බෙලිගල මීමුරේ ධම්මාවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/01ඉවසීම - පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Bana -Dharmadeshana - Bana Deshana00:40:23
22020/07/30ඉන්ද්‍රීය සංවරය ඇති කර ගන්නා ආකාරය / පූජ්‍ය බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:54:21
32020/07/29සංසාර බන්දනයෙන් මිදෙන අයුරු / පූජ්‍ය බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:41:54
42020/07/19සංසාර බන්ධනයෙන් මිදිමේ මඟ - Ven Meemure Dhammawansha Thero ( සුවපත් සිත )00:41:54
52020/07/16Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero, 2020.07.17 - 20.04 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:48:45
62020/07/05ඉවසීම00:40:58
72020/06/23නොමිනිසුන්ට මිනිස්කම දෙනු මැන | මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ | meemure dhammawansha Himi01:46:00
82020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 30- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:01:56
92020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 29- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:10:37
102020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 28- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:03:08
112020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 27- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:01:06
122020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 25- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:00:28
132020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 24- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:02:45
142020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 23- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:03:23
152020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 22- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:56:55
162020/05/20ජීවිතයට ධර්මය 21- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:00:47
172020/05/20සද්ධර්ම හා සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපය -Ven Meemure Dhammawansha Thero ( සුවපත් සිත )01:58:31
182020/05/17Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි] 2020/02/0101:58:24
192020/05/16(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven. Meemure Dhammawansha thero00:54:19
202020/05/13(2020 - 05 - 12) පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven. Meemure Dhammawansha thero00:54:38
212020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 20- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:06:33
222020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 19- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:00:08
232020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 18- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:55:08
242020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 17- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:59:38
252020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 16- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:54:00
262020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 15- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:00:57
272020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 14- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:05:30
282020/05/09ජීවිතයට ධර්මය 13- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:00:05
292020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ -1600:53:16
302020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-1500:55:58
312020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ -1400:56:49
322020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-1301:01:33
332020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-1200:58:35
342020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-1100:53:31
352020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-1000:53:59
362020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-0901:02:29
372020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-0800:57:15
382020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ -0700:55:48
392020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-0600:52:55
402020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-0500:55:20
412020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ -0400:59:29
422020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-0300:55:57
432020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ-0201:03:11
442020/04/28මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ -0100:53:11
452020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 12- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:53:54
462020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 11- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:00:15
472020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 10- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:58:51
482020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 09- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි01:09:02
492020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 08- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:57:21
502020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 07- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:57:58
512020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 06- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:59:47
522020/04/06ජීවිතයට ධර්මය 05- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:58:49
532020/04/04ජීවිතයට ධර්මය 04- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:58:01
542020/04/03ජීවිතයට ධර්මය 03- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:56:30
552020/04/02ජීවිතයට ධර්මය 02- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:56:10
562020/04/02ජීවිතයට ධර්මය 01- මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:58:53
572020/04/01Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero 2020.04.01 - 08.06 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:51:59
582020/03/17Preach Utuwamkanda Aththadepa Suththrya 2019 08 14 Part 201:02:03
592020/03/17Preach Utuwamkanda Aththadepa Suththrya 2019 08 14 Part 101:00:30
602020/03/17Preach Pussella Anawathgo Sansare 2019 08 24 Part 301:21:42
612020/03/17Preach Pussella Anawathgo Sansare 2019 08 24 Part 200:44:33
622020/03/17Preach Pussella Anawathgo Sansare 2019 08 24 Part 101:07:21
632020/03/17Preach Pothuhera 2019 08 14 Part 200:54:13
642020/03/16Preach Pothuhera 2019 08 14 Part 100:43:34
652020/03/16NIKINI POYA DESHANA KUTHUHALSALA SUTHRAYA 14 08 2019 PART 301:03:16
662020/03/16NIKINI POYA DESHANA DAMMADIPATHYA 14 08 2019 PART 101:15:41
672020/03/16NIKINI POYA DESHANA 14 08 2019 PART 200:35:21
682020/03/07Preach Pussella part 3 Samadhi bhawana 2019 11 2301:11:19
692020/03/07Preach Pussella part 2 2019 11 2300:47:51
702020/03/07Preach Pussella part 1 2019 11 2301:08:28
712020/03/07Preach Meemure 2019 11 2801:16:17
722020/03/07Preach Galgamuwa Athaoko Saranaokemao 2019 11 3001:46:54
732020/03/07Preach Dankotuwa Sathdharma Guru part 2 2019 11 2801:01:59
742020/03/07Preach Dankotuwa Sathdharma Guru part 1 2019 11 2800:56:23
752020/02/22PUSSELLA Haliddikani Suththrya 27 07 1901:24:23
762020/02/22KURUNEGALA Sathdharma Anthardana Suththrya 02 08 1900:49:19
772020/02/22KULIYA PITIYA 16 07 1901:35:27
782020/02/22HIGURAGGODA Sammaditti Upadana 15 07 1901:00:06
792020/02/22DOMPE Dittiocha Anupagamma Silawa 20 07 1901:29:14
802020/02/22Aralaganvila Sammaditti Suththrya 14 07 1901:32:20
812020/02/2210 mutuwadiya 29 09 1901:21:29
822020/02/2209 makkanigoda damma murthi tero 28 09 1901:45:46
832020/02/2208 C PUSSELLA D H 28 09 1901:16:06
842020/02/2208 B PUSSELLA D H 28 09 1900:55:27
852020/02/2208 A pussella d h 28 09 1901:10:01
862020/02/2107 C kirimetiyana 26 09 1901:09:17
872020/02/2107 b kirimetiyawa desana ok01:01:23
882020/02/2107 A KIRIMETIYANA DESANA ugugathassa detti ok 26 09 1900:56:34
892020/02/2106 C 19 08 01 appawala 0300:42:10
