බෙලිගල මීමුරේ ධම්මාවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/09ජීවිතයට ධර්මය - 73 කොටස Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 11 - 08)00:59:59
22019/11/04උදයව්‍ය ඥාණය Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 11 - 03)00:51:42
32019/10/312019 02 24 Jeewithayata Dharmaya 60 1 600:59:48
42019/10/312019 02 16 Jeewithayata Dharmaya 59 1 500:58:59
52019/10/312019 02 09 = Jeewithayata Dharmaya 58 1 401:01:25
62019/10/312019 02 02 = Jeewithayata Dharmaya 57 1 301:02:08
72019/10/312019 01 26 Jeewithayata Dharmaya 56 1 200:59:11
82019/10/312019 01 19 Jeewithayata Dharmaya 55 1 100:58:46
92019/10/312018 03 10 Jeewithayata Dharmaya 10 100:58:49
102019/10/05070 2019 04 16 PRGNA vibanga suththrya 04 23 800:59:15
112019/10/05069 2019 04 09 prgna patichcha samuppadhaya 4 23 08 1901:00:59
122019/10/05068 2019 04 02 prgna patipdha suththrya01:00:28
132019/10/05067 2019 03 25 prgna loka suththrya01:01:53
142019/10/05066 2019 03 18 prgna patichcha samuppathaya01:00:05
152019/10/04065 2019 03 10 dammapathaya00:59:54
162019/10/04062 2019 02 16 Jeewithayata Dharmaya 61 100:59:02
172019/10/0442 2019 08 19 S L B C DARMA DESANAYA00:42:54
182019/10/04064 2019 03 03 prgna dammapathaya00:59:54
192019/10/04063 2019 02 24 Jeewithayata Dharmaya 62 100:59:51
202019/10/04061 2019 02 09 Jeewithayata Dharmaya 60 101:01:28
212019/10/04060 2019 02 02 Jeewithayata Dharmaya 59 101:02:10
222019/10/04059 2019 01 26 Jeewithayata Dharmaya 58 100:59:13
232019/10/04058 2019 01 19 Jeewithayata Dharmaya 55 100:58:49
242019/10/04057 2019 01 12 Jeewithayata Dharmaya 5401:00:41
252019/10/04056 2019 01 05 jwwvithayata darmaya 5301:05:53
262019/10/04055 2018 12 30 Jeewithayata Dharmaya 5201:01:44
272019/09/28ඇලීම් 100ට දුක් 100කි, ජීවිතය දුකක් යැයි කීම නිවැරදි නොවේ Meemure Dhammawansha thero (2019 - 9 - 27)01:03:16
282019/09/27Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero 2019.09. 26 - 08.04 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:47:44
292019/08/30Ven.Meemure Dhammawansha thero 15th August 201900:59:19
302019/08/292019-02-23 Dharma Desana Pussella - Pahana Suththrya01:22:36
312019/08/292019-07-05 Dharma Desana Thiththawella - Anusotha Suththrya01:48:15
322019/08/292019-06-22 Dharma Desana Pussella - Bhawetha Kusalesu Dhamme - Part A01:03:28
332019/08/292019-06-08 Dharma Desana Kiribathgoda - Panchakama Gunaloke01:33:31
342019/08/292019-04-06 Dharma Deshana Kiribathgoda - Sakkaya Suththrya01:37:26
352019/08/292017-06-10 Dharma Desana Gampaha - Nakulasitu00:57:19
362019/08/292019-06-22 Dharma Desana Pussella - Bhawetha Kusalesu Dhamme - Part B00:57:11
372019/08/2703 B MEEGODA Sunyaloka suththrya 23 06 1901:53:52
382019/08/2702 A TENNEKUBURA mogatsja suththrya I22 06 1901:47:54
392019/08/2701 A GODAGAMA KURUGALA bahukara suththrya 30 06 1901:50:59
402019/08/2700 KOLLUPITIYA dunnikgahassa lahuno 14 06 1901:55:34
412019/08/2700 B poson poya desana 16 06 1900:58:29
422019/08/2700 A POSON POYA DESANA chuthupapaathe saosare 16 06 1902:06:08
432019/08/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.08.19 - 08.05 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:27
442019/08/16අනිත්‍ය වරදවා ගැනීම මිස ධර්මය නොතේරීම අප බහුතරයකගේ ගැටළුව නොව Meemure Dhammawansha thero (19- 8- 15)00:59:19
452019/08/08බුදු සමයේ ජීවිතය දුකක් නොව, උපාදානයම දුකක් වේ Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 08 - 07)00:57:02
462019/08/04Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]01:03:49
472019/08/04Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]00:58:18
482019/07/30Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.07.30 - 08.05 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:19
492019/07/26194 2019 05 1900:41:54
502019/07/26193 2019 05 05 SATHARA SATIPATTANAYA00:45:08
512019/07/26192 2019 05=12 SATHARA SATIPATTANAYA00:45:18
522019/07/26191 2019 04 28 SATHARA SATIPPATANAYA00:41:43
532019/07/26190 2019 04 21 SATHARA SATIPATTANAYA00:40:11
542019/07/26189 2019 04 14 SATHARA SATIPATTANAYA KAYANU PASSANAWA00:40:37
552019/07/26188 2019 04 0700:38:57
562019/07/26187 2019 03 3100:49:04
572019/07/26186 2019 03 2400:41:31
582019/07/26185 2019 03 1700:45:44
592019/07/26184 2019 03 1000:41:21
602019/07/13රූප ආරම්මණ වේදනා ස්කන්ධයෙන් විඳීම වේදනාවයි Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 07 - 12)00:50:13
612019/07/09Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]02:03:23
622019/07/082019-05-25 PUSSELLA DESHANAYA - LOKASAMUDAYANCHA ATHTHAGAMAOCHA01:39:59
632019/07/082019-05-25 PUSSELLA DESHANAYA, SAMMADITTI00:17:54
642019/07/082019-05-18 WESAK POYA DESHANAYA - KEMAKA SUTHRADESHANAWA01:23:53
652019/07/082019-05-18 WESAK POYA DESHANAYA01:42:10
662019/07/082019-04-18 BAK POYA DESANAYA - INDRYA BAWANA SUTHTHRADESANWA01:09:53
672019/07/082019-04-18 ALAWWA KANDEGEDARADE DESHANAYA - DUTHIYABKKU SUTHTHRDESANAWA01:16:59
682019/07/06Meemure dhammawansha thero bana2 Kurugala temple ( මිමුරේ ධමිමවංශ හිමි කුරුගලග ධර්ම දේශනාව )01:04:12
692019/07/06Meemure dhammawansha thero New Kurugala temple bana1 ( මිමුරේ ධමිමවංශ හිමි කුරුගලග ධර්ම දේශනාව )00:44:43
702019/06/26Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]02:02:51
712019/06/2504 06 Meemure Thero01:58:02
722019/06/13පංච උපාදානස්කන්ධයේ වර්ණයක්,ගඳක්,රසක්,පිනක්,පවක් වේද ඒ සම්මුති "මම" වේ (2019-6-12 මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:57:56
732019/06/122019 01 12 Jeewithayata Dharmaya01:00:41
742019/06/122019 05 19 S L B C DHARMA DESHANAYA00:38:53
752019/05/28Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Beligala Meemure Dhammawansha Thero - sermon 100:56:29
762019/05/2539 20019 04 17 S,L,B C DARMA DESANAYA00:38:42
772019/05/252019 03 19 MADIN POYA01:06:31
782019/05/25183 2019 02 2400:08:47
792019/05/25182 2019 02 1700:38:55
802019/05/25181 2019 02 1000:39:52
812019/05/25180 2019 02 0300:39:45
822019/05/25179 2019 01 2700:38:06
832019/05/25178 2019 01 1300:43:33
842019/05/25177 2019 01 0600:39:18
852019/05/25176 = 2018 12 2300:36:46
862019/05/25175 2018 12 1600:41:04
872019/05/25174 2018=12 0200:41:21
882019/05/25056 2019 01 05 jwwvithayata darmaya 5301:05:54
892019/05/25055 2018 12 30 Jeewithayata Dharmaya 5201:01:44
902019/05/25054 2018 12 23 Jeewithayata Dharmaya 51 2hour01:50:49
912019/05/25053 2018 12 16 Jeewithayata Dharmaya 5001:07:17
922019/05/25052 2018 12 09 Jeewithayata Dharmaya 4901:02:48
932019/05/25051 2018 12 02 Jeewithayata Dharmaya 4801:03:14
942019/05/2501 2019 03 30 KAGALLA PUSWALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 01 & 0202:21:55
952019/05/24Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero 2019.05.21 - 07.00 ජාතික රූපවාහිනිය  Wsak Banawara Malawa -00:52:04
962019/05/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.05.19 - 08.07 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:44:35
972019/03/21Meemure Dammawansa himi himi Bana Lokadamma Suthraya01:50:48
982019/03/1738 2019 02 23 S L B C DARMA DESANAYA00:38:48
992019/03/1736 2019 01 25 S L B C DARMA DESANAYA00:39:32
1002019/03/1703 2019 01 20 DURUTHU POYA EVENING PART 00301:08:38
1012019/03/1701 NAWAM MASA POYA DARMA DESANAYA MORNING THE BUDDHIST01:47:18
1022019/03/1701 2019 02 23 KAGELLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:18:20
1032019/03/1701 2019 02 09 GAMPHA DARMA DESANAYA 026 PART 00101:56:21
1042019/03/1701 2019 01 26 kegalla saturday darma desanaya morning part 00102:39:57
1052019/03/1701 2019 01 12 KIRIBATHGODA DARMA DESANAYA 045 PART 00101:54:39
1062019/03/1701 2019 01 12 GAMPHA DARMA DESANAYA 025 PART 00101:59:34
1072019/03/1701 047 2019 02 09 kiribathgoda duk nikaaya 09 02 19 PART 00101:25:52
1082019/03/16Jeewithayata Dharmaya 5401:00:38
1092019/02/23Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.02.23 - 08.03 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:44:47
1102019/02/222019 - 02 - 21 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven Meemure Dhammawansha thero00:52:28
1112019/02/19Jeewithayata Dharmaya 5201:01:41
