භික්ඛු බෝධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/18MNx_114 To Be Cultivated and Not To Be Cultivated, Bhikkhu Bodhi, Middle-(Feb 2020, Audio Texts)00:24:02
22020/02/17MNx_113 True Man, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Feb 2020, Audio Texts)00:09:46
32020/02/15MNx_112 Sixfold Purity, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Feb 2020, Audio Texts)00:13:02
42020/02/13MNx_111One by One As They Occurred, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Feb 2020, Audio Texts)00:09:50
52020/02/13MNx_110 Shorter Discourse on the Full-moon Night, Bhikkhu Bodhi, Middle-(Feb 2020, Audio Texts)00:10:04
62020/02/11MNx_109 The Greater Discourse on the Full-moon Night, Bhikkhu Bodhi, Middle (Feb 2020, Audio Texts)00:12:35
72020/02/05Dependent Origination and Selflessness in Pāli Tradition: Ven. Bhikkhu Bodhi01:31:31
82020/02/02MNx_108 Gopaka Moggallana, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:16:11
92020/01/31MNx_107 Ganaka Moggallana, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:14:43
102020/01/30Majjhima Nikaya MN 20 part 1, 2010 3 6 Bhikkhu Bodhi MPG00:51:21
112020/01/30Majjhima Nikaya MN 20 part 2, 2010 3 6 Bhikkhu Bodhi MPG00:32:02
122020/01/30Majjhima Nikaya MN 19 2010 1 30 Bhikkhu Bodhi MPG00:24:52
132020/01/30Majjhima Nikaya MN 18 Bhikkhu Bodhi flv01:22:06
142020/01/30Majjhima Nikaya MN 15 part 2, Bhikkhu Bodhi MPG00:13:12
152020/01/25MNx_106 The Way to the Imperturbable, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Dis (Jan 2020, Audio Texts)00:13:23
162020/01/23MNx_105 To Sunakkhatta, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:19:43
172020/01/21MNx_104 At Samagama, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:18:25
182020/01/21MNx 103 What Do You Think About Me? Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:11:40
192020/01/20MNx_102 The Five and Three, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:19:45
202020/01/20MNx_101 At Devadaha, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:32:04
212020/01/20Majjhima Nikaya MN 15 part 1, 2010 1 16 Bhikkhu Bodhi MPG00:52:29
222020/01/18MNx_100 Sangarava, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:07:38
232020/01/18MNx_099 Subha Sutta, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:28:15
242020/01/18MNx_098 Vasettha, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:13:50
252020/01/18MNx_097 Dhananjani, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:16:56
262020/01/17MNx_096 Esukari, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:12:51
272020/01/17Majjhima Nikaya MN 8 part 2, 2010 1 2 Bhikkhu Bodhi MPG00:36:34
282020/01/17MNx_095 With Canki, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:28:35
292020/01/16MNx_094 Ghotamukha, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:09:31
302020/01/16MNx_093 Assalayana, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:21:13
312020/01/16Majjhima Nikaya MN 8 part 1, 2010 1 2 Bhikkhu Bodhi MPG00:51:09
322020/01/16Majjhima Nikaya MN 7 part 2, section 3, 2009 12 19 Bhikkhu Bodhi MPG00:17:36
332020/01/16MNx_092 Sela Sutta, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:20:05
342020/01/15MNx_091 Brahmayu, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:28:47
352020/01/14Majjhima Nikaya MN 7 part 2, section 2, 2009 12 19 Bhikkhu Bodhi MPG00:17:20
362020/01/14MNx_090 Kannakatthala, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:18:53
372020/01/14Walking Meditation with Bhikkhu Bodhi00:06:02
382020/01/14MNx_089 Monuments to the Dhamma, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:16:30
392020/01/14Majjhima Nikaya MN 7 part 2, section 1, 2009 12 19 Bhikkhu Bodhi MPG00:50:59
402020/01/13MNx_088 The Cloak, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:12:05
412020/01/13MNx_087 Born from Those Who Are Dear, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Disco (Jan 2020, Audio Texts)00:11:40
422020/01/13MNx_086 On Angulimala Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:17:42
432020/01/13MNx_085 Prince Bodhi, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:14:06
442020/01/12MN_085 Prince Bodhi, Bhikkhu Sujato, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:43:39
452020/01/12Majjhima Nikaya MN 6 part 1. Bhikkhu Bodhi MPG00:51:21
462020/01/12Majjhima Nikaya MN 7 part 1, section 1, 2009 11 21 Bhikkhu Bodhi MPG00:51:18
472020/01/12Majjhima Nikaya MN 6 part 2, Bhikkhu Bodhi MPG00:34:59
482020/01/12Majjhima Nikaya MN 7 part 1, section 2, 2009 11 21 Bhikkhu Bodhi MPG00:27:38
492020/01/12MNx_084 Madhura Sutta:, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:15:50
502020/01/12Majjhima Nikaya MN 2 part 2 1, 2009 10 24 Bhikkhu Bodhi MPG00:51:15
512020/01/12Majjhima Nikaya MN 2 part 3 1, 2009 10 31 Bhikkhu Bodhi MPG00:51:13
522020/01/12Majjhima Nikaya MN 2 part 3 2, 2009 10 31 Bhikkhu Bodhi MPG00:35:05
532020/01/12Majjhima Nikaya MN 2 part 1 2, 2009 10 17 Bhikkhu Bodhi MPG00:29:54
542020/01/12Majjhima Nikaya MN 2 part 2 2, 2009 10 24 Bhikkhu Bodhi MPG00:25:36
552020/01/12MNx_083 King Makhadeva, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:14:50
562020/01/12MNx_081 Ghatikara the Potter, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:17:12
572020/01/12MNx_080 Vekhanassa, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:06:53
582020/01/11MNx_082 On Ratthapala, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:35:18
592020/01/11Majjhima Nikaya MN 2 part 1 1, 2009 10 17 Bhikkhu Bodhi MPG00:51:38
602020/01/11MNx_077A Greater Discourse to Sakuludayin, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Dis (Jan 2020, Audio Texts)00:04:17
612020/01/10MNx_077B Greater Discourse to Sakuludayin,, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Dis(Jan 2020, Audio Texts)00:40:37
622020/01/10MNx_076 To Sandaka, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:28:12
632020/01/08MNx_075_Magandiya, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:26:32
642020/01/06MNx_070_Kitagiri, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:18:28
652020/01/05MNx_065 To Bhaddali, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:21:29
662020/01/05MNx_064 Greater Discourse to Malunkyaputta, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Di,(Jan 2020, Audio Texts)00:11:57
672020/01/05MNx_063 Shorter Discourse to Malunkyaputta, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Dis(Jan 2020, Audio Texts)00:09:16
682020/01/04MNx_060 The Incontrovertible Teaching, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discou,(Jan 2020, Audio Texts)00:34:03
692020/01/03MNx_057 The Dog-Duty Ascetic, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:12:34
702020/01/03MNx_054_Potaliya, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:19:01
712020/01/02MNx_052 Man from Atthakanagara, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses,(Jan 2020, Audio Texts)00:12:16
722020/01/01MNx_047 The Inquirer, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:07:34
732020/01/01MNx_046 Greater Discourse on Ways of Undertaking Things, Bhikkhu Thanissaro (Dec 2019, Audio Texts)00:18:25
742019/12/31MNx_041 The Brahmins of Sala, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:15:43
752019/12/30MNx_038 Greater Discourse on the Destruction of Craving, Bhikkhu Bodhi, (Dec 2019, Audio Texts)00:30:32
762019/12/30MNx_037 Shorter Discourse on the Destruction of Craving, Bhikkhu Bodhi, (Dec 2019, Audio Texts)00:12:18
772019/12/30MNx_036 Greater Discourse to Saccaka, Bhikkhu Thanissaro, Discourses, MN z (Dec 2019, Audio Texts)00:30:33
782019/12/29MNx_032_The Greater Discourse in Gosinga, Bhikkhu Bodhi, Middle-lengt, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:14:48
792019/12/29MNx_031_Shorter Discourse in Gosinga, Bhikkhu Bodhi, Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:13:13
802019/12/28MNx_029_GreatHeartWood_, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:12:30
812019/12/28MNx_028_Great Elephant Footprint, Bhikkhu Bodhi, Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:17:53
822019/12/28MNx_027_Shorter Elephant Footprint, Bhikkhu Bodhi, Middle-length , MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:23:11
832019/12/27MNx_026_ Noble Search, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:37:26
842019/12/26MNx_022_WaterSnake_, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:31:59
852019/12/25MNx_020_DistractingThoughts_, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:07:29
862019/12/25MNx_019_TwoSortsThinkin, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:09:25
872019/12/24MNx_013_MassSuffering, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:16:50
882019/12/23MNx_012_GreatLionRoar_, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:35:51
892019/12/23MNx_011_LionRoar, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:11:27
902019/12/22MNx_009 RightView, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:30:02
912019/12/22MNx_008 Effacement, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:18:38
922019/12/22MNx_007_ SimileCloth, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN x (Dec 2019, Audio Texts)00:09:46
932019/12/22MNx_006 Should Wish, Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN (Dec 2019, Audio Texts)00:06:50
942019/12/21MNy_001B MulapariyayaSutta, I.B. Horner, Middle-length Discourses, MN (Dec 2019, Audio Texts)00:58:57
952019/12/20MNy_001A MulapariyayaSutta, I.B. Horner, Middle-length Discourses, MN (Dec 2019, Audio Texts)00:58:39
962019/12/20MNx_001_The Root Sequence , Bhikkhu Bodhi, Middle-length Discourses, MN (Dec 2019, Audio Texts)00:17:04
972019/12/07Anguttara Nikaya: The Book of the Fours. Sutta 24-discussion (2019.12.07) Bhikkhu Bodhi00:32:27
982019/12/04Emptiness and Social Action with Bhikkhu Bodhi01:34:23
992019/12/02Bhikkhu Bodhi's Salutation00:07:15
1002019/11/29పర్యావరణ సంక్షోభం : భిక్కు బోధి | Climate Crisis : Bhikkhu Bodhi00:10:13
1012019/10/19Anguttara Nikaya: , The Book of the Fours. Sutta 1- 2019.10.19-part 2 Bhikkhu Bodhi00:09:32
1022019/10/19Anguttara Nikaya: , The Book of the Fours. Sutta 1- 2019.10.19- part 1 Bhikkhu Bodhi01:27:03
1032019/10/17Bhikkhu Bodhi’s tribute to most venerable Piyatissa00:12:50
1042019/10/05Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 146- part 1 (2019.10.05) Bhikkhu Bodhi01:30:56
1052019/10/04Buddhist Ethics | Robert Wright & Bhikkhu Bodhi [The Wright Show]01:19:34
1062019/09/21Blessing Message from Ven Bhikkhu Bodhi | Blessing Message from buddhist global relief00:06:45
1072019/09/14Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 127- part 3 (2019.09.14) Bhikkhu Bodhi00:40:14
1082019/09/01Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 117-126 part 1(2019.08.24) Bhikkhu Bodhi01:28:08
1092019/09/01Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 114-116 part 1(2019.08.17) Bhikkhu Bodhi01:32:22
1102019/08/17Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 114-116 part2 (2019.08.17) Bhikkhu Bodhi00:29:31