902020/02/06Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero, 2020.02.05 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:45
912020/01/26il poya C 12 11 1901:20:04
922020/01/26IL POYA B 12 11 1900:32:01
932020/01/26IL POYA A 12 11 1901:04:09
942020/01/2600 gampaha 12 10 1901:18:56
952020/01/2600 dabhadeniya sammaditti 12 11 1901:32:03
962020/01/26Preach Pussella Keththupama Suthraya 2019-10-2601:09:37
972020/01/2508 D H A PUSSELLA samyojana suththraya ok 26 10 1901:10:58
982020/01/2507 kurunegala 20 10 1901:08:24
992020/01/2506 MAELIYA parihana dammao 19 10 1901:37:45
1002020/01/2505 mahagalgamuwa mahanama suththrya 19 10 1901:18:50
1012020/01/2504 kiribahgoda appamado amathapadan 12 10 1901:13:14
1022020/01/24Preach 2019-10-1201:18:20
1032020/01/24Wakkali Suthraya 2019-10-0601:48:20
1042020/01/2301 wap poya c kuthuhala sala suththraya 13 10 1901:15:32
1052020/01/2301 WAP POYA B 13 10 1900:49:27
1062020/01/23Preach - Part 1- Parihana Dhamma 2019-10-1301:17:01
1072020/01/23Preach - 2019-10-0501:15:55
1082020/01/2009 rathmalama desana suththraya 30 10 1901:25:44
1092020/01/20215 2019 10 2700:46:23
1102020/01/20214 2019 10 2000:39:42
1112020/01/202019 10 06 - Preach - Rangiri Dambulu Radio00:42:33
1122020/01/202019 09 29 - Preach - Rangiri Dambulu Radio00:47:04
1132020/01/20211 2019 09 2200:39:46
1142020/01/20210 2019 09 15 MANGALA SUTRA 1000:37:50
1152020/01/19209 2019 09 08 MANGALA SUTRA 0900:42:27
1162020/01/19208 2019 09 01 MANGALA SUTRA 0800:40:53
1172020/01/192019 08 25 Mangala Suthra 0700:38:32
1182020/01/192019 08 18 Mangala Suthra 0600:41:53
1192020/01/19204 2019 08 04 MANGALA SUTRA 0400:46:00
1202020/01/19205 2019 08 11 MANGALA SUTRA 0500:45:11
1212020/01/192019 07 28 Mangala Suthra 0300:42:52
1222020/01/192019 07 21 Mangala Suthra 0200:45:37
1232020/01/19201 2019 07 14 MANGALA SUTRA 0100:44:26
1242020/01/19200 2019 07 0700:40:40
1252020/01/19199 2019 06 3000:41:18
1262020/01/19198 2019 06 2300:42:46
1272020/01/19197 2019 06 0900:42:39
1282020/01/19196 2019 06 0200:41:14
1292020/01/19Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි] 2019.11.2401:53:33
1302020/01/192019 11 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA PART 201:24:36
1312020/01/182019 11 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA PART 102:02:06
1322020/01/09Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero 2020.01.08 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:43:32
1332020/01/07බෞද්ධයාට වැරදුනු තැනක් - අටසිල් NIWANATA PERA - Part 1 නිවනට පෙර00:11:00
1342019/12/0143 2019 09 26 S L B C DARMA DESANAYA00:42:16
1352019/12/0103 2019 10 26 KAGALLA SAYURDAY DARMA DESANAYA = EVENING PART 00301:16:08
1362019/12/012019 10 26 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA MORNING01:47:54
1372019/11/09ජීවිතයට ධර්මය - 73 කොටස Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 11 - 08)00:59:59
1382019/11/04උදයව්‍ය ඥාණය Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 11 - 03)00:51:42
1392019/10/312019 02 24 Jeewithayata Dharmaya 60 1 600:59:48
1402019/10/312019 02 16 Jeewithayata Dharmaya 59 1 500:58:59
1412019/10/312019 02 09 = Jeewithayata Dharmaya 58 1 401:01:25
1422019/10/312019 02 02 = Jeewithayata Dharmaya 57 1 301:02:08
1432019/10/312019 01 26 Jeewithayata Dharmaya00:59:11
1442019/10/312019 01 19 Jeewithayata Dharmaya 55 1 100:58:46
1452019/10/312018 03 10 Jeewithayata Dharmaya 10 100:58:49
1462019/10/052019 04 02 Patipadha Suthraya01:00:28
1472019/10/05070 2019 04 16 PRGNA vibanga suththrya 04 23 800:59:15
1482019/10/05069 2019 04 09 prgna patichcha samuppadhaya 4 23 08 1901:00:59
1492019/10/05067 2019 03 25 prgna loka suththrya01:01:53
1502019/10/05066 2019 03 18 prgna patichcha samuppathaya01:00:05
1512019/10/042019 02 16 Jeewithayata Dharmaya00:59:02
1522019/10/04065 2019 03 10 dammapathaya00:59:54
1532019/10/042019 08 19 S L B C DHARMA DESHANAYA00:42:54
1542019/10/042019 01 26 Jeewithayata Dharmaya00:59:13
1552019/10/042019 01 19 Jeewithayata Dharmaya00:58:49
1562019/10/04064 2019 03 03 prgna dammapathaya00:59:54
1572019/10/04063 2019 02 24 Jeewithayata Dharmaya 62 100:59:51
1582019/10/04061 2019 02 09 Jeewithayata Dharmaya 60 101:01:28
1592019/10/04060 2019 02 02 Jeewithayata Dharmaya 59 101:02:10
1602019/10/04057 2019 01 12 Jeewithayata Dharmaya 5401:00:41
1612019/10/04056 2019 01 05 jwwvithayata darmaya 5301:05:53
1622019/10/04055 2018 12 30 Jeewithayata Dharmaya 5201:01:44
1632019/09/28ඇලීම් 100ට දුක් 100කි, ජීවිතය දුකක් යැයි කීම නිවැරදි නොවේ Meemure Dhammawansha thero (2019 - 9 - 27)01:03:16
1642019/09/27Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero 2019.09. 26 - 08.04 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:47:44
1652019/08/30Ven.Meemure Dhammawansha thero 15th August 201900:59:19
1662019/08/292019-02-23 Dharma Desana Pussella - Pahana Suththrya01:22:36
1672019/08/292019-07-05 Dharma Desana Thiththawella - Anusotha Suththrya01:48:15
1682019/08/292019-06-22 Dharma Desana Pussella - Bhawetha Kusalesu Dhamme - Part A01:03:28
1692019/08/292019-06-08 Dharma Desana Kiribathgoda - Panchakama Gunaloke01:33:31
1702019/08/292019-04-06 Dharma Deshana Kiribathgoda - Sakkaya Suththrya01:37:26
1712019/08/292017-06-10 Dharma Desana Gampaha - Nakulasitu00:57:19
1722019/08/292019-06-22 Dharma Desana Pussella - Bhawetha Kusalesu Dhamme - Part B00:57:11
1732019/08/27POSON POYA DESANA - 16 06 2019 - Chuthupapaathe Sansare - A02:06:08
1742019/08/2703 B MEEGODA Sunyaloka suththrya 23 06 1901:53:52
1752019/08/2702 A TENNEKUBURA mogatsja suththrya I22 06 1901:47:54
1762019/08/2701 A GODAGAMA KURUGALA bahukara suththrya 30 06 1901:50:59
1772019/08/2700 KOLLUPITIYA dunnikgahassa lahuno 14 06 1901:55:34
1782019/08/2700 B poson poya desana 16 06 1900:58:29
1792019/08/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.08.19 - 08.05 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:27
1802019/08/16අනිත්‍ය වරදවා ගැනීම මිස ධර්මය නොතේරීම අප බහුතරයකගේ ගැටළුව නොව Meemure Dhammawansha thero (19- 8- 15)00:59:19
1812019/08/08බුදු සමයේ ජීවිතය දුකක් නොව, උපාදානයම දුකක් වේ Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 08 - 07)00:57:02
1822019/08/04Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]01:03:49
1832019/08/04Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]00:58:18
1842019/07/30Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.07.30 - 08.05 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:48:19
1852019/07/262019 05 12 Sathara Sathipattanaya00:45:18
1862019/07/262019 04 14 Sathara Satipattanaya Kayanu Passanawa00:40:37
1872019/07/262019 04 07 - Preach - Rangiri Dambulu Radio00:38:57
1882019/07/262019 03 24 - Preach - Rangiri Dambulu Radio00:41:31
1892019/07/26194 2019 05 1900:41:54
1902019/07/26193 2019 05 05 SATHARA SATIPATTANAYA00:45:08
1912019/07/26191 2019 04 28 SATHARA SATIPPATANAYA00:41:43
1922019/07/26190 2019 04 21 SATHARA SATIPATTANAYA00:40:11
1932019/07/26187 2019 03 3100:49:04
1942019/07/26185 2019 03 1700:45:44
1952019/07/26184 2019 03 1000:41:21
1962019/07/13රූප ආරම්මණ වේදනා ස්කන්ධයෙන් විඳීම වේදනාවයි Ven. Meemure Dhammawansha thero (2019 - 07 - 12)00:50:13
1972019/07/09Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]02:03:23
1982019/07/082019-05-25 PUSSELLA DESHANAYA - LOKASAMUDAYANCHA ATHTHAGAMAOCHA01:39:59
1992019/07/082019-05-25 PUSSELLA DESHANAYA, SAMMADITTI00:17:54
2002019/07/082019-05-18 WESAK POYA DESHANAYA - KEMAKA SUTHRADESHANAWA01:23:53
2012019/07/082019-05-18 WESAK POYA DESHANAYA01:42:10
2022019/07/082019-04-18 BAK POYA DESANAYA - INDRYA BAWANA SUTHTHRADESANWA01:09:53
2032019/07/082019-04-18 ALAWWA KANDEGEDARADE DESHANAYA - DUTHIYABKKU SUTHTHRDESANAWA01:16:59
2042019/07/06Meemure dhammawansha thero bana2 Kurugala temple ( මිමුරේ ධමිමවංශ හිමි කුරුගලග ධර්ම දේශනාව )01:04:12
2052019/07/06Meemure dhammawansha thero New Kurugala temple bana1 ( මිමුරේ ධමිමවංශ හිමි කුරුගලග ධර්ම දේශනාව )00:44:43
2062019/06/26Meemure Dhammawansa Himi [මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි]02:02:51