1122019/02/19Jeewithayata Dharmaya 51 2hour01:50:46
1132019/02/19Jeewithayata Dharmaya 5301:05:51
1142019/02/17Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.02.17 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:43:13
1152019/02/10161 2018 09 0200:39:48
1162019/02/1035 2018 12 19 S L B C GUWAN VIDULI DARMA DESANAYA00:41:39
1172019/02/10173 2018 11 2500:37:23
1182019/02/10172 2018 11 1800:40:08
1192019/02/10171 2018 11 11 PATICHCHASAMUPPADAYA 00500:41:27
1202019/02/10170 2018 11 04 PATICHCHASAMUPPADAYA 00400:41:11
1212019/02/10169 2018 10 28 PATICHCHASAMUPPADAYA 00300:45:42
1222019/02/10168 2018 10 21 PATICHCHASAMUPPADAYA 00200:46:11
1232019/02/10167 2018 10 14 PATICHCHASAMUPPADAYA 00100:35:50
1242019/02/10165 2018 09 3000:45:47
1252019/02/10164 2018 09 2300:41:41
1262019/02/10162 2018 09 0900:38:59
1272019/02/1003 2019 01 20 DURUTHU POYA EVENING PART 00301:08:38
1282019/02/1001 2019 01 20 DURUTHU POYA MORNING PART 00102:01:00
1292019/02/1001 2018 12 29 KEGELLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:41:37
1302019/02/1001 2018 12 22 ILL POYA DARMA DESANAYA PART 00102:32:56
1312019/01/25Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.01.25 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:29
1322019/01/15Jeewithayata Dharmaya 4200:59:17
1332019/01/152018 12 31 KATUKURUNDE DHARMA DESHANAYA02:06:50
1342019/01/152018 12 08 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:27:54
1352019/01/152018 12 08 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:18:18
1362019/01/152018 10 14 Jeewithayata Dharmaya01:00:29
1372019/01/152018 10 07 Jeewithayata Dharmaya01:00:47
1382019/01/152018 09 30 Jeewithayata Dharmaya00:58:49
1392019/01/152018 09 23 Jeewithayata Dharmaya01:00:57
1402019/01/152018 09 23 Jeewithayata Dharmaya00:59:12
1412019/01/152018 09 16 Jeewithayata Dharmaya00:58:42
1422019/01/152018 09 09 Jeewithayata Dharmaya00:58:07
1432019/01/15050 Jeewithyata Dharmaya 4601:01:38
1442019/01/15049 Jeewithayata Dharmaya 4701:00:55
1452019/01/15048 Jeewithayata Dharmaya 4500:52:50
1462019/01/15047 Jeewithayata Dharmaya 4400:57:16
1472019/01/15046 Jeewithayata Dharmaya 4300:57:49
1482018/12/25Jeewithayata Dharmaya 5001:07:14
1492018/12/25Jeewithayata Dharmaya 4901:02:45
1502018/12/25Jeewithayata Dharmaya 4801:03:11
1512018/12/21ILL POYA DHARMA DESHANAYA EVENING01:36:16
1522018/12/2101 2018 11 24 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:27:56
1532018/12/212018 11 20 S L B C DHARMA DESHANAYA00:41:57
1542018/12/21ILL POYA DHARMA DESHANAYA MORNING01:07:27
1552018/12/212018 11 16 KOTAHENA CORMERCIAL BANK DHARMA DESANAYA01:47:44
1562018/12/202018 - 12 - 19 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven Meemure Dhammawansha thero00:53:08
1572018/12/19Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.12.19 - 08.04 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ නාහිමි00:47:00
1582018/12/18Jeewithayata Dharmaya 4701:00:52
1592018/12/18Jeewithyata Dharmaya 4601:01:36
1602018/12/17Jeewithayata Dharmaya 4400:57:13
1612018/12/16Jeewithayata Dharmaya 4500:52:47
1622018/12/102018 - 12 - 09 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven Meemure Dhammawansha thero00:54:39
1632018/11/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.11.20 - 08.05 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:40:31
1642018/11/192018 11 08 S L B C DHARMA DESHANAYA BUTHA SUTRAYA00:45:05
1652018/11/122018 10 21 S L B C DHARMA DESHANAYA00:37:55
1662018/11/122018 10 13 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:44:39
1672018/11/122018 10 13 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:46:26
1682018/11/122018 10 11 S L B C DHARMA DESHANAYA00:43:04
1692018/11/122018 09 29 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:19:27
1702018/11/122018 09 03 S L B C DHARMA DESHANAYA PATICHCHA SAMUPPADAYA00:39:57
1712018/11/122018 10 24 WAP POYA DHARMA DESHANAYA02:20:44
1722018/11/122018 10 27 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA02:19:50
1732018/11/122018 09 29 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA MORNING01:56:13
1742018/11/122018 09 24 BINARA POYA DHARMA DESHANAYA02:13:23
1752018/11/09Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.11.08 - 08.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:36
1762018/11/08Jeewithayata Dharmaya 4200:59:15
1772018/11/08Jeewithayata Dharmaya 4300:57:47
1782018/11/08Jeewithayata Dharmaya 4101:00:27
1792018/11/01Jeewithayata Dharmaya 4001:00:45
1802018/10/31Jeewithayata Dharmaya 3800:59:09
1812018/10/31Jeewithayata Dharmaya 3900:58:46
1822018/10/21Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.10.21 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:34
1832018/10/20Jeewithayata Dharmaya 3700:58:04
1842018/10/13157 2018 08 2600:49:56
1852018/10/13156 2018 08 1900:35:43
1862018/10/13155 2018 08 1200:45:59
1872018/10/13154 2018 08 0500:42:23
1882018/10/13153 2018 07 2900:39:06
1892018/10/13152 2018 07 2200:41:56
1902018/10/13151 2018 07 1500:44:30
1912018/10/13150 2018 07 0800:41:53
1922018/10/13149 2018 07 0100:43:46
1932018/10/12Jeewithayata Dharmaya 3601:01:24
1942018/10/12Jeewithayata Dharmaya 3401:03:01
1952018/10/12Jeewithayata Dharmaya 3500:59:49
1962018/10/122018 09 02 JEEVITHAYATA DHARMAYA00:59:51
1972018/10/122018 08 26 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:00:40
1982018/10/122018 08 19 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:03:03
1992018/10/122018 08 12 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:01:56
2002018/10/122018 07 29 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:10:37
2012018/10/122018 07 22 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:03:08
2022018/10/122018 07 08 JEEVITHAYATA DHARMAYA00:57:48
2032018/10/122018 07 01 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:00:28
2042018/10/122018 07 15 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:01:06
2052018/10/122018 06 24 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:02:45
2062018/10/11Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.10.11 - 20.01 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:50
2072018/10/042018 - 10 - 02 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි Ven Meemure Dhammawansha thero01:04:26
2082018/09/2001 2018 09 08 kiribaathgoda darmadesanaya 41 00101:52:24
2092018/09/1901 2018 09 08 GAMPHA DARMA DESANAYA 21 00101:57:48
2102018/09/17Jeewithayata Dharmaya 3101:10:34
2112018/09/12Jeewithayata Dharmaya 3001:03:05
2122018/09/11Jeewithayata Dharmaya 3301:01:53
2132018/09/09Jeewithayata Dharmaya 2800:57:45
2142018/09/09Jeewithayata Dharmaya 2901:01:04
2152018/09/07Jeewithayata Dharmaya 3201:00:37
2162018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2601:02:43
2172018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2701:00:25
2182018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2501:03:20
2192018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2400:56:52
2202018/09/06Jeewithayata Dharmaya 2301:00:45
2212018/09/062018 08 25 NIKINI POYA MORNING DHARMA DESHANAYA PART 102:06:09
2222018/09/062018 08 25 NIKINI POYA EVENING DHARMA DESHANAYA01:31:07
2232018/09/062018 08 18 kegalle saturday dharma deshanaya morning01:27:21
2242018/09/062018 08 18 kegalle saturday dharma deshanaya evening01:51:10
2252018/09/062018 08 15 S L B C DHARMA DESHANAYA00:41:20
2262018/09/062018 08 11 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:44:35
2272018/09/062018 08 11 esala masa gampha dharma deshanaya01:43:49
2282018/09/062018 07 14 gampha dharma deshanaya02:01:18
2292018/09/062018 07 14 kiribathgoda dharma deshanaya01:22:23
2302018/09/02Pujya Beligala Meemure Dhammawansha Thero Thotakanaththa Temple - 2018/08/2902:03:13
2312018/08/202018 07 27 EASALA POYA DHARMA DESHANAYA02:04:38
2322018/08/192018 07 27 DHAMMA MURTHI HIMI GE DHARMA DESANAYA01:22:00
2332018/08/1901 2018 07 28 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00103:05:35