1112019/08/17Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 114-116 (2019.08.17) Bhikkhu Bodhi01:38:35
1122019/08/11Finding Joy in the Wholesome with Ven. Bhikkhu Bodhi01:43:17
1132019/08/03Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 103-107 Part 2(2019.08.03) Bhikkhu Bodhi00:25:08
1142019/07/21Ven Bodhi UN 201900:11:51
1152019/07/19Bhikkhu Bodhi Discourse 01 Video 0100:05:24
1162019/07/07Meditation Retreat on July 17th 201700:02:15
1172019/05/19"Walking Homeless in India" with Ven. Bhikkhu Bodhi (May 19, 2019 . Sunday . 2:00 pm - 4:00 pm)02:19:53
1182019/05/09Bhikkhu Bodhi's interview on Unity Online Radio (June 1, 2015)00:31:25
1192019/04/147. Eightfold Path/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:20:01
1202019/04/148. Meditation/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:25:01
1212019/04/1410. The Sangha/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:20:01
1222019/04/149. Social Teachings of Buddha/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:18:21
1232019/04/146. Nibbana/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:18:21
1242019/04/144. Dependent Origination/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:16:41
1252019/04/143. The Nature of Existence/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:20:01
1262019/04/142. The Four Noble Truths/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:21:41
1272019/04/145. Rebirth and Kamma/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:25:01
1282019/04/141. The Buddha/ Taught by Ven. Bhikkhu Bodhi01:25:01
1292019/04/13Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 69-70 (2018.04.13 Part 2) Bhikkhu Bodhi00:17:33
1302019/04/13Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three. Sutta 69-70 (2018.04.13 Part 1) Bhikkhu Bodhi01:26:22
1312019/04/03Ven Bhikku Bhodi's Dhamma talk at Nagaloka00:51:31
1322019/02/06Women's Liberation from secular and spiritual points of view by Bhikkhu Bodhi00:26:44
1332019/02/01Ven Bodhi, Keynote Speaker, at Global Conference on Buddhism and Women's Liberation 1/30-31/1900:27:54
1342019/01/30What and How Buddha attained Enlightenment ...Bhikkhu Bodhi00:58:14
1352018/12/15Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three(2018.12.15) Bhikkhu Bodhi01:30:00
1362018/12/01Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three(2018.12.01 discussion ) Bhikkhu Bodhi00:37:10
1372018/12/01Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three(2018.12.01 ) Bhikkhu Bodhi01:22:37
1382018/11/27The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #9, 23 Mar 2018)02:05:36
1392018/11/27The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #8, 21 Mar 2018)02:05:13
1402018/11/27The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #7, 19 Mar 2018)02:04:50
1412018/11/27The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #6, 16 Mar 2018)02:09:03
1422018/11/27The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #10, 26 Mar 2018)02:08:47
1432018/11/17Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three(2018.11.17) Bhikkhu Bodhi01:28:27
1442018/11/10Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three:Sutta 45- discussion(2018.11.10 ) Bhikkhu Bodhi00:20:44
1452018/11/10Anguttara Nikaya: Tiki-nipata, The Book of the Three(2018.11.10 ) Bhikkhu Bodhi01:20:16
1462018/10/13A Short Introduction to Buddhism Course by Ven. Bhikkhu Bodhi - 4 (August 12th, 2018)01:04:26
1472018/10/13A Short Introduction to Buddhism Course by Ven. Bhikkhu Bodhi - 3 (August 5th, 2018)01:05:45
1482018/10/13A Short Introduction to Buddhism Course by Ven. Bhikkhu Bodhi - 1 (July 15th, 2018)00:56:29
1492018/10/06Anguttara Nikaya: Tiki-nipāta, The Book of the Three(2018.10.06 discussion) Bhikkhu Bodhi00:23:35
1502018/10/06Anguttara Nikaya: Tiki-nipāta, The Book of the Three(2018.10.06) Bhikkhu Bodhi01:28:53
1512018/09/30The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #1, 5 Mar 2018)01:54:09
1522018/09/30The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #2, 7 Mar 2018)02:09:20
1532018/09/30The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #3, 9 Mar 2018)02:07:36
1542018/09/30The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #4, 12 Mar 2018)02:01:28
1552018/09/30The Theravada Abhidhamma with Bhikkhu Bodhi (Class #5, 14 Mar 2018)02:01:27
1562018/09/29Anguttara Nikaya: Tiki-nipāta, The Book of the Three(2018.9.29 discussion) Bhikkhu Bodhi00:26:44
1572018/09/29Anguttara Nikaya: Tiki-nipāta, The Book of the Three(2018.9.29) Bhikkhu Bodhi01:24:19
1582018/09/15Anguttara Nikaya: Tiki-nipāta, The Book of the Three(2018.9.15) Bhikkhu Bodhi01:32:55
1592018/08/24Immanent Buddhism | Robert Wright & Bhikku Bodhi [The Wright Show]01:15:45
1602018/08/22Anguttara Nikaya: Tiki-nipāta, The Book of the Three(2018.08.11 ) Bhikkhu Bodhi01:22:16
1612018/07/22BGR Walks to Feed the Hungry in 201800:03:41
1622018/07/22Buddhismus im Westen - Bhikkhu Bodhi01:51:34
1632018/07/04Ven. Dr. Bhikkhu Bodhi - Lecture Summary - Conference Buddhism in Dialogue x/1200:06:41
1642018/06/09Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.06.09) discussion Bhikkhu Bodhi00:19:13
1652018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [15/15]00:53:02
1662018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [14/15]01:02:00
1672018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [13/15]00:50:18
1682018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [10/15]00:53:45
1692018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [9/15]01:07:08
1702018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [6/15]01:18:00
1712018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [7/ 15]00:55:46
1722018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [2 /15 ]01:14:59
1732018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [5/15]00:49:07
1742018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [1/15]01:23:50
1752018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [4/ 15]00:09:37
1762018/05/282013 Abhidhamma Retreat by Bhikkhu Bodhi [3/15]00:36:38
1772018/05/18Anguttara Nikaya: Duka Nipata, The Book of the Two (2018.05.12 part 1) Bhikkhu Bodhi00:21:10
1782018/05/14Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.05.12 part 2) Bhikkhu Bodhi01:05:13
1792018/05/12Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.05.12 part 3 discussion) Bhikkhu Bodhi00:26:51
1802018/05/07Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.05.05) Bhikkhu Bodhi01:27:22
1812018/04/26Bhikkhu Bodhi on Samadhi00:01:13
1822018/04/24Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.04.21) Bhikkhu Bodhi01:24:24
1832018/04/24Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.04.12 part 2 -disscussion) Bhikkhu Bodhi00:36:48
1842018/04/23Mindfulness for Global Citizenship - Bhikkhu Bodhi00:13:15
1852018/04/17Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.04.14) Bhikkhu Bodhi01:20:44
1862018/04/10Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2018.04.08) Bhikkhu Bodhi01:27:57
1872018/04/08Lecture 10. The Sangha - Part200:41:03
1882018/04/07Lecture 10. The Sangha - Part100:41:03
1892018/04/06Lecture 9. The Social Dimensions of the Buddha's Teachings - Part 200:36:09
1902018/04/04Bhikkhu Bodhi: Solidarity as Compassion00:05:18
1912018/04/02Lecture 9. The Social Dimensions of the Buddha's Teachings - Part 100:43:03
1922018/04/01Lecture 8. Meditation - Part 200:43:33
1932018/03/31Lecture 8. Meditation - Part 100:40:43
1942018/03/30Lecture 7. The Noble Eightfold Path - Part200:38:57
1952018/03/29Lecture 7. The Noble Eightfold Path - Part100:41:33
1962018/03/28Lecture 6. Nibbana - Part200:40:09
1972018/03/27Lecture 6. Nibbana - Part100:42:23
1982018/03/25Lecture 5. Rebirth and Kamma - Part 200:44:18
1992018/03/24Lecture 5. Rebirth and Kamma - Part100:44:43
2002018/03/23Lecture 4. Dependent Arising - Part 200:38:43
2012018/03/22Nibbana by Bhikkhu Bodhi01:45:13
2022018/03/22Lecture 4 Dependent Arising - Part 100:42:27
2032018/03/20Nibbana by Bhikkhu Bodhi01:39:50
2042018/03/17Lecture 3. The True Nature of Existence - Part100:40:03
2052018/03/17Lecture 3. The True Nature of Existence - Part200:38:31
2062018/03/15Lecture 2: The Four Noble Truths - Part200:44:52
2072018/03/14Lecture 2 : The Four Noble Truths - Part 1.00:43:17
2082018/03/08Lecture 1. The Buddha - Part 200:44:34
2092018/03/07Lecture 1. The Buddha - Part 100:40:16
2102018/03/06Conciencia Universal - (Bhikkhu Bodhi) - Universal Consciousness00:04:20
2112018/03/05Bhikkhu Bodhi at Abhayagiri Buddhist Monastery01:04:01
2122018/02/25La Esencia del Budismo - (Bhikkhu Bodhi) - The Essence of Buddhism00:07:44
2132018/02/24Atenciòn Plena - (Bhikkhu Bodhi) - Right Mindfulness00:06:06
2142017/12/19Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2017.12.16) Bhikkhu Bodhi01:30:06
2152017/12/19☸☸☸ A Discourse On The Samgha Part (2) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:40:46
2162017/12/19☸☸☸ A Discourse On The Samgha Part (1) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:40:39
2172017/12/19☸☸☸ A Discourse On Social Context of The Dhamma By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:42:38
2182017/12/19☸☸☸ A Discourse On Rebirth & Kamma Part (2) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:44:01
2192017/12/19☸☸☸ A Discourse On Rebirth & Kamma Part (1) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:44:27
2202017/12/19☸☸☸ A Discourse On Noble Eightfold Path Part (2) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:38:37
2212017/12/19☸☸☸ A Discourse On Noble Eightfold Path Part (1) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:41:15
2222017/12/19☸☸☸ A Discourse On Nibbana Part (2) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:39:54
2232017/12/19☸☸☸ A Discourse On Nibbana Part (1) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:42:02
2242017/12/19☸☸☸ A Discourse On Economic Social Political By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:35:53
2252017/12/19☸☸☸ A Discourse On Meditation Part (2) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:43:08
2262017/12/19☸☸☸ A Discourse On Meditation Part (1) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:40:22
2272017/12/18☸☸☸ A Discourse On Dependent Arising Part (2) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:38:29
2282017/12/18☸☸☸ A Discourse On Dependent Arising Part (1) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:42:14
2292017/12/17☸☸☸ A Discourse On Three Characteristics of Existence By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:38:19
2302017/12/17☸☸☸ A Discourse On The True Nature of Existence By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:39:45
2312017/12/17☸☸☸ A Discourse On The Four Noble Truths Part (2) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:44:38
2322017/12/16☸☸☸ A Discourse On The Four Noble Truths Part (1) By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:43:12
2332017/12/16☸☸☸ A Discourse On Life of The Buddha By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:44:25
2342017/12/16☸☸☸ A Discourse On The Buddha - Introduction By Bhikkhu Bodhi ☸☸☸00:40:03