2072019/06/2504 06 Meemure Thero01:58:02
2082019/06/13පංච උපාදානස්කන්ධයේ වර්ණයක්,ගඳක්,රසක්,පිනක්,පවක් වේද ඒ සම්මුති "මම" වේ (2019-6-12 මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:57:56
2092019/06/122019 01 12 Jeewithayata Dharmaya01:00:41
2102019/06/122019 05 19 S L B C DHARMA DESHANAYA00:38:53
2112019/05/28 Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Beligala Meemure Dhammawansha Thero - sermon 100:56:29
2122019/05/2539 20019 04 17 S,L,B C DARMA DESANAYA00:38:42
2132019/05/252019 03 19 MADIN POYA01:06:31
2142019/05/252019 01 05 Jeewithayata Darmaya01:05:54
2152019/05/252018 12 30 Jeewithayata Dharmaya01:01:44
2162019/05/252018 12 23 Jeewithayata Dharmaya01:50:49
2172019/05/252018 12 16 Preach00:41:04
2182019/05/25183 2019 02 2400:08:47
2192019/05/25182 2019 02 1700:38:55
2202019/05/25181 2019 02 1000:39:52
2212019/05/25180 2019 02 0300:39:45
2222019/05/25179 2019 01 2700:38:06
2232019/05/25178 2019 01 1300:43:33
2242019/05/25177 2019 01 0600:39:18
2252019/05/25176 = 2018 12 2300:36:46
2262019/05/25174 2018=12 0200:41:21
2272019/05/25053 2018 12 16 Jeewithayata Dharmaya 5001:07:17
2282019/05/25052 2018 12 09 Jeewithayata Dharmaya 4901:02:48
2292019/05/25051 2018 12 02 Jeewithayata Dharmaya 4801:03:14
2302019/05/2501 2019 03 30 KAGALLA PUSWALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 01 & 0202:21:55
2312019/05/24Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero 2019.05.21 - 07.00 ජාතික රූපවාහිනිය  Wsak Banawara Malawa -00:52:04
2322019/05/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.05.19 - 08.07 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:44:35
2332019/03/21Meemure Dammawansa himi himi Bana Lokadamma Suthraya01:50:48
2342019/03/1738 2019 02 23 S L B C DARMA DESANAYA00:38:48
2352019/03/172019 02 09 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:56:21
2362019/03/172019 01 25 S L B C DHARMA DESHANAYA00:39:32
2372019/03/1703 2019 01 20 DURUTHU POYA EVENING PART 00301:08:38
2382019/03/1701 NAWAM MASA POYA DARMA DESANAYA MORNING THE BUDDHIST01:47:18
2392019/03/1701 2019 02 23 KAGELLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:18:20
2402019/03/1701 2019 01 26 kegalla saturday darma desanaya morning part 00102:39:57
2412019/03/1701 2019 01 12 KIRIBATHGODA DARMA DESANAYA 045 PART 00101:54:39
2422019/03/1701 2019 01 12 GAMPHA DARMA DESANAYA 025 PART 00101:59:34
2432019/03/1701 047 2019 02 09 kiribathgoda duk nikaaya 09 02 19 PART 00101:25:52
2442019/03/16Jeewithayata Dharmaya 5401:00:38
2452019/02/23Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.02.23 - 08.03 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:44:47
2462019/02/222019 - 02 - 21 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven Meemure Dhammawansha thero00:52:28
2472019/02/19Jeewithayata Dharmaya 5201:01:41
2482019/02/19Jeewithayata Dharmaya 51 2hour01:50:46
2492019/02/19Jeewithayata Dharmaya 5301:05:51
2502019/02/17Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.02.17 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:43:13
2512019/02/102018 09 02 Rangiri Radio Dharma Deshana00:39:48
2522019/02/1035 2018 12 19 S L B C GUWAN VIDULI DARMA DESANAYA00:41:39
2532019/02/102019 01 20 DURUTHU POYA DHARMA DESHANAYA MORNING02:01:00
2542019/02/102018 12 29 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA02:41:37
2552019/02/102018 11 25 Dharma Deshana on Rangiri Radio00:37:23
2562019/02/102018 10 14 PATICHCHASAMUPPADAYA -100:35:50
2572019/02/102018 09 09 Dharma Deshana on Rangiri Radio00:38:59
2582019/02/10172 2018 11 1800:40:08
2592019/02/10171 2018 11 11 PATICHCHASAMUPPADAYA 00500:41:27
2602019/02/10170 2018 11 04 PATICHCHASAMUPPADAYA 00400:41:11
2612019/02/10169 2018 10 28 PATICHCHASAMUPPADAYA 00300:45:42
2622019/02/10168 2018 10 21 PATICHCHASAMUPPADAYA 00200:46:11
2632019/02/10165 2018 09 3000:45:47
2642019/02/10164 2018 09 2300:41:41
2652019/02/1003 2019 01 20 DURUTHU POYA EVENING PART 00301:08:38
2662019/02/1001 2018 12 22 ILL POYA DARMA DESANAYA PART 00102:32:56
2672019/01/25Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2019.01.25 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:45:29
2682019/01/15Jeewithayata Dharmaya 4200:59:17
2692019/01/152018 12 31 KATUKURUNDE DHARMA DESHANAYA02:06:50
2702019/01/152018 12 08 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:27:54
2712019/01/152018 12 08 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:18:18
2722019/01/152018 11 04 Jeewithayata Dharmaya00:52:50
2732019/01/152018 10 14 Jeewithayata Dharmaya01:00:29
2742019/01/152018 10 07 Jeewithayata Dharmaya01:00:47
2752019/01/152018 09 30 Jeewithayata Dharmaya00:58:49
2762019/01/152018 09 23 Jeewithayata Dharmaya01:00:57
2772019/01/152018 09 23 Jeewithayata Dharmaya00:59:12
2782019/01/152018 09 16 Jeewithayata Dharmaya00:58:42
2792019/01/152018 09 09 Jeewithayata Dharmaya00:58:07
2802019/01/15050 Jeewithyata Dharmaya 4601:01:38
2812019/01/15049 Jeewithayata Dharmaya 4701:00:55
2822019/01/15047 Jeewithayata Dharmaya 4400:57:16
2832019/01/15046 Jeewithayata Dharmaya 4300:57:49
2842018/12/25Jeewithayata Dharmaya 5001:07:14
2852018/12/25Jeewithayata Dharmaya 4901:02:45
2862018/12/25Jeewithayata Dharmaya 4801:03:11
2872018/12/21ILL POYA DHARMA DESHANAYA EVENING01:36:16
2882018/12/2101 2018 11 24 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:27:56
2892018/12/212018 11 20 S L B C DHARMA DESHANAYA00:41:57
2902018/12/21ILL POYA DHARMA DESHANAYA MORNING01:07:27
2912018/12/212018 11 16 KOTAHENA CORMERCIAL BANK DHARMA DESANAYA01:47:44
2922018/12/202018 - 12 - 19 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven Meemure Dhammawansha thero00:53:08
2932018/12/19Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.12.19 - 08.04 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ නාහිමි00:47:00
2942018/12/18Jeewithayata Dharmaya 4701:00:52
2952018/12/18Jeewithyata Dharmaya 4601:01:36
2962018/12/17Jeewithayata Dharmaya 4400:57:13
2972018/12/16Jeewithayata Dharmaya 4500:52:47
2982018/12/102018 - 12 - 09 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි - Ven Meemure Dhammawansha thero00:54:39
2992018/11/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.11.20 - 08.05 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:40:31
3002018/11/192018 11 08 S L B C DHARMA DESHANAYA BUTHA SUTRAYA00:45:05
3012018/11/122018 10 21 S L B C DHARMA DESHANAYA00:37:55
3022018/11/122018 10 13 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:44:39
3032018/11/122018 10 13 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:46:26
3042018/11/122018 10 11 S L B C DHARMA DESHANAYA00:43:04
3052018/11/122018 09 29 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:19:27
3062018/11/122018 09 03 S L B C DHARMA DESHANAYA PATICHCHA SAMUPPADAYA00:39:57
3072018/11/122018 10 24 WAP POYA DHARMA DESHANAYA02:20:44
3082018/11/122018 10 27 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA02:19:50
3092018/11/122018 09 29 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA MORNING01:56:13
3102018/11/122018 09 24 BINARA POYA DHARMA DESHANAYA02:13:23
3112018/11/09Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.11.08 - 08.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:50:36
3122018/11/08Jeewithayata Dharmaya 4200:59:15
3132018/11/08Jeewithayata Dharmaya 4300:57:47
3142018/11/08Jeewithayata Dharmaya 4101:00:27
3152018/11/01Jeewithayata Dharmaya 4001:00:45
3162018/10/31Jeewithayata Dharmaya 3800:59:09
3172018/10/31Jeewithayata Dharmaya 3900:58:46
3182018/10/21Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.10.21 - 20.02 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:34
3192018/10/20Jeewithayata Dharmaya 3700:58:04
3202018/10/132018 08 26 Preach - Rangiri Dambulu Audio00:49:56
3212018/10/132018 07 29 Preach - Rangiri Dambulu Audio00:39:06
3222018/10/132018 07 22 Preach - Rangiri Dambulu Audio00:41:56
3232018/10/132018 07 15 Preach - Rangiri Dambulu Audio00:44:30