2342018/08/122018 06 17 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V01:03:23
2352018/08/122018 06 10 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V00:56:55
2362018/08/122018 06 03 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V01:00:47
2372018/08/122018 05 27 Jeewithayata Dharmaya01:06:33
2382018/08/122018 05 20 Jeewithayata Dharmaya01:00:08
2392018/08/122018 05 13 Jeewithayata Dharmaya00:55:08
2402018/08/122018 05 06 Jeewithayata Dharmaya00:59:38
2412018/08/122018 04 29 Jeewithayata Dharmaya00:54:00
2422018/08/122018 04 22 Jeewithayata Dharmaya01:00:57
2432018/08/122018 04 15 Jeewithayata Dharmaya 1601:05:30
2442018/08/122018 04 08 Jeewithayata Dharmaya 1500:56:15
2452018/08/122018 04 01 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V00:58:32
2462018/07/122018 06 27 POSON POYA DHARMA DESHANAYA MORNING02:01:48
2472018/07/112018 07 01 S L B C DARMA DESANAYA00:44:49
2482018/07/112018 06 27 POSON POYA DESHANAYA EVENING01:25:19
2492018/07/112018 05 20 ASAWAKIYA GNAYA00:44:13
2502018/07/112018 05 06 PARIHANA DHAMMA SUTRA00:39:13
2512018/07/112018 05 13 PUJA 2 N PRATHI PATHI PUJAWA00:38:31
2522018/07/112018 04 22 SADAHAM ATHURUDAHAN HETHU00:41:48
2532018/07/112018 04 15 KEEWEDI SUTRA00:36:44
2542018/07/112018 04 08 ACHARIYA ATHABUTHA SUTRA00:40:54
2552018/07/112018 04 01 SELA SUTRA00:39:49
2562018/07/112018 03 25 ATHTHU PANAYAKA DHARMA PARIYAYA SUTRA00:33:46
2572018/07/112018 03 18 THANHA SUTRA00:45:54
2582018/07/112018 03 11 ANADA SUTRA00:45:31
2592018/07/10138 2018 03 09 DEWE DAMMA DUPPATI VICHCHA SUTRA00:39:41
2602018/07/0801 2018 06 09 KIRIBATHGODA DARMA DESANAYA PART 00101:33:04
2612018/07/0801 2018 06 09 GAMPAHA DARMA DESANAYA 018 PART 00101:55:34
2622018/07/08003 2018 06 23 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 00301:22:37
2632018/07/08001 2018 06 23 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00101:56:02
2642018/06/28Sothapanna Sutta - Ven. Meemure Dhammawansha Thero00:45:15
2652018/06/2727 2018 06 02 MEE MURE DAMMAWANSA HIMI S L B C DARMA DESANAYA00:43:16
2662018/06/272018 05 26 KEGALLE SATURDAYA DHARMA DESHANAYA MORNING01:56:37
2672018/06/2703 2018 05 29 ADI POSON POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 00301:21:54
2682018/06/2703 2018 05 26 KAGALLA SATURDAYA DARMA DESANAYA MORNING PART 003 OK OK01:09:54
2692018/06/27013 jeewitheta Darmayai 1401:00:05
2702018/06/27012 jeewitheta Darmayai 12 100:53:54
2712018/06/27011 Jeewithayata Dharmaya 11 101:00:15
2722018/06/27010 Jeewithayata Dharmaya 10 100:58:51
2732018/06/2701 2018 05 29 ADI POSON POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:09:10
2742018/06/27009 Jeewithayata Dharmaya 9 101:09:02
2752018/06/27008 Jeewithayata Dharmaya 8 100:57:21
2762018/06/27007 Jeewithayata Dharmaya 7 100:57:58
2772018/06/11Jeewithayata Dharmaya 2201:06:31
2782018/06/11Jeewithayata Dharmaya 2101:00:05
2792018/06/11Jeewithayata Dharmaya 2000:55:06
2802018/06/11Jeewithayata Dharmaya 1900:59:36
2812018/06/11Jeewithayata Dharmaya 1800:53:57
2822018/06/09Jeewithayata Dharmaya 1701:00:54
2832018/06/06Jeewithayata Dharmaya 1601:05:28
2842018/06/06Jeewithayata Dharmaya 1500:56:13
2852018/05/25006 Jeewithayata Dharmaya 6 100:59:47
2862018/05/25005 Jeewithayata Dharmaya 5 100:58:49
2872018/05/25004 Jeewithayata Dharmaya 4 100:58:01
2882018/05/25003 Jeewithayata Dharmaya 3 100:56:30
2892018/05/25002 Jeewithayata Dharmaya 2 100:56:10
2902018/05/25001 Jeewithayata Dharmaya 1 100:58:52
2912018/05/1826 2018 05 01 S L B C DARMA DESANAYA EHI PASSIKO SUTRA MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:38:26
2922018/05/1803 2018 04 29 WESAK POYA KGALLA DARMA DESANA EVENING PART 0301:37:37
2932018/05/1801 2018 05 12 KIRIBATHGODA DARMA DESANAYA 37 PART 0101:49:57
2942018/05/1801 2018 05 12 GAMPAHA DARMA DESANAYA 017 PART 0101:46:50
2952018/05/1801 2018 04 29 WESAK POYA KAGALLA DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:00:07
2962018/05/18003 2018 04 21 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 00301:18:07
2972018/05/18001 2018 04 21 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:01:36
2982018/05/01Ven. Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018 වෙසක් මස 01 දින - 20.00 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:44:32
2992018/04/272018 03 31 BAK POYA KEGALLE DHARMA DESHANAYA02:02:55
3002018/04/272018 04 07 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:51:05
3012018/04/272018 04 05 S L B C DHARMA DESHANAYA BOJJANGA SUTRA00:35:24
3022018/04/272018 04 05 KIRIBATHGODA DESHANAYA01:49:15
3032018/04/0724 2018 03 21 GUWAN VIDULI DARMA DESANAYA UPADIYA SUTRA S L B C00:48:09
3042018/04/0703 2018 03 24 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 00301:36:45
3052018/04/0701 2018 03 24 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:03:15
3062018/04/06jeewitheta Darmayai 1401:00:03
3072018/04/05Ven. Beligala, Meemure Dhammawansha Thero - 2018.04.05 - 20.00බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:30
3082018/04/03jeewitheta Darmayai 1300:12:49
3092018/04/03jeewitheta Darmayai 1200:53:52
3102018/04/03Jeewithayata Dharmaya 901:08:59
3112018/04/03Jeewithayata Dharmaya 1101:00:13
3122018/04/03Jeewithayata Dharmaya 1000:58:49
3132018/04/03Jeewithayata Dharmaya 800:57:19
3142018/04/03Jeewithayata Dharmaya 700:57:56
3152018/04/03Jeewithayata Dharmaya 600:59:44
3162018/04/03Jeewithayata Dharmaya 500:58:47
3172018/04/03Jeewithayata Dharmaya 400:57:59
3182018/04/03Jeewithayata Dharmaya 300:56:28
3192018/04/02Jeewithayata Dharmaya 200:56:08
3202018/04/02Jeewithayata Dharmaya 100:58:50
3212018/03/24137 2018 02 25 SAMMA DITTI SUTRA 0200:37:27
3222018/03/24136 2018 02 18 SAMMA DITTI SUTRA 0100:46:40
3232018/03/24135 2018 02 11 ALANKATHO GIHI RAHAATH00:43:23
3242018/03/24134 2018 02 04 GATHI VIMUKTHI00:44:53
3252018/03/24133 2018 02 28 ARAKADIKAN CHITHTHAN00:39:58
3262018/03/24132 2018 02 21 GAHAKARAKAN THANHAWA00:25:30
3272018/03/24130 2018 01 07 CHITHTHASA DAMMO HOTHU SADU RANGIRI DARMA DESANAYA00:44:43
3282018/03/24131 2018 01 14 DIT TINCHA ANUPAGAMMA RAGIRI DARMA DESANAYA00:48:43
3292018/03/24129 2017 12 31 SAMAGGA HOTHA RANGIRI DARMA DESANAYA00:35:42
3302018/03/24128 2017 12 24 KAYA GATHA SATHI RANGIRI DARMA DESANAYA00:40:43
3312018/03/2423 2018 03 02 S L B C DARMA DESANAYA MEE MURE DAMMAWANSA HIMI CD00:40:07
3322018/03/2403 2018 03 01 MADIN POYA DARMA DESANAYA EVENING PART 0301:35:35
3332018/03/2401 2018 03 10 KIRIBATHGODA 035 PART 01 MEE MURE DAMMAWANSA HIMI01:46:26
3342018/03/2401 2018 03 10 gampha 015 mee mure dammawansa himi part 0101:54:12
3352018/03/2401 2018 03 01 MADIN POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 0102:07:49
3362018/03/23“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven. Beligala Meemure Dhammawansha01:57:06
3372018/03/21Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.03.21 - 08.00 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:25
3382018/03/1001 2018 02 24 kagalla saturday darma desanaya morning part 0103:04:22
3392018/03/02Ven.Beligala MeemureDhammawansha Thero-2018.03.02-08.00 - බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:21
3402018/02/212018 02 13 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:57:30
3412018/02/212018 02 13 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:49:52
3422018/02/212018 02 09 S L B C DHARMA DESHANAYA MEEMURE DHAMMAWANSHA HIMI MARANA SATHIYA00:43:57
3432018/02/082018 01 31 NAWAM POYA KEGALLE MORNING SATHARA SATIPATTANA SUTRA02:02:10
3442018/02/072018 01 31 NAWAM POYA KEGALLE EVENING SATHARA SATIPATTANAYA01:23:08
3452018/02/072018 01 27 kegalle dharma deshanaya morning02:00:33
3462018/02/072018 01 27 kegalle dharma deshanaya evening01:35:24
3472018/02/072018 01 13 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:31:39
3482018/01/302018 01 13 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:53:15
3492018/01/302017 11 26 Rangiri Deshana00:33:44
3502018/01/302017 11 19 DOSA SUTRA00:46:17