2352017/12/16Bhikkhu Bodhi - 1 - The Buddha03:14:20
2362017/12/09Buddhist - Christian Dialogue Q and A00:35:37
2372017/12/08Ven. Dr. Bhikkhu Bodhi - Wealth, Inequality, and Social Responsibility: A Buddhist Perspective00:23:18
2382017/11/27Bhikkhu Bodhi | Mahasaccaka Sutta | The Discovery of the Middle Way | Buddhism01:02:04
2392017/11/27Bhikkhu Bodhi | Mahasaccaka Sutta | Part 2 | Buddhism01:12:14
2402017/11/20Anguttara Nikaya: Duka Nipāta, The Book of the Two (2017.11.18) Bhikkhu Bodhi01:22:14
2412017/11/17Bhikkhu Bodhi | Bhayabherava Sutta | Part 2 | 2003 | Theravada Buddhism00:54:26
2422017/11/17Bhikkhu Bodhi | Bhayabherava Sutta | 2003 | Theravada Buddhism01:10:30
2432017/11/17Bhikkhu Bodhi | Ariyapariyesana Sutta | 2003 | Buddhism01:04:29
2442017/11/16Bhikkhu Bodhi | Lecture 1 | The Buddha01:23:23
2452017/11/15Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.11.11) . Bhikkhu Bodhi01:21:20
2462017/11/13Bhikkhu Bodhi | Working With Pain | 2010 | Buddhism | Dhamma00:47:56
2472017/10/25Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.10.21). Bhikkhu Bodhi01:27:09
2482017/10/22It Takes Two to Tango The Human Future and the Future of Buddhism00:59:21
2492017/10/222017 Vesak in UN00:10:41
2502017/10/10Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.10.07). Bhikkhu Bodhi01:18:05
2512017/10/10Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.09.16). Bhikkhu Bodhi01:26:40
2522017/10/10Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.07.22) Part 2 . Bhikkhu Bodhi00:15:32
2532017/09/05Bhikkhu Bodhi | Seven Factors Of Conscientious Action | Theravada Buddhism00:47:02
2542017/08/07Den Geist verstehen ( To know the mind ) - Bhikkhu Bodhi02:10:23
2552017/07/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.07.22) Part 1. Bhikkhu Bodhi01:17:13
2562017/07/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.07.15) Discussion. Bhikkhu Bodhi00:10:56
2572017/07/16BostonBuddhist Live Stream - Session 0400:42:11
2582017/07/16BostonBuddhist Live Stream - Session 0300:39:17
2592017/07/16BostonBuddhist Live Stream - Session 0200:57:23
2602017/07/16BostonBuddhist Live Stream - Session 0101:53:10
2612017/07/16Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.05.15) Part 1. Bhikkhu Bodhi01:23:44
2622017/07/10Dependent Origination - Bhikkhu Bodhi | {Paticca Samuppada} | Buddhism01:15:18
2632017/06/26Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.06.24) Part 1. Bhikkhu Bodhi01:22:42
2642017/06/26Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.06.03) Discussion. Bhikkhu Bodhi00:33:49
2652017/06/09Ven. Bhikkhu Bodhi A Buddhist Perspective on Occupy Wall Street part 101:09:20
2662017/06/08Nibbana by Bhikkhu Bodhi01:26:10
2672017/06/07Bhikkhu Bodhi 1 The Buddha01:56:21
2682017/06/06Rebirth and Kamma, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Karma, Dharma, Buddhism02:04:44
2692017/06/05Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.06.03) Part 1. Bhikkhu Bodhi01:20:02
2702017/06/05Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.05.20) Discussion. Bhikkhu Bodhi00:26:25
2712017/06/05Ven. Bhikkhu Bodhi The Four Noble Truths of the Climate Crisis00:36:20
2722017/05/21Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.05.20) Part 1. Bhikkhu Bodhi01:26:25
2732017/05/21Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.05.13) Discussion. Bhikkhu Bodhi00:21:34
2742017/05/15Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.05.13) Part 1. Bhikkhu Bodhi01:27:17
2752017/05/112017 Vesak in UN00:10:41
2762017/04/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.04.22) discussion. Bhikkhu Bodhi00:17:18
2772017/04/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.04.22) Part 1. Bhikkhu Bodhi01:09:42
2782017/04/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.04.15) discussion. Bhikkhu Bodhi00:26:24
2792017/04/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.04.15) Part 1 Bhikkhu Bodhi01:29:01
2802017/04/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.04.01) discussion Bhikkhu Bodhi00:19:30
2812017/04/24Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (2017.04.01) Part 1 Bhikkhu Bodhi01:28:27
2822017/04/24Bhikkhu Bodhi 10292016 Mangala Sutta 800:50:20
2832017/04/24Bhikkhu Bodhi 10292016 Mangala Sutta 700:57:35
2842017/04/24Bhikkhu Bodhi 10292016 Mangala Sutta 600:59:49
2852017/04/24Bhikkhu Bodhi 10292016 Mangala Sutta 500:54:15
2862017/04/24Bhikkhu Bodhi 10282016 Mangala Sutta 401:04:09
2872017/04/24Bhikkhu Bodhi 10282016 Mangala Sutta 301:00:26
2882017/04/23Bhikkhu Bodhi 10282016 Mangala Sutta 200:46:37
2892017/02/26Bhikkhu Bodhi 10282016 Mangala Sutta I00:58:15
2902017/02/18Lecture 10 .The Sangha .The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:21:51
2912017/02/18Lecture 9 .The Social Dimensions of The Buddha's Teachings.01:18:57
2922017/02/17Lecture 8.Meditation.The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:23:56
2932017/02/16Lecture 7.The Noble Eightfold Path.The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:20:18
2942017/02/16Lecture 6 Nibbana.The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:22:21
2952017/02/15Lecture 5 Rebirth and Kamma .The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:28:53
2962017/02/15Lecture 4 Dependent Arising.The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:21:08
2972017/02/14Lecture 3. The True Nature of Existence .The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:18:29
2982017/02/13Lecture 2. The Four Noble Truths.The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:24:45
2992017/02/13Lecture 1.The Buddha .The Buddha's Teaching As It Is -An Introductory Course01:24:45
3002017/01/12The Noble Eightfold Path The Way to the End of Suffering Bhikkhu Bodhi Chapter IV VI New01:35:07
3012016/12/15The Challenge of our Time00:01:33
3022016/12/14Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.12.10 part 1) Bhikkhu Bodhi01:25:13
3032016/12/13Stepping onto the Path00:03:10
3042016/12/13Sharon Lin & Bhikkhu Bodhi00:02:56
3052016/12/12Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.12.03 part 2) Bhikkhu Bodhi00:40:27
3062016/12/11Ven. Bhikkhu Bodhi: Bridging The Two Vehicles01:25:52
3072016/12/06Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.12.03 part 1) Bhikkhu Bodhi01:23:46
3082016/11/23Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.11.19 part 1) Bhikkhu Bodhi01:24:28
3092016/11/23Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.11.05 part 2) Bhikkhu Bodhi00:42:10
3102016/11/22L1 The Buddha 0200:08:03
3112016/11/22L1 The Buddha 0100:08:03
3122016/11/07Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.11.05 part 1) Bhikkhu Bodhi01:28:24
3132016/11/02Robert Wright & Bhikkhu Bodhi [The Wright Show] (full conversation)01:08:59
3142016/11/02Robert Wright & Bhikkhu Bodhi [The Wright Show] (full conversation)01:08:59
3152016/10/31Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.10.22) Bhikkhu Bodhi01:34:56
3162016/10/31Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.10.15 part 1) Bhikkhu Bodhi01:25:15
3172016/10/31Anguttara Nikaya: The Ekaka-nipāta, the Book of the Ones (AN 1 2016.10.15 part 2) Bhikkhu Bodhi00:33:18
3182016/08/29Four protective meditations - Part 1-2 Recollection of the Buddha01:05:17
3192016/08/29Four protective meditations - Part 1-4 Recollection of the Buddha00:10:47
3202016/08/29Four protective meditations - Part 3-3 Mindfulness of bodily parts00:03:28
3212016/08/29Four protective meditations - Part 3-2 Mindfulness of bodily parts00:12:50
3222016/08/29Four protective meditations - Part 3-1 Mindfulness of bodily parts01:17:50
3232016/08/29Four protective meditations - Part 2-7 Meditation on loving-kindness01:08:26
3242016/08/29Four protective meditations - Part 2-6 Meditation on loving-kindness00:02:04
3252016/08/29Four protective meditations - Part 2-5 Meditation on loving-kindness00:27:16
3262016/08/29Four protective meditations - Part 2-4 Meditation on loving-kindness00:07:25
3272016/08/29Four protective meditations - Part 2-3 Meditation on loving-kindness00:03:12
3282016/08/29Four protective meditations - Part 2-2 Meditation on loving-kindness01:09:26
3292016/08/29Four protective meditations - Part 2-1 Meditation on loving-kindness00:37:14
3302016/08/29Four protective meditations - Part 1-6 Recollection of the Buddha00:08:29
3312016/08/29Four protective meditations - Part 4-7 Recollection of death00:22:53
3322016/08/29Four protective meditations - Part 4-6 Recollection of death00:19:50
3332016/08/29Four protective meditations - Part 4-5 Recollection of death00:32:03
3342016/08/29Four protective meditations - Part 4-4 Recollection of death00:29:43
3352016/08/29Four protective meditations - Part 4-3 Recollection of death00:01:42
3362016/08/29Four protective meditations - Part 4-2 Recollection of death00:55:17
3372016/08/29Four protective meditations - Part 4-1 Recollection of death00:41:53
3382016/08/29Four protective meditations - Part 3-8 Mindfulness of bodily parts00:08:30
3392016/08/29Four protective meditations - Part 3-7 Mindfulness of bodily parts00:03:26
3402016/08/29Four protective meditations - Part 3-6 Mindfulness of bodily parts00:11:21
3412016/08/29Four protective meditations - Part 3-5 Mindfulness of bodily parts00:49:55
3422016/08/29Four protective meditations - Part 3-4 Mindfulness of bodily parts00:22:41
3432016/08/29Four protective meditations - Part 1-5 Recollection of the Buddha00:41:48
3442016/08/29Four protective meditations - Part 1-3 Recollection of the Buddha01:11:53
3452016/08/29Four protective meditations - Part 1-1 Recollection of the Buddha00:36:12
3462016/08/28The Discourse on Right View Bhikkhu Bodhi 400:27:32
3472016/08/28The Discourse on Right View Bhikkhu Bodhi 300:49:33
3482016/08/28The Discourse on Right View Bhikkhu Bodhi 200:34:33
3492016/08/28The Discourse on Right View Bhikkhu Bodhi 100:29:41
3502016/08/28The Discourse on Right View Bhikkhu Bodhi 000:10:26
3512016/08/22Four protective meditations - Part 5 -1 Recollection of the Buddha - abridged00:45:54
3522016/08/142016 Ullambana Ceremony @CYM00:18:02
3532016/07/20Majjhima Nikaya (MN 43: part 4, 2016.7.09) Bhikkhu Bodhi00:44:27
3542016/07/20Majjhima Nikaya (MN 43: part 6, 2016.7.16) Bhikkhu Bodhi00:51:06
3552016/07/20Majjhima Nikaya (MN 43: part 7, 2016.7.16) Bhikkhu Bodhi00:36:02
3562016/07/20Majjhima Nikaya (MN 43: part 8, 2016.7.16) Bhikkhu Bodhi00:19:04
3572016/07/20Majjhima Nikaya (MN 43: part 5, 2016.7.09) Bhikkhu Bodhi00:40:23
3582016/07/20Majjhima Nikaya (MN 43: part 3, 2016.7.09) Bhikkhu Bodhi00:19:27
3592016/07/01Majjhima Nikaya (MN 43: part 1, 2016.06.25) Bhikkhu Bodhi00:50:52
3602016/07/01Majjhima Nikaya (MN 43: part 2, 2016.06.25) Bhikkhu Bodhi00:35:54
3612016/07/01Majjhima Nikaya (MN 1: part 4, 2016.06.18) Bhikkhu Bodhi00:47:49
3622016/07/01Majjhima Nikaya (MN 1: part 5, 2016.06.18) Bhikkhu Bodhi00:41:21
3632016/07/01Majjhima Nikaya (MN 1: part 6, 2016.06.18) Bhikkhu Bodhi00:41:16
3642016/07/01Majjhima Nikaya (MN 1: part 2, 2016.06.11) Bhikkhu Bodhi00:36:28