3242018/10/132018 07 01 Preach - Rangiri Dambulu Audio00:43:46
3252018/10/13156 2018 08 1900:35:43
3262018/10/13155 2018 08 1200:45:59
3272018/10/13154 2018 08 0500:42:23
3282018/10/13150 2018 07 0800:41:53
3292018/10/12Jeewithayata Dharmaya 3601:01:24
3302018/10/12Jeewithayata Dharmaya 3401:03:01
3312018/10/12Jeewithayata Dharmaya 3500:59:49
3322018/10/122018 09 02 JEEVITHAYATA DHARMAYA00:59:51
3332018/10/122018 08 26 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:00:40
3342018/10/122018 08 19 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:03:03
3352018/10/122018 08 12 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:01:56
3362018/10/122018 07 29 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:10:37
3372018/10/122018 07 22 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:03:08
3382018/10/122018 07 08 JEEVITHAYATA DHARMAYA00:57:48
3392018/10/122018 07 01 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:00:28
3402018/10/122018 07 15 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:01:06
3412018/10/122018 06 24 JEEVITHAYATA DHARMAYA01:02:45
3422018/10/11Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.10.11 - 20.01 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:50
3432018/10/042018 - 10 - 02 පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි Ven Meemure Dhammawansha thero01:04:26
3442018/09/2001 2018 09 08 kiribaathgoda darmadesanaya 41 00101:52:24
3452018/09/192018 09 08 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:57:48
3462018/09/17Jeewithayata Dharmaya 3101:10:34
3472018/09/12Jeewithayata Dharmaya 3001:03:05
3482018/09/11Jeewithayata Dharmaya 3301:01:53
3492018/09/09Jeewithayata Dharmaya 2800:57:45
3502018/09/09Jeewithayata Dharmaya 2901:01:04
3512018/09/07Jeewithayata Dharmaya 3201:00:37
3522018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2601:02:43
3532018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2701:00:25
3542018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2501:03:20
3552018/09/07Jeewithayata Dharmaya 2400:56:52
3562018/09/06Jeewithayata Dharmaya 2301:00:45
3572018/09/062018 08 25 NIKINI POYA MORNING DHARMA DESHANAYA PART 102:06:09
3582018/09/062018 08 25 NIKINI POYA EVENING DHARMA DESHANAYA01:31:07
3592018/09/062018 08 18 kegalle saturday dharma deshanaya morning01:27:21
3602018/09/062018 08 18 kegalle saturday dharma deshanaya evening01:51:10
3612018/09/062018 08 15 S L B C DHARMA DESHANAYA00:41:20
3622018/09/062018 08 11 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:44:35
3632018/09/062018 08 11 esala masa gampha dharma deshanaya01:43:49
3642018/09/062018 07 14 gampha dharma deshanaya02:01:18
3652018/09/062018 07 14 kiribathgoda dharma deshanaya01:22:23
3662018/08/202018 07 27 EASALA POYA DHARMA DESHANAYA02:04:38
3672018/08/192018 07 27 DHAMMA MURTHI HIMI GE DHARMA DESANAYA01:22:00
3682018/08/1901 2018 07 28 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00103:05:35
3692018/08/122018 06 17 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V01:03:23
3702018/08/122018 06 10 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V00:56:55
3712018/08/122018 06 03 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V01:00:47
3722018/08/122018 05 27 Jeewithayata Dharmaya01:06:33
3732018/08/122018 05 20 Jeewithayata Dharmaya01:00:08
3742018/08/122018 05 13 Jeewithayata Dharmaya00:55:08
3752018/08/122018 05 06 Jeewithayata Dharmaya00:59:38
3762018/08/122018 04 29 Jeewithayata Dharmaya00:54:00
3772018/08/122018 04 22 Jeewithayata Dharmaya01:00:57
3782018/08/122018 04 15 Jeewithayata Dharmaya 1601:05:30
3792018/08/122018 04 08 Jeewithayata Dharmaya 1500:56:15
3802018/08/122018 04 01 JEEVITHAYATA DHARMAYA PRANGA T V00:58:32
3812018/07/122018 06 27 POSON POYA DHARMA DESHANAYA MORNING02:01:48
3822018/07/112018 07 01 S L B C DARMA DESANAYA00:44:49
3832018/07/112018 06 27 POSON POYA DESHANAYA EVENING01:25:19
3842018/07/112018 05 20 ASAWAKIYA GNAYA00:44:13
3852018/07/112018 05 06 PARIHANA DHAMMA SUTRA00:39:13
3862018/07/112018 05 13 PUJA 2 N PRATHI PATHI PUJAWA00:38:31
3872018/07/112018 04 22 SADAHAM ATHURUDAHAN HETHU00:41:48
3882018/07/112018 04 15 KEEWEDI SUTRA00:36:44
3892018/07/112018 04 08 ACHARIYA ATHABUTHA SUTRA00:40:54
3902018/07/112018 04 01 SELA SUTRA00:39:49
3912018/07/112018 03 25 ATHTHU PANAYAKA DHARMA PARIYAYA SUTRA00:33:46
3922018/07/112018 03 18 THANHA SUTRA00:45:54
3932018/07/112018 03 11 ANADA SUTRA00:45:31
3942018/07/10138 2018 03 09 DEWE DAMMA DUPPATI VICHCHA SUTRA00:39:41
3952018/07/0801 2018 06 09 KIRIBATHGODA DARMA DESANAYA PART 00101:33:04
3962018/07/0801 2018 06 09 GAMPAHA DARMA DESANAYA 018 PART 00101:55:34
3972018/07/08003 2018 06 23 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 00301:22:37
3982018/07/08001 2018 06 23 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00101:56:02
3992018/06/28Sothapanna Sutta - Ven. Meemure Dhammawansha Thero00:45:15
4002018/06/27Jeewithayata Dharmaya 800:57:21
4012018/06/27Jeewithayata Dharmaya 1301:00:05
4022018/06/27Jeewithayata Dharmaya 1000:58:51
4032018/06/2727 2018 06 02 MEE MURE DAMMAWANSA HIMI S L B C DARMA DESANAYA00:43:16
4042018/06/272018 05 26 KEGALLE SATURDAYA DHARMA DESHANAYA MORNING01:56:37
4052018/06/272018 05 26 KEGALLE DHARMA DESHANAYA MORNING01:09:54
4062018/06/2703 2018 05 29 ADI POSON POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 00301:21:54
4072018/06/27012 jeewitheta Darmayai 12 100:53:54
4082018/06/27011 Jeewithayata Dharmaya 11 101:00:15
4092018/06/2701 2018 05 29 ADI POSON POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:09:10
4102018/06/27009 Jeewithayata Dharmaya 9 101:09:02
4112018/06/27007 Jeewithayata Dharmaya 7 100:57:58
4122018/06/11Jeewithayata Dharmaya 2201:06:31
4132018/06/11Jeewithayata Dharmaya 2101:00:05
4142018/06/11Jeewithayata Dharmaya 2000:55:06
4152018/06/11Jeewithayata Dharmaya 1900:59:36
4162018/06/11Jeewithayata Dharmaya 1800:53:57
4172018/06/09Jeewithayata Dharmaya 1701:00:54
4182018/06/06Jeewithayata Dharmaya 1601:05:28
4192018/06/06Jeewithayata Dharmaya 1500:56:13
4202018/05/25006 Jeewithayata Dharmaya 6 100:59:47
4212018/05/25Jeewithayata Dharmaya 400:58:01
4222018/05/25Jeewithayata Dharmaya 300:56:30
4232018/05/25005 Jeewithayata Dharmaya 5 100:58:49
4242018/05/25002 Jeewithayata Dharmaya 2 100:56:10
4252018/05/25001 Jeewithayata Dharmaya 1 100:58:52
4262018/05/1826 2018 05 01 S L B C DARMA DESANAYA EHI PASSIKO SUTRA MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:38:26
4272018/05/182018 05 12 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:49:57
4282018/05/182018 04 29 WESAK POYA KEGALLE DHARMA DESHANA EVENING01:37:37
4292018/05/1801 2018 05 12 GAMPAHA DARMA DESANAYA 017 PART 0101:46:50
4302018/05/1801 2018 04 29 WESAK POYA KAGALLA DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:00:07
4312018/05/18003 2018 04 21 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 00301:18:07
4322018/05/18001 2018 04 21 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:01:36
4332018/05/01Ven. Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018 වෙසක් මස 01 දින - 20.00 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:44:32
4342018/04/272018 03 31 BAK POYA KEGALLE DHARMA DESHANAYA02:02:55
4352018/04/272018 04 07 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:51:05
4362018/04/272018 04 05 S L B C DHARMA DESHANAYA BOJJANGA SUTRA00:35:24
4372018/04/272018 04 05 KIRIBATHGODA DESHANAYA01:49:15
4382018/04/072018 03 21 S L B C DHARMA DESHANAYA - UPADIYA SUTRA00:48:09
4392018/04/0703 2018 03 24 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 00301:36:45
4402018/04/0701 2018 03 24 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00102:03:15
4412018/04/06jeewitheta Darmayai 1401:00:03
4422018/04/05Ven. Beligala, Meemure Dhammawansha Thero - 2018.04.05 - 20.00බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:30
4432018/04/03Jeewithayata Dharmaya 1300:12:49