3512018/01/302017 11 05 ASATHI SUTRA00:43:58
3522018/01/302017 10 01 PUNAR BAWAYA00:40:39
3532018/01/302017 12 17 ANITHIYA00:42:38
3542018/01/302017 12 10 AHARA SUTRA00:44:55
3552018/01/302017 09 24 KARMA VIPAKA00:45:11
3562018/01/232017 12 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA evening01:41:08
3572018/01/232017 12 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA MORNING01:56:32
3582018/01/2203 2018 01 01 DURUTHU POYA DARMA DESANAYA EVENING PART 03 ok SAKKAYA SUTRAYA01:26:50
3592018/01/2201 2018 01 01 DURUTHU POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 01 OK02:10:45
3602017/12/212017 12 09 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:38:42
3612017/12/212017 12 09 GAMPHA DHARMA DESHANAYA01:55:23
3622017/12/2021 2017 11 19 S L B C DARMA DESA OK00:40:21
3632017/12/2020 2017 11 02 S L B C DARMA DESANAYA OK00:34:23
3642017/12/2019 2017 09 09 S L B C DARMA DESANAYA OK00:37:43
3652017/12/2018 2017 08 17 S L B C DARMA DESANAYA OK00:44:48
3662017/12/192017 07 19 S L B C DHARMA DESHANAYA00:41:00
3672017/12/192017 06 07 S L B C DHARMA DESHANAYA00:42:38
3682017/12/192017 04 19 S L B C DHARMA DESHANAYA00:40:14
3692017/12/192017 12 03 UDUWAP POYA DHARMA DESHANAYA MORNING02:04:17
3702017/12/192017 12 03 UDUWAP POYA DHARMA DESHANAYA EVENING01:43:28
3712017/12/1903 2017 12 02 ACBC DARMA DESANAYA EVENING PART 03 CHA CHAKKA SUTHARAYA01:24:30
3722017/12/1901 2017 12 02 ACBC DARMA DESANAYA MORNING PART 0102:00:44
3732017/12/1901 2017 11 25 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00103:11:01
3742017/12/012017 11 11 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:26:33
3752017/12/012017 11 04 ACBC DHARMA DESHANAYA THE BUDDHIST02:51:09
3762017/12/012017 09 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:40:18
3772017/12/012017 09 23 KEGALLE DHARMA DESHANAYA MORNING02:05:27
3782017/12/012017 11 03 KEGALLE POYA DESHANAYA03:16:54
3792017/12/0101 2017 11 11 GAMPHA 11 MORNING PART 00102:00:33
3802017/11/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2017.11.19 - 20.0000:45:47
3812017/11/14Meemure himi Chapter 13 yt01:01:33
3822017/11/072017 10 28 Kegalle Saturday dharma deshanaya02:59:17
3832017/11/07Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-10-21 | 9.00 PM00:56:07
3842017/11/072017 10 14 Gampha Dharma Deshanaya02:07:30
3852017/11/072017 10 07 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:50:14
3862017/11/072017 10 07 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:44:37
3872017/11/062017 10 14 Kiribathgoda Dharma Deshanaya01:22:58
3882017/11/062017 10 05KEGALLE DHARMA DESHANAYA EVENING01:37:44
3892017/11/062017 10 05 KEGALLE DHARMA DESHANAYA MORNING02:03:47
3902017/11/062017 09 17 VIPALLASA SUTRA PART 0200:47:09
3912017/11/062017 09 10 VIPALLASA SUTRA PART 0100:37:26
3922017/11/062017 09 03 YATHABU BULA KANPASSE BAWANAWA00:45:06
3932017/11/062017 08 27 KINCHA PISO BAWANAWA00:35:55
3942017/11/062017 08 06 ! NAHI WERENA WERANI! DHAMMA PADAYA BAWANAWA00:45:21
3952017/11/062017 07 30 SUKA SUTRA BAWANAWA00:43:57
3962017/11/062017 08 20 SUNYALOKA SUTRA BAWANAWA00:46:40
3972017/11/062017 08 13 YATHAPI MULE BAWANAWA00:42:21
3982017/11/06Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-11-04 | 9.00 PM00:59:30
3992017/11/03Meemure himi Chapter 1600:53:16
4002017/11/02Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero-2017.11.02-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:38:36
4012017/10/29Meemure himi Chapter 1500:55:58
4022017/10/28Meemure himi Chapter 1400:56:49
4032017/10/26Meemure himi Chapter 1200:58:35
4042017/10/18Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-10-14 | 9.00 PM00:56:00
4052017/10/17Meemure himi Chapter 1100:53:31
4062017/10/14Meemure himi Chapter 1000:53:59
4072017/10/14Meemure himi Chapter 901:02:29
4082017/10/13Meemure himi Chapter 600:52:55
4092017/10/13Meemure himi Chapter 400:59:29
4102017/10/13Meemure himi Chapter 800:57:15
4112017/10/12Meemure himi Chapter 700:55:48
4122017/10/09Meemure himi Chapter 500:55:20
4132017/10/09Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-10-07 | 9.00 PM00:59:39
4142017/10/09මීමුරේ ධම්මාවංශ හිමි - ගම්පහ 2017.10.0801:46:06
4152017/10/072017 09 09 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:33:40
4162017/10/072017 09 09 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:56:54
4172017/10/05Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-30 | 9.00 PM00:56:29
4182017/10/04Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-23 | 9.00 PM00:54:11
4192017/09/21Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-16 | 9.00 PM00:56:03
4202017/09/152717 09 05 BINARA POYA KEGALLE MORNING02:05:36
4212017/09/152717 09 05 BINARA POYA KEGALLE EVENING01:31:58
4222017/09/142017 09 02 ACBC DHARMA DESHANAYA02:50:39
4232017/09/142017 08 26 KEGALLE SATURDAY DHARMA DHESANAYA MORNING02:10:03
4242017/09/142017 08 26 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:21:36
4252017/09/142017 08 12 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:52:42
4262017/09/142017 08 12 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:55:29
4272017/09/13Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-09 | 9.00 PM01:00:45
4282017/09/122017 08 07 KEGALLE NIKINI POYA DHARMA DESHANAYA03:19:34
4292017/09/122017 08 05 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:46:28
4302017/09/072017 08 05 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:41:52
4312017/09/04Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-02 | 9.00 PM00:52:11
4322017/08/312017 08 03 OKKANPITIYA DHARMA DESHANAYA01:56:24
4332017/08/312017 07 29 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA02:03:03
4342017/08/28Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-08-26 | 9.00 PM00:55:42
4352017/08/16meemure dammawansa himi bana prst 300:55:57
4362017/08/15Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-08-12 | 9.00 PM01:12:38
4372017/08/152017 07 22 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 0301:47:45
4382017/08/15YASSA PAPA00:42:07
4392017/08/15SEELA SUTRA00:48:38
4402017/08/15MARANA SATHI00:40:45
4412017/08/15MAHA KARUNIKAYAN00:48:33
4422017/08/15LOBAK KAYA NIBBANA00:46:01
4432017/08/15KARMA VIPAKA00:43:30
4442017/08/15CHULLA HATHTHI PADOPAMA SUTRA00:46:06
4452017/08/15ASSRUTHUWA00:48:58
4462017/08/15ANUSOTHA SUTRA00:45:03
4472017/08/152017 07 22 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 0202:01:51
4482017/08/05prat 0201:03:11
4492017/08/05Part 0100:53:11
4502017/07/272017 07 15 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:53:42
4512017/07/272017 07 08 Asala Poya Kegalle Dharma Deshanaya03:24:40
4522017/07/142017 07 01 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:36:57
4532017/07/142017 06 24 KEGALLE DHARMA DESHANAYA02:49:22
4542017/07/142017 07 01 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:52:55
4552017/06/282017 06 10 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA02:56:09
4562017/06/282017 06 10 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:30:01
4572017/06/282017 06 08 Poson Poya kegalle morning02:01:47
4582017/06/272017 06 08 Poson Poya kegalle evening01:42:57
4592017/06/16Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-06-10 | 9.00 PM00:59:27
4602017/06/142017 05 27 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:49:21
4612017/06/142017 05 27 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:46:26
4622017/06/022017 05 20 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA03:02:56
4632017/05/30Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-05-27 | 9.00 PM00:54:31
4642017/05/252017 05 13 Duthiya kala 600:47:17
4652017/05/252017 04 30 Duthiya kala 500:45:17
4662017/05/252017 04 23 Duthiya kala 400:56:29
4672017/05/252017 04 16 Duthiya kala 300:43:59
4682017/05/252017 04 02 DUTHIYAKALA 200:46:21
4692017/05/252017 03 26 Duthiya kala 100:51:44
4702017/05/252017 03 18 thun dos samanaya00:52:32
4712017/05/252017 04 09 AWURUDU DARMA DESANAYA00:51:03