3652016/07/01Majjhima Nikaya (MN 1: part 3, 2016.06.11) Bhikkhu Bodhi00:23:07
3662016/07/01Majjhima Nikaya (MN 1: part 1, 2016.06.11) Bhikkhu Bodhi00:48:49
3672016/06/27Wisdom Podcast 016 - Bhikkhu Bodhi: The Buddha on Social Harmony01:02:56
3682016/06/22Wisdom Podcast 003 - Bhikkhu Bodhi: Translating the Buddha00:44:29
3692016/06/07To Vesak 2016 United Sangha-- Bhikkhu Bodhi00:06:07
3702016/05/20The Noble Eightfold Path The Way to the End of Suffering Bhikkhu Bodhi Chapter VII VIII00:49:09
3712016/05/20The Noble Eightfold Path The Way to the End of Suffering Bhikkhu Bodhi Chapter IV VI01:30:04
3722016/05/20The Noble Eightfold Path The Way to the End of Suffering Bhikkhu Bodhi Chapter I III01:21:05
3732016/05/20The Noble Eightfold Path The Way to the End of Suffering Bhikkhu Bodhi Chapter I The Way to the00:23:08
3742016/05/17Majjhima Nikaya (MN 150: part 2, 2016.05.16) Bhikkhu Bodhi00:45:29
3752016/05/17Majjhima Nikaya (MN 150: part 1, 2016.05.16) Bhikkhu Bodhi00:34:35
3762016/05/17Majjhima Nikaya (MN 152: part 1, 2016.05.16) Bhikkhu Bodhi00:05:25
3772016/05/09Majjhima Nikaya (MN 151: part 1, 2016.05.07) Bhikkhu Bodhi00:48:40
3782016/05/09Majjhima Nikaya (MN 151: part 2, 2016.05.07) Bhikkhu Bodhi00:42:16
3792016/05/09Majjhima Nikaya (MN 151: part 3, 2016.05.07) Bhikkhu Bodhi00:25:19
3802016/05/02Majjhima Nikaya (MN 149: part 1, 2016.05.30) Bhikkhu Bodhi00:48:39
3812016/05/02Majjhima Nikaya (MN 149: part 2, 2016.05.30) Bhikkhu Bodhi00:43:25
3822016/05/02Majjhima Nikaya (MN 149: part 3, 2016.05.30) Bhikkhu Bodhi00:24:04
3832016/04/18Majjhima Nikaya (MN 148: part 4, 2016.04.16) Bhikkhu Bodhi00:49:34
3842016/04/18Majjhima Nikaya (MN 148: part 5, 2016.04.16) Bhikkhu Bodhi00:33:27
3852016/04/18Majjhima Nikaya (MN 148: part 6, 2016.04.16) Bhikkhu Bodhi00:22:08
3862016/04/14Anupada Sutta - One by One as they Occurred 500:52:24
3872016/04/14Anupada Sutta - One by One as they Occurred 400:55:37
3882016/04/14Anupada Sutta - One by One as they Occurred 300:50:53
3892016/04/14Anupada Sutta - One by One as they Occurred 200:28:47
3902016/04/14Anupada Sutta - One by One as they Occurred 101:01:05
3912016/04/14Cula-punnama Sutta - The Shorter Discourse on the Full-moon Night00:42:26
3922016/04/13Maha-punnama Sutta - The Great Full-moon Night Discourse 400:49:00
3932016/04/13Maha-punnama Sutta - The Great Full-moon Night Discourse 300:06:21
3942016/04/13Maha-punnama Sutta - The Great Full-moon Night Discourse 200:41:43
3952016/04/13Maha-punnama Sutta - The Great Full-moon Night Discourse 100:42:22
3962016/04/13Gopaka-Moggallana Sutta - Moggallana the Guardsman 200:44:29
3972016/04/13Gopaka-Moggallana Sutta - Moggallana the Guardsman 100:42:02
3982016/04/13Samagama Sutta - At Samagama 200:21:49
3992016/04/13Samagama Sutta - At Samagama 101:05:49
4002016/04/13Kinti Sutta - What Do You Think About Me? 200:48:59
4012016/04/13Kinti Sutta - What Do You Think About Me? 100:42:21
4022016/04/13Devadaha Sutta - To Devadaha 400:30:19
4032016/04/13Devadaha Sutta - To Devadaha 300:51:02
4042016/04/13Devadaha Sutta - To Devadaha 200:40:27
4052016/04/13Devadaha Sutta - To Devadaha 100:42:15
4062016/04/13Subha Sutta - To Subha 200:30:34
4072016/04/13Subha Sutta - To Subha 100:58:47
4082016/04/13Dhananjani Sutta - To Dhananjani 200:30:11
4092016/04/13Dhananjani Sutta - To Dhananjani 100:50:42
4102016/04/13Canki Sutta - With Canki 500:08:25
4112016/04/13Canki Sutta - With Canki 400:41:54
4122016/04/13Canki Sutta - With Canki 300:42:02
4132016/04/13Canki Sutta - With Canki 200:31:28
4142016/04/12Canki Sutta - With Canki 100:49:04
4152016/04/12Brahmayu Sutta - Brahmayu 500:27:52
4162016/04/12Brahmayu Sutta - Brahmayu 401:00:39
4172016/04/12Brahmayu Sutta - Brahmayu 300:01:51
4182016/04/12Majjhima Nikaya (MN 148: part 2, 2016.04.09) Bhikkhu Bodhi00:43:44
4192016/04/12Majjhima Nikaya (MN 148: part 1, 2016.04.09) Bhikkhu Bodhi00:42:06
4202016/04/12Majjhima Nikaya (MN 146: part 3, 2016.04.02) Bhikkhu Bodhi00:23:29
4212016/04/12Majjhima Nikaya (MN 148: part 3, 2016.04.09) Bhikkhu Bodhi00:04:33
4222016/04/12Brahmayu Sutta - Brahmayu 200:19:53
4232016/04/12Brahmayu Sutta - Brahmayu 100:42:00
4242016/04/12Dhammacetiya Sutta - Monuments to the Dhamma 200:38:45
4252016/04/12Dhammacetiya Sutta - Monuments to the Dhamma 100:51:46
4262016/04/12Piyajatika Sutta - From One Who Is Dear 200:29:58
4272016/04/12Piyajatika Sutta - From One Who Is Dear 100:54:19
4282016/04/12Angulimala Sutta - About Angulimala 500:08:01
4292016/04/12Angulimala Sutta - About Angulimala 400:44:09
4302016/04/12Angulimala Sutta - About Angulimala 300:44:03
4312016/04/12Angulimala Sutta - About Angulimala 200:23:22
4322016/04/12Angulimala Sutta - About Angulimala 100:57:47
4332016/04/12Ratthapala Sutta - About Ratthapala 400:42:13
4342016/04/12Ratthapala Sutta - About Ratthapala 300:44:11
4352016/04/12Ratthapala Sutta - About Ratthapala 200:43:51
4362016/04/12Ratthapala Sutta - About Ratthapala 100:45:17
4372016/04/12Ghatikara Sutta - Ghatikara the Potter 300:06:03
4382016/04/12Ghatikara Sutta - Ghatikara the Potter 200:47:41
4392016/04/12Ghatikara Sutta - Ghatikara the Potter 100:42:38
4402016/04/12Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 800:37:03
4412016/04/11Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 700:48:23
4422016/04/11Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 600:34:58
4432016/04/11Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 500:48:51
4442016/04/11Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 400:39:54
4452016/04/11Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 300:48:02
4462016/04/11Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 200:40:36
4472016/04/11Maha-sakuludayi Sutta - The Greater Discourse to Sakuludayin 100:46:21
4482016/04/11Sandaka Sutta - To Sandaka 100:50:18
4492016/04/11Sandaka Sutta - To Sandaka 200:40:58
4502016/04/11Dighanahka Sutta - To Dighanakha00:42:10
4512016/04/11Catuma Sutta - At Catuma01:16:53
4522016/04/11Latukikopama Sutta - The Quail Simile01:20:48
4532016/04/11Maha-Rahulovada Sutta - The Greater Discourse of Advice to Rahula 201:16:01
4542016/04/11Maha-Malunkyaputta Sutta - The Greater Instructions to Malunkya 101:14:30
4552016/04/11Maha-Rahulovada Sutta - The Greater Discourse of Advice to Rahula 600:36:13
4562016/04/11Maha-Rahulovada Sutta - The Greater Discourse of Advice to Rahula 500:52:30
4572016/04/11Maha-Rahulovada Sutta - The Greater Discourse of Advice to Rahula 400:26:56
4582016/04/10Maha-Rahulovada Sutta - The Greater Discourse of Advice to Rahula 300:52:34
4592016/04/10Maha-Rahulovada Sutta - The Greater Discourse of Advice to Rahula 200:28:21
4602016/04/10Maha-Rahulovada Sutta - The Greater Discourse of Advice to Rahula 100:52:29
4612016/04/10Ambalatthikarahulovada Sutta - Advice to Rahula at Mango Stone 300:22:45
4622016/04/10Ambalatthikarahulovada Sutta - Advice to Rahula at Mango Stone 200:30:17
4632016/04/10Ambalatthikarahulovada Sutta - Advice to Rahula at Mango Stone 100:30:21
4642016/04/10Apannaka Sutta - The Incontrovertible Teaching 500:19:54
4652016/04/10Apannaka Sutta - The Incontrovertible Teaching 400:30:18
4662016/04/10Apannaka Sutta - The Incontrovertible Teaching 300:30:21
4672016/04/10Apannaka Sutta - The Incontrovertible Teaching 200:11:11
4682016/04/10Apannaka Sutta - The Incontrovertible Teaching 100:30:32
4692016/04/09Kukkuravatika Sutta = The Dog-duty Ascetic01:18:13
4702016/04/09Sekha-patipada Sutta - The Practice for One in Training 300:35:39
4712016/04/09Sekha-patipada Sutta - The Practice for One in Training 200:52:34
4722016/04/09Sekha-patipada Sutta - The Practice for One in Training 100:30:30
4732016/04/09Maratajjaniya Sutta - The Rebuke to Mara 200:32:25
4742016/04/09Maratajjaniya Sutta - The Rebuke to Mara 100:52:32
4752016/04/09Brahmanimantanika Sutta - The Invitation Of A Brahma 400:29:53
4762016/04/09Brahmanimantanika Sutta - The Invitation Of A Brahma 300:52:29
4772016/04/09Brahmanimantanika Sutta - The Invitation Of A Brahma 200:24:18
4782016/04/09Brahmanimantanika Sutta - The Invitation Of A Brahma 100:52:34
4792016/04/09Kosambiya Sutta - The Kosambians 300:24:12
4802016/04/09Kosambiya Sutta - The Kosambians 200:52:36
4812016/04/09Kosambiya Sutta - The Kosambians 100:51:38
4822016/04/09Cula-dhammasamadana Sutta - The Shorter Discourse on Taking on Practices00:28:26
4832016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 800:26:45
4842016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 700:52:29
4852016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 600:23:05
4862016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 501:15:48
4872016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 400:21:07
4882016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 300:52:31
4892016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 200:24:04
4902016/04/09Cula-vedalla Sutta - The Shorter Set of Questions-and-Answers 100:52:26
4912016/04/09Saleyyaka Sutta - The Brahmans of Sala 200:38:36
4922016/04/09Saleyyaka Sutta - The Brahmans of Sala 100:52:27
4932016/04/08Maha-Assapura Sutta - The Greater Discourse at Assapura 600:21:45
4942016/04/08Maha-Assapura Sutta - The Greater Discourse at Assapura 500:52:26
4952016/04/08Maha-Assapura Sutta - The Greater Discourse at Assapura 400:42:18
4962016/04/08Maha-Assapura Sutta - The Greater Discourse at Assapura 300:52:33
4972016/04/08Maha-Assapura Sutta - The Greater Discourse at Assapura 200:29:15
4982016/04/08Maha-Assapura Sutta - The Greater Discourse at Assapura 100:52:31
4992016/04/08Maha-tanhasankhaya Sutta - The Greater Discourse on the Destruction of Craving 600:35:27
5002016/04/08Maha-tanhasankhaya Sutta - The Greater Discourse on the Destruction of Craving 500:52:34
5012016/04/08Maha-tanhasankhaya Sutta - The Greater Discourse on the Destruction of Craving 400:32:30
5022016/04/08Maha-tanhasankhaya Sutta - The Greater Discourse on the Destruction of Craving 300:52:35
5032016/04/08Maha-tanhasankhaya Sutta - The Greater Discourse on the Destruction of Craving 200:27:00
5042016/04/08Maha-tanhasankhaya Sutta - The Greater Discourse on the Destruction of Craving 100:52:30
5052016/04/08Cula-saccaka Sutta - The Shorter Discourse on the Saccaka 200:44:25
5062016/04/07Cula-saccaka Sutta - The Shorter Discourse on the Saccaka 100:52:31
5072016/04/07Maha-gosinga Sutta - The Greater Discourse in Gosinga 100:38:32
5082016/04/07Maha-gosinga Sutta - The Greater Discourse in Gosinga 100:52:24
5092016/04/07Cula-gosinga Sutta - The Shorter Discourse in Gosinga 200:39:33
5102016/04/07Cula-gosinga Sutta - The Shorter Discourse in Gosinga 100:52:31
5112016/04/07Maha-hatthipadopama Sutta - The Great Elephant Footprint Simile 301:21:41
5122016/04/07Maha-hatthipadopama Sutta - The Great Elephant Footprint Simile 200:27:08
5132016/04/07Maha-hatthipadopama Sutta - The Great Elephant Footprint Simile 100:52:28
5142016/04/07Ariyapariyesana Sutta - The Noble Search 200:52:25
5152016/04/07Ariyapariyesana Sutta - The Noble Search 100:52:34
5162016/04/07Alagaddupama Sutta - The Water-Snake Simile 500:38:56