4442018/04/03jeewitheta Darmayai 1200:53:52
4452018/04/03Jeewithayata Dharmaya 901:08:59
4462018/04/03Jeewithayata Dharmaya 1101:00:13
4472018/04/03Jeewithayata Dharmaya 1000:58:49
4482018/04/03Jeewithayata Dharmaya 800:57:19
4492018/04/03Jeewithayata Dharmaya 700:57:56
4502018/04/03Jeewithayata Dharmaya 600:59:44
4512018/04/03Jeewithayata Dharmaya 500:58:47
4522018/04/03Jeewithayata Dharmaya 400:57:59
4532018/04/03Jeewithayata Dharmaya 300:56:28
4542018/04/02Jeewithayata Dharmaya 200:56:08
4552018/04/02Jeewithayata Dharmaya 100:58:50
4562018/03/24137 2018 02 25 SAMMA DITTI SUTRA 0200:37:27
4572018/03/24136 2018 02 18 SAMMA DITTI SUTRA 0100:46:40
4582018/03/242018 02 11 ALANKATHO GIHI RAHAATH00:43:23
4592018/03/24134 2018 02 04 GATHI VIMUKTHI00:44:53
4602018/03/24133 2018 02 28 ARAKADIKAN CHITHTHAN00:39:58
4612018/03/24132 2018 02 21 GAHAKARAKAN THANHAWA00:25:30
4622018/03/242018 01 07 CHITHTHASA DAMMO HOTHU SADU00:44:43
4632018/03/24131 2018 01 14 DIT TINCHA ANUPAGAMMA RAGIRI DARMA DESANAYA00:48:43
4642018/03/24129 2017 12 31 SAMAGGA HOTHA RANGIRI DARMA DESANAYA00:35:42
4652018/03/24128 2017 12 24 KAYA GATHA SATHI RANGIRI DARMA DESANAYA00:40:43
4662018/03/2423 2018 03 02 S L B C DARMA DESANAYA MEE MURE DAMMAWANSA HIMI CD00:40:07
4672018/03/242018 03 10 KIRIBATHGODA MEE MURE DAMMAWANSA HIMI01:46:26
4682018/03/2403 2018 03 01 MADIN POYA DARMA DESANAYA EVENING PART 0301:35:35
4692018/03/2401 2018 03 10 gampha 015 mee mure dammawansa himi part 0101:54:12
4702018/03/2401 2018 03 01 MADIN POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 0102:07:49
4712018/03/23“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven. Beligala Meemure Dhammawansha01:57:06
4722018/03/21Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2018.03.21 - 08.00 බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:25
4732018/03/102018 02 24 kegalle saturday dharma deshanaya03:04:22
4742018/03/02Ven.Beligala MeemureDhammawansha Thero-2018.03.02-08.00 - බෙලිගල මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:21
4752018/02/212018 02 13 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:57:30
4762018/02/212018 02 13 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:49:52
4772018/02/212018 02 09 S L B C DHARMA DESHANAYA MEEMURE DHAMMAWANSHA HIMI MARANA SATHIYA00:43:57
4782018/02/082018 01 31 NAWAM POYA KEGALLE MORNING SATHARA SATIPATTANA SUTRA02:02:10
4792018/02/072018 01 31 NAWAM POYA KEGALLE EVENING SATHARA SATIPATTANAYA01:23:08
4802018/02/072018 01 27 kegalle dharma deshanaya morning02:00:33
4812018/02/072018 01 27 kegalle dharma deshanaya evening01:35:24
4822018/02/072018 01 13 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:31:39
4832018/01/302018 01 13 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:53:15
4842018/01/302017 11 26 Rangiri Deshana00:33:44
4852018/01/302017 11 19 DOSA SUTRA00:46:17
4862018/01/302017 11 05 ASATHI SUTRA00:43:58
4872018/01/302017 10 01 PUNAR BAWAYA00:40:39
4882018/01/302017 12 17 ANITHIYA00:42:38
4892018/01/302017 12 10 AHARA SUTRA00:44:55
4902018/01/302017 09 24 KARMA VIPAKA00:45:11
4912018/01/232017 12 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA evening01:41:08
4922018/01/232017 12 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA MORNING01:56:32
4932018/01/222018 01 01 DURUTHU POYA DARMA DESANAYA EVENING01:26:50
4942018/01/2201 2018 01 01 DURUTHU POYA DARMA DESANAYA MORNING PART 01 OK02:10:45
4952017/12/212017 12 09 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:38:42
4962017/12/212017 12 09 GAMPHA DHARMA DESHANAYA01:55:23
4972017/12/2021 2017 11 19 S L B C DARMA DESA OK00:40:21
4982017/12/202017 09 09 S L B C DHARMA DESHANAYA00:37:43
4992017/12/202017 08 17 S L B C DHARMA DESHANAYA00:44:48
5002017/12/2020 2017 11 02 S L B C DARMA DESANAYA OK00:34:23
5012017/12/192017 07 19 S L B C DHARMA DESHANAYA00:41:00
5022017/12/192017 06 07 S L B C DHARMA DESHANAYA00:42:38
5032017/12/192017 04 19 S L B C DHARMA DESHANAYA00:40:14
5042017/12/192017 12 03 UDUWAP POYA DHARMA DESHANAYA MORNING02:04:17
5052017/12/192017 12 03 UDUWAP POYA DHARMA DESHANAYA EVENING01:43:28
5062017/12/192017 12 02 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:24:30
5072017/12/1901 2017 12 02 ACBC DARMA DESANAYA MORNING PART 0102:00:44
5082017/12/1901 2017 11 25 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 00103:11:01
5092017/12/012017 11 11 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:26:33
5102017/12/012017 11 04 ACBC DHARMA DESHANAYA THE BUDDHIST02:51:09
5112017/12/012017 09 23 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:40:18
5122017/12/012017 09 23 KEGALLE DHARMA DESHANAYA MORNING02:05:27
5132017/12/012017 11 03 KEGALLE POYA DESHANAYA03:16:54
5142017/12/0101 2017 11 11 GAMPHA 11 MORNING PART 00102:00:33
5152017/11/20Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero - 2017.11.19 - 20.0000:45:47
5162017/11/14Meemure himi Chapter 13 yt01:01:33
5172017/11/072017 10 28 Kegalle Saturday dharma deshanaya02:59:17
5182017/11/07Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-10-21 | 9.00 PM00:56:07
5192017/11/072017 10 14 Gampha Dharma Deshanaya02:07:30
5202017/11/072017 10 07 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:50:14
5212017/11/072017 10 07 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:44:37
5222017/11/062017 10 14 Kiribathgoda Dharma Deshanaya01:22:58
5232017/11/062017 10 05KEGALLE DHARMA DESHANAYA EVENING01:37:44
5242017/11/062017 10 05 KEGALLE DHARMA DESHANAYA MORNING02:03:47
5252017/11/062017 09 17 VIPALLASA SUTRA PART 0200:47:09
5262017/11/062017 09 10 VIPALLASA SUTRA PART 0100:37:26
5272017/11/062017 09 03 YATHABU BULA KANPASSE BAWANAWA00:45:06
5282017/11/062017 08 27 KINCHA PISO BAWANAWA00:35:55
5292017/11/062017 08 06 ! NAHI WERENA WERANI! DHAMMA PADAYA BAWANAWA00:45:21
5302017/11/062017 07 30 SUKA SUTRA BAWANAWA00:43:57
5312017/11/062017 08 20 SUNYALOKA SUTRA BAWANAWA00:46:40
5322017/11/062017 08 13 YATHAPI MULE BAWANAWA00:42:21
5332017/11/06Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-11-04 | 9.00 PM00:59:30
5342017/11/03Meemure himi Chapter 1600:53:16
5352017/11/02Ven.Beligala Meemure Dhammawansha Thero-2017.11.02-20.00 Guwanviduli Dharmadeshanawa00:38:36
5362017/10/29Meemure himi Chapter 1500:55:58
5372017/10/28Meemure himi Chapter 1400:56:49
5382017/10/26Meemure himi Chapter 1200:58:35
5392017/10/18Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-10-14 | 9.00 PM00:56:00
5402017/10/17Meemure himi Chapter 1100:53:31
5412017/10/14Meemure himi Chapter 1000:53:59
5422017/10/14Meemure himi Chapter 901:02:29
5432017/10/13Meemure himi Chapter 600:52:55
5442017/10/13Meemure himi Chapter 400:59:29
5452017/10/13Meemure himi Chapter 800:57:15
5462017/10/12Meemure himi Chapter 700:55:48
5472017/10/09Meemure himi Chapter 500:55:20
5482017/10/09Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-10-07 | 9.00 PM00:59:39
5492017/10/09මීමුරේ ධම්මාවංශ හිමි - ගම්පහ 2017.10.0801:46:06
5502017/10/072017 09 09 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:33:40
5512017/10/072017 09 09 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:56:54
5522017/10/05Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-30 | 9.00 PM00:56:29
5532017/10/04Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-23 | 9.00 PM00:54:11
5542017/09/21Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-16 | 9.00 PM00:56:03
5552017/09/152717 09 05 BINARA POYA KEGALLE MORNING02:05:36
5562017/09/152717 09 05 BINARA POYA KEGALLE EVENING01:31:58
5572017/09/142017 09 02 ACBC DHARMA DESHANAYA02:50:39
5582017/09/142017 08 26 KEGALLE SATURDAY DHARMA DHESANAYA MORNING02:10:03
5592017/09/142017 08 26 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:21:36
5602017/09/142017 08 12 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:52:42
5612017/09/142017 08 12 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:55:29
