මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/16'The Buddha Sāsanaya': (May 2006-English Subtitles) by Maha Arahant Mahanuwara Wajirabuddhi Thero.02:23:55
22020/07/14'Shraddhāva'. (April 2006)- Maha Arahant Mahanuwara Wajirabuddhi Thero.02:24:15
32020/07/12'Lōkaya': The mundane world of existence. (March 2006) - Maha Arahant Mahanuwara Wajirabuddhi Thero.02:38:18
42020/07/09'Sadhaham Maga': The Pristine Dhamma Path (Feb. 2006) - Maha Arahant Mahanuwara Wajirabuddhi Thero.02:35:00
52020/04/13Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero බුද්ධ ශාසනය01:52:38
62020/02/15ලෝකය Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero01:51:31
72020/02/08සදහම් මග Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero- 2006 පෙබරවාරි මස02:01:11
82020/02/08භාවනා කළ යුත්තේ ඇයි? Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:33:43
92019/12/13භික්ෂු දේශපාලනය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:51:38
102019/11/03"උත්තරීතර හිඟාකෑම"00:52:03
112019/10/12"ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ"00:44:01
122019/09/07ලෝකය (2006 මාර්තු මස) - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.01:51:33
132019/03/16"සංඛාර"- අතිපූජනීය වජිරබුද්ධි මහ තෙරුණුවෝ.00:35:14
142019/02/10විනයක් ඇති රටක් - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:16:23
152018/12/16අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය00:40:35
162018/12/13පින සහ කුසලය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:28:40
172018/12/11සම්මා සමාධිය00:34:26
182018/12/05සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය00:43:35
192018/12/01සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය00:21:20
202018/11/30ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය00:34:26
212018/11/29නිබ්බානං පරමං සුඛං00:28:56
222018/11/27බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?00:29:10
232018/11/21අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 0500:26:08
242018/11/18ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ තෙරුණුවෝ00:19:22
252018/11/15අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග- 0400:24:38
262018/11/13Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:25:59
272018/11/13Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි 200:25:43
282018/11/11නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි.00:41:51
292018/11/05බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:25:43
302018/11/02වර්තමාන ශාසනික තත්වත්වය හා විභජ්ජවාදය00:08:59
312018/10/29ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු- 0100:25:59
322018/10/23අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග- 0300:18:17
332018/10/16කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව00:29:05
342018/10/07අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 0200:17:20
352018/08/27නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:14:01
362018/08/19නිවන්මග සහ අභිධර්මය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:17:23
372018/08/04එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව00:27:04
382018/07/14නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව00:30:04
392018/06/06බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?00:13:50
402018/05/28ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:35:29
412018/05/28අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි තෙරුණුවන්ගේ ගවේශනාත්මකවූත්,00:40:55
422018/05/16අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග00:40:55
432018/05/07භික්ෂුවගේ උරුමය00:12:37
442017/12/11'ආරණ්‍යගතවීම' සම්පූර්ණ දේශනා මාලාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.01:12:58
452017/12/01කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණෝ00:36:27
462017/11/12ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:35:29
472017/10/10ආරණ්‍යගතවීම 05 - වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන.00:18:34
482017/10/05ආරණ්‍යගතවීම 04 - වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම00:14:11
492017/09/30ආරණ්‍යගතවීම 03 -'වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම' (අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.)00:16:30
502017/09/26ආරණ්‍යගතවීම 02 - 'වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම' (අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.)00:15:27
512017/09/20ආරණ්‍යගතවීම 01 - 'බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?' (අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.)00:08:20
522017/05/23සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?00:33:16
532017/04/16චේතෝවිමුක්තිය - Chethovimukthiya00:19:45
542017/03/26රහත්බව හඳුනා ගැනීම (ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්) - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:28:50
552017/03/11"සෝතාපන්නවීම" - සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින් කල ධර්ම විවරණය00:18:46
562017/02/13පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම00:25:37
572017/01/14භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?00:40:57
582016/12/04පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:25:50
592016/10/18බෞද්ධකම?00:33:01
602016/08/14අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද? - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:23:17
612016/08/14අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද? Are there any Arahants living today?00:23:17
622016/02/09පැතිකඩ - Sirasa TV - February 9, 201600:26:33
632015/05/03සඟ ගුණ ('සදහම් කිරණ' 2006 ජූනි මස) - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:23:04
642015/05/03දහම් ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:15:25
652015/05/03දාන - සීල - භාවනා - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:11:03
662015/05/03චතුරාර්ය සත්‍යය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:10:51
672015/05/03ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi00:18:46
682015/05/03දහම් ගුණ ('සදහම් කිරණ' 2006 ජූනි මස) - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.00:15:25
692014/11/25ශ්‍රද්ධාව : අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero01:57:47
702014/11/25සදහම් මග - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ. (2006 පෙබරවාරි මස)02:01:11
712014/11/24බුද්ධ ශාසනය - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ. (2006 මැයි මස)01:52:38
722014/11/24භාවනා කල යුත්තේ අැයි ? - Why meditate? - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි00:34:38
732014/11/18බුදු ගුණ - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි හිමි - Most Venerable Mahanuwara Wajirabuddhi Thero00:23:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.