5172016/04/07Alagaddupama Sutta - The Water-Snake Simile 400:52:26
5182016/04/07Alagaddupama Sutta - The Water-Snake Simile 300:33:38
5192016/04/07Alagaddupama Sutta - The Water-Snake Simile 200:52:29
5202016/04/07Alagaddupama Sutta - The Water-Snake Simile 100:40:33
5212016/04/07Kakacupama Sutta - The Simile of the Saw 200:34:43
5222016/04/07Kakacupama Sutta - The Simile of the Saw 100:51:15
5232016/04/07Vitakkasanthana Sutta - The Removal of Distracting Thoughts 200:32:01
5242016/04/07Vitakkasanthana Sutta - The Removal of Distracting Thoughts 100:51:21
5252016/04/06Dvedhavitakka Sutta - Two Sorts of Thinking00:24:52
5262016/04/06Madhupindika Sutta - The Ball of Honey01:22:06
5272016/04/06Anumana Sutta - Inference 200:13:12
5282016/04/06Anumana Sutta - Inference 100:52:29
5292016/04/06Sallekha Sutta The Discourse on Effacement 200:36:34
5302016/04/06Sallekha Sutta The Discourse on Effacement 100:51:09
5312016/04/06Vatthupama Sutta - The Simile of the Cloth 400:17:20
5322016/04/06Vatthupama Sutta - The Simile of the Cloth 300:50:59
5332016/04/06Vatthupama Sutta - The Simile of the Cloth 200:27:38
5342016/04/05Vatthupama Sutta - The Simile of the Cloth 100:51:18
5352016/04/05Akankheyya Sutta - If a Bhikkhu Should Wish00:51:21
5362016/04/05Sabbasava Sutta: All the Fermentations Part 600:35:05
5372016/04/05Sabbasava Sutta: All the Fermentations Part 500:51:13
5382016/04/05Sabbasava Sutta: All the Fermentations Part 400:25:35
5392016/04/05Sabbasava Sutta: All the Fermentations Part 300:51:15
5402016/04/04Sabbasava Sutta: All the Fermentations Part 200:29:54
5412016/04/04Sabbasava Sutta: All the Fermentations Part 100:51:38
5422016/04/04Majjhima Nikaya (MN 146: part 2, 2016.04.02) Bhikkhu Bodhi00:40:23
5432016/04/04Majjhima Nikaya (MN 146: part 1, 2016.04.02) Bhikkhu Bodhi00:44:29
5442016/04/01A Day in the Life of the Buddha00:02:17
5452016/03/30Majjhima Nikaya lesson by Ven Bhikkhu Bodhi Part 0201:16:50
5462016/03/29Majjhima Nikaya lesson by Ven Bhikkhu Bodhi Part 0101:21:31
5472016/03/25Samagama Sutta - At Samagama, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 123 mp301:05:01
5482016/03/25Mahasihanada Sutta(part 3), - The Greater Discourse... Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 118 mp301:08:40
5492016/03/25Mahasihanada Sutta (Part4) - The Greater Discourse... Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 119 mp301:02:01
5502016/03/25Mahasihanada Sutta (part 2),The Greater Discourse..., Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 11701:04:39
5512016/03/25Mahagosinga Sutta-The Greater Discourse in the Gosinga..,Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 121 mp301:24:36
5522016/03/25Gopakamoggallana Sutta - With Gopaka Moggallana, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 124 mp301:02:04
5532016/03/25Culagosinga Sutta-The Minor Discourse in the Gosinga.., Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 120 mp301:09:01
5542016/03/25Bhaddali Sutta-To Bhaddali, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 122 mp300:59:44
5552016/03/25Mulapariyaya Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 113 mp301:10:05
5562016/03/25Mulapariyaya Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 112 mp301:02:43
5572016/03/25Kitagiri Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 114 mp301:02:37
5582016/03/25Kitagiri Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 115 mp301:02:24
5592016/03/25Mulapariyaya Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 111 mp300:59:24
5602016/03/25Mahasihanada Sutta,The Greater Discourse on the Lion’s Roar, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 11601:09:08
5612016/03/25Mahasalayatanika Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 101 mp301:11:54
5622016/03/25Mahamalunkya Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 105 mp300:53:13
5632016/03/25Mahamalunkya Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 106 mp301:05:17
5642016/03/25Maha Hatthipadopama Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 102 mp301:01:13
5652016/03/25Maha Hatthipadopama Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 104 mp301:07:57
5662016/03/25Maha Hatthipadopama Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 103 mp300:56:31
5672016/03/25Dhatuvibhanga Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 108 mp301:10:50
5682016/03/25Dhatuvibhanga Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 110 mp301:09:14
5692016/03/25Dhatuvibhanga Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 109 mp301:13:18
5702016/03/25Atthakanagara Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 107 mp301:14:48
5712016/03/25Nandakovada Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 99 mp301:10:25
5722016/03/25Nandakovada Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 100 mp301:14:43
5732016/03/25Maha Tanhasankhaya Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 91 mp301:12:33
5742016/03/25Maha Tanhasankhaya Sutta (part 5), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 95 mp301:12:59
5752016/03/25Maha Tanhasankhaya Sutta (part 4), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 94 mp301:07:19
5762016/03/25Maha Tanhasankhaya Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 93 mp301:12:39
5772016/03/25Maha Tanhasankhaya Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 92 mp301:02:18
5782016/03/25Chachakka Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 96 mp301:00:41
5792016/03/25Chachakka Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 98 mp301:13:18
5802016/03/25Chachakka Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 97 mp301:12:28
5812016/03/23Sammaditthi Sutta (part 9), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 81 mp301:10:05
5822016/03/23Sammaditthi Sutta (part 11), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 83 mp301:08:23
5832016/03/23Sammaditthi Sutta (part 10), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 82 mp300:59:18
5842016/03/23Cula Sihanada Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 84 mp301:11:46
5852016/03/23Cula Sihanada Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 85 mp301:09:46
5862016/03/23Alagaddupama Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 86 mp301:13:24
5872016/03/23Alagaddupama Sutta (part5), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 90 mp301:03:34
5882016/03/23Alagaddupama Sutta (part 4), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 89 mp301:16:11
5892016/03/23Alagaddupama Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 88 mp301:03:34
5902016/03/23Alagaddupama Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 87 mp301:04:19
5912016/03/21Sammaditthi Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 73 mp301:07:00
5922016/03/21Sammaditthi Sutta (part 8), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 80 mp301:08:10
5932016/03/21Sammaditthi Sutta (part 7), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 79 mp301:07:00
5942016/03/21Sammaditthi Sutta (part 6), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 78 mp301:07:25
5952016/03/21Sammaditthi Sutta (part 5), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 77 mp300:59:52
5962016/03/21Sammaditthi Sutta (part 4), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 76 mp301:09:33
5972016/03/21Sammaditthi Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 75 mp301:13:37
5982016/03/21Sammaditthi Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 74 mp301:12:39
5992016/03/21Mahasakuludayi Sutta (part 6), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 72 mp301:20:58
6002016/03/21Mahasakuludayi Sutta (part 5), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 71 mp301:06:28
6012016/03/21Satipatthana Sutta (part 9), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 61 mp301:19:10
6022016/03/21Satipatthana Sutta (part 10), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 62 mp301:12:36
6032016/03/21Mahasakuludayi Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 67 mp301:12:44
6042016/03/21Mahasakuludayi Sutta (part 4), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 70 mp301:12:35
6052016/03/21Mahasakuludayi Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 69 mp301:20:13
6062016/03/21Mahasakuludayi Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 68 mp301:12:58
6072016/03/21Anapanasati Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 63 mp301:25:02
6082016/03/21Anapanasati Sutta (part 4), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 66 mp301:06:15
6092016/03/21Anapanasati Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 65 mp301:16:11
6102016/03/21Anapanasati Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 64 mp301:23:40
6112016/03/16Satipatthana Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 53 mp301:22:15
6122016/03/16Satipatthana Sutta (part 8), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 60 mp301:18:38
6132016/03/16Satipatthana Sutta (part 7), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 59 mp301:24:05
6142016/03/16Satipatthana Sutta (part 6), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 58 mp301:04:38
6152016/03/16Satipatthana Sutta (part 5), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 57 mp301:20:21
6162016/03/16Satipatthana Sutta (part 4)Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 56 mp301:15:07
6172016/03/16Satipatthana Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 55 mp301:20:36
6182016/03/16Satipatthana Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 54 mp301:14:45
6192016/03/16Mahacattarisaka Sutta, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 50 mp301:17:19
6202016/03/16Mahacattarisaka Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 52 mp301:17:40
6212016/03/16Mahacattarisaka Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 51 mp301:09:37
6222016/03/16Vatthupama Sutta - The simile of the cloth, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 41 mp301:09:27
6232016/03/16Vatthupama Sutta - The simile of the cloth (continued), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 42 mp300:59:01
6242016/03/16Sallekha Sutta - Erasing defilements, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 43 mp301:05:55
6252016/03/16Sallekha Sutta - Erasing defilements (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 45 mp301:08:37
6262016/03/16Sallekha Sutta - Erasing defilements (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 44 mp300:46:48
6272016/03/16Sabbasava Sutta - Eliminating all taints, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 46 mp300:38:33
6282016/03/16Sabbasava Sutta (part 4), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 49 mp301:23:37
6292016/03/16Sabbasava Sutta (part 3), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 48 mp301:03:18
6302016/03/16Sabbasava Sutta (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 47 mp301:15:41
6312016/03/15The Buddha on Mindfulness00:02:06
6322016/03/15Vitakkasanthana - The removal of distracting thoughts, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 40 mp301:15:39