5622017/09/13Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-09 | 9.00 PM01:00:45
5632017/09/122017 08 07 KEGALLE NIKINI POYA DHARMA DESHANAYA03:19:34
5642017/09/122017 08 05 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:46:28
5652017/09/072017 08 05 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:41:52
5662017/09/04Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-09-02 | 9.00 PM00:52:11
5672017/08/312017 08 03 OKKANPITIYA DHARMA DESHANAYA01:56:24
5682017/08/312017 07 29 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA02:03:03
5692017/08/28Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-08-26 | 9.00 PM00:55:42
5702017/08/16meemure dammawansa himi bana prst 300:55:57
5712017/08/15Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-08-12 | 9.00 PM01:12:38
5722017/08/152017 07 22 KAGALLA SATURDAY DARMA DESANAYA EVENING PART 0301:47:45
5732017/08/15YASSA PAPA00:42:07
5742017/08/15SEELA SUTRA00:48:38
5752017/08/15MARANA SATHI00:40:45
5762017/08/15MAHA KARUNIKAYAN00:48:33
5772017/08/15LOBAK KAYA NIBBANA00:46:01
5782017/08/15KARMA VIPAKA00:43:30
5792017/08/15CHULLA HATHTHI PADOPAMA SUTRA00:46:06
5802017/08/15ASSRUTHUWA00:48:58
5812017/08/15ANUSOTHA SUTRA00:45:03
5822017/08/152017 07 22 KEGALLE SATURDAY DARMA DESANAYA MORNING PART 0202:01:51
5832017/08/05meemure dammawansa himi bana prat 0201:03:11
5842017/08/05meemure dammawansa himi bana Part 0100:53:11
5852017/07/272017 07 15 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:53:42
5862017/07/272017 07 08 Asala Poya Kegalle Dharma Deshanaya03:24:40
5872017/07/142017 07 01 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:36:57
5882017/07/142017 06 24 KEGALLE DHARMA DESHANAYA02:49:22
5892017/07/142017 07 01 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:52:55
5902017/06/282017 06 10 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA02:56:09
5912017/06/282017 06 10 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:30:01
5922017/06/282017 06 08 Poson Poya kegalle morning02:01:47
5932017/06/272017 06 08 Poson Poya kegalle evening01:42:57
5942017/06/16Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-06-10 | 9.00 PM00:59:27
5952017/06/142017 05 27 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:49:21
5962017/06/142017 05 27 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:46:26
5972017/06/022017 05 20 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA03:02:56
5982017/05/30Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-05-27 | 9.00 PM00:54:31
5992017/05/252017 05 13 Duthiya kala 600:47:17
6002017/05/252017 04 30 Duthiya kala 500:45:17
6012017/05/252017 04 23 Duthiya kala 400:56:29
6022017/05/252017 04 16 Duthiya kala 300:43:59
6032017/05/252017 04 02 DUTHIYAKALA 200:46:21
6042017/05/252017 03 26 Duthiya kala 100:51:44
6052017/05/252017 03 18 thun dos samanaya00:52:32
6062017/05/252017 04 09 AWURUDU DARMA DESANAYA00:51:03
6072017/05/252017 03 05 Damma Vinaya00:45:52
6082017/05/252017 01 08 Anda Butha00:45:04
6092017/05/252017 05 13 KIRIBATHGODA DESANAYA01:41:54
6102017/05/252017 05 10 WESAK POYA DESHANAYA EVENING01:42:46
6112017/05/252017 05 10 WESAK POYA DESHANAYA MORNING02:22:02
6122017/05/252017 05 13 Gampaha Dharma Deshanaya02:47:03
6132017/05/252017 04 29 Kegalle Saturday Dharma Deshanaya Evening01:34:23
6142017/05/252017 04 29 Kegalle Saturday Dharma Deshanaya Morning01:59:48
6152017/05/21Ven. Beligala Meemure Dhammawansa Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1901:28:24
6162017/05/03Vip1600:55:19
6172017/05/03Vip5400:57:50
6182017/05/03Vip5300:57:40
6192017/05/03Vip5200:56:39
6202017/05/03Vip5100:58:25
6212017/05/03Vip5000:58:57
6222017/05/03Vip4900:59:15
6232017/05/03Vip4701:01:37
6242017/05/03Vip4600:57:42
6252017/05/03Vip4500:59:24
6262017/05/03Vip4301:06:19
6272017/05/03Vip4101:08:35
6282017/05/03Vip3501:17:26
6292017/05/03Vip3100:58:34
6302017/05/03Vip3001:00:01
6312017/05/03Vip2500:54:52
6322017/05/03Vip2401:02:31
6332017/05/03Vip900:53:02
6342017/05/03Vip800:55:03
6352017/05/03Vip700:54:05
6362017/05/03Vip600:54:45
6372017/05/03Vip500:52:13
6382017/05/03Vip4800:59:50
6392017/05/03Vip4400:58:53
6402017/05/03Vip4200:53:23
6412017/05/03Vip4001:02:31
6422017/05/03Vip400:52:53
6432017/05/03Vip3900:58:01
6442017/05/03Vip3801:10:59
6452017/05/03Vip3701:28:23
6462017/05/03Vip3601:07:11
6472017/05/03Vip3401:17:29
6482017/05/03Vip3301:10:27
6492017/05/03Vip3201:04:11
6502017/05/03Vip300:55:00
6512017/05/03Vip2901:04:28
6522017/05/03Vip2800:54:12
6532017/05/03Vip2701:10:07
6542017/05/03Vip2600:57:31
6552017/05/03Vip2301:11:25
6562017/05/03Vip2201:05:36
6572017/05/03Vip2100:55:19
6582017/05/03Vip2001:07:12
6592017/05/03Vip1900:59:52
6602017/05/03Vip1800:54:10
6612017/05/03Vip1700:53:59
6622017/05/03Vip1500:52:54
6632017/05/03Vip1400:53:44
6642017/05/03Vip1300:54:48
6652017/05/03Vip1200:57:53
6662017/05/03Vip1100:55:25
6672017/05/03Vip1000:51:40
6682017/05/02Vip200:53:10
6692017/05/02Vip100:51:16
6702017/04/28vip night 2100:53:23
6712017/04/28vip night 2001:05:56
6722017/04/27Paaramita 4901:04:22
6732017/04/27Paaramita 5001:01:33
6742017/04/27Paaramita 5100:55:53
6752017/04/27Paaramita 5200:59:05
6762017/04/27Paaramita 5301:55:43
6772017/04/27Paaramita 5400:55:35
6782017/04/27Paaramita 5500:59:28
6792017/04/27Paaramita 5600:56:41
6802017/04/27Paaramita 5701:31:01
6812017/04/27Paaramita 5800:59:00
6822017/04/27Paaramita 5901:08:46
6832017/04/27Paaramita 6001:47:40
6842017/04/27Paaramita 6100:54:33
6852017/04/27Paaramita 6200:59:29
6862017/04/27vip night 101:00:38
6872017/04/27vip night 200:58:16
6882017/04/27vip night 300:58:54
6892017/04/27vip night 401:01:38
6902017/04/27vip night 500:56:30
6912017/04/27vip night 600:55:11
6922017/04/27vip night 700:58:08
6932017/04/27vip night 800:58:12
6942017/04/27vip night 900:55:08
6952017/04/27vip night 1001:00:38
6962017/04/27vip night 1100:58:16
6972017/04/27vip night 1200:58:54
6982017/04/27vip night 1301:01:38
6992017/04/27vip night 1400:56:30
7002017/04/27vip night 1500:55:11
7012017/04/27vip night 1600:58:08
7022017/04/27vip night 1700:58:12
7032017/04/27vip night 1800:55:08
7042017/04/27vip night 1900:57:52
7052017/04/25Paaramitha 4800:57:46
7062017/04/25Paaramitha 4700:58:23
7072017/04/25Paaramitha 4600:56:51
7082017/04/25Paaramitha 4500:55:15
7092017/04/25Paaramitha 4400:57:21
7102017/04/25Paaramitha 4300:56:58
7112017/04/25Paaramitha 4200:58:41
7122017/04/25Paaramitha 4101:01:31
7132017/04/25Paaramitha 4000:57:28
7142017/04/25Paaramitha 3900:42:25
7152017/04/25Paaramitha 3801:29:31
7162017/04/25Paaramitha 3700:58:29
7172017/04/25Paaramitha 3600:55:56
7182017/04/25Paaramitha 3500:58:04
7192017/04/25Paaramitha 3401:01:15
7202017/04/25Paaramitha 3301:05:21
7212017/04/25Paaramitha 3200:58:27
7222017/04/25Paaramita 3100:54:52
7232017/04/25Paaramita 3002:08:11
7242017/04/25Paaramita 2900:57:39
7252017/04/25Paaramita 2801:26:38
7262017/04/25Paaramita 2700:54:22
7272017/04/25Paaramita 2601:14:24
7282017/04/25Paaramita 2500:59:48
7292017/04/25Paaramita 2400:59:22
7302017/04/21Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-04-15 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)01:01:33
7312017/04/21Paramitha 1601:38:13
7322017/04/21Paramitha 1501:28:45
7332017/04/21Paramitha 1401:17:16
7342017/04/21Paramitha 1301:23:55
7352017/04/21Paramitha 1201:23:42
7362017/04/21Paramitha 1101:14:51
7372017/04/21Paaramita 2301:14:50
7382017/04/21Paaramita 2201:20:58
7392017/04/21Paaramita 2101:17:31
7402017/04/21Paaramita 2001:29:09
7412017/04/21Paaramita 1901:35:28
7422017/04/21Paaramita 1801:28:34
7432017/04/21Paaramita 1701:37:13
7442017/04/21Paaramita 0801:37:09
7452017/04/212017 04 10 kegalle bak poya dharma deshanaya morning02:12:34
7462017/04/212017 04 10 kegalle bak poya dharma deshanaya evening01:22:06
7472017/04/212017 04 08 Gampha Dharma Deshanaya01:59:29
7482017/04/212017 04 08 kiribathgoda dharma deshanaya01:28:34
7492017/04/20Paramitha 1001:22:02
7502017/04/20Helidarauwa 2016 10 0100:55:10