4722017/05/252017 03 05 Damma Vinaya00:45:52
4732017/05/252017 01 08 Anda Butha00:45:04
4742017/05/252017 05 13 KIRIBATHGODA DESANAYA01:41:54
4752017/05/252017 05 10 WESAK POYA DESHANAYA EVENING01:42:46
4762017/05/252017 05 10 WESAK POYA DESHANAYA MORNING02:22:02
4772017/05/252017 05 13 Gampaha Dharma Deshanaya02:47:03
4782017/05/252017 04 29 Kegalle Saturday Dharma Deshanaya Evening01:34:23
4792017/05/252017 04 29 Kegalle Saturday Dharma Deshanaya Morning01:59:48
4802017/05/21Ven. Beligala Meemure Dhammawansa Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1901:28:24
4812017/05/03Vip1600:55:19
4822017/05/03Vip5400:57:50
4832017/05/03Vip5300:57:40
4842017/05/03Vip5200:56:39
4852017/05/03Vip5100:58:25
4862017/05/03Vip5000:58:57
4872017/05/03Vip4900:59:15
4882017/05/03Vip4701:01:37
4892017/05/03Vip4600:57:42
4902017/05/03Vip4500:59:24
4912017/05/03Vip4301:06:19
4922017/05/03Vip4101:08:35
4932017/05/03Vip3501:17:26
4942017/05/03Vip3100:58:34
4952017/05/03Vip3001:00:01
4962017/05/03Vip2500:54:52
4972017/05/03Vip2401:02:31
4982017/05/03Vip900:53:02
4992017/05/03Vip800:55:03
5002017/05/03Vip700:54:05
5012017/05/03Vip600:54:45
5022017/05/03Vip500:52:13
5032017/05/03Vip4800:59:50
5042017/05/03Vip4400:58:53
5052017/05/03Vip4200:53:23
5062017/05/03Vip4001:02:31
5072017/05/03Vip400:52:53
5082017/05/03Vip3900:58:01
5092017/05/03Vip3801:10:59
5102017/05/03Vip3701:28:23
5112017/05/03Vip3601:07:11
5122017/05/03Vip3401:17:29
5132017/05/03Vip3301:10:27
5142017/05/03Vip3201:04:11
5152017/05/03Vip300:55:00
5162017/05/03Vip2901:04:28
5172017/05/03Vip2800:54:12
5182017/05/03Vip2701:10:07
5192017/05/03Vip2600:57:31
5202017/05/03Vip2301:11:25
5212017/05/03Vip2201:05:36
5222017/05/03Vip2100:55:19
5232017/05/03Vip2001:07:12
5242017/05/03Vip1900:59:52
5252017/05/03Vip1800:54:10
5262017/05/03Vip1700:53:59
5272017/05/03Vip1500:52:54
5282017/05/03Vip1400:53:44
5292017/05/03Vip1300:54:48
5302017/05/03Vip1200:57:53
5312017/05/03Vip1100:55:25
5322017/05/03Vip1000:51:40
5332017/05/02Vip200:53:10
5342017/05/02Vip100:51:16
5352017/04/28vip night 2100:53:23
5362017/04/28vip night 2001:05:56
5372017/04/27Paaramita 4901:04:22
5382017/04/27Paaramita 5001:01:33
5392017/04/27Paaramita 5100:55:53
5402017/04/27Paaramita 5200:59:05
5412017/04/27Paaramita 5301:55:43
5422017/04/27Paaramita 5400:55:35
5432017/04/27Paaramita 5500:59:28
5442017/04/27Paaramita 5600:56:41
5452017/04/27Paaramita 5701:31:01
5462017/04/27Paaramita 5800:59:00
5472017/04/27Paaramita 5901:08:46
5482017/04/27Paaramita 6001:47:40
5492017/04/27Paaramita 6100:54:33
5502017/04/27Paaramita 6200:59:29
5512017/04/27vip night 101:00:38
5522017/04/27vip night 200:58:16
5532017/04/27vip night 300:58:54
5542017/04/27vip night 401:01:38
5552017/04/27vip night 500:56:30
5562017/04/27vip night 600:55:11
5572017/04/27vip night 700:58:08
5582017/04/27vip night 800:58:12
5592017/04/27vip night 900:55:08
5602017/04/27vip night 1001:00:38
5612017/04/27vip night 1100:58:16
5622017/04/27vip night 1200:58:54
5632017/04/27vip night 1301:01:38
5642017/04/27vip night 1400:56:30
5652017/04/27vip night 1500:55:11
5662017/04/27vip night 1600:58:08
5672017/04/27vip night 1700:58:12
5682017/04/27vip night 1800:55:08
5692017/04/27vip night 1900:57:52
5702017/04/25Paaramitha 4800:57:46
5712017/04/25Paaramitha 4700:58:23
5722017/04/25Paaramitha 4600:56:51
5732017/04/25Paaramitha 4500:55:15
5742017/04/25Paaramitha 4400:57:21
5752017/04/25Paaramitha 4300:56:58
5762017/04/25Paaramitha 4200:58:41
5772017/04/25Paaramitha 4101:01:31
5782017/04/25Paaramitha 4000:57:28
5792017/04/25Paaramitha 3900:42:25
5802017/04/25Paaramitha 3801:29:31
5812017/04/25Paaramitha 3700:58:29
5822017/04/25Paaramitha 3600:55:56
5832017/04/25Paaramitha 3500:58:04
5842017/04/25Paaramitha 3401:01:15
5852017/04/25Paaramitha 3301:05:21
5862017/04/25Paaramitha 3200:58:27
5872017/04/25Paaramita 3100:54:52
5882017/04/25Paaramita 3002:08:11
5892017/04/25Paaramita 2900:57:39
5902017/04/25Paaramita 2801:26:38
5912017/04/25Paaramita 2700:54:22
5922017/04/25Paaramita 2601:14:24
5932017/04/25Paaramita 2500:59:48
5942017/04/25Paaramita 2400:59:22
5952017/04/21Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-04-15 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)01:01:33
5962017/04/21Paramitha 1601:38:13
5972017/04/21Paramitha 1501:28:45
5982017/04/21Paramitha 1401:17:16
5992017/04/21Paramitha 1301:23:55
6002017/04/21Paramitha 1201:23:42
6012017/04/21Paramitha 1101:14:51
6022017/04/21Paaramita 2301:14:50
6032017/04/21Paaramita 2201:20:58
6042017/04/21Paaramita 2101:17:31
6052017/04/21Paaramita 2001:29:09
6062017/04/21Paaramita 1901:35:28
6072017/04/21Paaramita 1801:28:34
6082017/04/21Paaramita 1701:37:13
6092017/04/21Paaramita 0801:37:09
6102017/04/212017 04 10 kegalle bak poya dharma deshanaya morning02:12:34
6112017/04/212017 04 10 kegalle bak poya dharma deshanaya evening01:22:06
6122017/04/212017 04 08 Gampha Dharma Deshanaya01:59:29
6132017/04/212017 04 08 kiribathgoda dharma deshanaya01:28:34
6142017/04/20Paramitha 1001:22:02
6152017/04/20Helidarauwa 2016 10 0100:55:10
6162017/04/20Helidarauwa 2016 10 0800:55:42
6172017/04/20Helidarauwa 2016 10 2200:42:37
6182017/04/20Helidarauwa 2016 11 0500:51:57
6192017/04/20Helidarauwa 2016 10 2900:42:02
6202017/04/20Helidarauwa 2016 11 1200:55:12
6212017/04/20Helidarauwa 2016 11 1900:57:35
6222017/04/20Helidarauwa 2016 11 2600:49:55
6232017/04/20Helidarauwa 2016 12 1000:52:31
6242017/04/20Helidarauwa 2016 09 2400:54:00
6252017/04/20Helidarauwa 2016 09 1700:55:01
6262017/04/20Helidarauwa 2016 09 1000:55:47
6272017/04/20Helidarauwa 2016 09 0300:54:22
6282017/04/20Helidarauwa 2016 12 1700:54:17
6292017/04/20Helidarauwa 2016 12 2400:43:25
6302017/04/20Helidarauwa 2016 12 3100:59:09
6312017/04/20Helidarauwa 2017 01 0700:56:24
6322017/04/20Helidarauwa 2017 01 2800:51:59
6332017/04/20Helidarauwa 2017 02 1100:55:20
6342017/04/20Helidarauwa 2017 02 1800:56:51
6352017/04/20Helidarauwa 2017 02 2400:50:46
6362017/04/20Paaramitha 0101:37:08
6372017/04/20Paaramitha 0201:37:12
6382017/04/20Paaramitha 0301:28:34
6392017/04/20Helidarauwa 2016 08 2700:55:54
6402017/04/20Helidarauwa 2016 08 0600:56:03
6412017/04/20Helidarauwa 2016 07 1600:57:53
6422017/04/20Paaramitha 0401:35:28
6432017/04/20Paaramitha 0501:29:09
6442017/04/20Paaramitha 0601:17:31
6452017/04/20Paaramitha 0701:20:58
6462017/04/20Paramitha 0901:18:07
6472017/04/12බුදු ගුණ : ඉතිපිසෝ or ඉතිපි සෝ00:44:20
6482017/04/072017 03 09 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:35:42
6492017/04/072017 01 18 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:41:58
6502017/04/072017 01 01 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:45:20
6512017/04/072016 12 28 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:44:54
6522017/04/072016 12 21 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:39:55
6532017/04/072016 11 30 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:42:37
6542017/04/072016 10 19 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:43:55
6552017/04/072016 09 18 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:43:07
6562017/04/072017 04 02 CHANDAN!S HOUSE DARMA DESANA01:42:23
6572017/04/072017 04 01 ACBC DARMA DESANAYA02:54:34
6582017/04/072017 01 29 JIGACHCHA SUTHRA00:48:03
6592017/04/072016 12 25 Bidura Sutta Upadi Duka Athiweemen Mideem00:43:44
6602017/04/072016 12 18 Thri Lakshanaya00:47:36
6612017/04/072016 12 11 Sanwasa Suthra Correct Family00:42:24
6622017/04/072016 11 06 NAHISEELA SUTHRA00:44:43
6632017/04/072016 10 30 CHAKKUNA SUTHRA00:45:07
6642017/04/072016 09 25 Trained Elephant Abiyoga Walata Muhunadeema00:54:56
6652017/04/072016 09 18 Patama Uruwella Suthra Darmaya Guru lesa Geneema00:45:05
6662017/04/072016 09 04 Appamado Amathapadan00:49:49
6672017/04/072016 08 28 Agathi Nagathi Suthra00:52:23
6682017/04/072016 08 21 Anichcha Suthra00:45:49
6692017/04/062016 08 14 Parihana Damma00:41:19
6702017/04/062016 08 07 Kamma Nidhana Suthra00:49:51