6332016/03/15Maha Assapura Sutta - What makes one a monk? (part 2), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 36 mp300:53:38
6342016/03/15Maha Assapura Sutta - What makes one a monk, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 34 mp300:58:27
6352016/03/15Dvedha Vitakka - Two classes of thoughts, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 39 mp301:12:59
6362016/03/15Culahatthipadopama Sutta - The gradual training (part 8), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 35 mp301:11:48
6372016/03/15Culahatthipadopama Sutta - The gradual training (part 6), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 33 mp300:58:07
6382016/03/15Culahatthipadopama Sutta - The gradual training (part 5), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 32 mp301:04:37
6392016/03/15Culahatthipadopama Sutta - The gradual training (part 4), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 31 mp301:01:13
6402016/03/15Akankheyya Sutta -The benefits of moral..(continued), Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 38 mp301:11:03
6412016/03/15Akankheyya Sutta - The benefits of moral discipline, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 37 mp301:12:33
6422016/03/15Ratthapala Sutta - The call to renunciation, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 25 mp301:46:50
6432016/03/15Malunkyaputta Sutta - Avoid vain speculation,Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 26 mp301:04:19
6442016/03/15Mahasaropama Sutta - The purpose of the spiritual life, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 27 mp301:00:22
6452016/03/15Culahatthipadopama Sutta - The gradual training, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 28 mp301:02:05
6462016/03/15Culahatthipadopama Sutta - The gradual training (part 3),Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 30 mp301:12:33
6472016/03/15Culahatthipadopama Sutta - The gradual training (part 2),Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 29 mp301:11:54
6482016/03/15Potaliya Sutta, - The shortcomings of sensual pleasure, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 21 mp301:20:47
6492016/03/15Magandiya Sutta -Sensual pleasures... (continued) Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 23 mp301:20:39
6502016/03/15Magandiya Sutta - Sensual pleasures are burning, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 22 mp301:04:58
6512016/03/15Anatamaggasamyutta Sutta - Beginningless samsara,Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 24 mp301:22:48
6522016/03/12Saleyyaka Sutta - The way to a higher rebirth, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 17 mp301:31:40
6532016/03/12Mahadhammasamadana Sutta - Four ways of life Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 13 mp301:15:52
6542016/03/12Mahadhammasamadana Sutta (continued),Four ways of life, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 14 mp301:22:29
6552016/03/12Kukkuravatika Sutta - The lawfulness of karma, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 15 mp301:27:18
6562016/03/12Kakacupama Sutta - Practicing patience, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 19 mp301:14:35
6572016/03/12Cularahulovada Sutta - , Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 18 mp301:13:49
6582016/03/12Culakammavibhanga Sutta - Karma and its results, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 16 mp301:32:44
6592016/03/12Canki Sutta - Faith, practice, and attainment, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 11 mp301:18:57
6602016/03/12Canki Sutta (continued), Faith, practice, and attainment, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 12 mp301:19:30
6612016/03/12Mahadukkhakkhanda Sutta - The flaws of the worldly life, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 20 mp301:13:31
6622016/03/12Vimamsaka Sutta - Test the Buddha himself, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 10 mp301:13:24
6632016/03/12Mahasaccaka Sutta, - The discovery of the middle way, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 05 mp301:02:10
6642016/03/12Mahasaccaka Sutta (continued),Ariyapariyesana Sutta,Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 06 mp301:12:14
6652016/03/12Kalama Sutta, - Making wise choices, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 07 mp301:09:40
6662016/03/12Bhayabherava Sutta (continued),Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 04 mp300:54:30
6672016/03/12Apannaka Sutta, - Rejecting wrong views, Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 08 mp301:06:41
6682016/03/12Apannaka Sutta (continued),Majjhima Nikaya Bhikkhu Bodhi Part 09 mp301:17:28
6692016/01/06NewYearMessage201600:02:02
6702015/12/21Majjhima Nikaya (MN 144 & 145: part 1, 2015.12.19) Bhikkhu Bodhi00:46:58
6712015/12/21Majjhima Nikaya (MN 144 & 145: part 3, 2015.12.19) Bhikkhu Bodhi00:39:26
6722015/12/21Majjhima Nikaya (MN 144 & 145: part 2, 2015.12.19) Bhikkhu Bodhi00:31:08
6732015/12/09BGRHolidayAppeal201500:05:19
6742015/12/08Majjhima Nikaya (MN 143 & 147: part 1, 2015.12.05) Bhikkhu Bodhi00:45:17
6752015/12/08Majjhima Nikaya (MN 143 & 147: part 2, 2015.12.05) Bhikkhu Bodhi00:43:27
6762015/12/08Majjhima Nikaya (MN 142: part 1, 2015.11.21) Bhikkhu Bodhi00:46:22
6772015/12/08Majjhima Nikaya (MN 142: part 2, 2015.11.21) Bhikkhu Bodhi00:42:13
6782015/12/08Majjhima Nikaya (MN 142: part 3, 2015.11.21) Bhikkhu Bodhi00:35:28
6792015/12/08Majjhima Nikaya (MN 143 & 147: part 3, 2015.12.05) Bhikkhu Bodhi00:14:56
6802015/11/16Bhikkhu Bodhi - 10 - The Sangha01:18:13
6812015/11/16Bhikkhu Bodhi - 9 - Social Teachings Of The Buddha01:17:24
6822015/11/16Bhikkhu Bodhi - 8 - Meditation01:23:11
6832015/11/16Bhikkhu Bodhi - 7 - The Noble Eightfold Path01:18:58
6842015/11/16Bhikkhu Bodhi - 6 - Nibbana(Nirvana)01:16:38
6852015/11/16Bhikkhu Bodhi - 5 - Rebirth And Kamma01:23:24
6862015/11/16Bhikkhu Bodhi - 4 - Dependent Origination{Paticca Samuppada}01:15:18
6872015/11/16Bhikkhu Bodhi - 3 - Nature Of Existence01:18:40
6882015/11/16Bhikkhu Bodhi - 2 - The Four Noble Truths01:21:07
6892015/11/16Bhikkhu Bodhi - 1 - The Buddha01:23:07
6902015/10/29Dhamma Discussion with Bhikkhu Bodhi01:31:45
6912015/09/29Dhamma Discussion with Bhikkhu Bodhi01:04:07
6922015/08/08Bhikkhu Bodhi's Message for the 2015 Walks to Feed the Hungry00:03:45
6932015/08/08Bhikkhu Bodhi's message to Opening of 9GCB Conference Perth | 8 & 9 Aug 201500:10:17
6942015/07/28Majjhima Nikaya (MN 129: part 3 , 2015-05-09) Bhikkhu Bodhi01:25:11
6952015/07/28Majjhima Nikaya (MN 129: part 4, 2015-05-09) Bhikkhu Bodhi00:32:49
6962015/07/27Majjhima Nikaya (MN 135: part 5, 2015.07.25) Bhikkhu Bodhi00:42:59
6972015/07/27Majjhima Nikaya (MN 135: part 4, 2015.07.25) Bhikkhu BodhI00:43:02
6982015/07/27Majjhima Nikaya (MN 135: part 6, 2015.07.25) Bhikkhu Bodhi00:02:37
6992015/07/20Majjhima Nikaya (MN 135: part 2, 2015.07.18) Bhikkhu Bodhi00:41:46
7002015/07/20Majjhima Nikaya (MN 135: part 1, 2015.07.18) Bhikkhu Bodhi00:42:55
7012015/07/20Majjhima Nikaya (MN 135: part 3, 2015.07.18) Bhikkhu Bodhi00:32:09
7022015/06/10Bhikkhu Bodhi's interview on Unity Online Radio June 1, 201500:31:25
7032015/06/05Ven. Bhikkhu Bodhi - The Four Noble Truths of the Climate Crisis00:25:05
7042015/05/17Robert Wright and Bhikkhu Bodhi (Jan, 2nd 2014)01:08:59
7052015/05/17Den Geist verstehen - Bhikkhu Bodhi02:15:55
7062015/04/14Majjhima Nikaya (MN 129: part 1 , 2015-04-11) Bhikkhu Bodhi00:46:52
7072015/04/14Majjhima Nikaya (MN 129: part 2 , 2015-04-11) Bhikkhu Bodhi00:44:02
7082015/04/14Majjhima Nikaya (MN 125: part 2, 2015-04-04) Bhikkhu Bodhi00:43:12
7092015/04/14Majjhima Nikaya (MN 125: part 1, 2015-04-04) Bhikkhu Bodhi00:44:18
7102015/04/14Majjhima Nikaya (MN 125: part 3 discussion, 2015-04-04) Bhikkhu Bodhi00:32:38
7112015/03/26Vesak2015 for World Peace - Promotion by Ven. Bhikkhu Bodhi00:04:36
7122015/03/26Vesak 2015 for World Peace - words to volunteers from Ven. Bhikkhu Bodhi00:02:15
7132015/02/16The Noble Eightfold Path, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Dharma, Buddhi01:19:16
7142015/02/12Samyutta Nikaya 22:59 Anatta-lakkhana Sutta01:23:09
7152014/12/22Majjhima Nikaya (MN 124: part 1, 2014.12.20) Bhikkhu Bodhi00:44:57
7162014/12/22Majjhima Nikaya (MN 124: part 2, 2014.12.20) Bhikkhu Bodhi00:44:12
7172014/12/22Majjhima Nikaya (MN 124: part 3 Discussion, 2014.12.20) Bhikkhu Bodhi00:34:18
7182014/12/16Majjhima Nikaya (MN 123: part 2, 2014.12.13) Bhikkhu Bodhi00:44:30
7192014/12/16Majjhima Nikaya (MN 123: part 3 discussion, 2014.12.13) Bhikkhu Bodhi00:39:45
7202014/12/16Majjhima Nikaya (MN 123: part 1, 2014.12.13) Bhikkhu Bodhi00:43:24
7212014/12/16Majjhima Nikaya (MN 122: part 4 discussion, 2014.12.06) Bhikkhu Bodhi00:33:06
7222014/12/16Majjhima Nikaya (MN 122: part 3, 2014.12.06) Bhikkhu Bodhi00:38:42
7232014/12/16Majjhima Nikaya (MN 122: part 2, 2014.12.06) Bhikkhu Bodhi.00:49:56
7242014/12/13Majjhima Nikaya (MN 121: part 1-4, 2014.11.15) Bhikkhu Bodhi00:39:31
7252014/12/13Majjhima Nikaya (MN 121: part 1-3, 2014.11.15) Bhikkhu Bodhi00:02:54
7262014/12/13Majjhima Nikaya (MN 121: part 1-2, 2014.11.15) Bhikkhu Bodhi00:45:41
7272014/12/13Majjhima Nikaya (MN 121: part 1-1, 2014.11.15) Bhikkhu Bodhi00:46:56
7282014/12/13Majjhima Nikaya (MN 120: part 1-4, 2014.11.08) Bhikkhu Bodhi00:30:33
7292014/12/13Majjhima Nikaya (MN 120: part 1-3, 2014.11.08) Bhikkhu Bodhi00:07:11
7302014/12/13Majjhima Nikaya (MN 120: part 1-2, 2014.11.08) Bhikkhu Bodhi00:42:38
7312014/12/13Majjhima Nikaya (MN 120: part 1-1, 2014.11.08) Bhikkhu Bodhi00:46:00
7322014/11/25Majjhima Nikaya (MN 122: part 1, 2014.11.16) Bhikkhu Bodhi.01:25:58
7332014/11/14University of the West: Bhikkhu Bodhi and UWest Pali Society01:34:15
7342014/11/14University of the West: The Art of the Dharma Talk01:28:13
7352014/11/06The Noble Eightfold Path, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Dharma, Buddhi01:19:16
7362014/10/15Venerable Bhikkhu Bodhi talk02:04:07
7372014/09/13Majjhima Nikaya (MN 119: part 2-3, 2014.9.6) Bhikkhu Bodhi00:12:00
7382014/09/13Majjhima Nikaya (MN 119: part 2-2, 2014.9.6) Bhikkhu Bodhi00:42:06
7392014/09/13Majjhima Nikaya (MN 119: part 2-1, 2014.9.6) Bhikkhu Bodhi00:42:11
7402014/09/13Majjhima Nikaya (MN 119: part 1-2, 2014.8.23) Bhikkhu Bodhi00:32:59
7412014/09/13Majjhima Nikaya (MN 119: part 1-1, 2014.8.23) Bhikkhu Bodhi00:54:59
7422014/09/13Majjhima Nikaya (MN 118: part 3-2, 2014.8.16) Bhikkhu Bodhi00:41:37
7432014/09/13Majjhima Nikaya (MN 118: part 3-1, 2014.8.16) Bhikkhu Bodhi00:46:34
7442014/09/13Majjhima Nikaya (MN 118: part 2-2, 2014.7.26) Bhikkhu Bodhi00:42:13
7452014/09/13Majjhima Nikaya (MN 118: part 2-1, 2014.7.26) Bhikkhu Bodhi00:42:50
7462014/09/12BEHIND THE SCENES of "Off the Cushion with Danny Fisher" Episode #1 with Ven. Bhikkhu Bodhi00:03:04
7472014/08/31Bhikkhu Bodhi's Message for the 2014 Walks to Feed the Hungry00:03:59
7482014/07/227/20/2014 Ven. Bhikkhu Bodhi - "Riding Two Vehicles to Nirvāna" - part 200:15:19
