අරණ්‍යගත වීම 1 - බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි ?00:08:20
212019/09/20අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය - අතිපුජ්‍ය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:40:35
222019/09/20ව්නයක් ඇති රටක් - අතිපුජ්‍ය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:16:23
232019/03/16"සංඛාර"- අතිපූජනීය වජිරබුද්ධි මහ තෙරුණුවෝ.00:35:14
242019/02/10"විනයක් ඇති රටක්"- අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ.00:16:23
252018/12/16අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය00:40:35
262018/12/13පින සහ කුසලය00:28:40
272018/12/11සම්මා සමාධිය00:34:26
282018/12/05සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය00:43:35
292018/12/01සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය00:21:20
302018/11/30ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය00:34:26
312018/11/29නිබ්බානං පරමං සුඛං00:28:56
322018/11/27බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?00:29:10
332018/11/21අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 0500:26:08
342018/11/18ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ තෙරුණුවෝ00:19:22
352018/11/15අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග- 0400:24:38
362018/11/13Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:25:59
372018/11/13Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි 200:25:43
382018/11/13අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero 300:17:20
392018/11/11නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි.00:41:51
402018/11/05බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය00:25:43
412018/11/02වර්තමාන ශාසනික තත්වත්වය හා විභජ්ජවාදය00:08:59
422018/10/29ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු- 0100:25:59
432018/10/23අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග- 0300:18:17
442018/10/16කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව00:29:05
452018/10/07අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 0200:17:20
462018/08/27නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය00:14:01
472018/08/19නිවන්මග සහ අභිධර්මය00:17:23
482018/08/04එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව00:27:04
492018/07/14නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව00:30:04
502018/06/06බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?00:13:50
512018/05/28ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:35:29
522018/05/28අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි තෙරුණුවන්ගේ ගවේශනාත්මකවූත්,00:40:55
532018/05/16අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග00:40:55
542018/05/07භික්ෂුවගේ උරුමය00:12:37
552017/12/11ආරණ්‍යගතවීම01:12:58
562017/12/01කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:36:27
572017/11/12ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:35:29
582017/10/10ආරණ්‍යගතවීම 05 - වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන.00:18:34
592017/10/05ආරණ්‍යගතවීම 04 - වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම00:14:11
602017/09/30ආරණ්‍යගතවීම 03 - වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම00:16:30
612017/09/26ආරණ්‍යගතවීම 02 - වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම.00:15:27
622017/09/20ආරණ්‍යගතවීම 01 - බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?00:08:20
632017/05/23සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?00:33:16
642017/04/16චේතෝවිමුක්තිය - Chethovimukthiya00:19:45
652017/03/26රහත්බව හඳුනා ගැනීම - ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්00:28:50
662017/03/11"සෝතාපන්නවීම" - සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් කල ධර්ම විවරණය00:18:46
672017/02/13පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම00:25:37
682017/01/14භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?00:40:57
692016/12/04පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව00:25:50
702016/10/18බෞද්ධකම?00:33:01
712016/08/14අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද? Are there any Arahants living today?00:23:17
722016/08/14අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද? Are there any Arahants living today?00:23:17
732016/02/09පැතිකඩ - Sirasa TV - February 9, 201600:26:33
742015/05/03දහම් ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:15:25
752015/05/03දාන - සීල - භාවනා - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:11:03
762015/05/03චතුරාර්ය සත්‍යය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:10:51
772015/05/03සඟ ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:23:04
782015/05/03ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi00:18:46
792015/05/03දහම් ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:15:25
802014/11/25ශ්‍රද්ධාව : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero01:57:47
812014/11/25සදහම් මග : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero02:01:11
822014/11/24බුද්ධ ශාසනය : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero01:52:38
832014/11/24භාවනා කල යුත්තේ අැයි ? - Why meditate? - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:34:38
842014/11/18බුදු ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:23:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.