6712017/04/062016 07 31 Dharmye Sarana00:51:37
6722017/04/062016 07 24 Chula Sachchaka Suththa Arya Margaye Hikmeema00:44:18
6732017/04/062016 07 03 Pathama Na Thunhaka Suththa Obage Nowenam Atha00:49:17
6742017/04/062016 06 26 Apadawalata Muhunadeema00:49:03
6752017/04/062016 06 12 Sanyojana00:46:00
6762017/04/062016 05 22 Ithipiso Bagawa00:50:37
6772017/04/052016 03 20 Mangha Mara Suthra Mara Bandanaya00:52:55
6782017/04/052016 03 06 Shunyathawa00:49:24
6792017/04/052016 02 28 Enna Suthra00:46:45
6802017/04/052016 02 21 Atta Deepa00:38:03
6812017/04/052016 02 14 Ekan Gatha Padan Seyyan00:49:22
6822017/04/052016 02 07 Boga Suthra Aswada Anisansa Adeenawa00:48:02
6832017/03/292017 03 25 KEGALLE SATURDAY DESHANAYA MORNING01:55:43
6842017/03/292017 03 25 KEGALLE SATURDAY DESHANAYA EVENING01:50:42
6852017/03/292017 03 18 Sri Jayawardanapura - evening02:35:16
6862017/03/292017 03 18 Sri Jayawardanapura - morning02:56:08
6872017/03/272016 11 13 SUGGNA LOKA SUTRA00:48:36
6882017/03/272016 10 09 ARANYA SUTRA00:46:31
6892017/03/272017 02 26 CHITHTHA SAN THILOSA SUTRA00:49:44
6902017/03/272017 02 19 SARAN DA DA SUTRA00:42:45
6912017/03/272017 02 12 SAMMA DITTI 02 SUTRA00:45:45
6922017/03/272017 02 05 ACHARITHWA BRAKMACHARI SUTRA00:47:42
6932017/03/272017 01 15 ABINANDANA SUTHARAYA00:43:23
6942017/03/272016 12 04 ARYA SATHYA SUTRA00:52:03
6952017/03/272016 11 27 DITTIGATHA SUTRA00:40:43
6962017/03/272016 11 20 SANYOJANA SUTRA00:49:57
6972017/03/272016 11 18 THRILAKSHANA SUTRA00:46:01
6982017/03/272016 11 11 SANWASA SUTRA00:47:36
6992017/03/272016 10 23 APPAMADA RATOHOMA SUTRA00:51:14
7002017/03/272016 10 16 Maaskannaya Arambaya Bhawanawa00:47:28
7012017/03/272016 10 02 KARUNA RUKKA SUTRA00:52:30
7022017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-03-04 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:54:58
7032017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-02-24 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:44
7042017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-02-18 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:56:49
7052017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-02-11 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:55:18
7062017/03/152017 03 12 MADIN POYA KEGALLE DHARMA DESHANAYA02:46:27
7072017/03/152017 03 11 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:53:56
7082017/03/152017 03 11 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:51:37
7092017/03/092017 03 04 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:54:03
7102017/03/092017 03 04 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:45:07
7112017/03/012017 02 25 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:40:50
7122017/03/012017 02 25 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA MORNING02:04:13
7132017/02/202017 02 11 Kiribathgoda Dharma Deshanaya01:51:21
7142017/02/202017 02 11 Gampaha Dharma Deshanaya - Pragna TV Channel01:56:53
7152017/02/202017 02 10 Nawam Poya Dina Darma Deshanaya - Kegalle evening01:31:30
7162017/02/202017 02 10 Nawam Poya Dina Darma Deshanaya - Kegalle morning02:14:16
7172017/02/092017 02 04 ACBC DARMA DESANAYA EVENING01:40:23
7182017/02/092017 02 04 ACBC DARMA DESANAYA MORNING01:52:31
7192017/02/052017.01.22 The Real Meaning of Pancha Upādāna Skandha01:46:08
7202017/02/03ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිලිබද විග්‍රහය - පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:54:21
7212017/02/032017 01 28 kagalla darma desanaya morning02:09:15
7222017/02/032017 01 28 kagalla darma desanaya evening01:34:02
7232017/01/25Pragna TV - 2017 JAN 0500:46:44
7242017/01/242017 01 14 KIRIBATHGODA DESANAYA01:57:17
7252017/01/232017 01 14 GAMPAHA DARMA DESANAYA01:57:13
7262017/01/192017 01 12 DURUTHU POYA KAGALLA DARMA DESANAYA MORNING02:16:35
7272017/01/192017 01 12 DURUTHU POYA KAGALLA DARMA DESANAYA EVENING01:47:07
7282017/01/1538. Ven Beligala Meemure Dhammawansa Thero - 07a Sep201600:49:38
7292017/01/112017 01 07 ACBC DARMA DESANAYA THE BUDDHIST 0201:47:47
7302017/01/112017 01 07 ACBC DARMA DESANAYA THE BUDDHIST 0101:46:19
7312017/01/112016 11 19 nawala koswatha 025 evening01:28:47
7322017/01/112016 11 19 nawala koswatha 025 morning02:09:18
7332017/01/092016 12 24 kagalla darma desanaya evening01:30:39
7342017/01/092016 12 24 kagalla darma desanaya morning01:53:57
7352016/12/302016 10 09 ARANNAYA SUTHARAYA00:46:30
7362016/12/3005 2016 10 30 CHAKKUNA SANWARO SADU00:45:06
7372016/12/3004 2016 10 23 APPAMADO RATHO HO CHA00:51:15
7382016/12/3003 2016 10 16 BAWANAWA00:47:29
7392016/12/3001 2016 12 03 ACBC DESANAYA MORNING PART 0103:16:52
7402016/12/3001 2016 10 02 PATAMA ASWADA SUTHARAYA00:52:19
7412016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2016 03 2201:56:06
7422016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2016 02 2201:49:01
7432016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2016 01 2301:46:57
7442016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2015 12 2301:46:37
7452016/12/30Rangiri Sandaham Amadahara 2015 11 2001:41:25
7462016/12/29Nawala Koswaththa Dharmmadeshana 2016 10 2203:54:20
7472016/12/29nawala 2016 11 1904:34:03
7482016/12/292016 12 13 Kegalle03:13:11
7492016/12/2906 2016 11 06 NAHI SEELA WATHAN HETHU00:44:43
7502016/12/2903 2016 10 22 NAWALA KOSWATHA 024 EVENING PART 03 MEE MURE DAMMAWANSA HIMI01:47:18
7512016/12/2901 2016 10 22 NAWALA KOSWATHA 024 MORNING PART 01 MEE MURE DAMMAWANSA HIMI02:06:54
7522016/12/2901 2016 12 10 KIRIBATHGODA DARMA DESANAYA 019 PART 0101:52:23
7532016/12/2906 2016 09 07 MORNING S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:52:43
7542016/12/2905 2016 08 16 EVENING S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:49:55
7552016/12/2904 2016 08 16 EVENING S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:49:05
7562016/12/2903 2016 07 27 morning s l b c mee mure dammawansa himi00:49:22
7572016/12/2902 2016 06 29 MORNING S L B C MEE MURE DAMMWANSA HIMI00:50:18
7582016/12/2901 2016 06 15 S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI MORNING00:51:32
7592016/12/29RV 2016 09 10 Bandana Sutta Pruthagjana bawayen mideema Sury00:47:40
7602016/12/29RV 2016 09 03 Laba maga Nivan maga Surya mandala00:47:25
7612016/12/29RV 2016 08 28 Saddarma anthardana Surya mandala00:47:47
7622016/12/29RV 2016 08 21 Suka varga deka Surya mandala00:48:49
7632016/12/29RV 2016 08 14 Dunnigahassa Lahuno Sitha damanaya Surya manda00:46:46
7642016/12/29RV 2016 08 07 Aththa deepa Suththa Thama sarana karageneema00:48:37
7652016/12/29RV 2016 07 31 Yankinchin samudaya damma Surya Mandala00:49:27
7662016/12/29RV 2016 07 24 Mogaraja suththa Sunyathawaya Surya Mandala00:49:34
7672016/12/29RV 2016 07 17 Antha deka TR 000100:52:37
7682016/12/29RV 2016 07 10 Sabbe Sankara Anichchathi Surya Aruna00:55:21
7692016/12/28RV 2016 07 03 Apadawaladi kampa noveema Surya Aruna00:53:00
7702016/12/28RV 2016 06 26 Arunawathie Sutta DammaVinaya Surya Aruna00:49:36
7712016/12/28RV 2016 06 19 PosonDeshanawa Thriwida Adipachchya TR 000100:56:27
7722016/12/28RV 2016 06 12 Buduguna00:48:16
7732016/12/28RV 2016 06 05 Buduguna Arahath00:47:51
7742016/12/28RV 2016 05 29 Esana Kama Bhava Brahmachary gaveshanaya Surya00:56:05
7752016/12/28RV 2016 05 22 Puja warga deka Surya Aruna00:50:41
7762016/12/22RV 2016 05 15 Ayachana Prarthana Surya Aruna00:49:28
7772016/12/22RV 2016 02 28 Karma Sutta Surya Aruna00:52:24
7782016/12/22RV 2016 02 21 Antharamala Surya Aruna00:52:13
7792016/12/22RV 2015 12 24 Suka Warga00:45:28
7802016/12/22001 RUPAWAHINI DARMA DESANAYA03:23:32
7812016/12/22RV 2015 12 10 Dharmaya a way of life00:48:12
7822016/12/2218 SANYOJANA SUTHARAYA00:44:23
7832016/12/2217 SAMMA SAMBUDDA GUNAYA00:50:38
7842016/12/2216 SAMMA DITTI SUTHARAYA 0200:51:34
7852016/12/2215 SACHCHAKA SUTHARAYA00:44:18
7862016/12/2214 PUTTISSA LOKA DAMMEHI00:49:43
7872016/12/2213 PATAMANA THUMHANA SUTHARAYA00:49:18
7882016/12/2212 PARIHANA DAMMA00:41:20
7892016/12/2211 KAMMA NIDANI SUTHARAYA00:49:52