7492014/07/19Majjhima Nikaya (MN 118: part 1-1, 2014.7.19) Bhikkhu Bodhi00:50:51
7502014/07/19Majjhima Nikaya (MN 118: part 1-3, 2014.7.19) Bhikkhu Bodhi00:39:08
7512014/07/19Majjhima Nikaya (MN 118: part 1-2, 2014.7.19) Bhikkhu Bodhi00:33:16
7522014/07/18Majjhima Nikaya (MN 115: part 2-4, 2014.6.7) Bhikkhu Bodhi00:34:54
7532014/07/18Majjhima Nikaya (MN 117: part 2-2, 2014.6.28) Bhikkhu Bodhi00:44:02
7542014/07/18Majjhima Nikaya (MN 117: part 2-1, 2014.6.28) Bhikkhu Bodhi00:50:11
7552014/07/18Majjhima Nikaya (MN 117: part 2-3, 2014.6.28) Bhikkhu Bodhi00:24:34
7562014/07/18Majjhima Nikaya (MN 117: part 1-3, 2014.6.14) Bhikkhu Bodhi00:34:36
7572014/07/18Majjhima Nikaya (MN 117: part 1-2, 2014.6.14) Bhikkhu Bodhi00:38:02
7582014/07/18Majjhima Nikaya (MN 117: part 1-1, 2014.6.14) Bhikkhu Bodhi00:51:01
7592014/07/15Majjhima Nikaya (MN 115: part 2-3, 2014.6.7) Bhikkhu Bodhi00:05:58
7602014/07/15Majjhima Nikaya (MN 115: part 2-2, 2014.6.7) Bhikkhu Bodhi00:43:49
7612014/07/15Majjhima Nikaya (MN 115: part 2-1, 2014.6.7) Bhikkhu Bodhi00:46:13
7622014/06/23Bhikkhu Bodhi speaks about emotions and Buddhist path00:03:01
7632014/06/05Majjhima Nikaya (MN 114: part 1-2, 2014.5.10) Bhikkhu Bodhi00:20:10
7642014/06/05Majjhima Nikaya (MN 115: part 1-4, 2014.5.31) Bhikkhu Bodhi00:45:15
7652014/06/05Majjhima Nikaya (MN 115: part 1-3, 2014.5.31) Bhikkhu Bodhi00:05:25
7662014/06/05Majjhima Nikaya (MN 115: part 1-2, 2014.5.31) Bhikkhu Bodhi00:40:46
7672014/06/05Majjhima Nikaya (MN 115: part 1-1, 2014.5.31) Bhikkhu Bodhi00:45:08
7682014/06/05Majjhima Nikaya (MN 114: part 1-1, 2014.5.10) Bhikkhu Bodhi01:34:40
7692014/04/28Majjhima Nikaya (MN 112: part 2-2, 2014.04.12) Bhikkhu Bodhi00:29:34
7702014/04/28Majjhima Nikaya (MN 112: part 1-2, 2014.04.05) Bhikkhu Bodhi00:34:45
7712014/04/28Majjhima Nikaya (MN 112: part 2-1, 2014.04.12) Bhikkhu Bodhi01:03:42
7722014/04/28Majjhima Nikaya (MN 112: part 1-1, 2014.04.05) Bhikkhu Bodhi00:56:02
7732014/01/26Social Teaching of the Buddha, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Dharma, Buddhism01:17:41
7742014/01/20Meditation, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Dharma, Buddhism, Buddha01:23:30
7752014/01/18Rebirth and Kamma, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Karma, Dharma, Buddhism01:23:44
7762014/01/16The Noble Eightfold Path, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Dharma, Buddhism01:19:16
7772014/01/15Nibbana (Nirvana) Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Dharma, Buddhism01:16:55
7782014/01/14The Buddha, Lecture by Bhikkhu Bodhi, Dhamma, Dharma, Buddhism01:23:25
7792013/12/24Majjhima Nikaya (MN 111, part 2-2: 2013.12.07) Bhikkhu Bodhi00:52:24
7802013/12/24Majjhima Nikaya (MN 111, part 2-1: 2013.12.07) Bhikkhu Bodhi00:55:37
7812013/12/24Majjhima Nikaya (MN 111, part 1-1: 2013.11.23) Bhikkhu Bodhi01:01:05
7822013/12/24Majjhima Nikaya (MN 111, part 1-3: 2013.11.23) Bhikkhu Bodhi00:50:53
7832013/12/24Majjhima Nikaya (MN 111, part 1-2: 2013.11.23) Bhikkhu Bodhi00:28:47
7842013/12/24Majjhima Nikaya (MN 110, part 1-2: 2013.11.09) Bhikkhu Bodhi00:42:26
7852013/12/24Majjhima Nikaya (MN 110, part 1-1: 2013.11.09) Bhikkhu Bodhi00:41:58
7862013/12/24Majjhima Nikaya (MN 109, part 2-2: 2013.10.12) Bhikkhu Bodhi00:40:13
7872013/12/24Majjhima Nikaya (MN 109, part 2-1: 2013.10.12) Bhikkhu Bodhi00:49:00
7882013/12/24Majjhima Nikaya (MN 110, part 1-3: 2013.11.09) Bhikkhu Bodhi00:04:53
7892013/12/24Majjhima Nikaya (MN 109, part 1-2: 2013.10.5) Bhikkhu Bodhi00:41:43
7902013/12/24Majjhima Nikaya (MN 108, part 1-2: 2013.9.28) Bhikkhu Bodhi00:44:29
7912013/12/24Majjhima Nikaya (MN 109, part 1-1: 2013.10.5) Bhikkhu Bodhi00:42:22
7922013/12/24Majjhima Nikaya (MN 109, part 1-3: 2013.10.5) Bhikkhu Bodhi00:06:21
7932013/12/24Majjhima Nikaya (MN 104, part 1-1: 2013.8.17) Bhikkhu Bodhi01:05:49
7942013/12/24Majjhima Nikaya (MN 108, part 1-1: 2013.9.28) Bhikkhu Bodhi00:42:02
7952013/12/24Majjhima Nikaya (MN 104, part 1-2: 2013.8.17) Bhikkhu Bodhi00:21:49
7962013/12/24Majjhima Nikaya (MN 103, part 1-2: 2013.8.3) Bhikkhu Bodhi00:48:59
7972013/12/24Majjhima Nikaya (MN 103, part 1-1: 2013.8.3) Bhikkhu Bodhi00:42:21
7982013/10/04BGR 2013 Walks to Feed the Hungry Thanks00:08:47
7992013/10/04BGR 2013 Walks to Feed the Hungry Appeal00:03:07
8002013/07/20Majjhima Nikaya (MN 101, part 2-1: 2013.07.20) Bhikkhu Bodhi00:51:02
8012013/07/20Majjhima Nikaya (MN 101, part 2-2: 2013.07.20) Bhikkhu Bodhi00:30:19
8022013/07/16Majjhima Nikaya (MN 99, part 1-1: 2013.06.15) Bhikkhu Bodhi00:58:47
8032013/07/16Majjhima Nikaya (MN 101, part 1-1: 2013.07.13) Bhikkhu Bodhi00:42:15
8042013/07/16Majjhima Nikaya (MN 99, part 1-2: 2013.06.15) Bhikkhu Bodhi 20130615 bb mn 99 12)00:30:34
8052013/07/16Majjhima Nikaya (MN 97, part 1-1: 2013.06.1) Bhikkhu Bodhi00:50:42
8062013/07/16Majjhima Nikaya (MN 95, part 2-2: 2013.05.25) Bhikkhu Bodhi00:41:54
8072013/07/16Majjhima Nikaya (MN 97, part 1-2: 2013.06.1) Bhikkhu Bodhi00:30:11
8082013/07/15Majjhima Nikaya (MN 95, part 2-3: 2013.05.25) Bhikkhu Bodhi00:08:25
8092013/07/15Majjhima Nikaya (MN 95, part 2-1: 2013.05.25) Bhikkhu Bodhi00:42:02
8102013/07/15Majjhima Nikaya (MN 95, part 1-2: 2013.05.18) Bhikkhu Bodhi00:31:28
8112013/07/15Majjhima Nikaya (MN 95, part 1-1: 2013.05.18) Bhikkhu Bodhi00:49:04
8122013/07/15Majjhima Nikaya (MN 91, part 2-1: 2012.12.15) Bhikkhu Bodhi01:00:39
8132013/07/15Majjhima Nikaya (MN 91, part 2-2: 2012.12.15) Bhikkhu Bodhi00:27:52
8142013/07/15Majjhima Nikaya (MN 91, part 1-2: 2012.12.8) Bhikkhu Bodhi00:42:04
8152013/07/15Majjhima Nikaya (MN 91, part 1-1: 2012.12.8) Bhikkhu Bodhi00:42:00
8162013/07/15Majjhima Nikaya (MN 91, part 1-3: 2012.12.8) Bhikkhu Bodhi00:01:51
8172013/07/15Majjhima Nikaya (MN 89, part 2: 2012.12.1) Bhikkhu Bodhi00:38:45
8182013/07/15Majjhima Nikaya (MN 89, part 1: 2012.12.1) Bhikkhu Bodhi00:51:46
8192013/07/15Majjhima Nikaya (MN 87, part 1: 2012.11.17) Bhikkhu Bodhi00:54:19
8202013/07/15Majjhima Nikaya (MN 87, part 2: 2012.11.17) Bhikkhu Bodhi00:29:58
8212013/07/15Majjhima Nikaya (MN 101, part 1-2: 2013.07.13) Bhikkhu Bodhi00:40:27
8222013/06/12Bhante Bhikkhu Bodhi at the St. Louis Walk to Feed the Hungry00:04:09
8232013/06/10BGR Gateway Walk 800:18:21
8242013/06/09BGR Gateway Walk 100:01:15
8252013/06/07Ven Bhikkhu Bodhi.El Dharma Simple y Profundo-SubEsp00:13:15
8262012/11/30Ven. Bhikkhu Bodhi Speaks to Dharma Seal Youth Group - 1/300:28:31
8272012/11/30Ven. Bhikkhu Bodhi Speaks to Dharma Seal Youth Group - 3/300:29:51
8282012/11/30Ven. Bhikkhu Bodhi Speaks to Dharma Seal Youth Group - 2/300:29:51
8292012/10/19Bhikkhu Bodhi - Walk to Feed the Hungry History00:03:00
8302012/10/19Bhikkhu Bodhi - Buddhist Global Relief00:02:43
8312012/10/09Majjhima Nikaya (MN 86, part 2-2: 2012.10.6) Bhikkhu Bodhi00:44:09
8322012/10/09Majjhima Nikaya (MN 86, part 2-1: 2012.10.6) Bhikkhu Bodhi00:44:03
8332012/10/09Majjhima Nikaya (MN 86, part 2-3: 2012.10.6) Bhikkhu Bodhi00:08:01
8342012/10/09Majjhima Nikaya (MN 86, part 1-1: 2012.9.29) Bhikkhu Bodhi00:57:47
8352012/10/09Majjhima Nikaya (MN 86, part 1-2: 2012.9.29) Bhikkhu Bodhi00:23:22
8362012/10/09Majjhima Nikaya (MN 82, part 2-2: 2012.9.22) Bhikkhu Bodhi00:42:13
8372012/10/09Majjhima Nikaya (MN 82, part 2-1: 2012.9.22) Bhikkhu Bodhi00:44:11
8382012/10/09Majjhima Nikaya (MN 82, part 1-2: 2012.9.15) Bhikkhu Bodhi00:43:52
8392012/10/09Majjhima Nikaya (MN 81, part 1: 2012.9.8) Bhikkhu Bodhi00:42:38
8402012/10/09Majjhima Nikaya (MN 82, part 1-1: 2012.9.15) Bhikkhu Bodhi00:45:17
8412012/10/09Majjhima Nikaya (MN 81, part 2: 2012.9.8) Bhikkhu Bodhi00:47:41
8422012/10/09Majjhima Nikaya (MN 81, part 3: 2012.9.8) Bhikkhu Bodhi00:06:03
8432012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 4-2: 2012.8.25) Bhikkhu Bodhi00:37:03
8442012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 4-1: 2012.8.25) Bhikkhu Bodhi00:48:23
8452012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 3-2: 2012.8.18) Bhikkhu Bodhi00:34:58
8462012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 3-1: 2012.8.18) Bhikkhu Bodhi00:48:51
8472012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 2-2: 2012.8.4) Bhikkhu Bodhi00:39:54
8482012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 2-1: 2012.8.4) Bhikkhu Bodhi00:48:02
8492012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 1-2: 2012.7.21) Bhikkhu Bodhi00:40:36
8502012/10/09Majjhima Nikaya (MN 77, part 1-1: 2012.7.21) Bhikkhu Bodhi00:46:21
8512012/10/09Majjhima Nikaya (MN 76, part 1: 2012.7.14) Bhikkhu Bodhi00:50:18
8522012/10/09Majjhima Nikaya (MN 76, part 2: 2012.7.14) Bhikkhu Bodhi00:40:58
8532012/10/08Majjhima Nikaya (MN 75, part 2-2: 2012.6.23) Bhikkhu Bodhi00:38:44
8542012/10/08Majjhima Nikaya (MN 75, part 2-1: 2012.6.23) Bhikkhu Bodhi00:45:33
8552012/10/08Majjhima Nikaya (MN 75, part 1-2: 2012.6.16) Bhikkhu Bodhi00:32:49
8562012/10/08Majjhima Nikaya (MN 75, part 1-1: 2012.6.16) Bhikkhu Bodhi00:47:53
8572012/10/08Majjhima Nikaya (MN 74, part 2: 2012.6.9) Bhikkhu Bodhi00:42:05
8582012/10/08Majjhima Nikaya (MN 74, part 1: 2012.6.9) Bhikkhu Bodhi00:42:10
8592012/10/08Majjhima Nikaya (MN 74, part 3: 2012.6.9) Bhikkhu Bodhi00:06:17
8602012/10/06Ven. Bhikkhu Bodhi and BGR's "Walk to Feed the Hungry"00:02:00
8612012/09/169/12/2012 BGR "Feed the Hungry" Concert - Ven. Bhikkhu Bodhi00:04:49
8622012/08/24Ven. Bhikkhu Bodhi "A Buddhist Perspective on Occupy Wall Street" - part 200:46:28
8632012/08/22Ven. Bhikkhu Bodhi "A Buddhist Perspective on Occupy Wall Street" - part 100:48:30
8642012/06/27Venerable Bhikkhu Bodhi // Metta Sutta // Pali and English00:04:48
8652012/03/27Abhidharma Seminar : Ven. Bhikkhu Bodhi Speech Part 100:13:16
8662012/03/26Abhidharma Seminar: Lecture of Ven. Bhikkhu Bodhi Part 100:13:16
8672012/02/14Majjhima Nikaya (MN 28: part 2, 2010.6.26) Bhikkhu Bodhi.MPG01:21:41
8682012/02/13Majjhima Nikaya (MN 57: 2011.6.4) Bhikkhu Bodhi.flv01:19:23
8692012/02/13Majjhima Nikaya (MN 44: part 3, 2011.2.12) Bhikkhu Bodhi.flv01:15:48
8702012/02/13Majjhima Nikaya (MN 18: 2010.1.23) Bhikkhu Bodhi.flv01:22:06
8712012/02/13Majjhima Nikaya (MN 6: part 1, 2009.11.14) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:21
8722012/02/13Majjhima Nikaya (MN 67: 2012.2.4) Bhikkhu Bodhi.MPG01:16:53
8732012/02/13Majjhima Nikaya (MN 66: 2012.1.28) Bhikkhu Bodhi.MPG01:20:48
8742012/02/13Majjhima Nikaya (MN 64: part 2, 2012.1.14) Bhikkhu Bodhi.MPG01:16:01
8752012/02/13Majjhima Nikaya (MN 64: part 1, 2012.1.7) Bhikkhu Bodhi.MPG01:14:30
8762012/02/13Majjhima Nikaya (MN 62: part 3, section 2, 2011.12.17) Bhikkhu Bodhi.MPG00:36:13
8772012/02/13Majjhima Nikaya (MN 62: part 3, section 1, 2011.12.17) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:30
8782012/02/13Majjhima Nikaya (MN 62: part 2, section 2, 2011.12.10) Bhikkhu Bodhi.MPG00:26:56
8792012/02/13Majjhima Nikaya (MN 62: part 2, section 1, 2011.12.10) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:34
8802012/02/13Majjhima Nikaya (MN 62: part 1, section 2, 2011.12.3) Bhikkhu Bodhi.MPG00:28:22
8812012/02/13Majjhima Nikaya (MN 62: part 1, section1, 2011.12.3) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:29