7512017/04/20Helidarauwa 2016 10 0800:55:42
7522017/04/20Helidarauwa 2016 10 2200:42:37
7532017/04/20Helidarauwa 2016 11 0500:51:57
7542017/04/20Helidarauwa 2016 10 2900:42:02
7552017/04/20Helidarauwa 2016 11 1200:55:12
7562017/04/20Helidarauwa 2016 11 1900:57:35
7572017/04/20Helidarauwa 2016 11 2600:49:55
7582017/04/20Helidarauwa 2016 12 1000:52:31
7592017/04/20Helidarauwa 2016 09 2400:54:00
7602017/04/20Helidarauwa 2016 09 1700:55:01
7612017/04/20Helidarauwa 2016 09 1000:55:47
7622017/04/20Helidarauwa 2016 09 0300:54:22
7632017/04/20Helidarauwa 2016 12 1700:54:17
7642017/04/20Helidarauwa 2016 12 2400:43:25
7652017/04/20Helidarauwa 2016 12 3100:59:09
7662017/04/20Helidarauwa 2017 01 0700:56:24
7672017/04/20Helidarauwa 2017 01 2800:51:59
7682017/04/20Helidarauwa 2017 02 1100:55:20
7692017/04/20Helidarauwa 2017 02 1800:56:51
7702017/04/20Helidarauwa 2017 02 2400:50:46
7712017/04/20Paaramitha 0101:37:08
7722017/04/20Paaramitha 0201:37:12
7732017/04/20Paaramitha 0301:28:34
7742017/04/20Helidarauwa 2016 08 2700:55:54
7752017/04/20Helidarauwa 2016 08 0600:56:03
7762017/04/20Helidarauwa 2016 07 1600:57:53
7772017/04/20Paaramitha 0401:35:28
7782017/04/20Paaramitha 0501:29:09
7792017/04/20Paaramitha 0601:17:31
7802017/04/20Paaramitha 0701:20:58
7812017/04/20Paramitha 0901:18:07
7822017/04/12බුදු ගුණ : ඉතිපිසෝ or ඉතිපි සෝ00:44:20
7832017/04/072017 03 09 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:35:42
7842017/04/072017 01 18 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:41:58
7852017/04/072017 01 01 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:45:20
7862017/04/072016 12 28 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:44:54
7872017/04/072016 12 21 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:39:55
7882017/04/072016 11 30 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:42:37
7892017/04/072016 10 19 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:43:55
7902017/04/072016 09 18 MEE MURE DHAMMAWANSA HIMI SLBC00:43:07
7912017/04/072017 04 02 CHANDAN!S HOUSE DARMA DESANA01:42:23
7922017/04/072017 04 01 ACBC DARMA DESANAYA02:54:34
7932017/04/072017 01 29 JIGACHCHA SUTHRA00:48:03
7942017/04/072016 12 25 Bidura Sutta Upadi Duka Athiweemen Mideem00:43:44
7952017/04/072016 12 18 Thri Lakshanaya00:47:36
7962017/04/072016 12 11 Sanwasa Suthra Correct Family00:42:24
7972017/04/072016 11 06 NAHISEELA SUTHRA00:44:43
7982017/04/072016 10 30 CHAKKUNA SUTHRA00:45:07
7992017/04/072016 09 25 Trained Elephant Abiyoga Walata Muhunadeema00:54:56
8002017/04/072016 09 18 Patama Uruwella Suthra Darmaya Guru lesa Geneema00:45:05
8012017/04/072016 09 04 Appamado Amathapadan00:49:49
8022017/04/072016 08 28 Agathi Nagathi Suthra00:52:23
8032017/04/072016 08 21 Anichcha Suthra00:45:49
8042017/04/062016 08 14 Parihana Damma00:41:19
8052017/04/062016 08 07 Kamma Nidhana Suthra00:49:51
8062017/04/062016 07 31 Dharmye Sarana00:51:37
8072017/04/062016 07 24 Chula Sachchaka Suththa Arya Margaye Hikmeema00:44:18
8082017/04/062016 07 03 Pathama Na Thunhaka Suththa Obage Nowenam Atha00:49:17
8092017/04/062016 06 26 Apadawalata Muhunadeema00:49:03
8102017/04/062016 06 12 Sanyojana00:46:00
8112017/04/062016 05 22 Ithipiso Bagawa00:50:37
8122017/04/052016 03 20 Mangha Mara Suthra Mara Bandanaya00:52:55
8132017/04/052016 03 06 Shunyathawa00:49:24
8142017/04/052016 02 28 Enna Suthra00:46:45
8152017/04/052016 02 21 Atta Deepa00:38:03
8162017/04/052016 02 14 Ekan Gatha Padan Seyyan00:49:22
8172017/04/052016 02 07 Boga Suthra Aswada Anisansa Adeenawa00:48:02
8182017/03/292017 03 25 KEGALLE SATURDAY DESHANAYA MORNING01:55:43
8192017/03/292017 03 25 KEGALLE SATURDAY DESHANAYA EVENING01:50:42
8202017/03/292017 03 18 Sri Jayawardanapura - evening02:35:16
8212017/03/292017 03 18 Sri Jayawardanapura - morning02:56:08
8222017/03/272016 11 13 SUGGNA LOKA SUTRA00:48:36
8232017/03/272016 10 09 ARANYA SUTRA00:46:31
8242017/03/272017 02 26 CHITHTHA SAN THILOSA SUTRA00:49:44
8252017/03/272017 02 19 SARAN DA DA SUTRA00:42:45
8262017/03/272017 02 12 SAMMA DITTI 02 SUTRA00:45:45
8272017/03/272017 02 05 ACHARITHWA BRAKMACHARI SUTRA00:47:42
8282017/03/272017 01 15 ABINANDANA SUTHARAYA00:43:23
8292017/03/272016 12 04 ARYA SATHYA SUTRA00:52:03
8302017/03/272016 11 27 DITTIGATHA SUTRA00:40:43
8312017/03/272016 11 20 SANYOJANA SUTRA00:49:57
8322017/03/272016 11 18 THRILAKSHANA SUTRA00:46:01
8332017/03/272016 11 11 SANWASA SUTRA00:47:36
8342017/03/272016 10 23 APPAMADA RATOHOMA SUTRA00:51:14
8352017/03/272016 10 16 Maaskannaya Arambaya Bhawanawa00:47:28
8362017/03/272016 10 02 KARUNA RUKKA SUTRA00:52:30
8372017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-03-04 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:54:58
8382017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-02-24 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:50:44
8392017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-02-18 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:56:49
8402017/03/24Helidarauwa (හෙළිදරවුව) | 2017-02-11 | 9.00 PM (පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේ)00:55:18
8412017/03/152017 03 12 MADIN POYA KEGALLE DHARMA DESHANAYA02:46:27
8422017/03/152017 03 11 KIRIBATHGODA DHARMA DESHANAYA01:53:56
8432017/03/152017 03 11 GAMPAHA DHARMA DESHANAYA01:51:37
8442017/03/092017 03 04 ACBC DHARMA DESHANAYA MORNING01:54:03
8452017/03/092017 03 04 ACBC DHARMA DESHANAYA EVENING01:45:07
8462017/03/012017 02 25 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA EVENING01:40:50
8472017/03/012017 02 25 KEGALLE SATURDAY DHARMA DESHANAYA MORNING02:04:13
8482017/02/202017 02 11 Kiribathgoda Dharma Deshanaya01:51:21
8492017/02/202017 02 11 Gampaha Dharma Deshanaya - Pragna TV Channel01:56:53
8502017/02/202017 02 10 Nawam Poya Dina Darma Deshanaya - Kegalle evening01:31:30
8512017/02/202017 02 10 Nawam Poya Dina Darma Deshanaya - Kegalle morning02:14:16
8522017/02/092017 02 04 ACBC DARMA DESANAYA EVENING01:40:23
8532017/02/092017 02 04 ACBC DARMA DESANAYA MORNING01:52:31
8542017/02/052017.01.22 The Real Meaning of Pancha Upādāna Skandha01:46:08
8552017/02/03ඉන්ද්‍රිය සංවරය පිලිබද විග්‍රහය - පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ හිමි00:54:21
8562017/02/032017 01 28 kagalla darma desanaya morning02:09:15
8572017/02/032017 01 28 kagalla darma desanaya evening01:34:02
8582017/01/25Pragna TV - 2017 JAN 0500:46:44
8592017/01/242017 01 14 KIRIBATHGODA DESANAYA01:57:17
8602017/01/232017 01 14 GAMPAHA DARMA DESANAYA01:57:13
8612017/01/192017 01 12 DURUTHU POYA KAGALLA DARMA DESANAYA MORNING02:16:35
8622017/01/192017 01 12 DURUTHU POYA KAGALLA DARMA DESANAYA EVENING01:47:07
8632017/01/1538. Ven Beligala Meemure Dhammawansa Thero - 07a Sep201600:49:38
8642017/01/112017 01 07 ACBC DARMA DESANAYA THE BUDDHIST 0201:47:47
8652017/01/112017 01 07 ACBC DARMA DESANAYA THE BUDDHIST 0101:46:19
8662017/01/112016 11 19 nawala koswatha 025 evening01:28:47
8672017/01/112016 11 19 nawala koswatha 025 morning02:09:18
8682017/01/092016 12 24 kegalle dharma deshanaya evening01:30:39
8692017/01/092016 12 24 kegalle dharma deshanaya morning01:53:57
8702016/12/302016 10 09 ARANNAYA SUTHARAYA00:46:30
8712016/12/3005 2016 10 30 CHAKKUNA SANWARO SADU00:45:06
8722016/12/3004 2016 10 23 APPAMADO RATHO HO CHA00:51:15
8732016/12/3003 2016 10 16 BAWANAWA00:47:29
8742016/12/3001 2016 12 03 ACBC DESANAYA MORNING PART 0103:16:52
8752016/12/3001 2016 10 02 PATAMA ASWADA SUTHARAYA00:52:19
8762016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2016 03 2201:56:06
8772016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2016 02 2201:49:01
8782016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2016 01 2301:46:57
8792016/12/30rangiri Sandaham Amadahara 2015 12 2301:46:37
8802016/12/30Rangiri Sandaham Amadahara 2015 11 2001:41:25
8812016/12/29Nawala Koswaththa Dharmmadeshana 2016 10 2203:54:20
8822016/12/29nawala 2016 11 1904:34:03
8832016/12/292016 12 13 Kegalle03:13:11