7902016/12/2210 GARAWA SUTHARAYA00:45:04
7912016/12/2209 DAMMA HAWE RAKKATHI00:51:38
7922016/12/2208 ASANI SUTHARAYA00:52:24
7932016/12/2207 APPAMADO AMATHA PADAN00:49:48
7942016/12/2206 ANICHCHA SUTHARAYA00:45:50
7952016/12/2205 AHAN NAGOWA00:54:53
7962016/12/2204 2016 07 17 SAMMA DITTI SUTAHARAYA 0100:43:46
7972016/12/2201 2016 02 13 kiribathgoda desanaya mee mure dammawansa himi part 0101:49:04
7982016/12/2203 2016 07 10 GABBA MEKE UPPAJ JATHI00:39:59
7992016/12/2202 2016 06 05 LOKA DARMA SUTHARAYA00:47:27
8002016/12/2201 2016 05 08 SABBE SANKARA00:46:04
8012016/12/2101 2016 01 09 KIRIBATHGODA DESANAYA 09 MEE MURE DAMMMAWANSA HIMI PART 0101:41:58
8022016/12/2101 2015 12 14 KIRIBATHGODA DESANAYA MEE MURE DAMMAWANSA HIMI PART 01 00701:53:52
8032016/12/21Dharma Deshana Waligalla Gampala 2016 11 20 patichcha samuppadaya01:43:43
8042016/12/21Dharma Deshana Kiribathgoda 2016 11 1201:48:59
8052016/12/21Dharma Deshana Kegalle 2016 11 26 morning02:05:33
8062016/12/21Dharma Deshana Kegalle 2016 11 26 evening01:29:25
8072016/12/21Dharma Deshana Kegalle Poya 2016 11 14 morning02:11:02
8082016/12/21Dharma Deshana Kegalle 2016 10 29 evening00:51:59
8092016/12/21Dharma Deshana Kegalle Poya 2016 11 14 evening01:45:08
8102016/12/21Dharma Deshana Borella ACBC 2016 11 0501:54:50
8112016/12/21004 pussella rangiri deasana bawana ok00:43:52
8122016/12/2101 Dharma Deshana Kegalle 2016 10 29 morning01:45:47
8132016/12/21003 rangiiri deasana 15 10 2016 catar 03 ok00:51:33
8142016/12/21005 pussella rangiri jaheakakathaa ok00:27:29
8152016/12/21002 rangiiri deasana 15 10 2016 catar 02 ok00:49:48
8162016/12/21001 ANURADAPURA RUWANWELE 2016 09 15 PART 0102:08:08
8172016/12/21001 rangiri deasana punyakiriya vttu 01 ok00:46:50
8182016/12/21Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 06 2003:14:51
8192016/12/21Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 05 2803:25:54
8202016/12/20Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 05 1603:55:45
8212016/12/20Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 03 2104:14:59
8222016/12/20Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 02 2104:19:57
8232016/12/19Yocha pubbe Suthraya 2015 12 2700:49:52
8242016/12/19Ye dhammaa Suthraya 2016 01 1700:49:26
8252016/12/19Yathaapimule Suthraya 2016 02 0700:49:33
8262016/12/19Udanghapama puggala Suthraya 2016 01 1000:49:37
8272016/12/19Udakanhi Suthraya 2016 02 2100:48:56
8282016/12/19Sunghghalona Suthraya 2016 03 2700:49:16
8292016/12/19Sahassa Mapichwaachaa Suthraya 2016 03 0600:49:14
8302016/12/19Sabba Suththa 2016 04 1700:52:38
8312016/12/19PunghGhakiriyawaththu Suthraya 2015 12 2000:51:40
8322016/12/19Manghghamana suthraya 2016 04 1000:47:46
8332016/12/19Karma suthraya 2016 01 0300:45:03
8342016/12/19Kammassa Kaarako Suththa 2016 04 2400:56:02
8352016/12/19Jaanussoni Suththa 2016 02 1400:54:11
8362016/12/19Ayoniso Suthraya 2016 04 2401:34:04
8372016/12/19Bhoga suthrayaSuthraya 2016 02 2800:47:56
8382016/12/19Bahukaara suthraya 2015 12 1300:51:13
8392016/12/19Aththadeepa Suthraya 2016 03 1300:43:01
8402016/12/19Asatharamngha Suthraya 2016 01 2400:44:08
8412016/12/19Anichchaawatha Sankaaraa 2016 04 0300:50:34
8422016/12/19Adhipathibhaawa Suthraya 2016 01 3100:48:18
8432016/12/19Adhi Suthraya 2016 03 2000:46:45
8442016/12/16Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 02 06 evening01:55:41
8452016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 06 18 morning01:49:23
8462016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 07 16 morning03:37:56
8472016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 06 18 evening01:33:34
8482016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 01 16 morning01:33:33
8492016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 01 16 morning02:08:34
8502016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 02 20 morning03:10:41
8512016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2015 09 1903:50:24
8522016/12/15Dharama Deshana Kiribathgoda 2016 10 0801:43:59
8532016/12/15Dharama Deshana Kiribathgoda 2016 03 1201:44:42
8542016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 07 23 evening01:42:17
8552016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 07 23 morning02:06:37
8562016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 06 25 evening01:43:46
8572016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 06 25 morning02:13:31
8582016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 02 27 evening01:45:34
8592016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 02 27 morning02:11:20
8602016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 10 01 evening01:36:37
8612016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 10 01 morning01:45:13
8622016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 07 04 morning02:09:12
8632016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 07 04 morning01:29:38
8642016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 02 06 morning01:57:39
8652016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 04 17 Wakkali Sutta Darmaya dekeemen Budun dekeema01:19:22
8662016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 04 10 Udakopama Sutta Jalaye Gilena Pudgalayian Upa01:28:35
8672016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 04 03 PinDeema Darma Deshana & Danaya01:25:40
8682016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 03 27 Diyabubulak & panchaupadanaskandaya01:22:28
8692016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 03 20 Ashta Loka Darmaya01:19:34
8702016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 03 06 Samma Dittiya01:23:54
8712016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 02 28 Jeewaka Suththa Upasakaya Amisa & Prathipatht01:24:05
8722016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 02 21 Amisa & prathipaththi poojava 101:17:40
8732016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 02 14 Suka Warga01:00:31
8742016/12/15Dharama Deshana Rangiri 2016 01 3100:51:37
8752016/12/15Dharama Deshana Rangiri 2016 01 2400:52:54
8762016/12/15Dharama Deshana Rangiri 2016 01 1700:52:02
8772016/12/15Dharama Deshana Rangiri 2015 10 1100:51:36
8782016/12/15Dharama Deshana Rangiri 2015 10 1100:52:49
8792016/12/15Dharama Deshana Rangiri 2015 09 2500:55:19
8802016/12/15Dharama Deshana Rangiri 2015 09 1300:53:42
8812016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 05 28 morning02:00:07
8822016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 06 20 morning02:04:01
8832016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 05 28 evening01:20:07
8842016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 06 20 evening01:51:24
8852016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 05 16 morning02:09:07
8862016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 05 16 evening01:54:00
8872016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 04 18 morning02:22:51
8882016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 04 18 evening02:02:45
8892016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 03 21 morning02:10:54
8902016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 03 21 evening02:04:43
8912016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 02 21 morning02:16:09
8922016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 01 17 morning04:21:27
8932016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 02 21 evening02:01:13
8942016/12/08Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2014 11 1504:15:26
8952016/12/07Dharma Deshana Nawala Koswataththa 2014 12 20 morning02:09:29
8962016/12/07Dharma Deshana kiribathgoda 2016 05 1401:53:20
8972016/12/07Dharma Deshana kiribathgoda 2016 04 0901:48:34
8982016/12/07Dharma Deshana Kegalle Wesak Poya 2016 05 21 morning02:16:39
8992016/12/07Dharma Deshana Kegalle Wesak Poya 2016 05 21 evening01:34:57
9002016/12/07Dharma Deshana Kegalle Poya 2016 03 22 evening00:58:49