8822012/02/13Majjhima Nikaya (MN 61: part 3, 2011.11.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:22:45
8832012/02/13Majjhima Nikaya (MN 61: part 2, 2011.11.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:30:17
8842012/02/13Majjhima Nikaya (MN 61: part 1, 2011.11.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:30:21
8852012/02/13Majjhima Nikaya (MN 60: part 2, section 3, 2011.11.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:19:54
8862012/02/12Majjhima Nikaya (MN 60: part 2, section 2, 2011.11.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:30:18
8872012/02/12Majjhima Nikaya (MN 60: part 2, section 1, 2011.11.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:30:21
8882012/02/12Majjhima Nikaya (MN 60: part 1, section 3, 2011.10.22) Bhikkhu Bodhi.MPG00:11:11
8892012/02/12Majjhima Nikaya (MN 60: part 1, section 2, 2011.10.22) Bhikkhu Bodhi.MPG00:30:32
8902012/02/12Majjhima Nikaya (MN 60: part 1, section 1, 2011.10.22) Bhikkhu Bodhi.MPG00:30:34
8912012/02/12Majjhima Nikaya (MN 53: part 2, section 2, 2011.5.21) Bhikkhu Bodhi.MPG00:35:40
8922012/02/12Majjhima Nikaya (MN 53: part 2, section 1, 2011.5.21) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:34
8932012/02/12Majjhima Nikaya (MN 53: part 1, section 2, 2011.5.14) Bhikkhu Bodhi.MPG00:30:31
8942012/02/12Majjhima Nikaya (MN 53: part 1, section 1, 2011.5.14) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:27
8952012/02/12Majjhima Nikaya (MN 50: part 2, 2011.4.16) Bhikkhu Bodhi.MPG00:32:25
8962012/02/12Majjhima Nikaya (MN 50: part 1, 2011.4.16) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:32
8972012/02/12Majjhima Nikaya (MN 49: part 2, section 2, 2011.4.9) Bhikkhu Bodhi.MPG00:29:53
8982012/02/12Majjhima Nikaya (MN 49: part 2, section 1, 2011.4.9) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:29
8992012/02/12Majjhima Nikaya (MN 49: part 1, section 2, 2011.4.2) Bhikkhu Bodhi.MPG00:24:18
9002012/02/12Majjhima Nikaya (MN 48: part 2, section 2, 2011.3.26) Bhikkhu Bodhi.MPG00:24:13
9012012/02/12Majjhima Nikaya (MN 49: part 1, section 1, 2011.4.2) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:34
9022012/02/12Majjhima Nikaya (MN 48: part 2, section 1, 2011.3.26) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:36
9032012/02/12Majjhima Nikaya (MN 48: part 1, 2011.3.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:38
9042012/02/12Majjhima Nikaya (MN 44: part 4, section 2, 2011.2.26) Bhikkhu Bodhi.MPG00:26:45
9052012/02/12Majjhima Nikaya (MN 44: part 4, section 1, 2011.2.26) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:29
9062012/02/12Majjhima Nikaya (MN 44: part 3, section 2, 2011.2.12) Bhikkhu Bodhi.MPG00:23:05
9072012/02/12Majjhima Nikaya (MN 44: part 2, section 2, 2011.1.22) Bhikkhu Bodhi.MPG00:21:07
9082012/02/12Majjhima Nikaya (MN 44: part 2, section 1, 2011.1.22) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:31
9092012/02/12Majjhima Nikaya (MN 44: part 1, section 2, 2011.1.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:24:04
9102012/02/12Majjhima Nikaya (MN 45: part 2, 2010.12.18) Bhikkhu Bodhi.MPG00:28:27
9112012/02/12Majjhima Nikaya (MN 44: part 1, section 1, 2011.1.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:26
9122012/02/12Majjhima Nikaya (MN 45: part 1, 2010.12.18) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:24
9132012/02/12Majjhima Nikaya (MN 41: part 2, 2010.12.11) Bhikkhu Bodhi.MPG00:38:36
9142012/02/12Majjhima Nikaya (MN 41: part 1, 2010.12.11) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:27
9152012/02/12Majjhima Nikaya (MN 39: part 3, section 2, 2010.11.27) Bhikkhu Bodhi.MPG00:21:45
9162012/02/12Majjhima Nikaya (MN 39: part 3, section 1, 2010.11.27) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:26
9172012/02/12Majjhima Nikaya (MN 39: part 2, section 2, 2010.11.20) Bhikkhu Bodhi.MPG00:42:18
9182012/02/12Majjhima Nikaya (MN 39: part 2, section 1, 2010.11.20) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:33
9192012/02/12Majjhima Nikaya (MN 39: part 1, section 2, 2010.11.3) Bhikkhu Bodhi.MPG00:29:16
9202012/02/12Majjhima Nikaya (MN 39: part 1, section 1, 2010.11.3) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:31
9212012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 4, section 2, 2010.10.9) Bhikkhu Bodhi.MPG00:27:18
9222012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 4, section 1, 2010.10.9) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:34
9232012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 3, section 2, 2010.10.2) Bhikkhu Bodhi.MPG00:35:28
9242012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 3, section 1, 2010.10.2) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:34
9252012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 2, section 2, 2010.9.25) Bhikkhu Bodhi.MPG00:32:31
9262012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 2, section 1, 2010.9.25) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:35
9272012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 1, section 2, 2010.9.18) Bhikkhu Bodhi.MPG00:27:00
9282012/02/12Majjhima Nikaya (MN 38: part 1, section 1, 2010.9.18) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:30
9292012/02/12Majjhima Nikaya (MN 35: part 2, 2010.9.4) Bhikkhu Bodhi.MPG00:44:25
9302012/02/12Majjhima Nikaya (MN 35: part 1, 2010.9.4) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:31
9312012/02/12Majjhima Nikaya (MN 32: part 2, 2010.7.31) Bhikkhu Bodhi.MPG00:38:32
9322012/02/12Majjhima Nikaya (MN 32: part 1, 2010.7.31) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:24
9332012/02/12Majjhima Nikaya (MN 31: part 2, 2010.7.10) Bhikkhu Bodhi.MPG00:39:33
9342012/02/12Majjhima Nikaya (MN 31: part 1, 2010.7.10) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:31
9352012/02/12Majjhima Nikaya (MN 28: part 1, section 2, 2010.6.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:27:08
9362012/02/12Majjhima Nikaya (MN 28: part 1, section 1, 2010.6.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:28
9372012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 4, section 2, 2010.6.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:35:41
9382012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 4, section 1, 2010.6.5) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:35
9392012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 3, section 2, 2010.5.29) Bhikkhu Bodhi.MPG00:33:49
9402012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 3, section 1, 2010.5.29) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:24
9412012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 2, section 2, 2010.5.15) Bhikkhu Bodhi.MPG00:23:56
9422012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 2, section 1, 2010.5.15) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:25
9432012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 1, section 2, 2010.5.8) Bhikkhu Bodhi.MPG00:35:17
9442012/02/12Majjhima Nikaya (MN 26: part 1, section 1, 2010.5.8) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:34
9452012/02/12Majjhima Nikaya (MN 22: part 3, section 2, 2010.4.24) Bhikkhu Bodhi.MPG00:38:56
9462012/02/12Majjhima Nikaya (MN 22: part 3, section 1, 2010.4.24) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:26
9472012/02/12Majjhima Nikaya (MN 22: part 2, section 2, 2010.4.17) Bhikkhu Bodhi.MPG00:33:38
9482012/02/12Majjhima Nikaya (MN 22: part 2, section 1, 2010.4.17) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:29
9492012/02/12Majjhima Nikaya (MN 22: part 1, section 2, 2010.3.27) Bhikkhu Bodhi.MPG00:40:33
9502012/02/12Majjhima Nikaya (MN 22: part 1, section 1, 2010.3.27) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:07
9512012/02/12Majjhima Nikaya (MN 21: part 2, 2010.3.13) Bhikkhu Bodhi.MPG00:34:44
9522012/02/12Majjhima Nikaya (MN 21: part 1, 2010.3.13) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:15
9532012/02/12Majjhima Nikaya (MN 20: part 2, 2010.3.6) Bhikkhu Bodhi.MPG00:32:02
9542012/02/12Majjhima Nikaya (MN 19: 2010.1.30) Bhikkhu Bodhi.MPG00:24:52
9552012/02/12Majjhima Nikaya (MN 20: part 1, 2010.3.6) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:21
9562012/02/12Majjhima Nikaya (MN 15: part 2, 2010.1.16) Bhikkhu Bodhi.MPG00:13:12
9572012/02/12Majjhima Nikaya (MN 15: part 1, 2010.1.16) Bhikkhu Bodhi.MPG00:52:29
9582012/02/12Majjhima Nikaya (MN 8: part 2, 2010.1.2) Bhikkhu Bodhi.MPG00:36:34
9592012/02/12Majjhima Nikaya (MN 7: part 2, section 3, 2009.12.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:17:36
9602012/02/12Majjhima Nikaya (MN 8: part 1, 2010.1.2) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:09
9612012/02/12Majjhima Nikaya (MN 7: part 2, section 2, 2009.12.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:17:20
9622012/02/12Majjhima Nikaya (MN 7: part 2, section 1, 2009.12.19) Bhikkhu Bodhi.MPG00:50:59
9632012/02/11Majjhima Nikaya (MN 7: part 1, section 2, 2009.11.21) Bhikkhu Bodhi.MPG00:27:38
9642012/02/11Majjhima Nikaya (MN 7: part 1, section 1, 2009.11.21) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:18
9652012/02/11Majjhima Nikaya (MN 6: part 2, 2009.11.14) Bhikkhu Bodhi.MPG00:34:58
9662012/02/11Majjhima Nikaya (MN 2: part 3-2, 2009.10.31) Bhikkhu Bodhi.MPG00:35:05
9672012/02/11Majjhima Nikaya (MN 2: part 3-1, 2009.10.31) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:13
9682012/02/11Majjhima Nikaya (MN 2: part 2-2, 2009.10.24) Bhikkhu Bodhi.MPG00:25:35
9692012/02/11Majjhima Nikaya (MN 2: part 2-1, 2009.10.24) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:15
9702012/02/11Majjhima Nikaya (MN 2: part 1-2, 2009.10.17) Bhikkhu Bodhi.MPG00:29:54
9712012/02/11Majjhima Nikaya (MN 2: part 1-1, 2009.10.17) Bhikkhu Bodhi.MPG00:51:38
9722010/07/19Part 7 of 7: Towards an Integral Model of Buddhism00:04:20
9732010/07/14Part 6 of 7: Towards an Integral Model of Buddhism00:08:11
9742010/07/14Part 5 of 7: Towards an Integral Model of Buddhism00:07:58
9752010/07/13Part 4 of 7: Towards an Integral Model of Buddhism00:07:58
9762010/07/08Part 3 of 7: Towards an Integral Model of Buddhism00:09:47
9772010/07/08Part 2 of 7: Towards an Integral Model of Buddhism00:09:35
9782010/07/08Part 1 of 7: Towards an Integral Model of Buddhism00:08:56
9792009/12/122 of 2: Bhikkhu Bodhi "The Mission of Buddhist Global Relief" - BGR Series00:06:54
9802009/12/121 of 2: Bhikkhu Bodhi "The Mission of Buddhist Global Relief" - BGR Series00:07:00
9812009/12/09Climate Change Summit Day 1 Featuring Bhikkhu Bodhi00:03:01
9822009/09/25Bhikkhu Bodhi introduces Buddhist Global Relief00:03:46
9832009/09/06Bhikkhu Bodhi introduces Buddhist Global Relief00:03:46
9842009/08/03Part 4 of 5 The Practice of Compassion00:10:49
9852009/08/03Part 5 of 5 The Practice of Compassion00:06:37
9862009/08/03Part 3 of 5 The Practice of Compassion00:09:15
9872009/08/03Part 2 of 5 The Practice of Compassion00:09:56
9882009/08/03Part 1 of 5 The Practice of Compassion00:09:50

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.