8842016/12/2906 2016 11 06 NAHI SEELA WATHAN HETHU00:44:43
8852016/12/2903 2016 10 22 NAWALA KOSWATHA 024 EVENING PART 03 MEE MURE DAMMAWANSA HIMI01:47:18
8862016/12/2901 2016 10 22 NAWALA KOSWATHA 024 MORNING PART 01 MEE MURE DAMMAWANSA HIMI02:06:54
8872016/12/2901 2016 12 10 KIRIBATHGODA DARMA DESANAYA 019 PART 0101:52:23
8882016/12/2906 2016 09 07 MORNING S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:52:43
8892016/12/2905 2016 08 16 EVENING S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:49:55
8902016/12/2904 2016 08 16 EVENING S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI00:49:05
8912016/12/2903 2016 07 27 morning s l b c mee mure dammawansa himi00:49:22
8922016/12/2902 2016 06 29 MORNING S L B C MEE MURE DAMMWANSA HIMI00:50:18
8932016/12/2901 2016 06 15 S L B C MEE MURE DAMMAWANSA HIMI MORNING00:51:32
8942016/12/29RV 2016 09 10 Bandana Sutta Pruthagjana bawayen mideema Sury00:47:40
8952016/12/29RV 2016 09 03 Laba maga Nivan maga Surya mandala00:47:25
8962016/12/29RV 2016 08 28 Saddarma anthardana Surya mandala00:47:47
8972016/12/29RV 2016 08 21 Suka varga deka Surya mandala00:48:49
8982016/12/29RV 2016 08 14 Dunnigahassa Lahuno Sitha damanaya Surya manda00:46:46
8992016/12/29RV 2016 08 07 Aththa deepa Suththa Thama sarana karageneema00:48:37
9002016/12/29RV 2016 07 31 Yankinchin samudaya damma Surya Mandala00:49:27
9012016/12/29RV 2016 07 24 Mogaraja suththa Sunyathawaya Surya Mandala00:49:34
9022016/12/29RV 2016 07 17 Antha deka TR 000100:52:37
9032016/12/29RV 2016 07 10 Sabbe Sankara Anichchathi Surya Aruna00:55:21
9042016/12/28RV 2016 07 03 Apadawaladi kampa noveema Surya Aruna00:53:00
9052016/12/28RV 2016 06 26 Arunawathie Sutta DammaVinaya Surya Aruna00:49:36
9062016/12/28RV 2016 06 19 PosonDeshanawa Thriwida Adipachchya TR 000100:56:27
9072016/12/28RV 2016 06 12 Buduguna00:48:16
9082016/12/28RV 2016 06 05 Buduguna Arahath00:47:51
9092016/12/28RV 2016 05 29 Esana Kama Bhava Brahmachary gaveshanaya Surya00:56:05
9102016/12/28RV 2016 05 22 Puja warga deka Surya Aruna00:50:41
9112016/12/22RV 2016 05 15 Ayachana Prarthana Surya Aruna00:49:28
9122016/12/22RV 2016 02 28 Karma Sutta Surya Aruna00:52:24
9132016/12/22RV 2016 02 21 Antharamala Surya Aruna00:52:13
9142016/12/22RV 2015 12 24 Suka Warga00:45:28
9152016/12/22001 RUPAWAHINI DARMA DESANAYA03:23:32
9162016/12/22RV 2015 12 10 Dharmaya a way of life00:48:12
9172016/12/2218 SANYOJANA SUTHARAYA00:44:23
9182016/12/2217 SAMMA SAMBUDDA GUNAYA00:50:38
9192016/12/2216 SAMMA DITTI SUTHARAYA 0200:51:34
9202016/12/2215 SACHCHAKA SUTHARAYA00:44:18
9212016/12/2214 PUTTISSA LOKA DAMMEHI00:49:43
9222016/12/2213 PATAMANA THUMHANA SUTHARAYA00:49:18
9232016/12/2212 PARIHANA DAMMA00:41:20
9242016/12/2211 KAMMA NIDANI SUTHARAYA00:49:52
9252016/12/2210 GARAWA SUTHARAYA00:45:04
9262016/12/2209 DAMMA HAWE RAKKATHI00:51:38
9272016/12/2208 ASANI SUTHARAYA00:52:24
9282016/12/2207 APPAMADO AMATHA PADAN00:49:48
9292016/12/2206 ANICHCHA SUTHARAYA00:45:50
9302016/12/2205 AHAN NAGOWA00:54:53
9312016/12/2204 2016 07 17 SAMMA DITTI SUTAHARAYA 0100:43:46
9322016/12/2201 2016 02 13 kiribathgoda desanaya mee mure dammawansa himi part 0101:49:04
9332016/12/2203 2016 07 10 GABBA MEKE UPPAJ JATHI00:39:59
9342016/12/2202 2016 06 05 LOKA DARMA SUTHARAYA00:47:27
9352016/12/2201 2016 05 08 SABBE SANKARA00:46:04
9362016/12/2101 2016 01 09 KIRIBATHGODA DESANAYA 09 MEE MURE DAMMMAWANSA HIMI PART 0101:41:58
9372016/12/2101 2015 12 14 KIRIBATHGODA DESANAYA MEE MURE DAMMAWANSA HIMI PART 01 00701:53:52
9382016/12/21Dharma Deshana Waligalla Gampala 2016 11 20 patichcha samuppadaya01:43:43
9392016/12/21Dharma Deshana Kiribathgoda 2016 11 1201:48:59
9402016/12/21Dharma Deshana Kegalle 2016 11 26 morning02:05:33
9412016/12/21Dharma Deshana Kegalle 2016 11 26 evening01:29:25
9422016/12/21Dharma Deshana Kegalle Poya 2016 11 14 morning02:11:02
9432016/12/21Dharma Deshana Kegalle 2016 10 29 evening00:51:59
9442016/12/21Dharma Deshana Kegalle Poya 2016 11 14 evening01:45:08
9452016/12/21Dharma Deshana Borella ACBC 2016 11 0501:54:50
9462016/12/21004 pussella rangiri deasana bawana ok00:43:52
9472016/12/2101 Dharma Deshana Kegalle 2016 10 29 morning01:45:47
9482016/12/21003 rangiiri deasana 15 10 2016 catar 03 ok00:51:33
9492016/12/21005 pussella rangiri jaheakakathaa ok00:27:29
9502016/12/21002 rangiiri deasana 15 10 2016 catar 02 ok00:49:48
9512016/12/21001 ANURADAPURA RUWANWELE 2016 09 15 PART 0102:08:08
9522016/12/21001 rangiri deasana punyakiriya vttu 01 ok00:46:50
9532016/12/21Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 06 2003:14:51
9542016/12/21Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 05 2803:25:54
9552016/12/20Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 05 1603:55:45
9562016/12/20Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 03 2104:14:59
9572016/12/20Dharma Deshana Nawala Koswaththa 2015 02 2104:19:57
9582016/12/19Yocha pubbe Suthraya 2015 12 2700:49:52
9592016/12/19Ye dhammaa Suthraya 2016 01 1700:49:26
9602016/12/19Yathaapimule Suthraya 2016 02 0700:49:33
9612016/12/19Udanghapama puggala Suthraya 2016 01 1000:49:37
9622016/12/19Udakanhi Suthraya 2016 02 2100:48:56
9632016/12/19Sunghghalona Suthraya 2016 03 2700:49:16
9642016/12/19Sahassa Mapichwaachaa Suthraya 2016 03 0600:49:14
9652016/12/19Sabba Suththa 2016 04 1700:52:38
9662016/12/19PunghGhakiriyawaththu Suthraya 2015 12 2000:51:40
9672016/12/19Manghghamana suthraya 2016 04 1000:47:46
9682016/12/19Karma suthraya 2016 01 0300:45:03
9692016/12/19Kammassa Kaarako Suththa 2016 04 2400:56:02
9702016/12/19Jaanussoni Suththa 2016 02 1400:54:11
9712016/12/19Ayoniso Suthraya 2016 04 2401:34:04
9722016/12/19Bhoga suthrayaSuthraya 2016 02 2800:47:56
9732016/12/19Bahukaara suthraya 2015 12 1300:51:13
9742016/12/19Aththadeepa Suthraya 2016 03 1300:43:01
9752016/12/19Asatharamngha Suthraya 2016 01 2400:44:08
9762016/12/19Anichchaawatha Sankaaraa 2016 04 0300:50:34
9772016/12/19Adhipathibhaawa Suthraya 2016 01 3100:48:18
9782016/12/19Adhi Suthraya 2016 03 2000:46:45
9792016/12/16Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 02 06 evening01:55:41
9802016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 06 18 morning01:49:23
9812016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 07 16 morning03:37:56
9822016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 06 18 evening01:33:34
9832016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 01 16 morning01:33:33
9842016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 01 16 morning02:08:34
9852016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2016 02 20 morning03:10:41
9862016/12/15Dharama Deshana Nawala Koswaththa 2015 09 1903:50:24
9872016/12/15Dharama Deshana Kiribathgoda 2016 10 0801:43:59
9882016/12/15Dharama Deshana Kiribathgoda 2016 03 1201:44:42
9892016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 07 23 evening01:42:17
9902016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 07 23 morning02:06:37
9912016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 06 25 evening01:43:46
9922016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 06 25 morning02:13:31
9932016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 02 27 evening01:45:34
9942016/12/15Dharama Deshana Kegalle 2016 02 27 morning02:11:20
9952016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 10 01 evening01:36:37
9962016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 10 01 morning01:45:13
9972016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 07 04 morning02:09:12
9982016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 07 04 morning01:29:38
9992016/12/15Dharama Deshana Borella (ACBC) 2016 02 06 morning01:57:39
10002016/12/15Dharama Deshana CSN 2016 04 17 Wakkali Sutta Darmaya dekeemen Budun dekeema01:19:22
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1172)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.