9012016/12/07Dharma Deshana Kegalle Poya 2016 03 22 morning02:20:33
9022016/12/07Dharma Deshana Dharma Deshana Nawala Koswathta 2014 12 20 evening01:54:37
9032016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 06 05 Sanwasa Correct married life01:18:21
9042016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 05 29 Anichcha Sutta Darmaya in Brief01:23:05
9052016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 05 22 Vayadamma Sankara Appamado Sampadetha01:25:13
9062016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 05 15 Aneka jathi Sansaran01:20:03
9072016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 05 08 Q&A01:19:27
9082016/12/07Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 05 0703:45:00
9092016/12/07Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 03 0503:53:42
9102016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 05 01 Q&A01:10:43
9112016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 04 24 Saddharma Prathirupaka01:29:06
9122016/12/07Dharma Deshana CSN 2016 06 12 Anichcha Sutta01:23:15
9132016/12/07Dharma Deshana kegalle ( Poya ) 2016 09 16 morning02:11:30
9142016/12/07Dharma Deshana kegalle ( Poya ) 2016 09 16 evening01:28:21
9152016/12/07Dharma Deshana kegalle ( Easala Poya ) 2016 07 19 morning02:17:34
9162016/12/07Dharma Deshana kegalle ( Easala Poya ) 2016 07 19 evening01:27:38
9172016/12/06Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 09 17 morning02:04:50
9182016/12/06Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 08 20 evening01:23:23
9192016/12/06Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 08 20 morning01:57:26
9202016/12/06Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 09 17 evening01:28:12
9212016/12/06Dharma Deshana Kiribathgoda 2016 08 1301:43:25
9222016/12/06Dharma Deshana Kiribathgoda 2016 07 0901:44:52
9232016/12/06Dharma Deshana Kegalle 2016 09 24 morning02:03:48
9242016/12/06Dharma Deshana Kegalle 2016 09 24 evening01:42:55
9252016/12/06Dharma Deshana Kegalle 2016 08 2701:49:12
9262016/12/06Dharama Deshana Kegalle (Nikini Poya) 2016 08 17 morning03:24:55
9272016/12/06Dharma Deshana Kegalle 2016 08 2701:47:11
9282016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 08 06 Part 201:50:32
9292016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 08 06 Part 101:48:48
9302016/12/06Dharma Deshana Kegalle 2016 03 26 morning02:20:22
9312016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 04 02 Udhakupama Puggala Suthraya Part 400:56:02
9322016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 04 02 Udhakupama Puggala Suthraya Part 201:00:48
9332016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 04 02 Udhakupama Puggala Suthraya Part 300:59:42
9342016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 04 02 Udhakupama Puggala Suthraya Part 101:04:49
9352016/12/06Dharma Deshana Kegalle 2016 03 26 evening02:00:56
9362016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 06 04 morning01:59:13
9372016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 09 1201:53:53
9382016/12/06Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 06 04 evening01:33:21
9392016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 08 22 morning01:47:01
9402016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 08 22 evenng01:57:57
9412016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 07 04 morning part 200:54:12
9422016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 07 04 morning part 101:02:32
9432016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 07 04 evening part 200:44:59
9442016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 07 04 evening part 100:59:35
9452016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 05 30 morning part 101:07:16
9462016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 05 30 morning part 200:51:46
9472016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 05 30 evening part 200:49:47
9482016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 05 30 evening part 101:01:40
9492016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 03 28 part 401:10:36
9502016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 03 28 part 301:17:37
9512016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 03 28 part 200:53:27
9522016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2015 03 28 part 101:07:37
9532016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2014 12 25 morning part 201:01:34
9542016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2014 12 25 morning part 101:07:18
9552016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2014 12 25 evening part 101:00:14
9562016/12/06Dharma Deshana Athurugiriya 2014 12 25 evening part 201:06:16
9572016/12/02Dharma Deshana Kegalle 2016 09 24 evening01:42:55
9582016/12/02Dharma Deshana Kegalle 2016 09 24 morning02:03:48
9592016/12/02Dharma Deshana Borella ( A C B C ) 2016 09 morning01:46:41
9602016/12/02Dharma Deshana Borella A C B C ( 2016 09 03 ) evening01:46:22
9612016/12/02Dharma Deshana Kiribathgoda 2015 07 1101:47:03
9622016/12/02Dharma Deshana Kiribathgoda 2015 06 1301:44:28
9632016/12/02Dharma Deshana Kiribathgoda 2015 08 0801:43:37
9642016/12/02Dharma Deshana Kiribathgoda 2015 10 1001:27:21
9652016/12/02Dharma Deshana Kiribathgoda 2015 11 1401:44:12
9662016/12/02Dharma Deshana Suduwella part 401:01:20
9672016/12/02Dharma Deshana Suduwella part 300:44:41
9682016/12/02Dharma Deshana Suduwella part 201:09:01
9692016/12/02Dharma Deshana Suduwella part 100:46:18
9702016/12/02Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 03 19 part 300:45:54
9712016/12/02Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 03 19 part 201:24:51
9722016/12/01Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 03 19 part 101:26:28
9732016/12/01Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 02 20 part 301:01:23
9742016/12/01Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 02 20 part 201:23:50
9752016/12/01Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 02 20 part 101:33:40
9762016/12/01Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 11 2103:34:09
9772016/12/01Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 03 1903:25:54
9782016/12/01Dharma Deshana - Nawala - 2016-09-1703:33:24
9792016/12/01Dharma Deshana - Nawala - 2016-01-1603:42:39
9802016/12/01Dharma Deshana - Nawala - 2016-08-2003:23:44
9812016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 04 2303:08:41
9822016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 09 12 morning02:00:58
9832016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 09 12 evening01:31:58
9842016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 03 19 morning02:03:53
9852016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2016 03 19 evening01:27:32
9862016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 10 17 morning02:02:43
9872016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 10 17 Evening01:26:59
9882016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 08 15 part 301:38:02
9892016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 08 15 part 102:09:21
9902016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 07 18 morning02:08:25
9912016/11/30Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 07 18 evening01:44:12
9922016/11/30Dharma Deshana - Kiribathgoda - 2016-06-1101:49:46
9932016/11/30Dharma Deshana - Kiribathgoda - 2015-09-1201:40:40
9942016/11/30Dharma Deshana - Kegalle - 2016-04-30 evening01:27:49
9952016/11/30Dharma Deshana - Kegalle - 2016-04-30 morning02:18:52
9962016/11/30Poya Dharma Deshana - Kegalle - 2016-04-2103:19:12
9972016/11/30Dharma Deshana - Nawala - 2016-07-1603:47:30
9982016/11/30Dharma Deshana - Nawala - 2016-06-1803:24:08
9992016/11/30Dharma Deshana - Nawala - 2016-06-2303:18:22
10002016/11/29Dharma Deshana - Nawala - 2015-12-1903:41:42
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1037)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.